Sunteți pe pagina 1din 66
Biroul permanent al Senatului 483 oui, ” (ee ‘ae Senat / 42. fo, 2029. Comisia pentru buget, finante, activitate Comisia pentru muncé,, familie si bancard si piaga de capital protecgie social Nr. XXN/493/11.10.2022 Nr. XXVH/170 /11.10.2022 RAPORT COMUN asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fisc abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale 1483/2022 “ In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completirile ulterioare, Comisia pentru buget, finanfe, activitate bancari si piata de capital si Comisia pentru muncé, familie si protectie sociali, prin adresa 1483/2022, au fost sesizate de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii si elaborarii raportului comun asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonangei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative $i alte masuri financiar-fiscale, initiat de Guvernul Romaniei. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonangei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legit nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022. Actul normativ vizeaz’, in principal, modificarea si completarea Legif nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificdrile si completirile ulterioare, in domeniulimporitarii__profitului, —_dividendelor, microintreprinderilor, veniturilor din salari si altor venituri ale persoanelor fizice, precum si in cea ce priveste taxa pe valoarea adugat si accizele. De asemenea, sunt revizuite prevederile privind baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de saniitate, in cazul anumitor venituri realizate de persoanele fizice. in coca ce priveste impozitul pe cladir si teren, modificarile vizeaz3 adoptarea unui sistem in care valoarea impozabili si fie cat mai aproape de valoarea de pia}. Potrivit Expunerti de motive, masurile au fost adoptate lund in considerare obiectivul de revizuire a cadrului fiscal din Programul de guvernare 2021-2024, propunerile Coaligiei pentru rezilientg, dezvoltare si prosperitate, tintele componentei C8,,Reforma fiscal si reforma sistemului de pensii” ~ R4 ,Revizuirea cadrului fiscal" din Planut national de redresare si rezilient, precum si adoptarea Directivei (UB) 2022/542. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonansa, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitat si Comisia pentru administrat publica au adoptat avize favorabile. Comisia economica, industrii si servicii a avizat favorabil, cu amendamente respinse. Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritisi a transmis un aviz favorabil, cu amendamente admise. Jn cadrul dezbaterilor, s-au formulat amendamente care au fost supuse votului Amendamentele admise se regisesc in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul raport. Amendamentele respinse sunt cuprinse in Anexa nr. 2, Amendamentele sunt de competenta decizionalé a Camerei Deputatilor. La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu. modificarile si completarile ulterioare, reprezentanti ai Ministerului Finantelor. Pe parcursul mai multor sedinje, membrii Comisiei pentru buget, finange, activitate bancara st piagd de capital si ai Comisiei pentru munca, familie si protectie social’ au analizat proiectul de lege, avizele, amendamentele primite si punctele de vedere exprimate si au hotirat, cu majoritate de voturi, si adopte un raport de admitere, cu amendamente admise si amendamente respinse. Comisia pentru buget, finanfe, activitate bancard si piava de capital si Comisia pentru munca, familie si protectie social& supun spre dezbatere si adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise si amendamente respinse si proiectul de lege. jin raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constitusia Romaniei, republicata si ale art.92 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata. Presedinte, 7 Senator ion ROTARU Secretar, Secretar, Senator Ionel-Danut CRISTESCU Senator Laura GEORGESCU edactot Cons cord Mibael Spirit, Cons coord Radu Aden Comisia pentru buget, finante, activitate bancard si piata de capital ANEXA NR. 1 la Raportul comun nr. XXI/493/2022 nr. XXVI/170/2022 asupra proiectului de lege pri id aprobarea Ordonantei nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normal Comisia pentru munca, familie si protectie sociala AMENDAMENTE ADMISE 1483/2022 uvernului nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legii e sialte masuri financiar-fiscale Tegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Nr. ert. Text protect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente admise Observatii ‘Articol unic - Se aproba Ordonanta Guvernului nr, 16/2022 pentru modificarea i completarea Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, adoptata in temeiul art.1 pet. I poz. 5 si 8 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. ‘Articol_unic - Se aprobé Ordonanga Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, adoptat’ in temelul art. pet. [ poz. 5 si 8 din Legea nr. 186/202 privind abilitarea Guvernului dea emite ordonante, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 716 din 15 “Amendament admis cu unanimitate de voturi ‘Amendament de tehnica legislativa Legea nr. 27/2015 privind Codul Text prolect de lege privind pe fiscal, cu modificarile si aprobarea OG nr. 16/2022 Amendamente admise Observati a completarile ulterioare (1483/2022) julie 2022, cu _urmatoarele : : modificari si completari: 2, | Art. 20. Deduceri pentru cheltuielile Laarticolul I, inainte de punctul 1 se | Amendament admis cu de cercetare-dezvoltare introduce un nou punct, —cu| unanimitate de voturt urnitorul cuprins: (@) Activitaile de cercetare-dezvoltare La_articolul 20, alineatul (3). se eligibile pentru acordarea deducerit modifica si va avea urmatorul cuprins: suplimentare la determinarea (3) Activitaile de cercetare-dezvoltare | Autort: | rezultatului fiscal trebuie si fie din eligible pentru acordarea deducerii | Dep. _Sebastian-loan | categoriile actvitatilor de cercetare suplimentare la determinarea | Burduja~ PNL aplicativl si/sau de dezvoltare reaultatului fiscal trebuie si fie din | Sen, Nicolae Neagu - PNL tehnologici, relevante pentru categoriile activitijilor de cercetare activitatea desfigurata de» citre aplicativa gifsau de denvoltare contribuabili. experimental, relevante pentru | activitatea desfagurata de citre | contribuabili” = | Bla articoul 47, dups alineatul (3) | La articolut 1, dupa punctul 8, se | Amendament admis cu se introduce un nou alineat, alin. (4), ‘cu urmatorul cuprins: (4) in aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), in cazul fn care oricare dintre asociatii/actionari persoanei juridice romane detine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trek persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor_si_nu_at. introduce un now punct, pet. 8, cu urmatorul cuprins: «81. La articolul 47, dup’ alineatul (4) se introduce un alineat nou, alin. (5), cu urmatorul cuprins: (5) in situatia in care persoanele juridice romane care desfasoara activitagi corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 - ,Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 - -Facilitayi de cazare pentru vacante ‘majoritate de voturi Autor: Senator _$tefan-Radu OPREA - PSD Nr. crt. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Text project de lege privind aprobarea OG nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente admise Observatii codurile CAEN prevazute la alin. (2), acestia trebuie si stabileasca cele tret persoane juridice romane care aplica prevederile prezentului titlu, pentru restul persoanelor juridice urmand sa fie aplicabite prevederile titlului 1.” siperioade de scurta durata”, $530 =Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 - ,/Alte servicii de cazare", 5610 - ,Restaurante", 5621 - ,Activitasi de alimentatie (catering) pentru evenimente’, 5629 - ,Alte servicti de alimentatie nea", 5630 - ,Baruri si alte activitati de servire a bauturilor’, obfin in cursul anului, venituri sidin alte activitati in afara_celor corespunzitoare acestor _codurl CAEN, pentru veniturile din alte activitati aplic’sistemul de declarare si plat a tmpozitului pe | profit prevazut de titlul It ,Impozitul | alin.