Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița
Serviciul Asistență pentru Contribuabili
Nr. ILG DEX 8184/13.09.2022

ASPECTE LEGISLATIVE DE ACTUALITATE

I.Modificari legislative:
1.Ordonanța Guvernului nr.16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative
şi alte măsuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022).

IMPOZIT PE PROFIT
 S-a adăugat în gama de active în care contribuabilii pot investi profitul pentru
a beneficia de scutirea de impozit și activele utilizate în activitatea de
producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare.(se aplica
de la 1 ianuarie 2023)
 A fost majorată cota impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru
dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române.(începând cu
veniturile din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023)

IMPOZIT PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR -cu aplicabilitate


începand cu 01 ianuarie 2023
 Noile condiții cumulative sunt pentru a fi considerată microîntreprindere:
a) realizarea de venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în
proporţie de peste 80% din veniturile totale (condiție nouă);
b) existența cel puțin a unui salariat (condiție nouă);
c) realizarea de venituri anuale sub 500.000 euro (anterior era sub 1.000.000
euro);
d) să nu aibă asociați care dețin peste 25% din titlurile de participare la mai mult trei
persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe
veniturile microîntrepinderilor (condiție nouă);

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 1/22
e) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi
unităţile administrativ-teritoriale;
f) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau
la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
 a fost introdusă o categorie de persoane juridice obligate la plata impozitului
pe veniturile microîntreprinderilor, chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ
condițiile de mai sus: hotelurile, pensiunile, restaurantele, terasele
barurile. În situația în care acești contribuabilii obțin venituri și din alte
activități aceștia vor aplica pentru acestea sistemul de declarare şi plată a
impozitului pe profit.
 a fost extinsă categoria persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului
pe veniturile microîntreprinderilor, fiind adăugate următoarele:
-societățile din domeniul bancar;
-societățile din domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital,
inclusiv intermediere; societățile din domeniul jocurilor de noroc;
-societățile care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare,
exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.
 a fost eliminată posibilitatea de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit
în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului
social (peste 45.000 lei) și de numărul de salariați (cel puțin 2);

Cota de impozitare va fi de 1%- toate microîntreprinderile trebuie să aibă cel


puțin un salariat.
 Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare deimpozit pe profit ca
urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 alin. (1) comunică
organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal
2023.

 a fost stabilită ordinea de diminuare a impozitului micro:


1. Sponsorizările;
2. Costul caselor de marcat;
3. Reducerea conform OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de
stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii. Pe perioada aplicării

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 2/22
prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, declaraţia informativă F107 se depune până
la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

IMPOZIT PE VENIT
Scutiri și excepții
 a fost eliminată scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele
fizice, în cazul veniturilor realizate din salarii ca urmare a desfășurării
activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de
12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere în
domeniul hotelurilor, restaurantelor, pensiunilor sau barurilor(1 ianuarie
2023).
 a fost stabilit faptul că scutirea de la plata impozitului pe venit pentru
sectoarele din construcții, agricultură și alimentar se va acorda doar
salariaților cu contract individual de muncă.(Începând cu veniturile aferente
lunii ianuarie 2023)
Scutirea NU se va acorda pentru sumele care depășesc valoarea de 10.000 lei
salariul brut lunar (anterior suma era de 30.000 lei).(începand cu veniturile
aferente lunii august 2022). A fost modificat modul de calcul al cifrei de
afaceri aferentă sectorului vizat de scutire.
 au fost introduse în categoria veniturilor neimpozabile și indemnizaţiile pentru
îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, potrivit legii.
 Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit
și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (anterior, suma era de 100.000
euro), începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net
anual în sistem real- începând cu veniturile aferente anului 2023

Venituri din salarii


 au fost stabilite o serie de venituri care nu vor face subiectul impozitării, în
limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază:
a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate
potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de
delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi
instituţiilor publice;

