Sunteți pe pagina 1din 21

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

încheiat între IMSP SCBI ”Toma CIORBĂ”


și Comitetul Sindical al IMSP SCBI ”Toma CIORBĂ”

Data semnării: 29.09.2022 Data intrării în vigoare: 01.10.2022

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi


Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova, denumite în continuare Părţi, în scopul realizării
măsurilor coordonate ce ţin de: dezvoltarea şi modernizarea ramurii sănătăţii; eficacitatea asistenței
medicale acordate populației; apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi
sociale, colective şi individuale pentru salariații, elevii și studenții - membri de sindicat din instituțiile
medico-sanitare, farmaceutice, de învățământ și alte instituții din sistemul sănătății, denumite în
continuare Unităţi; asigurării drepturilor și garanțiilor de activitate a sindicatului, reprezentant al
salariaților, la 18.07.2022 au încheiat Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2022-2025
(denumită în continuare „Convenție”), iar în baza acesteia IMSP SCBI ”Toma CIORBĂ” și Comitetul
Sindical al IMSP SCBI ”Toma CIORBĂ” încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivel de
unitate, (denumit în continuare ”Contract”), după cum urmează.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Contract este încheiată în baza prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a


Muncii (OIM) nr.98/1949 privind aplicarea principiilor de drept de organizare şi negociere colectivă,
tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, Constituției Republicii Moldova,
Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, Legii sindicatelor nr.1129/2000, convenţiilor
colective (nivel naţional), hotărârii comune din 18.07.2022 și altor acte normative în vigoare, precum
și în urma negocierilor la nivel de unitate care au avut loc în perioada 05.09.2022-19.09.2022 în baza
ordinului directorului IMSP SCBI ”Toma CIORBĂ” nr.163 din 02.09.2022.
2. Părţile se obligă să întreprindă măsuri concrete întru asigurarea drepturilor şi libertăţilor
salariaţilor, garantate de Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948, Convenţiile OIM
ratificate de Republica Moldova, Constituţia Republicii Moldova, Codul muncii, prezenta Convenţie și
alte acte normative în vigoare.
3. Părţile recunosc că sunt egale în drepturi și libere în negociere, acceptă prevederile
prezentului Contract şi îşi asumă obligaţia de respectare a acesteia.
4. Părțile recunosc libera exercitare a drepturilor sindicatului și libera opinie a fiecărui salariat -
membru de sindicat, în conformitate cu Convențiile OIM, ratificate de Republica Moldova și legislația
națională în vigoare. Se interzice influenţarea salariaților de a renunţa la calitatea de membru de
sindicat sau obligarea acestora de a adera la o altă structură sindicală.
5. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 ani (până la 18.07.2026), în scopul realizării
unor acţiuni comune şi concrete de menținere a climatului de stabilitate și pace socială, prin
reglementarea condiţiilor de muncă şi remunerare, prin asigurarea garanţiilor social-economice, prin
protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale salariaților din ramură, prevăzute de Codul muncii și
alte acte normative.
6. Contractul are drept scop apărarea drepturilor și garanţiilor salariaţilor reprezentaţi de
Comitetul Sindical, stabilite de legislaţie şi prezenta Convenţie şi este obligatorie pentru aplicare în
IMSP SCBI ”Toma CIORBĂ”.
7. Sub incidența prezentului Contract cad salariații - membri de sindicat, care au împuternicit
reprezentanții lor să participe la negocierile colective, să elaboreze și să încheie Contractul colectiv în
numele acestora, precum și salariații care au aderat la Contract după încheierea acestuia.
7.1. Dreptul de a adera la prezentul Contract îl au salariații care obțin calitatea de membru
sindical în perioada acțiunii acesteia.
7.2. Salariații care nu sunt membri ai sindicatului , la solicitare, pot beneficia de garanțiile
stipulate în prezentul Contract, în cazul în care vor achita lunar sindicatului 1% din salariu/bursă în
modul stabilit de prevederile art.390 din Codul muncii.

Pagina 1 din 21
8. Prevederile prezentului Contract constituie garanții minime de la nivelul cărora începe
negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă.
9. Contractul colectiv de muncă nu pot conţine clauze care ar înrăutăţi drepturile și garanțiile
salariaţilor prevăzute de actele normative în vigoare a Republicii Moldova şi Convenţia pe ramură.
10. La negocierea şi încheierea contractelor individuale de muncă la nivel de Unitate pot fi
stabilite, în baza propriilor mijloace, clauze mai avantajoase faţă de cele prevăzute de legislaţia în
vigoare şi de prezentul Contract, în limita prevederilor Codului Muncii.
11. În caz de încălcare a prevederilor prezentului Contract, fiecare dintre Părţi este în drept să
ceară, în termen de 7 zile calendaristice, convocarea Comisiei pe unitate pentru consultări şi negocieri
colective în vederea prevenirii, medierii şi soluţionării conflictelor apărute și să ia decizii în
corespundere cu Regulamentul privind modul de soluționare a conflictelor colective de muncă și
desfășurarea grevelor la nivel de ramură.
12. Părţile se obligă ca, pe perioada de realizare a prevederilor prezentului Contract, să nu
promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative ale căror adoptare ar conduce la înrăutăţirea
drepturilor salariaţilor stabilite de legislaţie şi prin prezentul Contract.
13. Dacă pe perioada acţiunii Contractului una din Părţi consideră necesar să se facă precizări
sau completări asupra unor prevederi ale acesteia, acest lucru este comunicat în scris celorlaltor părţi.
Negocierile respective încep nu mai târziu de 7 zile calendaristice din momentul comunicării. Pe
perioada de la depunerea cererii şi momentul negocierii, Părţile se obligă să execute prevederile
Contractului.
14. Administrația Unității și Comitetul Sindical se obligă să asigure accesul tuturor salariaţilor la
conţinutul prezentului Contract şi al modificărilor introduse.
15. Comitetul Sindical, în contextul asigurării participării reprezentanților salariaților la procesul
decizional, va examina, consulta și aviza proiectele de decizii elaborate de către Unitate, ce vizează
drepturile și garanțiile social-economice și profesionale ale salariaților din domeniul ocrotirii sănătății,
în temeiul prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional.
16. În cazurile realizării prevederilor prezentului Contract, conform normelor negociate,
Comitetul Sindical se va abţine de la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de protest în cadrul ramurii
ocrotirii sănătăţii.
17. Părțile, în măsura competențelor sale, vor întreprinde acțiuni pentru a preveni corupția în
sistemul sănătății.
18. Drepturile salariaților prevăzute în prezentul Contract nu pot să reprezinte cauza reducerii
altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglementări legale. În cazul când se aprobă alte
reglementări legale mai favorabile decât cele menționate supra, acțiunea acestora va prevala.
19. Salariații ce cad sub incidența prezentului Contract nu pot renunța la drepturile ce le sunt
recunoscute prin acesta. Orice înțelegere prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute
salariaților sau limitarea acestora este nulă.
20. La angajare, angajatorul este obligat să informeze salariatul despre Convenţie, contractul
colectiv de muncă, Regulamentul intern al unităţii şi conţinutul acestora, contra semnătură.

CAPITOLUL II
ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI
ÎNCETAREA ACŢIUNII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

21. Încadrarea în muncă se va realiza prin încheierea contractului individual de muncă în formă
scrisă şi emiterea în baza acestui contract a unui ordin de angajare.
21.1. Contractul individual de muncă se încheie în baza negocierilor dintre salariat şi angajator,
conform Modelului aprobat prin Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4/2005 şi prevederile art.49
alin.(1) din Codul muncii (Anexa nr.1).
21.2. Contractul individual de muncă poate conţine şi alte prevederi negociate de părţi, decât cele
prevăzute în model, în limita Codului Muncii.
22. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către
părţi. În cazul în care angajatorul este autoritate publică, pe contractul individual de muncă se aplică
ștampila acesteia.

Pagina 2 din 21
Un exemplar al contractului individual de muncă (în format de hârtie) se înmânează salariatului,
iar celălalt se păstrează la angajator. Contractului individual de muncă în format de hârtie se
înmânează atât salariaților care prestează munca de bază, cât și celor care prestează munca prin cumul.
Contractul individual de muncă îşi produce efectele din ziua semnării, dacă contractul nu
prevede altfel.
Contractul individual de muncă nu poate conţine clauze sub nivelul celor prevăzute de legislaţia
în vigoare, Convenţie şi contractele colective de muncă.
23. Se interzice orice limitare în drepturi la încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea
contractului individual de muncă în dependenţă de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, domiciliere,
apartenență sau activitate sindicală, opinie politică sau origine socială cu excepţiile prevăzute de
legislaţie.
24. Contractul individual de muncă de regulă, se încheie pe o perioadă nedeterminată. Contractul
individual de muncă pe perioadă determinată, ce nu depăşeşte 5 ani, se încheie în cazurile enumerate
de art.55 şi art. 260 din Codul muncii.
Cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită de vârstă ori vechime în
muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie pentru limită de vârstă ori vechime în muncă) şi nu sunt
încadrate în câmpul muncii, contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă de 2 ani, care, la
expirare, poate fi prelungită de părţi în condiţiile art.54 alin.(2) şi ale art.68 alin.(1) şi alin.(2) din
Codul muncii.
Prin contractul colectiv de muncă poate fi prevăzut un termen minim al contractului individual
de muncă cu persoanele pensionate mai mare de doi ani.
25. În cazul în care angajatorul a emis ordin de angajare, acesta se aduce la cunoştinţă
salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare.
La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie a
ordinului, legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare.
26. Nu se admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată determinată
în raport cu salariaţii permanenţi care prestează o muncă echivalentă la aceeaşi unitate, dacă un
asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata raportului de muncă şi nu are o justificare obiectivă.
Angajatorul va informa salariaţii angajaţi pe o durată determinată despre funcţiile vacante
apărute în cadrul unităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei lor, astfel ca salariaţii
respectivi să poată accede la funcţii permanente în condiţii egale cu ceilalţi salariaţi. Informaţia privind
funcţiile vacante va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor, precum şi a comitetului sindical, printr-un anunţ
public plasat pe un panou informativ la sediul Unităţii (inclusiv la fiecare din filialele sau
reprezentanţele Unității), precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.
Dacă, la expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată determinată, nici una
dintre părţi nu a cerut încetarea lui şi raporturile de muncă continuă de fapt, contractul se consideră
prelungit pe durată nedeterminată.
27. Încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă cu salariaţii care au activat până
la 01.10.2003 în baza contractului individual de muncă pe o perioadă nedeterminată poate avea loc
numai cu acordul salariatului.
28. Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord suplimentar
semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.
Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau completare care
vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art.49 alin.(1) din Codul muncii.
29. Concedierea este desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi
se efectuează în conformitate cu prevederile art.86 din Codul muncii.
Se admite concedierea din inițiativa angajatorului a salariatului în legătură cu deținerea statutului
de pensionar pentru limita de vârstă, potrivit dispozițiilor art.86 alin. (1) lit. y¹) exclusiv în cazurile în
care există candidaturi ale persoanelor pretendente la posturile respective, care nu au statut de
pensionar, inclusiv ale tinerilor specialiști.
30. În perioada valabilităţii prezentului Contract nu se admite reducerea în masă a salariaţilor.
În cazuri deosebite, reducerea în masă a angajaților poate avea loc numai cu respectarea strictă a
prevederilor Convenției colective (nivel național) nr.11/2012 cu privire la criteriile de reducere în masă
a locurilor de muncă și a Codului muncii.

