Sunteți pe pagina 1din 19
Comisia pentru Situafii Exceptionale a Republi DISPOZITIA. nr. 38 din 29 septembrie 2022 fn conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind reginmul stirii de urgenti, de asediu si de rizboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr, 132-137, art, 696), cu modificirile ulterioare, art. 2 din Hotirdrea Parlamentul nr. 41/2022 privind declararea stirii de urgenfi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52, art. 634), cu modificirile ulterioare, Hotararea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungitea starii de urgenfi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.2164), Hottirérea Parlamentului nr. 163/202 privind prelungirea starii de urgenti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr, 186, art.352'), Hotérarea Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungitea stiri de urgen{% (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472) si pet. 6- 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Excepjionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitoral Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificarile ulterioare, Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova DISPUNE: 1, La pet 1.4 din Dispozitia Comisiei pentru Situafii Exceptionale nr. 35 din 29 august 2022, dup’ sintagma ,depozitele de stocare din Roménia” se introduce sintagma ,si/sau din Ucraina”. 2. in vederea sporirii securititii energetice a Republicii Mold 24. Prin derogare de la Legea nr. 74/2020 privind achizifiile in sectoarele energeticii, apei, transporturilor si serviciilor postale, art. 81 si 82 din Legea nr, 1134/1997 privind societitile pe actiuni, la data adoptarii prezentei dispozitii SA,Energocom” va procura in baza contractului EFET semnat, iar SA ,,Moldovagaz” va asigura livrarea si va vinde 10 mil. m? de gaze naturale la condifii standard (la 20°C, P=101,325 kPa), la preful de achizitie de 1882,78 USD/1000 m’, care va fi confirmat prin actul de predare-primire semnat intre SA ,Moldovagaz” si FSC ,,Gazprom”, Ia care se adaugé tariful de intrare in sistemul de transport al SRL ,,Moldovatransgaz”, la condifiile de livrare ale piefei angro a Republicii Moldova. Livrarea se va efectua la data de 30.09.2022. 2.2. Prin derogare de la Legea nr. 74/2020 privind achizifiile in sectoarele energeticii, apei, transporturilor si serviciilor postale, art. 81 si 82 din Legea nr. 1134/1997 privind societitile pe actiuni, la data adoptirii prezentei dispozifii SA,,Energocom” va procura in baza contractului EFET semnat, iar SA »Moldovagaz” va asigura livrarea si va vinde 5 mil. m’ de gaze naturale la condifii standard (la t=20°C, P=101,325 kPa), la preful preliminar de achizitie al gazelor naturale de 1.058,11 USD/1000 m} (estimat conform situafiei din 23.09.2022), la care se adaugi tariful de intrare in sistemmul de transport al SA ,Moldovatransgaz”, la conditiile de livrare ale piefei angro a Republicii Moldova. Preful final al gazelor naturale va fi recalculat dupa stabilirea prefului de import al gazelor naturale pentru SA ,Moldovagaz” in Iuna octombrie 2022. Livrarea se va efectua la solicitarea SA ,,Energocom”, Pana la onorarea deplini a obligatiilor SA ,,Moldovagaz” fat de SA ,Energocom” conform prezentului subpet., contravaloarea gazului va fi garantati prin gajarea c&tre SA Energocom a creanfelor cu titlu executoriu SA »Moldovagaz” fafa de SA ,,Termoelectrica”, confirmate de ultimele. 2.3. SRL ,Moldovatransgez” va asigura pastrarea gazelor naturale procurate de SA ,,Bnergocom” conform subpet 2.1 si 2.2, la condifiile de livrare ale piefei angro a Republicii Moldova, fara tax’. 2.4. Prin derogare de Ja art, 61 alin. (3) din Legea finanjelor publice si responsabilitifii bugetar-fiscale nr. 181/2014, se modific’ Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 in scopul alocarii mijloacelor financiare in suma de pani la 511 mil. lei pentru majorarea capitalului social al SA ,Energocom” din contul modificarii soldurilor de mijloace binesti la conturile bugetului de stat. 2.5. La solicitarea Agentiei Proprietafii Publice, Ministerul Finanfelor va asigura transferul imediat al mijloacelor financiare menfionate la pet. 2.4 in contal bancar al SA ,,Energocom”. 