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 3/22
b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii,
persoane fizice care realizează venituri din salarii în limita valorii maxime, potrivit
legii, a unui tichet de masă/persoană/zi.
c) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de
către angajatori la dispoziţia angajaților proprii, persoane fizice care realizează
venituri din salarii, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază
minim brut, în anumite condiții.
d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul,
pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora,
acordate de angajator, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat,
reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut.
e) contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele reprezentând contribuţii la
scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în
limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale
furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii,
astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400
euro, pentru fiecare persoană;
g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de
telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi
desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date,
şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de
angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon
lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică
desfăşoară activitate în regim de telemuncă.
 au fost modificate deducerile personale de bază și cele suplimentare.
Deducerea personală de bază se acordă DOAR pentru persoanele fizice care
au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază
minim.
Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
- 15% din salariul de bază minim pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de
ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de
2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim;
- 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani.
Venituri din cedarea folosinței bunurilor
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 4/22
 În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile din
arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe
proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil (anterior, din
venitul brut se scădea o cotă de 40%)- începând cu contractele încheiate
începând cu 1 ianuarie 2023)
 Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din
închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate
personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părţi, precum
şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 zile de la
încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă.
 În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie
2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între
părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de
zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora."

Venituri din investiții


 Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a
deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme
de plasament colectiv se impun cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul
fiind final (anterior, cota era de 5%).

Venituri din jocuri de noroc


 au fost stabilite alte tranșe și alte cote de impozitare pentru veniturile din
jocuri de noroc.

Tranșe de venit (lei Impozit (lei)


până la 10.000
3%
inclusiv
peste 10.000 - 66.750 300 + 20% * (ceea de depășește10.000)
inclusiv

Peste 66.750 11.650 + 40% * (ceea de depășește 66.750)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 5/22
Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile
de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri,
cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin
aplicarea baremului de mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un
participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei.

Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal


 La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin
acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor
aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii,
contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției
prin aplicarea următoarelor cote:
a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi
asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă de până la 3 ani
inclusiv;
b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.”
(anterior, impozitul era de 3% și se aplica după scăderea valorii neimpozabile de
450.000 lei).

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS)


 Începand cu veniurile aferente lunii ianuarie 2023 cota redusă de CAS de
21,25% din sectorul construcțiilor, agricol și alimentar se va aplica doar
salariaților cu contract individual de muncă.
 A fost introdusă ca bază lunară de calcul al CAS și al CASS salariul minim
brut pe țară pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de
muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial al căror nivel este sub acest
nivel.
 Prevederile nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre
următoarele situaţii:
a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de
şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege
li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 6/22
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de
pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de
pensii de serviciu în baza unor

Măsura nu se aplică în cazul în care angajații realizează în cursul aceleiași luni


venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de
muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin
egală cu salariul minim brut pe țară.
Prin ordinul nr.1855 din 12 august 2022 este reglementată procedura de
aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal. Procedura se aplică în cazul salariaţilor care realizează
în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a
două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul
cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim
brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate, şi
care datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări
sociale de sănătate la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat,
determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, şi nu la nivelul
salariului minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului
zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
 În scopul aplicării prevederilor, salariaţii au obligaţia să depună la fiecare
angajator (cu excepția acelora la care realizează venituri peste salariul minim)
o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri
din salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu
salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
 Declaraţia (modelul se regăsește în anexa la ordin) se depune lunar, până la
data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

 A fost modificată baza anuală de calcul al CAS în cazul persoanelor care


realizează venituri din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de
proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de
venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime.
Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă venitul
ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 7/22
a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate
cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate
de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS)


 Începand cu veniurile aferente lunii ianuarie 2023 scutirea de CASS din
sectorul construcțiilor, agricol și alimentar se va aplica doar salariaților cu
contract individual de muncă.
 Se modifica baza anuala de calcul al CASS în cazul persoanelor care realizează
venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil
potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinţei
bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri
din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau
categorii de venituri, a căror valoare anuală cumulată este cel puţin egală cu
6 salarii minime brute pe ţară.
Baza anuală de calcul al CASS o reprezintă:
a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate
cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate
cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate
de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ


 Începând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei
reduse de TVA de 9% băuturile alcoolice, precum și băuturile nealcoolice care
se încadrează la codul NC 2202 10 00 și 2202 99, respectiv a băuturilor
nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate.
 Totodată, tot de la aceeași dată, se va aplica aceeași cotă de TVA, respectiv
cotă redusă de 9%, atât pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi (cu
excepția băuturilor alcoolice și a celor nealcoolice care conțin adaos de zahăr
sau alți îndulcitori sau aromatizate), destinate consumului uman şi animal, cât