Pagina 3 din 21
31. Transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu modificarea
contractului individual de muncă conform art.68 din Codul muncii, precum şi angajarea prin
transferare la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu
Unitatea, se permit numai cu acordul scris al părţilor.
Cu acordul scris al părților, în baza ordinului emis de către angajator, salariatul poate fi transferat
temporar la o altă muncă din cadrul aceleiași unități , pe o perioadă de până la o lună, cu posibilitatea
prelungirii acestui termen până la un an.
În caz de transfer angajatorul va păstra funcția salariatului deținută până la transfer.
În caz de transfer, părţile vor opera modificările necesare în contractul individual de muncă
conform art.68 din Codul muncii, în temeiul ordinului emis de angajator care se aduce la cunoştinţa
salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare.
32. În cazul când salariatul este membru de sindicat, contractul individual de muncă poate fi
desfăcut din inițiativa angajatorului doar cu consultarea prealabilă în scris a organului sindical
respectiv. Comitetul sindical urmează să prezinte acordul sau dezacordul argumentat în scris privind
concedierea salariatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului sau dezacordului.
33. În caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului Unităţii, succesorul preia toate
drepturile şi obligaţiile existente la momentul reorganizării sau schimbării proprietarului, ce decurg din
prezentul Contract, contractul colectiv de muncă şi din contractele individuale de muncă. Concedierea
salariaţilor în aceste cazuri este posibilă numai cu condiţia reducerii numărului sau a statelor de
personal din Unitate.
34. În cazul lichidării Unității, angajatorul va întreprinde măsuri pentru asigurarea cu locuri de
muncă a femeilor gravide și a femeilor care îngrijesc copii în vârstă până la 4 ani.
35. În cazul demisiei salariatului, angajatorul nu va încheia contract individual de muncă cu un
alt salariat timp de 14 zile calendaristice, de la data depunerii cererii de demisie, cu excepţia cazurilor
prevăzute în art. 85 alin.(2) din Codul muncii.
36. La demisionarea/concedierea persoanelor în legătură cu atingerea vârstei de pensionare
(deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă), precum și la încheierea
activității de muncă din propria inițiativă a salariaților cu o vechime de muncă de cel puțin 20 de ani în
Unitate, angajatorul acordă acestuia o indemnizație unică în mărime de un salariu mediu lunar.
Reieșind din posibilitățile financiare ale Unității, prin contractul colectiv de muncă, poate fi
stabilită o indemnizație unică mai mare sau alte tipuri de stimulări a activității profesionale (ajutoare
materiale, mențiuni, diplome, solicitări către autoritățile competente pentru oferirea distincțiilor de stat
etc.).
CAPITOLUL III
UTILIZAREA FORŢEI DE MUNCĂ ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ

37. Părţile vor întreprinde acțiuni privind elaborarea şi înaintarea organelor competente a
propunerilor privind îmbunătăţirea protecţiei profesionale, economice, sociale şi juridice a salariaţilor.
38. Părţile în limitele competenţei lor vor întreprinde măsuri privind:
a) eficientizarea managementului resurselor umane, inclusiv prin promovarea formării
profesionale;
b) utilizarea resurselor umane în conformitate cu normativele de personal din ramură;
c) combaterea fenomenului de disponibilizare în masă, inclusiv pe criteriul atingerii vârstei de
pensionare a salariaților;
d) încadrarea prioritară în câmpul muncii a tinerilor specialiști;
e) informarea publicului despre locurile vacante în Unități.
39. Unitatea, în comun cu organul sindical respectiv, se obligă să asigure:
a) egalitatea şanselor la încadrarea în câmpul muncii;
b) promovarea persoanelor în posturile de conducere din ramură în condiţii de maximă
transparenţă, corectitudine şi obiectivitate.
40. Unitatea va informa publicul prin diferite metode (publicare în ziare și reviste, afișare pe
panoul informativ etc.), inclusiv prin plasarea pe pagina web a Unității informația privind posturile
vacante.

Pagina 4 din 21
41. În timpul aflării salariatului în deplasare, angajatorul este obligat să mențină locul de muncă
(funcţia) şi salariul mediu, precum şi să compenseze cheltuielile legate de deplasare în interes de
serviciu.
42. Angajatorul este obligat să stabilească și să acorde înlesniri, garanții și compensații
salariaților care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ, în temeiul prevederilor art.178-
182 din Codul muncii și Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor
care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.435/2007, cu prevederea unei
clauze în contractul colectiv de muncă și/sau în cel individual de muncă.
43. Salariaţii care îşi fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctorat, organizate
în instituţiile de învăţământ superior sau în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate în
condiţiile legii, sunt asimilaţi în drepturile prevăzute în Regulamentul sus menționat.
44. Tinerii specialiști cu studii medicale și farmaceutice, plasați în câmpul muncii în mediul rural
(oraşe şi sate (comune)), inclusiv din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu excepţia celorlalte
teritorii ale acestor municipii), beneficiază de facilități conform prevederilor art.11 din Legea ocrotirii
sănătății nr.411/1995 și Hotărârii Guvernului nr.1345/2007.
45. Angajatul, în caz de efectuare a studiilor de specializare primară, studii universitare și
postuniversitare, pentru angajare și activitate în instituția ce a efectuat plata pentru studii, este obligat
să activeze cel puțin 3 ani de la finisarea studiilor în instituția dată. În cazul întreruperii contractului
individual de muncă din inițiativa angajatului, el este obligat să restituie angajatorului cheltuielile
efectuate pentru studii de specializare primară, studii universitare, postuniversitare, studii medii
speciale.
46. Părțile convin asupra obligativității formării profesionale şi perfecţionării tuturor categoriilor
de salariați, inclusiv a activului sindical.
47. Angajatorul va asigura formarea profesională şi perfecţionarea cadrelor medicale și de profil
farmaceutic, cel puțin o dată în 5 ani.
48. Formarea profesională a tuturor categoriilor de salariați va fi organizată de către angajator, cu
avizul Comitetului Sindical conform unui program întocmit și aprobat anual.
49. Formarea profesională a salariaților va fi organizată și asigurată din contul angajatorului
(Unității) în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli în acest sens. Suma necesară
pentru formarea profesională în anul respectiv nu poate fi mai mică decât 2 la sută raportat la fondul de
salarizare al Unității.
50. Prin formare profesională se înţelege orice proces de instruire în urma căruia un salariat
dobândeşte o calificare, atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberate în condiţiile legii.
51. Prin formare profesională continuă se înţelege orice proces de instruire în cadrul căruia un
salariat, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale prin
aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea unor
metode sau procedee noi aplicate în cadrul specialităţii respective.
52. Formarea profesională a salariaților se va realiza conform legislației prin următoarele forme:
participarea la cursurile de perfecționare organizate la nivel internațional și național, stagii de adaptare
profesională, stagii de practică și specializare, instruire organizată la locul de muncă, formare
individualizată și alte forme convenite între angajator și salariat.
53. Angajatorul, cu consultarea organului sindical, este obligat să identifice funcțiile pentru care
este necesară formarea profesională, să adopte programul anual privind formarea profesională și
perfecționarea salariaților, controlul aplicării acestuia și să identifice instituțiile abilitate în acest sens.
54. În cazul în care Unitatea urmează să-și schimbe parțial sau total profilul de activitate,
angajatorul va informa și consulta sindicatul cu cel puțin 3 luni înainte de aplicarea acțiunii și va oferi
salariaților Unității posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forță de
muncă din afară.
55. Salariații au dreptul să beneficieze de concedii pentru formare profesională care pot fi plătite
sau neplătite.
56. Concediile neplătite pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului pe
perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa personală. Cererea de
concediu neplătit se înaintează angajatorului cu cel puțin 2 săptămâni înainte de efectuarea acestuia.
57. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de
angajator, toate cheltuielile pentru participare sunt suportate de către acesta.
Pagina 5 din 21
În cazul când salariatul s-a înmatriculat din propria inițiativă în instituția de învățământ superior
sau mediu de specialitate acreditate în condițiile legii, la secțiile serale și fără frecvență și care învață
cu succes li se vor acorda anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau
cel individual de muncă.
58. Angajatorul este în drept să încheie, în formă scrisă, contracte de calificare profesională cu
salariații Unității. Cheltuielile aferente formării profesionale vor fi suportate din contul Unității.
În aceste cazuri persoanele care au obținut calificarea profesională din contul angajatorului sunt
obligate să activeze în Unitatea respectivă în conformitate cu calificarea profesională primită conform
prevederilor contractului.
59. Salariaţii care îşi fac studiile la cursuri de specializare şi perfecţionare organizate în
instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate li se păstrează salariul mediu lunar la locul
de muncă de bază şi li se achită cheltuielile de deplasare conform prevederilor Regulamentului cu
privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.10/2012.
CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
PRIVIND RAPORTURILE DE MUNCĂ DINTRE ANGAJATOR ŞI SALARIAT

