Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VRANCEA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION BASGAN” FOCȘANI

INSPECTOR GENERAL INSPECTOR ȘCOLAR EDUCAȚIE TIMPURIE


Prof. Marchitan Gabriela Prof. înv. preșc. Dogaru Mihaela

INSPECTOR PROIECTE ȘI PROGRAME PALATUL COPIILOR FOCȘANI


EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE NR………./………………….
Prof. Carmen- Antuaneta Hulea Director,
Prof. Anghel Raluca Maria

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION BASGAN” FOCȘANI GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 16 FOCȘANI


NR………./…………………. NR............/.......................
Director, Director,
Prof. Dima Alina Prof. înv. Preșc. Alexandrina Anton

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 18 FOCȘANI GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 2 FOCȘANI


NR…………/……………….. NR………./………………….
Director, Director,
Prof. înv. preșc. Dima Doina Prof. înv. preșc. Isac Vasilica

CASA CORPULUI DIDACTIC ”SIMION MEHEDINȚI”


NR........................../..............................
Director,
Prof. Marcu Livia Silvia

PROIECT EDUCAȚIONAL DE PARTENERIAT CU CENTRELE DE RESURSE


PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE

INIȚIATORI ȘI COORDONATORI PROIECT::

PROF. ÎNV. PREȘC. VICOLAȘ ALINA- LIDIA


PROF. ÎNV. PREȘC. ANGHELUȚĂ ANA-MARIA
AN ȘCOLAR 2021-2022
INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei de învăţământ aplicante: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION BASGAN” ,
STRADA MARE A UNIRII, Nr.64, FOCȘANI

ECHIPA DE PROIECT:

 Școala Gimnazială ”Ion Basgan”/ Grădinița cu P.N Nr.4 Focșani


Organizatori:
 Prof. Înv. Preșcolar Vicolaș Alina Lidia
 Prof. Înv. Preșcolar Angheluță Ana-Maria
Coordonator pe unitate:
 Prof. Înv.Preșcolar Leica Rodica
 Prof. Înv. Preșcolar Dobrilă Maria
 Prof. Înv. Preșcolar Flămînzanu Stela
 Prof. Înv. Preșcolar Șerban Ionica
 Prof. Înv. Preșcolar Șchiopoiu Florina

 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 Focşani;


Coordonator pe unitate: Prof. înv. Preșcolar Anton Alexandrina
Prof. înv. Preșcolar Hrubaru Daniela
Prof. înv. Preșcolar Lazăr Mariana

 Grădinița cu P.P. Nr.18 Focșani


Coordonator pe unitate: Prof. Înv. Preșcolar Dima Doina
Prof. Înv. Preșcolar Brumaru Alina
Prof. Înv. Preșcolar Avram Loredana

 Grădinița cu P.P. Nr.2 Focșani


Coordonator pe unitate: Prof. Înv. Isac Vasilica
Prof. Înv. Preșcolar Turbatu Luminița

 Inspectoratul Școlar Județean Vrancea


Coordonator inspector educație timpurie: Prof. Înv. Preșcolar Dogaru Mihaela

 Palatul copiilor Focșani


Coordonator : Director: Prof. Anghel Raluca Maria

 Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți”


Coordonator: Director: Prof. Marcu Livia Silvia
PREZENTAREA PROIECTULUI

ARGUMENT

Copilul este fascinat de culoare și de ce poate realiza cu ea. Prin activitățile de educație plastică putem foarte bine
stimula creativitatea și expresivitatea preșcolarilor, putem cultiva sensibilitatea și capacitatea de a desprinde, cunoaște și
întelege frumosul din natură, artă și viață socială. Derularea acestui program vine să suplimenteze activitățile comune de
educație plastică cu dublu scop: de a completa și fixa conținutul specific al acestora, pe de o parte și de a antrena și exersa
cât mai mult musculatura fină a maini, pe de altă parte, punând, totodată accent pe valoarea estetică a creațiilor plastice
realizate.

SCOPUL PROIECTULUI:

Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al preșcolarilor, prin realizarea unor lucrări plastice
originale, având ca temă 1 Iunie- Ziua Internaţională a Copiilor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiective privind preşcolarii:

- Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
- Realizarea unor corespondențe între diferitele elemente de limbaj plastic și forme, obiecte din mediul înconjurător
(natură, artă, viață socială);
- Stimularea expresivității și creativității prin desen, pictură, modelaj;
- Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
- Îmbogățirea cunoștințelor despre materiale și caracteristicile lor, precum și despre tehnici de lucru necesare
prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple.

