Sunteți pe pagina 1din 20

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

CUPRINS

1. Introducere..............................................................p.2 2. No iune.Caractere generale. Principiile tutelei................p.


2.1. 2.2. Scurt istoric......................................................p. Defini ia i reglementarea tutelei

........................p. 2.3. 2.4. Carecterele juridice ale tutelei.............................p. Principiile tutelei..............................................,.p.

3. Deschiderea tutelei....................................................p.
3.1. 3.2. Cazurile de deschidere a tutelei minorului Persoanele autoritatea tutelei 3.3. 3.4. Numirea tutorelui Capacitatea i incapacitatea de a fi tutore obligate tutelar prin despre lege s n tiin eze

necesitatea

instituirii

4. Atribu iile tutorelui....................................................p. 5. R spunderea tutorelui...............................................p. 6. ncetarea tutelei.......................................................p.

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

1. INTRODUCERE
Ocrotirea minorilor este o constant cele mai vechi timpuri, una dintre condi Copil ria este pndit lung perioad , de pericole nu poate a preocup rilor umanit ii din

iile perpetu rii speciei noastre.

i are nevoie de ap rare. Pentru o rezista unor eventuale agresiuni i consecin ire. n cadr ul ele

copilul

exterioare, iar capacitatea de a n

elege riscurile te cu des vr

faptelor sale este mult diminuat ori i lipse n mod obi

nuit, ocrotirea copiilor minori se exercit i. Sunt i situa ii n care p rin

familiei, de c tre p rin dezinteres fa S n tatea

ii manifest

de copil ori sunt n imposibilitatea de a -l proteja. a acestor copii ar fi primejduite, dac a n vederea substituirii protec alte iei

i chiar existen

mecanisme sociale nu s -ar declan fire ti a p rin ilor.

n trecut, regimul legal al minorit potrivit c reia copiii trebuie supu

ii avea ca fundament concep i protec iei exercitate

ia de

reprezentan protec

ii lor legali. n mod tradi

ional, n dreptul privat, aceas t aspecte principale:

ie a fost reglementat , n principal, sub dou

inacapacitatea minorului

i ocrotirea p rinteasc . n epoca modern , ca iei cu privire la drepturile omului, copilul ie i devine participant la via este ca titular al a

efect al schimb rii concep

nceteaz a mai fi un obiect de protec social , inclusiv cea juridic .

Copilul i m sur

drepturilor eles c

fundamentale ale omului n aceea acesta nu are nc via a juridic

i adultul. Binen

gradul de maturitate necesar pentru a participa la ie de egalitate cu majorii. Dar aceasta nu i asistarea lui pentru exercitarea

pe pozi

nseamn

excluderea lui, ci sprijinirea

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

drepturilor fundamentale care ii apar privire la protec

in. Aceast

nou

concep

ie cu

ia copilului a fost exprimat

la n ivel intena

ional prin

adoptarea Conven protec ia

iei O.N.U. cu privire la drepturile copilului 1 , iar n prin adoptarea Legii nr.272/2004 privind

dreptul intern a fost transpus

i promovarea drepturilor copilului. i preg tirea sa psiho-fizic i de

n Romnia,ocrotirea copilului,educarea n vederea ncadr rii n societate convie

i respect rii normelor morale

uire social ,constituie o preocupare important i organiza ii de stat sau neguvernamentale. i libert

a tot mai multe

organisme

Promovarea

i garantarea drepturilor

ilor inerente fiin ei

umane, n mod special ale copilului, reprezint asigur rii progresului, bun st rii societ i, al democra iei i statului de drept. Drepturile copilului ocup

elementul esen ial al

i gradului de civiliza ie al oric rei

un loc aparte n cadrul ramurii de drept,

fiind alc tuit din ansamblul normelor juridice ce reglementeaz drepturile omului. Obliga ia fundamental reprezint nucleul drepturilor de a cre te copilul revine p rin ilor. Ea i ndatoririlor p rinte ti. Orice copil care

este lipsit, fie temporar, fie definitiv, de protec ia p rin ilor, sau care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija acestora are dreptul la protec ie alternativ
2