(3) lit.) - pe profit’, daca indeplineste oricare dintre urmatoarele conditi a) realizeazi venituri_— din consultant’ si/sau management in proportie de peste 20% inclusiv din veniturile totale; b) desfasoara activitatile dela art.47 ©) veniturile din alte activitati au depasit echivalentul in lei a 500.000.euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiulu financiar precedent in care s-au_ inregistrat Legea nr. 227/2015 privind Codul Text prolect de lege privind ae fiscal, cu modificarile si aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente admise Observatii be completarile ulterioare (1483/2022) ‘Acestea datoreaza impoait pe profit pentru veniturile din alte activitati incepand cu trimestrul in care s-a indeplinit oricare dintre aceste condigii” % La articolal 1, dupa punctul 106, se | Amendament admis cu Art, 456. Scutiri (2) Nu se datoreaza impozit/taxa pe clidiri pentru: C.) g) cladirile unei instituyii sau unitati care functioneazi sub coordonarea Educafiei Nationale sau a erului Tineretului si Sportului, precum si cladirile federaiilor sportive nationale, ale Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; adauga un nou punct, punctul 1061, care va avea urmatorul cuprins: 11061, La articolul 456 alineatul (1), litera g) se modific’ si va avea urmatorul cuprins: 8) cladirile unei institugit sau unitati care functioneazd sub coordonarea Ministerului Educasies, Ministerului Cercetirii, Inovarii si Digitalizari, Ministerului Familiei, Tineretulut si Egalitatii de Sanse sau aMinisterului Sportului, precum si cladirile federafiilor sportive nationale, ale Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;” unanimitate de voturi Autori Dep. __ Sebastian-loan BURDUJA - PNL Sen. Nicolae NEAGU - PNL. 107. Articolul 457 se modifica siva avea urmatorul cuprins: La articolul | punctul 107, alineatul (2) alarticolului 457 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 107. Articolul 457 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ‘Amendament admis cu ‘majoritate de voturi Se modifica alin, (2) al art. 457. Alineatele (1), (3)-(@) raman in forma din Codul__ fiscal, Nr. crt. Tegea nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Text proiect de lege privind aprobarea OG nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente admise Observatii ‘Art. 457. - Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale —aflate _ in proprietatea persoanelor fizice (1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaz’ prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului focal. La nivelul municipiului Bucuresti, aceast atribusie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti (2) Valoarea impozabité a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei_construite desfisurate a acesteia, exprimata in metri —patrasi, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator: ‘Tipuleaai ‘Art. 457, - Calculul impozitului/taxel pe cladirile rezidentiale (1) Pentru cladirite rezidengiale si cladirite-anexa aferente, impozitul/taxa pe cladiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii cdi Cota impozitului/taxei pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivel! municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucures (2) Valoarea cladirii, exprimatd in lei, se determina prin insumarea valorit cladirii, a clidirilor-anex3, dupa caz, si a valorii suprafetelor de teren acoperite de aceste cladiri, cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nafionali a Notarilor Publici din Romania, (2) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexd, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atribusie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti (2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimatd in lei, se determin prin ‘inmulfirea suprafefei_construite desfisurate a acesteia, exprimata in metripatraji, cu valoarea impozal corespunzatoare, exprimata in lei/m?, din tabelul urmato ‘Vatoarea imparabiis ‘Tiput dates a ipod ‘anterioara modificarilor aduse prin OG ar. 16/2022 Autori: Senator Nicolae NEAGU =PNL Senator __Stefan-Radu OPREA - PSD Senator Ion ROTARU - Psp Senator Ciprian PANDEA ~PNL Senator lonel-Danus CRISTESCU - PSD Nr, | Legeanr.227/2015 privind Codul | Text protect de lege privind oe fiscal, cu modificarile $i aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente admise completarile ulterioare (1483/2022) Comsat | Fa Tainan | Fara espe. | insatayiae insta canattare, | "apa ‘dean. leewice si | canalzare, canalizare, ‘neatire | “elecntee clectice (erin | “Su Conant | Sau camulatvey | taatare cumulative) | ineateire KOaaie ever A Caine a fin Beton seat cadre ain beton smu oo peret Srmat sau et exteriors an Devel exterior eri vs Sat in Grama fin once ate | 1000 | 600 ara savin meter orice “ate | 1.500 | 900 Tesalate furs materiale rot ratament renatate in terme 500 rma anu sii tratament a cide eo terme sau Pere exteron chime in teninin Gadire ce pose neural Perel exterior! ain caramt Sin tema, ain ners, din Piatra natura, vatsech sau din] 300 a fin caramida once ate fears. n materiale walsucl sau din | 450 350 ere emtenor © cadieaness Sin eran ast co cadre din Sau din once ate | 200 135 Deton armat $3 mates a reratate fn wma ‘cxeriont I = bai vatamen eramids tome sys sine wr, | M¢eeanr. 27/2015 privind Codul "Text proiect de lege privind ea fiscal, cu modificarile si aprobarea OG nr. 16/2022 Amendamente admise Observatii | _completarileulterioare (1483/2022) re ea ie et cot ad Seronaisi traanent oe Soe ‘er you tana, dn Sime Grama veo 3 cared din valituci sau | 225 ee oa peretii ieee a Stent ala wari ‘Sm im its ee tor on casbeet tit Sets siauine Sant dn Ein cal ‘valituct sau din oo aoe contuabia cae Greate a intra Set ned Sonia incpen foment cone terme" yaa Sia een | 7%, an Sime Sia een See Ia aan fore alee ‘etrbabit inet Sr cee eee Seat adres Son ee teapot Suede acre Spo s prtsiek Fatwa demi! | 75%, din | 75% ain 8 see Hise | ar apis | sar ales owrtaabtset tamer eq | aactat | ttc oeninine a toma Soro seh Sere dome ince porte ae fone lt ain reve Sirs demise! | 5056 an | 50% ain hia Sioa | sama cnc | sens cre Ease ed Seven | wate] cee: Contrbabiata tate in ake | ba” | Si Sir anne ‘Sot eee texas Tadrest | 30%, an | Som ain de tocwint’, in A inciperi nee eens: poe era Ey (3) in situagia fn care valorile || Qiplasate ta | 3f 4, aplica | sar aplica tipurile de elas orientative privind proprietatile || subso, ta | “!@ie— | etait preezucela ik imobiliare din Romania, din studiile || demisolsi/sauta de piaja_administrate de Uniunea 10 Nr. crt. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Text proiect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente admise Observatii (3) in cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identificé tn tabelul prevazut la alin @) valoarea impozabila corespunz3toare —materialului cu | ponderea cea mai mare. (4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafefelor _sectiunilor tuturor niveluritor cladiri, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptind —suprafefele _podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite (5) Daca dimensiunile exterioare ale tunel cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construit’ desfasurata a clidirit. se determina prin inmulfirea suprafetei utile a clidirii cu un coeficient de transformare de 14. National a Notarilor Publici din Romania sunt mai mici decat valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, in vigoareladatade 31 decembrie 2022, impozitul pe clidiri se calculeaza prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra —_valorii_—_impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, in vigoare la data de impozitutui/taxei stabileste prin hotrare a co 31 La decembrie pe nivelul 2022, cladiri Cota se siliului local municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipit Bucuresti. ‘tiizate ta ane Scopur deca cel fe locuing, im foricaredintre tipurile “de cadiriprevizute it AD | (2yincanutunel tain car are pers exteriori din materiale diferte, pentra stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin Q valoarea impozabils Corespunzaitoare —materialulai cu ponderea cea mai mare. (4) Suprafata construité desfisurata a nei clidiri se determin’ prin insumarea suprafefelor _sectiunilor tuturor niveluritor cladiri, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptind —suprafetele _podurilor neutilizate ca locuinja, ale scarilor si teraselor neacoperite. (5) Daca dimensiunile exterioare ale uunei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafaga construita desfasurata a clédirii_ se determina prin inmulfirea suprafefei utile a cladirit cu. un coeficient de transformare de 1,4. u Nr. crt. ‘Legea ar.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarle gi completarile ulterioare Text proiect de lege privind ] aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente admise Observatii (6) Valoarea impozabila a ckidirii se ‘ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata clidirea, prin inmulgirea valorii determinate conform alin, (2)- (5) cu coeficientul de corectie corespunzitor, prevazut in tabelul urmator: [aan [220 | 220 | 230 | 200 | aos (7) In cazul unui apartament amplasat fntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazutla alin. (6) se reduce cu 0,10. (8) Valoarea impozabili a cladi determinata in urma —aplicarii prevederilor alin. (1) - (7), se reduce in funcfie de anul terminarii acestela, dupa cum urmeazi a) cu 50%, pentru cladirea care are 0 vechime de peste 100 de ani la data de ianuarie a anului fiscal de referins3; (6) Valoarea impozabili a cladirit se ajusteaza in functie de rangul localitayit ssi zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (2) -(5) cu coeficientul de corectie corespunzator, previzut in tabelul urmator: — 0 [230 | 20 | 210 [200 | 095 | a90 (7) in cazul unui apartament amplasat fntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie previzut la alin. (6) se reduce cu 0,10, (8) Valoarea impozabiki a cladirii, determinaté in urma —_aplicarii prevederilor alin. (1) - (7), se reduce in functie de anul termindiii acesteta, dupa cum urmeaz’ a) cu 50%, pentru cl&direa care are 0 vechime de peste 100 de ani la data de J anuarie a anului fiscal de refering 2 Nr. Tegea ar. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarite ulterioare “Text proiect de lege privind aprobarea OG nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente admise Observatii ) cu 30%, pentru cladirea care are 0 vechime cuprins§ intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; ©) cu 10%, pentru cladirea care are 0 vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de refering3. (9) in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare major’, din punct de vedere fiscal, anul terminarit se actualizeazd, astfel ca acesta se considers ca find cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucririlor. — Renovarea major reprezinti actiunea complex care cuprinde obligatoriu lucrari de intervengie la structura de rezistenta a cladiri, pentru asigurarea ceringei fundamentale de rezistent3 mecanica si stabilitate, prin actiuni de Feconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durat de exploatare a ckidiri a celorlalte ceringe fundamentale aplicabile constructillor, conform legit, vizand, in principal, _cresterea | performantei_energetice si a calitati ) cu 30%, pentru cladirea care are 0 vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiy, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; ©) cu 10%, pentru clidirea care are 0 vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiy, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de refering’. (9) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare major, din punct de vedere fiscal, anul terminaril se actualizeaz’, astfel ci cesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuat’ receptia la terminarea lucrarilor. -Renovarea major reprezinta acfiunea complexa care cuprinde obligatoriu luerdri de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea ceringei fundamentale de rezistengi mecanicd si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerine funcamentale aplicabile construcfilor, conform legit, vizind, in principal, cresterea performanjel energetice si a calit3i B Nr, | Legeanr. 227/205 privind Codul | Text protect de lege privind ee | fiscal, cu modificarile si aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente admise Observatii | completarile ulterioare (1483/2022) arhitectural-ambientale si funcfionale arhitectural-ambientale 51 functionale Ja cladirii, nul termindrit se a cladirii, Anul termindrii se | actualizeazi in conditiile in care, la actualizeaz in conditille in care, la |terminarea tucrarilor de renovare terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirit creste cu cel major, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executari lucrarilor. data inceperii executariilucrarilor. 6 La articolul 1, punctul 110 se | Amendament admis cu ‘Art. 460, -Calculul impozitului/taxei pe cladirile deyinute de persoanele juridice (1) Pentru ckidirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clidiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clidiri (2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote_cuprinse_intre 110. Articolul 460 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art, 460. - Reguli privind calculul impozituluitaxei pe cladiri (1). Pentru determinarea _valorii clidirit sia terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinga se vor utiliza valorile cuprinse in Studiile de piagaireferitoare la valorile orientative privind —proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea National a Notarilor Publici din Romania, aferente anulul anterior celui de referinta (2) in cazul in care in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din 0,286-1,3%, | Romania, administrate de_Uniunea | 1a modifica si cuprins: va avea urmatorul 110. Articolul 460 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art, 460. - Calculul impozitului/taxei pe clidirile desinute de persoanele juridice (2) Pentru clidirile rezidentiate aflate jn proprictatea sau definute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cir se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorit impozabile a cladiri (2) Pentru cladirile nerezidengiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe lidiri se calculeaza prin aplicarea unel cote _cuprinse _intre _0,2%-1,3%, | Se pistreazi forma Codului fiscal anterioara modificiilor din OG ne 16/2022, cu modificarea alin, (5) ib) sie) si alin (6). Autori Senator Nicolae NEAGU = PNL. Senator S$tefan-Radu OPREA~ PSD Senator lon ROTARU = PSD Senator Ciprian PANDEA ~PNL Senator _lonel-Danug CRISTESCU - PSD Nr. Legea nr. 227/2015 privind Codul iscal, cu modificarile gi completarile ulterioare "Text project de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente admise Observatit inclusiv, asupra valorii impozabile a dladiri. (3) Pentru dladirile nerezidentiale aflate tn proprietatea sau definute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul —_agricol, impozitul taxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii, (4) in cazul cladiritor cu destinagie mixti aflatein_proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitul calculat pentru suprafata folosita scop rezidential conform alin, (1), cu impozital calculat pentru. suprafata folosita in scop nerezidential, conform alin, (2) sau (3) (5) Pentru stabilirea impozitului /taxei pe cladiri, valoarea impozabila a dladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul taxa si poate fi: a) ultima valoare—impozabila inregistrat tn evidenfele organului fiscal Najionali a Notarilor Publici din Romania, valoarea este exprimata in euro/mp, valoareaclidirii se calculeaza prin inmultirea suprafetei construite desfagurate exprimate in metri patrayi, cu valoarea pe metru patrat cuprinsa in aceste studi in cazul in care valorile sunt exprimate in euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinta. (3) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor niveluritor cladinii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptind suprafetele podurilor neutitizate ca locuinta, ale sedrilor si teraselor neacoperite, (4) Dacd dimensiunile exterioare ale unej cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurati a cladirii se determina prin inmultirea suprafefei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1.4. inclusiv, asupra valorii impozabile a clair (3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul —agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculewza prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii (4) In cazul cladiritor cu destinayie mixti aflate in __proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului caleulat pentru suprafafa folosité in cop rezidential conform alin, (1), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita tn scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3) (5) Pentru stabilirea impozitului /taxei pe cladiri, valoarea impozabila a clidirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul /taxa si poate fi a) ultima —valoare — impozabil inregistrati in evidenjele organulul fiscal: 15 Nr. crt. ‘Legea nr. 227/2015 privind Codut fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare “Text proiect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente admise b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat_ in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate In vigoare la data evaluitii ©) valoarea finala a lucrarilor de construct, in cazul cladirilor noi, construite tn cursul anului fiscal anterior; 4) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In situatia in care nu este precizata valoarea in documentele care atesti proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a onganului fiscal; } in cazul cladiritor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultat’ dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluat; | (5) In situatia in care Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobitiare din Romania, administrate de Uniunea Nafionali a Notarilor Publici din Romania nu contin informapit despre cladirile sau terenurile acoperite de aceste cladiri de pe raza unei unitati administrativ-teritoriale, se vor aplica urmatoarele reguli | a) in cazul unei cladiri rezidential, impozitul pe clidiri se calculeaza prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii—_impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, in vigoare la data de 31 decembrie 2022, Cota impozitului/taxei pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. 1a nivelul muni Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al. Municipiului Bucuresti; b) in cazul unei clidiri nerezidentiale, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotel de minimum 0,5% supra ultimel valori fnregistrate in baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. Cota [impozitului/taxei__pe _cladiri se. b) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare, care include valoarea clidirii si a terenului _aferent acesteia, intocmit de un evaluator autorizat conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluari; ©) valoarea finali a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior; 4d) valoarea ciadirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In situatia in care nu este precizata valoarea in documentele care atest proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a ‘organulul fiscal; €) in cazul clidirilor care sunt finangate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare, care include valoarea cladirii si a terenului aferent acesteia, intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluari; 16 nr, | Leseaur.227/2015 privind Codul | ‘Text protect de lege privind “ fiscal, cu modificarile si aprobarea 0G nr. 16/2022 ‘Amendamente admise completirile ulterioare (1483/2022) ) im cazul cladirilor pentru care se | stabileste prin hotarare a consiliului | f Tm cazul cladirilor pentru care se datoreazA taxa pe cladiri, valoarea | local. La _nivelul ~_municipiului | datoreaz