Obiective privind cadrele didactice:

Descoperirea copiilor cu aptitudini artistice şi îndrumarea lor către centrele de pictură.


Adaptarea strategiilor şi a mediului pentru a răspunde nevoilor de creație ale tuturor copiilor.
Organizarea unui concurs de creație cu participare largă.
Implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect;
Organizarea şi desfăşurarea de activităţi instructiv-educative diverse şi atractive pentru atingerea scopului
propus;
Asigurarea resurselor materiale, temporale şi umane necesare pentru activităţile planificate;
Asigurarea unui climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul şi în afara desfăşurării proiectului.

GRUP ŢINTĂ :
 Preşcolarii, cadre didactice din învăţământul preuniversitar;.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE
 An școlar 2021-2022, cu posibilitate de prelungire.

MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI


Proiectul va fi monitorizat de coordonatori, contribuind la îmbunătăţirea performanţei.
prin amenajarea unei expoziţii cu lucrări şi alte obiecte create sau colecţionate de copii;
prin realizarea unui album cu fotografii realizate în timpul derulării proiectului;
prin evidenţierea şi premierea participanţilor la program.

DISEMINAREA REZULTATELOR:

Amenajarea unui spaţiu ce va conţine un panou cu rezultatele proiectului, imagini cu preșcolarii din timpul
sesiunilor de formare, desene, postere;promovarea proiectului în mediul on-line.

FINALIZAREA PROIECTULUI

Finalizarea proiectului se va realiza în cadrul întâlnirii cadrelor didactice implicate în proiect, în luna iunie. Se
va prezenta mapa cu materialele necesare derulării proiectului , se vor viziona dvd-urile înregistrate pe parcursul derulării
proiectului și a albumelor cu fotografii.
Vor fi trase concluziile privind reuşita şi dificultăţile întâmpinate pe perioada desfășurării proiectului. Se vor
identifica modalităţi de îmbunătăţire a strategiei de lucru.

 Activitatea nr.1

Titlul activităţii: Organizarea/lansarea proiectului.


Data/perioada de desfăşurare: februarie-iunie 2022.
Locul desfăşurării: unitatea organizatoare.
Participanţi: coordonatorii proiectului, echipa de proiect.
Descrierea pe scurt a activităţii:
 Întâlnirea coordonatorilor de proiect cu membrii echipei de proiect;
 Se stabilesc responsabilităţile fiecăruia, în funcţie de activităţile proiectului, pe echipe pentru o mai bună
colaborare în realizarea acestora;
 Se discută „Regulamentul de participare la proiect”, atât pentru preşcolarii Grădiniţei cu P.N nr. 4 Focşani/
Școala Gimnazilă „Ion Basgan”, cât şi pentru preşcolarii şi elevii din grădinițele/şcolile partenere.

 Activitatea nr.2

Titlul activităţii: Popularizarea proiectului prin intermediul internetului.


Data/perioada de desfăşurare: Martie 2022.
Locul desfăşurării: unitatea organizatoare.
Participanţi: coordonatorii proiectului, echipa de proiect.
Descrierea pe scurt a activităţii:
 Proiectul va fi  popularizat pe Internet, pe site-ul  www.didactic.ro, precum și pe rețelele de socializare, prin
invitaţia de participare în cadrul proiectul „Copiii colorează viața”, în urma căreia vom înscrie în concurs
preşcolari/elevi şi cadre didactice din judeţul Vrancea și din țară.

 Activitatea nr.3

Titlul activităţii: Înscrierea preşcolarilor la concurs.


Data/perioada de desfăşurare: aprilie- mai.
Locul desfăşurării: unitatea  organizatoare.
Participanţi: coordonatorii proiectului, echipa de proiect.
Descrierea pe scurt a activităţii:
 În urma popularizării concursului, preconizăm primirea a minim 120 de lucrari;
 Se vor inventaria fişele de înscriere ale grupurilor participante şi parteneriatele educaţionale.

 Activitatea nr.4

Titlul activităţii: „Copiii colorează viața”- primirea si inventarierea lucrărilor primite pe adresa unității.
Data/perioada de desfăşurare: mai 2022.
Locul desfăşurării: Grădiniţa cu P.N. NR.4- Structura Școlii Gimnaziale „Ion Basgan”.
Participanţi: coordonatorii proiectului, echipa de proiect, parteneri implicaţi în proiect.
Descrierea pe scurt a activităţii:
 Se vor primii lucrările copiilor.Acestea vor fi expuse si în cadrul unei expoziții ce va avea loc la Casa
Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” – Focșani – Vrancea;
 Se vor realiza fotografii.

