Sunteți pe pagina 1din 42

 

 
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI
Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia
+ Com. Baia, jud. Suceava; tel/fax: +4-0230-544600
e-mail: nstoleru1scoala@gmail.com

Nr. 2591/15.10.2021

PLAN MANAGERIAL
AN ȘCOLAR 2021-2022

I. CONTEXT EUROPEAN :
În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele
de educație și formare:
 realizarea în practică a învățării de-a lungul vieții și a mobilității
 îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării
 promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active
 stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație și de formare.
CONTEXT NAȚIONAL :
Strategia de dezvoltare a învățământului în România urmărește asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educaţional în vederea formării
unei personalităţi integre, active, sociale şi creative – factori principali ai dezvoltării umane şi ai progresului social-economic al ţării;
sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii , prin asigurarea unui mediu școlar prietenos și protectiv și prin consultarea elevilor și
părinților în procesul de luare a deciziilor;

II.1. CADRU LEGISLATIV

 Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale


 Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2018
 Ordinul nr.3243/2021 privind structura anului școlar 202l - 2022

 
 Ordinul nr.3371/2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea
planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar
 Ordinul nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare
 Ordinul nr. 5003; 5001; 5004/2014 privind aprobarea programelor școlare
 Ordinul nr.5447/2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu
modificările și completările ulterioare
 Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului
 Ordinul nr. 5248/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Programului A doua șansă
 Ordinul nr. 4093/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5248/2011
privind aplicarea Programului A doua șansă
 Ordinul comun nr. 5196 (ME) și 1756 (MS) / 3.09.2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților în cadrul unităților /
instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2
 Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 Ordinul nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 Ordinul nr. 5555/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului
București de resurse şi asistenţă educaționale modificat prin Ordinul 3608/2014 ;
 Ordinul nr. 5061/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în
învățământul preuniversitar;
 Ordinul nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și
tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masa,modificat prin Ordinul MECS nr. 5036/2015
 Ordinul M.E.N. nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial
 Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a
programelor de formare oferite de aceștia, modificat prin OMECS nr. 5442/2015;
 Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;
 Ordinul, nr. 3.838 din 23 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor;
 Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a
Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp
liber în sistemul de învățământ preuniversitar;
 OMEN nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile
de învăţământ preuniversitar
 OMEC nr. 3189/pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile
de învățământ preuniversitar ;
 Ordinul nr. 4371/13.07.2017 privind aprobarea Metodologiei privind Managementul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din
România ( SIIIR ) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar;


 
 O.M.E. nr. 5239/09.09.2021 privind aprobarea calendarului de desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul
școlar 2021-2022
 O.M.E. nr. 5149/31.08.2021 privind Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar
2021-2022 ;
 O.M.E. nr. 5327/29.09.2021 privind aprobarea calendarului de desfășurare a Evaluărilor Naționale la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a
VI-a în anul școlar 2021-2022 ;
 Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de
învățământ preuniversitar;
 Ordonanță de urgență nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul
managementului situațiilor de urgență și a protecției civile.
 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M. nr. 5447/31.08.2020
 O.U.G. nr. 141 / 19.08.2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățămant și pentru modificarea și
completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
 OMEC nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea
copiilor și tinerilor

II.2 Documente cadru de referință


 Viziune și strategie 2018-2030
 Raportul Proiectului România educată
 Programul de guvernare 2020-2024 – Politici în domeniul Educației
 Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții
 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România
 Raportul privind starea și calitatea învățământului la Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia pentru anul 2020-2021
 Rapoartele anuale ale comisiilor permanente pentru anul școlar 2020-2021
 Ordinul 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entităților publice

III. ARGUMENT
Planul managerial al Şcolii Gimnaziale “ Nicolae Stoleru” Baia , pentru anul şcolar 2021 – 2022 este parte integrantă a strategiei de dezvo-
ltare a învăţământului românesc în context european. Este fundamentat pe actele normative în vigoare, diagnoza mediului intern și extern (Analiza
SWOT), analiza nevoilor educaţionale în context politic, economic,social,tehnologic şi ecologic (Analiza PESTE - ) pe direcțiile de acțiune și
prioritățile M.E. și pe politicile și strategiile educaționale, în vigoare .
Şcoala Gimnazială “ Nicolae Stoleru” Baia , respectiv cadrele didactice şi beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează
politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii
sistemului de educaţie şi formare , facilitarea accesului tuturor la educaţie şi formare. Echipa managerială are drept prioritate atragerea elevilor
spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile cerinţe
ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană.

 
IV. ANALIZA S.W.O.T.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 management performant şi proactiv: coerenţă şi  slaba implicare a unor părinţi în activităţile
consecvenţă în atingerea ţintelor strategice şi şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de
realizarea obiectivelor, documente de proiectare de anturajul şi preocupările copiilor lor;
calitate, organizarea activităţii, monitorizarea,  clasele de învățământ primar (a IV-a) și
controlul şi evaluarea activităţilor; învățământ gimnazial (V-VIII) care își
 Existenţa unei culturi instituţionale deschise care desfășoară activitatea în program de după-
favorizează crearea unui climat educaţional amiază datorită proiectului de reabilitare al
stimulativ; școlii;
 Implementarea măsurilor de siguranță în școală  spațiul mic de la G.P.N. Nr. 1 Baia în care
pentru elevi, cadre didactice, părinți, în vederea se desfășoară cursurile;
desfășurării în bune condiții a procesului educativ  reticenţa unor părinţi faţă de consilierea
în condiții de pandemie; psihopedagogică;
 constituirea unor echipe de lucru care să permită o  volum imens de muncă: situaţii, raportări,
eficientizare a activității manageriale și a actului analize etc.;
decizional prin delegare de sarcini, pe principiul  creșterea numărului de elevi cu C.E.S. ai
competenței; căror părinți nu conștientizează importanța
 elaborarea unor fișe ale postului actualizate; integrării lor și nu colaborează cu școala în
 funcționarea consiliului de administrație cu
această privință;
atribuții concrete pentru fiecare membru;
 elaborarea Graficului de asistenţe la ore si a  lipsa unui cabinet medical în școală;
Graficului de control si monitorizare;  lipsa unui consilier școlar și a unui cabinet
 aplicarea la nivelul școlii a politicilor educaționale de consiliere școlară, necesar în condițiile în
ale M.E. (Planurile cadru, programe școlare, care sunt numeroși elevi aflați în plasament
manuale avizate, ordine, metodologii etc.); familial (42) și elevi cu C.E.S. (14)
 asigurarea fluxului de informaţii dintre ISJ
Suceava şi şcoala noastră precum și dintre școala
coordonatoare și structuri (Școala Gimnazială Nr.
2 Baia, G.P.N. Nr. 1 și G.P.N. Nr. 2 Baia );
 Baza materială bună în continuă modernizare: toate
sălile de clasă sunt dotate cu calculatoare,

 
videoproiectoare și au acces la internet, terenuri de
sport amenajate cu covor sintetic;
 toate corpurile de școală sunt amenajate în scopul
desfășurării actului didactic în condiții de siguranță
și de prevenire a infectării cu SARS- CoV 2;
 colaborarea eficientă cu administrația locală în ceea
ce privește investițiile;
 îmbunătățirea bazei materiale a școlii;
 disponibilitatea corpului profesoral și a echipei
manageriale;
 Participarea majorității cadrelor didactice la cursuri
de formare pe o tematica diversă (70% dintre cadre
didactice în ultimii 2 ani școlari);
 proporție semnificativă a elevilor absolvenți
cuprinși în învățământul liceal și profesional-98%;
 existența site-ului web al școlii și a paginii de
Facebook;
 Parteneriat cu Fundația F.A.R.A. în ceea ce privește
derularea de activități în scopul sprijinirii elevilor
din familii defavorizate

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 disponibilitatea elevilor pentru diferite activități  desfășurarea anului școlar în condiții de
exracurriculare; pandemie (reguli de siguranță, purtarea
 participarea cadrelor didactice la numeroase schim- obligatorie a măștii, pauze diferențiate)
buri de experienţă, diversificate din punct de vedere îngreunează actul didactic ;
al conţinutului: sesiuni de comunicări, simpozioane,  deficiențe în dotarea cu manuale (în special
manuale de limbi străine) pentru toți elevii
cercuri pedagogice, workshop-uri;
 desfășurarea activității didactice în condiții
 sponsorizări oferite de către părinți pentru dotarea de pandemie;
școlii;  scăderea populaţiei şcolare;
 colaborarea bună cu Primăria Baia, Dispensarul  risc social, ca urmare a plecării părinţilor la
Medical, Poliția, Biserica; muncă în străinătate
 Dezvoltarea bazei sportive prin inaugurarea sălii de
sport a comunei;
 aplicarea legii privind asigurarea calităţii în

 
învăţământul preuniversitar;
 oferta generoasă de cursuri de formare oferită de
furnizorii de educație;

 reprezentarea comunităţii în structurile decizionale


din şcoală;
 desfășurarea proiectului de reabilitare a Școlii
Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” Baia pe axa POR.

V. ANALIZA P.E.S.T.E.
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi
ecologici care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel
local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.
Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la
eficientizarea procesului instructiv-educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în
care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare
instituţională în scopul maximizării rezultatelor. Analiza PESTE a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcolii Gimnaziale
”Nicolae Stoleru” Baia.

1. Contextul politic (P)

 La nivel local, autorităţile sunt interesate de dezvoltarea Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru”, Baia
 Instituţia pune în aplicare politicile implementate de M.E. și I.S.J. Suceava la nivel local;
 Cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului - Programe de
finanţare a învăţământului preuniversitar;
 Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau
de către organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea
fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
 Finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi -Programul guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200",
rechizite gratuite, burse pentru elevi, etc.;
 Autorităţile locale consideră şcoala un partener real şi dezvoltă împreună numeroase acţiuni şi evenimente, investiții;
 Şcoala Gimnazială ”Nicolae Stoleru”, Baia răspunde cu promptitudine solicitărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava,

 
 La nivel naţional, există cadrul legislativ pentru buna funcţionare a şcolii, curriculum naţional şi examene naţionale care permit abordări şi
evaluări unitare în educaţie.

