Sunteți pe pagina 1din 108

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 771 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți, 10 august 2021

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 pentru


aprobarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de
director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat ................................................ 3–59
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor
de director și director adjunct din unitățile
de învățământ preuniversitar de stat*)
În temeiul prevederilor art. 257, 258 și art. 259 alin. (3) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea


concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
ministrului educației naționale nr. 3.969/2017 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 9 iunie 2017, cu modificările
ulterioare.
Art. 3. — Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din
cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ
preuniversitar de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu

București, 6 august 2021.


Nr. 4.597.

*) Ordinul nr. 4.597/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din
10 august 2021 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 3

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea concursului pentru


ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,
numirea și eliberarea din funcție a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ
preuniversitar, drepturile și obligațiile ce decurg din contractele de management și fișa postului care
se încheie în urma promovării concursului, anexe la prezenta metodologie.
(2) Prezenta metodologie se aplică:
a) Unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unităților de învățământ special, centrelor
școlare pentru educație incluzivă, centrelor de excelență, cluburilor sportive școlare, palatelor și
cluburilor copiilor, precum și centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului
Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE,
toate acestea denumite în continuare unități de învățământ;
b) Palatului Național al Copiilor.
Art. 2. (1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de
învățământ de stat prevazute la art. 1 alin. (2) punctul a) se organizează, în conformitate cu prevederile
art. 257 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sub
coordonarea Ministerului Educației, prin Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al
Municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare.
(2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al
Copiilor se organizează de către Ministerul Educației, prin direcțiile generale care coordonează
activitatea în învățământul preuniversitar.
(3) Monitorizarea și coordonarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și de director
adjunct din unitățile de învățământ sunt asigurate de Ministerul Educației, prin Comisia națională de
monitorizare și coordonare a concursului. Componența și atribuțiile Comisiei naționale de monitorizare
și coordonare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educației.
Art. 3. (1) Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director
adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in


conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile
ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă
nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

1
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în
funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele
corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control
din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții
didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului
didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate
școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a
sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre
judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art.
280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de
sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un
concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234
alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.
(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate
școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de
îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației
prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în
această calitate.
(3) La concursul pentru ocuparea funcției de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care
îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și îndeplinesc condițiile de studii pentru
ocuparea unui post de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică sau de profesor
logoped, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și
specializarile, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul
preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ în
vigoare, denumit în continuare Centralizator.
(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ
special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc,
cumulativ, condițiile prevazute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru
ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.
(5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul
are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea
în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca
titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice
eliberat de un centru autorizat în materie.
(6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care
sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația
cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 5

(7) În situațiile de la alineatele (5) și (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de
conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre
directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului
școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.
(8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este
normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de
funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective,
acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba
minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.
(9) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate
în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II
Organizarea concursului

Art. 4. Ministerul Educației stabilește, prin notă aprobată de conducerea instituției, pentru fiecare
sesiune de concurs, categoriile de funcții pentru care se organizează concursul, precum și perioada
organizării acestuia și bibliografia de concurs.
Art. 5. În vederea organizării concursului, se constituie următoarele comisii:
I. Comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei:
a) Comisia naţională de monitorizare şi coordonare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unitățile din sistemul național de învățământ preuniversitar, constituită
prin ordin al ministrului educației, având următoarea componență:
x președinte - secretarul de stat cu atribuții în coordonarea învățământului preuniversitar;
x vicepreședinți: secretarul de stat cu atribuții în asigurarea echității și secretarul de stat cu
atribuții privind învățământul în limbile minorităților naționale;
x membri - directori generali sau directori din cadrul direcțiilor care au atribuții în coordonarea
activității învățământului preuniversitar, directorul general CNPEE;
x secretari - consilieri/inspectori/experți din cadrul Ministerului Educației.
b) Comisia de evaluare a candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Naţional al
Copiilor, constituită prin ordin al ministrului educației, având următoarea componență:
x președinte - director general/director din cadrul direcțiilor care coordonează activitatea
învățământului preuniversitar;
x patru membri - consilieri/inspectori/experți din cadrul direcțiilor care au atribuții în
coordonarea activității învățământului preuniversitar;
x secretar - consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educației.
Atribuțiile comisiei de evaluare a candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Naţional al
Copiilor:
x analizează dosarele de înscriere și validează conformitatea acestora;
x afișează lista candidaților înscriși la concurs;
x organizează activitatea din centrul special pentru derularea probei scrise;
x evaluează testele standardizate din cadrul probei scrise;

3
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

x stabilește graficul de desfășurare a probelor de interviu;


x stabilește planul de desfășurare a interviului ;
x evaluează candidații la proba de interviu;
x completează borderourile de notare, situațiile centralizatoare și toate documentele prevăzute în
procedura de desfășurare a interviului;
x introduce în aplicația informatică dedicată rezultatele obținute de candidați după fiecare probă
de concurs;
x afișează rezultatele la finalul fiecărei probe de concurs;
x primește contestațiile și le repartizează comisiei de soluționare a contestațiilor;
x transmite spre validare ministrului educației rezultatele finale ale concursului.
c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere
din Palatul Naţional al Copiilor, constituită prin ordin al ministrului educației, având următoarea
componență:
x președinte - director general/director din cadrul direcțiilor generale care coordonează
activitatea învățământului preuniversitar;
x doi membri - consilieri/inspectori/experți din cadrul direcțiilor de specialitate cu atribuții în
domeniul învățământului preuniversitar;
x secretar - consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educației.
Atribuțiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor candidaților pentru ocuparea funcțiilor de
conducere din Palatul Naţional al Copiilor:
x reevaluează testele standardizate ale candidaților care au depus contestații;
x reevaluează proba de interviu, prin analiza înregistrărilor audio-video;
x transmite rezultatele reevaluărilor către președintele comisiei naţionale de monitorizare şi
coordonare a concursului.
Din comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere din
Palatul Naţional al Copiilor fac parte alte persoane decât cele din comisia de evaluare a candidaților.
II. Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor școlare:
a) Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din
unitățile de învățământ de stat, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având
următoarea componență:
1) preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector
școlar;
2) membri - inspectori şcolari, metodişti ai inspectoratului şcolar, informaticieni;
3) secretari – informaticieni/cadre didactice cu abilități de operare pe computer.
În județele în care există unități de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale
sau unități de învățământ cu secții cu predare în limbile minorităților naționale, din comisia de
organizare a concursului face parte și un inspector cu atribuții privind minoritățile naționale.
Atribuțiile comisiei de organizare a concursului:
x analizează dosarele de înscriere și validează conformitatea acestora;
x afișează lista candidaților înscriși la concurs;
x organizează activitatea din centrele speciale pentru derularea probei scrise;

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 7

x solicită, în scris, autorităților publice locale, universităților, companiilor partenere și ministerului


educației nominalizarea membrilor în comisiile de evaluare a probei de interviu;
x stabilește graficul de desfășurare a probelor de interviu;
x convoacă membrii comisiilor de evaluare a probelor de interviu la data, ora și locul desfășurării
interviului;
x invită observatorii la toate probele concursului;
x introduce în aplicația informatică dedicată rezultatele obținute de candidați după fiecare probă
de concurs;
x afișează rezultatele la finalul fiecărei probe de concurs;
x primește contestațiile și le transmite comisiei de soluționare a contestațiilor;
x transmite spre validare Consiliului de administrație al inspectoratului școlar rezultatele finale ale
concursului.
b) Comisia de evaluare a probei scrise, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având
următoarea componență:
1) președinte – inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector școlar;
2) membri – inspectori școlari/metodiști, câte 2 pentru maximum 30 de candidați;
3) secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilități de operare pe computer, câte 1 pentru
maximum 30 de candidați;
Atribuțiile comisiei de evaluare a probei scrise:
x evaluează testele standardizate din cadrul probei scrise și completează borderourile de notare
prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
x transmite rezultatele de la proba scrisă către președintele comisiei de organizare a concursului;
x încheie procesul-verbal după desfășurarea probei, menționând aspecte relevante din
organizarea și desfășurarea acesteia.
c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, constituită prin
decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:
1) președinte - un inspector școlar;
2) membri:
a) doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității
de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din
unitățile de învățământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie și un membru supleant.
În cazul centrelor județene de excelență, inspectorul școlar general desemnează două cadre
didactice titulare cu performanțe profesionale deosebite la concursuri și olimpiade școlare.
b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv
un reprezentant al consiliului județean/ consiliului local al sectorului municipiului București,
desemnat prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului, în cazul unităților de
învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE/CMBRAE.
În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autoritățile locale nu-și desemnează
reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul
didactic desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unității de învățământ.
În cazul cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului
local este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educației, desemnat prin ordin al
ministrului.
5
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

În cazul unităților de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate


naţională, din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director
adjunct, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant desemnat de
ministerul care coordonează şi controlează unităţile respective.
În cazul unităților de învățământ unice la nivelul unității administrativ-teritoriale, în situația
în care nu pot fi desemnate două cadre didactice titulare ca reprezentanți ai unității de
învățământ, din comisie pot face parte și cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă
determinată, cu norma de bază în acea unitate.
c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii,
mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor
umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management
instituțional și/sau management educațional.
3) Fiecare comisie este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi
informatician sau cadru didactic cu abilități de operare pe computer.
Atribuțiile comisiei de evaluare a probei de interviu:
x stabilește planul de desfășurare a interviului;
x evaluează candidații la proba de interviu și completează borderourile de notare prevăzute în
anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
x completează situațiile centralizatoare și toate documentele prevăzute în procedura de
desfășurare a interviului;
x transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afișării
rezultatelor, validării și numirii candidaților declarați reușiți.
x încheie procesul-verbal după desfășurarea probei, menționând aspecte relevante din
organizarea și desfășurarea acesteia.
d) Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită la nivelul fiecărui județ/municipiului București
prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:
1) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector școlar;
2) 4 membri: 3 inspectori şcolari și/sau metodişti ai inspectoratului şcolar și un reprezentant al
departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un
reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din
învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.
3) fiecare comisie este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi
informatician sau cadru didactic cu abilități de operare pe computer.
În cazul unităților de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță
națională, în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director adjunct,
componența comisiei este:
1) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector școlar;
2) 4 membri - doi delegați ai ministerului care coordonează și controlează unitatea de învățământ,
un inspector şcolar sau metodist al inspectoratului şcolar și un reprezentant al departamentului de
resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii
specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu
competențe în management instituțional și/sau management educațional.
Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor:

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 9

x reevaluează testele standardizate ale candidaților din județ/municipiul București care au depus
contestații;
x reevaluează proba de interviu a candidaților din alt județ, conform repartizărilor realizate de
comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului, prin analiza înregistrărilor audio-video
transmise prin comisia de organizare ;
x transmite rezultatele reevaluărilor către președintele comisiei de organizare a concursului.
Din comisia de soluționare a contestațiilor fac parte alte persoane decât cele din comisiile de
evaluare.
Art. 6. (1) La toate activitățile din cadrul concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct,
sunt invitaţi să participe în calitate de observatori:
a. câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ;
pentru unităţile de învăţământ în care nu există organizaţie sindicală/nu există organizaţie sindicală
afiliată la o federaţie reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar participă
cu statut de observator un reprezentant al salariaţilor de la unitatea de învăţământ pentru care se
organizează concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă;
b. un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative ale asociaţiilor de părinţi cu activitate
relevantă la nivel național. Pentru unitățile de învățământ în care nu există structură asociativă a
părinților afiliată la o federaţie reprezentativă a asociaţiilor de părinţi cu activitate relevantă la nivel
național, participă cu statut de observator un reprezentant al părinților din unitatea de învățământ,
desemnat prin vot de Consiliul Reprezentativ al Părinților, care nu are calitatea de cadru didactic sau
personal de conducere, îndrumare și control;
c. un reprezentant al elevilor, desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la
nivel național, pentru unitățile de învățământ de nivel liceal și postliceal;
d. delegatul desemnat de cultul respectiv, în cazul liceelor, seminariilor teologice şi unităţilor de
învăţământ confesional;
e. reprezentanți ai agenților economici parteneri, în cazul unităților care școlarizează în
învățământul profesional și tehnic.
(2) La proba scrisă, structurile asociative enumerate la alin. (1) pot desemna cel mult câte un
observator pentru fiecare 30 de candidați înscriși în centrul special de concurs.
(3) La proba de evaluare a interviului, structurile asociative enumerate la alin. (1) pot desemna cel
mult câte un observator pentru fiecare unitate de învățământ pentru care se desfășoară concursul.
Art. 7. (1) Instituția care organizează concursul - inspectoratul școlar - are obligația de a anunța, în
presă și pe site-ul propriu, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară
proba scrisă, funcțiile de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care
se organizează concurs, în conformitate cu dispozițiile notei emise în acest scop de Ministerul
Educației.
(2) Ministerul Educației, prin direcțiile generale de specialitate, anunță, în presă, organizarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din cadrul Palatului Național
al Copiilor, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară prima probă de
concurs, și afișează la sediul și pe site-ul propriu lista funcțiilor de conducere pentru care se organizează
concurs.
(3) Inspectoratul școlar, în baza fișei-cadru a postului aprobată de Ministerul Educației, elaborează
fișele posturilor pentru director și director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ. Acestea,

7
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

împreună cu perioada de inscriere, metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs și lista


documentelor necesare inscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.
(4) Ministerul Educației, prin direcțiile generale care coordonează activitatea învățământului
preuniversitar, elaborează fișele posturilor pentru funcțiile de director și director adjunct din cadrul
Palatului Național al Copiilor. Acestea, împreună cu perioada de înscriere, metodologia de concurs,
bibliografia pentru concurs și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și
pe site-ul Ministerului Educației.
(5) Înscrierea la concurs și verificarea dosarelor de concurs se încheie cu cel puțin 7 zile
calendaristice înainte de data la care se desfășoară proba scrisă a concursului.
(6) Desfășurarea probelor de concurs la care participă candidații se inregistrează audio-video.
Fișierele rezultate se înregistrează pe suport magnetic (CD, DVD, memory-stick, HDD extern) și se
arhivează alături de celelalte documente de concurs.
Art. 8. (1) Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să
conțină obligatoriu următoarele documente:
a) Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004;
b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.
3 la prezenta metodologie;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din
diferite motive, dacă este cazul;
f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3)
din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și
vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați
efectiv la catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost
sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și
al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului
medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de
control din învățământul preuniversitar;
k) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“
sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
l) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate,
conform anexei nr. 6;
m) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul
de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;
n) înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor
privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca

8
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 11

în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente,
după caz:
1. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE;
2. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru unitățile de
învățământ special, centrele de educație incluzivă;
3. documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5),
pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de
predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director
adjunct.
Pentru utilizarea aplicației informatice dedicate, Ministerul Educației elaborează proceduri
specifice de utilizare.
(2) Documentul prevăzut la alin. (1) litera (h) se eliberează, la cererea candidaților, în maximum 5
zile lucrătoare de la solicitare.
Art. 9. (1) Prin decizie a inspectorului școlar general, se numesc, din cadrul comisiei de organizare a
concursului, membri care vor avea acces la platforma informatică dedicată în vederea verificării
îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.
(2) În situația în care se constată neîndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs sau lipsa unor
documente obligatorii, candidatul respectiv este declarat respins și pierde dreptul de a participa la
probele de concurs.
(3) La finalizarea etapei de verificare a dosarelor de înscriere, la sediul și pe site-urile inspectoratelor
școlare se afișează lista candidaților admiși, respectiv respinși din județul respectiv.
(4) Dacă, din motive neimputabile candidatului, înscrierea nu a putut fi validată, acesta solicită
comisiei de organizare a concursului, în scris, în maximum 24 de ore de la afișarea listei candidaților
admiși la etapa de evaluare a conformității documentelor, analiza cauzelor și remedierea eventualelor
erori de natură tehnică. În urma analizei, comisia de organizare poate modifica lista candidaților
înscriși. Lista finală se afișează la sediul și pe site-urile inspectoratelor școlare după 48 de ore de la
depunerea solicitărilor.
(5) În cererea de înscriere la concurs candidatul poate solicita anonimizarea datelor cu caracter
personal la afișarea listelor de candidați înscriși, listei rezultatelor la proba scrisă, listei rezultatelor la
proba de evaluare a interviului și a listei cuprinzând rezultatele finale.
Art. 10. (1) Pentru unitățile de învățământ prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu cel puțin 5 zile
calendaristice înainte de data la care se desfășoară prima probă de interviu, consiliul de administrație
al inspectoratului școlar hotărăște constituirea comisiilor de interviu, iar inspectorul școlar general
emite, în conformitate cu hotărârea, deciziile de constituire a acestora.
(2) Decizia de constituire se publică pe site-ul inspectoratului școlar și se comunică persoanelor care
o duc la îndeplinire.
Art. 11. (1) Președintele comisiei de organizare a concursului invită în scris observatorii să participe
fizic la ambele etape ale concursului. Invitația se transmite cu cel puțin 48 de ore înainte de data
desfășurării fiecărei probe. Participarea observatorilor este confirmată printr-un document de
desemnare/delegare eliberat de structura pe care aceștia o reprezintă. Neprezentarea observatorilor
nu afectează legalitatea desfășurării concursului.
(2) Secretarii și observatorii asistă la activitățile comisiilor și au dreptul de a consulta documentele
comisiilor de concurs, dar nu au atribuții și nu se implică în examinarea și evaluarea candidaților.

9
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

Observatorii au dreptul de a-și consemna observațiile în procesul-verbal încheiat în urma desfășurării


concursului. Dacă, în timpul desfășurării concursului, observatorii sesizează președintelui comisiei de
organizare vicii de procedură sau de organizare, acesta are obligația de a verifica și de a remedia, după
caz, aspectele sesizate. Pentru remedierea acestora, președintele comisiei poate consulta și consilierul
juridic al inspectoratului școlar. În cazul în care sunt semnalate erori sau nereguli referitoare la
evaluarea candidaților, consemnate în procesul-verbal, președintele comisiei de organizare a
concursului analizează situația semnalată și dispune măsurile care se impun.
(3) Observatorii pot sesiza, în scris, comisiei naționale de monitorizare și coordonare, presupusele
abateri de la corectitudinea organizării și desfășurării concursului după încheierea acestuia, doar în
situația în care nu s-a dat curs sesizării și/sau nu li s-a permis consemnarea în procesul-verbal.
Art. 12. (1) Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct
din unitățile de învățământ sunt următoarele:
a) Proba scrisă - rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat
cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante
pentru activitatea de management educațional:
- capacități cognitive;
- competențe de management și leadership.
Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a
sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a
probei scrise.
Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor.
Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.
Contestațiile se adresează președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun la
secretariatul inspectoratului școlar în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de
director adjunct din unitățile de învățământ de stat, respectiv la registratura Ministerului Educației, în
cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al
Copiilor. Soluționarea contestațiilor se realizează în perioada stabilită în calendarul de desfășurare a
concursului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe de notare între
membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării
diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de
organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.
Rezultatele soluționării contestațiilor de către comisiile de soluționare a contestațiilor se afișează
la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/Ministerului Educației, după caz, și se comunică, în scris,
contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a
contestațiilor.
Rezultatele stabilite de comisiile de soluționare a contestațiilor sunt definitive.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în
colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți
prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele
care au dreptul de a opera cu acestea, semnează acord de confidențialitate privind conținutul testelor.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este responsabil și de transmiterea testelor
standardizate către centrele speciale, în condiții de securitate informatică.
b) Interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:

10
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 13

- competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei


strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează.
- abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de
învățământ pentru care candidează;
- competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.
Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la
dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru
susținerea probei.
Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare
membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci
membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei
nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi
evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze
divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât
cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris,
punctajul acordat.
În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte, se
calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între media
obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte,
punctajul sau punctajele respective se elimină din calculul mediei și se calculează media din punctajele
rămase.
Dacă, în urma aplicării metodei de calcul, nu se poate constitui media, președintele comisiei de
organizare a concursului informează în scris comisia națională pentru analiză și măsuri. Informarea este
însoțită de înregistrarea audio-video a probei și de borderourile de notare.
Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de
la afișarea rezultatului. În vederea soluționării contestațiilor, înregistrările audio-video se predau de
către președintele comisiei de evaluare a interviului către președintele comisiei de organizare a
concursului.
Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt județ decât cel în care
are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia națională de monitorizare şi
coordonare a concursului. Transmiterea înregistrărilor audio-video este asigurată de președintele
comisiei de organizare a concursului.
Punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiior este definitiv.
(2) Cele două probe sunt obligatorii.
(3) Nota finală a candidatului, după susținerea celor două probe, se obține prin formula:
N=(Ns+Pi)/2, unde:
Ns=nota obținută la proba scrisă;
Pi=punctajul obținut la proba de interviu;
N=nota finală obținută la concurs.
(4) Bibliografia pentru concurs se elaborează de către Ministerul Educației și se face publică la
termenul prevăzut de anexa nr. 8 la prezenta metodologie.

11
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

Capitolul III
Desfășurarea concursului

Art. 13. În vederea desfășurării probei scrise, inspectoratele școlare anunță, prin publicare pe site-ul
propriu și prin afișare la sediul propriu, centrul/centrele speciale desemnate.
Art. 14. Organizarea și desfășurarea probei scrise se realizează conform procedurii elaborate și
publicate de către Ministerul Educației cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării acesteia.
Inspectoratul școlar, prin comisia de organizare a concursului, răspunde de aplicarea și respectarea
procedurii.
Art. 15. Este declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa
la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.
Art. 16. (1) În perioada prevăzută în calendarul de desfășurare a concursului, candidații declarați
admiși la proba scrisă încarcă în aplicația informatică dedicată cererea privind opțiunea pentru
unitatea/unitățile de învățământ, respectiv funcția/funcțiile pentru care candidează.
(2) După promovarea probei scrise, un candidat poate opta pentru participarea la proba de interviu la
una sau mai multe funcții distincte.
(3). La finalul perioadei prevăzute la alin (1), inspectoratul școlar publică, pe site-ul propriu și prin
afișare la sediu, lista candidaților pentru fiecare unitate școlară și pentru fiecare categorie de funcții.
Art. 17. (1) În vederea desfășurării probei de interviu, inspectorul școlar general emite deciziile de
constituire a comisiilor de evaluare a probei de interviu, cu cel puțin 5 zile inaintea perioadei planificate
pentru desfășurarea interviului.
(2) Comisia de organizare a concursului realizează graficul de desfășurare a probelor de interviu și
stabilește locurile de desfășurare a acestora. Graficul se publică pe site-ul propriu al inspectoratului
școlar și se afișează la sediul acestuia.
(3) Reprezentantul inspectoratului școlar, președinte al comisiei de evaluare a probei de interviu,
are obligația convocării membrilor comisiei la data, ora și locul de desfășurare a probei.
Art. 18. Organizarea și desfășurarea probei de interviu se realizează conform procedurii elaborate și
publicate de către Ministerul Educației cu cel puțin 15 zile înainte de perioada desfășurării probei de
interviu din cadrul concursului. Comisiile de evaluare a probei de interviu răspund de aplicarea și
respectarea procedurii.
Art. 19. Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.
Art. 20. După încheierea probei de interviu pentru fiecare unitate școlară, președintele comisiei de
evaluare a probei de interviu predă toată documentația rezultată în urma concursului, cu proces
verbal, președintelui comisiei de organizare.
Art. 21. (1) În conformitate cu borderourile de notare și situația centralizatoare cuprinzând toți
candidații și toate punctajele obținute de aceștia, comisia de organizare a concursului calculează nota
finală conform formulei de la art.13 alin (3) și realizează ierarhia candidaților.
(2) Este declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează
pentru aceeași funcție.
(3) În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine,
următoarele criterii de departajare:
a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la
proba interviu.

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 15

b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul
unității pentru care candidează.
c) Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.
(4) Punctajele obținute la proba de interviu se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/
Ministerului Educației/unității de învățământ pentru care s-a desfășurat proba, după caz, după
încheierea probei respective, în aceeași zi.
(5) Candidații promovați la mai multe funcții depun la inspectoratul școlar/Ministerul Educației, în
scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la afișarea
rezultatelor finale. După exprimarea opțiunii scrise, fiecare funcție rămasă vacantă va fi ocupată de
următorul candidat admis la concurs pentru acea funcție. Dacă nu există un alt candidat admis, funcția
rămâne vacantă.
Art. 22. (1) La încheierea perioadei de concurs se afișează, la sediul și pe site-ul inspectoratului
școlar/Ministerului Educației /unității de învățământ, după caz, rezultatele finale ale acestuia.

Capitolul IV
Numirea în funcțiile de director și director adjunct

Art. 23. Rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ de stat se validează de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, după
finalizarea soluționării tuturor contestațiilor, și se transmit spre informare direcției generale din cadrul
Ministerului Educației cu atribuții în managementul învățământului preuniversitar, conform unei
machete comunicate de aceasta.
Art. 24. (1) Numirea, ca urmare a promovării concursului, în funcțiile de director și de director
adjunct pentru unitățile de învățământ de stat se realizează prin decizie a inspectorului școlar general,
în conformitate cu hotărârea consiliului de administrație, pentru o perioadă de 4 ani. În urma
promovării concursului, directorul/directorul adjunct al unității de învățământ încheie contract de
management educațional cu inspectorul școlar general, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în
funcție.
(2) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul unităților de învățământ cu predare
în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților naționale în care
sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, se face cu avizul motivat al organizaţiei
care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are
reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.
(3) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul seminariilor și liceelor teologice, se
face după obținerea avizului cultului respectiv. Consultarea se va face la solicitarea Consiliului de
administrație al inspectoratului școlar, reprezentanții cultului urmând a transmite în scris punctul de
vedere argumentat.
(4) Numirea, ca urmare a promovării concursului, a directorului/directorului adjunct al Palatului
Național al Copiilor se realizează prin ordin al ministrului educației pentru o perioadă de 4 ani.
(5) Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ de stat și Palatul Național al Copiilor nu
pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui
partid politic, la nivel local, județean sau național.

13
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

(6) În urma promovării concursului, directorul unității de învățământ de stat încheie, cu excepția
directorilor din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, pe o perioadă de 4 ani de la data
numirii în funcție, contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al
unității administrativ-teritoriale.
(7) Modelele-cadru de contract de management educațional, respectiv management administrativ-
financiar sunt prevăzute în anexele nr. 9 și nr. 10 la prezenta metodologie.
(8) În urma promovării concursului, contractul de management, încheiat de directorii adjuncți din
unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională,
cu inspectorul școlar general, este avizat de ministerele de resort.
(9) În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al Palatului Național al Copiilor
încheie contract de management educațional cu ministrul educației, pe o perioadă de 4 ani de la data
numirii în funcție. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării
performanțelor manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
(10) În urma promovării concursului, directorii/directorii adjuncți ai unităților de învățământ special,
directorul CJRAE/CMBRAE și al centrului școlar pentru educație incluzivă încheie, pe o perioadă de 4
ani de la data numirii în funcție, contract de management administrativ-financiar cu președintele
consiliului județean/primarul de sector și contract de management educațional cu inspectorul școlar
general.
(11) Cadrele didactice numite în funcțiile de director și director adjunct au drept de rezervare a
catedrei pentru perioada în care îndeplinesc aceste funcții.
Art. 25. (1) În toate situațiile în care contractul de management al directorului/directorului adjunct
încetează, inspectorul școlar general emite decizie de încetare a contractului de management.
(2) În toate situațiile în care contractul de management al directorului/directorului adjunct al
Palatului Național al Copiilor încetează, ministrul educației emite ordin de încetare a contractului de
management.
Art. 26. (1) Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat, numit în funcție ca urmare
a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de
administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, la propunerea motivată a
2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui
audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al
inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar,
inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului/directorului adjunct al
unității de învățământ.
(2) Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat/Palatului Național al Copiilor,
numit în funcție ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție, dacă pe perioada
mandatului a obținut calificativul „nesatisfăcător“ în urma evaluării anuale, în urma unei inspecții de
evaluare instituțională sau a unei inspecții care vizează aspecte de management.
Art. 27. (1) În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor
funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară
este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru

14
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 17

didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice
funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general.
(2) Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care
au promovat concursul.
Art. 28. Inspectoratele școlare transmit Direcției Generale Management, Resurse Umane și Rețea
Școlară din cadrul Ministerului Educației situația nominală a modalității de ocupare a funcțiilor de
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, după emiterea deciziilor de
încetare a numirii prin detașare în interesul învățământului, respectiv a deciziilor de numire prin
concurs/detașare în interesul învățământului/delegare a atribuțiilor, dupa afișarea rezultatelor finale
ale concursului.

