Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Iulian Cătălin VASILIU


Data: 26.09. 2022
Unitatea de învăţământ: Școala Primară Holm
Clasa: Pregătitoare, I, a III-a, a IV-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Clasa Pregătitoare: Sunt copilul lui Dumnezeu și al părinților mei
Clasa I: Cum arată o Biserică?
Clasa a III-a: Viața omului, darul Lui Dumnezeu.
Clasa a IV-a: Fiecare om își caută propria cale în viață.
Tipul lecţiei: Comunicare/ însușire de noi cunoștințe
Scopul lecţiei: Cultivarea sentimentului de dragoste și de respect față de Dumnezeu, față de părinți și față de sine.

Competențe generale:
C1 Aplicarea unor de comportamente specific morale religioase, în contexte de viață uzuale;
C2 Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe;
Competențe specifice:
C3 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase;
C4 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi cu zi;
C5 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin în context de viață familiale;
C6 Descrierea unor aspecte de bază ale credinţe;

Competențe derivate:
Clasa Pregătitoare:
O1 - identificarea copilului ca dar al lui Dumnezeu;
O2 – argumentarea faptului că fiecare copil este chemat să-L cunoască pe Dumnezeu și să împlinească voia Lui.
O3 – prezentarea rolului familiei în viața spirituală a fiecărui copil
O4 – enumerarea modalităților prin care copii îi cinstesc pe părinții lor.
Clasa I:
O1: să indice părţile componente ale unei biserici şi ordinea icoanelor de pe catapeteasmă;
O2: să alcătuiască un rebus religios, legat de părţile componente ale bisericii;
O3: să completeze spaţiile punctate cu acele cuvinte care se potrivesc;
O4: să realizeze două scheme grafice pe baza cunoştinţelor asimilate la lecţie.
Clasa a III-a:

1
O1 – să precizeze cine este Creatorul omului;
O2 – să explice din ce este creat omul;
O3 – să explice cum ne putem hrăni sufletul și trupul;
O4 – să formuleze învățături pentru micul creștin.

Competențe formativ-educative:
1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situații concrete

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura, conversaţia, povestirea, exerciţiul, expunerea, jocul didactic, observarea dirijată, descoperirea din imagini
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, fişe de lucru , planșe.
3. Forme de organizare : activitate frontală, activitate individuală.

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlara pentru disciplina religie
2. Planificarea calendaristica orientativa
3. Proiectarea unităților de învățare

Temporale:
1. număr de lecții: 1
2. durata: 45minute

Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoș,Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
3. *** Pilde și povestiri pentru copii, vol.2, Editura “Credința strămoșească”, 1999.
4. Pr, Dr., Vasile Nechita, Religie Ortodoxă. Clasa pregătitoare, Editura Euristica, Iași, 2012
5. Novac, Prof. Univ. Dr. Corneliu, Didactica aplicata la religie,Editura” Arves”, Craiova, 2006.
6. Opriș, Dorin; Opriș,Monica, Metode active de predare – invățare. Metode și aplicații la religie, ditura”Sf. Mina”, Iași, 2006

2
7. Şebu Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2006

DEMERSUL DIDACTIC

Mijloace
Nr. Ob. Metode de Forme de
Etapele lecţiei Timp Conţinutul instructiv - educativ Evaluare
crt. op. şi procedee învăţă-mâ organizare
nt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Momentul • Salutul
1. organizatoric • Rugăciunea:“Înger, Îngerașul meu”

3
Clasa Pregătitoare
Pregătirea ● Organizarea clasei pentru începerea lecției. Conversația Activitate Aprecieri
2. elevilor pentru ● Profesorul lansează întrebarea Cine suntem noi? și solicită răspunsuri frontală verbale
lecție din partea copiilor. Discuția fiind direcționată spre sugerarea titlului
lecției.
Clasa I
● se notează titlul lecţiei noi. Se va urmări prezentarea şi învăţarea
părţilor componente ale unei biserici, a icoanelor care se află pe
iconostas şi înţelegerea faptului că biserica (construcţie) are o
organizare deosebită, potrivită cu funcţia ei de casă a Domnului.
Clasa III a
● Profesorul citește textul scripturistic de la Facere 1, 27-28:
● „Și a facut Dumnezeu pe om după chipul Său; a facut barbat și femeie.
Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: Creșteți și va înmulțiți și umpleți
pamântul și-l stăpâniți.”