taxa pe cladiri, valoarea inscrisé in contabilitatea proprietarului cladirii $i comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosint’, dupa caz (6) Valoarea impozabita a cladirii se actualizeaza o datalaS ani pe baza unui raport de evaluare a cladiriiintocmit de un evalvator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta, in situatia depunerii raportului_ de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinsa acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator. (7) Prevederite alin. (6) nu se aplica tn cazul cladirilor care aparfin persoanelor fata de care a fost pronunfaté 0 hotarare definitiva de deciansare a procedurii falimentulut (77) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul_clidirilor care sunt scutite de Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti (6) Organele fiscale locale vor efectua reincadrarea cladirilor care cuprind atat suprafefe rezidentiale, cat si suprafefe nerezidentiale, in categoria cladirilor —rezidentiale sau nerezidentiale, in baza informatiilor pe care le detin sia situatiet existente la 31 decembrie a anului anterior celui de refe (7) Organele fiscale locale intocmese si transmit contribuabililor comunicari referitoare la valoarea cladirilor sia terenurilor acoperite de acestea, precum si impozitul aferent acestora, calculate in baza valorilor cuprinse in Studiile de plata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea National a Notarilor Publici din Romania, (8) in situatia in care contribuabilit nu raspund organului fiscal local in termen de 30 de ile de la primirea inscrisa in contabilitatea proprietarulut cladirii si comunicata concesionaralui, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinga, dupa caz {6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaz’ doar o dati la Sani pe baza unui raport de evaluare, care include valoarea cladirii si a terenului aferent acestela, intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evalare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana cel tarziu cu 15 zile inainte de primul termen de plata din anul de referina. In situatia depunerii raportului de evaluare dup primul termen de plata din anul de refering’, acesta produce efecte fncepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care aparyin persoanelor fati de care a fost pronunjats o hotarére definitiva de declansare a procedurii falimentului (7) Prevederile alin. (6) mu se aplica in cazul_clidirilor care sunt scutite de v7 Ne. crt, Legea nr. 27/2015 privind Codul | __ Text proiect de lege privind fiscal, cu modificdrile si aprobarea 0G nr. 16/2022 ‘Amendamente admise Observatii completarile ulterioare (1483/2022) impozitului/taxei pe cladiri | comunicdrii, se considera acceptare | plata impozitului/taxei pe cladiri plata potrivit art. 456 alin. (1) (8) in cazul in care proprietarul cladirit nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referint3, cota impozitului/taxei pe clidiri este de 5%, (9) in cazul in care proprietarul ckiivii ‘nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin, (1) si (2), dupa caz, va fi datorati de proprietarul clidiri (10) Cota impozitului/taxei pe clidiri previzutd la alin. (1) si (2) se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelal municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. taciti a datelor inscrise in comunicare. (9) fn cazul cladirii 1a care au fost executate luerari de renovare major? din punct de vedere fiscal, anul terminarit se actualizeaza, astfel ca acesta se consider’ ca find cel in care a fost efectuata recepfia la terminarea lucrarilor. —-Renovarea_ majora reprezinta acjiunea complex’ care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a clidiri, pentru asigurarea cerinjei fundamentale de rezistent mecanics si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari “de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a clidirii, a celorlalte cerinfe fundamentale —aplicabile construefiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea performantei energetice sia calit&tii arhitecturalambientale si functionale a dladirii, Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare major’, valoarea cladirii creste cu cel potrivit art, 456 alin. (1) (8) In cazulin care proprietarul ckidiri inu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinjd, cota impozitului/taxel_pe clidiri este de 5%. (9) in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabita in ulimit 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fafa de cea stabilita conform alin. (1) si (2), dup caz, va fi datorata de proprietarul cladirii, (10) Cota impozitului/taxei pe cladiri prevzut la alin. (1) si (2) se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atribupie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti 18 Legea nr. 227/2015 privind Codul ‘Text protect de lege privind introduce un nou punct, pct. 110, cu urmatorul cuprins: 110%. La articolul 460, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (79), cu urmatorul cuprins: (72) Contribuabilii care detin cladiri cu destinayie nerezidentialé la data de 31 decembrie 2022 nu au obligatia s& aplice prevederile art. 460 alin.(5) lit: b) si lit. e) pana la implinirea termenului de cinci ani de ta ultima evaluare.” a fiscal, cu modificarile si aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente admise Observatii completirile ulterioare (1483/2022) | : pufin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executariilucraritor.” 7 = La articolul 1, dupa pet. 110, se | Amendament admis cu ‘majoritate de voturi Autori Senator Nicolae NEAGU = PNL. Senator _Stefan-Radu OPREA - PSD Senator lon ROTARU - PSD Senator Ciprian PANDEA = PNL. Senator tonel-Danut CRISTESCU ~ PSD La articolul 1, dup& pet. 111, se introduce un nou punct, pet. 1112, cu urmétorul cuprins: «1115, La articolul 463, dupa alineatul (6), se introduce un nou alineat, alin (7), ewurmatoral cuprins: (7) Pentru terenurile _aferente clidirilor pentru care se datoreazi impozit/taxa pe cladici stabilit/stabilité pe baza__valorii | impozabile determinate conform art. | ‘Amendament admis cu ‘majoritate de voturi Autori: Senator Nicolae NEAGU ~PNL Senator _$tefan-Radu ‘OPREA~ PSD Senator [on ROTARU - PSD Senator Ciprian PANDEA ~PNL 19 Legea ur. 227/2015 privind Codul ‘Text project de lege privind “ fiscal, cu modificarile si aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente admise Observatii : completiri (1483/2022) 460 alin, (3). ie) sau Tite), dups caz, | Senator lone Danup nu se datoreaza impoditul/taxa pe | CRISTESCU - PSD teren” 3 Taarticolull, punctil 117 se modifica si [Amendament admis cu 117. Dupa articolul 495? se introduce un nou articol, art. 4953, cu urmétorul cuprins, Art, 4953,- Pentru anul 2023, consilille locale adopt. hotdrari privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Roméniel, Partea 1, a prezentul cod. La nivelul’ — municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.” va avea urm/torul cuprins 117. Dupa articolul 495? se introduce tun nou articol, art. 4953, cu urmatorul cuprins: Art. 4959, - Pentru anul 2023, consiliile locale adopt hotarari_privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, pana la data de 30 noiembrie 2022. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atribusie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.” majoritate de voturi Autor: Senator Nicolae NEAGU - PNL. 70. art Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completaril ulterioare, prevederile art. 1 intr8 in vigoare la data de 1 ianuarie 2023, cu urmitoarele exceptil: Ta articolul IX, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ‘Amendament admis cu majoritate de voturi Autori: Senator ~PNL 20 Nr. crt. Legea nr. 227/2015 pi ind Codul | Text proiect de lege privind | fiscal, cu modificarile si aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente admise Observatii completarile ulterioare (1483/2022) e a) prevederile pet. 3 referitor Ta Senator Stefan-Radw modificarea art. 43 alin, (2) si (5). pet. OPREA - PSD 44, 89 si 92 se aplicd veniturilor din Senator fon ROTARU - dividende distribuite dupa data de 1 Psp | ianuarie 2023; Senator Ciprian PANDEA b) prevederile pet. 2 si 3 referitor la =PNL modificarea art. 43 alin, (3) si (4), pet. Senator lonel-Danut 25, pet. 26 referitor la prevederile art. 60 pet. 5 lit. b), pet. 28 referitor la prevederile art. 60 pet. 7 lit. b), pet. 29, 38, 42, 56, 66, 70, 72, pet. 76 referitor la prevederile art. 154 ali (a) lita) sib), pet. 82, 90 5191 intrain vvigoare fn 3 alle de la data publicarii Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante; ©) prevederile pet. 45 se aplicd veniturilor plitite incepand cu 1 august 2022; d) prevederile pet. 24, 27, 31-37, 39- 41, 59-65, 67, 76 referitor la prevederile art, 154 alin. (1) lit.) si 5), pet. 78, 79, 87 si 88 se aplica incepand cu veniturile aferente luni januarie 2023; €) prevederile pet. 30, 43, 48, 49, 51- 53, 71, 73-75, B1, 83-86 se aplica incepand cu. veniturile aferente anului 2023; f) prevederile pet. 50 se aplica incepand cu contractele de inchiriere CRISTESCU - PSD 2 ~ Legea nr. 227/2015 privind Codul ‘Text proiect de lege privind ne | OP eae ee eee on : completarile ulterioare (1483/2022) Ee a Tnchefate Incepand cu 1 januarie | 2023; 8) prevederile pet. 26 referitor Ia | prevederile art. 60 pct. § lit. c), pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7it. 0), pct. 58, 68, 69 $i 80 incepand | cu veniturile aferente lunii august 2022; 10/08/2022 - litera g) a fost rectficati prin Rectificare din 10/08/2022 h) prevederile pet. 100-105 intra in vigoare la data de 1 august 2022; —_| ,i)_prevederile pet. 106, 108, 109, 4) prevederile pet. 106-117 se aplica | 114, 112-117 se aplica incepand cu incepand cu data de 1 tanuarie 2023. | data de 1 ianuarie 2026." 