Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Unitatea: Colegiul Național Vasile Alecsandri


Data: 31. 05. 2022
Disciplina: Religie, Cultul ortodox
Clasa: a X-a
Profesor: Vasiliu Iulian Cătălin
Unitatea de învăţare: Creştinismul şi provocările lumii contemporane
Subiectul lecţiei: Superstiţia şi magia
Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: Compararea concepţiilor religioase - altele decât cele creştine – cu doctrina creştină, cultivare unei atitudini ferme în păstrarea credinţei ortodoxe şi a
valorilor ei.

Competenţe:
Competenţe generale:
C.G.1. Definirea specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri.
C.G.3. Integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în structura propriilor atitudini şi comportamente.
C.G.4. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.
C.G.5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ.
Competenţe specifice:
1.4. Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practici religioase existente în lumea contemporană.
3.3. Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie.
4.2. Analizarea consecinţelor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vieţii personale şi asupra comunităţii.
5.2. Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualității creştine,asupra formării unei personalităţi moral-creştine armonioase.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor demonstra următoarele competenţe:
O1.- să numească cel puţin trei exemple de superstitii;
O2. - să definească specificul propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri;
O3. - să identifice diferenţele dintre spiritualitatea creştină şi alte religii;
O4. - să argumenteze de ce Biserica respinge credinţa în superstiţii pe baza textului citit;
O5. - să găsească citate biblice în urma lecturării textului;
O6. - să recunoască care este locul acestor superstiţii în cadrul credinţei ortodoxe:

Obiective formativ-educative:

1
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O7. - să analizeze consecinţelor negative ale comportamentului care încalcă morala creştină;
O8. - să explice consecinţele pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura biblică, conversaţia catehetică, conversaţia euristică, metoda Ghidului de anticipație, problematizarea, expunerea, argumentarea, vizionare,
prezentare, rugăciunea în comun, exerciţiul, dezbaterea, Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat (K-W-L), Brainstorming.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, fişe de lucru, video-proiector, ioana din clasă,caietul special pentru elevi, caietul elevului, tabla.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe echipe.

Resurse:
1. Oficiale: ∙ Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a X-a;
∙ Planificarea calendaristică orientativă, clasa a X-a;
∙ Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale: ∙ număr de lecţii: 1
∙ durata: 50’
Resurse bibliografice:
1. *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002.
2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi, 1998.
3. Idem, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
4. Făgeţeanu, Ieromonah Adrian, Stanciu, Ieromonah Mihail, De ce caută omul contemporan semne, minuni şi vindecări paranormale?, Editura Sophia, Bucureşti, 2004.
5. Opriş Dorin, Opriş Monica, Metode active de predare învăţare – Modele şi aplicaţii la religie, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2006.
6. Stăniloae, Dumitru, Reflecţii despre spriritualitatea poporului român, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1992.
7. Şebu Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-Iulia, 2000.
8. Vasilescu, Ileana, Vieţile sfinţilor povestite copiilor, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.

2
Scenariul didactic

Forme de
Nr. Etapele Metode şi Mijloace de
Ob T. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Organiza- Evaluare
crt. lecţiei procedee învăţământ
re
1. Momentul 2’ ∙ Salutul. ∙ Salutul. Evaluarea
organizatoric ∙ Rugăciunea. ∙ Rugăciunea. Rugăciunea Activitate atitudinii în
∙ Notarea absenţelor. ∙ Anunţarea absenţelor. în comun Icoanele frontală timpul
∙ Pregătirea pentru începerea lecţiei. rugăciunii
2. Pregătirea 2’ Profesorul distribuie elevilor o fișa de lucru nr.1
aperceptivă Profesorul expune elevilor un filmuleţ despre Elevii citesc întrebările de pe fișa de lucru după metoda Fișa de lucru Activitate Capacita-
Superstiţie cu ajutorul video-proiectorului. care vizionează filmulețul și își expun ideile cu Ghidului de Tabla, frontală tea de a
privire la acesta încercând totodată să descopere anticipație caietul, formula
titlul lecției. prezentare răspunsuri
filmuleț adecvate
3. Anunţarea 1’ ∙ Anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul lecţiei noi: ∙ Notează data şi titlul lecţiei în caiete.
titlului Superstiţia şi magia Explicaţia Tabla, Activitate Observare
∙ Ascultă cu atenţie. caietul frontală sistematică

4. Comunicarea 5’ ∙ Expunerea Laptop,


noilor O7 Profesorul definește cu ajutorul elevilor termenii Conversaţia video- Activitate Observare
cunoştinţe superstiție și magie: ∙ Citesc individual, caută răspunsuri. Explicaţia proiector, frontală sistematică
O8 tabla, caietul
Superstiția este o credință falsă a omului puțin elevului
O1 4’ credincios, care din naivitate și credulitate Capacita-
apelează și crede într-o mulțime de practici și ∙ Elevii răspund la întrebări, se angajează în tea de a
dialog, iau notiţe. formula
credințe false.
răspunsuri
adecvate
O1 Profesorul le cere elevilor sa dea exemple de Brainstor- Manualul
superstiții. ming
Activitate
Exemple de superstiții: diferite semne frontală Aprecieri
O1 prevestitoare de vești rele (de exemplu: țiuitul verbale
7’ urechilor; cântecul cucuvelei; întâlnirea cu Lectura
O2 preotul, cu un cortegiu funerar; cu o pisică neagră
Tabla
care taie drumul; spargerea oglinzii; visele urâte;