60. În raporturile de muncă, reieșind din specificul activității în domeniul ocrotirii sănătății,
suplimentar la cele stipulate în art.10 din Codul muncii, angajatorului îi revin următoarele drepturi și
obligații:
60.1. Drepturile angajatorului:
a) stabilirea atribuțiilor de funcție pentru fiecare salariat, corespunzător funcției/profesiei
deținute;
b) evaluarea modului de îndeplinire a sarcinilor de muncă;
c) stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță individuală, precum și a criteriilor de
evaluare a acestora;
d) emiterea ordinelor și dispozițiilor la nivel de Unitate care nu vor conţine clauze ce ar înrăutăţi
drepturile și garanțiile salariaţilor;
60.2. Obligațiile angajatorului:
a) informarea salariaţilor despre existenţa şi conţinutul contractului colectiv de muncă;
b) respectarea drepturilor salariaţilor prevăzute de prezentul Contract;
c) informarea personalului cu atribuţiile de serviciu și cu normele de muncă stabilite;
d) promovarea formării profesionale și perfecționării cadrelor medicale din mijloacele financiare
ale Unității;
e) acceptarea solicitărilor salariaţilor în vederea beneficierii de concediu paternal;
f) aprobarea și/sau modificarea statele de personal ale Unității în conformitate cu legislația în
vigoare, consultând în prealabil comitetul sindical;
g) identificarea și stabilirea unor măsuri și acțiuni concrete pentru consilierea salariaților în
vederea prevenirii sindromului arderii profesionale (contractare de specialiști în domeniu, prevederea
unor posturi în statele de personal în acest sens etc.);
h) promovarea angajării persoanelor cu dizabilități în cadrul Unității, în limita a cel putin 5% din
numărul angajaților, în scopul incluziunii sociale a acestor persoane;
i) gestionarea transparentă a resurselor financiare şi bunurilor materiale ale Unităţii:
j) asigurarea dreptului salariaților de a participa la administrarea Unității, prin intermediul
organului sindical, în conformitate cu prevederile art.20, 42 și 42¹ din Codul muncii;
k) consultarea organului sindical în privința deciziilor care pot afecta drepturile și interesele
salariaților;
l) conlucrarea cu organul sindical al Unității pentru a preveni litigiile individuale de muncă şi
conflictele colective de muncă.
61. În raporturile de muncă, reieșind din specificul activității în domeniul ocrotirii sănătății,
suplimentar la cele stipulate în art.9 din Codul muncii, salariatului îi revin următoarele drepturi și
obligații de bază:
61.1. Drepturile salariatului:

Pagina 6 din 21
a) obţinerea consultaţiei şi ajutorului din partea sindicatului la negocierea, încheierea,
modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;
b) premiere şi/sau beneficierea de ajutor material în condiţiile prevăzute de legislaţie, contractul
colectiv sau cel individual de muncă şi Regulamentul-tip privind premierea și acordarea ajutorului
material salariaților aprobat la nivel de Unitate (Anexa nr. 8);
c) beneficierea gratuită de echipamente individuale de protecție conform normelor în vigoare și
Anexei din contractul colectiv de muncă sau clauzei din contractul individual de muncă;
d) participarea la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de conducători de subdiviziuni
în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale, cunoaşterea rezultatelor atestărilor şi concursurilor;
e) participarea, prin reprezentanţii Comitetului Sindical, în condiţiile legislaţiei muncii, la
administrarea Unităţii, la negocierile colective;
f) accesul la informaţia privind activitatea unităţii;
g) respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă pentru protecția salariatelor gravide,
care au născut de curând sau care alăptează, în conformitate cu legislația în vigoare.
61.2. Obligațiile salariatului:
a) cunoaşterea parametrilor de funcţionare a utilajului în condiţii de siguranţă;
b) cunoaşterea şi respectarea cerințelor securităţii şi sănătăţii în muncă și a securităţii anti-
incendiare;
c) respectarea normelor de comportament şi a deontologiei în cadrul relaţiilor de serviciu;
d) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale pacientului;
e) păstrarea cu stricteţe a confidențialității medicale și a informaţiei personale de care a luat
cunoştinţă în exercitarea profesiunii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie;
f) perfecţionarea continuă a cunoştinţelor profesionale.
62. Responsabilitatea pentru calitatea actului medical exercitat de către medicul rezident o
poartă atât coordonatorul studiilor de rezidențiat sau medicul specialist desemnat, cât și medicul
rezident, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL V
TIMPUL DE MUNCĂ, TIMPUL DE ODIHNĂ ŞI ACORDAREA CONCEDIILOR

63. Timpul de muncă


63.1. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la
dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului
individual de muncă, contractului colectiv de muncă și alte acte normative.
63.2. Pentru personalul medico-sanitar, inclusiv pentru cercetătorii științifici din cadrul instituției
medico-sanitare care desfășoară activitate științifică în conformitate cu cadrul legal, se stabileşte o
durată redusă a timpului de muncă, care nu va depăşi 35 ore pe săptămână, sau cel mult 7 ore pe zi la
funcţia de bază.
Durata concretă este reglementată prin Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de
muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu anual suplimentar plătit şi durata
redusă a zilei de muncă a personalului medico-sanitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1223/2004.
63.3. Pentru alte categorii de salariaţi, care activează în Unitate şi durata timpului de muncă nu
este prevăzută în Nomenclator, aceasta se stabileşte conform art.100 din Codul muncii.
Modificarea duratei timpului de muncă se permite prin acordul ambelor părți ale raporturilor de
muncă, conform prevederilor art.68 din Codul muncii.
63.4. Pentru salariații cu dizabilități severe și accentuate, în cazul în care ele nu beneficiază de
facilități mai mari, se stabilește o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămână,
cuantumul retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariații cu durata normală a timpului de
muncă.
63.5. Pentru salariaţii care activează cu durata normală a timpului de muncă (40 de ore pe
săptămână sau 8 ore pe zi), cu excepția celor care au o durată redusă a timpului de muncă, în ajunul
zilelor de sărbătoare prevăzute în art.111 alin.(1) din Codul muncii, durata muncii în aceste zile se
reduce cu cel puțin o oră, inclusiv, în cazurile când ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare a fost
transferată în altă zi.
Pagina 7 din 21
63.6. În durata timpului de muncă se include:
a) pregătirea locului de muncă pentru începerea activității;
b) îndeplinirea obligațiilor de muncă;
c) refacerea capacității de muncă în timpul programului de muncă în legătură cu condițiile
climaterice deosebite, eforturi fizice și alți factori, care se stabilesc în actele normative ale Unității, în
contractele colective sau individuale de muncă;
d) timpul staționării în așteptarea dispoziției despre începutul activității;
e) timpul aflării la Unitate în cazul deplasării organizate la locul de muncă;
f) timpul destinat igienei personale în cazul activității în condiții nocive, toxice, insalubre sau
infecțioase, cu durata stabilită în Regulamentul intern al Unității, în contractul colectiv de muncă sau
în alte acte normative (ghiduri/protocoale/standarde medicale);
g) timpul destinat îmbrăcării și dezbrăcării echipamentului individual de protecție, cu durata
stabilită în Regulamentul intern al Unității, în contractul colectiv de muncă sau în alte acte normative
(ghiduri/protocoale/standarde medicale).
63.7. În funcţie de specificul de activitate al fiecării Secții, ora de începere şi ora de terminare a
programului zilnic de muncă pentru fiecare loc de muncă şi categorie de personal se stabilesc prin
Regulamentul intern al Unităţii (Anexa nr.2).
Programul de muncă și modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoștința
salariaților și sunt afișate la sediul angajatorului, în subdiviziune sau pe pagina web.
63.8. Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, inclusiv program flexibil de
muncă pentru posturile care permit aceasta, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, această
posibilitate fiind prevăzută în Regulamentul intern al Unității și în contractul colectiv și individuale de
muncă.
63.9. Durata săptămânii de lucru în Unitate este de 5 zile.
63.10. Repartizarea timpului de muncă în cadrul Unităţii (timpul începerii şi terminării lucrului,
durata schimbului, întreruperile, alternarea zilelor lucrătoare şi a celor nelucrătoare), se stabilesc prin
Regulamentul intern al Unităţii şi contractul colectiv de muncă.
63.11. Zilele de repaus sunt sâmbăta şi duminica.
63.12. La locurile de muncă unde, conform specificului activităţii, nu există posibilitatea
încadrării în durata normală a timpului zilnic de muncă, pot fi stabilite, cu avizul Comitetului Sindical
și acordul salariaților, următoarele forme speciale de organizare a continuității activității: activitatea în
gărzi/ture, program flexibil sau fracționat etc.
63.13. În Unitate se introduce evidenţa globală a timpului de muncă.
În acest caz durata timpului de muncă nu va depăşi norma lunară stabilită, iar perioada de
evidență nu va fi mai mare de un an.
În cazul evidenței globale a timpului de muncă numărul mediu de ore lucrătoare pe lună
constituie:
a) 169 ore lunar – în cazul duratei normale a timpului de muncă de 40 ore pe săptămână,
respectiv 8 ore în zi;
b) 147 ore lunar – în cazul duratei reduse a timpului de muncă de 35 ore pe săptămână, respectiv
7 ore în zi;
63.14. În Secțiile menite să acorde populaţiei asistenţă medicală neîntreruptă (urgentă
prespitalicească, spitalicească și în alte cazuri), continuitatea asistenţei medicale se asigură prin
ture/gărzi.
63.15. De regulă, durata turei/gărzii nu poate fi mai mare de 12 ore. Însă, în contextul în care
sistemul de sănătate înregistrează un deficit continuu de cadre medicale, întru asigurarea acordării
asistenței medicale continue populației, conducătorii, cu acordul comitetului sindical pot stabili durata
turei/gărzii mai mare de 12 ore, exclusiv cu acordul scris al salariatului.
În cazul organizării muncii în ture/gărzi cu o durată mai mare de 12 ore, angajatorul, în comun
cu Comitetul Sindical vor asigura următoarele:
a) respectarea duratei lunare a timpului de muncă;
b) asigurarea securității și sănătății în muncă a angajaților atrași la muncă în ture/gărzi;
c) stabilirea pauzelor de masă și odihnă și asigurarea condițiilor pentru luarea mesei și pentru
odihnă;