2. Contextul economic (E)

 Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări);
 Descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior
potenţialul financiar, uman şi material de care dispun;
 Orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor;
 Agricultura deţine o pondere mare în totalul cifrei de afaceri a economiei comunei
 Lipsa locurilor de muncă și emigrarea au efecte negative asupra şcolii: condiţii reduse de viaţă şi de studiu pentru elevii provenind din
familiile cu părinţi şomeri, diminuarea motivaţiei pentru învăţătură a elevilor, dezbinarea unor familii din cauza lipsurilor materiale,
plecarea multor părinţi în străinătate în căutarea de locuri de muncă şi lăsarea copiilor în grija bunicilor, şanse reduse pentru absolvenţii de
studii medii de a găsi un loc de muncă.
 Structura industrială la nivelul judeţului are un nivel relativ scăzut şi ca urmare a nivelului redus al investiţiilor străine directe
 Turismul joacă un rol esenţial în dezvoltarea judeţului.
 La nivel naţional, se poate constata faptul că învăţământul nu este suficient finanţat, consecinţele crizei economice se reflectă şi în
investiţiile insuficiente din şcoli.

3. Contextul social (S)

 Populaţia comunei are în general, un nivel de trai mediu, fiind în descreştere.


 La nivelul comunei, în plan demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului
sistem de învăţământ. Declinul demografic este evident, numărul copiilor înscriși la clasele pregătitoare fiind în scădere.De altfel, la nivel
judeţean/naţional, se constată aceeaşi scădere a populaţiei şcolare ca urmare a scăderii demografice şi a contextului socio-economic
nefavorabil.
 Conform statisticilor C.E.A.C., majoritatea elevilor provin din familii cu studii medii.
 Pentru a preîntâmpina frecvenţa scăzută la ore, abandonul şcolar, indisciplina elevilor, învăţătorii şi diriginţii se află în permanentă legătură
cu părinţii elevilor prin lectorate cu părinţii, prin vizite la domiciliul elevilor şi monitorizează constant situaţia elevilor. La nivelul Școlii
se desfășoară în fiecare an activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile, de educaţie civică şi consiliere.
 Relaţiile cu părinţii elevilor sunt destul de bune, școala urmărind permanent să asigure transparenţa informaţiilor.

4. Contextul tehnologic (T)


 Contextul actual necesită globalizarea informaţiilor şi implementarea adecvată a tehnologilor avansate în domeniul educaţiei


 
 La nivelul instituţiei noastre, s-a urmărit constant o dotare corespunzătoare cu aparatura tehnică necesară derulării optime a procesului
instructiv-educativ. De asemenea, în prezent, în toate clasele unde funcționează ciclul primar și cel gimnazial sunt montate
videoproiectoare fixe și calculatoare. Şi dotarea cu tehnică de birou este bună (telefon, imprimante, aparate de fotocopiere);
 Instituţia beneficiază de internet prin cablu şi wireless. sunt stimulaţi şi acasă să lucreze cu calculatorul, lucru care este benefic pentru
dezvoltarea ulterioară, având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiei;
 Website școală funcțional : scoalabaia.eu;
 Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) permite gestionarea eficientă a resurselor umane și
materiale, a proiectelor și programelor derulate la nivelul instituției.

5. Contextul ecologic (E)


 Suntem preocupaţi de menţinerea unui mediu sănătos prin implicarea copiilor în activităţi extraşcolare cu temă ecologică: ecologizarea
spaţiului verde din împrejurimi, plantare, utilizarea de materiale reciclabile pentru obţinerea de obiecte decorative, acţiuni de colectare
selectivă a deșeurilor
 Implementarea Programului Eco-Şcoala.
 Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă, etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător;

VI. MISIUNEA ŞCOLII

Promovarea unui învăţământ de calitate, deschis, flexibil, care încurajează învăţarea continuă a elevilor, respectând ritmul propriu de
dezvoltare al copilului, prin stimularea gândirii creative, voinței și afectivității, oferind fiecăruia șanse egale. Şcoala noastră este o organizație care
învață permanent, care oferă un cadru adecvat pentru formarea și dezvoltarea competențelor cheie care să permită elevilor integrarea socială,
învățarea pe tot parcursul vieții, în acord cu nevoile comunității. Urmărim creșterea calității resursei umane – promovarea profesorilor resursă
pentru elevi, facilitatori ai învățării

VIII. VIZIUNEA ȘCOLII

Viziunea împărtășită a școlii noastre este să genereze un mediu educațional profesionist, care promovează respectul pentru adevăratele
valori ale vieţii şi încurajează elevul în formarea sa ca om, în acord cu potențialul și aspirațiile sale, care facilitează adaptarea la schimbările
mediului economic și incluziunea socială activă în comunitate.


 
VIII. PRIORITĂȚILE EDUCAȚIONALE

VIII. 1. PRIORITĂȚI NAȚIONALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL

 accesibilitate la educație
 calitate
 resurse umane
 standarde europene
 descentralizare
 ofertă educațională
 diversitate culturală
 învățare continuă

VIII. 2 PRIORITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022


 Contextul legislativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul școlar 2021-2022

VIII. 3 PRIORITĂŢI STRATEGICE ALE ȘCOLII GIMNAZIALE ”NICOLAE STOLERU” BAIA , AN ȘCOLAR 2021-2022 :

1. Îmbunătățirea calității actului educațional prin formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și prin modernizarea
actului didactic;
2. Asigurarea unui management eficient bazat pe comunicare și transparență
3. Desfășurarea în condiții optime a procesului educativ în situații de pandemie SARS-CoV 2
4. Prevenirea abandonului școlar prin promovarea conceptului de nonviolență și toleranță în cadrul școlii
5. Integrarea elevilor cu C.E.S. prin aplicarea de măsuri și planuri remediale în vederea instruirii diferențiate
6. Creșterea confortului și a siguranței în școală prin modernizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor
curriculare
7. Extinderea ofertei educaționale prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ;
8. Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii prin rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare

În anul şcolar 2021-2022 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea cadrelor didactice în planificare, în
speranţa construirii unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde
obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă generală. Responsabilii de arii curriculare propun activităţi care se subsumează obiectivelor
strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial. În acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic
au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând


 
activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planul managerial al directorului va reflecta obiective și priorități strategice
adaptate contextului actual de pandemie în care se desfășoară activitățile didactice în anul școlar 2021-2022.

DOMENIU PROGRAME DE DEZVOLTARE REZULTATE AȘTEPTATE


FUNCȚIONAL
DEZVOLTARE Programul de extindere a ofertei  Existența unui CDȘ adaptat cerințelor comunității locale (cel puțin 2
CURRICULARĂ educaționale opționale cu specific local)
 Îmbunătățirea paginii web a școlii
 Promovare mai intensă în mass-media
 Premierea la sfârșit de an a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură
DEZVOLTAREA Programul de formare continuă a  Formarea minimum a 15 de cadre didactice în ceea ce privește în
RESURSELOR cadrelor didactice utilizarea platformelor online
UMANE  Implicarea cadrelor didactice în ceea ce privește școala online prin trans-
formarea materiei în programe de învățare digitală și elaborarea de lecții
unde elevii primesc feedback în timp real.
 Cel puţin 70% din lecţii se desfăşoară prin metode didactice interactive,
centrate pe elev
 Creşterea numărului de cadre didactice care folosesc mijloacele moderne
de învățământ și platforme online
 Creșterea gradului de individualizare și diferențiere a învățării - activitate
diferenţiată individuală/pe grupe
 Îmbunătățirea activităților metodice organizate în școală (frecvență,
număr, calitate, activități demonstrative)
 Ofertă educațională diversificată elaborată
 Creșterea cu minimum 10% a rezultatelor la olimpiadele și concursurile
școlare

MANAGEMENT Asigurarea unui management  Elaborarea și implementarea procedurii  de sistem privind implementarea


eficient, bazat pe entuziasm, măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV și de
motivare, implicare, participare organizare și desfășurare a activităților didactice în anul școlar 2021-2022
 Asigurarea măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice,
părinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educativ în
condiții de pandemie.
 Funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii educaţiei,

10 
 
prin controlul şi asigurarea acestuia în școală

RELAȚII Programul de asigurare a confortului  Desfășurarea procesului educativ în condiții de siguranță, în scopul preve-
COMUNITARE ȘI DE și siguranței în unitatea școlară nirii infectării cu SARS-CoV 2
PARTENERIAT  Dotarea sălilor de clasă cu dispozitive audio-video în scopul desfășurării
orelor în regim online
 Obținerea resurselor financiare de la Consiliul Local Baia pentru lucrările
de reparații necesare
 Amenajarea sălilor de clasă în vederea creșterii gradului de confort ( te-
nică audio-video, afișaj)
 Creșterea gradului de utilizare a CDI- ului
 Diminuarea reală a numărului de note scăzute la purtare pentru absențe
sau abateri disciplinare
 Încheierea de parteneriate în vederea reducerii fenomenului de absenteism
şcolar şi prevenirea actelor de violenţă

11 
 
DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU PRIORITĂȚILE STRATEGICE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
PRIORITATE STRATEGICĂ I - Îmbunătățirea calității educației prin formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar,
nedidactic și modernizarea actului didactic; 

