Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VICOVU DE SUS
Str. Calea Cernăuți nr. 564
Loc. VICOVU DE SUS , jud. SUCEAVA
Tel./fax 0230-413296 e-mail:scoalaplai@yahoo.com
Nr. 1456 din 20.01.2021

PLAN MANAGERIAL
ANUL ŞCOLAR 2021-2022

1. INTRODUCERE

Şcoala Gimnaziala Nr.3 Vicovu de Sus trebuie să se încadreze în eforturile şcolii


sucevene de a deveni un mediu democratic şi creativ, de dezvoltare pentru toţi şi pentru fiecare.
Urmărim să oferim calitate în serviciile educaţionale, de expertiză, consultanţă, monitorizare şi
dezvoltare, printr-un dialog deschis, permanent cu partenerii educaţionali şi sociali.
Având un număr de 360 elevi, repartizaţi pe 14 colective, cu o medie de 22 elevi / clasă,
îndrumaţi de 22 cadre didactice, programul se desfăşoară atat dimineaţa, cât şi după –amiaza.
Structura organizatorică a unităţii şcolare cuprinde: DIRECTOR, CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE, CONSILIUL PROFESORAL, , COMISII ŞI COLECTIVE DE CATEDRĂ,
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT/CONTABILITATE, PERSONAL NEDIDACTIC.
Modelul educaţional european presupune o strânsă colaborare între şcoală, familie şi
comunitatea locală într-un sistem integrat.

VIZIUNEA ŞCOLII

Elevul face parte integrantă dintr-un context educațional mai larg decât școala, context conturat
de familie, comunitate, regiune de dezvoltare, care își pune amprenta asupra progresului acestuia.
Ca urmare, școala trebuie să analizeze acest context, să stabilească parteneriate cu factorii
educativi semnificativi, păstrându-și rolul coordonator. Școala trebuie să fie mediul cel mai
propice de pregătire pentru viață, locul unde elevul să se simtă confortabil, pentru a-și putea
dezvolta potențialul la maxim.

2. MISIUNEA ŞCOLII

Instituția noastră oferă tuturor copiilor și tinerilor șanse egale la educație. În procesul de
învățământ, conținuturile educaționale transmise elevilor trebuie să facă apel la experiența lor de
viață, trebuie să stimuleze adaptarea acestora la o societate în continuă schimbare și integrarea
eficientă în plan profesional și social.

Misiunea școlii noastre constă în asigurarea unei educații de calitate bazate pe identificarea și armonizarea
diferitelor categorii de cerințe ale beneficiarilor educației cu resursele școlii în vederea integrării elevilor în plan
social pentru a deveni cetățeni activi și responsabili deplin conștienți de adevărata lor valoare.

3. ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
 Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea
legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.N. cuprinse în regulamentele şi
metodologiile specifice
 Personal didactic calificat, competent şi implicat în realizarea performanţei şcolare
 Oferte educaţionale diversificate, adaptate nevoilor comunităţii
 Ofertă variată de discipline opţionale care valorifică aptitudinile şi talentul elevilor
 Rezultate bune la examene naţionale
 Modernizarea infrastructurii şi a resurselor materiale din cadrul scolii
 Management educaţional performant şi competitiv
 Experienţă în desfăşurarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor naţionale şi
comunitare
 Accesarea de programe de formare continuă pentru dezvoltarea profesională
 Parteneriat educaţional formal cu comunitatea, organizaţii, asociaţii şi agenţi economici
 Parteneriatul activ cu sindicatele

PUNCTE SLABE
 Inerţia unor cadre didactice adepte ale învăţământului tradiţional de tip informativ
 Formalism în elaborarea documentelor manageriale şi a portofoliilor profesionale
 Strategii didactice preponderent teoretice şi informative, în detrimentul celor aplicative
şi formative
 Preluarea tensiunilor societăţii în mediul şcolar
 Comunicarea insuficientă între părinţi şi şcoală
 Rata absenteismului în creştere şi abandonul şcolar datorat migraţiei părinţilor
 Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi lucrează în străinătate

OPORTUNITĂŢI
 C.D.Ş – din perspectiva particularizării actului învăţării
 Strategiile privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii în educaţie
 Investiţii privind grupurile sanitare în interiorul clădirii şi modernizarea sălilor de clasă
 Oferta variată de programe de formare a cadrelor didactice (propuse de M.E.N.,
Universităţi , C.C.D., ISJ)
 Posibilitatea accesării de fonduri prin programe diverse
 Parteneriate educaţionale internaţionale şi existenţa cadrului de certificare a
competenţelor cheie
 Comunicare/interrelaţionare/multiculturalitate
diseminarea rezultatelor şcolii