Pagina 8 din 21
d) monitorizarea influenței timpului de muncă majorat asupra stării de sănătate a salariaților
(fenomenul arderii profesionale) și calitatea serviciilor;
e) asigurarea repausului între ture/gărzi.
63.16. Nu se admite atragerea la munca în ture/gărzi a salariaților în vârstă de până la 18 ani, a
femeilor gravide, a femeilor care au născut de curând şi a celor care alăptează, precum și a persoanelor
cărora le este contraindicată munca în schimburi cu o durată mai mare decât cea normală, conform
certificatului medical.
63.17. În cazul unor situații deosebite, care necesită acordarea de asistență medicală urgentă sau
prestarea urgentă a unor servicii din partea unor specialiști de profil pentru care nu este instituit post
non-stop în cadrul Unității, în cazuri grave care necesită consult medical, în cazuri de accidente
colective etc., în situaţii care necesită prezenţa mai multor medici de specialitate decât cei care se află
în tura/garda respectivă, se poate face chemarea salariatului de la domiciliu pentru rezolvarea acestor
situaţii.
În acest caz orele de muncă prestate vor fi considerate ore suplimentare de muncă, care vor fi
remunerate conform legislației în vigoare.
63.18. Salariaţii pot fi atraşi de către angajator la muncă suplimentară doar în condiţiile art.104
din Codul muncii.
63.19. Salariatul care prestează munca şi îngrijeşte unul sau mai mulţi copii până la vârsta de 10
ani sau un copil cu dizabilitate severă sau accentuată în vârstă de până la 18 ani, cu acordul părților,
beneficiază de reducere a duratei normale a timpului de muncă cu 2 ore pe zi, fără să fie afectate
salariul de bază şi vechimea în muncă.
63.20. Femeile care alăptează copilul beneficiază, la cerere, de fracționarea programului de
lucru.
63.21. Salariații care în ziua declarată zi de odihnă încă nu se aflau în raporturi de muncă cu
Unitatea, salariații ale căror contracte individuale de muncă erau suspendate la data respectivă, precum
și care în ziua respectivă s-au aflat în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu
neplătit și în concediu de studii, nu au obligația de a se prezenta la serviciu în ziua declarată zi
lucrătoare.
63.22. Angajatorul este obligat să acorde femeilor gravide timp liber pentru trecerea examenelor
medicale prenatale, care se include în timpul de muncă.
64. Evidența timpului de muncă
64.1. Angajatorul este obligat să țină, în modul stabilit, evidența timpului de muncă prestat
efectiv de fiecare salariat (la funcția de bază și prin cumul, munca de noapte, suplimentară, în zilele de
repaus și sărbătoare nelucrătoare, în condiții de muncă vătămătoare etc.) și a absențelor de la lucru din
diferite motive.
64.2. Modul evidenței timpului de muncă se stabilește prin contractul colectiv de muncă al
Unității, ținându-se cont de specificul activității și de necesitatea asigurării populației cu serviciile
medicale și farmaceutice.
64.3. Documentul primar prin care se ține evidența timpului de muncă îl reprezintă Tabelul de
evidență a timpului de muncă/ Tabelul de pontaj, care se îndeplinește la sfârșitul lunii (Anexa nr.4).
64.4. Angajatorul este obligat să desemneze prin ordin (dispoziţie) salariaţi cu funcţie de
răspundere, care să efectueze evidenţa timpului de muncă prestat efectiv (la funcția de bază și prin
cumul, munca de noapte, suplimentară, în zilele de repaus şi sărbătoare nelucrătoare, în condiții de
muncă vătămătoare etc.) şi să întreprindă măsuri pentru a nu admite cazuri de încălcare a normelor
timpului de muncă prevăzute de Codul muncii, alte acte normative ale Republicii Moldova și de
prezentul Contract.
64.5. Graficele lunare de activitate se întocmesc separat, pe fiecare subdiviziune a Unității,
precum și pe fiecare funcție ocupată (de bază, prin cumul, înlocuire), de regulă de şeful de
subdiviziune sau asistenta medicală superioară, la începutul lunii, şi se aprobă de conducerea Unităţii.
64.6. Programul muncii în ture/gărzi se aduce la cunoștința salariaților cu cel puțin 1 lună înainte
de punerea lui în aplicare.
65. Timpul de odihnă
65.1. Fiecare salariat, indiferent de funcția pe care o ocupă, are dreptul la pauze de masă și
odihnă în timpul exercitării obligațiilor de funcție.

Pagina 9 din 21
Angajatorul este obligată să asigure salariaţilor pauze și condiţii pentru odihnă şi alimentaţie în
timpul muncii, inclusiv în timpul de noapte, în zilele de odihnă şi de sărbătoare, în condiții sigure și
sănătoase la locul de muncă, cu respectarea duratei lunare a timpului de muncă .
65.2. În cadrul programului zilnic de muncă, pauza de masă se stabilește de la 30 minute și nu se
include în timpul de muncă. Pauza este de la 12:00 până la 12:30.
65.3. În Secțiile medicale cu program continuu de muncă, durata pauzei de masă și odihnă se
include în timpul de muncă. În aceste cazuri, conducătorul Unității, în comun cu Comitetul Sindical,
anual elaborează și aprobă Lista profesiilor (funcțiilor) care beneficiază de această facilitate, ca parte a
contractului colectiv de muncă sau a Regulamentului intern al Unității.
65.4. Angajaților care activează permanent în fața calculatorului, în ziua de muncă de 8 ore, li se
asigură pauze reglementate după 2 ore de la începutul schimbului şi după 2 ore după prânz, cu durata
de 15 minute fiecare.
În ziua de muncă de 12 ore, pauzele reglementate trebuie să fie efectuate în primele 8 ore ca şi
pauzele din ziua de 8 ore, iar în ultimele 4 ore, după fiecare oră câte 15 minute.
65.5. Pentru alimentarea copilului în vârstă de până la 3 ani pe lângă pauza de masă, sunt
prevăzute pauze suplimentare, în conformitate cu art.108 din Codul muncii.
65.6. Membrilor de sindicat care lucrează în ture/gărzi, li se asigură cel puțin de 2 ori pe lună,
repausul săptămânal sâmbăta și duminica.
65.7. Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfârşitul programului de muncă într-o zi şi începutul
programului de muncă în ziua imediat următoare, în cazul duratei normale a timpului de lucru, nu
poate fi mai mică decât 11 ore consecutive.
În cazul duratei zilnice a timpului de muncă de 12 ore și în cazul organizării muncii în ture/gărzi
de 12 ore sau mai mult, durata de repaus nu poate fi mai mică decât 24 de ore.
65.8. Ziua Hramului bisericii municipiilor Chişinău este zi de sărbătoare pentru toţi salariaţii din
Unitate.
66. Acordarea concediilor
66.1. Salariaţilor din Unitate li se acordă anual un concediu de odihnă plătit cu o durată minimă
de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare (art.111 din Codul muncii) şi
un concediu de odihnă anual suplimentar plătit (art.121 din Codul muncii).
66.2. Concediul suplimentar plătit se acordă în conformitate cu prevederile Nomenclatorului
profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediul
de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă personalului medico-sanitar, cu
prevederile Convenției și prezentului Contract, inclusiv cele negociate și adoptate în Lista-tip a
funcțiilor și profesiilor care beneficiază de concediul de odihnă anual suplimentar plătit în ramură
(Anexa nr.3).
66.3. Concediile suplimentare plătite se acordă concomitent cu concediul de odihnă anual.
66.4. Pentru salariații cu dizabilități severe, în cazul în care acestea nu beneficiază de facilități
mai mari, se stabilește un concediu anual cu o durată de 40 de zile calendaristice, iar pentru persoanele
cu dizabilități accentuate – un concediu anual cu o durată de 32 de zile calendaristice.
66.5. Administraţia Unității, de comun acord cu Comitetul Sindical, până la 15 decembrie al
anului calendaristic care expiră, este obligată să aprobe Programul de acordare a concediilor de odihnă
anuale şi suplimentare pentru anul ce urmează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) concediul va fi planificat pentru fiecare salariat astfel, ca cel puţin o dată la 3 ani să coincidă
cu sezonul estival;
b) soţii care lucrează la aceeaşi Unitate au dreptul la concediu în aceeași perioadă de timp;
c) la programarea concediilor de odihnă anuale se ține cont de dorința salariatului și de
necesitatea asigurării bunei funcționări a Unității.
66.6. Acordarea concediului de odihnă în altă perioadă decât cea prevăzută de Program, se face
cu aprobarea angajatorului și avizul Comitetului Sindical.
66.7. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6
luni de muncă la unitatea respectivă.
Înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă
se acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi:
a) femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
b) salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;
Pagina 10 din 21
c) salariaţilor transferaţi dintr-o unitate în alta;
d) altor salariați cu acordul părților.
66.8. În cazuri excepționale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului
în anul de muncă curent poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcționări a Unității, o parte din
concediu, cu consimțământul scris al salariatului și cu acordul scris al reprezentanților salariaților,
poate fi amânată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent,
salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual,
partea rămasă fiindu-i acordată până la sfârșitul anului următor.
66.9. Salariatului-membru de sindicat căruia i s-a acordat din partea sindicatului un bilet de
tratament balneosanatorial, în caz de utilizare a tuturor zilelor de concediu aferente anului curent, poate
beneficia pentru perioada de tratament până la 7 zile de concediu de odihnă în avans din contul
concediului de odihnă aferent anului următor.
66.10. Angajatorul este obligat să plătească salariatului indemnizația de concediu, cu cel puțin 3
zile calendaristice, înainte de plecarea în concediu.
66.11. Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul angajatorului,
numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară
prezenţa acestuia în unitate. În acest caz, salariatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu
nefolosite.
66.12. Munca în condiţiile timpului de lucru redus sau parţial nu influenţează durata concediului
de odihnă anual şi suplimentar ale salariatului şi vechimea în muncă a acestuia.
66.13. Persoanele angajate pe o perioadă determinată beneficiază de concediu de odihnă anual şi
suplimentar plătit direct proporţional duratei perioadei de muncă în Unitatea respectivă.
66.14. În temeiul art.121 din Codul muncii salariații Unității beneficiază de concedii anuale
suplimentare plătite.
66.15. Pentru personalul medical și non medical care activează în serviciul de
ftiziopneumologie și în subdiviziunile de boli infecțioase, inclusiv laboratoare, se stabilește un
concediu suplimentar de 11 zile.
66.16. Angajatorul este obligat să acorde salariaţilor inventatori şi raţionalizatori concediu
suplimentar de odihnă plătit cu o durată de o zi pentru fiecare invenţie sau propunere de raţionalizare
ce ţine de îmbunătăţirea organizării ocrotirii sănătăţii, învățământului medical, asistenţei medicale
populaţiei sau procesului de tratament.
66.17. Salariaților care au o vechime de muncă în domeniul sănătății mai mult de 10 ani li se
acordă o zi suplimentară la concediul de odihnă anual suplimentar, care se alipește la concediul de
odihnă anual de bază.
66.18. Unuia dintre părinţi care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil
cu dizabilități) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile
calendaristice, în baza unei cereri scrise.
66.19. Veteranilor de război angajaţi în Unitate, li se acordă un concediu de odihnă anual plătit
la cerere, pe o durată prevăzută în contractul colectiv de muncă, precum şi un concediu suplimentar
neplătit cu o durată de până la 14 zile calendaristice.
66.20. La prezentarea actelor respective, salariaţii din Unitate beneficiază de concediu
suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri:
a) căsătoria salariatului - 4 zile
b) naşterea sau înfierea copilului - 2 zile
c) căsătoria copiilor salariatului - 2 zile
d) decesul părinţilor, socrilor, soţului/soţiei, copiilor - 3 zile, iar în caz de necesitate
de a se deplasa peste 300 Km –
5 zile
e) decesul rudelor de gradul II - 2 zile
f) încorporarea salariatului, membrului familiei în armată - 1 zi
g) părinților/tutorelui care au copii în clasele I-IV - în prima şi ultima zi a anului
şcolar
h) părinților/tutorelui care au copii în clasele IX și XII - în ultima zi a anului şcolar
i) jubilee (30; 40; 50; 60; 70 ani etc.) - 1 zi
j) trecerea la alt loc de muncă în altă localitate - 1 zi
Pagina 11 din 21
Concediul suplimentar respectiv se acordă strict în timpul survenirii evenimentului și nu poate fi
transferat în altă perioadă.
În cazurile când zilele respective coincid cu concediul anual plătit, acestea se alipesc la durata
concediului anual respectiv plătit.
66.21. În ziua de naștere a salariatului, acesta are dreptul la o zi liberă, cu păstrarea salariului. În
această situație se depune o cerere scrisă către angajator, coordonată în prealabil cu conducătorul
subdiviziunii.
66.22. Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o durată de 3
zile calendaristice, cu menținerea salariului mediu (achitat din mijloacele financiare ale angajatorului).
Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise a
salariatului.
66.23. Activitatea în condițiile timpului de muncă parțial și program flexibil de muncă nu
implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului de
odihnă anual sau a altor drepturi.
66.24. Perioada staţionării Unităţii, subdiviziunii, nu din vina salariaţilor, se include în vechimea
în muncă, care acordă acestora dreptul la concediile de odihnă anuale şi suplimentare plătite, nu
influenţează asupra calculării vechimii în muncă şi nu limitează dreptul la muncă.
66.25. Compensarea în bani a concediului de odihnă anual este interzisă cu excepția cazurilor de
suspendare sau încetare a contractului individual de muncă. În aceste cazuri salariatul are dreptul la
compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