C ile de suplinire a ocrotirii p rinte ti sunt instituirea tutelei, m surile de protec ie special regim de urgen cum ar fii plasamentul, plasamentul n i adop ia. , supravegherea specializat

Potrivit indica iilor legale exprese, n alegerea uneia dint re solu iile de protec ie alternativ se va ine seama de necesitatea asigur rii unei

1 2

Ratificat prin Legea nr.18/1990 republicat Art.39 alin. (1) din Legea 272/2004

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

anumite continuit religioas , cultural

i n educarea copilului, precum i de originea sa etnic , i lingvistic .

Ca institu ie juridic , tutela reune te dispozi iile legale referitoare la ocrotirea unui minor de c tre o alt supravegherea autorit perspectiva nume te ns drepturilor persoanei persoan dect p rin ii s i, sub accep iune, privit ocrotirea, din tutela

ii tutelare. ntr-o alt desemnate s

nf ptuiasc oar

i activitatea pe care o desf

tutorele n exercitarea i de

i ndeplinirea ndatoririlor ce i revin legate de persoana

bunurile copilului.

2. NO

IUNE. CARACTERE GENERALE. PRINCIPIILE

TUTELEI.

2.1.

Scurt istoric ia tutelei este tradi ional n dreptul romnesc. Tutela era

Institu cunoscut insitu nume

n vechiul drept romnesc sub diferite denumiri. Astfel,

ia omului bun este prima form , iar mai trziu acesta se te ispravnic. Cnd la decesul cuiva r mnea un copil mic, i toate bunurile sale unui om bun, care s le p streze

defunctul l sa pn

cnd copilul va atinge vrsta prev zut

de lege, ceea ce implic

sarcina de a se ngriji de hrana copilului. Mai trziu, regulile acestea vor c p ta un caracter de institu potrivit Codului Calimach, ie juridic sub denumirea de epitropie i vechilet n Codul Caragea 3. Potrivit Codului

I.Imbrescu, Tratat de dreptul familiei Lex, Bucure ti, 2006, p. 623

familia, protec ia copilului, elemente de stare civil , Editura Lumina

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

Civil aceasta devine o institu minorilor i a interzi ilor 4.

ie de drept privat avnd ca scop protec

ia

2.2.

Defini

ia

i reglementarea tutelei

Nici codul familiei r mnnd aceast o m sur sarcin

i nici Legea nr.272/2004 nu definesc tutela, pe seama doctrinei. Astfel, tutela copilului este ce reprezint ansamblul de mijloace de ocrotirea

de protec

ie alternativ

juridice prin care copilul lipsit, temporar sau definitiv, p rin

ilor s i ori care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi

l sat n grija acestora, este ocrotit de c tre tutore. Codul reglementeaz drepturile familiei institu nu define te tutela n mod expres, ns

ia tutelei n detaliu, ar tnd condi

iile n care ea func ie i

poate fi instituit , persoanele care pot exercita aceast i obliga iile acestora.

Institu ia tutelei pn

la apari ia Legii 272/2004 a fost reglementat

de codul familiei la art.113-1415. Dispozi ii referitoare la tutela copilului se reg sesc i n alte acte normative. Exempli gratia, evoc m art.59 alin.26

din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adop iei.

contextul

juridic,

creat

prin

intrarea

vigoare

Legii

nr.272/2004, tutela copilului este, potrivit art.39 alin.2 din Lege, al turi de m surile de protec ie special i adop ie, o form a protec iei alternative,

la care are dreptul orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de

M.Tomescu, Dreptul familiei protec ia copilului, Editura All Beck, Bucure ti, 2005, p. 229 Noul Cod Civil va reglementa tutela minorului n art.60 - 77. 6 P rin ii fire ti ai copilului redobndesc drepturile i ndatoririle p rine ti dac instan a nu decide instituirea tutelei sau a altor m suri de protec ie special a copilului, n condi iile legii
5

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

ocrotirea p rin ilor s i sau care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija acestora.

