Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Direcția Generală Educație Fălești

PLAN MANAGERIAL
2019-2020
INSTITUȚIA PUBLICĂ
LICEUL TEORETIC ,,MIHAI EMINESCU”
DISCUTAT ŞI APROBAT
LA ȘEDINȚA CONSILIULUI PROFESORAL
NR. 03 DIN 12 SEPTEMBRIE 2019

APROB:_____________________________

DIRECTOR: Pleșca Rodica _____________


PRIORITĂŢI ALE ANULUI ŞCOLAR 2019 - 2020
În contextul schimbărilor din domeniul educațional, școala este chemată să cultive valori, să creeze competențe care să asigure suportul necesar
integrării într-o lume a modernizării educaționele. Aceasta reprezintă prioritatea Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, ca instituţie care
gestionează procesul de învăţământ și cel bugetar. Această misiune poate fi îndeplinită dacă Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” acţionează
pentru:
 realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar la nivelul unității;
 asigurarea aplicării strategiei instituţionale;
 compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative;
 monitorizarea calităţii procesului educaţional;
 implementarea curriculumului naţional în unitatea de învăţământ;
 sprijinirea dezvoltării instituţionale, a capacităţii de inovare la nivelul unităţii de învăţământ;
 consiliere, orientare, sprijin şi îndrumare;
 asigurarea accesului egal la educaţie, al interculturalităţii;
În contextul schimbărilor din educație (abordări şi metode educaţionale noi, deschidere către comunitate, dezvoltare instituţională, management
performant, descentralizare etc.), având în vedere şi orientările strategice ale Ministerului Educaţiei, Culturii si Cercetării în domeniile educaţiei , al
administrării şi al gestiunii unităţii de învăţământ într-un mediu descentralizat, este necesară implementarea strategiei de dezvoltare a învăţământului
preuniversitar din instituție care să faciliteze calitatea în educaţie.
Viziunea Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”: Educație de valori-educație pentru valori.
Misiunea Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”: Orientarea activității educaționale spre organizarea unui învățământ de calitate
prin valorizarea competențelor pentru viață la elevi, capabili să-și găsească locul într-o lume în schimbare, demonstrând o atitudine responsabilă față
de societate, de mediu, de valorile naționale și universale.
Obiectivul general al procesului educațional din instituție: Managementul schimbării în contextul școlii prietenoase copilului.
Astfel, se va pune accentul pe:
 Dotarea sălilor de clase cu mobilier adecvat, suport didactic și mijloace tehnice moderne;
 Îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală, vizând antrenarea tuturor elementelor care participă la eficientizarea procesului educațional;
 Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare actor educațional (profesor, elev, părinte);
 Accesul egal şi sporit la educaţie a tuturor elevilor;
 Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul euristic, formativ și nonformal.
 Promovarea unui sistem modern de predare-învățare-evaluare;
 Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire față de activitatea didactică în scopul obţinerii de performanţe în învăţare a elevilor;
 Asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/ persoane; formarea competenţelor-cheie.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular  Lipsa de interes din partea unor profesori, elevi şi părinţi
(planuri de învăţământ şi programe şcolare); pentru procesul instructiv-educativ de calitate;
 Implementarea politicilor educaționale, cadre didactice calificate;  Lipsa motivației la o parte dintre cadrele didactice de a se
 Dotarea cabinetelor de studii cu mijloace tehnice moderne; implica în activități de promovare a experienței profesionale;
 Existenţa în şcoală a sălilor de clase, laboratoarelor de chimie, biologie, fizică,  Lipsa serviciului logopedului;
informatică, sălă de festivități , bază sportivă;  Lipsa specialiștilor în domeniu pentru predarea orelor
 Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern, complex; opționale;
 Existenţa unui grup de elevi și profesori care lucrează pentru performanţe la  Procesul de migrație al elevilor;
concursurile școlare ;  Numărul mare de absențe.
 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi extracurriculare și manageriale
de nivel raional și republican;
 Medie bună obţinută la nivel primar, gimnazial și liceal;
 Interesul conducerii şcolii pentru dezvoltarea bazei materiale;
 Oferta şcolii satisface nevoile beneficiarilor;
 Existența mijloacelor moderne de comunicare;
 Prezența sistemului de alarmă antiincendiară;
 Autonomie și transparență în valorificarea resurselor financiare;
 Colaborarea cu părinții, serviciile publice, APL și alți actori educaționali;
 Asigurarea accesului elevilor la servicii medicale.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu DGE şi MECC,instituțiile abilitate  Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin
pentru formarea profesională prin diverse mijloace de comunicare electronică; unii elevii;
 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin realizarea unor proiecte de finanţare,  Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind
dar și prin completarea claselor cu elevi; priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în educație;
 Asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin instituțiile abilitate pentru  Scăderea interesului și implicării părinților în activitatea
formare; educațională;
 Posibilitaea initierii unor proiecte educaționale;  Exodul în masă a părinților;
 Accesul tuturor elevilor la serviciile psihologului școlar;  Reticența unor cadre didactice la schimbările din sistem.
 Posibilitatea implicării elevilor în procesul decizional al instituției;
 Asigurarea condițiilor favorabile pentru alimentarea (ciclul primar), siguranța și
confortul elevilor;
 Informarea periodică a părinților cu rezultatele elevilor prin diferite forme/mijloace;
 Asigurarea unui mediu favorabil și sigur pentru fiecare copil, inclusiv copii cu CES.
Dimensiune/Obiectiv general 1: Sănătate, siguranță, protecție

