Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET UNITATE

D E C I Z I A Nr. ___/____________
privind desemnarea responsabilului cu menținerea legăturii cu Direcția de Sănatate
Publică în cadrul ___________________________________

Profesor, _________________________, director al ___________________________________,


numit / ă prin decizia ___/____________ a Inspectoratului Școlar_______________________
În temeiul
- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 22 din Regulamentul de organizare si functionare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S nr 5079/2016, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 13, lit. b) din Ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării (nr.
4.220/8.05.2020) și al Ministerului Sănătății (nr. 769/8.05.2020) pentru stabilirea
unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în
instituțiile/unitățile de învățământ;

DECID:

Art.1 Numirea d-nei / d-lui __________________________ ca responsabil cu menținerea


legăturii dintre unitatea de învățământ și Direcția de Sănatate Publică a județului ____________.
Responsabilități:
 informează Direcţia de Sănătate Publică a județului _____________________ cu privire
la depistarea unor cazuri suspecte de infecţie la elevi sau personalul didactic/didactic
auxiliar/nedidactic din cadrul unităţii de învăţământ;
 colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică a județului ___________________în vederea
instituirii măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor;
Art.2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către secretariatul unității de
învățământ.

Director,
________________