CAPITOLUL VI
REMUNERAREA ȘI NORMAREA MUNCII

67. Plata muncii salariaţilor din Unităţi se va efectua în strictă conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova, respectând principiile de transparenţă, corectitudine şi obiectivitate în stabilirea
salariilor, sporurilor şi suplimentelor la salariu.
68. La stabilirea și acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici generale, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie,
opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familiară, apartenență ori
activitate sindicală.
69. Medicii și farmaciștii rezidenți dispun de aceleași drepturi și obligații ca și angajații
Unității sau clinicii de rezidențiat.
Medicii și farmaciștii rezidenți sunt salarizați în cadrul clinicilor de rezidențiat, respectiv în
cadrul Unității în care au fost repartizați.
Cheltuielile de personal pentru medicii și farmaciștii rezidenți sunt acoperite din fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală (în limitele prevăzute în Criteriile de contractare a
prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală) și cele
planificate și finanțate din bugetul de stat.
În scopul motivării medicilor și farmaciștilor rezidenți, angajatorul poate să stabilească și să
achite și alte plăți de stimulare a muncii (premii, stimulente, sporuri și alte drepturi de natură salarială),
din contul altor surse, decât cele menționate anterior, în conformitate cu actele normative în vigoare.
70. Responsabil pentru plata corectă şi la timp a muncii salariaţilor din Unităţi este angajatorul.
71. La depistarea cazurilor de remunerare incorectă a muncii a membrilor de sindicat din vina
angajatorului, acesta este obligat să corecteze imediat eroarea comisă şi să achite salariatului sumele
datorate pentru toată perioada vizată și să atragă la răspundere disciplinară persoanele vinovate,
conform legislației în vigoare.
72. Salariul salariaţilor din Unităţi se plăteşte în monedă naţională. Cu acordul scris al
salariatului se permite plata salariului prin intermediul instituţiilor bancare, cu achitarea serviciilor
respective din contul angajatorului.
73. Plata salariului angajaţilor este prioritară faţă de toate celelalte tipuri de plăţi legate de
interesele Unităţii. În caz de lichidare a Unității, salariații au calitatea de creditori privilegiați și
drepturile lor bănești constituie creanțe privilegiate, iar acestea vor fi achitate integral, înainte ca
ceilalți creditori să-și revendice cota-parte.
Pagina 12 din 21
74. Salariul și bursa se achită în zilele de lucru, până la data de 15 a lunii următoare.
În cazurile încălcării termenului stabilit din vina angajatorului, organul sindical va sesiza
organele competente.
75. La achitarea salariului, angajatorul este obligat să-l informeze în scris despre părţile
componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectivă, despre mărimea şi temeiurile
reţinerilor efectuate, despre suma totală pe care urmează să o primească.
76. Salariile de bază/de funcţie/tarifare ale salariaţilor vor fi modificate pe parcursul valabilităţii
prezentului Contract, ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia muncii cu respectarea
prevederilor art.140 din Codul muncii.
77. Munca prestată pe timp de noapte
77.1. Pentru munca prestată pe timp de noapte (efectuată între orele 22.00 şi 6.00) se stabileşte
un adaos în mărime de cel puțin 50% din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului.
77.2. În Unitate suplimentul pentru munca de noapte se stabilește în sumă fixă, integral pentru 8
ore de muncă (efectuate între orele 22.00 şi 6.00), în mod diferențiat, reieșind din complexitatea
activității, care este determinată de categoria sau nivelul instituției și de profilul medical sau
specialitatea medicală în care activează angajații, în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea
angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016.
Suplimentul pentru munca de noapte stabilit în sumă fixă în Regulamentul privind salarizarea
angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală este mai mic decât mărimea minimă stipulată în Codul muncii (cel puțin 0,5 din
salariul de bază pe unitate de timp), angajatorul este în drept să stabilească o valoare mai mare a
suplimentului pentru plata orelor de noapte, fie în mărime procentuală pe unitate de timp, fie în sumă
fixă conform unei altei grile, în raport cu complexitatea muncii efectuate.
77.3. Durata muncii pe timp de noapte (schimbul/turei/gărzii de noapte) nu se reduce salariaţilor
pentru care este instituită durata redusă a timpului de muncă stabilită în Nomenclatorul profesiilor şi
funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediul de odihnă
anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă a personalului medico-sanitar, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1223/2004.
78. Salariații care activează în condiții nefavorabile de muncă, în urma atestării locurilor de
muncă, beneficiază de un spor de compensare stabilit în mărime fixă pentru munca prestată în condiții
nefavorabile. Posturile efective pentru care se stabilește sporul în cauză sunt incluse în „Lista-tip a
ramurilor „Sănătate și asistenţă socială” a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit
de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilește sporuri de
compensare în mărimi fixe” (Anexa nr.5).
În temeiul art.139 din Codul muncii și art.15 din Legea salarizării nr.847/2002, Părțile au
negociat și aprobat prin prezentul Contract, în funcție de gradul de nocivitate, sporurilor de
compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile în mărimile indicate în Anexa nr.5.
Sporurile de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile se plătesc pentru durata
reală a muncii prestate în condiţii nefavorabile.
79. Munca prestată în zilele de repaus şi sărbătoare nelucrătoare se retribuie în conformitate
cu art.158 din Codul muncii.
80. În cazurile în care Unitatea sau subdiviziunea ei staţionează în urma încălcărilor legislaţiei
cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă ce nu au survenit din vina salariaţilor, cât şi atunci când
salariatul refuză să-şi exercite obligaţiile de funcţie din motive de încălcare a normelor securităţii și
sănătății muncii, încălcări ce-i periclitează viaţa şi sănătatea, salariatului i se păstrează salariul mediu.
81. Plata muncii suplimentare se efectuează conform art.157 din Codul muncii şi Modului de
calculare a plății muncii suplimentare în unitățile medico-sanitare cu evidența globală a timpului de
muncă, anexat la prezentul Contract (Anexa nr.6).
82. În cazul reducerii numărului sau a statelor de personal şi acordul salariatului de a fi
transferat la o altă muncă permanentă cu o retribuire mai mică, în cadrul aceleiaşi Unităţi, acestuia i se
menţine salariul mediu de la locul muncii precedent timp de 1 lună calendaristică din ziua transferării
cu modificarea prealabilă a contractului individual de muncă.
83. Angajatorul, în comun cu comitetul sindical, va aplica anumite forme de stimulare a muncii
salariaţilor, cum ar fi plata premiilor, ajutorului material, adaosurilor şi sporurilor la salariul de bază.
Pagina 13 din 21
Modul şi condiţiile de acordare a plăţilor cu caracter stimulator se aprobă de către angajator, de comun
cu comitetul sindical, conform prevederilor Regulamentuluiel intern al Unității elaborate în acest sens.
Acordarea premiilor, ajutorului material şi altor plăţi cu caracter stimulator se efectuează
conform timpului efectiv lucrat al salariatului.
84. În scopul stimulării individuale a salariaților de a obține rezultate optime în activitate, în
funcție de cerințele posturilor, calitatea muncii, aportul și profesionalismul propriu, se stabilește și se
achită un spor/supliment la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă, în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
84.1. Criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din