Standardul/Obiectivul specific 1.1. : Asigurarea securității și protecției tuturor elevilor

Domeniul: Management
Indica- Acțiuni Activități preconizate Termene Responsabili Produse Note
tori
1.1.1. Asigurarea instituției cu -Perfectarea și verificarea documentației. August Directorul Documente
documentația tehnică, sanitaro- Pe parcursul Directorul adjunct perfectate
igienică și medicală, prin care anului pentru gospodărie
se atestă pregătirea școlii Asistentele medicale
pentru desfășurarea procesului
educațional.
1.1.2. Colaborare cu autoritatea Permanent Directorul
publică locală, cu respectarea
atribuțiilor stabilite de lege
pentru fiecare parte.
1.1.3. Asigurarea cu pază și securitate -Angajarea gardianului August Directorul Securitate
a școlii și a teritoriului. -Instalarea camerelor de supraveghere asigurată
1.1.4. Respectarea normelor igienico- Permanent Directorul
sanitare și adoptarea deciziilor Asistentele medicale
care se impun.
1.1.5. Asigurarea siguranței elevilor -Respectarea necondiționată a fișei Permanent Directorul Elevi în
pe toată durata programului postului pentru gardian, diriginți, cadre siguranță
școlar și la toate activitățile didactice.
extrașcolare, excursii, etc.
1.1.6. Elaborarea unui orar echilibrat, August Directorii adjuncți Orar funcțional
flexibil în care disciplinele
exacte alternează cu cele
umanistice, artistice,
tehnologice și cele sportive și
asigură raportul optim între
timpul instruirii formale și cel
al instruirii nonformale, între
timpul de învățare și timpul de
recreere.
Domeniul: Capacitate instituțională
1.1.7. Asigurarea fiecărui elev cu un Permanent Directorul Săli de clasă
loc de lucru în bancă/la masă La necesitate dotate cu
corespunzător taliei sale, mobilier
acuității vizuale și auditive, corespunzător
particularităților
psihofiziologice individuale.
1.1.8. Dotarea laboratoarelor, La necesitate Directorul Interioare
atelierelor, sălilor sportive, etc dotate
cu echipament, utilaj adecvat, corespunzător
respectând parametrii sanitaro-
igienici, termenele de
valabilitate, cerințele de
securitate și normele sanitare.
1.1.9 Asigurarea cu spații pentru Permanent Directorul Spații
prepararea și servirea hranei Asistenta medicală amenajate
care să corespundă normelor responsabilă conform
sanitare în vigoare privind Diriginții normelor
siguranța, accesibilitatea, sanitare
funcționalitatea și confortul
elevilor.
1.1.10. Asigurarea cu blocuri sanitare Permanent Directorul Blocuri sanitare
bine dotate. în corespundere
cu normele
1.1.11. Instituția de învățământ -Instruirea personalului didactic și La necesitate Directorul Mijloace
dispune de mijloace nondidactic în caz de incendiu. Directorul adjunct antiincendiare
antiincendiare și ieșiri de pentru gospodărie instalate
rezervă. Personal
informat
1.1.12. Înregistrarea, cercetarea și -Informarea cadrelor didactice, părinților, La necesitate Consiliul de eică Reclamații
soluționarea reclamațiilor elevilor cu privire la procedura de soluționate
elevilor, personalului didactic, depunere a petițiilor, sesizărilor etc. Beneficiari
familiilor, etc.în cadrul informați
Consiliului de etică.
