Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00
Ediția I, Revizia 0, Data : data aprobării

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii documentate:

Elemente privind
Nr. responsabilii / Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
crt. operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat

1.2. Verificat

1.3. Avizat Coordonator CEAC

1.4. Aprobat Director

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate:

Nr. Ediţia sau, după caz, Componentă Modalitatea reviziei Data la care se aplică
Crt. revizia în cadrul ediţiei revizuită prevederile ediţiei
sau reviziei

1 2 3 4

2.1. Ediția I, Revizia 0 Structura Conform modificărilor aduse de Data aprobării


procedurii Instructiunea MEN 1/2018

1
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii:

Nr. Scopul Exemplar Nume şi Data Semnătura


crt. Difuzării nr. Compartiment Funcţia prenume Primirii
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Comisia de Membrii
întocmire Comisiei
orar
3.2. Informare electronic CEAC Coordonator

3.3. Evidență 1 CEAC Coordonator

3.4. Arhivare 1 Secretariat Secretar

1. Scopul procedurii
Procedura vizează elaborarea, aplicarea și verificarea orarului unității școlare, conform reglementarilor
legale și cu respectarea planurilor-cadru, pe clase şi pe profesori.

2. Domeniul de aplicare
Prezenta procedură se aplică în cadrul școlii de către conducere.

3. Documente de referinţă
3.1. Legislaţie primară:
- Legea nr.1/2011, legea Educaţiei Naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
- Lege nr. 87 /2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţă de urgenţă nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si
completările ulterioare.
3.2. Legislaţie secundară:
- Hotărâre nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările
ulterioare;

2
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

- O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului;
- O.M.E.N 3027/2018 pentru modificarea si completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- Instrucțiunile MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018.

3.3. Alte documente, inclusiv documente interne:


- Regulamentul Intern;
- Fișe de post;
- Alte documente.

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi


4.1. Definiţii:

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Crt.
1. Procedură documentată Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
activităţii, cu privire la aspectul procesual.

2. Comisie de lucru cu Formă de organizare a activităţii într-o unitate de învățământ, acestea se


caracter permanent sau numesc, funcţionează şi au atribuţii fixate prin R.O.F.U.I.P, legi, ordonanţe
temporar de urgenţă, hotărâri de guvern, ordine emise de miniştri sau decizii ale
inspectoratului şcolar;
3. Beneficiarii direcţi ai Sunt antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele
educaţiei şi formării adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare profesională
profesionale
4. Învăţământul Este un serviciu public organizat în condiţiile unui regim juridic de drept
public în scopul educării şi formării profesionale a tinerei generaţii.
5. Sistemul naţional de Este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat
învăţământ particulare şi confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri şi forme de
organizare a activităţii de educare şi formare profesională.
6. Educaţia Este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor şi
activităţilor de învăţare şi formare de competenţe academice sau
profesionale. Educaţia include atât activităţile de învăţare în context formal,
cât şi în context nonformal sau informal.
7. Controlul calităţii Semnifică activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de
educaţiei în unităţile de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea
învăţământ standardelor prestabilite.
preuniversitar
3
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

8. Document Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se


conferă un drept, se recunoaște o obligație. Text scris sau tipărit, inscripție
sau altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut.
9. Asigurarea calității Este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii
educației instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de
studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia
furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea
calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe
de educaţie ăn conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel
promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei.
10. Procesul de învățământ Activitate constientă, sistematică, organizata, orientata spre realizarea unor
finalitati precise.
11. Orarul școlar Instrument de alocare a timpului de instruire prin care spatial școlar esre
pus la dispoziția elevilor și cadrelor didactice pentru a desfășura activități
de predare- învățare

4.2. Abrevieri:

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.
1. PO Procedura Operațională
2. E. Elaborare
3. V. Verificare
4. A. Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. CEAC Comisia de evaluare si asigurare a calității
8. R.O.F.U.I.P. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţămât preuniversitar