FACTORI DE RISC
 Procentul mare de elevi rămaşi singuri sau în grija bunicilor, deoarece părinţii sunt
plecaţi la muncă în străinătate
 Sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării
personalului didactic
 Instabilitatea economică, creşterea ratei şomajului
 Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei
 Disfuncţii de aplicare a unor acte normative
 Deteriorarea mediului socio-economic, familial
 Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor
 Slaba motivare financiară a personalului din învăţământ şi orientarea către domenii
mai bine plătite
4. DIRECŢII DE ACŢIUNE/PRIORITĂŢI

Direcţii de acţiune
 Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.;
 Acces egal, nediscriminatoriu, la educaţie;
 Reducerea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu;
 Susţinerea elevilor capabili de performanţă;
 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă
psihopedagogică;
 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie
antreprenorială şi tehnologică, prin sport, etc.);

 Susţinerea formării continue a resurselor umane

Priorităţi
 Creşterea eficienţei seviciilor educaţionale adresate elevilor şi cadrelor didactice:
aplicarea noului curriculum-ului şcolar centrat pe dobândirea competenţelor cheie ale
Uniunii Europene, reorganizarea activităţii de dirigenţie, activităţii instructiv- educative,
asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă
psihopedagogică, reorganizarea programelor de pregătire a elevilor pentru performanţă;
 Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea de fonduri, pentru realizarea unor
programe de formare a personalului din sistem;
 Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean,
naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi
complementare şi alternative de învăţare;
 Promovarea valorilor interculturalităţii, sprijinirea programelor / proiectelor focalizate
pe cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a copiilor şi tinerilor
provenind din rândul minorităţilor existente în municipiu şi judeţ.

5. OBIECTIVE GENERALE

 Optimizarea conducerii operaţionale;


 Asigurarea unui management eficient al echipei manageriale (director, membri ai
Consiliului de Administraţie, cadre didactice coordonatoare);
 Creşterea calităţii procesului de predare – învăţare - evaluare, serviciilor educaţionale
(curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;
 Adaptarea resurselor umane din reţeaua şcolară a judeţului la dinamica sistemului
naţional de educaţie;
 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico-
materială pentru desfăşurarea procesului educaţional;
 Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali din comunitatea locală,
în soluţionarea problemelor şcolii;
 Cresterea gradului de incluziune şcolară şi socială a elevilor aparţinând grupurilor
sociale dezavantajate(romi)
OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCŢIONALE

DOMENIUL OBIECTIVE SPECIFICE


1. Proiectarea managerială anuală/ semestrială/Proiectului de dezvoltare instituţională, aplicarea unor
hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie al I.S.J. , precum şi a activităţilor şi programelor
MANAGEMENT desfăşurate de I.S.J. şi şcoli;
2. Creşterea gradului de profesionalizare a funcţiei manageriale şi contabil-financiare prin diferite forme de
perfecţionare continuă;
3.Diagnosticarea reuşitelor/problemelor cu care se confruntă şcoala;
4.Creşterea valorii actului educaţional în vederea progresului şcolar.
1. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate
dobândirea competenţelor cheie europene;
2. Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi
CURRICULUM nonformală;
3. Asigurarea accesului elevilor la programme de educaţie diferenţiată- pentru copii cu CES;
4. Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate prin
pregătire suplimentară privind recuperarea decalajelor apărute în procesul instructiv-educativ;
5. Stabilirea unui plan de activităţi extraşcolare atractiv pentru comunitatea şcolară.

RESURSE UMANE 1. Climat competitiv având drept scop creşterea prestigiului şcolii şi implicit promovarea imaginii
acesteia;
2. Diagnosticarea nivelului de perfecţionare a personalului didactic din şcoală;
3. Asigurarea accesului la formare profesională corespunzătoare cerinţelor sistemului de învăţământ ;
4. Dezvoltarea parteneriatului sub diferite aspecte şi forme;
5. Dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor;
6. Asigurarea unei cât mai bune consilieri în orientarea şcolară şi profesională a elevilor;
7. Participarea şi implicarea în realizarea unor proiecte europene.
RESURSE MATE-
RIALE ŞI 1.Realizarea proiectului de buget al şcolii;
FINANCIARE 2.Gestionarea şi administrarea eficientă a bugetului;
3.Modernizarea spaţiului şcolar.
RELAŢII 1. Participarea şi implicarea comunităţii locale în dezvoltarea unităţii şcolare;
2. Prevenirea violenţei şcolare;
COMUNITARE 3. Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi
international, UNICEF;
4. Asigurarea consultanţei de specialitate în pregătirea echipelor de proiect din şcoală cu scopul realizării
unor aplicaţii pentru accesarea fondurilor europene.
PLANUL OPERAŢIONAL PE DOMENII

