Sunteți pe pagina 1din 8

Gimnaziul Tîrgul-Vertiujeni, filială a Gimnaziului Vertiujeni

Aprobat __________________ Coordonat ________________


Directorul gimnaziului Leanca V. Director-adjunct Cijov A.
,,_______,, ___________________ 2022 ,,_______” ________________ 2022

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Dezvoltarea personală pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2022-2023

Profesor: Olaru Lilian

Discutat și aprobat la ședința CM


Proces- verbal nr. ______ din ,, ______ ” ______________
Șeful CM ______________________________
Proiectarea a fost elaborată conform Curriculumului pentru învățământul gimnazial 2018.

Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6
2. Asigurarea calității vieții 6
3.Mod.ul de viață sănătos 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 4
Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE

 Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului
de viaţă;
 Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implica- re activă în menţinerea sănătăţii proprii;
 Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal și oportunităţilor
pieţei muncii;
 Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.
Dimensiunea 1. Unitatea de învăţare: Identitatea personală şi relaţionarea armonioasă
Competenţe Unităţi de Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare
specifice competenţă ore
-Exerciții de exprimare a identității
Exprimarea 1.1. Identificarea Eu-l real, Eu-l ideal, Eu-l dinamic - 2 personale prin identificarea
identității asemănărilor și evoluție personală. Realizări și aspirații realizărilor, performanțelor
personale în deosebirilor dintre personale. personale sub diferite forme: eseu,
relaționarea pasiune și iubire compunere liberă, poster etc ;
constructivă cu pentru asumarea -Elaborarea hărții mintale pornind
familia și ceilalți, responsabilității în de la aspirațiile personale și traseul
prin explorarea relațiile de gen; de realizare a lor;
sinelui și 1.2. Aplicarea Autoreglarea emoțională. Stresul -Discuții de înțelegere a
resurselor strategiilor de academic, impactul stresului asupra 1 fenomenului de stres, de identificare
sociale; autoreglare performanței. Prevenirea și depășirea a semnelor stresului, analiza relației
emoțională și stresului. dintre stres și consecințe;
soluționare a
conflictelor prin Conflictul. Responsabilitate personală în -Exerciții de utilizare a tehnicilor de
asumarea managementul conflictelor. Strategii de 1 relaxare în situații de stres;
responsabilității negociere.
proprii; Iubirea, pasiunea și responsabilitatea în Discuții și studii de caz cu referire
1.3. Argumentarea relațiile de gen. Semnificații, 1 la asemănările și diferențele dintre
rolului familiei în comportament responsabil, riscuri, pasiune și iubire
posibilitățile de modalități de depășire a dificultăților. Discuția „Panel” privind
realizare și evoluție responsabilitatea în relațiile de gen
personală. în realitate și în spațiul virtual.
Valoarea familiei. Familia ca mediu de Dezbateri cu referire la
viață. Comunicarea în familie și starea de responsabilitățile într-o relație de
siguranță. Posibilități de realizare în 1 familie
familie și cu susținerea membrilor familiei.
Spiritul de solidaritate și ajutor reciproc.
Responsabilități versus beneficii.
Produs Produs
(prezentat în cadrul lecției de sinteză/de Poster
autoevaluare) 1 Pledoarie Pro-Familie.
Dimensiunea 2. Unitatea de învăţare: Asigurarea calității vieții