5. Descrierea procedurii
5.1. Generalități:
În vederea întocmirii orarului se impun următoarele:
 toate cadrele didactice să aibă ore de luni până vineri cu respectare, pe cât posibil a zilei metodice;
 profesorul angajat în două sau mai multe şcoli este obligat să prezinte comisiei adeverinţa/adeverinţe
cu zilele în care i s-au fixat orele în celelalte unităţi şcolare. Adeverinţa va fi adusă la comisia de
întocmire a orarului până la data de 15 septembrie;
 se va ţine cont de doleanţele cadrelor didactice într-un mod echilibrat, astfel încât să nu perturbe
orarul altor colegi. Solicitările personalului didactic vor fi adresate şi aprobate de către directorul
instituţiei de învățământ;
 se va urmări reducerea numărului de „ferestre” din orarul profesorilor;

4
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

 în orarul elevilor nu vor exista pauze;


 se vor efectua modificări la orar în timpul anului şcolar doar din motive obiective/întemeiate.

5.2. Resurse necesare


5.2.1. Resurse materiale
 încăpere, cu birou și scaune;
 un calculator cu imprimantă;
 hârtie xerox;
 un telefon pentru legături operative cu alte compartimente;
 caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator.
5.2.2. Resurse umane
 Cadre didactice;
 Membri Comisii;
 Director.
5.2.3. Resurse financiare
 Conform bugetului unității de învățământ pe anul în curs.

5.3. Modul de lucru

Nr. Acţiuni OBIECTIVE


crt.
1. Comunicarea       stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
deciziei de       stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la
numire a îndeplinire prevederile deciziei;
comisiei;       întocmirea deciziei propriu-zise;
      vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
      înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
      semnarea deciziei, de către director;
      înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile
acesteia;
      semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;

5
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

      predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze


deciziile emise;
2. Repartizarea       Întocmirea unui tabel cu toate spaţiile disponibile;
sălilor de clasă;       Spaţiile pot fi în administrarea şcolii sau închiriate de alţi deţinători de spaţii;
      Stabilirea necesarului de săli de clasă;
      Constituirea claselor şi numirea diriginţilor şi a învăţătorilor;
      Repartizarea sălilor de clasă;
3.  Stabilirea       Directorul stabileşte încadrarea cadrelor didactice, numărul de ore prevăzut pe
încadrării; baza planurilor de învăţământ;

  Întocmirea       Introducerea datelor în program şi generarea orarului;


orarului       Aranjarea orelor se face ţinând cont de: numărul de ore optim pe zi, încărcarea
sălilor de clasă, continuitatea orelor pe profesor şi gradul de solicitar al elevilor la
diferite discipline (să nu fie mai mult de 2 ore de acelaşi fel pe zi);
4.  Verificarea,       Verificarea, aprobarea şi înregistrarea orarului;
aprobarea şi
înregistrarea
5.  Afişarea       Afişarea orarului la avizierul şcolii şi înmânarea orarelor pe clase profesorilor
orarului diriginţi;
6.  Scrierea       Responsabilul cu condica de prezenţă întocmeşte condica pe clase şi o pune la
condicii de dispoziţia profesorilor;
prezenţă.
7.   Urmărirea  Se urmăreşte modul de respectare a programului conform orarului aprobat în
modului de C.A. (pentru o eficientă monitorizarea, fiecare sală de clasă va avea afişat pe panoul de
respectare a afișaj orarul clasei);
orarului;
8.  Monitorizarea  Fiecare membru al subcomisiei va efectua monitorizarea conform planificării şi
orarului; va completa fişa de monitorizare a orarului.

9.  Analiza fişelor  Se vor face raportări intermediare şi anuale şi se va elabora un plan de măsuri de
de monitorizare;

6
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

îmbunătăţire.