Capitolul V
Dispoziții finale
Art. 29 (1) În vederea desemnării în comisia de evaluare a probei de interviu a unui reprezentant al
departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau a unui
reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau a unui cadru didactic
din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management
educațional, Ministerul Educației încheie parteneriate cu universități, camere de comerț și industrie,
companii și organizații neguvernamentale.
(2) Ministerul Educației realizează o procedură de selecție a partenerilor și validează lista acestora cu
cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea probei de interviu.

Art. 30. (1) Informațiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declarații, falsul în înscrisuri oficiale
și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau a celor referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs, observate de comisia de organizare a
concursului, înaintea sau în timpul desfășurarii acestuia, atrag eliminarea candidatului din concurs și
sesizarea organelor competente.
(2) Abaterile menționate la alin. (1), confirmate după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea
deciziei/ordinului de numire, dacă vizează câștigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor
acestuia și validarea următorului candidat admis. În cazul în care nu există niciun alt candidat admis,
funcția rămâne vacantă.
(3) Abaterile menționate la alin. (1), confirmate după emiterea deciziei de numire în funcție, conduc
la invalidarea rezultatelor concursului și eliberarea din funcție a persoanei respective.
Art. 31. La organizarea și desfășurarea concursului nu pot participa persoanele care au în rândul
candidaților soț, soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Președinții, membrii și secretarii
comisiilor implicate în organizarea și desfășurarea concursului, precum și persoanele desemnate ca
observatori, înainte de desfășurarea concursului, dau o declarație pe propria răspundere că nu au în
rândul candidaților soț, soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, ori relații conflictuale cu vreun
candidat, conform anexei nr. 11 la prezenta metodologie.
Art. 32. Borderourile de notare ale membrilor tuturor comisiilor, lucrările scrise ale candidaților și
suporturile magnetice (CD/ DVD/memory-stick/HDD extern) cu înregistrările audio-video ale probelor
de concurs și toată documentația în baza căreia s-a organizat și s-a desfășurat concursul, se arhivează
și se păstrează timp de 5 ani în inspectoratul școlar/Ministerul Educației, după caz.

15
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

Documentele încărcate de către candidați pe platforma informatică dedicată se arhivează


electronic pe suporturi magnetice de către comisia de organizare a concursului/comisia de evaluare a
candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Național al Copiilor.
Art. 33. (1) Comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului poate desemna delegați,
în fiecare județ și în municipiul București, pentru monitorizarea organizării și desfășurării probelor de
concurs.
(2) Comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului poate emite proceduri,
recomandări, dispoziții, note, precizări și instrucțiuni, în vederea aplicării prevederilor prezentei
metodologii.
(3) Inspectoratele școlare pot emite proceduri specifice proprii în vederea punerii în aplicare a
prevederilor prezentei metodologii, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii.
Art. 34. (1) Inspectorul școlar general, președintele comisiei de organizare a concursului, președintele
comisiei de evaluare a probei scrise, președintele comisiei de evaluare a probei de interviu și
președintele comisiei de soluționare a contestațiilor răspund de corectitudinea organizării și
desfășurării concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de către persoanele care fac parte din comisiile
prevăzute în prezenta metodologie atrage după sine răspunderea disciplinară, conform Legii nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea civilă, potrivit dispozițiilor Codului civil
sau răspunderea penală, conform dispozițiilor Codului penal, în funcție de gravitatea faptei.
Art. 35. Pentru asigurarea transparenței decizionale pe perioada derulării concursului, Ministerul
Educației creează pe site-ul propriu o secțiune dedicată, în care vor fi cuprinse toate informațiile de
interes public în sprijinul candidaților.

Art. 36. Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

16
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 19

ANEXA 1 la metodologie
BORDEROU DE NOTARE
(proba scrisă)
Numele candidatului ......................................................
Centrul special................................................................
Comisia de Nume şi prenume Proba scrisă Semnătura/
evaluare Punctaj/Evaluator Rezultat
Membru 1
Membru 2
Media *)

*) Se completează, după caz: ADMIS / RESPINS / NEPREZENTAT / RETRAS / ELIMINAT


Președintele comisiei de evaluare a probei scrise:_____________________________

Semnătura:

Observatori: ________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________

1
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

BORDEROU DE NOTARE
(proba scrisă)
Comisia de soluționare a contestațiilor

Comisia de Nume şi prenume Proba scrisă Semnătura/


evaluare a Punctaj/Evaluator Rezultat
contestațiilor
Președinte
Membru 1
Membru 2
Membru 3
Membru 4
Media *)

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor:___________________________

Semnătura:

Observatori: ________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 21

Anexa nr. 2 la metodologie

BORDEROU DE NOTARE
(interviu)
Numele candidatului ...................................................................................................
Unitatea de învățământ pentru care candidează..........................................................
Funcția pentru care candidează: ᄏ Director ᄏ Director adjunct

Comisia Nume şi prenume Punctaj Motivația acordării punctajului* Semnătura/


acordat Rezultat

Președinte

Membru 1

Membru 2

Membru 3

Membru 4

Media **)

*) Se completează doar în cazul descris la art. 12 alin.(1) b din metodologie


**) Se completează, după caz: ADMIS / RESPINS / NEPREZENTAT / RETRAS / ELIMINAT

Președintele comisiei de evaluare a probei de interviu: ___________________ Semnătura: ______________

Observatori: ________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________

________________________________Semnătura:___________________
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

ANEXA 3 la metodologie

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct

Subsemnatul(a), (cu iniţiala tatălui) ...............................................................................,


născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ....../....../......, CNP .........................., legitimat(ă) cu
B.I./C.I. seria ..... nr. ....................., eliberat/ă de .................................. la data de
................, cu domiciliul stabil în str. ................................ nr. ....., bl. ....., ap. .....,
localitatea ............................, judeţul/sectorul ............., telefon ........................, vă rog să
îmi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct.
Sunt profesor titular pentru disciplina ................................................................., cu
norma de bază la unitatea/unitățile de învăţământ .......................................................
...................................................................................................................... din localitatea
............................., judeţul/sectorul ......................... .
De asemenea, declar că am fost informat și că înțeleg că datele cu caracter personal
furnizate (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, telefon, e-mail,
........................................) sunt prelucrate de....................................................................
............................................. cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE, în scopul monitorizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice, exclusiv
în scopul gestionării înscrierii și participării mele la concursul național pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile sistemului național de învățământ
preuniversitar, sesiunea .........
Astfel, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal exclusiv
pentru scopul menționat. De asemenea, înțeleg că refuzul de a furniza datele cu caracter
personal determină imposibilitatea ---------------------------------------------------------------------------- de a-și
îndeplini obligațiile legale și, pe cale de consecință, imposibilitatea înscrierii mele la
concurs.
Solicit ca la afișarea listelor de candidați înscriși, listei rezultatelor la proba scrisă,
listei rezultatelor la proba de evaluare a interviului și a listei cuprinzând rezultatele finale
datele mele personale să fie/să nu fie anonimizate.

Data Semnătura
........................ ........................
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 23

ANEXA 4 la metodologie

Unitatea de învățământ

-------------------------------------------

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul______________________________________,


legitimat cu CI/BI seria_______ nr ___________, cod numeric personal _________________________,
îndeplinește următoarele condiții:

1. Este cadru didactic titular la unitatea de învățământ____________________________________


____________________________, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu o
vechime în învățământ de __________ ani la data de 01.09.2021.

2. A obținut calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții
didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului
didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori in funcții de îndrumare și control din
inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

3. Nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice
sau în funcții de conducere din unități de învățământ /inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul
Național al Copiilor/Ministerul Educației ori in funcții de îndrumare și control din inspectorate
școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației sau a intervenit radierea de drept a
sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si
completările ulterioare

Director, Secretar,

_________________ _________________
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

ANEXA 5 la metodologie

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), ............................................................, cetăţean român, fiul/fiica


lui ........................................ şi .................................................., născut(ă) la data de
........................... în localitatea ......................................., judeţul/sectorul .................,
domiciliat(ă) în localitatea ......................................................................., str.
.................................................... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul
................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria........ nr. .............., cunoscând prevederile
art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a
conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la
propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria
răspundere, că nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul
art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului menţionată anterior.
Data Semnătura
................... ...................
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 25

ANEXA 6 la metodologie

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), ........................................................................., născut(ă) la data


de ................ în localitatea ............................., judeţul/sectorul .................,
domiciliat(ă) în localitatea ......................................................................., str.
.................................................... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul
........................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria........ nr. ................., cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că:
1. Nu mă aflu într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 234
alin. (5) din legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
2. Nu am fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învăţământ
prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu am fost
sancționat disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară,
rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a mă înscrie la un
concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere.

Data Semnătura
................... ...................
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

ANEXA 7 la metodologie

DECLARAŢIE
privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de înscriere la
concurs
Subsemnatul(a), .............................................................................................., CNP
............................................ fiul/fiica lui ......................... şi ............................, născut(ă)
la data de .................. în localitatea ............................., judeţul/sectorul ......................,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de
..................................................... la data de ..................., titular(ă) la
.......................................................................... pe postul didactic/catedra
......................................................................, încadrat în anul şcolar curent la
..............................................................., pe postul didactic/catedra/în funcţia de
......................................., în calitate de candidat(ă) la concursul de ocupare a funcţiei de
director/director adjunct, organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului
.........................../Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti/Ministerul Educaţiei,
declar pe propria răspundere că toate documentele dosarului de candidatură sunt
conforme cu originalele, îmi aparţin şi sunt obţinute legal.
Am luat la cunoștință de prevederile art. 30 din Metodologia privind organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
……………. privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu efectuarea de verificări,
cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în
prezenta declaraţie nu voi fi numit(ă) în funcţia de director/director adjunct, chiar dacă
rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data Semnătura
................... ...................
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 27

ANEXA 8 la metodologie
Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat
Sesiunea 2021
Data Activitatea
14 septembrie Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează
concursul și a bibliografiei).
Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a
comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere.
15-26 septembrie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică
dedicată.
27 – 29 septembrie Evaluarea dosarelor de înscriere.
30 septembrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

1 octombrie Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la


etapa de înscriere în platforma informatică.
4-6 octombrie Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere.

7 octombrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

8 octombrie Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise


13 octombrie Repartizarea candidaților pe centre

15 octombrie Desfășurarea probei scrise

15 octombrie Afișarea rezultatelor la proba scrisă

15-17 octombrie Depunerea contestațiilor la proba scrisă

18 - 20 octombrie Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

20 octombrie Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

21 – 27 octombrie Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și


depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize
suplimentare.
28 – 29 octombrie Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din
partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
1 – 10 noiembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

12 noiembrie Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor


15 noiembrie – 8 decembrie Desfășurarea probei de interviu

16 noiembrie – 10 decembrie Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu

13 decembrie Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe


funcții/unități de învățământ.
14 - 17 decembrie Consultarea grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase si
obținerea avizului motivat.
17 decembrie Validarea rezultatelor finale
20 – 22 decembrie Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

ANEXA 9 la metodologie

A. CONTRACT DE MANAGEMENT
(director)
I. Părțile contractante:
1. Inspectorul Școlar General, dl/dna ……………………….. în calitate de reprezentant al
Inspectoratului Școlar Județean ............................................... / Inspectoratul municipiului București
și
2. Domnul/Doamna . . . . ......................................................... . . . . ., CNP . . . . . ................. . . . .,
domiciliat/ă în localitatea . . ................................ . . . . . . ., str. ............................................................
nr. . . . . , bl. . . . . . . ., sc. . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul .............. . . . . . . . . ., cetățean român,
având actul de identitate seria ............, nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . ........... ., în calitate de
director la ..................................................................................................., cu sediul în localitatea . . .
................ . . .......... . . ., str..................................................... nr. . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., tel.
. . . . . ............... . . . ., numit/ă în funcție prin Decizia inspectorului școlar general nr. . . . . . . . din data
....... . . . . . . . . .
II. Obiectul contractului
Inspectoratul Școlar . . . . . . . . . . .................., prin inspectorul școlar general, încredințează
directorului, organizarea, conducerea, îndrumarea, controlul și administrarea unității de învățământ,
în concordanță cu strategia și direcțiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, stabilite prin
obiectivele reformei educaționale în plan național și local, în condițiile realizării unui management
eficient și de calitate.
III. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data numirii în funcție,
conform deciziei emise de inspectorul școlar general. Contractul poate fi prelungit, cu acordul părților,
în urma evaluării performanțelor manageriale pe o perioadă de cel mult 1 an.
IV. Atribuțiile, drepturile și obligațiile directorului
1. Atribuțiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/ regulamente de organizare și funcționare
specifice, aprobate prin ordin al ministrului.
2. Drepturile și obligațiile generale ale directorului decurg din:
a) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) actele normative și actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educației și
alte ministere/instituții care au în subordine unități de învățământ;
d) dispozițiile emise de inspectorul școlar general;
e) contractul colectiv de muncă aplicabil.
3. Alte drepturi și obligații contractuale:
a) aplică strategiile educaționale promovate de inspectoratul școlar la nivelul unității de învățământ,
în concordanță cu obiectivele politicii naționale în domeniul educației;
b) participă la programele de formare/perfecționare în domeniul managementului educațional;

1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 29

c) are dreptul să solicite și să primească asistență juridică din partea inspectoratului școlar în toate
problemele de legislație, precum și în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învățământ;
d) asigură calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ;
e) încheie și răspunde de actele juridice semnate în numele și pe seama unității de învățământ;
f) decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli stabilite de normele legale, în
baza documentelor justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în
limita bugetului;
g) răspunde de organizarea și realizarea perfecționării personalului din unitatea de învățământ;
h) prezintă, anual, consiliului de administrație al unității de învățământ și inspectoratului școlar
rapoarte privind starea și calitatea învățământului și stadiul implementării politicilor educaționale din
unitatea de învățământ;
i) răspunde de aplicarea și respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului
de învățământ;
j) își declară averea la începutul și sfârșitul contractului;
k) are drept de rezervare a catedrei pe care este titular, pe perioada îndeplinirii funcției;
l) beneficiază de un concediu de odihnă, de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice
privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de
îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate prin OME nr.
4050/2021.