Tutela este mijlocul juridic de ocrotire a minorului lipsit de ocrotire p rinteasc


7

. ntr-o defini ie, tutela este o sarcin

gratuit

i obligatorie,

n virtutea c reia o anumit persoan , denumit exercite drepturile i ndatoririle p rinte ti fa

tutore, este chemat s de un copil minor, ai c rui de a - i exercita

p rin i sunt deceda i ori n imposibilitatea permanent

atribu iile 8. A adar, pentru minor tutela este un mijloc de ocrotire, pe cnd pentru tutore ea este o sarcin . Ea are o natur att dreptului civil ct i dreptului familiei. mixt deoarece apar ine

Tutela poate fi luat

n sensuri: n sens larg, n elegnd institu ia

juridic a tutelei i n sens restrns, de sarcin a tutelei.

2.3.

Carecterele juridice ale tutelei

a). Legalitatea tutelei: acest caracter se fundamenteaz institu

pe ideea c

ia tutelei are o reglementare legal expres . Legea reglementeaz ie cu caracter imperativ.

aceast institu

b). Obligativitatea tutelei: ca institu ie ce intereseaz

i ocrotirea p rinteasc , tutela este o este destinat a

ordinea public , prin faptul c

Corneliu Turianu, Curs de drept civil. Partea general . Editura Universitar Bucure ti 2005, p.231; Gh. Beleiu, Iosif Robi URS, Carmen Todic Drept civil. Persoana fizic . Persoana juridic , Editura Universitar Bucure ti

Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, 2001, p.360.
8

2007, p.176; Ovidiu Ungureanu, C lina Jugastru Drept civil. Persoanele. Edi ia a 2-a rev zut , Editura Hamangiu 2007, p.231.; M. Tomescu, Dreptul familiei. Protec ia copilului. Editura All Beck, Bucure ti, 2005, p.229.

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

ocroti o important persoan este

categorie de persoane incapabile. Prin urmare, fiecare s exercite func ia (sarcina) de tutore i nu o n

inut

poate refuza dect n cazurile expres prev zute de lege. Este o sarcin principiu obligatorie, ntruct persoana desemnat

a fi tutore nu are

libertatea de a accepta sau a refuza numirea (potrivit art.118 Codul Familiei cel numit tutore nu poate refuza aceast dac s-ar afla n una din situa sarcin ), afar numai iile expres prev zute de art.118 alin.2 9

Codul Familiei.

c). Gratuitatea tutelei: a

a cum rezult

din prevederile art. 121 alin. (1) ional

Codul Familiei tutela este o sarcin

gratuit . Doar n mod excep ie ce nu va dep

tutorele poate beneficia de o remunera veniturile bunurilor copilului, innd

i 10% din cu

seama de munca depus

administrarea bunurilor copilului, de starea material i de starea material a tutorelui. Remunera iunea c

a acestuia, precum stabilit poate


10

ia odat

suferi modific ri de cuantum (cu men

orice majorare se va opri )

la nivelul maxim de 10% din veniturile bunurilor celui aflat sub tutel sau, potrivit cu mprejur rile, aceasta poate fi suprimat .

d). Caracterul personal al tutelei: tutela are un caracter intuitu personae, ceea ce nseamn nefiind permis c ea trebuie exercitat personal de c tre tutore, i ndatoririlor tutorele

delegarea chiar temporar , a drepturilor cu persoana

ce-i revin n leg tur

i bu nurile copilului. ns

poate cere nlocuirea sa dac , pe parcursul tutelei, se ive


9

te oricare din

Art. 118 alin. (2) Codul familiei: cu toate acestea poate refuza sarcina tutelei: a. Cel care are vrsta de aizeci de ani mplini i; b. Femeia ns rcinat sau mama unui copil mai mic de opt ani; c. Cel care cre te sau educ doi sau mai mul i copii; d. Cel care exercit o alt tutel sau curatel ; e. cel care, din cauza bolii, a infirmit ii, a felului ndeletnicirii, a dep rt rii domiciliului de locul unde se afl bunurile minorului sau din alte motive ntemeiate, nu ar putea s ndeplineasc aceast sarcin alin. (3) dac vreuna dintre mprejur rile ar tate n prezentul articol se ive te n timpul tutelei, tutorele poate cere s fie nlocuit 10 E. Florian, Dreptul Familiei, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2006, p. 409