Opțiuni Resurse Direcții de acțiune Rezultate


strategice strategice
1. Stimularea activităţii de cer- - Resurse umane bine - Valorificarea în practică a competenţelor de pre- - proces educaţional de calitate şi
cetare ştiinţifică şi pedagogică a formate din punct de dare a cadrelor didactice, centrate pe dezvoltarea eficient, centrat pe competenţe şi
cadrelor didactice; vedere profesional cu de competenţe cheie privind învățarea online, pe nevoile educaţionale reale ale
2. Transformarea procesului în- rezultate bune în dobândite în urma programelor de formare elevului;
văţării într-unul activ, antrenant procesul de învăţare- continuă; - oferta educaţionala diversificată,
şi atractiv pentru elevi. predare). - Utilizarea platformei școlii scoalabaia.eu dar și a modernă, atractivă şi relevantă;
3. Schimb de experienţă prin platformei de învățare Google Classroom - utilizarea platformelor de
interasistenţe la orele de curs şi - Posibilităţi de formare - Promovarea CDȘ axat pe formarea şi dez- învățare în procent de 80%
cele educative cu focalizare pe în vederea utilizării voltarea competenţelor digitale şi de comunicare - performanţă, rezultate bune la
predare interactivă, căi de platformelor online în limba română, limbi străine, de matematică, învăţătură, examene;
individualizare a învăţării. prin programe de ştiinţe şi tehnologii; - creşterea procentului de
4. Dotarea cu mijloace de învă- formare continuă; - Pregătirea cadrelor didactice pentru descen- promovabilitate la examenul de
țământ și cu auxiliare curricu- -Mijloace didactice mo- tralizarea curriculumului în vederea realizării unor evaluare națională;
lare aprobate de M.E. , derne: PC-uri, lap- planuri de învăţare individuală pentru fiecare elev, - rezultate la faza locală și
extinderea fondului de carte al topuri, videoproiectoa- bazate pe dezvoltarea de competenţe, prin judeţeană a olimpiadelor și
bibliotecii, dotarea cu re, activităţi de aprofundare, diferenţiere, etc. concursurilor şcolare;
tehnologie modernă. - Laboratoare şi - Realizarea evaluării iniţiale şi finale a elevilor şi - creșterea numărului de mijloace
5. Implicarea cadrelor didactice cabinete moderne, bine valorificarea rezultatelor acestora didactice moderne.
în ceea ce privește școala dotate - Prelucrarea metodologiilor şi programelor pentru
online prin transformarea examenele naţionale;
materiei în programe de - Diversificarea ofertei educaţionale prin elabo-
învățare digitală și elaborarea rarea CDȘ transdiciplinar;
12 
 
de lecții unde elevii primesc - Act didactic de calitate prin utilizarea metodelor
feedback în timp real. didactice moderne şi generalizarea mijloacelor
TIC la toate disciplinele

PRIORITATE STRATEGICĂ II - Asigurarea unui management eficient, bazat pe entuziasm, motivare, implicare,
participare ;

Opțiuni strategice Resurse Direcții de acțiune Rezultate


strategice
1. Construirea şi aplicarea unui - Proiectarea documentelor manageriale, plecând - Documente manageriale și
management inovator, care să de la nevoile şcolii şi ale comunităţii dar și prin strategii de lucru corect elaborate
presupună manifestarea unui valorificarea resurselor existente pentru fiecare departament
comportament organizaţional (management, resurse umane,
activ şi creativ, prin mobilizarea - Elaborarea și implementarea procedurii de curriculare/comisii metodice,
şi utilizarea eficientă a - Colaborare eficientă şi sistem privind implementarea măsurilor de comisii de lucru , CEAC, Comisia
resurselor organizaţionale. bazată pe parteneriat prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV de Control Intern, secretariat,
și de organizare și desfășurare a activităților contabilitate, nedidactic)
2.Asigurarea măsurilor de didactice în anul școlar 2021-2022
siguranță în școală pentru elevi, - Implementarea măsurilor de
cadre didactice, părinți în - Implementarea reformei manageriale în toate siguranță în școală pentru
vederea desfășurării în bune domeniile majore pe baza valorilor promovate de elevi,cadre didactice, personal
condiții a procesului educativ în - Cadre didactice care şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a auxiliari, nedidactic și părinți în
condiții de pandemie dovedesc potențial și informaţiei şi unei mari deschideri spre co- condiții de pandemie
disponibilitate; laborarea cu partenerii educaţionali
3. Exprimarea la nivel organi- - Valorificarea mai eficientă a
zaţional de noi competenţe şi resurselor umane şi materiale în
atitudini, ce constau în - Atribuirea de responsabilități și sarcini echi- vederea obţinerii de rezultate şi
promovarea creativităţii şi a librate; - delegarea de atribuții; - constituirea mai bune printr-um management
iniţiativei, a spiritului de echipă echipelor de lucru; - motivarea personalului de calitate;
şi a modelelor competitive.
- Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei
4.Dezvoltarea unui climat de manageriale avându-se în vedere criteriile de

13 
 
încredere - condiţie esenţială competenţă profesională şi managerială, precum şi
pentru eficienţa muncii în principiul lucrului în echipă;
echipă.

PRIORITATE STRATEGICĂ III - Desfășurarea în condiții optime a procesului educativ în situații de pandemie SARS-
CoV 2

Opțiuni strategice Resurse Direcții de acțiune Rezultate


strategice
1. Dezvoltarea unui climat de - Instalarea în școală a dispozitivelor cu Procese verbale elevi
încredere și siguranță- condiţie - Comunicarea perma - dezinfectant, amenajarea sălilor de clasă pentru
esenţială în desfășurarea nentă și acordarea spri- implementarea distanțării sociale, instruirea
procesului educativ în condiții jinului minimal elevilor elevilor în vederea păstrării măsurilor de siguranță Plan de intervenție aprobat în C.A
de pandemie de către cadre didactice și discutat în C.P.
- Elaborarea unui plan de intervenție în cazul
2. Implementarea măsurilor de apariției cazurilor de Sars-CoV 2 în școală
siguranță în școală pentru elevi,
cadre didactice, părinți în - Afișarea măsurilor de - Elaborarea și implementarea procedurii de
vederea desfășurării în bune siguranță sistem privind implementarea măsurilor de Implementarea procedurii de
condiții a procesului educativ în prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV sistem
condiții de pandemie și de organizare și desfășurare a activităților
didactice în anul școlar 2021-2022
3. Achiziționarea de dispozitive
online în vederea desfășurării - Comunicarea eficientă cu părinții elevilor Ședințe cu părinții
procesului educativ în scenariu - Asigurarea de dispo-
hibrid sau în scenariu roșu zitive electronice în - Implicarea școlii în proiecte europene în
vederea realizării învă- parteneriat cu Primăria Baia, I.S.J. Suceava și Elaborarea de proiecte europene
țământului online M.E. în parteneriat
4. Adaptarea strategiilor di- - Colaborarea și implicarea tuturor factorilor
dactice și a itemilor de evaluare decizionali
la învățământul online - Identificarea resurselor materiale și umane ne-
cesare inițierii și desfășurării activităților online

14 
 
PRIORITATE STRATEGICĂ IV - Prevenirea abandonului școlar prin promovarea conceptului de nonviolență și
toleranță în cadrul școlii

Opțiuni strategice Resurse Direcții de acțiune Rezultate


strategice
1. Asigurarea unei frecvențe - Asigurarea de - Asigurarea unui mediu școlar incluziv prin
regulate la cursuri a tuturor dispozitive electronice integrarea tuturor copiilor de vârstă școlară și for-
elevilor școlii în vederea realizării marea unei atitudini pozitive față de școală
învățământului online Completarea de fișe individuale
- Comunicarea cu părinții elevilor prin vizite la ale elevilor cu risc de abandon
2. Promovarea conceptului de domiciliu și adrese privind parcursul educational școlar
nonviolență și toleranță în - Comunicarea perma -
rândul elevilor nentă și acordarea spri- - Colaborarea și implicarea tuturor factorilor
jinului minimal elevilor decizionali Aplicarea planurilor de remediere
de către cadre didactice școlară și înregistrarea rezultatelor
3. Inițierea la nivel de școală a care dovedesc potențial obținute
unr programe educative pentru și disponibilitate; - Identificarea resurselor materiale și umane ne-
prevenirea abandonului școlar cesare inițierii și desfășurării programelor
educative Reducerea cu 30% a cazurilor de
- Remedierea rezultate- abandon școlar
4. Adaptarea strategiilor di- lor prin programe
dactice și a itemilor de evaluare suplimentare - Măsurarea progresului privind nivelul cunoștin-
la posibilitățile de înțelegere ale țelor, capacităților, abilităților atitudinilor elevilor
elevilor pentru prevenirea predispuși abandonului școlar
eșecului școlar
- Recuperarea elevilor care înregistrează absențe
prin antrenarea capacităților și deprinderilor bine
dezvoltate

15 
 
PRIORITATE STRATEGICĂ V. Integrarea elevilor cu C.E.S. prin aplicarea de măsuri și planuri remediale în vederea
instruirii diferențiate ;

Opțiuni strategice Resurse Direcții de acțiune Rezultate


strategice

1. Identificarea grupului țintă Realizarea de planificări adaptate pentru


din cadrul fiecărui colectiv care - Planificări calenda- elevii cu C.E.S. la toate disciplinele
necesită educație remedială ristice adaptate Realizarea de parteneriate cu
C.J.R.A.E. Suceava în vederea
Realizarea de programe de intervenție perso- susținerii parcursului școlar al
2. Adaptarea programului și a nalizate pentru fiecare elev cu C.E.S. și avizarea elevilor cu C.E.S.
curriculumului pentru dobândi- - Planuri remediale lor de către CJRAE Suceava
rea de către toți elevii a compe- vizate de CJRAE Su-
tențelor minime, conform stan- ceava
dardelor educaționale, inclusiv Aplicarea planurilor remediale realizate de Îmbunătățirea rezultatelor
parcursuri individualizate către cadrele didactice școlare ale elevilor cu C.E.S. și
integrarea lor cu succes în
colectivele de elevi
- Ședințe de consiliere
3. Creșterea gradului de con- realizate de educatori, Realizarea de activități de sprijin de către
știentizare în rândul familiilor învățători, diriginți învățători/diriginți, cadre didactice
cu copii cu C.E.S. a importanței
educației diferențiate

16 
 
PRIORITATE STRATEGICĂ VI - Creșterea confortului și a siguranței în școală prin modernizarea bazei didactico-
materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare; 