Competenţe Unităţi de Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare


specifice competenţă ore

Manifestarea 2.1. Identificarea Viața ca sursă de învățare. Roluri și 1 Analiza unor experiențe de
comportamentului posibilităților de implicații. Diversitatea comportamentului, învățare din viața elevilor;
centrat pe modul de învățare prin acceptare/neacceptare.
viață sănătos, prin implicarea în viața
implicare activă în comunității; Publicitatea și consumul rațional. Discuții dirijate cu genericul:
menținerea sănătății 2.2. Argumentarea Necesități reale și false. Calitatea 1 „Știu să consum
proprii; beneficiilor produselor. Cheltuieli raționale
consumului rațional Comportamentul corect. Diversitatea Crearea unor povestiri/povețe
al unor produse și situațiilor de manifestare: în familie, la despre comportamentul corect
servicii, din școală, în locuri publice, în activități de 1 manifestat în diverse situații
perspectiva unei vieți divertisment, în natură, în vacanță. din viață;
de calitate; Apreciere și autoapreciere.
2.3. Aprecierea Verticalitatea și curajul. Semnificația și Organizarea unei galerii a
importanței caracteristicile. Necesitatea și importanța 1 eroilor preferați din opere
verticalității și manifestării. Modalități și context de literare, cinema, arte, sport,
curajului în manifestare etc., care au manifestat
manifestarea unui verticalitate și curaj;
comportament rațional”;
corect. Lecturi comentate
„Accentuarea individualității
prin verticalitate și curaj”
Implicarea ca sursă de dezvoltare.
Importanța vieții active. Posibilități de Exerciții de formulare a
implicare în viața comunității. Proiecte 1 argumentelor pro sau contra
personale și de grup. Beneficii personale și pentru o dezbatere de grup:
comunitare „ Voluntariatul trebuie să
devină obligație”.

Produs 1
(prezentat în cadrul lecției de sinteză/de Produs
autoevaluare) Eseu:” Îmi construiesc o casă
de vis și o viață de calitate,
îvățând din modele comunitare

Dimensiunea 3. Unitatea de învăţare: Modul de viață sănătos

Competenţe Unităţi de competenţă Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare


specifice ore

Manifestarea 3.1. Descrierea rolului Apa și sănătatea. Rolul apei în Discuție dirijată după
comportamentului apei în menținerea și menținerea sănătății organismului. lecturarea textelor tematice: Ce
centrat pe modul consolidarea sănătății Resurse de alimentație cu apă. 1 importanță are apa pentru om?
de viață sănătos, organismului în baza Calitatea apei. Prevenirea poluării Câtă apă trebuie să consume
prin implicare informației prezentate; apei. omul pe zi? Cum putem ști că
activă în 3.2. Analiza capacității apa este potabilă?;
menținerea de efort a adolescentului
sănătății proprii; din perspectiva
promovării unui mod
activ de viață;
3.3. Aprecierea
importanței menținerii Efortul și sănătatea. Efortul fizic și Realizarea unui sondaj: Cât
stării de sănătate prin mintal. Capacitatea de efort a efort trebuie să facă un
modul activ de viață, adolescentului. Efortul ca factor al 1 adolescent? Ce activități sunt
rezistența la tentațiile dezvoltării. Riscul supraefortului. peste puterile adolescentului?
periculoase pentru Oboseala, efectele ei asupra sănătății. Care sunt semnele oboselii
sănătate. Modalități de diminuare a oboselii mintale, fizice?;
Drogurile. Situații de risc. Racolarea Vizionare de filmulețe cu
consumatorului. Impactul consumului tematica: Consecințe ale
de droguri asupra sănătății fizice, 1 utilizării drogurilor.
mintale și emoționale în adolescență.

Sănătatea și modul sedentar de viață. Prezentarea unui poster: Dauna


Mișcarea ca factor de dezvoltare. 1 lipsei de mișcare;
Modalități de prevenire a
sedentarismului.
Produs
Prezentare PPT: Particip
Produs 1 conștiincios la activități de
(prezentat în cadrul lecției de protecție a mediului în
sinteză/de autoevaluare) localitatea mea

Spot publicitar: Spun NU


1 utilizării drogurilor
Dimensiunea 4. Unitatea de învăţare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial

Competenţe Unităţi de Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare


specifice competenţă ore
Traseul educațional și perspective
Proiectarea profesionale. Oportunități educaționale și -Identificarea acțiunilor pentru realizarea
carierei, prin profesionale pentru absolvenții de 1 traseului educațional/profesional;
determinarea 4.1. Identificarea gimnaziu. Criterii de alegere. Instituții de
traseului școlar oportunităților învățământ secundar general. Instituții de
și/sau profesional, educaționale și învățământ profesional. Cerințe de
din perspectiva profesionale din înmatriculare și condiții oferite.
valorificării perspectiva Personalitatea și profesia. Diferența dintre -Descrierea competențelor necesare pentru
potențialului cunoașterii de sine calități și abilități. Atitudini și valori. practicarea diferitor profesii;
personal și și a pieței muncii; Tipuri de personalitate. Rolul trăsăturilor 1
oportunităților 4.2. Argumentarea de personalitate în decizia de carieră și -Identificarea valorilor dominante cu ajutorul
pieței muncii; deciziilor privind realizarea profesională. testului elaborat de către D. Super;
traseul educațional
și profesional în Cum se caută un loc de muncă. -Realizarea interviurilor pentru consultarea
baza sistemului de Modalitățile de identificare a locului de opiniei persoanelor adulte de vârstă diferită
atitudini și valori; muncă. Anunțuri de angajare și analiza lor. 1 despre munca prin contract și fără contract;
-Elaborarea articolelor, posterelor, discursurilor
la tema „Munca în adolescență: drepturi și
responsabilități”;
Cariera profesională. Interviul de angajare -Simularea interviurilor de angajare;
Comportamente non-verbale utile pentru
un interviu de angajare. Echilibrul 1
4.3. Formularea emoțional în timpul unui interviu.
unor inițiative Pregătirea pentru interviu.
pentru activitățile Antreprenoriatul – opțiune de carieră. 2 -Discuții cu părinții și/sau alte persoane de
antreprenoriale în Planul de afaceri. Componente încredere privind decizia de carieră
diferite domenii constitutive. Schița unui plan de afaceri,
profesionale prezentarea lui în comunitate.
dezvoltate în Proiectul de carieră. Planificarea traseului Produs
comunitate. profesional/traseului educațional. 2 Proiectul de carieră. Proiectul include traseul
Oportunități educaționale stipulate în educațional/profesional: obiective, acțiuni de
Codul Educației. realizare și monitorizare. Proiectul poate fi
prezentat în cadrul unei activități publice. El este
definitivat, utilizând experiența acumulată în
anii de studii la gimnaziu.
Dimensiunea 5. Unitatea de învăţare: Securitate personală
Competenţe Unităţi de competenţă Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare
specifice ore
Traficul rutier. Reguli de circulație.
Adoptarea 5.3. Relatarea despre Utilizarea mijloacelor de transport. 1 Ateliere practice: Știu să mă comport în
comportamentului regulile de circulație, Acces legal conform vârstei. stradă. Știu să citesc grupurile de semne;
activ, centrat pe utilizarea mijloacelor Contravenţii. Știu să utilizez mijloacele de transport;
responsabilitate, de transport din
privind perspectiva securității Comportamentul recomandat în caz
securitatea personale și colective; de ameninţare a unui act terorist. 1
personală, starea 5.4. Analiza Surse ale terorismului. Modalităţi de
de bine a sa și a contextelor de manifestare. Reguli de comportament
celor din jur. asigurare a securității în raport cu tipul actului terorist.
datelor cu caracter Securitatea personală în contextul
personal, în baza securităţii naţionale. Securitate 1 Discuții dirijate cu privire la securitatea
cadrului normativ naţională; modalităţi de asigurare. personală în contextul securității naționale;
existent; Comportament legal şi corect în caz
5.5. Argumentarea de ameninţare a securităţii naţionale.
necesității cunoașterii Securitatea datelor personale. Cadrul Formularea și rezolvarea de situații-
fenomenului bullying legal. Posibilităţi şi limite ale problemă privind securitatea datelor
și a modalităților de securizării datelor cu caracter 1 personale, agresiunea în mediul on-line.
comportament, din personal. Riscuri ale accesului la Activitate de grup.Elaborarea afişului
perspectiva asigurării datele cu caracter personal publicitar:Securitatea datelor personale
securității personale . Mod de reacționare în caz de
încălcare a dreptului la securitatea
datelor cu caracter personal

Formularea și rezolvarea de situații-


Bullyingul. Agresiunea în mediul on- problemă privind securitatea datelor
line. 1 personale, agresiunea în mediul on-line.
Modalități de protecție. Reacție și
comportament în caz de bullying.
Produs Produs
(prezentat în cadrul lecției de 1 Afiș publicitar,elaborate în grup,în
sinteză/de autoevaluare) cadrul unei campanii de promovare a
securtății personale cu una din tematici:
Securitatea datelor personale
sau Traficul rutier
Privire generală 1

S-ar putea să vă placă și