Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică pentru clasa 6

Domeniul: Exprimarea artistico-plastică.Crearea compoziţiilor plastice în diverse tehnici de artă


Date Standardul Competenţa specifică Unitatea de învăţare/ Produs Criterii de Activităţi de învăţare şi
o de eficienţă Indicatori de competen- elemente de conţinut evaluare evaluare
N r ţă/subcompetenţe
e

1.Demon- Cunoaşterea şi Modulul I. Materiale,


strează utilizarea materi- instrumente şi tehnici Discuţii: Analiza
cunoştinţe şi alelor, tehnicilor şi de artă materialelor de artă,
abilităţi de instrumentelor de artă. tehnicilor utilizate în
1 lucru cu Unitatea 1: Materiale discuţie Răspunde la ope-rele artiştilor
1 a 6.09 materialele, şi tehnici grafice, pictu- subiect. Exprimă plastici.
instrumente rale, sculpturale şi Lucrare opinie, părere
şi tehnici de 1.1. Selecteză materialele decorative practică proprie. Utilizează
artă şi le şi tehnicile Evaluare iniţială. corect termino- Interpretarea
utilizeză ca adecvate subiectului logia. subiectelor operelor de
mijloace de propus sau ideii de Subiecte: Exerciţiu artă, a lucrărilor
5 comunicare creaţie selectate. 1.tehnica grafică mixtă: plastic Realizarea subie- executate de elevi.
2 a 13.09 vizuală în tuş, peniţă, acuarelă, ctului. Aplicarea
redarea pensulă. elementelor de Exersări şi
unor idei, Experi- limbaj plastic. experimentări în diverse
emoţii, stări 2.Tehnici mixte de ment Manifestă materiale şi tehnici.
3 b 20.09 sau mesaje pictură: pictură cu ciară pictural atitudine
pentru un şi acuarelă. individual cre- Selectarea materialelor
public 1.2.Crează compoziţii cu ativă. în dependenţă de
divers. acelaşi subiect în diverse 3. Tehnici sculpturale: Lucrare subiectele abordate.
4 tehnici şi materiale de Metodede creare spaţială
c 27.09 artă. plastica, turnarea, Barem de Activităţi individuale şi
cioplirea. evaluare a în grup.
lucrării.
5 d 4.10 4.Tehnici decorative : Exerciţiu
pictura cu guaşe, dublu
Stilizarea plastică.
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică pentru clasa 6

Domeniul: Exprimarea artistico-plastică.Crearea compoziţiilor plastice în diverse tehnici de artă


5.Subiectul lucrării
6 e 11.10 plastice.Relaţia: subiect- Discuţii
materiale-tehnici. Lucrare de
Evaluarea unităţii. evaluare
p.91

modulul II. Mijloace


2.Valorificarea artistico-plastice
2.Utilizează
Limbajului Artelor
Unitatea1. Răspunde la
plastice În exprimarea
creativ Mijloace de expresie : subiect. Exprimă Discuţii: mijloace de
plastică.
opinie, părere expresie specifice
în grafică, sculptură -
limbajul proprie. Utilizează graficii, picturii,
punctul,linia, forma,
discuţii corect termino- sculpturii şi artei
3 valoarea, acromatism,
7 plastic ca logia. decorative.
a 18.10 lumina, raportul gol-plin
Exerciţiu
mijloc de 2.1. Să organizeze grafic
subiecte:
suprafeţe plastice desen Realizarea Exersări şi
1.Expresivităţi şi semni-
realizare utilizînd creativ mijloace analogic subiectului. experimentări în diverse
ficaţii ale punctului şi
de expresie specifice Aplicarea materiale şi tehnici.
liniilor.
a ideilor, graficii, picturii şi artei elementelor de
8 b 25.10 Exerciţiu limbaj plastic.
decorative. 2.Formele plane- siluete
subiectelor plastic Manifestă
atitudine Modalităţi de aplicare şi
plastic şi individual realizare.
creativă
c 1.11 3.Forme volumetrice.
9 proiectelor Lucrare
practică
Evaluarea unităţii
artistice.
Activităţi individuale şi
în grup.
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică pentru clasa 6