Opțiuni strategice Resurse Direcții de acțiune Rezultate


strategice
- Inventarierea tuturor lucrărilor necesare - Reducerea numărului de
1. Dotarea sălilor de clasă și a - Resurse umane reamenajării şi modernizării spaţiilor şcolare şi conflicte /stări tensionate
laboratoarelor cu mobilier și specializate spaţiilor auxiliare
aparatură audio-video - Noi parteneriate educaţionale cu
- Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul instituții și firme specializate;
- Dotare materială şi unităţii şcolare
2. Sporirea siguranței elevilor tehnologică bună - Asigurarea unui climat de
prin eficientizarea activității calitativ - Elaborarea unei proceduri în ceea ce privesște confort și siguranță în unitatea de
personalului de pază și a accesul persoanelor străine în școală învățământ.
accesului în unitate.
- Colaborare eficientă şi - Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de - Dotarea cu calculatoare și
3. Elaborarea unui plan de bazată pe parteneriat - obţinere (bugetul Primăriei Baia) videoproiectoare a sălilor de clasă
siguranță în parteneriat cu cu autorităţile publice de la GPN Nr 1 Baia
Poliția Baia locale
- Implementarea planului de siguranță - Mobilier școlar adecvat unei
bune desfășurări a activității.
4. Îmbunătățirea bazei - Dorință de colaborare - Accesarea fondurilor, aplicarea la proiecte
materiale existente. și cooperare - Implicarea Consiliului repre-
zentativ al părinților și a
Asociației de părinți în identifi-
carea de noi surse de finanțare

17 
 
PRIORITATE STRATEGICĂ VII - Extinderea ofertei educaționale prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a
elevilor ; 

Opțiuni strategice Resurse Direcții de acțiune Rezultate


strategice
1. Adaptarea curriculumului - Analiza nevoilor comunității privind oferta - Introducerea în oferta
şcolar la cerinţele comunităţii educațională a școlii ; educațională a unor opționale
locale şi a nevoilor de bazate exclusive pe opțiunile
dezvoltare personală a elevilor elevilor
- Popularizarea în comuna Baia a ofertei
- Resurse umane bine educaționale a școlii - Afișe, pliante, materiale
formate din punct de promoționale.
2. Aplicarea unor strategii de vedere profesional, cu - Realizarea de CDȘ-uri atractive
învățare diferențiată pentru multiple competenţe - Ameliorarea rezultatelor școlare
elevii cu cerințe educaționale - Realizarea de activități școlare și extrașcolare ale elevilor cu dificultăți de
speciale și pentru cei cu nivel bazate pe voluntariat , care să incite elevii la învățare. Cunoașterea nivelului
intelectual mai scăzut (dar nu cu implicarea reală în viața comunității din care fac real al elevului și adaptarea la
dosar de CES) parte particularitățile sale
- Rezultate bune la
concursurile şcolare - Parteneriate cu instituțiile din Baia, dar și din
3. Valorificarea elevilor capabili (elevi şi cadre didactice) afara localității în vederea implicării elevilor și - Creșterea interesului elevilor
de performanţă în vederea cadrelor didactice în activități diverse pentru activitatea de performanță
participării lor la olimpiade şi
concursuri școlare

18 
 
PRIORITATE STRATEGICĂ VIII - Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii ; 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate


 
1 Creșterea prestigiului - Resurse umane foarte bine
şcolii la nivelul pregătite şi formate - Îmbunătățirea imaginii site-ului școlii - Cunoaşterea evenimentelor
comunităţii locale din viaţa şcolii
judeţene,
- Elevi motivaţi, implicaţi, dis- - Organizarea Zilei Școlii – 6 decembrie
2. Strategii eficiente de ciplinaţi 2021 în condiții de siguranță epidemiologică - Creșterea numărului de elevi
marketing educaţional

- Parteneriat Școală-Familie cu - Popularizarea exemplelor de bună practică - Articole în revista şcolii


3. Obținerea de rezultate părinţii elevilor
bune și foarte bune de către - Organizarea de activități dedicate celebrării - Rezultate bune în procesul de
elevii școlii la examenele Centenarului învăţare-predare (elevi şi cadre
naționale - Participări la la concursurile didactice)
olimpiadele judeţene, - Amenajarea unor panouri de popularizare a
rezultatelor obţinute și a exemplelor de bună - Rezultate bune la examenele
- Website-ul școlii practică din școală naţionale: procent în acord/ peste
media județului
- Revista şcolii
- Stabilirea de programe de pregătire
suplimentară

19 
 
X . ȚINTE STRATEGICE

Ținta strategică nr. 1 Asigurarea unui management institutional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motivare, implicare pro-activă prin
creşterea în perioada 2020-2024 a numărului cadrelor didactice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%;

Ținta strategică nr. 2 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat
spre performanță.

Ținta strategică nr. 3 Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabililor la activitățile extrașcolare prin
integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în următorii patru ani școlari

Ținta strategică nr. 4 Asigurarea accesului a 90% din cadrele didactice din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a
resurselor educaționale deschise, a managementului clasei de elevi, al aplicării strategiilor de prevenire și combatere a abandonului școlar până în
2024

Ținta strategică nr. 5 Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor
didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de activități extracurriculare, a proiectelor și parteneriatelor locale,
naționale și internaționale

Tinta strategică nr. 6 Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute la
olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual

Ținta strategică nr. 7 Desfășurarea în condiții optime de siguranță a procesului instructiv - educativ în contextul provocărilor generate de
pandemia SARS-CoV 2 prin implementarea unei platforme educaționale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizițiilor de echipamente I.T.

XI . OBIECTIVE GENERALE

1. Creşterea calităţii şi eficienţei procesului de predare – învățare – evaluare în toate compartimentele sale: frecvență, conținut, calitate, progres
școlar prin modernizarea abordării învățării și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2022;
2. Asigurarea egalităţii de şanse prin sporirea accesului la educație și susţinerea financiară a elevilor din categoriile dezavantajate;
3. Adaptarea ofertei educaționale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu și lung
4. Modernizarea bazei materiale a școlii;
5. Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în vederea susţinerii procesului educational;
6. Orientarea şi consilierea elevilor în vederea stabilirii traseului educațional al acestora;
20 
 
7. Desfășurarea procesului educativ în condiții de pandemie SARS-CoV 2 prin implementarea condițiilor de siguranță a elevilor și cadrelor
didactice

XII. OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCȚIONALE : MANAGEMENT, CURRICULUM, RESURSE, RELAȚII COMUNITARE

MANAGEMENT

- Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ;


- Implementarea măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV 2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice în anul
școlar 2021-2022 în siguranță;
- Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite;
- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe;
- Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate;
- Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ;
- Îmbunătăţirea activităţii compartimentelor funcţionale;
- Transmiterea informaţiilor şi actelor normative emise de M.E. sau alte instituţii tuturor cadrelor didactice

CURRICULUM

- Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de
performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare;
- Utilizarea platformelor online în vederea îmbunătățirii competențelor informatice ale cadrelor didactice și elevilor;
- Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor;
- Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar;
- Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe
competenţele-cheie;
- Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare;

RESURSE UMANE

- Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar;


- Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii;
- Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin CCD,
mentorat, educație permanent;
- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe;
- Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – C.E.A.C.;
21 
 
- Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă;
- Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educative;
- Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat pregătirea acestora.

RESURSE MATERIALE

- Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar;


- Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la comunitatea locală, ca urmare a adaptării ofertei de şcolarizare la
nevoile acesteia;
- Amenajarea estetică a corpurilor de școală;
- Dotarea cu mijloace didactice audio-video

RELAȚII COMUNITARE

- Dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei
interculturale, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea egalizării şanselor;
- Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, ONG-uri, sindicat, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional;
- Încurajarea iniţiativelor de tip voluntariat ale elevilor;
- Promovarea școlii în comunitate, mass-media.

22 
 
Nr. 2593/15.10.2021

PLAN OPERAȚIONAL
AN ȘCOLAR 2021 – 2022  
I. Domeniul funcţional: MANAGEMENT INSTITUŢIONAL
Obiective specifice :

- Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ;


- Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite;
- Implementarea măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV 2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice în anul școlar
2021-2022 în siguranță;
- Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate;
- Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ;
- Îmbunătăţirea activităţii compartimentelor funcţionale;
- Transmiterea informaţiilor şi actelor normative emise de M.E. sau alte instituţii tuturor cadrelor didactice

I.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Întocmirea raportului de analiză a Director Septembrie- Rapoarte de analiză Raport de analiză a activită-
activității pentru anul școlar 2020-2021 octombrie 2021 cadre didactice/comisii/ ții anului școlar 2020-2021
Date statistice
2. Elaborarea planului managerial anual şi a Director Septembrie- Plan managerial al I.S.J Planul managerial şi planuri
celui operaţional pentru anul şcolar 2021- Consilier educativ octombrie Suceava operaţionale
2022 2021 Precizări M.E și I.S.J
Elaborarea graficului unic de monitoriza-
re și control
Elaborarea planului managerial pentru
activităţi educative școlare și extrașcolare
3. Elaborarea graficului şi a tematicii CA şi Director Septembrie- Date analitice Graficul şi tematica CA şi
CP Membrii octombrie Rapoarte CP
23 
 
2021

4. Întocmirea graficului de serviciu pentru Director septembrie Orarul școlii Graficul serviciului pe
cadre didactice la nivel de şcoală Responsabil serviciul pe 2021 școală
școală
5. Constituirea catedrelor/comisiilor Director septembrie 2021 - Decizii interne Decizii Comisii
permanente și de lucru şi completarea permanente/comisii de lucru
acestora cu noi membri
6. Refacerea organigramei școlii Director septembrie 2021 - Decizii interne Organigrama refăcută
CEAC
7. Elaborarea de proceduri în vederea efici- Director an școlar 2021- Legislaţie specifică, acte Implementarea proceduri-
entizării activităţii în general , conform Comisie CEAC 2022 normative lor elaborate
Instrucțiunii 1 din OMEN 600/2018
Elaborarea graficului de monitorizare și
control
8. Realizarea proiectului planului de Director noiembrie 2021 Legislaţie specifică, acte Schiţa proiectului de
şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 Consiliul de administrație normative ale M.E, şcolarizare
statistici efectuate de
școală
9. Realizarea proiectului de încadrare cu Director Ianuarie 2022- Legislaţie specifică, acte Schiţa proiectului de
personal didactic pentru anul şcolar 2022- Consiliul de administrație februarie 2022 normative ale M.E încadrare
2023
10. Supunerea spre dezbatere a ROI și RI Director Septembrie 2021 ROI actualizat ROI reactualizat
pentru modificări şi completări Responsabil Comisie Legislaţia actuală