2 Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital ANEXA NR. 2 la Raportul comun nr. XX1/493/2022 nr, XXVII/170/2022 asupra proiectului Comisia pentru munca, familie si protectie sociala AMENDAMENTE RESPINSE le lege privind aprobarea Ordonantei Guvernul i nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legit nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale 2B [48372022 Nr. | _begea nr. 27/2015 pri Text proiect de lege privind QM: | Codul fiscal, cu modificarile si aprobarea OG nr. 16/2022 Amendamente respinse Observatii completarile ulterioare (1483/2022) T Taarticolull, inainte de punetul 1 | Amendament —_respins cu se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins: La art. 7, dupa punctul 3, se adauga un nou punct, punctul 3%, cu urmatorul euprins: 3. Reincadrarea —_unor tranzacti/activitati, realizati de organele fiscale in conditile art. 11 alin, (1) si in baza_criteriilor previzute la pet.3 din art. 7, include i reincadrarea uunor. ‘majoritate de voturi Autor. | Sen. Mihail Vestea ~ PNL ~~ Legea nr. 227/2015 privind ‘Text proiect de lege privind plata impozitulul pe dividende (2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea une! cote de impozit de 5% —asupra dividendului brut plitit unel persoane — juridice—_ramane. Impozitul pe dividende se deciara si se pliteste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusivalunii urmatoare celel in care se pliteste dividendul. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care dividendele distribuite, _potrivit legii, nu au fost platite pind la sférsitul anului In care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pind la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat urmator anului care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplicé pentru dividendele distribuite_si_neplatite_pana_la se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut platit uni persoane —juridice romaine. Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunti urmatoare celei in care se pliteste dividendul. (3) Prin exceptie de Ia prevederile alin (1) si (2), in cazul in care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pind la data de 25 ianuarie a anulti urmator, respectiv pana la data de 25 a primel luni a anulut fiscal modificat urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplicd pentru dividendele distribuite_i_neplatite_pani_la (2) Nemodificat (3) Nemodificat ay Codul fiscal, cu modificarile si | aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente respinse Observasii lack completarile ulterioare (1483/2022) ee wanzachii/activitaji derulate intre dou’ persoane juridice.” 2 [Ar 43. — Declararea, rejinerea si| 3. La articolul 43, alineatele (2)-(5) | Alin. (5) se abroga ‘Amendament —_respins cu ‘majoritate de voturi Autor: Cosmin-Marian senator neafiliat POTERAS ~ 24 Legea nr. 27/2015 privind Text proiect de lege privind indeplineste conditiile prevazute Ja alin, (4) in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite deo persoand juridica romana unel alte persoane juridice | romane, daci persoana juridica romani care_—_primeste dividendele define, la data plait dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe 0 perioada de un an implinit pana Ja data platii acestora inclusiv. caz, sunt indeplinite conditiile prevaaute la alin. (4) lit.a) sib). (4) Prevederile prezentului articol nu se aplicd in cazul dividendelor plitite deo persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca, la data platii dividendelor, fiecare —dintre aceste persoane indeplineste | cumulativ urmatoarele condisii: a) persoana juridica beneficiaraa | dividendelor: |) define minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice romane care pliteste dividendele, pe 0 perioada de un an impli la data pligii acestora inclusi (i) este constituita cao «societate pe actiuni», «societate in comandita pe _actiuni>, «societate cu raspundere limitata», «societate in nume colectiv», wsocietate in comand (4) Nemodificat ba Codul fiscal, cu modificarile $i aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente respinse Observatii completirile ulterioare (1483/2022) : Sfargitel anului in care s-a aprobat | sfarsital anulul in care sa aprobat distribuiren—acestora, acd | distribuirea acestora, daca in persoana juridicd romana care | ultima ia anului fiscal respectiv, primeste dividendele | calendaristic sau modificat, dupa 25 Nr. ert. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ‘Text proiect de lege privind aprobarea OG nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii (5) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana: a) fondurilor de pensif administrate privat, fondurilor [simpkiy sau are forma de | organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenta legislasiel romane; Gili) plateste, fara posibilitatea unei opfiuni sau exceptari, impozit pe profit sau orice alt Impozit care substituie impozitul pe profit; b) persoana juridica care plateste dividendele: (este constituita ca o «societate pe actiuni», «societate in comandita pe acfluni», «societate cu raspundere __limitata>, asocietate in nume colectiv>, usocietate in comandita simpli» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate ‘sub incidenfa legislatiei romane; Gi) plateste, fara posibilitatea unei opfiuni sau exceptari, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit, (5) Prevederile alin, (2) si (3) se aplica —si_—_cdividendelor (S) Se abroga de pensii facultative si distribuite/platite fondurilor de organismelor de plasament | pensii administrate privat si/sau colectiv fara personalitate | fondurilor de pensii facultative.” = 26 Nr ert. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si ‘completarile ulterioare ‘Text proiect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii juridica, constituite _potrivit legislatiei in materie; b)__organelor_administratiei publice care exerciti, prin lege, drepturile 5i obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului/unitayiiadministrativ- teritoriale la acea persoand | juridica romana, / 3, | Art, 47. ~Definitia | 5. La articolul 47 alineatul (1), dupa | 5. La articolul 47 alineatul (1), dupa | Amendament —_respins cu microintreprinderii litera e) se introduc trei not litere, | litera e) se introduc dowd noi litere, | majoritate de voturi In sensul prezentului titlu, 0 | lit. )-h),cu urmatorul cuprins: lit.) gi g), cu urmatorul cuprins: microintreprindere este 0 persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele condifii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) abrogata b) abrogata oa realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchi exercitiului financiar finregistrat veniturile; 4) capitalul social al acesteia este deginut de persoane, altele deca statul si unitatile administrativ- teritoriate: of) a realizat venituri, altele decét cele din consultangi_si/sau ‘management, in proportie de peste 80% din veniturile totale; g) are cel pufin un salariat, cu excepfia situafiei previzute la art. 48 alin. ( hi) are asociasi/actionari care detin peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult tret persoane juridice romane care se Incadreazi si aplice sistemul de | impunere pe _—_veniturile | microintreprinderilor, incluzdnd si | Lit ) se abrogit 0 (renumerotare) nemodificat 8) (renumerotare) nemodificat Autori sen. A. DRAGU, sen. C. MURESAN, sen, N, MIRCESCU - USR | Autor: sen. Mihail VESTEA - PNL 27 Legea nr. 227/2015 privind ‘Text proiect de lege privind (2) Prevederile alin. (1) se aplicd si persoanelor juridice romane care intra sub incidensa Legit nr. 170/2016 —privind —_impozitul specific unor activitagi. Prevederile prezentului titlu prevaleaza fata de prevederile Legii nr. 170/2016. | modificd si va avea urmatorul cuprins: (2) Incepand cu data de 1 fanuarie | 2023, prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice romaine care desfigoari activitiyicorespunzatoare codurilor CAEN: 5510 ~ «Hoteluri si alte facilitagi de cazare similarey, 5520 - eFaciiasi de cazare pentru vacante si perioade de scurti durati», $530 + «Parcuri pentru rulote,campinguri si tabere>, 5590 - «Alte servicit de cazare», 5610- «Restaurante», 5621 = «Activititi de alimentatie (catering) pentru evenimente», 5629 - «Alte servicii de alimentatie ne. 5630 - «Baruri si alte activitiji de servire a biuturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fir s&aplice prevederile art. 52." (2) alarticolului 47 se modifica si vaavea urmstorul cuprins: (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, prin exceptie de la prevederile art. 48 alin. (2), persoanele juridice romane care desfasoar’ activitags corespunzitoare codurilor CAEN: 5510 - aHoteluri si alte faciitati de cazare similaren, 5520 - «Facilita de cazare pentru vacante si perloade de scurti durati», 5530 - «Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere», 5590 - «Alte servicii de cazare», 5610- «Restaurante», 5621 = «Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimenten, 5629 - «alte servici de alimentatie n.ca.», $630 - «Baruri gi alte activitlji de servire a bauturilor» pot opta anual, pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fara indepl ‘majoritate de voturi Autor: Sen. Mihail Vestea ~ PNL T S| Codul fiscal, cu modificarile si | aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente respinse Observasii completarile ulterioare (1483/2022) _ _ @) muse afla in dizolvare, urmatd de | persoana care verified indeplinivea lichidare, ineegistrata. in registrul | condifilor prevazute de prezentul comerfului sau la instangele | artical.” judecatoresti, potrivit leg. | 4 ]6 La articolul 47, alineatul (2) se | La articoful 1 punctul 6, alineatul | Amendament _respins cu 28 Legea nr.227/2015 privind ‘Text proiect de lege privind ald Codul fiscal, cu modificarile aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente respinse Observatii completirile ulterioare (1483/2022) condifillor previzute Ia alin. (1) si fird si aplice prevederile art 52." 