Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL ROMÂNIEI

A P R O B,
PRIM-MINISTRU
Nicolae-Ionel CIUCĂ

MEMORANDUM

Avizat: KELEMEN HUNOR


VICEPRIM-MINISTRU

BOGDAN LUCIAN AURESCU


MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

ADRIAN CÂCIU
MINISTRUL FINANȚELOR

De la: BARNA TÁNCZOS


MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Tema: Aprobarea acordării unui ajutor Guvernului Republicii Moldova constând într-o
cantitate de 200 mii metri steri (cv.130 mii metri cubi) lemn pentru încălzire de
către Guvernul României

Republica Moldova reprezintă o prioritate de prim rang a politicii externe a României.


Pornind de la fundamentul oferit de comunitatea de limbă, istorie și cultură și în
conformitate cu Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii
Moldova, România sprijină activ eforturile de reformă și de integrare europeană asumate de
autoritățile de la Chișinău, aspecte reconfirmate la cel mai înalt nivel în cadrul dialogului
politic bilateral.
Republica Moldova cunoaște o perioadă complexă, marcată de crize suprapuse
(îndeosebi de ordin economic și energetic), cu efecte exacerbate de consecințele agresiunii
militare ilegale a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Printre acestea se numără afluxul masiv
de refugiați din Ucraina, perturbarea fluxurilor economice, comerciale și de transport,
creșterile substanțiale ale prețurilor la energie, materii prime, combustibili, îngrășăminte
ș.a.m.d.
Aceste transformări provoacă o presiune considerabilă asupra finanțelor publice și a
capacității administrative ale Republicii Moldova. În acest context, Republica Moldova are
nevoie de sprijin consistent pentru consolidarea propriei reziliențe și, îndeosebi, pentru
gestionarea provocărilor urgente în domeniul securității energetice pentru sezonul rece
2022-2023.
Pe termen mediu și lung, din punct de vedere al portofoliului gestionat de către
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, politicile publice implementate la nivelul sectoarelor
de activitate au un rol esențial în promovarea dezvoltării durabile a societății per ansamblu
și pot contribui activ la eficientizarea utilizării resurselor naturale, la creșterea beneficiilor
economice ale populației, prin promovarea activă a unui management durabil al protecției
mediului, prin prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităților naturale cauzate de
efectele schimbărilor climatice, precum şi asigurarea unui management durabil al pădurilor.
Colaborarea bilaterală dintre cele două state continuă să contribuie activ la schimbul
de expertiză și la replicarea bunelor practici.

În prezent, cooperarea pe plan bilateral în domeniile portofoliului Ministerului


Mediului, Apelor și Pădurilor este concretizată și se desfășoară în baza unui număr de
aproximativ zece instrumente (memorandumuri, diverse acorduri bilaterale) încheiate în
acest sens.

În domeniul managementului pădurilor, instrumentele de colaborare încheiate cu


Republica Moldova sunt:
 Memorandum de Înțelegere între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Agenția
„Moldsilva”, semnat la București, la 05 martie 2018;

 Memorandum de colaborare între Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în


Silvicultură ”Marin Drăcea” (INCDS Marin Drăcea) din România și Institutul de Cercetări
şi Amenajări Silvice din Republica Moldova, semnat la București, la 30 august 2016.
În baza Memorandumului de Înțelegere între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
și Agenția “Moldsilva” au avut loc schimburi de experiență în managementul forestier
(instruiri, participări la concursuri, vizite de studiu). Pe de altă parte, cele două părți au
cooperat în domeniul ariilor protejate, în ceea ce privește menținerea, conservarea,
restaurarea și creșterea diversității biologice a pădurilor, inclusiv a resurselor lor genetice
(vizite de documentare privind administrarea ariilor protejate, management cinegetic și
piscicol, silvo-turismul vizând Parcul Natural Vânători Neamț, Parcul Național Cheile
Bicazului-Hășmaș și obiective din Ocoalele Silvice Pipirig, Borca și Bicaz, din raza Direcției
Silvice Neamț).

De asemenea, au avut loc schimburi de experiență în cadrul proiectului cu finanțare


din fonduri norvegiene „Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre din
ostrovul Dundu Mare” al cărui beneficiar este Regia Națională a Pădurilor - Romsilva,
Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, precum și activități de cercetare comună
în domeniul supravegherii efectelor schimbărilor climatice, poluării atmosferice și influenței
acestora asupra stării ecosistemelor forestiere (cercetări comune ale INCDS Marin Drăcea și
Republica Moldova pe dinamica și rezultatele creșterii arboretelor de fag și stejar din
Republica Moldova; rezultatele obținute în urma colaborării au fost publicate în România și
în Republica Moldova și prezentate în cadrul unor conferințe organizate în domeniul vizat).
În cadrul Memorandumului dintre Romsilva și Agenția „Moldsilva”, părțile s-au angajat
să implementeze, pe o perioadă de timp nelimitată, o serie de obiective de cooperare, pe
domeniile prioritare agreate în comun, precum:
• constituirea unui Comitet mixt cu atribuții în elaborarea unui program de acțiuni,
bazat pe domeniile de colaborare stabilite în Memorandumul de Înțelegere și în
monitorizarea procesului de implementare a programului de acțiuni;
• realizarea unor schimburi de informații, transfer de cunoștințe și corelarea pozițiilor
celor două state privind sectorul silvic la nivel internațional;

• realizarea unor schimburi de experiență și instruirea resurselor umane, organizarea


vizitelor de lucru și participarea personalului la concursuri profesionale, cu scopul de a
împărtăși experiența existentă în managementul silvic între țările cu diferite situații socio-
economice.

