Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

NR. 463238/03.05.2022

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 și Hotararii nr. 395/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a
încheiat prezentul contract de servicii,

1.PĂRŢILE CONTRACTANTE
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Sector 5, cu sediul în Bucuresti, str. Mihail Sebastian
nr. 23, bl. S13, sector 5, telefon/fax 021.424.37.48, cod unic de înregistrare/ cod de identificare fiscală
38320486, cont bancar deschis la Trezoreria Sectorului 5, reprezentată de domnul Perniu Ionuț Daniel
– Director General în calitate de Achizitor
şi
S.C. FRIG TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în str. Calugareni, nr. 28, judetul Ilfov, localitate
Ghermanesti, număr de înregistrare Registrul Comerţului J40/6234/2000, cod fiscal 13168287, Cod
IBAN: RO04TREZ7015069XXX005269, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată legal prin
domnul Mihai Grigore în calitate de Prestator, pe de altă parte, denumite în continuare fiecare în parte
„Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea prezentului contract de prestari servicii.

2. TERMENI ŞI DEFINIŢII
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
a)încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

3. INTERPRETARE
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică
altfel.
3.3. În cazul oricărei contradicţii între documentele contractuale prevederile acestora vor fi interpretate
în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor
3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Prezentul inscris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora
li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi
datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de mentenanță aparate de aer condiționat a
31 echipamente de climatizare (30 aparate de aer condiționat și un chiller de tavan), în conformitate cu
obligațiile asumate prin prezentul contract, astfel:
- curatat filtre UI;
- cutatat turbina UI;
- curatat si dezinfectat UI;
- verificat motor UI;
- verificat compresor frigorific;
- verificat etanseitati;
- verificat legaturi electrice;
- verificat agent frigorific;
- igenizat si dezinfectat UI;
- probe de functionare.
4.2. Cele 31 de echipamente de climatizare se regăsesc in incinta sediilor Direcției de Impozite și Taxe
Locale Sector 5 situate în strada Mihail Sebastian, nr.23, bl.S12-13, Piața Mihail Kogălniceanu, nr.8,
Piața Națiunile Unite, nr.3-5, B-dul George Coșbuc, nr.36-38.
4.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate;
eventualele piese si materiale necesare reparațiilor se vor factura separat.

5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Preţul total stabilit pentru îndeplinirea contractului este 4.710,00 lei fără TVA, la care se adaugă
TVA.
5.2. Preţul a fost calculat după cum urmează:
- 30 bucăți x 75,00 lei fără TVA = 2.250,00 lei fără TVA (aparate de aer condiționat)
(2.250,00 lei fără TVA x 2 ori/an = 4.500,00 lei fără TVA)
- 1 bucată x 105,00 lei fără TVA = 105,00 lei fără TVA (chiller)
(105,00 lei fără TVA x 2 ori/an = 210,00 lei fără TVA)
TOTAL: 4.500,00 lei + 210,00 lei = 4.710,00 lei fără TVA
5.3. Serviciile de mentenanță pentru aparatele de aer condiționat se vor realiza de maxim două ori în
decursul unui an și acestea vor fi inițiate prin transmiterea unei comenzi ferme.
5.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile furnizate,
în termen de 30 de zile de la data primirii facturii.
5.5. Preţul în lei, este ferm şi nu se modifică pe întreaga durată a contractului.

6. DURATA SI DOCUMENTELE CONTRACTULUI


6.1 Prezentul contract isi produce efectele de la data semnării acestuia de către ambele părți până la
data de 31.12.2022.
6.2. Documentele contractului fac parte integrantă din acesta şi sunt:
a) Raport de activitate
b) Factura fiscala.

7. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI


7.1. Prestatorul se obligă să elaboreze și să execute serviciile de mentenață aparate de aer condiționat,
la sediile Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, București.
7.2. Prestatorul are obligaţia întocmirii corecte a facturii, având toate elementele de identificare ale
acesteia, inclusiv ale Achizitorului menţionate corect, conform documentelor legale în vigoare.

Prezentul inscris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora
li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi
datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.
8. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
8.1. Achizitorul are obligaţia să organizeze recepţia calitativă şi cantitativă la sediul propriu.
8.2. Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor de mentenanță, in termenul stabilit la
art.5.2.

9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR


9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, 0,01% pe zi de
intarziere din valoarea contractului.
9.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,01% pe zi de intarziere din valoarea
contractului.
9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de
daune-interese.
9.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. GARANŢIA ACORDATA SERVICIILOR


10.1. Prestatorul are obligatia de a garanta că serviciile furnizate prin contract sunt fiabile.
10.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul , in scris, orice plangere sau reclamatie ce
apare in conformitate cu aceasta garantie.
10.3. La primirea unei astfel de notificari, Prestatorul are obligatia de a remedia defectiunea.
10.4.Prestatorul garantează că serviciile de mentenanță livrate în cadrul contractului respectă
specificaţiilor tehnice din oferta.

11. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI


11.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul conform prezentelor clauze.
11.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu poate respecta termenul prevăzut în
comanda emisă de Achizitor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorul.
11.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI


12.1 Prezentul contract încetează deplin drept, în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
b) în caz de forţă majoră
c) partile convin de comun acord incetarea contractului, cu o notificare prealabila de 15 zile.
13. FORŢA MAJORĂ
13.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

Prezentul inscris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora
li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi
datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.
13.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
13.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14.CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI


14.Caracterul confidential al contractului
14.1. Fără a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele acestuia privind
furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor, partile se angajeaza sa
depuna toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului-din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre
autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor
sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei -cadru
2008/977/JAI a Consiliului si in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor).
14.2. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr.89/04.05.2021,
privind aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizională a instituţiilor
subordonate Consiliului Local al Sectorului 5, vor fi publicate pe site-ul Direcţiei de Impozite şi Taxe
Locale a Sectorului 5, www.ditl5.ro - meniul “Transparență decizională”, următoarele documente:
contractul de achiziție publică și anexele încheiate, facturile aferente contractului de achizitie publică,
cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.
14.3.Părtile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul
precedent dacă:
a) Informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante in
acest sens, cu respectarea prevederilor legal incidente.
b) Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
14.4.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea legislatiei
nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii obiectivului
contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.
14.5. Datele cu caracter personal asa cum sunt clasificate in Regulamentul 679/2016, vor fi prelucrate
in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala, inclusiv pe perioada de verificare si
urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul
contract.
14.6.Părtile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate
condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității
datelor cu caracter personal.

Prezentul inscris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora
li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi
datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.
14.7.Părtile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare a securitatii
prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii de urgenta a
masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligatiilor ce decurg din
prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.
15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
15.1. Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
15.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti in a caror raza teritoriala isi are sediul achizitorul.
16. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
16.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a fi efectuate în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,
prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
17. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
Limba care guvernează contractul este limba română.
18. COMUNICĂRI
18.1.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
18.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării
19. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi, ............................ prezentul contract în 2 (doua ) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI S.C. FRIG TOTAL GROUP S.R.L.


TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

Director General
Ionuț Daniel PERNIU Mihai GRIGORE

Director Executiv
Mihaela LAZĂR

Șef Birou Juridic


Elena Denisa DECA

Serviciul Achiziții Publice - Administrativ


Gabriela ȘTEFAN
Prezentul inscris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora
li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi
datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.

S-ar putea să vă placă și