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
1.1.13. Familiarizarea elevilor cu -Organizarea și desfășurarea decadei Septembrie Directorul adjunct Elevi
respectarea regulilor de circulației rutiere. pentru educație familiarizați și
circulație rutieră, tehnica instruiți
securității în mediul școlar și în -Organizarea și desfășurarea Zilei Aprilie Echipa managerială
cel cotidian, de prevenire a protecției civile în școală. Diriginții
situațiilor de risc (inundații,
incendii, cutremure etc) și de
acordare a primului ajutor.
1.1.14. Racordarea rației alimentare la Conform planului Directorul
acoperirea normelor fiziologice Asistenta medicală
de consum pe zi, în
conformitate cu legislația
sanitară în vigoare.
Standardul/Obiectivul specific 1.2. : Dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a
fiecărui elev.
Domeniul: Management
1.2.1. Informarea personalului, -Seminar instructiv-metodic: „Prevenirea Septembrie Directorul adjunct Elevi informați
elevilor, părinților asupra și asistența multidisciplinară a copiilor pentru educație și protejați
modalităților de prevenire, victime ale violenței”.
identificare, semnalare,
evaluare și soluționare a
acuzațiilor de abuz/neglijare
asupra copiilor.
1.2.2. Punerea la dispoziția -Diseminarea informației pe pagina web a Permanent Directorii adjuncți Informație
membrilor comunității a instituției. diseminată
materialelor informative Persoane
privind acțiunile de protecție a informate
sănătății copiilor și de
securizare a mediului școlar.
Domeniul: Capacitate instituțională
1.2.3. Realizarea activităților de -Masă rotundă (părinți-elevi-profesori, Februarie Directorul adjunct Persoane
prevenire și combatere a clasele a VIII-a – a IX-a): „O școală fără pentru educație informate
violenței în școală în violență”. Diriginții
colaborare cu -Vizionare de film: „Școala între violență Noiembrie Psihologul școlar
părinții/reprezentanții legali ai și toleranță”
elevilor.
1.2.4. Dezvoltarea relațiilor de -Campanii de informare, dezbateri, mese Pe parcursul Directorul adjunct Elevi instruiți
parteneriat cu actorii rotunde cu actorii comunitari de referință, anului pentru educație
comunitari de referință, cu cu societatea civilă în scopul prevenirii Diriginții
societaea civilă în scopul comportamentelor dăunătoare vieții.
prevenirii comportamentelor
dăunătoare vieții.
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
1.2.7. Accesul copiilor la serviciile de -Oferirea ședințelor de consiliere a Conform planului Psihologul școlar Copii informați
sprijin, pentru asigurarea activităților de profilaxie și remediere a
dezvoltării fizice, mentale și problemelor.
emoționale
1.2.8. Implicarea sistematică a -Realizarea acțiunilor de sensibilizare și Pe parcursul Directorul adjunct Persoane
cadrelor didactice, elevilor, comunicare în cadrul companiilor de anului pentru educație informate
părinților în campanii de prevenire a comportamentelor dăunătoare Asistenta medicală
prevenire a comportamentelor sănătății. Diriginții
dăunătoare sănătății. Profesorii de
educație pentru
sănătate
Standardul/Obiectivul specific 1.3. : Oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață

Domeniul: Management
1.3.1. Eficientizarea relațiilor de -Colaborarea intersectorială: promovarea Pe parcursul Directorul adjunct Informații
parteneriat cu serviciile publice sănătății fizice și mentale, a stilului anului pentru educație diseminate
de sănătate asigurând sănătos de viață în instituție și comunitate Diriginții
promovarea valorii sănătății prin activități de informare și susținere Parteneri
fizice și mentale, stilului (dialog de politici). educaționali
sănătos de viață în instituție și
comunitate.
1.3.2. Asigurarea accesului Permanent Asistenta medicală Servicii
permanent al elevilor la medicale
serviciile medicale. acordate
Domeniul: Capacitate instituțională
1.3.3. Organizarea activităților de -Organizarea și desfășurarea ședințelor de Pe parcursul Psihologul școlar Elevi informați
profilaxie cu elevii în vederea profilaxie în colaborare cu alți actori anului
problemelor psihoemoționale educaționali. Conform planului
(mese rotunde, concursuri,
sesiuni de terapie prin artă,
muzică, dans etc).
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
1.3.4. Promovarea acțiunilor -Dezbatere: „Pledăm împreună pentru un Octombrie Directorul adjunct
educative pentru un mod stil de viață sănătos” pentru educație
sănătos de viață prin activități CLE
școlare și extrașcolare. Asistenta medicală
Împlicarea părinților în -Starturi vesele (părinți-elevi-profesori): Noiembrie Profesorii de Activități
activități curriculare și „Într-un corp sănătos o minte educație fizică realizate
extracurriculare cu sănătoasă”. Diriginții claselor a Persoane
problematică de prevenire și VII-a implicate
combatere a violenței în mediul Martie Directorul adjunct
școlar/familie, de promovare a -TVC: „STOP violenței”(părinți-elevi- pentru educație
unui mod sănătos de viață. profesori) Diriginții claselor a
VIII-a
1.3.5. Realizarea măsurilor de -Ședințe de profilaxie și remediere cu Conform planului Psihologul școlar Elevi antrenați
ameliorare și de prevenire a genericul: „Cum să facem față situațiilor
surmenajului și de profilaxie a stresante în viață”.
stresului psihosomatic pe
parcursul procesului
educațional.
1.3.6. Orientarea elevilor spre -Masă rotundă cu specialiștii în domeniu Noiembrie Profesorii de Elevi instruiți
programe educative ce (clasele a VIII-a – a IX-a). educație pentru
promovează modul sănătos de sănătate, educație
viață: educație pentru sănătate, pentru societate,
educație nutriționistă, educație dezvoltare personală
sexuală etc., prin orele
opționale, educație pentru
societate, dezvoltare personală.
Dimensiune/Obiectiv general 2: Participare democratică

Standardul/Obiectivul specific 2.1.: Participarea copiilor la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare
Domeniul: Management
2.1.1. Asigurarea participării elevilor Aplicarea chestionarelor. Decembrie Directorii adjuncți Chestionare
în procesul decizional al vieții Mai Diriginții aplicate
școlare.
2.1.2. Mediatizarea informației -Diseminarea informației pe pagina web. Pe parcursul Directorii adjuncți Elevi informați
referitor la aspectele școlare și -Ședințe cu elevii în cadrul dirigenției. anului Diriginții
extrașcolare prin diverse -Ședințe ale CLE. CLE
mijloace.
2.1.3. Elaborarea instrumentelor ce -Aplicarea chestionarelor Decembrie Directorii adjuncți Chestionare
asigură valorizarea opiniilor în Mai Diriginții aplicate
procesul educațional al vieții
școlare.
Domeniul: Capacitate instituțională
2.1.4. Asigurarea funcționării paginii -Completarea sistematică a paginii web. Permanent Directorii adjuncți Informație
web a liceului ca mijloc de diseminată
comunicare și exprimare a
opiniei cu privire la toate
aspectele de interes social.
2.1.5. Participarea CLE la luarea -Realizarea unui chestionar: „Accidente, Decembrie Președintele CLE Chestionare
deciziilor democratice privind abuz, violență” – modalități de prevenire Mai Directorul adjunct aplicate și
problemele elevilor. și combatere a violenței școlare. pentru educație analizate
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
2.1.7. Implicarea elevilor în -Dezbateri: „Poluarea morală și efectele Martie CLE Activitate
soluționarea problemelor la ei asupra mediului școlar”. Directorul adjunct desfășurată
nivel de clasă, școală. pentru educație
2.1.8. Asigurarea exprimării libere a -Aplicarea chestionarelor Decembrie Directorii adjuncți Chestionare
elevilor referitor la demersul Mai Diriginții aplicate
educațional.