 Activitatea nr.5

Titlul activităţii: Jurizarea şi acordarea premiilor cu participare indirectă.


Data/perioada de desfăşurare: iunie 2022.
Participanţi: coordonatorii proiectului, echipa de proiect, membrii juriului.
Descrierea pe scurt a activităţii:
 Membrii juriului vor acorda premiile I, al II lea, al III lea, mențiune și premii speciale pentru fiecare secțiune
în parte respectând Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, anexa 1 ordin
M.E.C.T.S. nr. 3035-10.01.2012;
 Fiecare preşcolar/elev/cadru didactic îndrumător va primi diplomă de participare.

 Activitatea nr.6

Titlul activităţii: Tipărirea/expedierea diplomelor.


Data/perioada de desfăşurare: iunie 2022.
Locul desfăşurării:  Grădiniţa cu P.N. NR.4- Structura Școlii Gimnaziale „Ion Basgan”.
Participanţi: coordonatorii proiectului, echipa de proiect.
Descrierea pe scurt a activităţii:
 Organizatorii vor pregăti plicurile, vor completa şi expedia diplomele pe adresele grădiniţelor/şcolilor
participante.

 Activitatea nr.7

Titlul activităţii: Diseminare.


Data/perioada de desfăşurare: iunie 2022.
Locul desfăşurării: Grădiniţa cu P.N. NR.4- Structura Școlii Gimnaziale „Ion Basgan”. 
Participanţi: grupul ţintă, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, reprezentanţi I.S.J. Vrancea, directori şcoli
participante, consilieri educativi.
Descrierea pe scurt a activităţii:
 Echipa de proiect  va prezenta rezultatele finale, va face o analiză de stare realistică, va încuraja alte unităţi
şcolare, colaboratori, parteneri, reprezentanţi ai comunităţilor locale în scopul  participării la proiecte educative;
 Se va întocmi raportul final al proiectului;
 Rezultatele proiectului vor fi făcute publice prin întâlniri în cadrul cercurilor pedagogice, consiliilor consultative
din cadrul I.S.J. Vrancea şi prin intermediul presei locale.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN” CASA CORPULUI DIDACTIC VRANCEA


NR……/…………………. NR……../…………………
DIRECTOR, DIRECTOR,
PROF. DIMA ALINA PROF. MARCU LIVIA SILVIA

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat între:

Școala Gimnazială „Ion Basgan”, reprezentată prin prof. Dima Alina, având funcția de director, prof. înv.
preșc.Vicolaș Alina-Lidia, prof. înv. preșc. Angheluță Ana-Maria în caliate de ORGANIZATOR al Proiectului
Educațional „COPIII COLOREAZĂ VIAȚA” și Casa Corpului Didactic – Vrancea, str. Eroilor nr 2, Focșani, telefon
0237/223372, reprezentată prin prof. Marcu Livia Silvia având funcția de director, în calitate de PARTENER al
Proiectului Educațional „COPIII COLOREAZĂ VIAȚA”

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE


Părțile au stabilit să colaboereze pentru realizarea următoarelor obiective:
 Organizarea și desfășurarea activităților din cadrul Proiectului Educațional „COPIII COLOREAZĂ
VIAȚA”
II. DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul proiect se încheie pentru anul școlar 2021-2022 în perioada FEBRUARIE 2021 – IUNIE 2022
III. OBLIGAȚIA PĂRȚILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII
Școala Gimnazială „Ion Basgan” – Focșani cu statut de ORGANIZATOR, prin directorul, prof. Dima Alina se
obligă prin coordonatorii de proiect, prof. înv. preșc.Vicolaș Alina-Lidia, prof. înv. preșc. Angheluță Ana-Maria în calitate
de ORGANIZATOR al Proiectului Educațional
la următoarele:
 Să mențină o legătură permanentă cu Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” – Vrancea, în
scopul informării privind acțiunile de interes comun desfășurate;
 Să monitorizeze implicarea activă a colaboratorilor în acțiunile planificate;
 Să deruleze acțiunile educative conform programului stabilit;
 Să prezinte un raport cu rezultatele obținute Inspectoratului Școlar Vrancea;
 Să disemineze rezultatele obținute.
Casa Corpului Didactic – Vrancea, prin director prof. Marcu Livia Silvia în calitate de PARTENER se
obligă la următoarele:
 Să urmărească informarea prealabilă reciprocă, eficientă și loială privind acțiunile de interes comun
desfășurate de oricare din cei doi parteneri;
 Să monitorizeze implicarea activă a coordonatorilor în acțiunile planificate;
 Să disemineze rezultatele proiectului.