sistemul sănătății se stabilesc prin act normativ cu caracter intern, coordonat în prealabil cu comitetul
sindical, ținându-se cont de:
a) Indicatorii-tip de performanțe profesionale individuale în muncă și Regulamentul cu
privire la evaluarea și validarea indicatorilor de performanțe profesionale a muncii, în cazul Unităților
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobate de Ministerul Sănătății.
84.2. Mijloacele financiare aferente achitării sporurilor/suplimentelor la salariu pentru
îndeplinirea indicatorilor de performanță profesională a muncii, se planifică și se utilizează doar în
acest scop.
85. Președintele Comitetului Sindical (sau alt membru al comitetului după caz) va fi inclus în
componența următoarelor comisii interne: comisia privind tarifierea angajaților, comisia privind
stabilirea vechimii în muncă și a vechimii în specialitate a angajaților, comisia de evaluare și validare a
performanțelor profesionale individuale în muncă.
86. Anual, înainte de întocmirea Devizului de venituri și cheltuieli, angajatorul de comun cu
Comitetul Sindical, va efectua tarifarea angajaților din Unitate, conform Regulamentului privind
evaluarea muncii și tarifarea angajaților, aprobat de Ministerul Sănătății și Federația Sindicală
„Sănătatea”, respectând principiile de transparență, corectitudine și obiectivitate în stabilirea salariilor
de funcție, sporurilor și suplimentelor la salariul de bază/funcție.
87. Pe parcursul anului, angajatorul poate achita premii și ajutor material salariaților, în
conformitate cu actele normative în vigoare, în funcție de mijloacele financiare disponibile, precum şi
economiile formate.
Salariații Unității pot beneficia de premii reglementate de actele normative în vigoare, precum și
de premii și ajutor material stabilite în Regulamentul instituțional privind premierea și acordarea
ajutorului material salariaților (anexat la Contractul colectiv de muncă), elaborat în baza
Regulamentului-tip privind premierea și acordarea ajutorului material salariaților, anexat la prezentul
Contract (Anexa nr. 8).
88. În perioada staționării Unității, survenite nu din vina salariaților, angajaților li se păstrează
cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului.
În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, angajatorul este obligat să-i compenseze
salariatului salariul pe care acesta nu l-a primit.
În cazul în care staţionarea s-a produs din vina salariatului, acesta nu va fi remunerat pentru orele
de staţionare.
Retribuirea timpului de staționare se stabilește în contractul colectiv şi/sau în cel individual de
muncă ori în Regulamentul intern al Unității.
89. Munca prin cumul
89.1. Funcţiile vacante şi temporar vacante pot fi ocupate prin cumul de către persoane angajate
în Unitate sau din altă Unitate, numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune
cu cel corespunzător funcţiei de bază.
În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se
prestează prin cumul.
89.2. Pentru asigurarea asistenței medicale continue, în cazurile insuficienței de personal
medical, salariaţii Unităţilor pot activa prin cumul la locul de muncă de bază sau în alte Unităţi, în
volum de până la un salariu de bază/de funcţie cu acordarea sporurilor şi suplimentelor obligatorii
stabilite de legislaţia în vigoare.
89.3. Medicilor cu funcţie de conducere şi adjuncţilor lor (medici) li se permite în Unitatea în
care sunt încadrați, în cazul funcţiei vacante și temporar vacante a medicului specialist/medicului de
familie, sa presteze munca prin cumul conform specialității în volum de până la 0,5 salariu de medic
Pagina 14 din 21
specialist/medic de familie, în condițiile de salarizare stabilite pentru funcția în cauză, cu toate
sporurile şi adaosurile.
89.4. Cercetătorilor ştiinţifici din cadrul Unității care desfăşoară activitate ştiinţifică în
conformitate cu cadrul legal li se permite, în cazul funcţiei vacante de medic specialist, să presteze
muncă prin cumul conform specialităţii în volum de până la 0,5 salariu de medic.
Evidenţa muncii prestate prin cumul, indiferent de caracterul şi volumul ei, se reflectă în
Tabelul de evidență a timpului de muncă/ Tabelul de pontaj.
89.5. Salarizarea cumularzilor se efectuează pentru munca realmente prestată sau timpul efectiv
lucrat.
89.6. Munca prin cumul nu se califică ca muncă suplimentară și nu cade sub incidența art.104 și
157 din Codul muncii.
89.7. La desfacerea contractului individual de muncă cu salariatul angajat prin cumul, în legătură
cu lichidarea Unităţii, cu reducerea numărului sau a statelor de personal sau în cazul încheierii unui
contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia (funcţia) respectivă ca
profesie (funcţie) de bază, acestuia i se plăteşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu în mărimea
salariului său mediu lunar aferent funcției prestate prin cumul.
90. Cumularea de profesii (funcții)
90.1.Suplimentul pentru cumularea de funcţii și atribuții se stabileşte salariaților, la necesitate,
astfel încât să nu afecteze calitatea serviciilor prestate, prin actul administrativ al conducătorului.
90.2. Suplimentul pentru cumularea de funcţii și atribuții se stabilește în mărime procentuală în
funcţie de volumul real de muncă prestată aferentă funcției cumulate, în limitele a 50%-100% din
cuantumul salariului (de funcție/de bază/tarifar) stabilit în conformitate cu actele normative în vigoare
care reglementează retribuirea muncii salariaţilor din Unitate, indiferent de tipul lor de proprietate şi
forma de organizare juridică.
90.3. În cazul cumulării atribuțiilor unei funcții de către mai mulți angajați, cuantumul
suplimentului de plată pentru cumulare se stabilește proporțional volumului lucrărilor executate de
către fiecare dintre ei, în limitele salariului (de funcție/de bază/tarifar) stabilit pentru funcția cumulată,
în conformitate cu actele normative respective.
90.4. Lista profesiilor cumulate nu se limitează.
90.5. Spre deosebire de munca prin cumul, cumularea de funcții se realizează în orele de
program, la aceeași Unitate și nu necesită încheierea unui contract individual de muncă distinct, ci doar
modificarea celui existent.
91. Statele de personal
91.1. Statele de personal ale Unității reprezinta documentul pe baza căruia este posibilă
modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor, precum şi recrutarea de noi angajaţi.
91.2. Elaborarea Statelor de personal se realizează pe baza structurii (organigramei) actuale a
Unităţii şi a numărului de persoane fizice angajate, precum şi în baza reglementărilor privind
remunerarea muncii şi a altor documente de reglementare interne ale Untităţii.
91.3. Untitatea poate folosi modelul recomandat a Statelor de personal, aprobat prin Convenția
colectivă (la nivel naţional) nr. 12/2012, dar şi să aprobe propria formă a Statelor de personal.
91.4. Unitatea are dreptul să decidă singură ce funcţii şi profesii sunt necesare în statele de
personal și este în drept să calculeze independent numărul unităţilor de personal pentru fiecare
post/funcţie, reieșind din specificul de activitate medicală și din necesitățile instituției.
91.5. În cazul Unității, când nu există suficient volum de muncă pentru 1 unitate/funcție de
personal, este posibil să se introducă în statele de personal posturi de 0,75, 0,5 sau 0,25 dintr-o unitate
de personal/funcție.
91.6. Anual, la nivelul fiecărei Unități, se evaluează locurile de muncă și statele de personal și se
ajustează statele de personal în corelare cu necesitățile activităților desfășurate în Unitate.
91.7. Evaluarea și ajustarea statelor de personal se efectuează de către o comisie paritară
angajator-comitetul sindical, reieșind din competențele și atribuțiile postului, precum și din
normativele de personal și de timp, prevăzute de ghiduri/protocoale/standarde/ ordine elaborate în
acest sens.

Pagina 15 din 21
CAPITOLUL VII
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

