Sunteți pe pagina 1din 3

Unitate școlara ........................ Anexa la ordinul ministrului educatiei si cercetari i nr. 5287 / 09.10.

2006
Aprobat,

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA


AN SCOLAR 2022-2023
Clasa a XII-a …..
Diriginte: ………….

VALORI SI ATITUDINI:
 respect si încredere în sine si în ceilalti;  motivatie si flexibilitate în elaborarea propriului traseu educational
 recunoasterea unicitatii fiecarei persoane; si profesional;
 receptivitate la emotiile celorlalti;  responsabilitate si disponibilitate pentru decizii si actiuni privind
 valorizarea relatiilor interpersonale; propria cariera;
 valorificarea critica si selectiva a informatiilor;  interes pentru învatare permanenta într-o lume în schimbare si în
 adaptare si deschidere la noi tipuri de învatare; societatea cunoasterii;
 orientare spre o viata de calitate, în prezent si în viitor.
DIRECTII:
1. facilitarea accesului la întreaga oferta de educatie si formare profesionala;
2. sprijinirea bunei insertii socio-profesionale viitoare a tinerilor;
3. ameliorarea continua a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune societatea.

UNITATEA DE COMPETENTEINDIVIDUALE NUMAR TOTAL OBSERVATII


COMPETENTA (SPECIFICE) DE ORE

1.Explorarea resurselor
1.1 Elaborarea un program personalizat de
personale care influenteaza reusita personala si profesionala
planificarea carierei
2. Integrarea abilitatilor de
interrelationare, în vederea 2.1 Analizarea beneficiilor comportamentului de cooperare
dezvoltarii personale si 2.2 Analizarea factorilor care contribuie la dezvoltarea abilitatilor de lider
profesionale
3. Utilizarea adecvata a 3.1 Exersarea abilitatilor de utilizare eficienta a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta si
informatiilor, în propria evalua informatii despre învatare, munca, cariera
activitate, pentru obtinerea 3.2 Exersarea abilitatilor de învatare critica, creativa si eficienta, în vederea obtinerii reusitei
succesului personale si profesionale
3.3 Explicarea necesitatii si avantajelor învatarii permanente
4. Elaborarea proiectului de 4.1 Evaluarea pregatirii personale pentru continuarea studiilor/ pentru insertia profesionala
dezvoltare personala si 4.2 Exersarea abilitatilor de utilizare a documentelor de marketing personal si Europass, în vederea
profesionala continuarii studiilor sau a insertiei pe piata muncii
5. Exersarea abilitatilor de 5.1 Analizarea conceptului de calitate a vietii în contextul dezvoltarii carierei
management al unui stil de 5.2 Exersarea abilitatilor de management al stresului în pregatirea pentru examene
viata de calitate 5.3 Analizarea conceptelor de egalitate de sanse si de egalitate de gen, din perspectiva planificarii
carierei

1
PLANIFICARE CALENDARISTICA

Nr crt UNITATEA DE COMPETENTE CONTINUTURI TEMATICE TEME DATA STRATEGII DE MODALITATI OBS

MODUL
COMPETENTA INDIVIDUALE REALIZARE DE
(SPECIFICE) EVALUARE
METODE MIJLOACE

1 1.Explorarea Autocunoastere si dezvoltare 1.Organizarea


resurselor personala clasei de elevi.
personale care - tehnici de management al Regulamentul
1.1 Elaborarea un program
resurselor personale;
influenteaza personalizat de şcolar si cel de
asumarea responsabilitatii si a
planificarea reusita personala si
consecintelor
ordine
carierei profesionala interioara
- strategii de responsabilizare si
de pregatire pentru
viata de adult
2 2. Integrarea Comunicare si abilitati sociale
abilitatilor de - comportamente de cooperare în
2.1 Analizarea beneficiilor
interrelationare, grupurile de
comportamentului de
apartenenta
în vederea cooperare
- modalitati de adaptare la
dezvoltarii 2.2 Analizarea factorilor care
schimbarile din cadrul
personale si contribuie la dezvoltarea
grupului de apartenenta
profesionale abilitatilor de lider
- calitatile liderilor; dezvoltarea
calitatilor de lider
3 3. Utilizarea 3.1 Exersarea abilitatilor de Managementul informatiilor si
adecvata a utilizare eficienta a al învatarii
informatiilor, în diferitelor resurse, pentru a Managementul informatiilor
localiza, selecta si evalua - resurse relevante cu privire la
propria
informatii despre învatare, învatare, munca,
activitate, pentru munca, cariera cariera
obtinerea 3.2 Exersarea abilitatilor de Managementul învatarii
succesului învatare critica, creativa si - gândirea critica si autocontrolul
eficienta, în vederea obtinerii asupra propriei
reusitei personale si învatari
profesionale - Învatarea permanenta
3.3 Explicarea necesitatii si (caracteristici, reglementari
avantajelor învatarii nationale si europene)
permanente
4 4. Elaborarea 4.1 Evaluarea pregatirii Planificarea carierei
proiectului de personale pentru continuarea Alternative educationale
dezvoltare studiilor/ pentru insertia - învatamânt postobligatoriu: scoli
profesionala postliceale, învatamânt universitar
personala si
4.2 Exersarea abilitatilor de de scurta/ lunga durata, educatia
profesionala utilizare a documentelor de adultilor; specificul educatiei,
marketing personal si conditii de acces, finalizare,
Europass, în vederea echivalarea diplomelor la nivel
continuarii studiilor sau a European.
insertiei pe piata muncii Elemente de marketing personal
- portofoliul personal si planul

2
pentru cariera dupa finalizarea
ciclului superior al liceului;
integrarea si armonizarea
prioritatilor si a obiectivelor
(educationale, profesionale,
familiale), în vederea obtinerii
succesului personal si profesional
- CV, scrisoare de intentie,
interviul de angajare – cerinte
formale, standarde europene
- documente Europass: CV-ul
european, pasaportul lingvistic,
suplimentul
5 5. Exersarea Calitatea stilului de viata
abilitatilor de Calitatea vietii personale
management al - impactul carierei si a profesiei
asupra calitatii vietii
unui stil de viata
5.1 Analizarea conceptului - calitatea vietii în situatii de
de calitate de calitate a vietii în criza: cum influenteaza
contextul dezvoltarii carierei o situatie de criza calitatea vietii
5.2 Exersarea abilitatilor de unei persoane;
management al stresului în modalitati de interventie în
pregatirea pentru examene situatie de criza
5.3 Analizarea conceptelor Calitatea relatiilor sociale si a
de egalitate de sanse si de mediului de munca
egalitate de gen, din - pregatirea pentru examene si
perspectiva planificarii managementul stresului
carierei Egalitatea de sanse în dezvoltarea
carierei
- dimensiunea de gen în
dezvoltarea si planificarea
carierei; stereotipurile

S-ar putea să vă placă și