Sunteți pe pagina 1din 4

Beneficiar: Parteneri:

Contract POCU/991/1/3/153690

Informații suplimentare:
Telefon: 0734307554
E-mail: 153690.neets@gmail.com
Facebook: @ nerineets153690
www.pms.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European


prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- cursuri de formare profesională nivel de calificare 2 pentru 112
Tineri NEETs, o șansă pentru viitor!
neri NEETs din grupul țintă al proiectului cu nivelurile de Valoarea totală a proiectului este de 4.875.484,62 lei, din care
ocupabilitate B, C si D, respec v ”mediu ocupabil”, ”greu valoarea finanțării nerambursabile este de 4.308.093,52 lei.
ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, stabilite în funcție de Rezultatele previzionate:
evoluția cerințelor de pe piață si nevoile beneficiarilor înscriși în -372 neri NEETs șomeri selectați și mediați;
cadrul proiectului; -112 neri NEETs șomeri care dobândesc o calificare la
- cursuri de competențe antreprenoriale pentru 56 neri NEETs încetarea calității de par cipant;
ușor ocupabili selectați în cadrul proiectului; -160 neri NEETs șomeri care au un loc de muncă sau
- consiliere în domeniul antreprenoriatului și finanțare a 10 idei desfășoară o ac vitate independent;
-56 neri NEETs ușor ocupabili pa cipanți la cursuri de formare
de afaceri pentru neri NEETs ușor ocupabili selectați în cadrul
profesională în competențe antreprenoriale;
proiectului. -10 afaceri finanțate cu subvenție de maximum de 25.000 euro.
Proiectul este în acord cu Strategia Națională pentru Ocuparea Durata de implementare a proiectului: 17 luni și 14 zile,
Forței de Muncă 2014-2020, care își propune a ngerea unui respec v între 18.07.2022 și 31.12.2023.
nivel sustenabil de ocupare a forței de muncă susținut de Obiec ve proiect:
compe vitate economică, coeziune socială si dezvoltare Creșterea gradului de intergrare pe piața muncii a 372 neri
durabilă, creșterea ocupării în rândul nerilor și prelungirea NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, cu domiciliul în regiunea
vieții ac ve a persoanelor în vârstă. În acord cu Strategia SE, prin oferirea de servicii de mediere și formare profesională,
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020
(SNOFM) vom înființa 10 firme care vor contribui la creșterea
compe vității, la dezvoltarea economiei regionale și vom
sprijini 160 neri NEETs șomeri să aibă un loc de muncă sau să
desfășoare o ac vitate independentă.

-6- -3-
pe perioada de implementare a proiectului. susținerea ocupării pe cont propriu pentru 10 dintre aceș a, pe
Obiec vele specifice ale proiectului: perioada de implementare a proiectului.
1. OS1. Creșterea gradului de informare în rândul nerilor în 5. OS5. Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul nerilor NEETs
vederea iden ficării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani prin oferirea de sprijin pentru
care nu sunt ocupabili și nu urmează nici o formă de educație înființarea, funcționarea și monitorizarea unui număr de 10
sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în firme, pe perioada implementării proiectului.
vederea înregistrării și profilării, pe perioada de implementare a Grupul țintă al proiectului:
proiectului. Grupul țintă este format din neri NEETs șomeri, cu accent pe
2. OS2. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru un cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome, cu
număr de 112 neri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, pe o vârstă între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea
Sud-Est și cuprinde în total 372 persoane.
perioadă de 18 luni.
Grupul țintă va cuprinde în mod obligatoriu: peste 10%
3. OS3. Facilitatea incluziunii pe piața muncii pentru 160 neri
persoane de etnie romă, respec v 38 persoane, peste 20%
NEETs prin ac vități de mediere oferite la 372 persoane din GT.
persoane cu domiciliul în mediul rural, respec v 75 persoane,
4. OS4. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 56
cel puțin 30% - neri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D,
neri NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil” și
respec v ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”.
Context
Proiectul este relevant față de Axa prioritară 1 - Iniția va
“Locuri de muncă pentru neri”, Obiec vul tema c 8:
Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de
muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin propunerea
de măsuri specifice de creștere a șanselor de incluziune pe piața
muncii a nerilor NEETs ce constau în:
- servicii personalizate de mediere pentru 372 neri NEETs;

-4- -5-