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 8/22
și pentru serviciile de restaurant şi de catering și pentru activitățile de cazare
hotelieră.
 Pentru livrările de lemn de foc, cota redusă de TVA de 5% se va aplica până la
data de 31 decembrie 2029 inclusiv.
 În ceea ce privește livrările de îngrășăminte chimice și pesticide chimice,
acestea au fost excluse de la aplicarea cotei reduse de 9%, fiind introduse
prevederi noi, distincte, prin care aceste produse chimice de tipul celor
utilizate în mod normal în producția agricolă să beneficieze temporar,
respectiv până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv, de facilitatea cotei
reduse de TVA de 9%.
 De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, se va restrânge sfera de
aplicarea a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe către
persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul în care persoanele fizice
să beneficieze de această facilitate o singură dată, respectiv să achiziționeze,
în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o
singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv
TVA, cu cota redusă de 5%.
 Totodată, persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca
obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de
5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, să beneficieze de aplicarea cotei reduse
de TVA în anul 2023 în condițiile legale în vigoare la data încheierii acestor
acte.

Au mai fost aduse modificari si domeniul accizelor fiind instituit un nou calendar
privind nivelul acestora pentru produsele supuse regimului accizelor armonizate
pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2026.

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI


Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul
specific unor activităţi(hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri).

SISTEME MODERNE DE PLATĂ (POS)


A fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 9/22
Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care realizează anual
o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligaţia să accepte
ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul
unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de, acceptare, inclusiv aplicaţii ce
facilitează acceptarea plăţilor electronice.
Obligaţia de acceptare a cardurilor de debit se naşte începând cu trimestrul următor
celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 10.000 euro.
Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel
comunicat de BNR în ultima zi a anului precedent.

2.Ordonanţa nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Legii


nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.Of.
nr..857/31.08.2022)-în vigoare de la data de 03 septembrie 2022

Au fost modificate si completate urmatoarele articole:


 Art. 47 (15) – Comunicarea actului administrativ fiscal.
Toate actele administrativ fiscale emise în formă electronică se vor comunica
contribuabililor/platitorilor prin SPV, în situația în care acestia sunt înrolați
în acest serviciu.Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se
comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar acesta se
consideră comunicat la data punerii la dispoziţia contribuabilului prin
SPV.Aceste prevederi se aplica si în cazul actelor de executare silta emise în
formă electronică.
Vă reamintim că începand cu data de 1 martie 2022 contribuabilii/plătitorii
persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum
şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate
economică în mod independent sunt obligaţi să se înroleze în sistemul de
comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/A.N.A.F.,
respectiv serviciul ”Spațiu Privat Virtual”(SPV).
 Art. 52 - Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans.
Obiectul cererii pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate se
limitează la o situație fiscală de fapt viitoare și o obligație fiscală principală.
Nu se limitează numărul de cereri pe care le poate depune contribuabilul.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 10/22
Emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate se supune unei taxe de
emitere după cum urmează:
a) de 5.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru
ziua efectuării plății, pentru contribuabilii mari și contribuabilii nerezidenți;
b) de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru
ziua efectuării plății, pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori.
Se reglementează situațiile în care contribuabilul/plătitorul solicitant are
dreptul la restituirea taxei achitate si anume în cazul în care organul fiscal
competent respinge emiterea/modificarea acordului de preț în avans, sau
contribuabilul/plătitorul își retrage cererea înainte ca aceasta să intre în
procedura de analiză pe fond.

 Art. 83 - Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor


nerezidente.
Vor fi exceptate de la atribuirea numărului de identificare fiscală (NIF), la
înființarea unei noi societăți, persoanele nerezidente care sunt deja
înregistrate fiscal. Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, transmsite pe
cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, solicitarea de atribuire a
numărului de identificare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente care,
potrivit actului constitutiv, au calitatea de fondator, asociat, acţionar ori
administrator în cadrul societăţii respective. ANAF comunică Oficiului Național
al Registrului Comerțului (ONRC) informații referitoare la înregistrarea fiscală
în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi.
 Art. 94 - Stabilirea creanţelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare.
Rezerva verificării ulterioare se va anula numai la împlinirea termenului de
prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale sau ca urmare a inspecţiei
fiscale ori a verificării situaţiei fiscale personale, finalizată cu raport de
inspecţie/raport de verificare şi decizie emisă potrivit prevederilor art. 131,
145 şi 146, după caz.
 Art. 111 - Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a
dreptului de a stabili creanţe fiscale.
Termenul de prescripție se va suspenda și pe perioada cuprinsă între data
decesului persoanei fizice la care era în curs de desfăşurare o acţiune de
inspecţie fiscală/verificare a situaţiei fiscale personale şi data luării la