V. Drepturile și obligațiile inspectorului școlar general


1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea și coordonarea învățământului
preuniversitar la nivelul unității de învățământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.
2. Să asigure directorului condițiile legale pentru a-și îndeplini obligațiile cuprinse în prezentul
contract.
3. Cu prilejul elaborării bugetului și a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea
capitolelor de venituri și cheltuieli deficitare ale unității de învățământ, inclusiv suplimentarea
fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
4. Răspunde de repartizarea sumelor către unitatea de învățământ, pe baza numărului de
elevi/preșcolari și a standardelor de cost și le supune aprobării autorității deliberative.

VI. Loialitate și confidențialitate


Pe durata prezentului contract și încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management,
directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor care
nu sunt destinate publicității sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea
executivă a administrației publice locale.
Directorului îi sunt interzise orice activități contrare politicii Ministerului Educației în domeniul
educației.

2
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

VII. Răspunderea părților


1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract,
părțile răspund potrivit legii.
2. Directorul răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său
contrar intereselor învățământului/unității de învățământ sau acte de gestiune defectuoasă.
3. În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului,
săvârșirea unor fapte de corupție sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate
organele competente.

VIII. Suspendarea și modificarea contractului


1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotarârii consiliului de administrație al
unității de învățământ în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru fapte penale
incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, sau în cazul
în care împotriva acestuia s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului
judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care
împiedică executarea contractului de management, precum și în cazul în care directorul este arestat la
domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului și care sunt
aplicabile, părțile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situații:
a) concediu de maternitate și /sau concediu îngrijire a copilului;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) pe perioada în care directorul se află în carantină;
d) exercitarea unei funcții de îndrumare și control sau a unei funcții de conducere în sistemul de
învățământ preuniversitar;
e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive ori legislative, pe toată durata mandatului;
f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
h) forță majoră;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

IX. Modificarea contractului


1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul
ambelor părți.
2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi
sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.
X. Încetarea contractului
A. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:
1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale
acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit peste termenul pentru care a fost încheiat,
indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.
2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul a obținut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecției
efectuate de inspectoratul școlar ori de către Ministerul Educației, calificativul ”nesatisfăcător”.
3. În cazul în care persoana își pierde calitatea de cadru didactic titular.
4. Prin deces.
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 31

5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării rețelei școlare prin pierderea


personalității juridice a unității de învățământ.
6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declarații, în înscrisuri oficiale
și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

B. Alte situații de încetare:


1. Pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte
de natura abaterilor disciplinare potrivit dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială,
civilă sau penală.
2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către directorul/directorul adjunct, cu respectarea
termenului de preaviz pentru funcții de conducere.
3. Prin acordul părților.
4. În urma punerii sub interdicție judecătorească a directorului.
5. În cazul eliberării în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin. (5) din Legea 1/2011.

XI. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate
pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești competente să soluționeze litigii de
muncă.

XII. Dispoziții finale


1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale altor acte normative, dacă nu contravin legislației specifice
domeniului educație.
2. Evaluarea activității directorului se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației.
3. Fișa postului conține minim dispozițiile din fișa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de
management.

Inspector Școlar General, Director,


...................................... .................................................

4
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

FIŞA-CADRU A POSTULUI
DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
(anexă la Contractul de management nr. ......../................)

Funcţia: Director
Numele şi prenumele: ......................................
Unitatea de învăţământ: ...................................
Studii: ............................................................
Anul absolvirii: ...............................................
Specialitatea: ..................................................
Vechime în învăţământ: ..................................
Gradul didactic: .............................................
Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână.
Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................
Data numirii în funcţia de conducere: ..............
Vechime în funcţie: ........................................
Integrarea în structura organizatorică
Postul imediat superior: inspector şcolar general
Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de
învăţământ

Relaţii de muncă
Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct
Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi
ale administraţiei publice locale/judeţene.
De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ,
organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale.
De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.
Atribuţiile directorului se raportează la:
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ preuniversitar,
aprobat prin ordin de ministru;
- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei;
- deciziile emise de inspectorul şcolar general;
- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

I. Atribuţii generale
1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu
atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile
sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea motivării pentru
formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de
învăţământ.
3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator de
credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil.
4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al
unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.
5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă
rapoarte anuale.
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 33

II. Atribuţii specifice


1. În exercitarea funcţiei de conducere executivă:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de
învăţământ;
d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile
administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi
elevilor;
e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de calitatea
educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi
local;
g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii
de învăţământ;
h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce,
întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie,
este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi
şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar;
k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, prin care
se stabileşte politica educaţională a acesteia;
l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din
alte zone;
m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului judeţean
şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ;
n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau
diferenţe;
o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care participă
la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note de
serviciu.
2. În exercitarea funcţiei de angajator:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecţia,
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale
personalului din unitate;
c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi
angajarea personalului;
d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic
de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor didactice care se
vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei;
e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor;
f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii;
g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic,
pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
6
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului
colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii
acestora;
i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de
învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile Legii
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi propune
aprobarea acestora de către consiliul de administraţie;
k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de
predare, didactic auxiliar şi nedidactic.
3. În calitate de evaluator:
a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea
gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;
b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe
care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor legale.
4. În exercitarea funcţiei de ordonator de credite:
a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a
unităţii de învăţământ;
e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;
f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării
creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;
h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor
contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.
5. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de
consiliului de administraţie;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea datelor în
Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR);
d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare
a unităţii de învăţământ;
e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie,
profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare;
h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile
profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din
motive obiective;
i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de
unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi desfăşoară activitatea
în structurile respective;
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 35

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii
consiliului de administraţie;
k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de
administraţie;
l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic;
m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale unităţii
de învăţământ;
n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice,
sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare
a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului
de administraţie;
q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind
evaluarea rezultatelor şcolare;
r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe
la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în cursul unui
an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie
asistat cel puţin o dată pe semestru;
s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul
unităţii de învăţământ;
u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale
personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic
auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru;
v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii
de învăţământ pe care o conduce;
w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;
x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor
de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către
reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept
de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la
procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;
aa) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi
sportive a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină;
bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform
prevederilor legale. Asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea
manualelor pentru elevi;
dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de
învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de
protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de
învăţământ;
ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în
limita prevederilor legale în vigoare;
gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare săvârşite de
elevi;
8
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a datelor solicitate de inspectoratul şcolar;


ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să afecteze
procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;
jj) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii,
precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de
muncă aplicabile.
Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ
şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu
prevederile legale.
În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru
didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere
disciplinară şi se sancţionează conform legii.
Inspector şcolar general, Director,
........................ ..............

9
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 37

B. CONTRACT DE MANAGEMENT
(director adjunct)

I. Părţile contractante:
1. Inspectorul Școlar General, dl/dna ……………………….. în calitate de reprezentant al
Inspectoratului Școlar Județean ............... și
2. Domnul/Doamna ......................, CNP ....................., domiciliat/ă în localitatea ..........................,
str. ..................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......................, cetăţean român,
având actul de identitate ....... seria ......... nr. ..................., eliberat de ......................, în calitate de
director adjunct la ..........................................., cu sediul în localitatea ......................, str.
........................ nr. ......, judeţul/sectorul ......................, tel. ......................, numit/ă în funcţie prin
Decizia inspectorului şcolar general nr. ...................... din ........................................... .

II. Obiectul contractului


Inspectoratul Şcolar ................., prin inspectorul şcolar general, încredinţează directorului adjunct
organizarea, conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă
cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele
reformei educaţionale în plan naţional şi local, în condițiile realizării unui management eficient și de
calitate.

III. Durata contractului


Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data numirii în funcție,
conform deciziei emise de inspectorul școlar general. Contractul poate fi prelungit, cu acordul părților,
în urma evaluării performanțelor manageriale pe o perioadă de cel mult 1 an.

IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului adjunct


A. Atribuţiile directorului adjunct al unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al
ministrului.
B. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului adjunct decurg din:
a) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) actele normative și actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educației
și alte ministere/instituții care au în subordine unități de învățământ;
d) dispozițiile emise de inspectorul școlar general;
e) contractul colectiv de muncă aplicabil.

C. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:


1. Aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar la nivelul unităţii de
învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei.
2. Participă la programele de formare în domeniul managementului educaţional.
3
4. Asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ.
5. Îndeplineşte toate atribuţiile din fişa postului, anexă la prezentul contract de management.
6. Răspunde, alături de director, de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea
şi desfăşurarea procesului de învăţământ.
7. Îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului.

10
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

8. În perioada executării contractului, beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular.


9. Beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor
metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de
conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate
prin OME nr. 4050/2021.

V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general


1. Să asigure directorului adjunct deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea
învăţământului preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ, limitările fiind cele prevăzute de
reglementările legale.
2. Să asigure directorului adjunct condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în
prezentul contract.
VI. Loialitate şi confidenţialitate
Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de
management, directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra
datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de
minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
Directorului adjunct îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei în
domeniul educaţiei.
VII. Răspunderea părţilor
1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract,
părţile răspund potrivit legii.
2. Directorul adjunct răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act
al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau acte de gestiune defectuoasă.
3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea
contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi
sesizate organele competente.
VIII. Suspendarea şi modificarea contractului
1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în judecată pentru fapte penale
incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, sau în cazul
în care împotriva acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului
judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care
împiedică executarea contractului de management, precum şi în cazul în care directorul adjunct este
arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care
îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situații:
a) concediu de maternitate și /sau concediu de îngrijire a copilului;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) pe perioada în care directorul adjunct se află în carantină;
d) exercitarea unei funcții de îndrumare și control sau a unei funcții de conducere în sistemul de
învățământ preuniversitar;
e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive ori legislative, pe toată durata mandatului;
f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
g) reducerea numărului de formațiuni de studiu și neîndeplinirea condițiilor de normare a funcției de
director adjunct în unitatea de învățământ;
h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
i) forță majoră;
j) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 39

IX. Modificarea contractului


1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul
ambelor părți.
2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi
sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.
X. Încetarea contractului
A. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:
1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale
acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit peste termenul pentru care a fost încheiat,
indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.
2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul a obținut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecției
efectuate de inspectoratul școlar ori de către Ministerul Educației, calificativul ”nesatisfăcător”.
3. În cazul în care persoana își pierde calitatea de cadru didactic titular.
4. Prin deces.
5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării rețelei școlare prin pierderea
personalității juridice a unității de învățământ.
6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declarații, în înscrisuri oficiale
și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

B. Alte situații de încetare:


1. Pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte
de natura abaterilor disciplinare potrivit dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială,
civilă sau penală.
2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către directorul/directorul adjunct, cu respectarea
termenului de preaviz pentru funcții de conducere.
3. Prin acordul părților.
4. În urma punerii sub interdicție judecătorească a directorului.
5. În cazul eliberării în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin. (5) din Legea 1/2011.
XI. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract,
nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente să soluţioneze
litigii de muncă.
XII. Dispoziţii finale
1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale altor acte normative, dacă nu contravin legislației specifice
domeniului educație.
2. Evaluarea activității directorului adjunct se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul
Educației.
3. Fișa postului conține minim dispozițiile din fișa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de
management.
Inspector şcolar general, Director adjunct,
........................ ..............

12
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

FIŞA-CADRU A POSTULUI
DIRECTOR ADJUNCT UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
(Anexă la Contractul de management nr. ......../................)
Funcţia: Director adjunct
Numele şi prenumele: .............................
Unitatea de învăţământ: ..........................
Studii: ...................................................
Anul absolvirii: ......................................
Specialitatea: .........................................
Vechime în învăţământ: .........................
Gradul didactic: ....................................
Obligaţia de predare: ....... ore/săptămână
Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ....... din ......................
Data numirii în funcţia de conducere: .........................
Vechime în funcţie: ...............................
Integrarea în structura organizatorică
Postul imediat superior: Directorul unităţii de învăţământ
Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de
învăţământ
Relaţii de muncă
Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, directorul unităţii de
învăţământ
Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi
ale administraţiei publice locale/judeţene.
De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ,
sindicate, organizaţii neguvernamentale
De coordonare: responsabilii comisiilor de lucru şi funcţionale din unitatea de învăţământ.