Standardul/Obiectivul specific 2.2: Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul decizional

Domeniul: Management
2.2.1. Implicarea părinților în diverse La necesitate Comisii instituite
comisii instituite în liceu.
2.2.2. Informarea periodică a -Ședințe cu părinții Pe parcursul Diriginții Părinți informați
părinților în ședințele pe clase, anului
generale despre rezultatele
școlare.
2.2.4. Încheierea acordurilor de -Perfectarea acordurilor de parteneriat. Pe parcursul Directorul Promovarea
parteneriat și colaborarea cu anului imaginii
actorii educaționali din -Implicarea instituției în proiecte instituției
comunitate în asigurarea educaționale. Contracte
interesului copilului. încheiate
2.2.5. Realizarea parteneriatului cu Pe parcursul Echipa managerială Realizare de
actorii educaționali pentru anului parteneriate
îmbunătățirea condițiilor de
studii, odihnă și relaxare.
Domeniul: Capacitate instituțională
2.2.6. Asigurarea educației de calitate -Masă rotundă: „Asigurarea educației de Ianuarie Directorul adjunct Persoane
prin implicarea părinților, calitate”. pentru educație informate
autorităților APL, elevilor și a
CA.
2.2.7. Implicarea Comitetului -Ședințe ale Comitetului părintesc și Conform planului Directorul adjunct Părinți informați
părintesc și a Asociației Asociației de părinți. pentru educație și implicați
părinților în luarea deciziilor cu Diriginții
privire la problemele
educaționale.
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
2.2.10. Participarea părinților și a -Elaborarea planului Comitetului de Septembrie Directorul adjunct Plan elaborat
elevilor la elaborarea părinți. pentru educație
documentelor programatice. Președintele
Comitetului
părintesc
2.2.11. Realizarea activităților de -Ședințe cu părinții pe grupe de clase: Noiembrie Directorul adjunct Ședințe
pedagogizare a părinților prin „Universitatea părinților” Aprilie pentru educație organizate
diverse activități. Diriginții
Comitetul părintesc
2.2.12. Implicarea părinților în Pe parcursul Echipa managerială Părinți implicați
procesul educațional și anului, în cadrul Comitetul părintesc
activitatea extracurriculară. diverselor
activități
2.2.13. Implicarea -Activități de ghidare în carieră Martie Echipa managerială Activitate
persoanelor/resurselor din profesională cu invitația specialiștilor din Mai Diriginții desfășurată
comunitate în activitățile de diverse domenii.
educație financiară și ghidare
în carieră.
Standardul/Obiectivul specific 2.3.: Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate interculturală
bazată pe democrație.
Domeniul: Management
2.3.1. Monitorizarea respectării -Aplicarea chestionarelor Decembrie Președintele CLE Chestionare
diversității culturale, etnice, Mai Directorul adjunct aplicate și
lingvistice, religioase prin pentru educație analizate
respectarea principiilor Diriginții
democratice.
Domeniul: Capacitate instituțională
2.3.7. Organizarea activităților -Masă rotundă: „Suntem diferiți, dar ne Februarie Președintele CLE Activitate
specifice diferitor comunități completăm armonios”. Președintele realizată
culturale, etnice, lingvistice, Comitetului
religioase, cu participarea părintesc
cadrelor didactice, elevilor, Directorul adjunct
părinților și a altor membri ai pentru educație
comunității. Psihologul școlar
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
2.3.9. Promovarea, prin diverse Conform planului Echipa mangerială Activitate
activități, a respectării valorilor desfășurată
naționale și ale minorităților
etnice.
Dimensiune/Obiectiv general 3: Incluziune educațională