3. [Are 48, - Reguli de aplicare a| 9. La articolul 48, alineatele (1) s1[ 9. La articolul 48, alineatele (1) si| Amendament respins cu sistemului de impunere pe |(2) se modifica si vor avea|(2) se modifica si vor avea| majoritate de voturi veniturile microintreprinderii urmatorul cuprins: urmatorul cuprins: Autor: (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. (2) Persoanele juridice romane aplicd impozitul reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmtor celui in care indeplinesc —condiiile de microintreprindere previzute la art. 47. »(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opfional. (2) Persoanele juridice roméne, cu exceptia celor de la art. 47 alin, (2), pot opta s& aplice impozitul reglementat de prezental titlu jeepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinese condigiite de microintreprindere prevazute la art. 47 alin. (1) si daca nu au mai fost plititoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, _potrivit prevederilor prezentului ttl.” (2) nemodificat (2) Persoanele juridice romane, pot opta sa aplice impozitul reglementat de prezentul titlu Incepand cu anul fiscal urmator celui fn care indeplinesc_conditiile de microintreprindere previzute la art. 47 alin, (1) si daca nu au mai fost plititoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor prezentului ttl. Sen, Mihail Vestea~ PNL- (3) Opersoana juridica romana care este nou-infiinfata este obligata sé plateascé impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 11. La articolul 48, alineatele (3) si (B) se modifici si vor avea urmétorul cuprins: »(3) © persoana juridicd romana care este nou-infiinjata poate opta si_plateasc impozit pe veniturile 11, La articolul 48, alineatele (8) si (3) se modifica si vor avea urmétorul cuprins: -{3) persoand juridicé romana Care este nou-infiingaté poate opta si plateased impozit pe veniturile ‘Amendament _respins cu ‘majoritate de voturi Autori: sen. A. DRAGU, sen. C. MURESAN, sen. N. MIRCESCU ~USR 29 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ‘Text proiect de lege privind aprobarea OG nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii primul an fiscal, daca condifia previzutd la art. 47 alin, (1) lit. d) este indeplinitd la data inregistrarit in registrul comerfului (34 Prin exceptic de la prevederile art 47 alin a. microintreprinderile care au subseris un capital social de cel pusin 45.000 lei si au cel putin 2 salariafi pot opta, o singura dats, si aplice prevederile titlului It fincepand cu. trimestrul in care aceste condijii sunt indeplinite cumulativ, opjiunea fiind definitiva. in cazul in care aceste conditii nu sunt respectate, persoana juridica aplicd prevederile prezentului ttlu incepand cu anul fiscal urmitor celui in care capitalul social este edus sub valoarea de 45.000 lei 5i/sau_numarul salariagilor scade sub 2, dacd sunt indeplinite condifille previzute la art. 47 alin (A). in eazul in care, in perioada 4 care persoana juridicd aplicd prevederile titlului tI, numirul de inierointreprinderilor incepand ca primul an fiscal, dacé conditiile prevazute la art. 47 alin. (1) lit. d) si hh) sunt indeplinite la data fnregistrarii in registrul comertului, iar cea de lallit.g) in termen de 30 de ile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective. (34) In sensul prezentului titty, in cazul in care raportul de munca este suspendat, potrivit legi, condifia referitoarella definerea unui salariat se consider’ indepliniti daci perioada de suspendare este mai mick de 30 de zile si situatia este Inregistrati pentru prima dati in anul fiscal respect. In caz.contrar sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispoziyile art. 52 alin. (2)." microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daci conditile prevzute la art. 47 alin, (1) lit d) st g) sunt indeplinite la data inregistrarii fn registrul comersului, iar cea de lalit.f) in termen de 30 de zile inclusiv de la data inregistrarit persoanei juridice respective. (3) nemodificat (corelare cu amendamentul propus | laart 47 alin. (1) 30 completarile ulterioare salariagi variazd in cursul anului, in sensul scaderii sub 2, condigia trebuie reindeplinita In termen de 60 de ile, termen care se prelungeste si in anul fiscal uurmator. lesirea din sistemul de impunere pe—_-veniturile microintreprinderilor ca urmare a opfiunii se comunica organelor fiscale _competente, _potrivit prevederilor Codului de procedur’ fiscala. Calculul si plata impozitului pe profit de —citre microintreprinderile care opteazi | aplice prevederile titlului Il se efectueazi luand tn considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv. ‘Text proiect de lege privind aprobarea OG nr. 16/2022 __ (1483/2022) Amendamente respinse Observatii Art. $2. - Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii fn cursul anului (2) Daca in cursul unui an fiscal 0 mierointreprindere —_realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datoreaz’ impozit pe 15, Articolul 52 se modificd gi va avea urmtorul cuprins Art. 52. - Reguli de iesire din Sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor in cursul anului (2) Daca in cursul unui an fiscal 0 microintreprindere __realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea _—_veniturilor Fealizate din consultanta_ si/saut 15. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 52, - Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor in cursul anului (4) Dac’ in cursul unui an fiscal 0 microintreprindere _realizeaz’ venituri mai mari de 500.000 euro, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul ‘Amendament majoritate de voturi Autori: sen. A. DRAGU, sen. C. MURESAN, sen. N, MIRCESCU - USR Sen. Mihail VESTEA - PNL ai] rrespins BL Nr. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ‘Text proiect de lege privind aprobarea OG nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii profit, incepand cu trimestral in care s-a depisit aceasti limit (2) Limita fiscal prevazutd la alin (1) se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului ‘in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent, (3) Calculul 5i plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care se incadreazi in prevederile alin, (1) se efectueazi Iuand tn considerare veniturile si cheltuielile realizate tncepand cu trimestrul respectiv, management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite, fara posibilitatea de a mai opta pentru perioada urmatoare si aplice prevederile prezentului tit (2) incazulin care, in cursul unui an fiscal, 0 microintreprindere nu mai indeplineste conditia previzuta la art, 47 alin. (1) lit. g), aceasta datoreazi impozit pe profit incepand cu trimestrul tn care nu mai este indeplinité aceasta conditie (3) Prin excepsie de la prevederile alin, (2), pentru oo microfntreprindere cu un singur salariat, al cdrui raport de muncd inceteaz8, condifia prevazuts la art. 47 alin. (1) lit. g) se considera indepliniti daca, in termen de 30 de zile de la incetarea raportului de muncé, este angajat un now salariat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinaté pe o perioada de cel uin 12 luni. depasit aceasta limita, fara posibilitatea de a mal opta pentru | perioada urmatoare s4 aplice| prevederile prezentuluititlu. (2) in cazutin care, in cursul unui an fiscal, 0 microintreprindere nu mai ‘indeplineste conditia prevazuta la art, 47 alin, (1) lit ), aceasta datoreazi impozit pe profit incepand cu trimestrul in care nu mai este indepli aceast conditie. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru oo microintreprindere cu un singur salariat, al cfrui raport de munca Inceteaza, conditia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit ) se considera indeplinita daca, in termen de 30 de zile de la incetarea raportului de ‘muncé, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncé pe | durat nedeterminata sau pe durata | determinata pe 0 perioada de cel putin 12 luni 32 Nr. Legea nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ‘Text protect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii (@ Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep si desfasoare activitati dintre cele prevazute de art. 47 alin. (3) it. )-i) datoreazi_ impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv. (5) Limitele fiscale prevazute la alin (i) se verificad pe baza veniturilor fnregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului {in euro este cel valabil la inchiderea cexercifiului financiar precedent. (6 Calculul si plata impozitulut pe profit de citre microintreprinderile care se incadreazi tn prevederile alin. (1), (2), (4) $i (7) se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv, (7) in situatia in care, fn cursul anului fiscal, _oricare —dintre asociatii/actionarii une microintreprinderi define peste 25% — din —_valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de votla mai multde tret microintreprinderi, asociaii/actionarii_trebuie si (@) nemodificat (8) nemodificat (6) nemodificat (7) nemodificat 33 Nr. ert Legea nr. 227/201 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ‘Text proiect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii stabileasci microintreprinderea/microintrepri nderile care ies de sub incidenfa prezentului titlu si care urmeazd si aplice prevederile titlului II incepand cu trimestrul in care se inregistreazi situafia _respectiva, astfe! incat conditia referitoare la numérul maxim detrei microtntreprinderi la care oricare dintre asociati/actionari desine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot si fie indeplinita Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor se comunica —organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completirile ultericare, si este definitiva pentru anul fiscal curent.” Art. $4, - Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului 18. Articolul S4 se modificd gi va avea urmatorul cuprins: Art, $4.» Reguli de determinare a conditillor de aplicare a sistemului 8. Articolul 54 se modific’ si va avea urmatorul cuprins Art, 54, - Reguli de determinare a condiillor de aplicare a sistemulut ‘Amendament —_respins cu ‘majoritate de voturi Autor: sen. A. DRAGU, sen. C. MURESAN, de impunere pe veniturile| de impunere pe veniturile |de impunere pe _veniturile | sen. N. MIRCESCU - USR microintreprinderii microtntreprinderilor microintreprinderilor Pentru incadrarea in condifiile | Pentru incadrarea in condifiile | Pentru fncadrarea in conditiile privind _nivelul___veniturilor | privind _nivelul__veniturilor | privind __nivelul_veniturilor 34 Legea nr. 27/2015 privind ‘Text proiect de lege privind litera b) se introduce o noua liters, | litera b) se introduce o nowa litera, lit, b?), cu urmatorul cuprins: Jit.b9), cu urmatorul cuprins: bb) pentru determinarea ponderii | b!) pentru determinarea ponderit Ciffei de afaceri realizata efectiv din | cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de construcpil in cifra de | activitatea de constructii fn cifra de afaceri totald, indicatorul cifra de | afaceri total’, indicatorul cifra de afaceri realizati efectiv din | afaceri —realizataefectiv din activitatea de constructii cuprinde | activitatea de constructit cuprinde numai veniturile din activitatea | numat veniturile din activitatea de desfisurati pe teritoriul Romaniel, | constructil desfasuratd pe teritoriul jar indicatorul cifra de afaceri totala | Rom&niei, iar indicatorul cifra de cuprinde at&t veniturile din | afaceri total cuprinde veniturile activitatea desfasurati_ pe |din —intreaga_—_activitate teritoriul Romaniei, cat siinafara | desfasurati pe _teritoriul Romaniei. Prin activitatea | Romaniei. Prin _activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei | desfasuraté pe teritoriul Romaniei se infelege activitatea desfasurata | se infelege activitatea desfasurat’ efectiv in Romania in scopul | efectiv in Romania, indiferent de realizarli de produse si prestari | statul de —rezidenti al de servicit; | beneficiarilor acestor produse | sau servicti;” N® | codul fiscal, cu modificarile i aprobarea 0G nr.16/2022 | Amendamente respinse Observatii completarile ulterioare (1483/2022) | previzute la art 47 alin. (1) lite) s1| previzate la art 47 alin. (ie c) st | previzate la art 47 alin. (I) it O51 | art. 52 se vor lua in calcul aceleasi | f) sila art. 52 alin. (1) se vor lua fn | Iaart. 82 alin (1) se vor lua in calcul elemente care constituie baza | calcul aceleasielemente care | aceleasi elemente care constituie impozabilé prevazutala art.53. | constituie baza_—_‘impozabili | baza impozabilé previauta la art previzuta la art. $3.” 53” 5 25. La articolal 60 punctul 5, dupa | 25. La articolul 60 punctal 5, dupa | Amendament _respins cu ‘majoritate de voturi Autori sen. A. DRAGU, sen. C. MURESAN, sen. N.MIRCESCU - USR 35 Legea nr. 227/2015 privind Text proiect de lege privind te Codul fiscal, cu modificarile si aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente respinse Observafii : ‘completarile ulterioare (1483/2022) a 70 26.La aricolul 60 punctul’, ierele | 26. La articolul 60 puncailS,literele | Amendament _respins cu b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activititile mensionate la lit, a) si alte activitsti specifice domeniului constructii in limita a cel purin 80% din cifra de afaceri totala, Pentru societatile comerciale nou-inflingate, respectiv inregistrate la registrul comeryului incepand cu luna ianvarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anul inclusiv luna in care se aplicd scutirea, iar pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecarui an se considera ca baz de calcul cifra de afaceri realizat’ cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianwarie al fiecaruian care au avut o cifra. de afaceri din activitatile mengionate la lit. a) realizaté cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, —facilitagile fiscale se vor acorda pe toata durata anului in curs, iar pentru societafile comerciale existente la aceeasi data care nu realizeazi aceasta limit minim’ a cifrei de afaceri se va b) sic) se modifics si vor avea urmatorul cuprins: ob) angajatorii realiz fra de afaceri din activitatile prevazute la Tit. a) in limita a cet pugin 80% din cifra de afaceri totald. Pentru angajatorit now-infiintati, respectiv inregistrafi la registrul comersului/inregistrati fiscal in cursul anului, cifra de afaceri se calculeazi cumulat de la data | inregistrarif, inclusiv luna in care se aplic scutirea, iar pentru | angajatorii existenfi la data de 1 januarie a fiecérui an, cifra de afaceri se calculeazi cumulat pentru perioada corespunzitoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplicd scutirea. Aceasta cifri de afaceri se realizeazi pe baz de contract sau comandi si acopera. manoper’, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte ti auxiliare—_necesare itatilor prevazute la lita), Citra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata; b) sic) se modific’ si vor avea urmatorul cuprins: b) angajatorii realizeara cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totali. Pentru societitile comerci nou- fnfiinfate, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul | anulul, inclusiv luna in care se | aplicd scutirea, iar pentru societaile comerciale existente Ja data de 1 ianuarie a fiecarui an se | considera ca baz de calcul cifra de afaceri realizaté cumulat pe | anul fiscal anterior. Pentru societatile comerciale existente Tadatade 1 januarie al flecdrut an care au avut o cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit, a) realizaté cumulat pe anul fiscal | anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toati durata anului in curs, iar pentru societatile comerciale existente la aceeagi data care nu ealizeazd aceasta limit minima a cifrei de afaceri se va aplica principiul societatilor comerciale fnfiinjate. Aceasticifri de ‘majoritate de voturi Autori sen. A. DRAGU, sen. C. MURESAN, sen. N. MIRCESCU - USR 36 Nr. ert. Legea nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare “Text proiect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii aplica —principiul —societatilor comerciale nou-infiinfate. Aceasta Citra de afaceri se realizeaza pe bad de contract sau comands si acoper’t manopers, materiale, _utilaje, transport, echipamente, dotiri, precum si alte activitafi auxitiare necesare activitatilor mentionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producti realizaté si nefacturatl, ©) veniturile brute tunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplicd scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munc/2i de minimum 3.000 lei lunar, Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut hnar de and la 30.000 lei, obsinut din salarii 5i asimilate salartilor prevézute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beheficia de facilitati fiscal; 6) veniturile brute lunare din salarit si asimilate salariilor prevazute 1a art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se | aplicd scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentra 8 ore de muncd/zi de minimum 3.000 | Tei Tunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei inclusiv, obsinut din salarii si asimilate salarilor prevaute la art. 76 alin. (1)-(), realizate de persoanele fice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiazé de facility fiscale;” afaceri se realizeazé pe bazi de contract sau comanda. In cazul angajatorilor, care nu tin evidenti contabilé in partida dubla, cifra de afaceri acoperi manopera, materiale, —_utilaje, transport, echipamente, _dotiri, precum si alte activitayi auxiliare necesare activitatilor prevazute la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturats; ©) nemodificat 37 Nr. crt. Tegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare ‘Text proiect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii i b) angajatorii realizeazd cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totalé. Pentru angajatorii nou-infiingati, respectiv fnregistrayi—la_—_registrul comertului/inregistrati fiscal ncepand cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de Ja data inregistrari, inclusiv luna in care se aplicd scutirea, far pentru angajatorii existenfi la data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la inceputul anului, respectiv cumulat de la data Snregistrarii cazulcelor constituiti/inregistrafi in perioada cuprins4 intre inceputul anului si data de 1 iunie 2022, inclusiv lunain care se aplicd scutirea. Pentru angajatorii existengi la data de 1 januarie a fiecarui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitagile mentionate la lit. a) se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv Juna_in_care_se_aplica 28. Laarticolul 60 punctul 7, literele b) si 6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins .b) angajatorii realizeaz’ cifra de afaceri din activititile previzute la lit, a) in limita a cel putin 80% din cifta de afaceri totalé, Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrafi la registrul comertului/ inregistrasi fiscal incepand cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de Ja data inregistrarii, inclusiv luna | fn care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existensi la data de 1 iunte 2022 se considera ca bazi de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la inceputul anului, respectiv cumulat de la data inregistrarii in cazul celor constituiti/inregistrati in perioada—cuprinsa__intre ‘inceputul anului si data de 1 iunie 2022, inclusiv Iuna in care se aplica scutirea, Pentru angajator existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui_an ulterior datet de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv_tuna_in_care_se_aplica 28, Laarticolul 60 punctul 7, iterele b) sic) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: b) angajatorii realizeaza cif de afaceri din activitatile previzute la Tit, a) in limita a cel pugin 80% din cifra de afaceri totalé. Pentru societatile comerciale nou- inflingate, respectiv inregistrate la registrul comergului incepand cu Juna fanuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de Ja fnceputul anului, inclusiv luna in care se aplicd scutirea, iar pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuariea fiecdrui an se considera ca baz de calcul cifra de afaceri realizata cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societatile comerciale existente la data de 1 fanuarie afiecdrui an care auavut 0 cifra de afaceri din activitatile mentionate Ia lit. a) realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toata durata anului in curs, iar pentru socletatile comerciale existente la aceeasi data care nu realizeaza aceasta limita minima a cifrei de afaceri_se_va_aplica_principiul ‘Amendament respins cu majoritate de voturi Autori: sen. A. DRAGU, sen.C. MURESAN, sen. N, MIRCESCU ~ USR 38 Legea nr. 27/2015 privind ‘Text proiect de lege privind = Codul fiscal, cu modificarile si aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente respinse Observatii |“ completarile ulterioare __ (1483/2022) _ ‘seutirea, Aceastd cifri de afacert se | scutirea, Aceasta cifra de afaceri se | societitilor comerciale _nou- realizea2A pe ba23 de contract sau | realizeazi pe hazi de contract, | infiinfate. Aceastd cifré de afaceri comandi si acoper’ manoperd, | comanda sau alte documente | se realizeaz pe baz de contract, materiale, utilaje, transport. | specifice sectorulul agricol i | comandi sau alte documente echipamente, dotiri, precum $i alte | industriel alimentare si acopera | specifice sectorului agricol si activitasi ‘auxiliare —necesare | manoper’, materiale, _utilaje, | industriel _alimentare. in cazul activitajilor mengionate la lit. a).| transport, echipamente, dotiri. | angajatorilor, care nu in Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv | Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv | evident contabili in partida productia realizat’ si nefacturats; | productia realizatA si nefacturata; | dubli cifra de afaceri acoper’ manopera, materiale, —_utilaje, transport, echipamente, _dotiri. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizati si nefacturatd; 6 veniturile brute lunare din salarii| ¢) veniturile brute lunare din salaril | ¢) nemodificata si asimilate salariilor prevazute la | si asimilate salarilor previzute la art. 76 alin. (1)-(8), realizate de | art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se | persoanele fizice pentru care se aplicd scutirea, sunt calculate la un | aplicd scutirea, sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 | salariu brut de incadrare pentru 8 ‘ore de munca /zi de minimum 3,000 | ore de munca/zi de minimum 3.000 Jel lunar. Scutirea se aplicd pentru | lei lunar. Scutirea se aplici pentru ssumele din venitul brut lunar de | sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obsinut din salar | pan la 10.000 lei inclusiv, obginut si asimilate salarillor prevazute la | din salarii si asimilate salarilor art. 76 alin, (1)-(3), realizate de | previzute la art. 76 alin. (1)-(3), persoanele fizice, Partea din venitul | realizate de persoanele —fizice. brut lunar ce depiseste 30.000 lei | Partea din venitul brut lunar ce ru va beneficia de facilitaifiscale; | depiseste 10.000 lei nu beneficiaza de facility scales 12, |s) contribujille Ia un fond de pensii | 37. La articolul 76 alineatul (4), | 37. La articolul 76 alineatul (4), | Amendament —respins cu facultative potrivit Legit _ nr. literele 5), t), v) si w) se abroga Jiterele v) si w) se abrog’. ‘majoritate de voturi 39 Legea nr. 227/2015 pri Codul fiscal, cu modificarile si completdrile ulterioare Nr. ert. ‘Text proiect de lege privind aprobarea 0G nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii 7204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind | pensiile facultative de catre Autoritatea de — Supraveghere Financiars, administrate de catre entitigi autorizate stabilite in state ale Uniunii Europene sau ind Spasiului. Economic European, suportate de angajator pentru angajafii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare | persoana; | 2) primele de asigurare voluntaré de sanatate, precum si servicille medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajafii propri,astfel incat Janivelul anului si nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoand. |= 1%) contravaloarea cheltuielior | suportate de angajator/plititor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, din inijiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizeazi veoituri_din salar 51 asimilate Autori: sen. A. DRAGU, sen. C. MURESAN, sen. N, MIRCESCU ~ USR 40 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si __completarile ulterioare ‘Text proiect de lege privind aprobarea OG nr. 16/2022 (1483/2022) Amendamente respinse Observatii ‘salarillor, in scopul depistarii si prevenirii raspandirit coronavirusului —_-SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfisursrit activitai tn condigit de securitate si sindtate in munca, pe perioada instituir starit de urgent sau de alerta, potrivit leg w) sumele acordate angajatilor care desfaisoar’ activitati in regim de telemunci pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitayile 1a Tocul in care angajajii isi desfisoard activitatea, precum electrcitate, calzire, apd si abonamentul de date, si achizijia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de muncd sau regulamentul intern, in limita unui plafon iunar de 400 lei corespunzator numarului dezile din luna in care persoana fizica desfésoara activitate tm regim de telemunca. Sumele vor fi acordate fara mecesitatea de prezentare a documentelor justficative; 3. 39, La articolul 76, dupa alineatul | 39. La articolul 76, dup alineacal (4) se introduc dowd noi alineate, alin. (41) si (4), cu urmatoral cuprins: (A) se introduc dowd not alineate, alin (42) si (42), cu urmatorul cuprins ‘Amendament —_ respins ‘majoritate de voturi Autoré a Legea nv. 227/201 privind ‘Text proiect de lege privind N' | Codul fiscal, cu modificarile i aprobarea 0G nr. 16/2022 Amendamente respinse Observatii crt. |“ completirile ulterioare (1483/2022) _— _ ‘sen. A. DRAGU, sen, C. MURESAN, (42) Urmatoarele venturi (4) Nemodificat sen. N. MIRCESCU ~ USR cumulate lunar nu reprezintl venit impozabil in infelesul impozitului pe venit, in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzitor locului de munca ocupat a) prestatille suplimentare primite de salariai in baza clauzei de mobilitate potrivit leg, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. k), in limita a 2,5 ori nivelul legat stabilit pentru” indemnizatia de delegare/detasare, prin hotirare a Guvernului, pentru autoritiilor si instituitlor publice; b) contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarit sau asimilate salarilor, tn alte situatii decat cea prevazuti la alin. (4) lit.c), astfel cum este prevazut in contractul de munci sau in regulamentul intern, in limita valorii maxime, potrivit legi, a unui tichet de masi/persoana/zi, previzuti la data acordarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. personalul | a) Nemodificat b) Nemodificat 4a “Legea nr. 227/2015 privind — | Text proiect de lege privind Nt | codul fiscal, cw modificarile 1 aprobarea 0G nr, 16/2022 Amendamente respinse + |_““completirite ulterioare (1483/2022) es Ta stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se jaw in calcul numérul de zile din luna in care persoana fizicd desfisoard activitate in regim de telemunca sau munca la

S-ar putea să vă placă și