92. În vederea asigurării securității și sănătății la locul de muncă este necesar de realizat
următoarele măsuri:
92.1. Organizarea activităților de protecție și prevenire se realizează în conformitate cu
prevederile Codului muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008 și altor acte normative
în vigoare. În acest scop, anual, vor fi examinate chestiuni ce ţin securitatea și sănătatea muncii a
salariaţilor din ramură la şedinţa comună a părţilor, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare.
92.2. Instruirea conducătorilor Unității, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor,
lucrătorilor desemnaţi şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile
respective şi periodic, cel puţin o dată în 36 de luni.
92.3. Instruirea conducătorilor de unităţi, a conducătorilor locurilor de muncă, specialiștilor,
lucrătorilor desemnaţi și a preşedinţilor organelor sindicale/reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează
la cursuri de instruire realizate de serviciile externe de protecţie şi prevenire. Cheltuielile privind
instruirea sunt suportate de angajator. Instruirea se efectuează în zilele lucrătoare în cadrul orelor de
muncă.
93. Angajatorul se obligă să realizeze următoarele măsuri:
93.1. Asigurarea securității și sănătății lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea
desfășurată, respectarea normelor egienico-sanitare;
93.2. Asigurarea urmăririi comportării în exploatare şi intervenţiile sistematice şi complementare
a clădirilor și altor construcţii, a condițiilor de muncă, conform normelor de securitate şi sănătate în
muncă, cu prevederea mijloacelor financiare în acest sens în Devizul de venituri și cheltuieli a Unității.
93.3. Organizarea serviciului de protecție și prevenire în Unităţile care au 50 şi mai mulţi
salariaţi.
93.4. Să numească prin ordin (dispoziţie) unul sau mai mulţi salariaţi pregătiţi la cursurile de
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care să se ocupe de activităţile de protecţie şi
prevenire a riscurilor profesionale, să le acorde timp liber, cu menţinerea salariului mediu la locul de
muncă de bază, să le furnizeze mijloacele necesare pentru a le permite să-şi exercite drepturile şi
atribuţiile ce derivă din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu excepţia unităţilor unde există
serviciul respectiv specializat.
93.5. Constituirea în comun cu organul sindical din Unitate, a comitetului pentru securitate și
sănătate în muncă și organizarea activității acestuia.
93.6. Elaborarea şi aprobarea unui Plan anual de protecţie și prevenire, care este parte integrantă
a contractului colectiv de muncă, conform Anexei nr.4 din Regulamentul privind modul de organizare
a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.95/2009. În acest scop, angajatorul va aloca surse financiare în volum
necesar, dar nu mai puţin de 2 la sută raportat la fondul de salarizare a Unităţii.
93.7. Asigurarea examenului medical la angajare și periodic al salariaţilor, și după caz, a testării
psihologice a aptitudinilor, din contul angajatorului, în conformitate cu actele normative în vigoare.
93.8. Acordarea gratuită salariaţilor a echipamentului individual de protecţie, materialelor
igienico-sanitare, conform normativelor stabilite;
93.9. Asigurarea salariaților cu condiții de muncă potrivit specificului muncii, prin punerea la
dispoziție a necesarului pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
93.10. Crearea condiţiilor pentru alimentaţia lucrătorilor în Unităţi;
93.11. Acordarea alimentaţiei de protecție salariaţilor conform criteriilor, care trebuie să fie parte
componentă a contractului colectiv de muncă la nivel de Unitate, în baza Normelor pentru elaborarea
şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii nr. 40/2001, aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale (Anexa nr. 7).
93.12. Asigurarea comunicării, cercetării, evidenţei și raportării accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale, determinarea obiectivă a circumstanțelor, cauzelor și stabilirea persoanelor care
au încălcat cerințele actelor normative și instrucțiunilor respective, care au condus la accidentarea
salariaților și propunerea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea repetării unor evenimente
similare pe viitor, recuperării prejudiciilor accidentaţilor în modul şi mărimile stabilite de actele
normative şi contractul colectiv de muncă.
Pagina 16 din 21
93.13. Asigurarea plății indemnizaţiei unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau decesului
salariatului în rezultatul unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, din contul Unității dacă
poartă vina, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
186/2008.
93.14. Organizarea asigurării individuale obligatorii a salariaţilor, ocupaţi în condiţii de risc
sporit împotriva accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, în conformitate cu prevederile
Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999.
93.15. Asigurarea informării, contra semnătură, a fiecărui salariat despre riscurile profesionale la
care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă, precum şi despre măsurile de
securitate necesare.
93.16. Amenajarea locurilor de muncă, protejate împotriva pericolelor care pot afecta în mod
specific salariaţii sensibili la riscuri specifice pentru salariatelor gravide, care au născut de curând sau
care alăptează, persoanele în vârstă de până la 18 ani, persoanele cu capacităţi funcţionale limitate.
93.17. Asigurare instruirii salariaţilor în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și
periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni.
93.18. Analizarea anuală a nivelului morbidităţii cu pierderea temporară a capacităţii de muncă şi
realizarea măsurilor eficiente pentru diminuarea ei.
93.19. Organizarea în comun cu comitetul sindical a activităţii sportive şi culturale.
93.20. Organizarea vaccinării personalului împotriva infectării cu virusul hepatitei B (HBV).
Lista concretă a personalului medical şi rezidenţilor care necesită a fi vaccinaţi se stabileşte prin
ordinul angajatorului.
94. Angajatorul, în comun cu comitetul sindical se obligă să realizeze următoarele măsuri de
prevenire și protecție a salariaților la locul de muncă privind bolile transmisibile și nontransmisibile:
a) consolidarea capacităților profesionale a salariaților pentru a atenua contaminarea
personalului cu aceste maladii la locul de muncă;
b) desfășurarea instruirii profesionale nivel de Unitate cu studierea ghidurilor, protocoalelor și
standardelor elaborate de OIM, Organizația Mondială a Sănătății și Ministerul de resort;
c) testarea și vaccinarea salariaților la locul de muncă;
d) accesul salariaților la servicii de consiliere la locul de muncă;
e) protejarea de orice formă de discriminare a angajaților infectaţi sau afectaţi de aceste maladii.

CAPITOLUL VIII
PARTENERIATUL SOCIAL ÎN UNITATE

95. Părțile recunosc că parteneriatul social în sfera muncii este un instrument al dialogului social
în reglementarea raporturilor de muncă și menținerea păcii sociale, având drept scop de a determina și
realiza drepturile și interesele sociale și economice ale părților.
96. Părţile semnatare ale prezentului Contract au competențe în:
a) participarea la perfecționarea cadrului normativ intern în domeniul raporturilor de muncă,
retribuirea muncii, securității și sănătății la locurile de muncă;
b) efectuarea controlului comun privind respectarea legislației muncii în vigoare;
c) cooperarea în organizarea activităților de interes comun, desfășurarea activităților cultural-
sportive;
d) dezvoltarea parteneriatelor în cadrul comisiilor pentru dialog social „angajator-salariați” și în
cadrul comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de Unitate;
e) promovarea bunelor practici ale salariaților din domeniu ocrotirii sănătății.
97. Angajatorul, în comun cu Comitetul Sindical, vor:
a) asigura participarea reprezentanților salariaților la lucrările comisiilor permanente de tarifare a
angajaților, de stabilirea a vechimii în muncă și a vechimii în specialitate a angajaților precum și altor
comisii unde se examinează subiecte care vizează interesele salariaților;
b) vor elabora regulamentul propriu în baza Regulamentului-tip pentru organizarea și
funcționarea Comisiei pentru dialog social „angajator-salariați” și vor asigura realizarea prevederilor
acestuia.

Pagina 17 din 21
CAPITOLUL IX
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII ORGANELOR SINDICALE –
REPREZENTANŢI AI SALARIAŢILOR

98. Conform Convenției și prezentului contract, Administrația se angajează:


a) să recunoască şi se obligă să respecte drepturile şi garanţiile de activitate ale sindicatului,
prevăzute de legislaţia în vigoare, normele de drept internaţional, să contribuie la realizarea hotărârilor
organelor sindicale de toate nivelurile;
b) se abţine de la orice acțiuni de limitare a dreptul salariaţilor la libera asociere și aderare la
sindicat, de a îi obliga să renunţe la înscrierea în sindicat, să iasă dintr-un sindicat şi să se înscrie în alt
sindicat, de a influiența la dizolvarea sindicatul, sau prin alte acţiuni ilegale.
99. În calitate de angajator, Administrația se obligă:
100.1. Să asigure condiţii de activitate Comitetului Sindical în corespundere cu Legea
sindicatelor şi Codul muncii, mijloacele financiare destinate în aceste scopuri fiind negociate și incluse
în contractul colectiv de muncă.
100.2. Să asigure reprezentanţilor sindicatelor dreptul de a vizita colectivele de muncă unde
lucrează membri de sindicat, să prezinte informațiile solicitate în scopul realizării sarcinilor statutare şi
a drepturilor în modul stabilit, cu condiţia preavizării prealabile despre programarea vizitei.
100.3. Să asigure membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază
acordarea timpului liber în orele de program (4 ore săptămânal), pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi
îndeplini obligaţiile sindicale, cu menţinerea salariului mediu. Durata concretă a timpului de muncă
rezervat acestei activităţi se stabileşte în contractul colectiv de muncă.
100.4. Să menţină salariul mediu lunar membrilor organelor sindicale elective și reprezentanților
acestora pe perioada: instruirii sindicale; în timpul participării lor ca delegaţi la congrese, conferinţe,
convocate de sindicat; la lucrările plenarelor şi şedinţelor organelor sindicale; la lucrările organizațiilor
sindicale internaționale la care sindicatul este afiliat, la acțiunile organizate de partenerii sociali;
deplasărilor pentru schimb de experienţă.
100.5. Să elibereze formatorii sindicali de la locul de muncă de bază, cu menținerea salariului
mediu lunar, pe perioada participării sau desfășurării seminarelor sindicale educaționale.
100.6. Să prevadă în Devizul de venituri și cheltuieli mijloace financiare pentru soluţionarea
problemelor salariaţilor, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(5) din Legea sindicatelor
nr.1129/2000. Suma concretă se stabileşte prin contractul colectiv de muncă. Utilizarea surselor în
cauză se efectuează în baza deciziei comune a administrației Unității și Comitetului Sindical conform
Regulamentului cu privire la mijloacele financiare în mărime de 0,15% (Anexa nr.9).
100.7. Să respecte drepturile profesionale, social-economice, de muncă şi libertăţile salariaţilor -
membri de sindicat.
100.8. Să efectueze în modul stabilit (prin virament) încasarea cotizaţiilor sindicale lunare şi să
le transfere la conturile bancare ale organelor sindicale corespunzătoare.
100.9. Să prezinte informații organului sindical pentru completarea rapoartelor anuale, financiare
și statistice.
100.10. Să permită reprezentanților Comitetului Sindical (organizatorului sindical) să participe la
lucrările organizate de angajator la care vor fi examinate probleme care vizează activitatea Unității și
interesele salariaților.
100.11. Să respecte drepturile organului sindical privind:
a) elaborarea şi înaintarea propunerilor la proiectele ce vizează interesele de muncă, social-
economice şi profesionale ale salariaţilor;
b) reprezentarea intereselor salariaţilor în organele de stat şi patronale, respectând principiile
parteneriatului social;
c) contribuirea la respectarea obligaţiilor de serviciu de către salariaţi, disciplina şi calitatea
muncii;
d) stimularea salariaţilor implicați în organizarea activității sindicale și cu reținerile cotizațiilor
sindicale;
e) formarea şi promovarea imaginii Unității şi a salariaţilor încadraţi în sistemul de sănătate;