2.6. Prin derogare de la Legea nr. 1134/1997 privind societafile pe actiuni, Legea nr. 192/1998 privind Comisia Nationali a Piejei Financiare, Legea nr. 220/2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice gi a intreprinzatorilor individuali, SA ,Energocom” va depune la Comisia National a Piejei Financiare actele privind emisiunea suplimentar de acfiuni doar in scop de notificare si efectuare a inscrierilor corespunzitoare in Registrul emitentilor de valori mobiliare. 2.7. Comisia National’ a Piejei Financiare va efectua inscrierile corespunzatoare emisiunii de actiuni ale SA ,,Energocom” in Registrul emitentilor de valori mobiliare prin derogare de la legislatia aplicabila si, respectiv, va emite hotirarea corespunzitoare fara perceperea taxclor si platilor aferente. 2.8. Prin detogare de la art. 45 alin. (1) si (2) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, SA ,,Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” nu va percepe comisioanele stabilite conform cadrului normativ pentru inregistrarea valorilor mobiliare in cadrul emisiunii suplimentare de actiuni ale SA ,,Energocom”. 2.9. Mijloacele binesti destinate majordrii capitalului social al SA.,Energocom” pot fi utilizate pani la inregistrarea modificarilor in statutul societifii si in Registrul de stat al persoanelor juridice. 3. fn scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiatilor: 3. Ministerul Finantelor, in temeiul pet. 6 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr. | din 24 februarie 2022, la solicitarea structurilor teritoriale de asistentX social, antrenate direct in procesul de gestionare a fluxului migrational si de refugiati, va aloca din fondul de interventie al Guvernului mijloace financiare in suma de 589,7 mii lei in scopul acordarii sporului de compensare pentru munca prestata in conditii de risc sporit pentru sindtate, conform anexei nr. 1. 3.2. Se aloc& din fondul de interventie al Guvernului mijloace financiare in sum’ de 3287,3 mii lei pentru intretinerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autorititile publice locale de nivelul al doilea, conform anexei nr. 2. 3.3, Se aloca din fondul de interventie al Guvernului mijloace financiare in suma de 445,1 mii lei pentru intretinerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autoritatile publice locale de nivelul int4i, conform anexei nr. 3. 3. Se alocd din fondul de interventie al Guvernului mijloace financiare in sum de 1431,9 mii lei ctre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in scopul acoperirii costurilor de functionare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de institutiile publice din subordinea autoritatilor publice centrale, intreprinderile de stat, societ&tile cu capital majoritar de stat, organizatiile necomerciale, conform anexei nr. 4. 3.5. Se alocd din fondul de interventie al Guvernului mijloace financiare in suma de 14,0 mii lei c&tre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in scopul acoperirii costurilor de functionare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de institutiile bugetare din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, conform anexei nr. 5. 3.6. Se aloca din fondul de interventie al Guvernului mijloace financiare in suma de 119,9 mii lei catre Ministerul Educatiei si Cercet&rii in scopul acoperirii costurilor de functionare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de institufiile bugetare din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, conform anexei nr. 6. 4, In vederea acordarii ajutorului umanitar Ucrainei: 4, Se aproba acordarea ciitre Ucraina a bunurilor materiale, in calitate de asistenfa international’, cu titha gratuit, din ajutoarele umanitare primite pentru gestionarea crizei refugiatilor din gestiunea Ministerului Muncii si Protectici Sociale, in sum& de 16 579 091.05 lei, conform anexei nr. 7. Lista bunurilor expediate este aprobata prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale. 4.2. Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenti va asigura transportarea conform destinafici a lotului de ajutor umanitar prin mijloace proprii si/sau contractari, Ministerul Muncii si Protectici Sociale va asigura identificarea surselor necesare pentru transportarea lotului. 4.3. Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene va asigura transmiterea oficiala a lotului de bunuri materiale catre reprezentantii Ucrainei. 4.4, Serviciul Vamal si Inspectoratul General al Politiei de Frontier’ vor asigura indeplinirea operativa a formalitatilor de trecere peste frontiera a bunurilor transportate. 5. Pct. 9, 19, 20, 23, 25, 26 si 27 din compartimentul ,,CET Nord” din anexa la Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr. 30 din 13 iulie 2022 se exclud. 6. Pct. 5 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr. 37 din 15 septembrie 2022 va avea urmatorul cuprins: 5. Prin derogare de la art. 282 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997, art. 4 alin, (7) lit. a) gi alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea in aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000, persoanele juridice si persoanele fizice inregistrate in calitate de intreprinzator, in cazul bunurilor existente si/sau dobandite pana la data de 25 septembrie 2022, achita impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar pentru perioada fiscal aferenta anului 2022 nu mai tarziu de data de 25 noiembrie 2022.” 7. Pct. 6 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr. 28 din 24 iunie 2022, va avea urmatorul cuprins: 6. Pana la data de 31 iulie 2022 inclusiv, pretul pentru dezechilibrele participantilor la piaja de energie electrica se stabileste exclusiv pe baza costurilor inregistrate de operatorul sistemului de transport pentru echilibrarea sistemului electroenergetic.” 8. Dispozitiile Comisici pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii si executorii pentru conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici, ai institutiilor publice, precum si pentru cetiteni gi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. 9, Prezenta dispozitie intra in vigoare din momentul emiterii gi se publica pe pagina web oficialé a Guvernului. Prim-ministru, Presedinte al Cor Natalia GAVRILITA Spor de compensare pentru munea prestati in condi pentru siinitate, pentru lunile martie - august 2022 Anexa nr. 1 de rise sporit Nr. | Autoritatea administratiei Numirul de Total cheltuieli ert. locale persoane pentru sporul de implicate compensare, mii lei 1 | Consiliul raional Anenii Noi 26 B2 2° | Consiliul raional Balti 15 428.6 3. | Consiliul raional Floresti 8 29.7 4 | Consiliul raional Rezina 2 30.2 5 | Consiliul raional Cahul 6 28.0 ‘Total 589.7 Anexa nr. 2 Alocari financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autoritifile publice locale de nivelul al doilea Nr. | Autoritatea administrafiei Total mijloace financiare pentru ert, publice locale intrefinerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, mii lei, pentru luna august 2022 1 | Consiliul raional Anenii Noi 106.1 2 | Consiliul raional Basarabeasea 319 3 | Consifiul municipal Balgi 1103.9 4 | Consiliul raional Catirasi 82.5 5 | Consiliul raional Donduseni 16.1 6 | Consiliul raional Nisporeni 166.2, 7 | Consiliul raional Drochia on 8 | Consiliul raional Floresti 3.7 9 | Consiliul raional Glodeni 360.4 10 | Consitiul raional Hincesti sid 11 | Consitiul raional Orhei 145.9 12 | Consiliul raional Stefan Voda 161.5 13 | Consiliul raional Taraclia 95.0 14 | Consiliul raional Ungheni 308.5 15 | Consiliul raional Soroca 120.0 16 | Consiliul raional Riscani 45.0 17 | UTA Gagiuzia 331.7 Total 3287.3 Anexa nr. 3 Alociri financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autoritifile publice locale de nivelul intai Nr| — Autoritatea administratiei ‘Total mijloace financiare pentru