I. Atribuţii specifice postului


1. Managementul de curriculum
a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu în concordanţă cu Planul de
dezvoltare instituțională (PDI)/ Planul de acţiune al şcolii (PAS);
b) urmăreşte aplicarea planurilor-cadru de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei
privind evaluarea rezultatelor şcolare;
c) realizează, împreună cu directorul, proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea
de învăţământ;
d) colaborează cu directorul unității de învățământ, consiliul de administraţie şi consiliul profesoral
la alcătuirea şi promovarea ofertei educaţionale privind planul de şcolarizare pentru anul şcolar
următor;
e) coordonează activităţile de realizare a ofertei şcolii pentru curriculum la decizia școlii (CDS)/
curriculumul în dezvoltare locală (CDL);
f) controlează calitatea procesului instructiv-educativ;
g) elaborează o planificare a inspecţiilor, în concordanţă cu planul managerial al unităţii de
învăţământ, aprobată de directorul unităţii de învăţământ, astfel încât să se realizeze asistenţe la ore,
iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
h) răspunde, alături de directorul unităţii de învăţământ, de respectarea normelor de igienă şcolară,
de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în întreaga instituţie;
i) colaborează cu directorul unităţii de învăţământ la elaborarea materialelor de proiectare,
planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;
j) dispune afişarea noutăţilor legislative la avizier/ site-ul unităţii de învăţământ;

13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 41

k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic


de predare, didactic auxiliar şi nedidactic;
l) împreună cu directorul unităţii de învăţământ se ocupă de asigurarea prezenţei personalului
didactic la ore;
m) verifică, alături de director, efectuarea serviciului pe şcoală de către personalul didactic;
n) răspunde, alături de director, de asigurarea desfăşurării procesului instructiv-educativ;
o) răspunde de examenele de încheiere a situației școlare, corigenţe şi diferenţe, la solicitarea
directorului;
p) colaborează la elaborarea şi/sau modificarea fişei postului angajaţilor/fişei de evaluare anuală a
personalului;
q) coordonează, alături de directorul unităţii şcolare şi de cadrele didactice responsabile, activităţile
de pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, examene naţionale;
r) organizează examenele, olimpiadele şi concursurile şcolare care se desfăşoară la nivelul unităţii
de învăţământ;
s) planifică stagiile de pregătire practică şi monitorizează instruirea practică
săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil;
t) monitorizează inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.
2. Managementul resurselor umane
a) coordonează, alături de directorul unităţii de învăţământ şi de membrii consiliului de
administraţie, întocmirea bazelor de date şi a situaţiilor statistice la nivelul unităţii de învăţământ;
b) sprijină şi consiliază profesorii debutanţi în formarea lor;
c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul unităţii şi
informează directorul de modul în care a fost soluţionată fiecare problemă;
d) consemnează, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile la ore ale personalului didactic de
predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
3. Dezvoltarea generală a unităţii de învăţământ şi relaţii comunitare
a) informează toate categoriile şi organizaţiile interesate în legătură cu oferta educaţională a unităţii
de învăţământ;
b) dezvoltă, alături de directorul unităţii de învăţământ şi de membrii consiliului de administraţie,
relaţii de parteneriat cu diverse organizaţii, comunitatea locală, mediul local de afaceri;
c) asigură, alături de directorul unităţii de învăţământ şi de membrii consiliului de administraţie,
cadrul organizatoric şi facilitează relaţiile de parteneriat din unitatea şcolară şi părinţii/familiile
elevilor;
d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donaţii, consultanţă,
colectare de materiale şi de lansare de proiecte cu finanţare internă sau externă.
4. Alte atribuţii
a) înlocuieşte directorul şi îndeplineşte atribuţiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa
directorului, în baza unei decizii;
b) coordonează, îndrumă şi monitorizează implementarea şi dezvoltarea Sistemului de control
intern managerial din cadrul unităţii de învăţământ;
c) apreciază, alături de directorul unităţii unităţii de învăţământ, personalul didactic de predare şi
instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea
gradaţiilor de merit;
d) răspunde în faţa directorului, consiliului de administraţie, consiliului profesoral, altor organe de
evaluare şi control pentru activitatea desfăşurată conform fişei postului.
5. Răspunderea disciplinară
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine
diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legilor în vigoare.

14
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

Inspector şcolar general, Director,


......................... ...........................
Director adjunct,

………………………….

C. CONTRACT DE MANAGEMENT
(Director Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti)

I. Părţile contractante:
1. Doamna/Domnul ........................................................, în calitate de ministru, reprezentând
Ministerul Educaţiei, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30, sectorul 1,
şi
2. Doamna/Domnul ........................................................ CNP ……………………………,
domiciliat în ..............................................., str. .................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....,
sectorul/judeţul ....................................., având cartea de identitate seria ........ nr. ......................,
eliberată de .................................................., în calitate de director la Palatul Naţional al Copiilor cu
sediul în Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 8 - 10, sectorul 4, tel. 021.330.0838, numit în funcţie prin
Ordinul ministrului educaţiei nr. ........... din .......................

II. Obiectul contractului


Ministerul Educaţiei, prin ministru, încredinţează directorului conducerea, îndrumarea, controlul şi
administrarea Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de
dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan
naţional şi local.

III. Durata contractului


Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului
de ministru de numire în funcţie.

IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului


1. Atribuţiile directorului Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti sunt cele prevăzute în
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:
a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) actele normative şi actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei
(ordine, note, precizări, instrucţiuni etc.);
d) contractul colectiv de muncă aplicabil.

3. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:


a) aplică strategiile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei la Palatului Naţional al
Copiilor din Bucureşti, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
b) participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional;
c) are dreptul să solicite şi să primească asistenţă juridică din partea Ministerului Educaţiei în toate
problemele de legislaţie, precum şi în cazul unor litigii în care este implicat Palatul Naţional al
Copiilor din Bucureşti;
d) asigură calitatea educaţiei furnizate de Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;
e) încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama Palatului Naţional al
Copiilor din Bucureşti;
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 43

f) decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli stabilite de normele legale,
cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate în limita
bugetului;
g) răspunde de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din Palatul Naţional al Copiilor
din Bucureşti;
h) prezintă, anual, consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti şi
ministrului educaţiei rapoarte privind starea şi calitatea învăţământului şi stadiul implementării
politicilor educaţionale din unitatea de învăţământ;
i) răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
activităţilor extraşcolare/activităţilor educative nonformale a preşcolarilor şi elevilor;
j) îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului;
k) în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular;
l) beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor
metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de
conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate
prin OME nr. 4050/2021.

V. Drepturile şi obligaţiile ministrului educaţiei


1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea
învăţământului preuniversitar la nivelul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, limitările fiind
cele prevăzute de reglementările legale.
2. Să asigure directorului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul
contract.
3. Cu prilejul elaborării bugetului şi a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea
capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţii de învăţământ, inclusiv suplimentarea
fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
4. Răspunde de repartizarea sumelor către Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti şi le supune
aprobării autorităţii deliberative.

VI. Loialitate şi confidenţialitate


Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de
management, directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi
informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister
sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
Directorului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei în domeniul
educaţiei.

VII. Răspunderea părţilor


1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract,
părţile răspund potrivit legii.
2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său
contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau acte de gestiune defectuoasă.
3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea
contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi
sesizate organele competente.

VIII. Suspendarea şi modificarea contractului


1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administraţie al
Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru
fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti,
sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura
16
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite
obligaţii care împiedică executarea contractului de management, precum şi în cazul în care directorul
este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi
care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate și /sau concediu de îngrijire a copilului;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) pe perioada în care directorul se află în carantină;
d) exercitarea unei funcții de îndrumare și control sau a unei funcții de conducere în sistemul de
învățământ preuniversitar;
e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive ori legislative, pe toată durata mandatului;
f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
h) forță majoră;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

IX. Modificarea contractului


1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul
ambelor părți.
2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi
sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.
X. Încetarea contractului
A. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:
1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale
acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit peste termenul pentru care a fost încheiat,
indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.
2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul a obținut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecției
efectuate de inspectoratul școlar ori de către Ministerul Educației, calificativul ”nesatisfăcător”.
3. În cazul în care persoana își pierde calitatea de cadru didactic titular.
4. Prin deces.
5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării rețelei școlare prin pierderea
personalității juridice a unității de învățământ.
6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declarații, în înscrisuri oficiale
și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

B. Alte situații de încetare:


1. Pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte
de natura abaterilor disciplinare potrivit dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială,
civilă sau penală.
2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către directorul/directorul adjunct, cu respectarea
termenului de preaviz pentru funcții de conducere.
3. Prin acordul părților.
4. În urma punerii sub interdicție judecătorească a directorului.
5. În cazul eliberării în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin. (5) din Legea 1/2011.

17
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 45

XI. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate
pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești competente să soluționeze litigii de
muncă.
XII. Dispoziții finale
1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale altor acte normative, dacă nu contravin legislației specifice
domeniului educație.
2. Evaluarea activității directorului se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației.
3. Fișa postului conține minim dispozițiile din fișa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de
management.

Ministrul educației, Director,


..................... .....................

18
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

Anexă la Contractul de management nr. ..../...........

FIŞA-CADRU A POSTULUI
DIRECTOR PALATUL NAŢIONAL AL COPIILOR DIN BUCUREŞTI

Funcţia: Director
Numele şi prenumele: ................................................
Unitatea de învăţământ: Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti
Studii: .............................................................
Anul absolvirii: ......................
Specialitatea: ......................................................
Vechime în învăţământ: ......... ani
Gradul didactic: ....................................................
Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână
Numire prin Ordinul ministrului educaţiei nr. ..../........
Data numirii în funcţia de conducere: ......................................
Vechime în funcţie: ............ ani
Integrarea în structura organizatorică
Postul imediat superior: director general - Direcţia generală managementul resurselor umane și
rețea școlară din cadrul Ministerului Educaţiei
Subordonări: directorii adjuncţi, personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din
Palatul Naţional al Copiilor
Relaţii de muncă
Ierarhice: secretar de stat, director general - care coordonează învăţământul preuniversitar
Funcţionale: inspectori, consilieri din cadrul Ministerului Educaţiei cu atribuţii privind activitatea
extraşcolară, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ
De colaborare: inspectorate şcolare, furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din
învăţământ, sindicate, organizaţii neguvernamentale
De reprezentare: reprezentarea oficială a Palatului Naţional al Copiilor
Atribuţiile directorului se raportează la:
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ preuniversitar,
aprobat prin ordin de ministru;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate
extraşcolară, aprobat prin ordin de ministru;
- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei;
- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

19
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 47

I. Atribuţii generale
1. realizează conducerea executivă a Palatului Naţional al Copiilor, în conformitate cu atribuţiile
conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie, precum şi cu alte
reglementări legale;
2. manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile
sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii în vederea motivării pentru
formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de
învăţământ;
3. răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator de credite
şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil;
4. realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al
unităţii de învăţământ;
5. este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă
rapoarte anuale.

II. Atribuţii specifice


1. În exercitarea funcţiei de conducere executivă:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de
învăţământ;
d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ în concordanţă cu politicile
educaţionale stabilite de Ministerul Educaţiei, după consultarea partenerilor sociali şi a
reprezentanţilor părinţilor;
e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de calitatea
educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi
local;
g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii
de învăţământ;
h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei, întocmit de comisia de evaluare şi asigurare
a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral,
comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este transmis Direcţiei Generale
Învăţământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei;
j) elaborează proiectul de dezvoltare instituţională a Palatului Naţional al Copiilor, prin care se
stabileşte politica educaţională;
k) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau
din alte zone;
l) solicită Ministerului Educaţiei, Consiliului General al Municipiului Bucureşti/administrației
publice locale, consiliului reprezentativ al părinţilor, partenerilor educaționali, desemnarea
reprezentanţilor pentru constituirea Consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor;
m) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, emite decizii şi note de serviciu;
n) monitorizează cuprinderea elevilor în cercuri, conform normativelor stabilite prin lege;
o) dispune întocmirea orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă;
p) monitorizează respectarea prevederilor specifice documentelor oficiale de proiectare didactică;
q) completează fişa postului directorilor adjuncţi cu atribuţii specifice;
r) stabileşte atribuţiile colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului
de administraţie;
s) elaborează criterii proprii de monitorizare şi evaluare pentru eficientizarea activităţilor
desfășurate;
t) promovează imaginea Palatului Naţional al Copiilor.
20
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

u) aprobă programele de studiu ale cercurilor, conținând modulele de studiu și competențele


aferente, elaborate separat pentru grupele de inițiere/de avansați/de performanță, la propunerea
consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor;
v) avizează proiectele de state de funcții și de buget ale palatului/clubului copiilor;
2. În exercitarea funcţiei de angajator:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractelor individuale de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecţia,
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale
personalului din unitate;
c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi
angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic;
d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic
de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor didactice care se
vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei;
e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;
f) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic,
pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă
aplicabil;
g) aprobă concediu fără plată şi zile libere, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv
de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
h) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de
învăţământ, de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
i) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile Legii
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Codului muncii şi supune consiliului de
administraţie aprobarea acestora;
j) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de
predare, didactic-auxiliar şi nedidactic.

3. În calitate de evaluator:
a) apreciază personalul didactic de predare, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice,
precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;
b) coordonează elaborarea procedurilor interne prin care evaluările rezultatelor învăţării conduc la
revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea planului de dezvoltare;
c) stabileşte strategia, criteriile şi instrumentele de evaluare periodică a personalului;
d) coordonează proiectarea şi implementarea procedurilor de autoevaluare instituţională,
informează Ministerul Educaţiei cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care
îl propune pentru conferirea de distincţii şi premii, conform prevederilor legale.
4. În exercitarea funcţiei de ordonator de credite:
a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat;
c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a
unităţii de învăţământ;
e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;
f) răspunde de legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate
prin bugetul propriu;
g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;
h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor
contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.

21
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 49

5. Directorul Palatului Naţional al Copiilor îndeplineşte şi următoarele atribuţii:


a) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
b) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţii;
c) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
d) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
e) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii
consiliului de administraţie;
f) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice,
sportive şi cultural-artistice ale elevilor, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
g) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare
a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în Palatul Naţional al Copiilor, şi le supune spre aprobare
consiliului de administraţie;
h) controlează calitatea procesului instructiv-educativ prin verificarea documentelor, prin asistenţe
la ore şi prin participări la diverse activităţi educative;
i) în cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la activitățile desfășurate,
astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
j) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic din unitate;
k) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul
unităţii de învăţământ;
l) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale
personalului didactic, precum şi absenţele şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic,
de la programul de lucru;
m) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii
de învăţământ pe care o conduce;
n) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
o) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea
documentelor şcolare; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
p) aprobă vizitarea Palatului Naţional al Copiilor, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de
către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu
drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la
procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;
q) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi
sportive a unităţii de învăţământ;
r) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
s) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie
şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor;
t) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în
limita prevederilor legale în vigoare;
u) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a datelor solicitate de Ministerul Educaţiei;
v) raportează Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de
natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea unității;
x) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii,
precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de
muncă aplicabile.
Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ
şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu
prevederile legale.
22
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru
didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere
disciplinară şi se sancţionează conform legii.

Ministrul educației Director,


.......................... ..........................

D. CONTRACT DE MANAGEMENT
(Director adjunct Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti)

I. Părţile contractante:
1. Domnul .................................................., în calitate de ministru, reprezentând Ministerul
Educaţiei, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30, sectorul 1,
şi
2. Doamna/Domnul .............................................., CNP ..........................., domiciliată în
...................................., str. .............................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....,
sectorul/judeţul ...................................., având cartea de identitate seria .......... nr. ................, eliberată
de .............................., în calitate de director adjunct la Palatul Naţional al Copiilor, cu sediul în
Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 8 - 10, sectorul 4, tel. 021.330.0838, numit în funcţie prin Ordinul
ministrului educaţiei nr. .......... din ..................

II. Obiectul contractului


Ministerul Educaţiei, prin ministru, încredinţează directorului adjunct conducerea, îndrumarea,
controlul şi administrarea Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, în concordanţă cu strategia şi
direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei
educaţionale în plan naţional şi local.

III. Durata contractului


Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului
de ministru de numire în funcţie.

IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului adjunct


1. Atribuţiile directorului adjunct al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti sunt cele prevăzute
în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011, cu modificările
și completările ulterioare.
2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului adjunct decurg din:
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ preuniversitar,
aprobat prin ordin de ministru;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate
extraşcolară, aprobat prin ordin de ministru;
- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei;
- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 51

3. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:


a) aplică strategiile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei la Palatul Naţional al Copiilor
din Bucureşti, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
b) participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional;
c) asigură, alături de director, calitatea educaţiei furnizate de Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;
d) îndeplineşte toate atribuţiile conferite prin fişa postului, de către director, în subordinea căruia
îşi desfăşoară activitatea;
e) răspunde, alături de director, de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi
desfăşurarea procesului de învăţământ;
f) îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului;
g) în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular;
l) beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor
metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de
conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate
prin OME nr. 4050/2021.

V. Drepturile şi obligaţiile ministrului educaţiei


1. Să asigure directorului adjunct deplină libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea
învăţământului preuniversitar la nivelul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, limitările fiind
cele prevăzute de reglementările legale.
2. Să asigure directorului adjunct condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în
prezentul contract.
3. Cu prilejul elaborării bugetului şi a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea
capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţii de învăţământ, inclusiv suplimentarea
fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
4. Răspunde de repartizarea sumelor către Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti şi le supune
aprobării autorităţii deliberative.

VI. Loialitate şi confidenţialitate


Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de
management, directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra
datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de
minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
Directorului adjunct îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei în
domeniul educaţiei.

VII. Răspunderea părţilor


1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract,
părţile răspund potrivit legii.
2. Directorul adjunct răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act
al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau acte de gestiune defectuoasă.
3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea
contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi
sesizate organele competente.

VIII. Suspendarea şi modificarea contractului


1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administraţie al
Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în judecată
pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură
penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au
fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de management, precum şi în cazul în care
24
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

directorul este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii
contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate și /sau concediu de îngrijire a copilului;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) pe perioada în care directorul adjunct se află în carantină;
d) exercitarea unei funcții de îndrumare și control sau a unei funcții de conducere în sistemul de
învățământ preuniversitar;
e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive ori legislative, pe toată durata mandatului;
f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
h) forță majoră;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

IX. Modificarea contractului


1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul
ambelor părți.
2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi
sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.
X. Încetarea contractului
A. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:
1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale
acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit peste termenul pentru care a fost încheiat,
indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.
2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul a obținut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecției
efectuate de inspectoratul școlar ori de către Ministerul Educației, calificativul ”nesatisfăcător”.
3. În cazul în care persoana își pierde calitatea de cadru didactic titular.
4. Prin deces.
5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării rețelei școlare prin pierderea
personalității juridice a unității de învățământ.
6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declarații, în înscrisuri oficiale
și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

B. Alte situații de încetare:


1. Pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte de natura
abaterilor disciplinare potrivit dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.
2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către directorul/directorul adjunct, cu respectarea
termenului de preaviz pentru funcții de conducere.
3. Prin acordul părților.
4. În urma punerii sub interdicție judecătorească a directorului.
5. În cazul eliberării în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin. (5) din Legea 1/2011.

X. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate
pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.

25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 53

XI. Dispoziţii finale


1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale altor acte normative, dacă nu contravin legislației specifice
domeniului educație.
2. Evaluarea activității directorului se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației.
3. Fișa postului conține minim dispozițiile din fișa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.
Ministrul educației,
......................
Director adjunct,
..........................
ANEXĂ la Contractul de management nr. ...../............

FIŞA-CADRU A POSTULUI
DIRECTOR ADJUNCT - PALATUL NAŢIONAL AL COPIILOR DIN BUCUREŞTI

Funcţia: Director adjunct


Numele şi prenumele: .................................................
Unitatea de învăţământ: Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti
Studii: ..............................................................
Anul absolvirii: ..............
Specialitatea: .......................................................
Vechime în învăţământ: ...............................................
Gradul didactic: .....................................................
Obligaţia de predare: ......... ore/săptămână
Numire prin Ordinul ministrului educaţiei nr. ………...../.....................
Data numirii în funcţia de conducere: .................
Vechime în funcţie: ........... ani
Integrarea în structura organizatorică
Postul imediat superior: directorul Palatului Naţional al Copiilor
Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din Palatul Naţional al Copiilor
Relaţii de muncă
Ierarhice: directorul Palatului Naţional al Copiilor
Funcţionale: inspectori, consilieri din cadrul Ministerului Educaţiei cu atribuţii privind activitatea
extraşcolară, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ
De colaborare: inspectorate şcolare, furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din
învăţământ, sindicate, organizaţii neguvernamentale
De coordonare: şefii comisiilor de lucru şi funcţionale din Palatul Naţional al Copiilor

Atribuţii specifice postului


1. Managementul de curriculum
a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu;
b) urmăreşte aplicarea prevederilor din documentele de proiectare didactică specifice activităţii din
Palatul Naţional al Copiilor;
c) realizează, în colaborare cu directorul, proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea
de învăţământ;
d) colaborează cu directorul şcolii, consiliul de administraţie şi consiliul profesoral la alcătuirea şi
promovarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar următor;
e) coordonează activităţile de realizare a ofertei educaţionale;
f) controlează calitatea procesului instructiv-educativ;
g) elaborează o planificare a inspecţiilor, în concordanţă cu planul managerial al unităţii de
învăţământ, astfel încât să se realizeze asistenţe la ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin
o dată pe semestru;
26
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

h) răspunde, alături de director, de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a muncii,


de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în întreaga unitate de învăţământ;
i) colaborează cu directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a
activităţii desfăşurate în Palatul Naţional al Copiilor;
j) dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierul instituţiei;
k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic
de predare, didactic auxiliar şi nedidactic;
l) monitorizează prezenţa personalului didactic la ore;
m) răspunde, alături de director, de asigurarea desfăşurării procesului instructiv-educativ;
n) colaborează la elaborarea şi/sau modificarea fişei postului angajaţilor şi a fişei de evaluare anuală
a personalului;
o) organizează concursurile şcolare care se desfăşoară la Palatul Naţional al Copiilor;
p) gestionează site-ul Palatului Naţional al Copiilor.
2. Managementul resurselor umane
a) coordonează întocmirea bazelor de date şi a situaţiilor statistice la nivelul Palatului Naţional al Copiilor;
b) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul
unităţii de învăţământ;
c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale de la nivelul unităţii şi informează directorul de
modul în care a soluţionat fiecare problemă;
d) consemnează, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile la ore ale personalului didactic de
predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
3. Dezvoltarea generală a unităţii de învăţământ şi relaţii comunitare
a) informează toate categoriile şi organizaţiile interesate beneficiare în legătură cu oferta
educaţională a Palatului Naţional al Copiilor;
b) dezvoltă, alături de directorul Palatului Naţional al Copiilor şi de membrii consiliului de
administraţie, relaţii de parteneriat cu diverse organizaţii, comunitatea locală, mediul local de afaceri;
c) asigură, alături de directorul Palatului Naţional al Copiilor şi de membrii consiliului de
administraţie, cadrul organizatoric şi facilitează relaţiile de parteneriat cu părinţii/familiile elevilor;
d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donaţii, consultanţă,
colectare de materiale şi de lansare de proiecte cu finanţare internă sau externă.
4. Alte atribuţii
a) înlocuieşte directorul şi îndeplineşte atribuţiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa
directorului, în baza unei decizii;
b) coordonează, îndrumă şi monitorizează implementarea şi dezvoltarea Sistemului de control
intern managerial din cadrul unităţii de învăţământ;
c) apreciază, alături de directorul unităţii şcolare personalul didactic de predare, la inspecţiile pentru
obţinerea gradelor didactice şi acordarea gradaţiilor de merit;
d) răspunde în faţa directorului, consiliului de administraţie, consiliului profesoral, altor organe de
evaluare şi control pentru activitatea desfăşurată conform fişei postului;
e) orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de directorul Palatului Naţional al Copiilor.
Răspunderea disciplinară
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine
diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legilor în vigoare.

Ministrul educației, Director,


........................ ............................

Director adjunct,
............................

27
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 55

ANEXA 10 la metodologie

CONTRACT DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV-FINANCIAR

I. Părţile contractante
1. Domnul/Doamna .........................................., în calitate de primar*) al
municipiului/oraşului/comunei ............................, ales în funcţie la data de ..................., reprezentând
municipiul/oraşul/comuna ..................., cu sediul în str. ............................ nr. ...... şi
2. Domnul/Doamna .........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..........................,
str. ................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....................., cetăţean român,
având actul de identitate ....... seria ...... nr. ..........., CNP .........................., eliberat de .................., în
calitate de director la ............................, cu sediul în localitatea ......................., str. ............................. nr.
....., judeţul/sectorul ......................, telefon ....................., numit în funcţie prin Decizia inspectorului
şcolar general nr. ...../........., conform art. 258 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare

II. Obiectul contractului


Obiectul prezentului contract de management îl constituie organizarea, conducerea şi administrarea
unităţii de învăţământ ..........., precum şi gestionarea patrimoniului, conducerea executivă a gestionării
patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de
performanţă, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul contract, în scopul asigurării
serviciilor educaţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

III. Durata contractului


Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii de către
inspectorul şcolar general a deciziei de numire în funcţie.

IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului


1. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei.
2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:
a) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
ordin al ministrului educaţiei;
c) actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei;
d) dispoziţiile emise de primarul municipiului/oraşului/comunei/sectorului ..................;
e) deciziile emise de inspectorul şcolar general.
3. Drepturile şi obligaţiile directorului:
1. este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
2. încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ;
3. semnează, dacă este cazul, parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice
a elevilor;
4. este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
5. în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.
23 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, are
obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor
aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unităţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
6. în calitate de ordonator de credite, directorul răspunde de:
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a
veniturilor bugetare posibil de încasat;
d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ pe care o
conduce;
1
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra


situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de
investiţii publice;
g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.
7. În îndeplinirea atribuţiilor, directorul are următoarele obligaţii:
a) să elaboreze şi să supună spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget al unităţii,
întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de
la bugetul de stat;
b) să transmită, în timp util, ordonatorului principal de credite proiectul de buget, însoţit de notele de
fundamentare a cheltuielilor;
c) să se încadreze în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
d) să se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
e) să solicite deschiderea în timp util a creditelor bugetare, precum şi suplimentarea fondurilor alocate,
indiferent de sursa de finanţare, dacă au apărut cheltuieli neprevăzute la momentul elaborării proiectului
de buget;
f) să solicite suplimentarea fondurilor alocate iniţial, indiferent de sursa de finanţare, cu prilejul
rectificărilor bugetare, în vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri şi de cheltuieli deficitare;
g) să răspundă de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a
unităţii de învăţământ;
h) să nu angajeze cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
8. În domeniul managementului administrativ, directorul are următoarele obligaţii:
a) să realizeze evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor
financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ,
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
b) să numească comisia de inventariere, în vederea inventarierii bunurilor aflate în proprietatea sau în
administrarea unităţii de învăţământ;
c) să supună aprobării consiliului de administraţie, la propunerea motivată a compartimentelor de
specialitate, vizată pentru control financiar preventiv, modificările care se operează în listele ce cuprind
bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ şi care sunt administrate de către consiliul de
administraţie;
d) să supună aprobării consiliului de administraţie închirierea bunurilor care sunt temporar disponibile
şi care fac parte din baza didactico-materială a unităţilor de învăţământ.

V. Drepturile primarului municipiului/oraşului/comunei/sectorului .................


1. Primarul are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor din domeniul public al unităţii
administrativ-teritoriale, respectiv terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de
învăţământ şi care sunt în administrarea consiliului de administraţie al unităţii.
2. Primarul are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local pentru unitatea de
învăţământ şi de a verifica modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul local.

VI. Obligaţiile primarului municipiului/oraşului/comunei ................


1. asigură, potrivit competenţelor, condiţiile necesare bunei funcţionări a unităţii de învăţământ;
2. solicită, cu prilejul elaborării proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale, directorului
unităţii de învăţământ să transmită proiectul de buget al unităţii, întocmit cu identificarea tuturor
categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat;
3. verifică dacă proiectul de buget, transmis de unitatea de învăţământ, este întocmit cu respectarea
prevederilor legale în materie, iar în cazul în care se constată erori în modul de elaborare să îl restituie
pentru refacere;
4. împreună cu consiliul local asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi
respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii
copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii;

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 57

5. asigură, împreună cu consiliul local, cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea imobilelor în


care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ, precum şi cheltuieli de natura investiţiilor, potrivit
dispoziţiilor art. 111 alin. (2^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
6. asigură, împreună cu consiliul local, după repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat şi
adoptarea bugetului local, deschiderea la timp a creditelor bugetare pentru unitatea de învăţământ şi, în
limita posibilităţilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri şi
cheltuieli;
7. asigură, împreună cu consiliul local, din veniturile proprii ale bugetului local, fonduri ca finanţare
complementară, precum şi ca participare la finanţarea de bază a unităţii de învăţământ preuniversitar de
stat;
8. acordă granturi unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii proprii, ca finanţare suplimentară,
pe bază de contract încheiat între unitatea şcolară şi finanţator.

VII. Răspunderea părţilor


1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul
contract, părţile răspund potrivit legii.
2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său
contrar intereselor învăţământului sau prin acte de gestiune defectuoasă.
3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului,
săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele
competente.

VIII. Modificarea contractului


Prezentul contract de management administrativ-financiar se suspendă ca urmare a suspendării
contractului de management încheiat între directorul unităţii de învăţământ şi inspectorul şcolar general
al Inspectoratului Şcolar ................

IX. Încetarea contractului


Prezentul contract încetează:
1. la data încetării contractului de management dintre director şi inspectorul şcolar general al
Inspectoratului Şcolar .....................;
2. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
3. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte
de natura abaterilor disciplinare sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau
penală, după caz;
4. prin renunţarea la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;
5. prin acordul părţilor;
6. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale/restructurării reţelei şcolare.

X. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate
pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.

XI. Dispoziţii finale


1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar în vigoare.
2. Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza prezentului contract de
management administrativ-financiar, conform art. 106 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.

Primar*), Director,
....................... .......................