Pagina 18 din 21
f) controlul respectării actelor normative privind timpul de muncă şi de odihnă, salarizare,
securitatea și sănătatea în muncă, precum şi respectarea convenţiilor colective, contractelor colective
şi individuale de muncă;
g) participarea la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de boli profesionale;
h) depistarea încălcărilor legislației muncii și înlăturarea abaterilor constatate;
i) distribuirea biletelor de tratament sanatorial şi de odihnă pentru copii salariaţilor, în raport
direct cu numărul salariaţilor din Unităţi şi volumul surselor alocate în acest scop;
j) organizarea activităţilor sportive şi culturale pentru salariaţi;
k) contribuirea la aplanarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă în
corespundere cu legislaţia în vigoare, în scopul preîntâmpinării grevelor şi a altor acţiuni de protest;
l) prezentarea rapoartelor anuale (financiare și statistice) la solicitarea Biroului Executiv al
Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova şi informarea membrilor sindicatului despre activitatea
desfăşurată întru reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime;
m) acordarea consultaţiilor gratuite și ajutorului în soluționarea problemelor apărute organelor
sindicale și membrilor de sindicat;
n) reprezentarea, în caz de necesitate, a intereselor membrilor de sindicat în instanţele de
judecată;
o) organizarea activităților de instruire sindicală şi în domeniul legislaţiei muncii;
p) participarea la atestarea şi tarifarea salariaţilor;
q) participarea la lucrările organelor colegiale ce vizează soluționarea problemelor organizațiilor
sindicale și ale membrilor de sindicat;
r) participarea la examinarea și monitorizarea condiţiilor de muncă, la elaborarea propunerilor
pentru înlăturarea abaterilor constatate în domeniul securității și sănătății muncii;
s) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de unitate în domeniul social-
economic;
t) colaborarea cu angajatorul în cadrul parteneriatului social;
u) îndeplinirea şi altor obligaţiuni ce ţin de respectarea legislaţiei în vigoare.
101. Persoanele alese în organele sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă
de bază nu pot fi sancționate disciplinar şi/sau transferate la altă muncă fără acordul organelor
sindicale ai căror membri sunt.
102. Conducătorii organizațiilor sindicale primare neeliberați de la locul de muncă de bază nu
pot fi sancționați disciplinar fără acordul organului sindical ierarhic superior.
103. La concedierea conducătorilor organizaţiei sindicale primare (organizatorilor sindicali) și
persoanelor alese în organele sindicale, neeliberați de la locul de muncă de bază, angajatorul solicită în
prealabil acordul organului sindical ai cărui membri sunt persoanele respective.
104. Salariaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat în legătură cu alegerea lor
în funcţii elective în organele sindicale și eliberați de la locul de muncă de bază, după expirarea
mandatului li se acordă locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia – un alt loc de muncă (funcţie)
echivalent sau, cu acordul salariatului, la o altă unitate.
În cazul în care acordarea locului de muncă ocupat anterior sau a unui loc de muncă echivalent
este imposibilă din cauza lichidării unităţii, reorganizării ei, reducerii numărului sau a statelor de
personal, angajatorul respectiv plăteşte persoanelor alese în organele sindicale și eliberate de la locul
de muncă de bază, o indemnizaţie de eliberare din serviciu egală cu 6 salarii medii lunare.
105. Salariaţii ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în legătură cu alegerea
lor în organele sindicale ale unităţii beneficiază de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi salariaţi ai
unităţii respective.
106. Concedierea salariaților care au fost aleși în organele sindicale, indiferent de faptul dacă au
fost sau nu eliberați de la munca de bază, nu se admite timp de 1 an după expirarea mandatului, cu
excepția cazurilor de lichidare a Unității sau de comitere de către salariații respectivi a unor acțiuni
culpabile, pentru care legislația în vigoare prevede posibilitatea concedierii.
107. Concedierea, încetarea contractului individual de muncă cu angajații – președinți ai
comitetelor sindicale în condițiile art.86 alin.(1) lit.y¹) și art.301 alin.(1) lit. c) din Codul muncii se va
efectua la expirarea mandatului de alegere în funcția sindicală.
108. Activitățile liderilor sindicali care își îndeplinesc obligațiile orientate spre apărarea
drepturilor și intereselor de muncă, profesionale, economice și sociale ale angajaților membri de
Pagina 19 din 21
sindicat, nu pot servi pentru angajator drept temei de concediere a acestora ori de aplicare a altor
sancțiuni ce le-ar afecta drepturile și interesele ce decurg din raporturile de muncă.
109. Liderii sindicali beneficiază de dreptul de acces la justiție, pentru a-și apăra drepturile în
eventualitatea unor abuzuri care au stat la originea concedierii lor, iar la examinarea litigiului
individual de muncă de către instanța de judecată, angajatorul este obligat să demonstreze legalitatea și
să indice temeiurile eliberării din serviciu a salariatului.

CAPITOLUL X
SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ

110. În scopul prevenirii conflictelor colective de muncă la nivel de Unitate, părţile au convenit
să depună eforturi pentru a realiza pe deplin prevederile prezentului Contract.
111. Conflictele colective de muncă la nivel de Unitate vor fi soluţionate conform prevederilor
Codului muncii și Regulamentului privind modul de soluționare a conflictelor colective de muncă și de
desfășurare a grevelor la nivel de ramură, raion/municipiu, UTA Găgăuzia, unitate medico-sanitară,
farmaceutică și de învățământ indiferent de forma de proprietate.
112. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Contract, Comitetul Sindical îşi asumă
dreptul declanşării conflictului colectiv de muncă la nivel de Unitate.
113. Declanşarea conflictelor colective de muncă şi a acţiunilor de protest în masă la nivel de
Unitate se va înfăptui conform Codului muncii al Republicii Moldova, Legii cu privire la întruniri și
Regulamentului privind modul de soluționare a conflictelor colective de muncă și de desfășurare a
grevelor la nivel de ramură, raion/municipiu, UTA Găgăuzia, unitate medico-sanitară, farmaceutică și
de învățământ indiferent de forma de proprietate (Anexa nr. 10).

CAPITOLUL XI
HĂRȚUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ

114. Părțile recunosc că relațiile de muncă trebuie să se bazeze pe principii bunei credințe, ceea
ce înseamnă că toate activitățile angajatorului trebuie să urmărească îndeplinirea scopului bunei
funcționări a Unității. În nici un caz acțiunile conducătorului nu trebuie să vizeze personalitatea sau
integritatea morală și profesională a salariatului.
115. Orice fenomen care duce la distrugerea psihică a lucrătorului nu trebuie să fie tolerată în
colectivele de muncă.
116. Părțile confirmă că hârțuirea este una dintre cele mai dure manifestări agresive care pot să
aibă loc la locul de muncă. Hărțuirea nu poate fi utilizată de angajator pentru concedierea salariaților
incomozi.
117. Părțile percep hârțuirea, inclusiv sexuală, ca atentate severe la principiile fundamentale ale
libertății și integrității omului.
118. Hârțuirea la locul de muncă, inclusiv sexuală, reprezintă orice formă de comportament
nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale, vizuale
ofensatoare, invitații compromițătoare, cereri de favoruri sau orice altă conduită cu conotații care
afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă.
119. Pentru a combate fenomenul hârțuirii, inclusiv sexuale, angajatorii Unităților sunt
obligați:
a) să ia toate măsurile pentru respectarea demnității în muncă, integritatea morală și profesională
a salariaților;
b) să prevadă în Regulamentul intern al Unității clauza respectării principiului eliminării hărțuirii
sexuale și oricărei forme de lezare a demnității în muncă;
c) să evalueze riscurile care generează hârțuirea la locul de muncă și să întreprindă acțiuni, în
comun cu organizația sindicală, reprezentantă a salariaților, pentru a contracara fenomenul hârțuirii,
inclusiv sexuale, la locul de muncă;
d) să informeze toți salariații de regulile de conduită ce trebuie respectate și de sancțiunile
aplicabile în cazul încălcării acestora;
e) să asigure confidențialitatea cazurilor de hârțuire sexuală, la cererea persoanei hârțuite;

Pagina 20 din 21
f) să prevină violența fizică și verbală față de salariați din partea pacienților, rudelor acestora și a
terților.
CAPITOLUL XII
DISPOZIŢII FINALE

120. Prevederile prezentului Contract sunt considerate drept minime și obligatorii pentru
aplicare în Unitate.
121. În toate situațiile de reorganizare, restructurare, modificarea sursei și modului de finanțare
pentru Unități, secții, compartimente și servicii, externalizări servicii etc., angajatorul care predă este
obligat să transmită, iar angajatorul care preia este obligat să garanteze respectarea clauzelor
prezentului Contract.
122. Părţile se obligă să examineze realizarea prevederilor prezentului Contract la şedinţa
comună anuală a organelor sale de conducere, informând salariaţii despre îndeplinirea ei.
123. Prezentul Contract, încheiată în 3 exemplare, își produce efectele de la data semnării de
către părți și este valabil până la 18.07.2026.
124. Părţile sunt în drept, pe parcursul valabilităţii Contractului, să propună modificări şi
completări.
125. Modificările și completările negociate și introduse în Contract au putere juridică de la data
semnării de către părți a acestora.
126. Nerespectarea clauzelor prezentului Contract atrage răspunderea conform legii.
127. Cu 3 luni înainte de expirarea prezentului Contract, părțile se obligă să inițieze procedura
de negociere a noului contract, conform Convenției pe următoarea perioadă.
128. În scopul realizării obiectivelor negociate în Contract, pe perioada acţiunii acestuia,
Comitetul Sindical îşi rezervă dreptul de a apela la organismele sindicale de ramură din republică,
solicitând sprijin şi solidarizare în acţiuni, inclusiv susţinere morală şi materială.
129. Anexele fac parte integrantă din prezentul Contract.
130. Părțile se obligă să asigure publicarea conținutului prezentului Contract și al modificărilor
introduse.
131. Controlul realizării prevederilor prezentului Contract se pune în seama Comisiei la nivel de
Unitate pentru consultări şi negocieri colective din domeniul ocrotirii sănătății, formată de Părţi pe
principii de paritate.

Semnăturile părților:

IMSP SCBI ”Toma CIORBĂ” Comitetul Sindical


Director Sergiu VASILIȚA al IMSP SCBI ”Toma CIORBĂ”
Președinte Viorica COTOS

_____________________________ _____________________________

Pagina 21 din 21

S-ar putea să vă placă și