Sunteți pe pagina 1din 6

Gimnaziul Tîrgul-Vertiujeni, filială a Gimnaziului Vertiujeni

Aprobat __________________ Coordonat ________________


Directorul gimnaziului Leanca V. Director-adjunct Cijov A.
,,_______,, ___________________ 2022 ,,_______” ________________ 2022

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Dezvoltarea personală pentru clasa a VII-a
Anul de studii 2022-2023

Profesor: Olaru Lilian

Discutat și aprobat la ședința CM


Proces- verbal nr. ______ din ,, ______ ” ______________
Șeful CM ______________________________
Proiectarea a fost elaborată conform Curriculumului pentru învățământul gimnazial 2018.

Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Identitatea personală si relaționarea armonioasă 5
2. Asigurarea calității vieții 7
3.Mod.ul de viață sănătos 7
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului 7
antreprenorial
5. Securitatea personală 8
Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE

 Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a
mediului de viaţă;
 Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implica- re activă în menţinerea sănătăţii proprii;
 Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal și oportunităţilor
pieţei muncii;
 Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.
Activităţi de învăţare ,
Unități de Unități de competență Tema lecției Nr. lecți- Data evaluare şi produse Sugestii
învățare ilor recomandate
Identitatea 1.1. Stabilirea relației dintre Competențele Evaluarea resurselor perso-
personală și schimbările specifice vârstei și mele 2 nale: puncte tari, puncte
relaționarea oportunitățile formării unei imagini slabe sub diferite forme:
armonioasă de sine autentice; desen, colaj, eseu.
8 lecții 1.2. Analiza factorilor con- structivi Interesele mele – Proiecte individuale sau în
și distructivi în relațiile cu semenii și acum câțiva ani și în 2 echipă pentru identificarea
adulții în vederea prevenirii prezent provocărilor vârstei.
intimidărilor;
1.3. Modelarea unui comportament
tolerant și nondiscriminatoriu în
relațiile reale și virtuale
1.4. Identificarea elementelor Atenție sporită la Elaborarea afişelor, posterelor,
specifice comunicării eficiente şi aceste mesaje! 2 pliantelor cu tematica „Cum îmi
integrarea lor în contextul real şi controlez emoţiile?”
virtual.
Sentimentele si Proiect de grup: Relaționez cu
emoțiile mele – cum le 2 ceilalți
gestionez
Asigurarea Crearea unor ştiri despre
calității vieții 2.1. Descrierea caracteristicilor Cum mă văd eu? Cum 1 manifestarea demnităţii şi
demnității și comportamentului mă văd ceilalți? respectului; adolescenţii care au
7 lecții demn, demonstrate în raport cu sine comis fapte ilicite.
și cu cei din jur; 2 Realizarea unor scurte interviuri
Ce înseamnă adresate colegilor de clasă sau
respectul? părinţilor despre integritate
2.2. Analiza condițiilor și Diferite forme de Sondaje de opinie cu privire la
modalităților de realizare a traiului respect 2 identificarea problemelor
decent; comunităţii.

2.3. Argumentarea rolului implicării


personale și a deciziei corecte în
soluționarea problemelor.

Autoprezentare cu genericul: ”A
Încercăm să 2 fi stăpânul propriei
schimbăm lucrurile vieţi/propriului destin”.
prin voluntariat Realizarea unei hărţi a viitorului.

3.1. Descrierea schimbărilor Ce înseamnă Discuţie: Sănătatea corpului


fiziologice în perioada adolescenței, sănătatea 2 depinde de sănătatea fiecărui
din perspectiva de gen; organ.
3.2. Analiza posibilităților de
prevenire a riscului pen- tru sănătate, Vreau să studiez, dar Eu cercetez: Bioritmurile
Modul de prin utiliza- rea corectă a produselor 1 organismului meu.
am o dispoziție
viață sănătos și serviciilor cosmetice, proastă
7 lecții vestimentației adecvate, renunțării la Eu decid pentru mine Formularea părerilor proprii
droguri; - rămân sănătos 2 referitor la igiena vestimentaţiei
în baza imaginilor proiectate.
3.3. Aprecierea riscului aso- ciat
comportamentului sexual în Hainele mele sunt Studiu de caz:O faţă curată şi
preadolescență, din perspectiva viitorul meu 2 îngrijită necesită atenţie zilnică;
posibile- lor consecințe de ordin
social și fiziologic.

3.4. Acceptarea modului sănătos de


viaţă, argumentând importanţa lui
pentru menţinerea sănătăţii.

Identificarea persoanelor din


4.1. Autoevaluarea potențialului Diferite profesii 1 comunitate care au mai multe
individual din perspectiva proiec- trasee profesionale: de exemplu
tării carierei școlare și profesionale; – profesoara de matematică –
meşter în croşetare; inginer –
dansator în ansamblu popular
Proiectarea 4.2. Formularea inițiativelor etc.
carierei personale și/sau a activităților de an- Interviuri cu persoane de succes
profesionale și treprenoriat, în baza oportunitățile Realizarea unui mini- 2 din comunitate în baza unui set
dezvoltarea oferite de comunitatea școlară și interviu de întrebări.
spiritului locală;
antreprenorial Realizarea testului pentru
7 lecții 4.3. Argumentarea deciziei 2 stabilirea tipului de temperament
Diferite trasee
privind profesia potrivită în şi în baza lui identificarea
profesional
baza cercetării lumii profesiilor profesiilor potrivite diferitor
și a sistemului de atitudini și valori. tipuri de temperament.
Punctele mele forte, 2 Cercetarea resurselor comunitare
opțiunile mele din perspectiva elaborării ideilor
profesionale de afaceri.

Securitatea 5.1. Expunerea descriptivă a Apelarea serviciilor 2 Descrieri, analiză a situaţiilor de


personală conţinuturilor tematice privind de urgenț risc de origine naturală în baza
7 lecții situaţiile de risc de origine naturală şi vizionării secvenţe vidio,
a regulilor de circulaţie, folosind imagini.
1 Discuţii: Reguli de deplasare a
pietonilor; Reguli de traversare a
noţiuni şi definiţii specifice. Siguranța rutieră intersecţiilor; Reguli de
circulaţie pe teritoriile adiacente
5.2. Aplicarea experimentală a etc.
regulilor protecţiei împotriva 2 Evaluarea situaţiilor de risc în
incendiilor, manifestând Fotografia mea pe spaţiul on-line.
responsabilitate personală. Internet

5.3. Respectarea regulilor de 2 Activităţi practice: Trusa


circulaţie rutieră în cotidian, medicală, Chem ambulanţa.
demonstrând respect pentru sine, Acord primul ajutor
lege şi pentru cei din jur.
Acordarea primului
5.4. Comunicarea eficientă şi sigură în ajutor
reţele internet, respectând drepturile
prevăzute pentru toate persoanele
implicate.

S-ar putea să vă placă și