11. Elaborarea planului de măsuri şi a planu- Director Septembrie- Legislaţie specifică Plan operaţional pentru anul
lui operaţional pentru asigurarea securită- Responsabil Comisie octombrie şcolar 2020-2021
ţii elevilor, prevenirii şi combaterii vio- prevenirea violenței 2021
lenţei şcolare
12. Creşterea eficienţei activităţii de Consilie- Consilierul educativ An școlar 2021- Documente Nr. activităţi de informare şi
re şi orientare prin: Educatorii 2022 informative, consiliere
- realizarea de parteneriate și implicarea Învățătorii metodologii, date Diseminarea activităților în
în proiecte educaționale Diriginţii statistice anterioare, fişe școală și în comunitate
- acţiuni de consiliere a elevilor şi psihopedagogice
părinţilor
13. Analizarea cauzelor care determină unele Director Semestrial Date, probleme Acţiuni efectuate
abateri disciplinare şi stabilirea de măsuri Comisia de abateri identificate
şi acţiuni care să elimine aceste fenomene disciplinare, Comisia de ROI
24 
 
prevenire a violenței
14. Încheierea contractului educaţional Director Septembrie 2021 Contracte educaționale Parteneriate educaţionale
învățător/diriginte -părinte-elev Învățători/Diriginți eficiente
15. Elaborarea raportului de analiză a rezulta- Director octombrie 2021 Rapoarte de analiză Rapoartele evaluării iniţiale
telor evaluării iniţiale şi finale şi Responsabil Comisie discutate în C.P. şi finale întocmite pe comi-
elaborarea planului de măsuri în scopul Curriculum iunie 2022 Date statistice sii metodice
ameliorării rezultatelor şcolare Responsabil CEAC Planuri de măsuri imple-
Cadre didactice mentate
16. Organizarea acţiunilor legate de începerea Director septembrie 2021 Cadre didactice, elevi, Deschiderea și închiderea
și sfârșitul anului şcolar în condiții de Personal auxiliar iunie 2022 părinți festivă a anului şcolar
pandemie Cadre didactice Reprezentanți Consiliul
Local
17. Alegerea comitetului reprezentativ al Director Septembrie 2021 Comitetele de părinți Elaborarea planului mana-
părinţilor la nivelul şcolii Responsabil Lectoratul gerial anual al Comitetului
cu părinții de părinți al școlii
Cadre didactice, înv,
dirigințiu
18. Efectuarea raportărilor către ISJ şi Director Conform Situaţii statistice Raportări la termen
ME Secretar solicitărilor
19 Elaborarea raportului anual privind starea Director septembrie 2021 Situații școlare la sfârșit Raportul privind starea și
și calitatea învățământului pentru anul de an calitatea învățământului
școlar 2020-2021 Rapoarte anuale ale
comisiilor permanente
20 Organizarea examenului de simulare a Director martie 2022 Elevi Realizarea raportului
Evaluării Naționale la clasa a VIII-a Comisie examen de Comisie examen de simulării examenului de
simulare a E. N. cl. a simulare a E. N. cl. a E.N.
VIII-a VIII-a
21. Organizarea în bune condiții a examene- Director mai-iunie 2022 Elevi Realizarea rapoartelor și a
lor naționale la cls. a II-a, a IV-a a VI-a și Comisie examene Comisie examen planurilor de măsuri ame-
a VIII-a naționale liorative
22 Organizarea activităților specifice Director Program activități Parteneriat cu Primăria Baia
sărbătoririi zilei de 14 decembrie – 154 de Consilier educativ Activități cultural artistice
ani de la Lupta de la Baia Cadre didactice 14 decembrie Articole în presa locală
Comitetul reprezentativ 2021 Articole în revista școlii
al părinților Columna
Asociația de părinți a
școlii
Elevi
25 
 
23 Organizarea activităților specifice Director mai 2022 Program activități Parteneriat cu Primăria Baia
sărbătoririi evenimentului ”Hora de la Consilier educativ Activități cultural artistice
Baia ” – mai 2022 Cadre didactice Articole în presa locală
Comitetul reprezentativ
al părinților
Asociația de părinți a
școlii
Elevi
24 Organizarea activităților specifice Director august 2022 Program activități Parteneriat cu Primăria Baia
sărbătoririi evenimentului ”Festivalul Consilier educativ Simpozion de istorie
Baia – file de istorie ” – 15 august 2022 Cadre didactice Articole în presa locală
Comitetul reprezentativ
al părinților
Elevi

I.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Monitorizarea desfășurării optime a Director Permanent Elevi Rapoarte semestriale
procesului instructiv - educativ Cadre didactice Cadre didactice discutate în C.P., C.A.,
Comisia C.E.A.C. C.E.A.C.
2. Monitorizarea gradului de respectare a Director Semestrial Legislaţia în domeniu Gradul de respectare a
legislaţiei în vigoare Responsabilii comisiilor legislaţiei M.E.
şi catedrelor
3. Monitorizarea activităţii comisiilor Director Lunar Portofoliile comisiilor Existența fișelor și
permanente și a comisiilor de lucru din Responsabili comisii permanente rapoartelor de
școală permanente Portofoliile comisiilor monitorizare
Responsabilși comisii de lucru Procese verbale ședințe CP
de lucru și CA
4 Monitorizarea activității Comisiei Director Semestrial Dosarul Comisiei Programul de dezvoltare
S.C.I.M. Secretar comisie S.C.I.M S.C.I.M.
Responsabili SCIM Registrele riscurilor
Analiza riscurilor Raportul anual S.C.I.M.
5. Monitorizarea activităţii educative Director Semestrial Programul activităţilor Număr de activităţi educa-
școlare și extrașcolare Consilierul educativ educative 2021-2022 tive organizate la nivel de

26 
 
Comisia diriginţilor școală (nr. de participanți)
Premii obținute la concur-
surile școlare
6. Monitorizarea aplicării planurilor reme- Director Lunar Fișe de asistențe la ore Îmbunătățirea rezultatelor
mediale întocmite după aplicarea teste- Responsabili comisii la învățătură ale elevilor
lor inițiale metodice

6. Monitorizarea aplicării programe Director Semestrial Planificări Număr de asistențe la ore


școlare la ciclul primar și gimnazial C.E.A.C. Anual calendaristice Fișe de asistențe la ore
Proiecte de lecție întocmite
7. Monitorizarea întocmirii și implemen- Director Semestrul II al Rapoarte evaluări Implementarea planurilor
tării planurilor remediale întocmite în Responsabili comisii anului școlar Planuri de măsuri ame- de măsuri
urma susținerii examenelor de simulare metodice 2021-2022 liorative Creșterea promovabilității
a evaluărilor naționale (cl. a VIII-a) și a Comisia C.E.A.C. la examenele naționale
evaluărilor naționale la cls. a II-a, a IV-
a , a VI-a și a VIII-a
8. Monitorizarea implicării în activitățile Director Semestrial Plan anual al Asociației Achiziții realizate pentru
extrașcolare a Asociației de părinți Asociația de părinți de Părinți școală din fondurile
Asociației de părinți
9. Coordonarea unui program de mentorat Director Annual Fișe de asistențe la ore Plan de mentorat
pentru cadrele didactice debutante Profesori mentori Fișe activitate debutanți
10. Evaluarea corectă, parţială şi finală a Director Semestrial Dovezi ale activităţii 100 % calificative de
activităţii fiecărui compartiment de didactice, rapoarte de Foarte Bine
muncă: didactic, didactic auxiliar (secr- Ședințe C.A autoevaluare, colegiale,
cretariat, contabilitate, bibliotecă)nedi- Ședințe C.P fişele posturilor
dactic prin analize semestriale şi anuale. Portofolii cadre Număr de gradații de merit
Pe bază de portofolii se evaluează acti- Reprezentantul Anual didactice
vitatea cadrelor didactice în vederea sindicatului
acordării calificativelor anuale, a grada-
ţiilor de merit,
11. Monitorizarea parcurgerii materiei, a Director Lunar Dovezi ale activităţii Reducerea abandonului
absenteismului și a abandonului școlar Responsabil Comisie didactice școlar prin vizite la domi-
Rapoarte lunare ciliul elevilor cu numeroa-
absenteeism și notare se absențe
ritmică

27 
 
12. Monitorizarea cadrelor didactice Director Lunar Fișe de asistență la ore Întocmirea unui plan de
debutante mentorat al cadrelor
didactice debutante
13. Stimularea cadrelor didactice cu Director o Sem. II Resurse financiare Premierea a cel puțin 3
activitate profesională deosebită și C.A.
şi bugetare și cadre didactice pentru
recomandarea acestora pentru implica-rea extrabugetare rezultate deosebite
rea în diferite activităţi şi premierea lor
lor.

