Sunteți pe pagina 1din 1

Durata de completare a formularului: 16 minute

A Denumirea organului fiscal de la B Denumirea organului fiscal local:


domiciliul/sediul persoanei care înstrăinează: CONTRACT DE ......................................................................
..................................................................... ÎNSTRĂINARE- Vânzătorul nu are debite la data de întâi
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... DOBÂNDIRE a lunii viitoare înregistrării actului de
Adresa: ......................................................... A UNUI MIJLOC înstrăinare-dobândire.
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... DE TRANSPORT Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
Rol nr. .......................................................... LS
Original Copie

(1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa BUCIU ........................................................................


ADRIAN-IOAN cu
domiciliul/sediul în România/............................,
ROMANIA județul BUCURESTI
.................................., codul poștal ............, municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul 3......................................................, str. 1..................................................
MUN.BUCURESTI DECEMBRIE 1918 ...........,
nr. 51
..........., bl. .............,
J38 sc. D........., et. 2......., ap. 54
........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......... RK nr.....................,
453535 C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ și domiciliul fiscal în
1760814413010
România/........................., județul ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentată prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ................................................, tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ............................................................................................................

(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEȘTE: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa BABA ........................................................................


DUMITRU cu
domiciliul/sediul în România/............................,
ROMANIA județul BRASOV
.................................., codul poștal 505500 ............, municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. SG.NICOLAE
RUPEA ..............................................
BOIERIU NICOLAE ...............,
nr.10..........., bl. 10
............., sc.A........., et.2......., ap.6........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......... BV nr.....................,
604531 C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ și domiciliul fiscal în
1430228083700
România/........................., județul ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentată prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ........................................... ....., tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ......................................................................................................... ...

(3) OBIECTUL CONTRACTULUI


Mijlocul de transport: marca DACIA ............................................................,
LOGAN tipul SO/LSDA1/LSDA1P/LOGAN
................................................, număr de identificare
......................................................, serie motor F107223
UU1LSDA1P47335668 .................., capacitatea cilindrică 1149 ............ cmc/greutate maximă admisă (pentru
remorci/semiremorci) ......... tone, număr de înmatriculare/înregistrare ........................., data la care expiră inspecția tehnică periodică
......................., seria și numărul cărții de identitate a vehiculului J376448 ....................., anul de fabricație 2012 ..........., norma euro ......, dobândit
la data de ...................., conform actului ................................................................................................................................................
(4) PREȚUL: în cifre 3200
....................................
EURO lei, în litere TREIMIIDOUASUTE
............................................................................................................
EURO

(5) Persoana care înstrăinează, menționată la punctul (1), declară că mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice
sarcini. De asemenea, declară că a predat persoanei care dobândește menționate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de
înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind de la aceasta prețul prevăzut la punctul (4).
Persoana care dobândește, menționată la punctul (2), declară că a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1): mijlocul
de transport, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând persoanei care înstrăinează prețul
menționat la punctul (4).
Anexe la contract: Da Nu
Atât persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările și completările ulterioare, privind falsul și uzul de fals, că toate informațiile înscrise în prezentul document corespund
realității. Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept și de fapt asupra mijlocului de transport ce face
obiectul prezentului contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea
vehiculului pe numele său, în maximum 30 de zile de la data încheierii prezentului act.
Data și locul încheierii actului: .............................
RUPEA / .............................................................................
17.09.2021
Semnătura persoanei care înstrăinează: ................................. Semnătura persoanei care dobândește: ..............................

C Denumirea organului fiscal de la Copie 1-4 „Conform cu originalul”


domiciliul/sediul persoanei care dobândește: (se semnează doar pe copii)
..................................................................... Semnături:
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... Vânzător: .................. Cumpărător: ...................
Adresa: .........................................................
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
LS

S-ar putea să vă placă și