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 11/22
cunoştinţă de către organul de inspecţie/verificare că există sau nu succesori,
după caz.
 Art. 124 - Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului.
A fost menționat explicit faptul că în relația contribuabilului cu organele de
inspecție fiscală pot fi utilizate și mijloacele electronice de comunicare la
distanță.
 Art. 126 - Durata efectuării inspecţiei fiscale.
A fost modificată durata maximă de efectuare a inspecției fiscale pentru
contribuabilii nerezidenți, aceasta fiind fixată la 180 de zile, similar cu
durata prevăzută pentru contribuabilii mari sau contribuabilii care au sedii
secundare.
 Art. 132 – Sesizarea organelor de urmărire penală.
După sesizarea organelor de urmărire penală, inspecţia fiscală încetează
numai pentru obligaţiile şi perioadele fiscale care au făcut obiectul sesizării.
Dacă, după sesizarea organelor de urmărire penală, procurorul, prin
ordonanţă, dispune clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau dacă,
după trimiterea în judecată, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă,
organul de inspecţie fiscală poate relua inspecţia. În acest caz, se transmite
un nou aviz de inspecţie fiscală.
 Art. 137^1 – Rezultatele controlului antifraudă.
Dupa alin.(3) care se refera la faptul că contribuabilul/Plătitorul îşi poate
exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în procesul-verbal/
actul de control în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, au mai fost
introduse alin(4)-(6), în sensul că, punctul de vedere al contribuabilului se va
analiza la nivelul Direcţiei generale antifraudă fiscală. În măsura în care din
analiză reiese că este necesară refacerea controlului, conducătorul structurii
dispune măsurile necesare conform celor constatate.
 Art. 162^1 - Publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii
restante.
Organul fiscal central, precum şi organul fiscal local au obligaţia de a publica
pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au
declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au
obligaţii restante. Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni
din trimestrul următor celui de raportare, fiind asigurat contribuabilului, in

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 12/22
acest fel statutul de parteneri de incredere în cadrul relatiilor contractuale
derulate de catre mediul de afaceri.
Art. 165 - Ordinea stingerii obligaţiilor fiscale.
Prin excepție de la regula generală de stingere, se vor stinge cu prioritate
sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat
şi/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entităţile ce deţin
calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de
minimis/Consiliul Concurenţei şi dobânzile aferente datorate de la data plăţii
ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale.

 Modificarea/completarea prevederilor art.165 alin. (6)” Ordinea stingerii


obligaţiilor fiscale, art.167 ”Compensarea” alin. (11) și (12) și art. 179
Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul deschiderii procedurii
insolvenţei pentru a conferi o mai mare claritate textului de lege, fiind
eliminata referinta la „obligatii fiscale nascute ulterior/anterior deschiderii
procedurii insolventei” și inlocuirea acesteia cu sintagma „ obligații fiscale
admise la masa credala/obligatii fiscale, altele decât cele inscrise la masa
credala”, din considerentul ca notiunea de „masa credala” este utilizata, în
mod frecvent de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei și de insolventa, cu modificarile și completarile ulterioare.

 Art.197 Dobânzi și penalități de întârziere

Completarea art. 197 alin, (1) și art 209^4 alin(1) în sensul introducerii a 3
noi condiții de menținere a valabilitatii esalonarii la plata, respectiv:

- să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de


stat emisa de către Comisia Europeana, inclusiv dobanzile aferente, datorate
de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii sale
integrale, în maxim 3 zile de la data comunicarii acestei decizii;

- să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de


stat sau de minimis emisa de către entitatile ce dețin calitatea de
furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv
dobanzile aferente datorate de la data platii ajutorului pana la data
recuperarii sau a rambursarii sale integrale, în maxim 3 zile de la data
comunicarii acestei decizii;

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 13/22
- să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de
minimis emisa de către Consiliul Concurentei, inclusiv dobanzile aferente,
datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii
sale integrale, în maxim 3 zile de la data comunicarii acestei decizii.