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

mprejur rile indicate prin art. 118 din Codul familie, acelea prezente la data instituirii tutelei, ar justifica refuzul sarcinii tutelei.

i care,

2.4.

Principiile tutelei

a) Principiul generalit

ii tutelei: potrivit acestui principiu, iile n de ie

instituirea tutelei poate interveni n oricare din situa

care copilul este lipsit de ocrotire p rinteasc , afar cazurile n care s -a recurs la o alt alternativ
11

form

de protec

b) Principiul exercit rii tutelei exclusiv n interesul minorului: acest principiu este expres prev zut de art. 114 din Codul Familiei. De fapt, este reiterat criteriul interesului superior al copilului iei ca principiu fundamental i general al

protec

i promov rii drepturilor sale, indiferent de

calea de nf ptuire a ocrotirii.

c) Principiul

independen

ei

patrimoniale

dintre

copil

tutore: o aplica

ie a principiului separa i cel al p rin

iei juridice dintre

patrimoniul copilului

ilor (att patrimoniul

comun al acestora, ct dintre p rin i)

i patrimoniul propriu fiec ruia expres prin art.106 Codul

consacract

familiei, la care face trimitere art.125 din materia tutelei12.

Potrivit art.39 alin. (2) din Legea nr.272/2004, protec ia alternativ include instituirea tutelei, m surile de protec ie special prev zute de aceast lege i adop ia. 12 Potrivit art.106 Codul familiei, la care face trimitere art.125 p rintele nu are nici un drept asupra drepturilor copilului i nici copilul asupra bunurilor p rintelui, afar de dreptul de mo tenire i la ntre inere . Regula se aplic corespunz tor i n rela ia dintre tutore i copilul aflat sub tutel , adic redus la ideea de independen patrimonial , f r cele dou excep ii din finalul art.106, dreptul la mo tenire (legal ) i dreptul la ntre inere.

11

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

d) Principiul

exercit rii

tutelei

sub

supravegherea

ndrumarea autorit

ii tutelare: potrivit prevederilor art. va exercita un

136 din Codul familiei, autoritatea tutelar control efectiv i ndepline

i continuu asupra modului n care tutorele te ndatoririle sale cu privire la persoana ii aut orit a sa i s i ii

bunurile minorului. De aceea, reprezentan tutelare au dreptul s

viziteze copilul la locuin

informeze pe orice cale despre felul n care este ngrijit, despre s n tatea, dezvoltarea fizic , educarea, nv tura

i preg tirea sa profesional , oferind la nevoie ndrum rile necesare (art. 136 Codul familiei, art.108 alin.2 Codul familiei).

3. DESCHIDEREA TUTELEI.

3.1.

Cazurile de deschidere a tutelei minorului

Tutela se deschide n cazurile n care minorul este lipsit de ocrotirea p rinteasc . Porivit art. 113 Codul familiei, copilul va fi pus sub tutel , n cazul n care ambii p rin drepturile p rinte mor ti, pu i sunt mor i sub interdic i, necunoscu ie, disp ru i. ii i, dec zu i din i

i sau declara

i, copilul fiind lipsit de ngrijirea ambilor p rin De asemenea, la ncetarea adop

iei c urmare a declar rii nulit

acesteia, instan ca p rin ii lui s

a judec toreasc nu redobndeasc

poate, dac exerci

este n interesul copilului i ndatoririlor

iul drepturilor

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

p rinte

ti, s

instituie tutela sau alt e m suri de protec iile legii 13.

ie special

copilului n condi

3.2.