Obiective Resurse Măsuri/


Specifice Compartiment Termen Indicatori de
acţiuni de
Acţiuni responsabil Materiale
Finan Coordonator realizare
reglare
ciare
Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul comisiilor si compartimentelor administrativ si al bibliotecii

1. Proiectarea intregii activităţii a tuturor Directorul unităţii Raportul - Directorul, octombrie Toate planurile Elemente de
compartimentelor din scoala, în Responsabili privind Responsabil 2021 manageriale ale feedback ale
conformitate cu Planul managerial Comisii metodice activitatea in Comisii comisiilor, Planul consfătuirilor
pentru anul şcolar anul şcolar metodice managerial al ISJ şi reuniunilor
2017-2018 şi Raportul privind 2020-2021 pentru anul şcolar manageriale
activitatea desfasurata în anul şcolar Plan 2017-2018 Completarea,
2016-2017 precum şi Raportul privind managerial revizuirea,
Starea Învăţământului Sucevean. pentru anul după şedinţa
şcolar cu directorii
2021-2022 şi de analiză
Raportul ISJ
2. Elaborarea tematicii şi graficelor Directorul şi octombrie Deciziile de Analizele
(consiliilor de administraţie, consiliilor responsabilii de 2021 constituire a periodice a
consultative/ grupurilor de lucru, comisii metodice comisiilor de lucru eficienţei şi a
comisiilor metodice), a proiectelor pentru anul şcolar deciziilor
curriculare şi extracurriculare şi 2021-2022 adoptate
planurile specifice compartimentelor Documentele
funcţionale şi adaptarea acestora la Directorul finalizate ale Abordarea
derularea calendarulului de activităţi pe Consilier grupurilor de lucru / unor tematici
parcursul anului şcolar şi la priorităţile educativ ale Consiliului de adiţionale, în
identificate în soluţionarea unor Administraţie pentru funcţie de
probleme anul şcolar eventualele
2021 -2022 probleme
conjuncturale
Calitatea survenite în
documentelor timpul anului
şcolar
3. Întocmirea Graficului de asistente Directorul şi Graficul Completarea
al .directorului cu includerea tuturor responsabilii asistentelor octombrie sau
cadrelor didactice comisiilor Fişe de 2021 modificarea în
metodice asistenţe situaţii
obiective
Valorificarea
inspecţiei
şcolare
Inspecţiile de
revenire la
clasa
Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ

1. Inspectia ARACIP Comisia C.E.A.C Documente, Coordonatorul oct 2021


statistici Comisiei
C.E.A.C
2. Monitorizarea funcţionării comisiei de Comisia pentru Documente, - Directorul si Conform Decizile de Scrisorile
asigurare a calităţii în unitatea de curriculum publicaţii, coordonatorul graficului constituire a metodice
învăţământ manuale comisiei comisiilor Rapoartele specifice
specifice de autoevaluare şi
evaluare elaborate
3. Monitorizarea internă şi externă a Raportul de - coordonator oct. 2021 Raportul unitar
procesului de asigurare a calităţii de Membrii comisiei autoevaluare C.E.A.C evaluare
validare a rapoartelor de autoevaluare, C.E.A.C internă RAI internă/evaluare
întocmirea planurilor de îmbunătăţire Elaborarera externă
strategiei de
evaluare internă a
calităţii
Elaborarea setului
de proceduri
pentru toate
compartimentele
Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie
europene;
1. Informarea, formarea şi consilierea Compartimentul Programele - Responsabilii Semestrul I, Cel puţin o temă, la Scrisorile
cadrelor didactice privind aplicarea Curriculum şcolare pe de comisii Conform fiecare comisie metodice
noilor programe şcolare sau a discipline de metodice planificarii metodică, privind specifice
modificărilor survenite la gimnaziu şi învăţământ activităţii aplicarea Inspecţiile
învăţământ primar metodice pe programelor şcolare şcolare de
discipline la gimnaziu . specialitate
Recomandări metodice pe discipline Compartimentul Programele Director August
2. privind adaptarea demersurilor didactice la curriculum şcolare Responsabilii 2022
învăţarea centrată pe elev şi pe dobândirea Alte documente pe Comisii
competenţelor cheie M.E.N metodice
Publicaţii
metodice
3. Elaborarea planului de măsuri la nivelul Director Foaia de parcurs Director Existenţa în planificări Completarea
şcolii privind asigurarea progresului şcolar Responsabilii Elaborată de Responsabilii Nov. şi proiecte de lecţie a periodică a
şi a strategiilor concrete comisiilor MECTS comisiilor 2021 strategiilor de învăţare bazei de date
metodice Planurile metodice centrate pe elev
comisiilor Cons. De Realizarea unei baze
metodice administraţie de date ,analize
comparative,analize
de nevoi

Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală;

1 Reorganizarea programelor/ activităţilor de Responsabilii Baza de date a Cadrele didactice octombrie Organizarea Realizarea
pregătire pentru performanţă în funcţie de comisiilor elevilor cu 2021 Numărul elevi situaţiei anuale
specificul disciplinei şi în sensul probării metodice performanţe participanţi
eficienţei acestora prin participarea şi şcolare
obţinerea de rezultate la competiţiile nivel
specifice interjudeţen şi
naţional
2 Organizarea unor evenimente de Baza de date a Iunie- Realizarea bazei de Completarea
promovare, evidenţiere şi recompensare a Comisia dirigintilor elevilor cu Director si August date a elevilor cu periodică a
elevilor/ cadrelor didactice cu performanţe performanţe consilierul 2022 performanţe şcolare bazei de date
deosebite şcolare educativ deosebite şi a
deosebite la profesorilor care i-au
nivel pregătit
interjudeţen şi Organizarea
naţional evnimentului
Asigurarea accesului personalului din şcoli la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi adaptării
ascestuia la cel european;
1. Asigurarea condiţiilor de participare a Compartimentul Metodologii, Director octombrie Numărul de cereri de Inspectii la clasa
cadrelor didactice la susţinerea Curriculum şi ordine responsabilii de 2021 înscriere şi implicit
examenelor de definitivat şi grade inspecţie şcolară M.E.N. comisii metodice dosare depuse raportat
didactice în învăţământ Unităţile şcolare , calendare la persoane care
îndeplinesc condiţiile
de înscriere.

2. Popularizarea ofertei de formare continuă Ofertele de - Directorul Permanent Analiza de nevoi Popularizare a
a judeţului prin selectarea programelor de formare Consilierul Programe solicitate ofertelor
a participa la cursuri de perfecţionare continuă la educativ si de cadrele didactice
nivel judeţean metodiştii
şi naţional
3. Constituirea grupelor de formare în fucţie C.C.D. Ofertele de - Formatori Conform Analiza de nevoi Completare
de criterii relevante pentru asigurarea formare ISJ şi CCD calendarului Baza de date a periodica baza
pregătirii corespunzătoare a tuturor continuă la de derulare a responsabililor cu de date
cadrelor didactice şi creşterii eficienţei nivelul programelor formarea contiunuă specifică
procesului instructiv-educativ judeţului Gradul de cuprindere Popularizare a
al cursanţilor ofertelor

Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia

1. Constructia grupurilor sanitare la scoala Director, Consiliul Conform Director An sc. 2021- Evoluţia lucrărilor Monitorizarea
de Administratie devizelor 2022 procedurilor/
proceselor

2. Realizarea dotărilor specifice pentru Director , Conform Permanent Evoluţia lucrărilor Monitorizarea
asigurarea funcţionării în condiţii Consiliul de devizelor procedurilor/
normale a spaţiilor de învăţământ Administratie proceselor
amenajate/ rebilitate prin lucrări de
investiţii

Actualizarea şi utilizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare.


1 Monitorizarea activităţii desfăşurate Comisia de Documentele Directorul Permanent Numărul de Eficientizarea
în laboratoare, cabinete, cu accent pe Curriculum elaborate de M.E. N Resp.comisiei de laboratoare spaţiului
asigurarea funcţionalităţii acestora I Curriculum funcţionale şcolar, astfel
Graficele ale orelor încât
laboratoarele
să îşi respecte
destinaţia
Echilibrul între
achiziţii şi
casări
2. Inventarierea electronica a fondului Biblioteca Documente - Bibliotecar Iunie 2022 Echilibrul între
de carte existent în bibliotecile -PROGRAM specific achiţiţii şi
unităţilor şcolare de inventariere casări