publice locale introfinerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, mit ort lei, pentru Juna august 1 | Primaria satului Copceac, UTA 319 Gigiuzia 2 | Primiria Anenii Noi 379 3 | Primaria satului Costesti, raionul 229.0 Taloveni 4 | Primiria satului Ivancea, raionul BA Orhei 5 | Primaria satului Greblesti, 33.0 raionul Strageni 6 | Primaria municipiului Cabul 319 Total 445.1 Anexa nr. 4 Alocari financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de institufiile publice din subordinea autoritatilor publice centrale, intreprinderile de stat, societiitile cu capital majoritar de stat, organizafiile necomerciale Nr. | Entitatea ce gestioneazi centrul de plasament | Suma, mii lei, pentru ert, pentru persoane refugiate Junile iunie - august 1 | iS Sanatoriul preventiv de = — baz 580.6 »sConstructorul” 2 | Asociatia Obsteascd ,Pro Valoare” 64.0 3. | iS CIE ,Moldexpo” SA 170.2 4 | IP Scoala Profesional or. Criuleni 21.9 5 | IP Universitatea Tehnici a Moldovei 143.4 6 | Colegiul Tehnologte din Chisiniu 48.5 7 | Academia de Studii Economice din Moldova 96.5 8 | AO,,DEMOS” 8 9 | AO,SAREPTA” 8.0 10 | CBBCEP ,Svet Miru” 2.0 Total 1431.9 Anexa nr. 5 Alociri financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de institufiile bugetare din subordinea Ministerului Muncii si Proteetiei Sociale Nr. | _ Entitatea ce gestioneazi Centrul de plasament pentru. | Suma, mii lei, ert. | persoane refugiate din subordinea Ministerului Muncii | pentru luna si Protectiei Sociale august 1 | Centrul de plasament pentru persoane varstnice si 144.0 persoane cu dizabilitifi, mun, Chisiniu Anexa nr. 6 Alociri financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de institutiile bugetare din subordinea Ministerul Educatiei si Cereetiirii Nr, | Entitatea ce gestioneazi Centrul de plasament pentru | Suma, miilei, ert. | persoane refugiate, din subordinea Ministerului pentru luna Educate si Cereetiri august 2022 1 | Universitatea Pedagogicé de Stat ,fon Creangi” 110.2 2 | Centrul Sportiv de pregitire a loturilor Nationale al 97 Ministerului Educatiei si Cercetirii Total 119.9 Anexa nr, 7 Bunurile materiale acordate, in calitate de asistenfa international’, cu titlu gratuit, din ajutoarele umanitare primite pentru gestionarea crizei refugiatilor din gestiunea Ministerulai Muncii si Protectiei Sociale Nr. Denumirea Cantitatea | Unitatea| Preful pey Suma, MDL |Greutatea, |Volumul, ae | unitate, kg ert, masuri| MDL. n 1, |Absorbante 6080 | buc. | 104,31 | 63417935 | 3000 | 15 27,80 2. |Absorbantemenstruatemedii] 927 | buc. 2s770.60 | 450 3 20124 ‘Alimentafie baby 6+ 1s patet | 37195 | 587.92 400 3 Alimente copii 1400 kg | 10,00 | 1400.00 | 1400 8 JAtasament mini pentru] 316 buc. | 88,71 | 28032.36 120 1 telefon 6. | Cirucior pentru copii 7 bue. | 50,00 | 350.00 70 1 7. | Carucior pentru adutti 5 bue, | 50,00 | 250.00 0 1 8 | Ceai 1440 bue. | 10,00 | 1440.00 70 1 9. |Cearsat 89 ue, | 205,33 | 18274.57 B oA 10. | Ceargaf ab 98 ue. | 10667 | 10133.65 8 04 11, | Ceargafurt mict » ue, | 106.67 | 3093.43 0 02 12. | Cereale 330 kg | 10,00 | 3300.00 330 3 [Chinguru 15 bue, | 50,00 | 750.00 1s 1 14, [Conserve pasteflegume 0, ig} 1421 | buc. | 9,55 | 1356826 | 5684 6 15, | Conserve paste/legume 900 duc | 10,00 | 9000.00 2316 4 16. |Costeli cu rotile 4 ue. | 50,00 | 200.00 0 1 17. | Cufite de unied folosints 309 bue | 5,00 | 1545.00 4 02 18. | Cuverturi de pilote 30 bue. | 998,42 | 29952.60 40 1 49, [Detergent 2 kg 150 bue. | 50,00 | 7500.00 300 2 20, |Dezinfectant maini SL 92 bue. | 115,91 | 106866.67 | 4610 20 21, |Discuri de vat 358 buc. | 82,32 | 29472.25 16 1 22, | Fatt de perni 50 due. | 106,67 | $333.50 25 1 23, |Geldedus 3319 | bue. | 27,66 | 9179912 | 2400 6 24, | Gel de dus no79 | xg | 2761 | 1987325 n9 2 25, |Get dezinfectant 100 mt 16327 | bue. | 52,12 | ss097427 | 16327 | 8 26, |Haine pentru birbati 10 cutii | 95,85 | 958.47 200 1 27. | Haine pentru barba(i kg 5614 kg | 152,63 | ssesas.s1 | sou 8 28, | Haine pentru copii kg, 8928 kg | 85,70 | 76509620 | 8928 uw 