Persoanele obligate prin lege s

tiin

eze autoritatea

tutelar despre necesitatea instituirii tutelei Potrivit prevederilor art.115 Codul familiei, au obliga termen de cel mult cinci zile de la data cnd afl lipsit de ocrotire p rinteasc , s n tiin de existen ia ca, n

a unui minor

eze autoritatea tutelar : i administratorii i

a) persoanele apropiate minorului precum locatarii casei n care locuie te minorul

b) serviciul de stare civil , cu prilejul nregistr rii mor persoane mo tenirii ele judec tore ti, parchetul sau poli precum i notarul public cu ocazia

ii unei

deschiderii

c) instan pronun

ia, cu prilejul

rii, lu rii sau execut rii unor m suri privative de

libertate d) organele institu administra iei publice, organiza iile ob te ti,

iile de ocrotire, precum

i orice alt persoan

3.3.

Numirea tutorelui

Potrivit art.41 alin.(2)

i art.42 alin.(2) din Legea 272/2004 a judec toreasc , la propunerea i protec ia copilului, pe baza

numirea tutorelui se face de c tre instan direc


13

iei generale de asisten

social

Art.59 alin.(2) din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adop iei

10

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

evalu rii, condi

de c tre acela

i organism,

garan

iilor

morale

iilor materiale pe care le poate oferi viitorul tutore. Pn la numirea

tutorelui, autoritatea tutelar poate numi un curator. Potrivit art.41 alin.(1) din Legea nr. 272/2004, pot fi tutori persoanele fizice sau so Romnia i nu se afl ul i so ia mpreun , care au domiciliul n

n vreunul dintre cazurile de incompatibilitate sau familia care urmeaz ia general iile morale de asisten i condi a fi tutore social i

prev zute de lege. Persoana fizic trebuie s protec

fie evaluat de c tre direc

ia copilului cu privire la garan

iile materiale

pe care trebuie s le ndeplineasc pentru a primi un copil n ngrijire 14. n timp ce dispozi iile legii nr.272/2004 prevede c numirea

tutorelui se face de c tre instan prevede c , autoritatea tutelar consecin

a judec toreasc , art.116 Codul familiei este cea care nume a unei contradic te tutorele. n i i, ns avnd n

, se poate observa existen

vedere caracterul special al Legii nr.272/2004, dispozi aplica cu prioritate.

iile acesteia se vor

3.4.

Capacitatea

i incapacitatea de a fi tutore major care se

De regul bucur

poate fi numit tutore orice persoan de exerci iu, f r

de capacitate deplin

ca legea s

stabileasc ie avnd

vreun criteriu n acest sens. Minorul, ct ei nsu altuia. Art.117 din Codul familiei

i cel pus sub interdic s

i nevoie de ocrotire, nu sunt n m sur

exercite ocrotirea

enumer

persoanele

care

nu

au

capacitatea de a fi tutore:

14

Ion Filipescu, Andrei Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2006, p.673

11

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

minorul sau cel pus sub interdic cel dec zut din drepturile p rinte a fi tutore cel c ruia i s-a retras exerci

ie ti sau declarat incapabil de

iul unor drepturi publice sau

civile, fie n temeiul legii, fie prin hot rre judec toreas c , precum i cel cu rele purt ri

cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege sau de a fi ales cel care, exercitnd o alt tutel , a fost ndep rtat din aceasta cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului nu ar putea ndeplini sarcina tutelei

4. ATRIBU

IILE TUTORELUI.
de care este lipsit

Tutela are sopul de a suplini ocrotirea p rinteasc copilul minor, de aceea drepturile acela i con inut ca i drepturile

i ndatoririle tutprelui au de regul i ndatoririle p rinte ti. n acest

context, tutorele este asimilat n ntregime cu p rintele firesc. Deci tutorele are obliga ia s creasc
15

copilul, ngrijind de s n tatea tura i preg tirea personal

i a

dezvoltarea lui fizic , de educare, nv acestuia, potrivit cu nsu Latura personal intr n con irile lui .