10.10. Respectarea Orice sugestie este binevenită şi înregistrată


planului de
îmbunătăţire

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

6.1. Directorul:
 stabilește componența comisiei de elaborare a orarului, precum și a responsabilitățile acesteia.
 aprobă și menține în cadrul unității de învățământ prezenta procedură
 aduce la cunoștință prezenta procedură întregului personal, prin prelucrarea publică și afișaj.

6.2. Comisia de elaborare a orarului


 preia încadrările, organizarea claselor și planurile -cadru de la director
 întocmește orarul unității de învățământ
 afișează orarul la avizierul unității de învățământ

7. Formular evidență modificări

Nr. Ediția Data Revizia Data Nr. Descriere modificare Semnătura


crt. ediției reviziei pag. conducătorului
departamentului
1. I 0 Data Elaborarea ediţiei
aprobării iniţiale

8. Formular analiză procedură

Nr. Compartiment Nume și Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil


crt. prenume drept sau
conducător delegat Semnătura Data Observații Semnătura Data
compartiment

7
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

9. Lista de difuzare a procedurii

Conform PV al Consiliului Profesoral nr. ….. din data de …/…/…... .

10. Anexe / formulare

Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Nr. de Difuzare Arhivare


anexă/ anexei/ exemplare
cod formularului
formular loc perioadă
F01-PO- Repartizarea Comisie Director Arhivă
CEAC-00 claselor pe săli și
schimburi
F02-PO- Lista profesorilor Comisie Director Arhivă
CEAC-00 diriginiți pe clase

F03-PO- Orarul Comisie Director Arhivă


CEAC-00

F04-PO- Adeverință Secretariat Director Arhivă


CEAC-00 încadrare unitate
de învățământ
F05-PO- Cerere încadrare Solicitant Director Arhivă
CEAC-00 unitate de
învățământ

8
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

11. Cuprins

Numărul
componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
în cadrul
procedurii

1* Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau, 1/9


după caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii
2* Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1/9
3* Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 2/9
revizia din cadrul ediţiei procedurii
1. Scopul procedurii 2/9
2. Domeniul de aplicare 2/9
3. Documente de referinţă 2/9
4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 3/9
5. Descrierea procedurii 4/9
6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 7/9
7. Formular evidență modificări 7/9
8. Formular analiză procedură 8/9
9. Lista de difuzare a procedurii 8/9
10. Anexe/Formulare 8/9
11. Cuprins 9/9

9
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

ANTET UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

REPARTIZAREA CLASELOR PE SĂLI ȘI SCHIMBURI

Schimbul I interval orar Schimbul II interval orar


SALA CLASA/ DIRIGINTE SALA CLASA/ DIRIGINTE

PARTER
PARTER

ETAJUL 1
ETAJUL 1

F01-PO-CEAC 00
ANTET UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

10
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

LISTA PROFESORILOR DIRIGINȚI PE CLASE

Nr.crt CLASA PROFESOR DIRIGINTE


.

F02-PO-CEAC 00

ANTET UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

11
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

ORAR

CLASA V VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ORA
8.00-8.50

…..
…..
…..
…..
…..

F03-PO-CEAC 00

ANTET UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Către........................................... (unitatea școlară)

12
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta, vă aducem la cunoștinta ca dna/dl profesor ............................................... încadrat/ă pe


catedra………….., având gradul didactic……., va funcționa în anul școlar .............. în unitatea noastră în
ziua/zilele ............................. .

Data:

Director ...........................

Întocmit,

Secretar _____________

F04-PO-CEAC 00

ANTET UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Aprobat,

Director _______________
13
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
Revizia: 0
Nume unitate de învățământ ÎNTOCMIREA ORARULUI
Cod: PO – CEAC 00 Exemplar nr. 1

CERERE

pentru stabilirea zilelor de încadrea în orarul școlii

Subsemnatul/ subsemnata ……………………………………., în calitate de profesor în cadrul


…………………….., încadrat/ă pe catedra ……………………, vă rog să-mi aprobați încadrarea mea în
orarul școlii în ziua/ zilele………………………….. .

Data:

Semnătura

F05-PO-CEAC 00

14