II. Domeniul funcţional: CURRICULUM


Obiective specifice :

- Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă,
pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare;
- Utilizarea platformelor online în vederea îmbunătățirii competențelor informatice ale cadrelor didactice și elevilor;
- Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor;
- Ofertarea unui curriculum la decizia școlii diversificat și atractiv realizat prin consultarea elevilor și părinților;
- Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe
competenţele-cheie;
- Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare;

II.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Întocmirea rapoartelor de analiză a Director septembrie 2021 Raportări, date statistice, Rapoarte de analiză a
activităţii instructiv-educative pentru anul programe de activităţi activităţii ale comisiilor
şcolar 2020-2021 la nivelul unității de Responsabilii de comisii permanente și de lucru
învățământ, a comisiilor
2. Întocmirea schemelor orare pe clase şi a Director septembrie 2021 Planuri cadru Scheme orare
orarului pentru toate formele şi ciclurile Comisia Curriculum, Proiectul de încadrare Orarul şcolii adaptat
de învăţământ Comisie orar curbelor de efort
3. Întocmirea planificărilor calendaristice Director septembrie – Programele şcolare Planificări individualizate
anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare Cadre didactice octombrie 2021
4. Proiectarea unităţilor de învăţare, Cadre didactice Semestrul I Programele şcolare Proiectările unităţii de
întocmirea schiţei lecţiei Manuale şcolare învăţare
Schiţe de lecţii
28 
 
5. Redactarea documentelor comisiilor Responsabilii de Septembrie- Date actuale, Documentele din portofoliul
permanente la nivelul școlii catedre/comisii octombrie 2021 regulamente,metodologii comisiilor permanente
Alcătuirea portofoliilor comisiilor documente legislative
permanente la nivelul școlii
6. Cunoaşterea şi respectarea actelor norma- Director Pe tot parcursul Note informative, Gradul ridicat de aplicare a
tive, a legislaţiei şcolare, a precizărilor anului școlar precizări ISJ Suceava, legislației școlare
M.E. M.E., legislaţia şcolară
7. Parcurgerea sistematică a programelor Comisia Curriculum semestrial Planificări Rapoarte cu privire la
şcolare, analiza stadiului parcurgerii Comisia CEAC calendaristice, condica stadiul parcurgerii
programelor şcolare în comisii şi catedre de prezenţă, caietele programelor şcolare
elevilor discutate în C.A. și C.P.
8. Adaptarea strategiilor didactice în funcţie Directori Permanent Ghiduri metodice Proiectele unităţilor de
de particularităţile individuale şi de grup Materiale didactice învăţare
ale elevilor precum şi de cerinţele Comisia Curriculum Programe de pregătire
specifice disciplinelor de învăţământ prin: suplimentară
- îndrumarea elevilor în învăţarea Cadre didactice Planuri de remediere
individuală şi de grup Rezultatele învăţării
- organizarea de asistenţe, interasistenţe,
prezentarea concluziilor cu stabilirea unor
măsuri ameliorative
9. Utilizarea unor metode didactice active Cadre didactice Permanent Materiale didactice Creșterea promovabilității
participative cu grad înalt de participare şi Lecţii interactive la cls. V-VIII
motivare a elevilor
10. Utilizarea unor mijloace de învăţământ Cadre didactice Permanent Mijloace de învăţământ Aplicarea de chestionare în
moderne, performante, variate, antrenante caracteristice fiecărei rândul elevilor și
pentru elevi, astfel încât procesul didactic discipline interpretarea acestora
să fie centrat pe elevi, pentru a stimula Auxiliare curriculare
comportamentul creativ Softuri educaţionale
11. Folosirea în principal a unor strategii Permanent Proiectările unităţilor de Bancă de instrumente de
evaluative criteriale sau prin obiective: - Cadre didactice învăţare, ghiduri evaluare
utilizând instrumente de evaluare metodice, auxiliare
tradiţionale şi alternative curriculare
- ponderea probelor orale, scrise şi
practice să fie adecvată disciplinei şi
obiectivelor propuse
12. Notarea ritmică a elevilor Fiecare cadru didactic Permanent Instrumente de evaluare Nr. de note/elev în
Responsabil Comisie conformitate cu
notare ritmică ROI
29 
 
13. Organizarea unor concursuri şcolare, Echipa managerială Conform Logistică Număr de concursuri
Participarea la sesiuni de comunicări şi Comisia Curriculum calendarului organizate
referate, simpozioane
14. Pregătirea evaluărilor naționale II, IV, VI Director Pe parcursul Programele şcolare Programe de pregătire
și a examenului la cl. a VIII-a prin stabi- Cadre didactice anului școlar pentru examenele Grafice de pregătire
lirea unui program de pregătire Comisia pentru naţionale Rezultate obținute la
suplimentară și a organizării unor curriculum Metodologia de simulări
simulări organizare şi desfăşurare
15. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor Director Conform Programul activităţilor Promovarea activităților în
educative şcolare şi extraşcolare în calendarului educative revista școlii, pe site-ul
concordanţă cu obiectivele programului Consilierul educativ activităților școlii și în mass-media
educativ la nivelul unităţii şcolare
16. Elaborarea propunerilor de discipline Cadrele didactice februarie 2022 Criterii de elaborare a Oferta disciplinelor
opţionale şi elaborarea programelor CDȘ Comisia pentru unui opțional opţionale
pentru anul școlar 2022-2023 curriculum Programele disciplinelor
opţionale
17. Utilizarea unor metode și tehnici în Cadre didactice Permanent Fișe de lucru diferențiat Creșterea motivației elevilor
activitatea educativă care să sporească Consilier educativ Fișe de consiliere pentru dezvoltare personală
motivația elevilor pentru dezvoltarea
personală
18. Monitorizarea aplicării noilor programe Director Semestrial Planificări Număr de asistențe la ore
școlare la clasele a V-a, a VI-a ,a VII-a, Responsabili arii Anual calendaristice Fișe de asistențe la ore
a VIII-a curriculare Proiecte de lecție întocmite

II.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Verificarea documentelor de încheiere a Director septembrie 2021 Subiecte probe scrise şi Dosare complete
situaţiei şcolare, a dosarului de corigențe Secretar orale, borderouri de
Responsabil Comisie corectare şi examinare
Curriculum
2. Verificarea periodică a stadiului de Comisia Curriculum Lunar Fişe de parcurgere a Note de constatări
parcurgere a programelor şcolare CEAC programelor şcolare
3. Verificarea planificărilor calendaristice Director septembrie – Planificări calendaristice Gradul de respectare a
anuale şi semestriale octombrie 2021 Programe şcolare planuri programelor şcolare
cadru
30 
 
4. Monitorizarea aplicării planificărilor Director anul școlar Planificări calendaristice Asistențe la ore
diferențiate pentru elevii cu C.E.S. Responsabil Comisie 2021-2022 adaptate
Curriculum
5. Monitorizarea şi îndrumarea cadrelor Director Semestrial Planificări, proiectări Aprecieri referitoare la
didactice prin asistenţe la ore Responsabilii de catedră Fişe de asistență orele asistate
6. Monitorizarea ritmicităţii notării Director Lunar Cataloage Rapoarte întocmite
Comisia pentru
notare ritmică
CEAC
7. Monitorizarea şi coordonarea pregătirii Comisia pentru Semestrial Programe de pregătire Rezultatele concursurilor şi
examenelor naţionale şi a olimpiadelor curriculum olimpiadelor
şcolare CEAC Date statistice
Echipa managerială
8. Evaluarea rezultatelor învăţării cu scop de
orientare şi optimizare a învăţării - Fiecare cadru didactic Septembrie-
Evaluare iniţială cu caracter prognostic - octombrie 2021 Teste de evaluare
Evaluare curentă pe tot parcursul anului Instrumentele de evaluare
şcolar cu caracter preponderent formativ Responsabilii de arii utilizate
- Evaluare sumativă la sfârşit de capitol, curriculare
de semestru Ghiduri, auxiliare
- Evaluarea are ca scop: An școlar 2021- curriculare, proiectările
- cunoaşterea nivelului comportamental 2022 unităţilor de învăţare Rapoarte de analiză a
cognitiv iniţial Director rezultatelor evaluării
- verificarea gradului de atingere a
obiectivelor
- reglarea proceselor de formare a
elevului
- ameliorarea rezultatelor învăţării -
stabilirea unui program de educaţie
remedială
9. Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor Comisia pentru Semestrial Interpretarea rezultatelor Aplicarea planurilor reme-
elevilor la evaluările iniţiale, curente şi curriculum la teste diale  
sumative, examene, concursuri şcolare CEAC Fișe de progress Rapoarte Comisia
Curriculum și CEAC
prezentate în C,P și C.A
10. Ameliorarea rezultatelor evaluării iniţiale Comisia pentru octombrie 2020 Rapoarte de analiză a Plan de acţiune pentru
şi finale în cadrul CP şi elaborarea unui curriculum ianuarie 2021 rezultatelor evaluării ameliorarea rezultatelor
plan de acţiune pentru ameliorarea CEAC iniţiale şi finale învăţării
31 
 
rezultatelor şcolare

11. Încurajarea şi popularizarea experienţei Director Permanent Exemple de bună Nr. de cadre didactice
pozitive practică implicate activ în activități
extrașcolare
12. Motivarea cadrelor didactice de a publica Director Permanent Exemple de bună Diseminarea articolelor și
articole şi lucrări de specialitate, de a practică lucrărilor în ședințe ale
participa la schimburi de experienţă şi de comisiei metodice, C.P.
bune practici etc. Nr. de articole, lucrări
publicate
13. Premierea elevilor cu rezultate foarte Director Sfârşitul anului Sponsorizări, donaţii, Premii, diplome
bune la învăţătură şi disciplină Cadre didactice şcolar resurse extrabugetare
Primăria Baia
14. Popularizarea în comună și în localitățile Director Semestrul al II- Afișe, pliante, Realizarea planului de
limitrofe a activităților școlii și a ofertei Cadre didactice lea școlarizare
educaționale 2022-2023 Ofertă C.D.Ș.

III. Domeniul funcţional: RESURSE UMANE


Obiective specifice :

- Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar;


- Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii;
- Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin C.C.D,
mentorat, educație permanentă;
- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe;
- Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – C.E.A.C.;
- Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă;
- Perceperea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ;
- Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat pregătirea acestora.