a ocrotirii cuprinde acela

i set de obliga

ii care

inutul ocortirii p rinte

ti. Prin urmare, n conformitate cu

prevederile art.44 alin. (2) din Legea 272/2004, tutorelui, n calitate de reprezentant legal al copilului i revin e responsabilitatea prioritar asigura, n limita posibilit necesare cre terii ilor, cele mai bune condi i dezvolt rii copilului. de a

ii de via

15

Art.123 din Codul familiei

12

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

Obliga subn enun pus eleas at sub

ia de a

ine copilul, adic

de a asigura locuin

copilului,

de vreme ce tutorele este dator a se ngriji de copil, este

explicit prin art.122 din Codul familiei , potrivit c ruia minorul tutel locuie te la tutore, cu men iunea c , avnd . area autorit ii tutelare, copilul poate avea o alt locuin

ncuviin

Potrivit art. 103 mai mult, este dator,

i art.125 din Codul familiei, tutorele este ndrituit innd seama de finalitatea institu iei s cear ine f r drept. supravegheze copilul, a intim , privat i

napoierea copilului de la orice persoan care l Asemenea p rin s

ilor, tutorele are datoria s i s i respecte via

coopereze cu acesta

demnitatea, s putea afecta

informeze copilulu despre toate actele i s ia n considerare opinia acestuia, s

i faptele care l -ar ntreprind toate

m surile necesare pentru realizarea drepturilor copilului s coopereze cu persoanele fizice

i, de asemenea, iile n

i juridice care exercitp atribu

domeniul ngrijirii, educ rii n ceea ce prive n actele juridice, dac actele, dac

i form rii profesionale a copilului 16. pe minor eaz

te bunurile minorului, tutorele reprezint are vrsta de pn la 14 ani,

i i ncuviin

are vrsta de 14-18 ani (art.124

i art.133 codul familiei). i pe socoteala

Tutorele poate ncheia unele acte singur, n numele minorului, f r ncuviin familiei). nici o ncuviin

are prealabil , iar alte acte numai cu ii tutelare (art.129 i art.130 Codul

area prealabil

a autorit

Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani poate face singur acte de conservare i acte de administrare, dac acestea din urm nu -i pricinuiesc vreo leziune (decretul nr.32 din 31 ianuarie 1954) 17. Minorul cu capacitate de exerci
16 17

iu restrns

poate face acte de dispozi

ie, dar cu

Eme e Florian, , Dreptul Familiei, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2006,p. 414 Ion Filipescu, Andrei Filipescu, op.cit. p.675

13

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

ncuviin

area prealabil

a tutorelui

i a autorit

ii tutelare. Actele

ncheiate de minor f r Exist

ncuviin

area prealabil sunt anulabile 18. cele amintite, pe care minorul le poate are:

unele acte, pe lng

face singur, f r a avea nevoie de vreo ncuviin

acte de dreptul familiei (minora de 16 ani se poate c s tori; minorul care a mplinit vrsta de 10 ani trebuie s adop acte ie; etc.) de domeniul dreptului muncii persoana fizic consimt la

dobnde

te capacitate de munc

la mplinirea vrstei de 16

ani (art. 13 alin.1 din Codul muncii)19. acte din domeniul dreptului civil minorul n vrst poate s i fac de 16 ani

singur testament, dar nu poate dispune de

mai mult de jum tate din bunurile de care poate dispune majorul prin testament; acte juridice de valoare patrimoniala m runt . Actele juridice men dispozi ionte ncheiate de minor f r ionate cu nulitatea relativ . prezinte autorit ii respectarea

iilor legale sunt sanc ie specific

Ca obliga

tutorelui, el este dator s

tutelare, anual precum d ri de seam minor 1

i ori de cte ori autoritatea tutelar

ar solicita,

cu privire la felul n care s-a ngrijit de persoana copilului

i la modul n care au fost administrate bunurile sale (art.134 alin.