Precizarea
3. titlului și a ● Clasa Pregătitoare: Sunt copilul lui Dumnezeu și al părinților mei Explicația
competențelor ● Clasa I: Cum arată o Biserică?
● Clasa a III-a: Viața omului, darul Lui Dumnezeu.
● Clasa a IV-a: Fiecare om își caută propria cale în viață.
● Se precizează competențele lecției
Clasa Pregătitoare
Actualizarea ● Se prezintă elevilor icoana “Lăsați copii să vină la Mine” și li se cere Observarea
unor C1 să identifice persoana care este între copii și să precizeze faptul cum își dirijata
4. cunoștințe arată Dumnezeu dragostea față de cei mici. Activitate
● Copii primesc o fișă de lucru, solicitându-li-se să identifice imaginile Descoperirea Fișă de frontală
corespunzătoare ce reprezintă felul în care oamenii își arată iubirea față din imagini lucru Aprecieri
de Dumnezeu, apoi să coloreze imaginile care înfățișează faptele bune verbale
care Îl bucură pe Dumnezeu. Exercițiul
● Profesorul precizează faptul că noi, oamenii, trebuie să-L iubim pe
C2 Dumnezeu mai presus de orice, să-L cinstim, să-L ascultăm, adică să Explicația
împlinim voia Lui, citindu-le copiilor o poezie în acest sens:
Domnul Hristos ar vrea
Ca ă vorbim mai des cu El, Lectura
Să îl chemăm în rugăciune,
Ar vrea să-L iubim mai mult
4
Să Îl urmăm prin fapte bune.
● Profesorul inițiază un dialog despre ascultarea copiilor față de
Dumnezeu și față de părinți, pornind de la îndemnul biblic: ”Copii,
C3 ascultați pe părinții voștri în Domnul că acesta este cu dreptate”
( Efeseni 6,1)
● Se adresează elevilor următoarele întrebări:
“ - Ce înseamnă să ascultăm de părinți?” Activitate Aprecieri
„- Care sunt efectele ascultării?” Conversația frontală verbale
„- Care sunt efectele neascultării?”
Clasa I Lectura
● Profesorul citește copiilor o povestioră în care le este prezentată Elevii observă
Biserica.
Clasa a III-a Elevii
● Se cere elevilor să privească icoana creației din manual. răspund:
Profesorul întreabă: „...
„- Cine se arată a fi Creatorul întregului Univers?” Dumnezeu”
„- În ce zi a fost creat omul?”
Profesorul precizează: „... a șasea zi”
Dumnezeu este Cel care a creat lumea într-o perioadă de șase zile. Astfel, în Câte un elev,
prima zi a fost creată lumina, Dumnezeu numind ziua și noaptea. În ziua a II-a a pe rând, citesc
creat cerul, în ziua a III-a pământul, mările și oceanele, verdeața, plante, pomi, lecția din
în ziua a IV-a luna, soarele și stelele, în ziua a V-a peștii și păsările, în ziua a manual.
VI-a animalele sălbatice, domestice și omul. Toate cele create înainte de om au Elevii
fost dăruite omului ca el să le poarte de grijă. răspund:
Profesorul solicită elevilor să citească lecția din manual. „...
Profesorul întreabă: Dumnezeu”
„- Cine ne-a dăruit viața?” „... sufletul cu
„- Cu ce a fost împodobit trupul și sufletul omului?” puterea de a
cunoaște, a
iubi, a
„- Ce înseamnă viața copilului pentru părinții săi?” înțelege, a
Profesorul notează pe tablă ideile principale alege, iar
trupul cu
puterea de a
lucra și de a
sluji
sufletului”
„... darul lui
Dumnezeu.