Standardul/Obiectivul specific 3.1.: Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare
socială, apartenență politică sau religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea
potențialului propriu în cadrul procesului educațional
Domeniul: Management
3.1.2. Funcționarea CREI conform -Elaborarea planului de activitate a CREI. August Președintele CREI Plan întocmit
planului de activitate.
3.1.3. Încurajarea formării continue a Seminar: „Școala incluzivă – o școală Septembrie Președintele CMI, Cadre didactice
cadrelor didactice în domeniul deschisă pentru toți”. E.Țîbuleac informate
educației incluzive. CDS
3.1.4. Elaborarea documentelor -Înaintarea demersurilor către SAP. August Directorul adjunct, Documente
manageriale care reflectă Septembrie E.Țîbuleac elaborate
asigurarea serviciilor pentru
elevii cu CES.
Domeniul: Capacitate instituțională
3.1.6. Crearea unei baze de date a -Perfectarea bazei de date Septembrie Directorul adjunct, Bază de date
tuturor copiilor de vârstă E.Țîbuleac. perfectată
școlară din comunitate,
incluzive a celor cu CES și
privind evoluțiile demografice
și perspectivele școlii pentru
următorii 5 ani.
3.1.7. Crearea și funcționarea Permanent Directorul Ordin elaborat
Comisiei instituționale de Elevi școlarizați
școlarizare a elevilor.
3.1.9. Promovarea imaginii instituției Întâlniri cu părinții din grădinițele și Aprilie-mai Directorii adjuncți Imagine
în scopul asigurării gimnaziile din raion. promovată
înmatriculării elevilor în
instituție.
3.1.10. Instituirea și funcționarea Septembrie Directorul Ordin elaborat
CMI.
3.1.11. Înregistrarea și evidența datelor -Elaborarea fișelor. Pe parcursul Director adjunct Fișe completate
privind progresul școlar. anului Țîbuleac E., CDS
3.1.12. Asigurarea serviciilor Pe parcursul CDS Servicii prestate
psihopedagogice și a CDS anului Psihologul școlar
pentru copiii cu CES.
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
3.1.13. Elaborarea PEI, curriculumului August- Directorii adjuncți Documente
modernizat și a materialelor septembrie pentru instruire elaborate
didactice necesare. Cadre didactice
CDS
Standardul/Obiectivul specific 3.2.: Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă
diferențele individuale
Domeniul: Management
3.2.1. Identificarea și combaterea -Monitorizarea stării de bine a elevilor cu Permanent CDS Elevi protejați
oricăror forme de discriminare. CES în clasă/școală. Diriginții
3.2.3. Întocmirea planurilor CMI și -Elaborarea planurilor August Director adjunct, Planuri elaborate
CDS. Țîbuleac E., CDS
Domeniul: Capacitate instituțională
3.2.5. Organizarea activităților de -Activitate de grup combinat: „Bogățiile Octombrie CDS Elevi implicați
informare, prevenire și toamnei”.
soluționare a situațiilor de
discriminare.
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
3.2.8. Elaborarea și aplicarea PEI, -Implementarea PEI Septembrie- Directorii adjuncți Documente
curriculumului modernizat. octombrie CDS elaborate
Pe parcuesul Cadre didactice
anului
3.2.9. Evaluarea progresului școlar a -Completarea fișelor Pe parcursul Cadre didactice Fișe completate
copiilor cu CES. anului CDS
Părinți
Standardul/Obiectivul specific 3.3.: Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil

Domeniul: Management
3.3.1. Asigurarea unui mediu -Activitate extracurriculară: „În lumea Decembrie CDS Elevi implicați
accesibil și sigur pentru fiecare basmului de Anul Nou”.
copil.
3.3.4. Asigurarea protecției datelor cu Permanent Președintele CMI Date protejate
caracter personal și accesul la CDS
datele de interes public.
Domeniul: Capacitate instituțională
3.3.6. Dotarea instituției în Permanent Directorul Instituție dotată
conformitate cu nivelul de
școlarizare, profilul unității de
învățământ.
3.3.8. Asigurarea funcționării CREI -Elaborarea planului de activități a CREI August- Președintele CREI Plan elaborat
și dotarea lui după necesități. septembrie
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
3.3.10. Utilizarea TIC adaptate la Permanent Cadrele didactice Lecții și activități
necesitățile tuturor elevilor. atractive
Dimensiune/Obiectiv general 4: Eficiența educațională