 Art.204 Regimul special al obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde


menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar

Completarea art. 204 cu un nou alineat, alin. (11), prin care se reglementeaza
ca pentru debitorii care au solicitat esalonarea la plata și care trebuie sa
achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit
termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ
similar, esalonarea la plata se acorda numai cu conditia constituirii
garantiilor prevazute la art. 193 alin. (6) lit. a) si/sau b), după caz, din Codul
de procedura fiscala.

 ART. 209^1 - Instituirea posibilităţii acordării eşalonărilor la plată, în formă


simplificată, de către organul fiscal central

Completarea alin. (6) al art. 209^1 cu o noua litera, potrivit careia nu se


acorda esalonare la plata în forma simplificata pentru debitorii care trebuie sa
achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit
termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ
similar.

 ART. 248 Valorificarea bunurilor sechestrate potrivit înțelegerii părților

Completarea art.248 din Codul de procedura fiscala, în sensul reglementarii și a


acelor situații în care valorificarea bunurilor se face de debitor la o valoare
mai mica decât cea stabilită prin raportul de evaluare, dar care asigura
recuperarea integrala a creantei fiscale, inclusiv a accesoriilor și a
cheltuielilor de executare.

 ART. 265 Conduita organului fiscal în cazul insolvabilității și al deschiderii


procedurii insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014

Completarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul de procedura fiscala, cu
o noua litera, prin care s-a reglementat posibilitatea declararii starii de
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 14/22
insolvabilitate fără venituri și bunuri urmaribile, pentru debitori care dețin
în proprietate bunuri a caror valoare este mai mica de 2% din cuantumul
obligatiilor fiscale restante.

 ART. 267 Dispoziții speciale privind colectarea

Completarea art. 267 din Codul de procedura fiscala, în sensul de a clarifica


faptul ca în materia ajutorului de stat primeaza dreptul Uniunii Europene,
iar prin excepție de la dispozitiile art. 230 din același act normativ, pentru
aceste creante se aplica imediat măsurile de executare silita, fără a aștepta
implinirea termenului de 15 zile de la comunicarea somatiei.

Art.II din Ordonanța 31/2022 conține norme tranzitorii pentru debitorii care trebuie
să achite obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit
termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar,
respectiv:

- pentru debitorii care au depus cerere de eșalonare la plată fără garanții sau cu
garanții insuficiente și se află în curs de soluționare la data intrării în vigoare a
ordonanței, aceasta urmează să fie soluționată potrivit noilor reglementări, în sensul
că, debitorii respectivi pot beneficia de eșalonarea la plată numai dacă constituie
garanții la nivelul prevăzut de art.193 alin. (6), lit.a) și/sau b), după caz din Codul
de procedură fiscală.

- pentru debitorii care la data intrării în vigoare a ordonanței, au eșalonări la plată,


fie în formă clasică reglementată de Capitolul IV- Înlesniri la plată din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, fie în formă simplificată potrivit Capitolului IV din același act normativ
și solicită modificarea sau menținerea eșalonării la plată trebuie să constituie
garanții, potrivit art. 193 alin. (6) lit. a) și/sau b), din Codul de procedură fiscală.

Totodată, s-a prevăzut că documentul prin care se stabilește cuantumul


garanției ce trebuie constituită de debitorii în cauză, este reprezentat de acordul de
principiu comunicat de către organul fiscal central.

Astfel, în cazul soluționării cererilor de modificare sau menținerea eșalonării


la plată, acordată potrivit prevederilor Cap.IV din Codul de procedură fiscală se va
utiliza formularul „Acord de principiu” din Anexa nr.12 a Anexei 2 la Ordinului nr.
90/2016.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 15/22
3.Ordinul președintelui ANAF nr. 1610 din 5 septembrie 2022 privind

modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de


Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele
impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii
Europene (Monitorul Oficial nr. 888 din 9 septembrie 2022).
Competenţa pentru soluţionarea cererilor de rambursare revine, în condiţiile
legii,Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul
D.G.R.F.P. Bucureşti.

4. Ordinul președintelui ANAF nr. 1611 din 5 septembrie 2022 pentru


aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea
adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport,
precum şi pentru aprobarea unor formulare (Monitorul Oficial nr. 891 din 9
septembrie 2022).

• Procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării


în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale
Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu
trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316
din Codul fiscal.
• procedură nu se aplică pentru:

- achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de


persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform
art. 316 din Codul fiscal.

- pentru mijloacele de transport achiziţionate din România sau importate

din afara Uniunii Europene.