3
Forme de
Nr. Etapele Metode şi Mijloace de
Ob T. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Organiza- Evaluare
crt. lecţiei procedee învăţământ
re
Care este locul lor în cadrul credinței ortodoxe?
Toate aceste practici sunt străine de învățătura
Sfintei Biserici. Laptop,
O2 Magia sau Vrăjitoria este un sistem de ceremonii video- Observare
O3 10’ și tehnici care au la bază credința în puterea Elevii răspund la întrebări, se angajează în Conversaţia proiector, sistematică
omului de a acționa asupra realității cu ajutorul dialog, iau notiţe. euristică tabla, caietul
forțelor proprii sau cu ajutor supranatural, elevului
Capacita-
demonic tea de a
Originile Magiei - Popoarele păgâne au cunoscut formula
și folosit din plin magia, fiind parte integrantă a răspunsuri
cultului lor, adresat zeilor adecvate
O7 Forme de Magie: Manualul

O8 ❖ Magie Albă Activitate


❖ Magie Neagră frontală Aprecieri
❖ Spiritism verbale
❖ Descântecul
Tabla

5. Fixarea şi 8’
sistematizarea
cunoştinţelor ∙ Conduce discuţia prin întrebări, pentru ca elevii ∙ Elevii identifică exemple prin care oamenii
să poată argumenta faptul că superstiţiile pot acordă importanţă a ceea ce, în popor, se numeşte Exerciţiul Prezentare Activitate
O3 îmbrăca diferite forme, că sunt un păcat superstiţie și magie. ppt frontală Aprecieri
O4 împotriva lui Dumnezeu, o încălcare a Poruncii Conversaţia verbale
întâi (Ieşirea 20, 2-3), şi dovedesc o lipsă de euristică Tabla
credinţă în ajutorul lui Dumnezeu.

4
Forme de
Nr. Etapele Metode şi Mijloace de
Ob T. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Organiza- Evaluare
crt. lecţiei procedee învăţământ
re
6. Aprecierea , 8’ ∙ Cere unui elev să citească rugăciunea de ∙ Un elev citeşte rugăciunea indicată. Lectura
asocierea dezlegare pentru cei aflați în blestem:∙ Profesorul biblică Molitfelnic
O5 iniţiază un dialog cu elevii, pe baza următoarelor Activitate
întrebări: frontală
∙ Răspunsuri aşteptate:
❖Ce sentimente credeți că trăiește o persoană care
- Teamă, neîncredere, scepticism etc. Dezbaterea Aprecieri
se știe sub influența unor blesteme?
verbale
❖Cui este adresată rugăciunea? - Trebuie să ştim că toate aceste practici Activitate
sunt străine de învăţătura Sfintei Biserici. Cele frontală
O6 ❖Care este prima cerință, ce devine condiție a mai multe dintre ele au pătruns din tradiţiile
izbăvirii de blestem (propriu sau provocat de populare care, la rândul lor, le-au preluat de la
păgânism, rugăciunea este adresată tuturor celor
cineva)?
aflați în nevoie.
O7 ❖Cum este prezentat Dumnezeu în a doua parte a
- Sfinţii Părinţi au lăsat canoane aspre pentru cei
textului rugăciunii?
ce fac astfel de lucruri…
-Sfânta Biserică are tot ceea ce trebuie pentru
mântuirea fiecăruia. Nimic nu lipseşte. Ceea ce
Mântuitorul Hristos a lăsat în Biserică nu poate fi Biblia
completat de oamenii slabi şi păcătoşi.
❖Redați cuvintele ce redau sentimentul de
apartenență la o comunitate sau familie.

Aprecierea 1’ Aprecieri
7. activităţii ∙ Apreciază elevii care au participat la lecţie şi ∙ Elevii ascultă aprecierile. Conversaţia Activitate verbale şi
elevilor notează pe cei care s-au remarcat. frontală prin note
∙ Precizează ca temă pentu acasă: ,,Citeşte
8. Precizarea 1’ capitolele 28 şi 31 din Cartea întâi a Regilor şi ∙ Îşi notează tema pe caiet. Caietul Activitate
temei pentru spune de ce s-a mâniat Dumnezeu pe regele Explicaţia elevului frontală
acasă Saul?”

5
Forme de
Nr. Etapele Metode şi Mijloace de
Ob T. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Organiza- Evaluare
crt. lecţiei procedee învăţământ
re
Evaluarea
9. Încheierea 1’ ∙ Rostirea rugăciunii „ Tatăl Nostru” ∙ Rostesc rugăciunea împreună. Rugăciunea Icoanele Activitate atitudinii în
activităţii ∙ Salutul ∙ Salută în comun frontală timpul
rugăciunii

S-ar putea să vă placă și