i 2 din Codul familiei). Constantnd, n urma verific rilor ntreprinse,

realitatea celor ar tate de tutore cu privire la veniturile copilului, chltuielile

Art. 133 alin. 4 din Codul familiei Art.13 alin.2 Codul muncii persoana fizic poate ncheia un contract de munc n calitate de salariat i la mplinirea vrstei de 15 ani, cu acordul p rin ilor sau al reprezentan ilor legali, pentru activit i potrivnice cu dezvoltarea fizic , aptitudinile, i cuno tiin ele sale, dac astfel nu ii sunt periclitate s n tatea, dezvoltarea i preg tirea profesionl
19

18

14

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

prilejuite de ntre autoritatea tutelar

inerea copilului

i administrarea patrimoniului s u,

va proceda la desc rcarea de gestiune a tutorelui.

5. R SPUNDEREA TUTORELUI.
Tutorele raspunde pentru ntreaga activitate desf calitate. Felul r spunderii difer n func ie de natura urat n aceast ele

i consecin

nendeplinirii sau ndeplinirii defectuoase a ndatoririlor referitoare la persoana sau la bunurile copilului aflat sub tutel . Sanc iunea specific materiei, prev zut de lagisla a tutorelui care a s vr ia familiei, este

ndep rtarea de la tutel neglijen func

it un abuz sau o

grav , a comis fapt ce l fac nevrednic pentru exercitarea i ndeplin te mul umitor sarcina (art.138

iei, sau a celui care nu

ali.2 Codul familiei). M sura ndep rt rii tutorelui poate fi de asemenea dispus din cauze neimputabile acestuia i f r conota ii sanc ionatoare dac , n cursul

exercit rii tutelei intervine vreuna din mprejur rile de incapacitate care l ar mpiedica s continue asigurarea ocrotirii copilului, cum ar fi punerea sa sub interdic ie (art.117 Codul familiei). i p rintele poate r spunde penal, administrativ intervine pentru nendeplinirea sau iilor sale.

Tutorele, la fel ca

sau civil. R spunderea sa juridic

ndeplinirea necorespunz toare a obliga

15

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

a) R spunderea penal :poate interveni pentru infrac infrac neputin iunea de punere n primejdie a unei

iunea de rele

tratamente aplicate minorului (art.306 Codul penal) sau pentru persoane n

de a se ngriji (art.314 Cod penal). De asemenea, se a interzicerii dreptului de a

poate aplica pedeapsa complementar

fi tutore (art.64 lit.e codul penal). n cazul n care tutorele se face vinovat de nendeplinirea ndatoririlor sale cu privire la bunurile minorului, el r spunde penal pentru gestiune frauduloasa

(art.215 din Codul penal). b) R spunderea administrativ : n condi fapte de nc lcare a obliga contraven condi ii. Tutorele poate iile legii nr.61/1991 unele constituie n

iilor izvorte din tutel r spunde

administrativ,

iile actului normativ mai sus men

ionat.

c) R spunderea civil : r spunderea civil delictual : tutorele r spunde civil

delictual n cazul n care, prin faptele sale, a produs prejudicii minorului sau altor persoane. Temeiul juridic al acestei r spunderi l constituie art.998 i art.999 Codul

civil. R spunderea tutorelui este o r spundere pentru fapta proprie. El nu poate fi f cut r spunz tor, n baza art.1000 alin.2 codul civil, pentru prejudiciile cauzate de minorul aflat sub tutel . Potrivit prevederilor art.141 alin.2 Codul familiei, chiar dac autoritatea tutelar a dat tutorelui

desc rcare de gestiune, acesta r spunde pentru paguba pricinuit prin culpa sa.