III.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Realizarea unei analize de nevoi privind Director Octombrie 2020 Analiza de nevoi Raport al Comisiei de

32 
 
formarea continuă în unitatea școlară Responsabil formare Oferta CCD ”George formare continuă
continuă Tofan ” Suceava
2. Elaborarea formularelor tip de raportare Formulare
(electronic şi tipărite) şi a altor formulare Director
(situaţia absenţelor, situaţia elevilor, Cadre didactice Analize periodice Analize obiective ale
analiza activităţii instructiv-educative , Permanent rezultatelor elevilor
opţiunile elevilor pentru teze, analiza Comisie Curriculum
rezultatelor evaluării iniţiale, fişe de Fișe de progres
interese ale educabililor, fişe cu evoluţia
performării claselor etc.)
3. Elaborarea proiectului de încadrare cu Director Ianuarie- Legislaţia specifică, acte Încadrarea în normele
personal didactic pentru anul şcolar 2022- februarie 2022 normative M.E. aprobate de I.S.J.Suceava
2023
4. Reactualizarea bazei de date privind Director noiembrie 2021 Dosarele personale Bază de date cu cadre
evidenţa personalului didactic referitor la Responsabilul comisiei Portofoliile cadrelor didactice care trebuie să se
vechime, grad didactic, participarea la de dezvoltare personală didactice formeze anul acesta școlar
stagii de perfecţionare și formare continuă
5. Asigurarea personalului de predare, repar- Director septembrie 2021 Proiectul de încadrare, Gradul de acoperire a
tizarea orelor, a învăţătorilor şi diriginţi- Consiliul de legislaţia specifică, normelor cu personal
lor. Administrație decizii de numire calificat
Definitivarea situaţiei încadrării prin
organizarea de concurs la nivel de școală
6. Organizarea claselor de elevi, desemnarea Învățători septembrie 2021 - Cataloage Responsabilizarea elevilor
reprezentanţilor în Consiliul Elevilor Diriginţi - Alegeri pentru prin desemnarea membrilor
Director Consiliul Elevilor în Consiliul Elevilor
Comisia diriginților
7. Asigurarea funcţionării sistemului de Director Permanent - Sistem informatic Utilizarea de către elevi și
gestionare a informaţiilor prin: Informatician - Website școală cadre didactice a informa-
- Platforma Google Classroom țiilor oferite de rețeaua
- acces online la site-ul şcolii wireless
- acces la internet prin wireless
- difuzarea unor note informative cu pri-
vire la legislaţia în vigoare
8. Pregătirea temeinică a cadrelor didactice Director Permanent Literatură de specialitate Creșterea ratei de promo-
pentru ore, în ceea ce priveşte cunoştinţe- Comisia CEAC vabilitate
le de specialitate, psihopedagogice, meto- Fiecare cadru didactic Adaptare curriculară pentru
dica predării, domeniul evaluării rezulta- elevii cu deficiențe de învă-
telor învăţării țare
33 
 
9. Perfecţionarea tehnicii didactice, a practi- Permanent
cii şi deprinderilor de lucru, creşterea ca- Director
pacităţii de creaţie şi inovaţie didactică - Lecții deschise, Numărul cadrelor didactice
prin participarea la: Comisia pentru interactive implicate în activităţile de
- simpozioane, conferinţe, workshop-uri, dezvoltare profesională și perfecţionare
sesiuni de comunicări, strategii de forma- formare continuă - cursuri de formare
re continuă şi dezvoltare personală organizate în școală
- forme de perfecţionare prin programe de Cadre didactice Creșterea nr. de cadre
reconversie profesionale, cursuri maste- didactice cu gr. didactic I
rale Responsabilii de catedre sau II
- examenele pentru acordarea gradelor di-
dactice - schimburi de experienţe între ca-
drele didactice la nivelul şcolii sau între
şcoli
10. Participarea cadrelor didactice la Director septembrie- - grafice consfătuiri Diseminarea informațiilor
consfătuirile pe specialităţi şi activităţile Fiecare cadru didactic octombrie 2021 - grafice cercuri în cadrul Consiliilor
metodice organizate la cercurile metodice metodice profesorale
zonale
11. Elaborarea la nivelul Comisiei Cadre didactice Permanent Literatura de specialitate, Bancă de fişe, instrumente
Curriculum și CEAC a fişelor de lucru, a manuale şcolare, de evaluare la nivelul școlii
instrumentelor de evaluare etc. Responsabili Curriculum auxiliare curriculare,
și CEAC variante de subiecte
examene naţionale
12. Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi Responsabilii de catedre Conform - Planificarea activități- Realizarea de activităţi
formativ-educative: cercuri pe discipline, graficului lor diverse, interesante
vizionări de filme, spectacole, excursii activităților
tematice, concursuri, vizite etc. extrașcolare
13. Realizarea unor investigaţii sociologice Director Semestrial Chestionare Interpretări, dezbateri în
Responsabil C.E.A.C. C.E.A.C. și C.A.
14. Sprijinirea şi consilierea cadrelor didac- Director Permanent Metodologia mişcării Nr. de cereri/dosare depuse
tice referitor la mişcarea personalului Comisia de mobilitate personalului didactic la școală
didactic în anul școlar 2021-2022
15. Creşterea ponderii personalului didactic Director Permanent Criterii de calitate, Creșterea numărului
cu performanţe deosebite Cadre didactice rapoarte gradaţiilor de merit

34 
 
16. Şcolarizarea tuturor copiilor de vârstă
şcolară prin acţiuni ca: Suport de Nr. elevi integraţi,
- integrarea în învăţământul de masă a Director Permanent specialitate, ajutoare reintegraţi şi recuperaţi
copiilor cu C.E.S materiale şi financiare
- reintegrarea elevilor cu eşec şcolar - Cadre didactice pentru elevii cu C.E.S.
atragerea familiei şi altor factori cu rol
educativ în activităţile şcolare
- prevenirea tendinţelor de abandon şcolar
17. Implicarea elevilor la întărirea ordinii şi Permanent Participarea elevilor la actul
disciplinei, la diversificarea activităţilor Director decizional
extraşcolare cu efecte pozitive în educaţia Consiliul elevilor
şi formarea elevilor
18. Completarea fişelor posturilor cu atribuții Director septembrie 2021 Fişele posturilor, Număr de fişe completate
specifice legislaţia în vigoare
19. Elaborarea de măsuri privind diminuarea Director Permanent Fișe de consiliere, Diminuarea numărului de
absenteismului prin consiliere Diriginți rapoarte absențe
psihopedagogică a elevilor aflați în
situație de risc

III.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Evaluarea personalului unităţii de Director Septembrie 2021 Fişe de autoevaluare şi Calificative de Foarte Bine
învăţământ CA, CEAC evaluare colegială acordate cadrelor didactice
Responsabilii de catedre Rapoarte argumentative,
dovezi

2. Verificarea zilnică a prezenţei Profesorul de serviciu Zilnic Condica de prezenţă Condica de prezență
personalului, precum şi a prezenţei la ore Cadrele didactice Registrul de procese- completată la zi
a elevilor verbale
Cataloage și agende
personale
3. Evaluarea personalului nedidactic Director Decembrie 2021 Fișele de autoevaluare Calificativele obținute
C.A.

35 
 
4. Monitorizarea etapelor procesului de Director Semestrul al II- Calendarul şi Cadre didactice informate
mişcare a personalului didactic Comisia de mobilitate lea, cf. calenda- metodologia mişcării Cereri depuse la
rului Mișcării personalului didactic secretariatul școlii
personalului
5. Asigurarea cadrului instituţional pentru Director Anual Procesele verbale de la Decizii luate prin implica-
participarea personalului la procesul Cadre didactice consiliul profesoral şi rea tuturor cadrelor didac-
decizional prin Consiliul pentru Curriculum, consiliul de administraţie tice
Consiliul de administraţie şi Consiliul
profesoral
6. Dezbaterea în consiliile profesorale a Director Semestrial Tematica CP Intervenții în C.P.
problemelor ridicate de implementarea Cadre didactice Documente Materiale prezentate
reformei în învăţământ cu referiri precise specifice
la: programe, manuale, curriculum local,
evaluare, managementul clasei, siguranţa
elevilor, violenţa şcolară, ROI, proiecte
educaţionale
7. Monitorizarea desfășurării în școală a Director Noiembrie 2021 Formatori CCD Suceava Formarea a cel puțin 25 de
unui curs de formare cu credite Responsabil formare cadre didactice
continuă Portofolii curs
8. Evaluarea impactului formării cadrelor Director Mai 2022 Formator CCD Suceava Diseminarea efectelor
didactice asupra procesului educativ Responsabil formare Portofolii directe ale participării
Cadre didactice cadrelor didactice la cursuri
de formare în evoluția
profesională

III. Domeniul funcţional: RESURSE MATERIALE


Obiective specifice :

- Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar;


- Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la comunitatea locală, ca urmare a adaptării ofertei de şcolarizare la
nevoile acesteia;
- Amenajarea estetică a holurilor;
- Dotarea cu mijloace didactice audio-video în vederea desfășurării orelor online (camera video, laptopuri, tablete)

36 
 
III.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Finalizarea igienizării şcolii, a reparaţiilor
necesare în vederea bunei functionări a
procesului educative Director Materiale de igienizare,
Amenajarea sălilor de clasă cu mobilier august - reparaţii
pentru desfășurarea cursurilor în condiții Administrator de septembrie Începerea în bune condiții a
de siguranță epidemiologică patrimoniu 2021 Fonduri bugetul propriu anului școlar
Amenajarea holurilor școlilor pentru
distanțare socială
Dotarea sălilor de clasă cu dispensere cu Administrator financiar
dezinfectant
2. Amenajarea sălilor de clasă Cadre didactice Permanent Materialele necesare Amenajarea tuturor claselor
din corpurile de școală
3. Asigurarea documentelor şcolare: Director septembrie 2021 Plan de necesar Documentele şcolare
cataloage, registre, acte de studii, registre Secretar existente în dotare
matricole etc.
4. Asigurarea manualelor şcolare şi efectua- Responsabilul cu septembrie 2021 Necesarul de manuale Manuale distribuite
rea comenzilor pe clase şi pe discipline de manualele şcolare şcolare Manuale comandate
învăţământ Diriginţii
Cadrele didactice
5. Derularea programelor Director Conform Documente justificative Creșterea nr. de elevi care
guvernamentale sociale: „Corn și lapte”, graficului beneficiază de programele
„Euro 200” , burse guvernamentale sociale
6. Întocmirea proiectului de buget, de Director noiembrie 2021 Buget Proiectul de buget, de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 Contabil Legislaţie venituri şi cheltuieli
7. Realizarea proiectelor privind nevoile Director noiembrie 2021 Legislaţie, necesar de Adrese înaintate primăriei
instituţiei în ceea ce priveşte lucrările de CA materiale, manoperă Baia în vederea obținerii
reparaţii curente, investiţii, fondurilor necesare pentru
reparaţii, investiţii,
8. Asigurarea eficienţei bibliotecii în pregă- Director Permanent Necesarul de cărţi Creșterea nr. de cititori, a
tirea elevilor şi cadrelor didactice prin: Bibliotecar Fişe de împrumut nr. de volume
îmbogăţirea fondului de carte , asigurarea Activități realizate la C.D.I.
utilizării fondului de carte realizarea evi-
denţei stricte a cititorilor, a ritmului de
solicitare a cărţilor
37 
 