Conform datelor din Inventarul Forestier Național (IFN), suprafața pădurilor din
România este de 6,93 milioane ha, reprezentând 29% din teritoriul național (date IFN 2018).
Pe de altă parte, fondul forestier al Moldovei, potrivit datelor Biroului Naţional de
Statistică (BNS), se află într-un proces de micșorare continuă. Complementar, conform
Agenţiei „Moldsilva”, mai puţin de 13% din suprafaţa totală a Moldovei este acoperită cu
păduri, valoare care este una dintre cele mai mici din UE, iar în prezent lipsa de resurse
financiare afectează negativ realizarea lucrărilor de regenerare necesare în acest context.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, instituție ce funcționează sub autoritatea
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este responsabilă de administrarea pădurilor
proprietate publică a statului și realizează servicii publice și comerciale cu specific forestier.
Gestionarea durabilă a pădurilor are o tradiție îndelungată în România și este o prioritate în
legislația forestieră, la fel cum este întreg sistemul de norme tehnice pentru managementul
pădurilor.
Recoltarea lemnului din păduri se bazează pe prevederile amenajamentelor silvice
(planurile de management ale pădurilor). În cursul anului 2021, din pădurile proprietate
publică a statului administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva s-a recoltat lemn
în volum total de 10.063,5 mii m3. Pentru anul 2022, luând în considerare prevederile
amenajamentelor silvice, amplasarea lucrărilor silvice (tăieri de regenerare, îngrijirea
arboretelor, etc.) și necesitatea recoltării produselor accidentale rezultate în urmă
doborâturilor de vânt din anii anteriori, programul de recoltare a masei lemnoase, din fondul
forestier proprietate publică a statului, este de 9.500 mii m 3.
Ca urmare a crizei energetice ce impactează semnificativ teritoriul Republicii
Moldova, în contextul în care jumătate din populația acestei țări ar putea trece la încălzire
cu lemn de foc, în data de 29 iulie 2022, doamna președinte Maia Sandu i-a solicitat domnului
prim-ministru al României sprijin pentru lemne de foc, în cantitate de 200.000 metri steri.
Totodată, solicitarea acestui sprijin a fost transmisă și în mod direct către ministerul
de resort, prin intermediul unei comunicări din partea Ambasadei României de la Chișinău,
prin care a fost înaintată scrisoarea viceprim-ministrului și ministrului Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale, domnul Andrei SPÎNU, adresată ministrului mediului, apelor și
pădurilor, domnul Barna TÁNCZOS.

În prezent, în Republica Moldova, din totalul de 1130 de mii de gospodării, peste 680
de mii dintre acestea pot utiliza lemnul ca și combustibil pentru încălzirea locuințelor,
înlocuind gazul natural. Având în vedere creșterea necesarului de lemn pentru încălzire, în
aceste condiții, Republica Moldova nu dispune de stocuri suficiente pentru sezonul rece 2022
– 2023, iar cantitatea necesară estimată pentru completarea acestuia este de 200 mii metri
steri.
În sensul consolidării cooperării bilaterale și pentru sprijinul concret în vederea
creșterii rezilienței, astfel încât Republica Moldova să facă față provocărilor interne și
externe cu care se confruntă, având în vedere elementele menționate, a fost elaborat
prezentul Memorandum.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

1. Acordarea unei cantități de 130 mii metri cubi lemn pentru încălzire Guvernului Republicii
Moldova, prin Agenția Moldsilva. Guvernul României va furniza, prin Regia Națională a
Pădurilor – Romsilva către Agenția Moldsilva, o cantitate de 130 mii metri cubi lemn pentru
încălzire. În acest sens, se împuternicește Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pentru
încheierea formalităților legale vizând acordarea cantității susmenționate, la prețul de 200
lei/mc (fără TVA), respectiv o valoare totală de 26 milioane lei (fără TVA), ce va fi suportată
de către Agenția Moldsilva.

Determinarea elementelor dimensionale și calculul volumului pentru lemnul livrat se


vor face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.497/2020 pentru aprobarea
Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn
rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate
consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn
şi produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele de însoțire vor fi cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.497/2020,


cu modificările și completările ulterioare.

Costurile transportului franco-frontiera română se vor asigura din bugetul Regiei


Naționale a Pădurilor - Romsilva.
Punctele de destinație și de descărcare se vor stabili de către Regia Națională a
Pădurilor-Romsilva împreună cu Agenția Moldsilva.
Recepția lemnului se va face la punctele de descărcare, de către reprezentanții RNP
– Romsilva și Agenției Moldsilva. Situația recepțiilor se va comunica Regiei Naționale a
Pădurilor - Romsilva.

2. Modificarea legislației în vigoare, pe cale de consecință, în vederea îndeplinirii celor mai


sus prezentate (prevederile Art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2017 potrivit căreia „începând
cu anul 2020 se interzice exportul de lemn de foc către state non- UE”).

S-ar putea să vă placă și