• Mijloace de transport noi sunt, potrivit art. 266 alin. (3) din Codul fiscal:

a) vehiculele terestre cu motor a cărui capacitate depăşeşte 48 cmc sau a


cărui putere depăşeşte 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau
bunuri, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 16/22
intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6.000
km;

b) navele care depăşesc 7,5 m lungime, cu condiţia să nu fi fost livrate cu


mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat
deplasări a căror durată totală depăşeşte 100 de ore, cu excepţia navelor
atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul
de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale
sau de pescuit, precum şi a navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă
pe mare sau pentru pescuitul de coastă;

c) aeronavele a căror greutate la decolare depăşeşte 1.550 kg, cu


condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în
funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40
de ore, cu excepţia aeronavelor utilizate de companiile aeriene care
realizează în principal transport internaţional de persoane şi/sau de
bunuri cu plată.

Organele fiscale trebuie să analizeze dacă din documentația care atestă


dobândirea mijlocului de transport rezultă că acesta se încadrează sau nu în
categoria mijloacelor de transport noi, în sensul art. 266 alin. (3) din Codul
fiscal, și dacă se datorează ori nu taxa aferentă respectivei achiziții
intracomunitare în România.

Contribuabilii/Plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără


personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie
liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre
formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
depun cererea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în condiţiile
art. 79 din Codul de procedură fiscală, respectiv prin înrolarea în sistemul de
comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 17/22
Potrivit procedurii, prin solicitanţi ai unor certificate care să ateste că nu
datorează taxa pe valoarea adăugată în România, în condiţiile pct. 104 alin.
(1) din normele metodologice, sunt și persoanele neimpozabile care, cu
ocazia schimbării de reşedinţă, realizează un transfer de mijloace de
transport noi din alt stat membru în România, dacă la momentul livrării nu a
putut fi aplicată scutirea prevăzută la echivalentul din legislaţia altui stat
membru al art. 294 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, având în vedere faptul că
respectivul transfer nu determină o achiziţie intracomunitară de bunuri în
România, situatie in care solicitantul depune o data cu cererea si dovada
schimbarii resedintei.

Dacă din analiza efectuată rezultă că achiziţia intracomunitară de mijloace de


transport nu este taxabilă în România, respectiv transferul mijlocului de transport
nou din alt stat membru al Uniunii Europene în România nu determină o achiziţie
intracomunitară de bunuri în România, compartimentul de specialitate întocmeşte
Certificatul privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare
de mijloace de transport, având bifată căsuţa „nu se datorează taxa pe valoarea
adăugată în România pentru achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport“.

5.Ordinul președintelui ANAF nr. 1587 din 31 august 2022 privind aprobarea

Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus


suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 885 din 8
septembrie 2022).

6. Ordinul președintelui ANAF nr. 1522 din 16 august 2022 pentru

modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală


nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul
colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea
Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe,
lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice (Monitorul Oficial nr. 818
din 19 august 2022).
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 18/22
A fost aprobat un nou format al formularului Proces-verbal privind calculul
creanţelor fiscale accesorii sau al altor sume care nu au fost stabilite în titlul
executoriu.

7. Ordinul președintelui ANAF nr. 1542 din 23 august 2022 privind


modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă (Monitorul Oficial nr. 829 din 23 august
2022).

Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc reprezintă 5% din


valoarea contractelor de publicitate încheiate și se achită către bugetul de stat până
la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost
încheiat. Suma datorată se calculează de către plătitorii de taxe și se declară în
Declarația 100.

8. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1968 din 29 august 2022 privind


prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul
unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua
Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur,
aferent lunii septembrie 2022 (Monitorul Oficial nr. 848 din 30 august 2022).
 În vederea finanţării deficitului bugetar se aprobă prospectul de emisiune a
titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale
Trezoreriei Statului şi prin subunităţile "Poşta Română", în cadrul
Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2022.
 Dobânzile anuale acordate sunt de 7,75% pentru o maturitate de un an și de
7,90% pentru o maturitate de doi ani .
 Titlurile de stat pot fi cumpărate:

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 19/22
a) între 1 – 28 septembrie 2022 online, numai de către persoanele fizice care sunt
înregistrate în SPV (operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont
de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată,
subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al
investitorului către un cont bancar pe numele investitorului);
b) între 1 – 28 septembrie 2022 de la unitățile Trezoreriei Statului;
c) între 1 – 27 septembrie 2022 în mediul urban și 1 – 26 septembrie 2022 în
mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.
Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.
De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt
transferabile și se pot răscumpăra în avans.
Mai multe informatii pot fi obtinute consultand Ghidul Tezaur online la urmatorul
link: https://mfinante.gov.ro/ro/web/trezor/tezaur-online

9. Ordonanța Guvernului nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea şi


completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul
sănătăţii (Monitorul Oficial nr. 857 din 31 august 2022).
A fost introdusă o nouă categorie de persoane fizice exceptate de la plata CASS:
donatorii de celule stem hematopoietice care au donat pentru un pacient
neînrudit sau înrudit, pentru o perioadă de 10 ani de la donare.

10.Legea nr. 195/2022 din 4 iulie 2022 pentru completarea art. 25 din Legea
contabilităţii nr. 82/1991

Articolul 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al


României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
- După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul
cuprins:
"(1^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul
are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 20/22
venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de
a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani."

11.Ordinul Nr. 1667/2022 din 11 iulie 2022 pentru modificarea Procedurii de


utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-
Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către
destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind
factura electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.
1.365/2021, şi privind modificarea Ordinului viceprimministrului, ministrul finanţelor
publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor
publice şi registrul altor entităţi.

Destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit.
p) din OUG nr. 120/2021, au obligaţia să primească şi să descarce factura
electronică prin accesarea secţiunii:

- Factura electronică disponibilă în Spaţiul privat virtual din cadrul portalului


ANAF, pentru destinatrii neinregistrati in Registrul entitatilor publice

- «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanţelor - Sistemul naţional


de raportare Forexebug, secţiunea «Vizualizare rapoarte» - "Facturi
electronice"în cazul celor înregistraţi în Registrul entităţilor publice, potrivit
procedurii aprobate în anexa nr. 1 la Ordinul , nr. 2.004/2013 pentru aprobarea
procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi, cu
modificările şi completările ulterioare.

Primirea şi descărcarea facturii electronice emise în relaţia B2G potrivit alin. (1) pot
fi efectuate de către persoanele înregistrate ca utilizatori în Spaţiul privat virtual din
cadrul portalului ANAF sau de către persoanele înrolate cu rol de vizualizare rapoarte
în sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit procedurii prevăzute în anexa
nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016.

În situaţia unei facturi electronice emise în relaţia B2G asupra căreia destinatarul are
obiecţii, acesta înştiinţează inclusiv prin secţiunea Factura electronică disponibilă în
Spaţiul privat virtual din cadrul portalului ANAF sau prin sistemul naţional de raportare

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 21/22
Forexebug emitentul facturii electronice, prin transmiterea unui mesaj respectând
structura publicată în documentaţia tehnică prevăzută la art. 5 alin. (3)."

REAMINTIM:
1. SEMINARII WEB, un nou serviciu electronic al ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală a dezvoltat un nou serviciu electronic,
SEMINARII WEB, este pus la dispozitia contribuabililor începând cu luna mai 2022.

2. Modalitățile de acordare a asistenței contribuabililor sunt:


- direct la sediul organului fiscal competent;
- în format letric (adresă scrisă);
-prin e-mail: formularul electronic de pe portalul ANAF-
https://www.anaf.ro/asistpublic/ - ”Formular contact” ;
-prin intermediul „Spațiului privat virtual” (SPV)- ”Formular contact”
-prin numar unic de telefon, Call-Center 031.403.91.60,
-din oficiu.
3.Cererile, înscrisurile, sau alte documente care nu sunt încă
digitalizate/disponibile în format electronic (nu există în format pdf inteligent sau
orice alt format care poate permite completarea sau transmiterea și gestionarea
automată și care nu se pot depune electronic prin mijloacele electronice de
transmitere la distanță) se vor transmite prin intermediul Formularului de contact
din cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual. Dupa autentificarea pe SPV,
Formularul de contact se afla in partea stângă si are pictograma unui plic. În
momentul transmiterii cererii la categoria solicitării, se va selecta, ”Asistanță și
îndrumare de specialitate în domeniul fiscal”. Cererile, înscrisurile, sau alte
documente se vor completa, semna, scana și transmite ca atașament în Formularul
unic de contact din contul de SPV.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 22/22

S-ar putea să vă placă și