9. Asigurarea securităţii tuturor celor Director Permanent Legislaţie Proceduri de gestionare a
implicaţi în activitatea şcolară, în timpul Profesori de serviciu situaţiilor de criză
desfăşurării programului Elevi de serviciu Instructaje, norme S.S.M. şi
Personal nedidactic P.S.I.
10. Achiziționarea și dotarea unor săli de Director Semestrul I Legislație în vigoare Impulsionarea procesului
clasă cu camere audio-video care să Administrator financiar Resurse financiare educativ prin utilizarea de
permită desfășurarea orelor online proprii și extrabugetare mijloace audio-video

III.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Consilierea părinţilor privind documen- Director septembrie- Legislaţie Dosare de burse și de
tele necesare acordării burselor școlare, Comisia pentru acordarea octombrie 2021 Proceduri specifice rechizite realizate corect
rechizitelor , a calculatoarelor prin rechizitelor mai 2022
programul ”Euro 200” Comisia pentru acordarea
burselor
Comisia ”Euro 200”
2. Verificarea calităţii lucrărilor de reparaţii Director 01-13 Conform normelor de Autorizaţii de funcţionare
şi de igienizare efectuate Administrator de septembrie 2021 calitate
patrimoniu
3. Monitorizarea întocmirii proiectului de Director noiembrie 2021 Conform procedurilor în Avizarea proiectului de
buget pentru anul financiar 2022 Contabil vigoare buget în C.A.
4. Monitorizarea întocmirii planului de Director noiembrie- Conform procedurilor în Realizarea achizițiilor în
achiziții pentru anul financiar 2022 Contabil decembrie 2021 vigoare conformitate cu bugetul
alocat
5. Monitorizarea realizării inventarului Director decembrie 2021 Conform fișelor de Realizarea corectă a invent-
pentru anul 2021 Contabil inventar și procedurii de tarului
inventariere
6. Negocierea favorabilă a contractelor de Director anual Resurse extrabugetare Finanțarea unor activități
sponsorizare şi obţinerea fondurilor Părinți extrașcolare
extrabugetare. Cadre didactice
7. Monitorizarea bugetară trimestrială și Director trimestrial Buget Execuții bugetare
comunicarea ei în C.P. și C.A. Contabil trimestriale

38 
 
IV. Domeniul funcţional: RELAȚII COMUNITARE

Obiective specifice :

- Dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei
interculturale, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea egalizării şanselor;
- Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, ONG-uri, sindicat, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional;
- Încurajarea iniţiativelor de tip voluntariat ale elevilor;
- Promovarea școlii în comunitate, mass-media.

IV.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Elaborarea programului managerial al Director Septembrie- Propuneri Program managerial
activităţii educative pe componente Consilier educativ octombrie 2021
educative pentru anul şcolar 2021 - 2022
2. Elaborarea tematicii orelor de consiliere Director septembrie 2021 Ghiduri, materiale Programul orelor de
și orientare ajutătoare, internet dirigenţie/clase
3. Încheierea protocoalelor de colaborare cu Director Permanent Protocoale de parteneriat Realizarea de activități în
instituţiile statului, administraţia locală, Consilier educativ Acorduri parteneriat benefice pt. elevi
poliție, dispensar, ONG-uri, unităţi de și cadre didactice
învăţământ, etc.
4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor Consilier educativ Conform Programul educativ Număr de activităţi educa-
educative în funcţie de nevoile educative Comisia diriginţilor graficului 2021-2022 tive atractive organizate
ale colectivelor de elevi şi în concordanţă Propunerile elevilor şi
cu priorităţile în educaţie la nivel local, părinţilor
judeţean şi naţional
5. Antrenarea elevilor în proiecte cultural- Director Conform Programul educativ Creșterea activităților de
artistice, sportive, ecologice, de educaţie Consiliul educativ graficului voluntariat în care se
civică şi de promovare a sănătăţii cu implică elevii școlii
respectarea normelor de protecție
6. Participarea elevilor la diferite activităţi Cadrele didactice Conform În funcţie de specificul Numărul de concursuri,
competiţionale calendarului concursurilor statistici, rezultate
7. Organizarea și participarea la concursuri Director Permanent Calendar activităţi Realizarea unui panou cu
locale, judeţene, regionale, naţionale Echipele de proiect diplome
8. Antrenarea părinţilor în organizarea şi Director Permanent Calendar activităţi Activități comune școală-
desfăşurarea activităţilor educative Diriginţi părinți

39 
 
extrașcolare prin intermediul Asociației Asociația de părinţi
Părinților
9. Organizarea activităţilor pentru Director Permanent Materiale specifice Înscrierea elevilor la licee
consilierea carierei, orientare şcolară şi Diriginți cl. a VIII-a performante din Fălticeni
profesională sau Suceava
10. Realizarea unor proiecte educative şcoală Director Anual Materiale specifice Diseminarea în comunitate
- comunitate Consilier educative a proiectelor derulate
Cadre didactice
11. Elaborarea, organizarea şi desfăşurarea Director februarie-martie Propuneri ale elevilor, Diversificarea ofertei de
programului Săptămâna „Şcoala Altfel ” Consilier educative 2022 cadrelor didactice, activități în scopul atragerii
Cadre didactice părinţi elevilor
12. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu
părinţii la nivelul tuturor claselor şi pe
școală unde se vor prezenta: Director septembrie 2021 Creșterea implicării
- Procedura de sistem privind implemen- Planificări în cadrul părinților în activitatea
tarea măsurilor de prevenire și combatere Educatori semestrial Lectoratelor cu părinții școlii
a infectării cu SARS CoV și de organiza-
re și desfășurare a activităților didactice Învățători Propuneri ale părinților
în anul școlar 2021-2022 februarie 2022 Diversificarea ofertei CDȘ
- Metodologiile examenelor naţionale şi Diriginţi
admiterea în învăţământul liceal
- Oferta educaţională, consultarea în
legătură cu stabilirea ofertei CDŞ
Modalităţi de eficientizare a relaţiei
şcoală – părinţi
Măsuri pentru dezvoltarea bazei didactico
- materiale
13. Promovarea imaginii instituţiei prin: Director Permanent Rapoarte de analiză Date Revista proprie, site-ul
Revista Columna Cadre didactice statistice şcolii, articole, interviuri
Site-ul şcolii Comisia de promovare a
Articole în cotidienele locale imaginii școlii Activităţi educative
organizate
14. Promovarea ofertei educaţionale – Director Aprilie-mai Date statistice Pliante, interviuri cu elevi şi
marketing educaţional 2022 Rezultate părinţi, marketing publicitar
Activităţi intrate în
tradiţia şcolii
Ofertă educaţională

40 
 
15. Organizarea a Zilei Școlii pe 6 decembrie Coordonator de proiecte Afișe, materiale Donarea fondurilor strânse
2021 și programe educative Decembrie 2021 publicitare în urma valorificarii
produselor lucrate de elevi
Director unor familii aflate în
Organizarea Zilei Porților Deschise Cadre didactice Aprilie 2022 dificultate
Elevi, părinți Promovarea imaginii școlii
în comunitate
16 Organizarea de activități în vederea Coordonator de proiecte Noiembrie – Festivități Participarea unui nr. mare
sarbătoririi istoriei României și programe educative Decembrie 2021 Expoziție dedicata de cadre didactice și elevi
Director Centenarului și Diseminarea în comunitate
Cadre didactice, elevi Ianuarie 2022 Sărbătorilor de iarnă prin implicarea părinților și
comunității locale
17. Organizarea unor manifestări educative, Director Programe artistice Premierea elevilor
cultural-artistice, cu prilejul sărbătorilor Consilierul educativ decembrie 2021 participanti
ocazionate de serbări comunitare : Cadre didactice mai 2022 Corul școlii
Tradiții și obiceiuri de Crăciun , Hora Elevi august 2022 Promovarea imaginii
de la Baia, Festivalul ”Baia-file de școlii în comunitate
istorie”

IV.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr. Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și


crt. de performanță
1. Monitorizarea şi coordonarea aplicării Director Permanent Calendarul Implicarea a 80 % dintre
programului educativ Consilier educativ activităţilor elevii școlii în activități
educative
2. Monitorizarea aplicării proiectelor Director Permanent Programe de activităţi Număr de proiecte
educative şi de parteneriat locale, Consilier educativ implementate
regionale, naţionale
3. Coordonarea diseminării informațiilor Director Permanent Mijloace de diseminare Gradul de diseminare a
pentru elevi, părinţi şi cadre didactice Consilier educativ informaţiilor
privind programele educative derulate
4. Monitorizarea şi evaluarea articolelor din Director Permanent Revista presei Număr de articole
media
5. Controlarea şi evaluarea derulării Consilier educativ Conform Raportări, dovezi Număr de parteneriate,
proiectelor educative pe tot parcursul graficelor rapoarte
desfăşurării lor
41 
 
6. Premierea elevilor pentru rezultatele Director 1 iunie 2022 Premii Număr de premii acordate
foarte bune înregistrate la olimpiade și Membrii C.A. Diplome
concursuri Consiliul local Baia
7. Coordonarea și monitorizarea Director Permanent Documentație Derularea activităților cf.
parteneriatelor încheiate Consilier educativ parteneriate parteneriatelor încheiate
8. Invitarea reprezentanţilor comunităţii Director Semestrial Invitații speciale Implicarea activă a autori-
locale la activităţile festive ale şcolii- Consilier educativ tăților locale în școală
deschiderea anului şcolar, ziua şcolii,
serbări şcolare.
9. Continuarea parteneriatului cu Fundația Director Annual Sală de clasă special Îmbunătățirea rezultatelor la
F.A.R.A. Coordonator F.A.R.A. amenajată învățătură a elevilor la cl. I-
Cadre didactice Elevi IV participanți la progra-
mele FA.R.A.
10. Monitorizarea activității Asociației de Director Semestrial Întâlniri cu membrii Implicarea în activitatea
Părinți Asociația de părinți Asociației extrașcolară a școlii

Director,

prof. POTLOG MARIA ROXANA

42 
 

S-ar putea să vă placă și