Standardul/Obiectivul specific 4.1.: Instituția de învățământ creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de
calitate
Domeniul: Management
4.1.1. Orientarea planurilor strategice -Elaborarea planurilor educaționale August- Echipa managerială Planuri elaborate
și operaționale ale instituției conform cerințelor curriculare septembrie
spre creșterea calității
educației, înțeleasă ca progres
în obținerea rezultatelor
învățării.
4.1.3. Îmbunătățirea bazei materiale a -Reparația capitală a sălii de festivități. August Directorul Mobilier procurat
instituției și completarea cu -Procurarea mobilierului pentru clasa I și
necesarul de cadre calificate. ospătărie. Specialiști
-Solicitarea specialiștilor conform La necesitate calificați
ofertelor.
4.1.4. Elaborarea și aplicarea de către -Organizarea și desfășurarea controalelor Pe parcursul Echipa managerială Controale
echipa managerial a unui în instituție: anului realizate
mecanism de -tematice; Conform
monitorizare/automonitorizare -speciale; graficelor
a eficienței educaționale în -de specialitate;
instituție
4.1.5. Implicarea CA în asigurarea -Elaborarea planului de activitate a CA. Septembrie Președintele CA Plan elaborat
serviciilor educaționale de
calitate prin comunicare
transparentă și democratică.
Domeniul: Capacitate instituțională
4.1.6. Organizarea procesului -Elaborarea planurilor operaționale ale August- Directorii adjuncți Planuri elaborate
educațional conform misiunii directorilor adjuncți conform obiectivelor septembrie și implementate
și obiectivelor propuse. pentru noul an de studii. Lunar
4.1.7. Asigurarea instituției cu -Implicarea în proiectul „Clasa Pe parcursul Directorul Instituție dotată
echipamente, materiale și viitorului”. anului
auxiliare curriculare necesare -Dotarea instituției cu TIC etc.
implementării Curriculumului
național.
4.1.8. Asigurarea instituției cu -Angajarea cadrelor didactice și auxiliare August Directorul Personal angajat
personal didactic și auxiliar la necessitate.
calificat. -Promovarea și valorificarea cadrelor Septembrie Comisia de atestare Cadre didactice
didactice prin conferirea/confirmarea Pe parcursul promovate
gradelor didactice. anului
4.1.9. Utilizarea eficientă a resurselor -Elaborarea planului de achiziții. Decembrie Directorul Plan elaborat și
financiare în scopul realizării -Realizarea planului. Pe parcursul Contabilul realizat
standardelor de calitate. anului
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
4.1.10. Implementarea Curriculumului -Repartizarea și realizarea orelor Mai/august Echipa mangerială Curriculum
național cu adaptare la opționale, a orelor de cerc și a secțiilor Pe parcursul realizat
condițiile instituționale. sportive. anului
Standardul/Obiectivul specific 4.2.: Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile stabilite
prin curriculumul național
Domeniul: Management
4.2.1. Monitorizarea implementării -Verificarea progresului școlar al copiilor Mai CMI Fișe verificate
curriculumului și a PEI. cu CES.
4.2.2. Asigurarea formării -Elaborarea graficului formării continue. La necesitate Directorii adjuncți Grafic elaborat și
profesionale continue a -Respectarea cerințelor față de formarea respectat
cadrelor didactice și auxiliare. continuă.
Domeniul: Capacitate instituțională
4.2.3. Asigurarea necesarului de La necesitate Directorul Necesar de cadre
cadre didactice și auxiliare asigurat
pentru realizarea finalităților
curriculare.
4.2.4. Monitorizarea aplicării -Asistențe la ore în cadrul diverselor Pe parcursul Echipa managerială Note informative
strategiilor didactice interactive controale. anului
și a TIC în procesul
educațional/
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
4.2.7. Elaborarea proiectelor de lungă -Verificarea proiectelor de lungă/scurtă Septembrie/Pe Directorii adjuncți Proiecte
și scurtă durată conform durată, pe unități de învățare. parcursul anului elaborate
cerințelor curriculare, inclusiv -Participare la formări cu privire la August Profesori
cu includerea schimbărilor schimbările curriculare. informați
curriculare.
4.2.8. Elaborarea, de către cadrele -Instruirea tinerilor specialiști cu privire Septembrie- Directorii adjuncți Tineri specialiști
didactice, a instrumentelor de la elaborarea instrumentelor de evaluare. octombrie Mentorii instruiți
evaluare (inclusiv pentru elevii -Monitorizarea aplicării instrumentelor de Pe parcursul Instrumente de
cu CES) . evaluare. anului evaluare
-Elaborarea graficului evaluărilor Lunar/semestrial elaborate și grafic
sumative. respectat
4.2.9. Sistematizarea, diagnosticarea -Asistențe la orele de analiză a Pe parcursul Mentorii Fișe de asistențe
și îmbunătățirea rezultatelor evaluărilor (clasele a IX-a și a XII-a). anului Directorii adjuncți la ore
școlare de către cadrele -Completarea diagramelor de Cadrele didactice Fișe evaluate
didactice în conformitate cu monitorizare a evaluării (ciclul primar,
standardele de evaluare clasele a V-a și a VI-a).
curriculare (inclusiv pentru
elevii cu CES).
4.2.10. Valorificarea competențelor -Verificarea produselor elevilor. Pe parcursul Directorii adjuncți Produse elaborate
profesionale ale cadrelor anului și verificate
didactice în organizarea și
desfășurarea orelor opționale.
4.2.11. Organizarea și desfășurarea -Elaborarea planului activităților August- Directorul adjunct Plan elaborat și
activităților extracurriculare în extracurriculare. septembrie pentru educație respectat
concordanță cu misiunea și
obiectivele proiectate.
4.2.12. Asigurarea sprijinului -Identificarea elevilor cu necesități Pe parcursul Directorii adjuncți Elevi implicați și
individual al elevilor pentru speciale (pe domenii). anului promovați
obținerea rezultatelor -Elaborarea planului de activități cu Conform
performante (inclusiv pentru copiii dotați (pe instituție). graficelor
elevii dotați și cu CES). -Organizarea și desfășurarea olimpiadelor
și concursurilor școlare.
-Organizarea și desfășurarea sărbătorilor
„Gala succeselor”, „Elevul anului” și
„Așii cunoașterii”(ciclul primar).
Standardul/Obiectivul specific 4.3.: Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional

Domeniul: Management
4.3.1. Asigurarea accesului elevilor la Pe parcursul Echipa managerială Resurse
resursele educaționale de care anului Bibliotecarul educaționale
dispune instituția: bibliotecă, Cadrele didactice accesibile
laboratoare, ateliere, sală de
festivități, de sport.
4.3.2. Participarea elevilor și a -Participare în ședințele diverselor Pe parcursul Echipa managerială Elevi, părinți
părinților în procesul comisii, a jurizării. anului implicați
decizional al instituției.
Domeniul: Capacitate instituțională
4.3.3. Completarea bazei de date a Pe parcursul Directorul Bază de date
instituției. anului Responsabilul de completată
baza de date
4.3.4. Organizarea și desfășurarea -Eleborarea și realizarea planului Conform planului Directorul adjunct Plan elaborat și
activităților extracurriculare cu activităților extracurriculare. pentru educație realizat
scopul manifestării
potențialului creativ al elevilor.
4.3.5. Realizarea politicii obiective, -Promovarea pe pagina web a ofertelor de Pe parcursul Echipa managerială Elevi promovați
echitabile și transparente de participare la concursuri, a rezultatelor anului
promovare a succesului școlar. obținute etc.
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
4.3.6. Consultarea elevilor privind -Aplicarea chestionarelor/cererilor. Mai Directorii adjuncți Ore opționale
aplicarea curriculumului Diriginții identificate și
național (inclusiv, în realizate
depistarea, prin cerere, a orelor
opționale).
Dimensiune/Obiectiv general 5: Educație sensibilă la gen

Standardul/Obiectivul specific 5.1.: Copiii sunt educați, comunică și interrelaționează în conformitate cu principiile echității de gen

Domeniul: Management
5.1.4. Aplicarea procedurii legale de La necesitate Directorul Securitatea
intervenție a angajaților Consiliul de etică angajaților
instituției în cazurile de abuz,
neglijare, exploatare, trafic al
copilului.
5.1.6. Asigurarea copiilor, cadrelor La necesitate Directorul Servicii aplicate
didactice și a părinților cu Consiliul de etică
servicii de consiliere și
orientare în domeniul
comunicării și interrelaționării
genurilor.
Domeniul: Capacitate instituțională
5.1.7. Asigurarea formării cadrelor La necesitate Directorul Cadre didactice
didactice în privința echității de formate
gen.
Domeniul: Curriculum/Proces educațional
5.1.10. Demonstrarea Permanent Directorul Cerințe
comportamentului Cadrele didactice respectate
nediscriminatoriu, din partea
cadrelor didactice, în raport cu
genul.
5.1.13. Implicarea părinților în Conform planului Directorul adjunct Părinți implicați
activități cu teme privind diriginților pentru educație
echitatea de gen. Diriginții

S-ar putea să vă placă și