*) Preşedintele consiliului judeţean/Primarul de sector, în cazul unităţilor de învăţământ special sau


special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului şcolar/centrului şcolar pentru educaţie incluzivă.
3
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021

Anexă la contractul de management administrativ-financiar

Indicatori de performanţă

1. Atingerea ţintelor strategice propuse în Planul de dezvoltare instituţională/Planul de Acțiune al


Școlii
2. Asigurarea calităţii actului educaţional
3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile educaţionale oferite de instituţia de
învăţământ
4. Asigurarea progresului şi a performanţei şcolare pentru fiecare beneficiar direct
5. Prevenirea abandonului şcolar şi a absenteismului
6. Constituirea proiectului de buget al unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, indicându-se sursele de finanţare
7. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unităţii de învăţământ
8. Atragerea unor surse de finanţare extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor stabilite în
proiectele şi programele unităţii de învăţământ
9. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale în vigoare, pe capitole şi articole
bugetare
10. Realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu reglementările legale
11. Corelarea execuţiei bugetare cu proiectul de dezvoltare
12. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare
13. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale cerute de inspectoratul
şcolar, Ministerul Educaţiei şi autorităţile locale
14. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar
15. Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale
16. Asigurarea de servicii (consultanţă şi expertiză, baza logistică, microproducţie, oferirea de spaţii
pentru diverse activităţi etc.) în contrapartidă pentru organizaţii sau realizarea unor activităţi în
parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse alternative de finanţare
17. Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare
18. Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativ
19. Formarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare şi a bazei materiale
20. Acordul consiliului de administraţie privind lista proiectelor care vor fi finanţate cu prioritate,
privind dezvoltarea bazei materiale
21. Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul
normativ existent şi cu resursele disponibile, prin elaborarea curriculumului la decizia şcolii (CDŞ)
22. Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unităţii şcolare de învăţământ pentru
satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii locale
23. Colaborarea cu autorităţile locale alese (consiliul judeţean, consiliul local şi primăria) în ceea ce
priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţilor
şcolare de învăţământ
24. Existenţa parteneriatelor cu autorităţile locale, operatorii economici, instituţiile naţionale şi
regionale de cultură, biserica, alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a
şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii
importanţei şcolii
25. Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate ale unităţii de învăţământ
26. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai comunităţii locale: membri în organele alese
de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor
culturale etc., în vederea adecvării ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ la specificul comunitar.

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 59

ANEXA 11 la metodologie

Declarație

Subsemnata/ul, ...............................................................................................,
având funcția de ........................................................... la ..........................
............................, posesor al CI seria ..... nr. .................., eliberat de
................................................, la data de .............................., în calitate de
președinte/membru/secretar/observator în cadrul comisiilor de concurs pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar, sesiunea 2021, declar pe proprie răspundere că nu am în rândul
candidaților soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ori relații
conflictuale cu vreun candidat.

Declar, de asemenea, că am luat cunoștință și îmi asum responsabilitatea


pentru respectarea întocmai a prevederilor Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului
educației nr. ___________________, precum și a procedurilor specifice, iar în
cazul nerespectării acestora voi suporta consecințele potrivit reglementărilor legale
în vigoare.

Data: Semnătura
........................................... ......................................................
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|088660]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,
e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 bis/10.VIII.2021 conține 60 de pagini. Prețul: 30,00 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848/6.IX.2021 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
În temeiul prevederilor art. 257, art. 258 și art. 259 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 295/DGMRU din 25.08.2021
în baza Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea consultarea Grupului parlamentar al minorităților naționale, emis
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director în vederea numirii și comunicat conform anexei nr. 8.
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, publicat (3) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 și 771 bis din cazul seminarelor și liceelor teologice, se face după obținerea
10 august 2021, se modifică și se completează după cum urmează: avizului scris și motivat al cultului respectiv, emis în vederea
1. La articolul 8 alineatul (1) litera n), după punctul 3 se numirii și comunicat conform anexei nr. 8.”
introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins: 4. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:
„4. avizele prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3).” „Art. 36. — Anexele nr. 1—12 fac parte integrantă din
2. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea prezenta metodologie.”
următorul cuprins: 5. Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1
„(4) Bibliografia pentru concurs, elaborată de către Ministerul la prezentul ordin.
Educației, este prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta metodologie.” 6. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12,
3. La articolul 24, alineatele (2) și (3) se modifică și vor având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
avea următorul cuprins: Art. II. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
„(2) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în Art. III. — Direcția generală management resurse umane și
cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele
naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat duc la
naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de îndeplinire prevederile prezentului ordin.
director adjunct, se face cu avizul scris și motivat al organizației Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 3 septembrie 2021.
Nr. 5.195.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 4.597/2021)

CALENDARUL
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat Sesiunea 2021

Data Activitatea

Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul)


14 septembrie Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de
evaluare a documentelor de înscriere
15—26 septembrie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
27—29 septembrie Evaluarea dosarelor de înscriere
30 septembrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de
1 octombrie
înscriere în platforma informatică
4—6 octombrie Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
7 octombrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848/6.IX.2021

Data Activitatea

8 octombrie Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise


13 octombrie Repartizarea candidaților pe centre
15 octombrie Desfășurarea probei scrise
15 octombrie Afișarea rezultatelor la proba scrisă
15—17 octombrie Depunerea contestațiilor la proba scrisă
18—20 octombrie Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
20 octombrie Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de
21—27 octombrie opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize
suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie
Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea
28—29 octombrie
consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților
1—10 noiembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
12 noiembrie Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
15 noiembrie—8 decembrie Desfășurarea probei de interviu
16 noiembrie—10 decembrie Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de
13 decembrie
învățământ
17 decembrie Validarea rezultatelor finale
20—22 decembrie Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 4.597/2021)

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Sesiunea 2021

1. Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Iași,


• capitolele 1, 2, 3, 4, 8
Editura Polirom
2. Hattie, J. (2014), Învățarea vizibilă, București, Editura Trei • capitolul 9
3. Senge, P. (coord) 2016, Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație,
• capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1
București, Editura Trei
4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare
• titlurile I, II, IV (capitolul I), VI, VII
la data înscrierii la concurs
5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice
nr. 4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs

6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ


preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu
modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs

7. Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, document aprobat


prin Ordinul ministrului educației nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici • partea 1, capitolele 2, 4
educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. • partea a 2-a, capitolele 6, 7, 10
Cadrul de referință al Curriculumului național
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 979/13.X.2021

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
pentru modificarea și completarea Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021
În temeiul prevederilor art. 257, 258 și ale art. 259 alin. (3) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.782/DGMRUS din 13.10.2021,
în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.


Art. I. — Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 și 771 bis din 10 august
2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate,
alineatele (4)—(7), cu următorul cuprins:
„(4) În contextul stării de alertă, în sesiunea 2021 a concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat, candidații ale căror dosare de înscriere au fost validate în
baza prevederilor art. 9 alin. (3) și (4), aflați în carantină sau izolare la data de
15 octombrie 2021, pot susține proba scrisă la data de 28 octombrie 2021, cu
condiția prezentării unui buletin de analize care atestă rezultatul pozitiv al analizei
RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei decizii de carantinare eliberate de
DSP, care atestă plasarea în izolare/carantină pentru o perioadă care include data
de 15 octombrie 2021.
(5) La data de 14 octombrie 2021, candidații care se află în situația prevăzută
la alin. (4) transmit comisiei județene de organizare a concursului, în scris sau prin
poștă electronică, o declarație pe propria răspundere, urmând ca documentele
doveditoare să fie transmise până la data de 26 octombrie 2021.
(6) Necomunicarea, până la data de 26 octombrie 2021, a documentelor
doveditoare atrage după sine pierderea dreptului de a participa la proba scrisă.
(7) Pentru asigurarea egalității de șanse între toți candidații declarați admiși
la proba scrisă se modifică în mod corespunzător perioada de exprimare a
opțiunilor pentru unitățile de învățământ/funcțiile pentru care aceștia candidează.”
2. Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din
cadrul Ministerului Educației și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu

București, 13 octombrie 2021.


Nr. 5.454.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 979/13.X.2021 3

ANEXĂ
(Anexa nr. 8 la metodologie)

CALENDARUL CONCURSULUI
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat — sesiunea 2021

Data Activitatea

14 septembrie Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul)
Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de
evaluare a documentelor de înscriere
15—26 septembrie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
27—29 septembrie Evaluarea dosarelor de înscriere
30 septembrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
1 octombrie Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de
înscriere în platforma informatică
4—6 octombrie Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
7 octombrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
8 octombrie Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
13 octombrie Repartizarea candidaților pe centre
14 octombrie Depunerea de către candidații aflați în carantină sau izolare a documentelor prevăzute la art. 33
alin. (4) sau a declarației pe propria răspundere
15 octombrie Desfășurarea probei scrise
15 octombrie Afișarea rezultatelor la proba scrisă
15—17 octombrie Depunerea contestațiilor la proba scrisă
18—20 octombrie Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
20 octombrie Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
21 octombrie—1 noiembrie Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune,
depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare,
conform art. 8 alin. (1) lit. n)
28 octombrie Proba scrisă pentru candidații care la data de 15 octombrie 2021 se află în carantină sau izolare
Afișarea rezultatelor la proba scrisă
Depunerea contestațiilor
29 octombrie Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pentru candidații participanți la proba
scrisă din data de 28 octombrie
28 octombrie—2 noiembrie Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor
profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților
2—10 noiembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
12 noiembrie Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
15 noiembrie—8 decembrie Desfășurarea probei de interviu
16 noiembrie—10 decembrie Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
13 decembrie Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
17 decembrie Validarea rezultatelor finale
20—22 decembrie Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)
PARTEA I
Anul 190 (XXXIV) — Nr. 51 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 17 ianuarie 2022

SUMAR

Pagina

Anexele nr. 1—8 la Ordinul ministrului educatiei nr. 3.026/2022


pentru modificarea și completarea Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată
prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 ........ 7–40
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021*)
În temeiul prevederilor art. 257, 258 și ale art. 259 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. I. — Metodologia privind organizarea și desfășurarea 5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director „Art. 5. — (1) În vederea organizării concursului se constituie
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la nivelul Ministerului Educației următoarele comisii:
aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, a) Comisia națională de monitorizare și coordonare a
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 și concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director
771 bis din 10 august 2021, cu modificările și completările adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: constituită prin ordin al ministrului educației, care are
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următoarea componență:
următorul cuprins: 1. președinte — secretarul de stat cu atribuții în coordonarea
„(2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de învățământului preuniversitar;
2. vicepreședinți: secretar de stat/consilier al
director adjunct din Palatul Național al Copiilor se organizează
ministrului/consilier secretar de stat;
de către Ministerul Educației, prin direcțiile generale care
3. membri — directori generali sau directori din cadrul
coordonează activitatea în învățământul preuniversitar și direcțiilor care au atribuții în coordonarea activității
inspectoratul școlar.” învățământului preuniversitar, directorul general CNPEE;
2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică și 4. secretari — consilieri/inspectori/experți din cadrul
va avea următorul cuprins: Ministerului Educației;
„e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și b) Comisia de evaluare a candidaților pentru funcțiile de
în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții conducere din Palatul Național al Copiilor, constituită prin ordin
didactice sau în funcții de conducere din unități de al ministrului educației, care are următoarea componență:
învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul 1. președinte — director general/director din cadrul direcțiilor
Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și care coordonează activitatea învățământului preuniversitar;
control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice 2. doi membri — consilieri/inspectori/experți din cadrul
în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a direcțiilor care au atribuții în coordonarea activității
sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — învățământului preuniversitar;
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 3. secretar — consilier/inspector/expert din cadrul
ulterioare;”. Ministerului Educației;
3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea c) Comisia de soluționare a contestațiilor candidaților pentru
următorul cuprins: ocuparea funcțiilor de conducere din Palatul Național al Copiilor,
„(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere constituită prin ordin al ministrului educației, care are
din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului următoarea componență:
didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții 1. președinte — director general/director din cadrul direcțiilor
de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de generale care coordonează activitatea învățământului
preuniversitar;
specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă
2. doi membri — consilieri/inspectori/experți din cadrul
calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării
direcțiilor de specialitate cu atribuții în domeniul învățământului
activității desfășurate în această calitate. Cadrul didactic care preuniversitar;
nu are un calificativ anual complet, iar pe durata unui an școlar 3. secretari — consilieri/inspectori/experți din cadrul
a ocupat temporar atât funcții de conducere sau de îndrumare Ministerului Educației, din care unul poate fi informatician.
și control, cât și funcții didactice de predare prezintă calificativele (2) Atribuțiile comisiilor constituite la nivelul Ministerului
parțiale obținute în urma evaluării activității desfășurate în toate Educației:
aceste funcții, în condițiile în care fiecare calificativ parțial este a) atribuțiile Comisiei naționale de monitorizare și coordonare
«Foarte bine».” se stabilesc prin ordin al ministrului educației;
4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: b) atribuțiile comisiei de evaluare a candidaților pentru
„Art. 4. — Ministerul Educației stabilește, prin notă aprobată funcțiile de conducere din Palatul Național al Copiilor sunt:
de conducerea instituției, pentru fiecare sesiune de concurs, 1. afișează lista candidaților care optează pentru susținerea
categoriile de funcții pentru care se organizează concursul.” probei de interviu;

*) Ordinul nr. 3.026/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 17 ianuarie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 3