r spunderea civil

specific : potrivit prevederilor art. 138 i to i cei prev zu i n

Codul fam., minorul precum

16

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

art.115 Codul fam., pot face o plngere autoit

ii tutelare

cu privire la actele sau faptele tutorelui p gubitoare pentru minor. Toturele va fi ndep rtat dac o neglijen sarcina 20. grav s vr e te un abuz,

sau fapte care l fac nevrednic de a fi nu i ndepli ne te mul umitor

tutore, precum

i dac

6. NCETAREA TUTELEI.
Cauzele care determin ncetarea func iei tutorelui sunt mprejur ri iei tutorelui nu unor

legate de persoana tutorelui. De aceea, ncetarea func atrage inevitabil circumstan Func i ncetarea tutelei, aceasta din urm

fiind asociat

e n leg tur cu persoana celui aflat sub ocrotire. ia tutorelui nceteaz n urm toarele situa decesul tutorelui ndep rtare de la tutel . Tutorele este ndep rtat dac n ii:

timpul tutelei apare vreuna din cauzele de incapacitate de a fi tutore, sau dac s vr e te un abuz, o neglijen grav sau i

fapte care l fac nevrednic de a fi tutore, ori nu ndepline te mul umitor sarcina.

nlocuirea tutorelui la cererea sa, dac tutelei apare una din situa ndrept interdic

pe parcursul exercit rii

iile care, la instituirea tutelei,

ea pe cel n cauz s refuze sarcina tutelei. ie.

numirea unui alt tutore, n cazul n care minorul este pus sub

20

Ioan D.Romo an, Rudenia izvor de drepturi i obliga ii, Editura Imprimereie de Vest, Oradea, 1999, p.280

17

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

Dac pn

ncetarea func

iei tutorelui nu coincide cu ncetarea tutelei, curatela copilului (art.139

la numirea noului tutore, va fi instituit

Codul fam.) Cauzele de ncetare a tutelei nu sunt expres prev zute dar, seama de finalitatea i de specificul institu innd

iei, momentul final al ocrotirii

pein tutel este marcat de: dobndirea de c tre minor a capacit exerci ii depline de

iu, fie prin mplinirea vrstei de 18 ani, fie n

cazul minorelor prin c s torie; decesul minorului aflat sub ocrotire dispari tutelei La ncetarea tutelei ori, ncetarea func efetu rii socotelilor Codul familiei 21. iei se ridic problema iile art.140 ia mprejur rilor care au condus la instituirea

i a pred rii bunurilor minorului, n condi

Ac iunea minorului mpotriva tutorelui pentru darea socotelilor este practic imprescriptibil Andrei Filipescu, op.cit. p.676

21

Ion Filipescu,

18

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

BIBLIOGRAFIE

1. Arcu Constantin Protec privat, Editura Universit 2. Coco

ia minorilor n dreptul interna ii, Suceava, 2003

ional

tefan Dreptul familiei, edit ti, 2008

ia a IV a, Editura Pro

Universitaria, Bucure

3. Filipescu Ion, Filipescu Andrei Tratat de dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucure 4. Florian Eme Beck, Bucure 5. Florian Bucure Eme e Protec ti, 2005 e Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, ti, 2006

ia depturilor copilului, Editura All

ti, 2006 ia

6. Imbrescu Ion Tratat de dreptul familiei familia, protec

copilului, elemente de stare civil , Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2006 ia copilului, Editura Colec ia

7. Moldovan Bogdan D. Protec tiin ele Educa iei, Bistri

a, 2008 ia copilului,

8. Tomescu Milena Dreptul familiei Protec Editura All Beck, Bucure 9. Bodoa c ti, 2005 ii la studiul condi

Teodor Contribu

iilor n care

poate fi instituit

tutela copilului n reglementarea Legii nr.

272/2004, Revista Dreptul nr.3 din 2005 10. Rusu Marcel I. Considera ii cu privire la atribu iile

autorit 2005

ii tutelare, Revista Pandectele Romne nr. 2 din

19

Tutela -

form de plasament a minorilor r ma i f r ocrotire p rinteasc

20

S-ar putea să vă placă și