Încheiat în data de ________________, in 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte un exemplar
pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR PARTENER
Școala Gimnazială ”Ion basgan” Casa Corpului Didactic
DIRECTOR DIRECTOR
Prof. Dima Alina Prof. Marcu Livia Silvia

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ON BASGAN” PALATUL COPIILOR FOCȘANI


NR……/…………………. NR……../…………………
DIRECTOR, DIRECTOR,
PROF. DIMA ALINA PROF. ANGHEL RALUCA MARIA

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat între:
Școala Gimnazială ”Ion Basgan”, reprezentată prin prof. Dima Alina, având funcția de director, prof. înv.
preșc.Vicolaș Alina-Lidia, prof. înv. preșc. Angheluță Ana-Maria în caliate de ORGANIZATOR al Proiectului
Educațional „COPIII COLOREAZĂ VIAȚA” și Palatul copiilor Focșani, str. Moldovei nr 9, Focșani, telefon
0237/216259, reprezentată prin prof. Anghel Raluca Maria având funcția de director, în calitate de PARTENER al
Proiectului Educațional „COPIII COLOREAZĂ VIAȚA”
IV. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Părțile au stabilit să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective:
 Organizarea și desfășurarea activităților din cadrul Proiectului Educațional „COPIII COLOREAZĂ
VIAȚA”
V. DURATA PROTOCOLULUI
 Prezentul proiect se încheie pentru anul școlar 2021-2022 în perioada februarie 2021 – iunie 2022.
VI. OBLIGAȚIA PĂRȚILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII
cu statut de ORGANIZATOR, prin directorul Dima Alina se obligă prin organizatorii de proiect, prof. înv.
preșc. Vicolaș Alina- Lidia, prof. înv. preșc. Angheluță Ana- Maria la următoarele:
 Să mențină o legătură permanentă cu Palatul copiilor –Focșani, în scopul informării privind
acțiunile de interes comun desfășurate;
 Să monitorizeze implicarea activă a colaboratorilor în acțiunile planificate;
 Să deruleze acțiunile educative conform programului stabilit;
 Să prezinte un raport cu rezultatele obținute Inspectoratului Școlar Vrancea;
 Să disemineze rezultatele obținute.
Palatul copiilor Focșani, prin director prof. Anghel Raluca Maria în calitate de PARTENER se obligă la
următoarele:
 Să urmărească informarea prealabilă reciprocă, eficientă și loială privind acțiunile de interes comun
desfășurate de oricare din cei doi parteneri;
 Să monitorizeze implicarea activă a coordonatorilor în acțiunile planificate;
 Să disemineze rezultatele proiectului.

Încheiat în data de ________________, în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte un exemplar
pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR PARTENER
Școala Gimnazială „Ion Basgan” Palatul Copiilor Focșani
DIRECTOR, DIRECTOR,
Prof. Dima Alina Prof. Anghel Raluca Maria
REGULAMENT
CONCURSUL LOCAL DE CREAȚIE CU CENTRE DE EXCELENȚĂ
„COPIII COLOREAZĂ VIAȚA”
EDITIA I
IUNIE 2022

Concursul se va desfăşura la initiaţiva Gradiniţei cu Program Prelungit Nr. 4 Focşani, pe data de 03 IUNIE
2022 și reprezintă activitatea principală din cadrul proiectului: „COPIII COLOREAZĂ VIAȚA”.
Pot participa copiii din unităţile preşcolare şi copiii din clasele pregătitoare din judeţ prin transmiterea
formularului de înscriere (Anexa 1) și a acordului de parteneriat în dublu exemplar (Anexa 2) semnate și ștampilate de
director.

CONCURSUL LOCAL DE CREAȚIE „ COPIII COLOREAZĂ VIAȚA”


Secţiuni:
1. Felicitări
2. Desene
3. Pictură (diferite tehnici)
Reguli generale:
 lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, cu materiale la alegere;
 creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A5 (felicitările);
desenele și picturile vor fi realizate pe suport A4;
 fiecare cadru didactic poate participa cu cel mult 3 lucrări;
 pe spatele lucrărilor, dreapta, jos, se vor trece: titlul lucrării, numele şi prenumele
copilului/elevului, grupa/clasa, grădinița/şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, localitatea, judeţul;
 lucrările înscrise în concurs nu se restituie;
 lucrările care nu respectă tematica şi dimensiunile nu vor intra în concurs;
 data limită de trimitere a lucrărilor este 23 MAI 2022 (data poștei) pe adresa
Școala Gimnazială „Ion Basgan”
Strada Mare a Unirii, Nr.64
Focșani / Vrancea
 lucrările, împreună cu acordurile de parteneriat, fișa de înscriere, suma de 5 lei și un plic A4
autoadresat vor fi trimise într-un plic format A4 pe adresa unității cu specificația „Concurs
Copiii colorează viața” sau „pentru Vicolaș Alina - Lidia”
Secţiunile şi regulile concursului:

Regulament de participare:
 Înscrierea participanţilor se face odată cu expedierea listelor cu copiii participanţi la activitate, completând
acordul de parteneriat (Anexa 1) în dublu exemplar și fişa de înscriere (Anexa 2), semnate şi ştampilate.
 Termen: 23 mai 2022. Nu vom lua în considerare însrierele trimise peste această dată.
 Un cadru didactic poate participa cu un maxim de 3 lucrări
 Nu intră în concurs decat lucrările executate exclusiv de copii
 Jurizarea se va face în data de 03 IUNIE 2022
 Se vor acorda: diplome de participare, diplome pentru locurile I, II, III , premii speciale pentru fiecare secţiune. Pe
diplome va fi precizat numele cadrului didactic îndrumător. Diplomele se vor trimite la adresele menţionate în
fisele de înscriere.
 Cadrele didactice vor primi: adreverință de participare cu lucrări la concursul local „COPIII COLOREAZĂ
VIAȚA”, diplomă de participare la concurs local, adeverință de voluntar pentru implicarea în acțiunea de
promovare a interesului pentru artă în rândul copiilor și adeverință de profesor coordonator și evaluator.
ANEXA 1

CONCURSUL LOCAL DE CREAȚIE


„COPIII COLOREAZĂ VIAȚA”
EDIȚIA I
IUNIE 2022

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ:………………………………………………………………………
Adresa completă:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător..............................…………………………..
Adresa de e-mail personală…………………………………………telefon:................................
Numele grupei/clasei :…………………………………
Nivelul de vârstă:………………………..
Cadru didactic îndrumător........................................

Nr. Numele si prenumele copilului Secțiunea


crt.
1.
2.
3.

DIRECTOR,

Declaratie.

Cadrul didactic___________________________________________, de la grădiniţa/şcoala mai sus


menţionată, declar pe proprie răspundere că doresc sponsorizarea concursului din cadrul proiectului „COPIII
COLOREAZĂ VIAȚA” ediția I cu suma de 5 lei /cadru didactic, sumă din surse proprii, preşcolarii/elevii
participanţi neavând nici o contribuţie.

Semnătura,
ANEXA 2

Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani Grădinița..............................................


Str. Mare a Unirii, nr.64 Str. .....................................................
Tel. / fax 0237622878 Tel. / fax ............................................
Nr……..din………… Nr. .......din..................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între
1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BASGAN”, FOCȘANI, reprezentată prin director prof. Dima Alina, respectiv
prof. Vicolaș Alina Lidia și Angheluță Ana Maria în calitate de APLICANT şi
GRĂDINIȚA……………………………………………….....reprezentată prin director..........................................,
respectiv ........................................................................ în calitate de PARTENER

2.OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în vederea
organizării şi desfăşurării Proiectului Educațional, „COPIII COLOREAZĂ VIAȚA” Focșani , EDIŢIA I, an școlar
2021 - 2022.
3.GRUPUL ȚINTĂ: cadrele didactice din învăţământul preșcolar și copii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, dar și din
ciclul primar.

4. OBLIGATIILE PĂRŢILOR:
A. APLICANTUL se obligă să presteze următoarele servicii:
 să informeze participanţii despre organizarea concursului;
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării concursului, fizic sau online;
 să emită şi să distribuie în termenul propus adeverinta de participare cadrelor didactice participante pentru
îndrumarea preșcolarilor, diploma şi premii copiilor preşcolari, tabelul cu premiile semnat de catre directorul
institutiei.

B. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze concursul în instituţia de învăţământ;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să pregătească copiii pentru concurs;
 să selecteze lucrările copiilor cele mai reuşite după ce a avut loc faza pe grădiniţă/școală;

1. DURATA ACORDULUI:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării proiectului.

2. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI:


Proiectului Educațional, „COPIII COLOREAZĂ VIAȚA” Focșani , EDIŢIA I, an școlar 2021-2022 face parte
din categoria activităților extracurriculare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ.

Școala Gimnazială „Ion Basgan”, Focșani Grădinița ..............................................


Director, Director,
Prof. DIMA ALINA …………………………………………

S-ar putea să vă placă și