5
Clasa Pregătitoare
10ʹ • Profesorul prezintă o planșă ce conține mai multe imagini și le cere Descoperirea
elevilor să precizeze modul cum își arată părinții dragostea față de din imagini Activitate Aprecieri
copil în fiecare din situațiile redate în imaginile prezentate. frontală verbale
Efectuarea • Printr-un joc cu întrebări și răspunsuri, profesorul îi conduce pe elevi Jocul didactic
5. activității spre formularea unor enunțuri privind comportamentul copilului
practice ascultător și a modalităților prin care copii își arată dragostea față de
părinți. Expunerea
• Profesorul precizează faptul că fiecare copil învață în familie să fie
bun, harnic, cinstit, blând, politicos, să-i iubească pe cei din familia lui,
C4 dar și pe cei din jur, învață să-L iubească pe Dumnezeu, Biserica și pe Explicația
Sfinți. Nu numai părinții au datorii față de copiilor, dar și copii au
datorii față de părinți. În primul rând, copii trebuie să-și iubească și
să-și cinstească părinții, ascultându-i, ajutându-i și rugându-se pentru
ei. Elevii raspund
Clasa I la întrebări
● Întrebări şi discuţii:
Elevii prezintă
● Care sunt părţile unei biserici?
oral soluțiile
● Cine stăteau pe vremuri în tindă?
● Care e cea mai sfântă parte a bisericii? De ce? Elevii rezolvă
● Cum e prezent Mântuitorul nostru Iisus Hristos în sfântul altar? exercițiul apoi
prezintă oral
● Ce desparte naosul de altar?
soluția
Clasa a III-a
● Profesorul solicită elevilor să rezolve exercițiul 2/11
Clasa Pregătitoare
• Profesorul analizează modul de formare a deprinderii de a-L iubi pe
Dumnezeu, făcând voia Lui și de a-i iubi pe părinți, ajutându-i, Explicația
Analiza și ascultându-i și rugându-ne pentru ei, precizând faptul că Dumnezeu
aprecierea Însuși ne-a poruncit să-L iubim pe El și pe părinții noștri, lăsându-ne ca
6. modului de moștenire în acest sens marea poruncă a iubirii:
formare a C5 „ Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, și din tot
deprinderii sufletul tău, și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine
C6 însuți” ( Matei 22, 37-39), dar și porunca a cincea din Decalog:
“Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie și ție bine și să trăiești
mulți ani pe pământ”
Clasa I
6
Elevii asculta
De la Sfântul Ioan din Kronştadt învăţate povătuirea
Biserica este împărţită în trei părţi, pentru că ea se roagă pentru trei feluri
de oameni: cu mulţumire pentru sfinţi, cu cerere pentru cei vii de pe
pământ şi pentru cei care au murit şi nu au ajuns în Rai
Clasa a III-a
Elevii rezolva
Profesorul le cere elevilor să rezolve aplicația Să fim creativi, pag. 12. exercițiul.
Aprecieri
7. Aprecierea • Se fac aprecieri verbale generale și individuale, privind atât pregătirea verbale
activității elevilor pentru lecție, cât și implicarea lor în actualizarea unor
elevilor cunoștințe și efectuarea activității practice.

8. Încheierea • Rugăciunea: “Tatăl Nostru”


activității • Salutul

Anexa 1

Ana şi Ionel s-au dus cu mama lor la biserică, să aprindă o lumânare. Nu se ţinea slujbă în acel moment, iar biserica era goală. De aceea copiii au început să
întrebe:
- Mamă, de ce biserica seamănă cu un palat? a fost întrebarea Anei.
- Pentru că ea chiar este un palat, unde locuieşte Dumnezeu, i-a răspuns mama.

- Dar de ce are mai multe uşi? a întrebat şi Ionel.


- Pentru că o biserică are mai multe părţi, şi anume trei. Ele sunt separate, de regulă, prin uşi.
- Care sunt părţile acestea? a fost curioasă Ana.
- Prima parte este tinda (pronaosul). E chiar la intrarea în biserică, unde ne aflăm şi noi acum. Vedeţi icoana de acolo? Ni-i arată pe Adam şi pe Eva, când au
fost izgoniţi din Rai. A doua parte este naosul (nava), în care intrăm acum. E în continuarea tindei. Aici stau credincioşii la sfintele slujbe.
- Dar în tindă cine stă? a întrebat Ana.
- În tindă stăteau înainte cei nebotezaţi şi cei cu păcate mari. Aici se fac astăzi botezurile. Dar să admirăm icoanele din naos. Cele mai multe sunt cu Domnul
nostru Iisus Hristos. Ele arată cum ne-a scos El din iad.
- Cum se cheamă peretele acesta din faţa naosului? a întrebat iarăşi Ana.
7
- E tâmpla sau catapeteasma. E un perete de icoane care desparte naosul de cea de-a treia parte a bisericii: altarul. Tâmpla are trei uşi: la mijloc sunt cele
împărăteşti (pe care intră şi iese numai preotul), iar pe margini sunt două uşi diaconeşti, pe care pot intra şi ajutoarele preotului.
- Dar în altar nu avem voie să intrăm? s-a mirat Ionel.
- Nu, pentru că nu suntem ajutoare de preot. Altarul este locul cel mai sfânt al bisericii, încât numai persoanele sfinţite (preoţii) pot intra acolo. În altar e
prezent Hristos.
- Ştiu, prin Sfânta Împărtăşanie! a completat Ionel. Mamă, mai am o singură nelămurire: de unde ştii tu atât de multe lucruri despre biserică?
- De la mama mea, iar ea de la mama ei, iar aceasta de la mama ei şi tot aşa... Şi acum să ne închinăm şi să mergem acasă, că o să vă mai învăţ şi altă dată...

S-ar putea să vă placă și