29, | Haine pentru femet 139 eutii | 9224 | 1281.17 290 5 30, | Haine pentru femei ky i269 | kg | 13636 | 165937148 | i216 | 25 31. |Haine pentru femei, SUA 20 eutii_ | 77443,60] 1548872.00 | 400 1 32. | Hartie igienicé, 8 role 233 buc. | 18,62 | 4338.45 150 2 3. ie igienici, 8 role 2000 | buc. | 50,00 | 10000000 | 1200 16 34, |Hrani uscatt pentru animale] 115 kg | 5328 | 6127.67 us 2 mbrietminte pentru copii] so | cui | 11381 | se902s | 1000 | 4 rans) 36. |inciltiminte 95 cutii 50,00 4750.00 180 3 37, [sues 1650 | kg | 5090 | s2son00 | 1650 | 2s 38. | Leagin pentru copii 10 buc. 50,00 500.00 80 2 39. |Lenjerie de pat 37 set 106,67 (3946.79 100 1 40. | Mane] pentru copit 14 | wwe. | 3000 | 700.00 wo | 3 41. |Minusi de cauciuc, uz casnic] 2022 buc, 9,48 19168.56 200 2 Mi 42, {maga cnivurgicate obue) | 657 | duc. | 2937 | 1929303 | 220 | 2 43, | Mancare git mivina 20 | xe | 10900 | 220000 | 20 | 4 |Miincare pentru copii, kg 26 kg 101,42 2636.98 26 1 45, |Panare, SUA 4032 | bus. | 24893 | 100366906 | 100 | 18 46, [Pampers 2087 | bue. | 10684 | 22296015 | 1930 | 45 ‘47. |Past de dinti 11312 bue. 36,18 409233.89 700 6 48, | Pasti de dinti mica 20 duc. | 5825 | 1165.02 1 0,01 49, |Paste Sky st ue, | 106,67 | 5440.17 255 2 50. | Paste ffinoase 120 kg | 1000 | 1200.00 10 2 st. | Paturi 2137 | bue. | 93,24 | 19925031 | 3840 | 46 82. | Pituri 321 | buc. | 106,67 | 3424.00 | 5778 4 Periugi de 7528 | duc. | 30,16 | 22704452 800 4 4, |Perne 30 due. | 299,53 | 8985.78 oo 1 55. |Perne 50 bue. | 106,67 | $333.50 100 2 56. |Pripumi 139 | buc, | 43,14 | 5996.19 1800 | 20 87, |Phipumi 10 bue, | 1497,63 | 1497630 58, | Plipumi 796 | bue. | 7129 | s67as.r 59. |PLipumi, saci de dormit 2619 kg | 468 | 2093741 | 2619 50 60, | Premergitor pentru copit 1 ue. | 50,00 50.00 5 05 61. |Premergitor pentru maturi 8 due. | 50,00 | 400.00 80 3 62, |Produse de igien’ (Franta) si | cut | 7568 | 6137561 | 4000 | 15 63. |Produse pentru copii 600 | cutit | 7537 | 4523.98 | 2800 | 24 (Franta) Prosoape 249s | bue. | 12,90 | saigiss | 1120 1 65. |Prosoape de baie 28 ue. | 106,67 | 2986.70 25 0g 66, |Prosoape de hirtie rutati cul 3749 | ue. | 27,10 | 10159295 | 900 6 3 str. 67, |Prosoape de maini 120 | due. | 106,65 | 12797.74 100 2 68. |Prosoape de unici folosings | 3118 | buc. | 1464 | 4563846 400 2 69. | Prostivi 99 bue. | 147,61 | 14612.92 9 4 70, |Saci de dormit, kg 533 kg | 3054 | 162791 533 10 71, | Saltea gonflabité 4 bue. | 50,00 | 200.00 20 2 72. |$ampon 2072 | bue. | 25,79 | 5342683 | 1040 3 73. |Sipun crema liehid SL 2580 | bue. | 4620 | 11919600 | 12900 | 60 74, |Sapun solia 45 | puc. | 4647 | 19284.72 41s 2 75. |Spun, igienii femining,) sts9s | kg | 556 | 288536 | sisos | 5 ingrijire dentari 76. |Seaun auto pentru copti 4 buc. | 50,00 | 200.00 8 3 71. |Seutece mix copii aa | duc. | 141,05 | i761836.85 | 3600 | 20 78. |Scutece mix copit in palet 15 | patet |115679,75| 173519.62 | 600 4 Scutece (pachete) a buc. | 6,26 131.37 100 2 80. |Servetele Baby Dove 4=sobue] 246 | buc. | 1890 | 4648.66 492 3 81. |Servefele umede 4879 | buc. | 9402 | 45872325 | 2500 | 10 82. | Servefete umede (kg) 3990 | ke | air | ssaz81s | 3990 | 20 83. |Servetete umede pentru copii] 12096 | buc, | 5792 | 70063608 | «000 | 50 SUA 34. | Servetele useate 300 kg | 50,00 | 1500.00 300 6 85. | Set igiente 80 bue, | 7,87 605.97 50 3 86. |Set igienie (pentru 5} 744 set | 361,68 | 26908687 | 600 50 persoane) Set igienic (gampon, sipun,| 1044 | set | 95,80 | 10001676 | 1200 2 periufii si past de dint, 87. | deodorant, kit prim) 88. |Set igienic MAME/bebelusi] 836 | buc. | 69,45 | seocos4 | 1672 0 (UNICEF) | Seturi copii (UNICEF) 8520 | set | 694s | sou7zz29 | 4200 1s 90. | Stictute copti 167 | bu. | 177,61 | 2960.24 B 2 91. |Suzete 647 | buc. | 92,33 | 53268.56 64,7 1 92. |Tampoane igienice, SUA 28080 | uc. | 37,04 | 104002883 | 4340 1s 93. |Tetine 458 | buc. | 8233 | 3705.06 190 3 94, |Tomat 600 kz | 10,00 | 6000.00 600 4 95, |Untdearahide 18302 | bue. | 72,81 | 133249999 | 9500 15 Total: 16579091.05 |127567.75| 862.21