Domeniul: Exprimarea artistico-plastică.Crearea compoziţiilor plastice în diverse tehnici de artă

Unitatea2:
2.Mijloace de
expresie: în pictură-
Nuanţele deschise şi în-
chise, textura, mişcarea Exerciţiu Exersări în obţinerea
6 abstract Realizarea diferitor nuanţe de
10 a 8.11 Subiecte: subiectului. culori .
1.Nuanţarea culorilor Schiţă de Aplicarea
11 b 15.11 culori elementelor de Semnificaţiile culorilor
2.2. Să perceapă culorile 2.Semnificaţii cromatice analogică limbaj plastic. la diverse popoare şi în
ca mijloace de Manifestă creaţia artiştilor plastici.
12 c 22.11 transmitere a unor 3.Schemele de culori: atitudine
diverse mesaje. monocromă , analoagă. Lucrare individual Explicarea noţiunii de
plastică creativă gamă cromatică şi
13 d 29.11 4.Gama cromatică. picturală recunoaşterea în
Dominanta cromatică. diferite contexte
2.3. Să exprime stări Gama acromatică. Utilizarea plastice. Realizarea
afective prin gama diverselor diferitor subiecte în
14 e 6.12 cromatică şi acromatică. 5.Gama de contrast. Lucrare materiale,instru- gamă caldă şi rece,
Schema complementară plastică mente.Realizarea cromatică
Schema policromă. picturală sarcinii.Atitudinea şi acromatică.
individual-
15 f 13.12 creativă Analiza lucrărilor
6.Schema analoagă, exerciţiu realizate.
/Gama rece./Gama dublu
caldă. Foaia de titlu.
evaluarea Conţinut divers. Activităţi individuale şi
Evaluarea unităţii. de la p.107 Sistematizarea în grup.
produselor.
16 1 20.12 Recapitulare.Evaluare prezentare Aspect estetic.
modulelor I şi II portofoliu
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică pentru clasa 6

Domeniul: Exprimarea artistico-plastică.Crearea compoziţiilor plastice în diverse tehnici de artă


4 3.Recep-
a tează
imagini,
opere de Modulul III.Structuri şi Lucrare
artă diverse fenomene ale naturii. practică
b ca stil ,idee , 3. Reprezentarea Explicarea noţiunii de
manieră de plastică a /Clarobscurul. Reprodu- clarobscur.
reprezentare /lumina şi valoarea. cerea (unui
structurilor şi
din diferite model: Modalităţi de
perioade fenomenelor Perspectiva aeriană. pasăre, reprezentare.
c istorice, naturii în diverse Perspectiva liniară . animal, Realizarea
pentru a materiale şi Natura statică. ulcior, studiului. Exersări grafice şi în
descoperi şi tehnici de artă. figurină, Aplicarea culori (corpuri
înţelege Natura statică etc după creativă a geometrice,obiecte de
multiple decorativă. natură mijloacelor uz casnic, păsări,
d dimensiuni conform plastice. animale etc.),executate
ale lumii Recapitulare algoritmulu Atitudinea după natură, din
artistice şi i stabilit) individual imaginaţie şi memorie.
experien-ţei creativă în
umane. reprezentarea Explicarea prin exemple
pastică a a noţiunii de
Lucrare structurlor şi perspectivă liniară şi
3.1. Să aplice clarobscurul Evaluare. practică fenomenelor aeriană.
în redarea volumului naturii.
obiectelor.

3.2. Să perceapă Generalizare.


perspectiva liniară şi Realizarea
aeriană ca modalităţi de studiului.
sugerare a spaţiului în Aplicarea
opere de artă. creativă a
mijloacelor
Proiect didactic de lungă durată la educaţia plastică pentru clasa 6

Domeniul: Exprimarea artistico-plastică.Crearea compoziţiilor plastice în diverse tehnici de artă


plastice.
Atitudinea
individual
creativă în
reprezen-tarea
pastică a
structur-lor şi
feno-menelor
naturii.

Realizarea
subiectului.
Aplicarea
elementelor de
limbaj plastic.
Manifestă
atitudine
individual
creativă

S-ar putea să vă placă și