3. Realizarea comenzilor de manuale de Director Documentele Director ianuarie 2022 Realocarile de


către şcoli în funcţie de un buget Bibliotecar M.E.N Bibliotecar fonduri
orientativ stabilit de către I.S.J.,
calculat în funcţie de efectivele şcolare
4. Continuarea programelor de dotare cu Compartimentul Documentele Permanent Evaluarea
calculatoare, softuri educaţionale, financiar-contabil M.E.N corectitudinii
echipamente multimedia, mobilier Compartimentul utilizării
şcolar etc. tehnic - achiziţii sumelor
alocate

Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii;

1. Stabilirea împreună cu reprezentanţii Director, - Ian. Lista de priorităţi Reorganizare


autorităţilor locale a priorităţilor de Consiliul de 2022 Programele specifice în funcţie de
dezvoltare ale unităţilor şcolare sub adninistratie Studiile de elementele
aspectul investiţiilor, reparaţiilor curente fezabilitate variabile
şi capitale, igienizările Proiectele
2. Asigurarea consultanţei de specialitate Director Documentaţiile Director Permanent Evoluţia indicatorilor Evaluarea
de către reprezentanţii autorităţilor Consiliul de specifice Responsabil specifici eficienţei
locale şi judeţene în domenii prioritare a Administraţie Legile proiecte derulării
acţiune ( finanţare europeană, Regulamentele Hatnean proiectelor
achiziţii şi investiţii, respectarea Normativele de Cornelia
normelor tehnice de funcţionare) aplicare
Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoli;

1. Păstrarea şi îmbunătăţirea relaţiei de Comisia - Consilierul Întocmirea Graficului Modificarea


colaborare cu părinţii în temeiul noului diriginţilor educativ Permanent de întâlniri programului în
ordin privind activitatea diriginţilor, prin săptămânale cu funcţie de
includerea în programul săptămânal al părinţii, pe clase solicitările
orei la dispoziţia părinţilor părinţilor

2. Acţiuni specifice de identificare a Director , Semestrul I Numărul de părinţi Planurile de


disponibilităţilor de implicare a consilierul participanţi activităţi ale
părinţilor în rezolvarea problemelor educativ Numărul de probleme comitetelor de
şcolii şi proiectarea activităţii specifice soluţionate prin părinţi
de colaborare, în conformitate cu acestea implicarea părinţilor
Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale;

1. Derularea activităţilor prevăzute în Director Protocoalele Director , Permanent Numărul de proiecte Analizele de
protocoalele de parteneriat încheiate cu Responsabilii de încheiate cu consilierul în derulare impact
instituţiile din oras (Poliţie, Jandarmi, comisii instituţiile educativ Gradul de diseminare
circumscriptia sanitara,) în vederea respective al exemplelor de
impliementării proiectelor educative bună practică;
Numărul de elevi şi
cadre didactice
implicate în proiecte

2. Desfăşurarea schimburilor culturale intre Diriginti , Mapele Responsabili Conform Numărul de activităţi Elemente de
scoli din oras ,judeţ si din tară invatatori, întocmite Comisii protocoalelor (programe derulate) feed-back
Suporturile de încheiate Numărul de cadre
curs didactice participante
Numărul de elevi
participanţi
3. Dezvoltarea parteneriatelor şcoală- Director Scăderea ratei de Analiza
comunitate,în scopul eliminării Consiliul de Protocoalele Consilierul Permanent abandon şcolar rezultatelor
abandonului şcolar din învăţământul administraţie încheiate cu educativ Creşterea Sprijinirea
obligatoriu Parteneri instituţiile Diriginţii promovabilităţii acţiunilor
respective întreprinse

Asigurarea consultanţei de specialitate în pregătirea echipelor de proiect din şcoli cu scopul realizării unor aplicaţii pentru accesarea
fondurilor europene
1. Diseminarea informaţiilor referitoare la Comisia Materiale - Director Permanent Analiza
oportunităţile de finanţare prin programe C.E.A.C promoţionale Responsabil aplicaţiilor
şi proiecte ARACIP respinse şi
Resposabil identificarea
aspectelor de
proiecte neeligibilitate

2. Acordarea consultanţei şi sprijinului Comisia Documentaţiile - Director Permanent Numărul de aplicaţii Monitori-
necesar căutării de parteneri şi redactării ARACIP specifice depuse zarea şi
documentaţiilor de finanţare pentru Site-uri Numărul de consilierea
proiecte de cooperare şcolară parteneriate stabilite Analiza
internaţională din cadrul programelor programelor
comunitare

Acest plan managerial este flexibil, el putând fi adaptat din mers la noile situaţii apărute pe parcursul aplicării lui. Elementele de noutate
care vor aparea, vor fi consemnate.

Director, Parasca Lăcrimioara Măriuca

S-ar putea să vă placă și