2. stabilește graficul de desfășurare a probei de interviu; (ii) un reprezentant al consiliului local și un membru
3. evaluează candidații la proba de interviu; supleant, desemnați prin hotărâre a consiliului local,
4. completează borderourile de notare, situațiile centralizatoare respectiv un reprezentant al consiliului județean/
și toate documentele prevăzute în procedura de desfășurare a consiliului local al sectorului municipiului București și
interviului; un membru supleant, desemnați prin hotărâre a
5. afișează rezultatele la finalul probei de interviu; consiliului județean/local al sectorului, în cazul
6. transmite rezultatele finale ale concursului, spre validare, unităților de învățământ special, centrelor școlare
Comisiei naționale de monitorizare și coordonare; pentru educație incluzivă și CJRAE/ CMBRAE.
c) atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor Reprezentantul consiliului local/județean nu poate fi
candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Palatul cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care
Național al Copiilor sunt: se desfășoară interviul și nici cadru didactic înscris
1. reevaluează proba de interviu, prin analiza înregistrărilor la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic
audiovideo; care ocupă funcția de director/director adjunct. În
2. transmite rezultatele reevaluării comisiei de evaluare a cazul cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor
candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Național al copiilor, reprezentantul consiliului local este înlocuit
Copiilor. de un reprezentant al Ministerului Educației. În cazul
(3) Din comisia de soluționare a contestațiilor candidaților unităților de învățământ preuniversitar militar, de
pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Palatul Național al ordine publică și securitate națională, din comisia de
Copiilor fac parte alte persoane decât cele din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea
evaluare a candidaților. funcțiilor de director adjunct, reprezentantul
(4) În vederea organizării concursului se constituie la nivelul consiliului local este înlocuit de un reprezentant
inspectoratelor școlare următoarele comisii: desemnat de ministerul care coordonează și
a) Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea controlează unitățile respective. În cazul unităților de
funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ învățământ unice la nivelul unității administrativ-
de stat, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, teritoriale, în situația în care nu pot fi desemnate
având următoarea componență: două cadre didactice titulare ca reprezentanți ai
1. președinte — inspector școlar general/inspector școlar unității de învățământ, din comisie pot face parte și
general adjunct/director CCD/inspector școlar; cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă
2. membri — inspectori școlari, metodiști ai inspectoratului determinată, cu norma de bază în acea unitate;
școlar, informaticieni; (iii) un reprezentant și un supleant al departamentului de
3. secretari — informaticieni/cadre didactice cu abilități de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari
operare pe computer. și foarte mari sau un reprezentant al unei companii
În județele în care există unități de învățământ cu predare specializate în recrutarea resurselor umane sau, în
integrală în limbile minorităților naționale sau unități de situația în care nu sunt nominalizați reprezentanți din
învățământ cu secții cu predare în limbile minorităților naționale, partea companiilor, va fi nominalizat membru în
comisie un cadru didactic din învățământul superior
din comisia de organizare a concursului face parte și un
cu competențe în management instituțional și/sau
inspector cu atribuții privind minoritățile naționale;
management educațional.
b) Comisia de evaluare a probei scrise, constituită prin
În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru
decizie a inspectorului școlar general, având următoarea
proba de interviu, autoritățile locale sau unitățile de învățământ
componență:
nu își desemnează reprezentantul, membru al comisiei de
1. președinte — inspector școlar general adjunct/director
evaluare a interviului devine un inspector școlar/un director care
CCD/inspector școlar;
are încheiat contract de management ca urmare a promovării
2. membri evaluatori — inspectori școlari/metodiști, câte doi
concursului/un profesor metodist. Aceeași procedură se aplică
pentru maximum 30 de candidați;
și în cazul neprezentării la proba de interviu a oricărui
3. secretari — informaticieni/cadre didactice cu abilități de membru/supleant;
operare pe computer, câte unul pentru maximum 30 de d) Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită la
candidați; nivelul fiecărui județ/municipiului București prin decizie a
c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare inspectorului școlar general, care are 2 subcomisii cu rol de
unitate de învățământ, constituită prin decizie a inspectorului soluționare a contestațiilor depuse în cadrul fiecărei probe a
școlar general, având următoarea componență: concursului, coordonate de același președinte:
1. președinte — un inspector școlar; 1. subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul
2. membri: probei scrise, care reevaluează testele standardizate ale
(i) doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre candidaților din județ/al municipiul București care au depus
cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, contestații și transmite rezultatele reevaluărilor către președintele
aleși prin vot secret de către consiliul profesoral. comisiei de organizare a concursului, în următoarea componență:
Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor (i) președinte — inspector școlar general adjunct/
desemna cei doi membri titulari în comisie și doi director CCD/inspector școlar;
membri supleanți. Nu pot fi reprezentanți ai unității (ii) doi membri — inspectori școlari și/sau metodiști ai
de învățământ cadrele didactice înscrise la sesiunea inspectoratului școlar.
curentă a concursului și nici cadrele didactice care În cazul unităților de învățământ preuniversitar din sistemul
ocupă funcția de director/director adjunct. În cazul de apărare, ordine publică și siguranță națională, subcomisia de
centrelor județene de excelență, inspectorul școlar soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director
general desemnează două cadre didactice titulare cu adjunct, la proba scrisă, are următoarea componență:
performanțe profesionale deosebite la concursuri și (i) președinte — inspector școlar general adjunct/
olimpiade școlare și un supleant; director CCD/inspector școlar;
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

(ii) doi membri — delegați ai ministerului care 7. introduce în aplicația informatică dedicată rezultatele
coordonează și controlează unitatea de învățământ; obținute de candidați după fiecare probă de concurs;
2. subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul 8. afișează rezultatele la finalul fiecărei probe de concurs;
probei de interviu, care reevaluează, prin analiza înregistrărilor 9. primește contestațiile și le transmite comisiei de
audiovideo, proba de interviu a candidaților din alt județ, conform soluționare a contestațiilor;
repartizărilor realizate de comisia națională de monitorizare și 10. transmite spre validare consiliului de administrație al
coordonare a concursului, și transmite rezultatele reevaluărilor inspectoratului școlar rezultatele finale ale concursului;
către președintele comisiei de organizare a concursului, în b) atribuțiile comisiei de evaluare a probei scrise:
următoarea componență: 1. evaluează testele standardizate din cadrul probei scrise și
(i) președinte — inspector școlar general completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 1 la
adjunct/director CCD/inspector școlar; prezenta metodologie;
(ii) 4 membri — 3 inspectori școlari și/sau metodiști ai 2. președintele comisiei verifică corectitudinea evaluării, se
inspectoratului școlar și un reprezentant al asigură că nu există diferențe de notare între cei doi membri
departamentului de resurse umane din cadrul evaluatori și transmite rezultatele de la proba scrisă către
companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un președintele comisiei de organizare a concursului;
reprezentant al unei companii specializate în recrutarea 3. încheie procesul-verbal după desfășurarea probei,
resurselor umane sau un cadru didactic din menționând aspecte relevante din organizarea și desfășurarea
învățământul superior cu competențe în management acesteia;
instituțional și/sau management educațional. c) atribuțiile comisiei de evaluare a probei de interviu:
În cazul unităților de învățământ preuniversitar din sistemul 1. convoacă membrii comisiilor de evaluare a probelor de
de apărare, ordine publică și siguranță națională, subcomisia de interviu la data, ora și locul desfășurării interviului;
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director 2. invită observatorii la proba de interviu;
adjunct are următoarea componență: 3. evaluează candidații la proba de interviu și completează
(i) președinte — inspector școlar general adjunct/ borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta
director CCD/inspector școlar; metodologie;
(ii) 4 membri — doi delegați ai ministerului care 4. completează situațiile centralizatoare și toate documentele
coordonează și controlează unitatea de învățământ, prevăzute în procedura de desfășurare a interviului;
un inspector școlar sau metodist al inspectoratului
5. transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele
școlar și un reprezentant al departamentului de
interviului, în vederea introducerii rezultatelor obținute de
resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari
candidați în aplicația informatică dedicată, afișării acestora,
și foarte mari sau un reprezentant al unei companii
validării și numirii candidaților declarați reușiți;
specializate în recrutarea resurselor umane sau un
6. încheie procesul-verbal după desfășurarea probei,
cadru didactic din învățământul superior cu
menționând aspecte relevante din organizarea și desfășurarea
competențe în management instituțional și/sau
acesteia.”
management educațional.
6. La articolul 6 alineatul (1), litera a. se modifică și
(5) În subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse în
va avea următorul cuprins:
cadrul probei de interviu pot fi numite persoane care au făcut
parte și din subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse în „a. câte un reprezentant al organizațiilor sindicale afiliate la
cadrul probei scrise. Din comisia de soluționare a contestațiilor federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
fac parte obligatoriu alte persoane decât cele din comisiile de învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de
evaluare. învățământ; pentru unitățile de învățământ în care nu există
(6) Membrii supleanți, prevăzuți în prezenta metodologie și organizație sindicală/nu există organizație sindicală afiliată la o
nominalizați în deciziile de constituire a comisiilor la momentul federație reprezentativă la nivel de sector de activitate
emiterii acestora, înlocuiesc de drept membrii titulari învățământ preuniversitar participă cu statut de observator un
indisponibili. reprezentant al organizațiilor sindicale de la nivel județean/al
(7) Fiecare dintre comisiile prevăzute la alin. (4) este asistată municipiului București la care sunt afiliați candidații;”.
tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi 7. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou
informatician sau cadru didactic cu abilități de operare pe alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
computer. „(4) Membrii comisiilor din cadrul concursului și observatorii
(8) În componența comisiilor prevăzute în prezenta au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care au
metodologie sunt nominalizate ca membri doar persoane cu acces și de a nu face aprecieri în spațiul public cu privire la
studii superioare. prestația candidaților.”
(9) Atribuțiile comisiilor constituite la nivelul inspectoratelor 8. La articolul 8 alineatul (1), literele a) și h) se modifică
școlare sunt următoarele: și vor avea următorul cuprins:
a) atribuțiile comisiei de organizare a concursului: „a) curriculum vitae Europass;
1. analizează dosarele de înscriere și validează ................................................................................................
conformitatea acestora; h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care
2. afișează lista candidaților înscriși la concurs; este titular, pe baza eventualelor documente depuse de
3. organizează activitatea din centrele speciale pentru candidat, din care să reiasă și vechimea în învățământ,
derularea probei scrise; obținerea calificativelor «Foarte bine» în ultimii 2 ani școlari
4. solicită, în scris, autorităților publice locale, universităților, încheiați lucrați efectiv la catedră și/sau în funcții de conducere,
companiilor partenere și ministerului educației nominalizarea îndrumare și control, după caz, precum și faptul că nu a fost
membrilor în comisiile de evaluare a probei de interviu; sancționat disciplinar în anul școlar curent, nici în ultimii doi ani
5. invită observatorii la proba scrisă; școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform
6. stabilește graficul de desfășurare a probelor de interviu; modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;”.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 5

9. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele
„(3) Nedepunerea, după caz, a documentelor prevăzute la comisiei de organizare reevaluează testul în prezența
alin. (1) lit. n) atrage invalidarea opțiunii de susținere a probei de candidatului și acordă nota finală.
interviu pentru funcția/funcțiile de conducere care necesită Rezultatele soluționării contestațiilor de către comisiile de
respectiva/respectivele condiții speciale.” soluționare a contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul
10. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea inspectoratului școlar/Ministerului Educației, după caz, și se
următorul cuprins: comunică, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile
„(4) Candidații a căror înscriere nu a fost validată pot lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a
transmite comisiei de organizare a concursului, în scris, în contestațiilor.
maximum 24 de ore de la afișarea listei candidaților admiși la Rezultatele stabilite de comisiile de soluționare a
etapa de evaluare, motivele care consideră că au generat contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de
neconformitatea documentelor și solicită analiza cauzelor și contencios administrativ competentă.
remedierea eventualelor erori, inclusiv a celor de natură tehnică. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură
În urma analizei, comisia de organizare poate modifica lista elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în
candidaților înscriși. Lista finală se afișează la sediul și pe domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri
site-urile inspectoratelor școlare.” proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de
11. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au
următorul cuprins: dreptul de a opera cu acestea semnează acord de
„(2) Decizia de constituire se comunică persoanelor care o confidențialitate privind conținutul testelor.
duc la îndeplinire.” Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este
12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea responsabil și de transmiterea testelor standardizate către
următorul cuprins: centrele speciale, în condiții de securitate informatică;
„Art. 11. — (1) Președintele comisiei de organizare a b) interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat,
concursului și președintele comisiei de evaluare a probei de susținut în limba română, în cadrul căruia se evaluează:
interviu invită în scris observatorii să participe fizic la proba 1. competențele de management strategic, operațional și de
scrisă, respectiv la proba de interviu a concursului. Invitația se comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a
transmite cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării unității de învățământ pentru care candidează;
probei scrise, respectiv a perioadei de interviu. Participarea 2. abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin
observatorilor este confirmată printr-un document de
raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru
desemnare/delegare eliberat de structura pe care aceștia o
care candidează;
reprezintă. Neprezentarea observatorilor la oricare dintre
3. competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.
probele concursului nu afectează legalitatea desfășurării
Strategia de dezvoltare a unității de învățământ conține
concursului.”
maximum 5 pagini și este pusă la dispoziția membrilor comisiei
13. La articolul 12, alineatele (1) și (3) se modifică și
de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului
vor avea următorul cuprins:
pentru susținerea probei.
„Art. 12. — (1) Probele din cadrul concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere de
de învățământ sunt următoarele: la 0 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final
a) proba scrisă — rezolvarea de către candidați, în maximum fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci
120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în
singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta
competențe relevante pentru activitatea de management metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între
educațional: oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei
1. capacități cognitive; puncte, președintele comisiei are obligația să medieze
2. competențe de management și leadership. divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii,
Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se
Nota fiecărui evaluator se obține prin împărțirea la 10 a sumei întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își
punctajelor acordate de acesta. Nota candidatului la proba motivează, în scris, punctajul acordat.
scrisă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj
fiecare evaluator. Nu se admit diferențe de notare între membrii rămân mai mari de trei puncte se calculează media aritmetică a
comisiei de evaluare a probei scrise. punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între
Evaluarea testului standardizat se face în prezența media obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate
candidatului și a observatorilor. este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau
Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de punctajele respectiv(e) se elimină din calculul mediei și se
48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se adresează calculează media din punctajele rămase.
președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun Dacă în urma aplicării metodei de calcul nu se poate constitui
la secretariatul inspectoratului școlar în cazul concursului pentru media, președintele comisiei de organizare a concursului
ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile informează în scris comisia națională pentru analiză și măsuri.
de învățământ de stat, respectiv la registratura Ministerului Informarea este însoțită de înregistrarea audiovideo a probei și
Educației, în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de de borderourile de notare.
director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor. Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta
Soluționarea contestațiilor se realizează în perioada stabilită în în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatului. În
calendarul de desfășurare a concursului prevăzut în anexa nr. 8 vederea soluționării contestațiilor, înregistrările audiovideo se
la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe de notare între predau de către președintele comisiei de evaluare a interviului
membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea către președintele comisiei de organizare a concursului.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor parlamentar al minorităților naționale, emis în vederea numirii și
constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, comunicat conform anexei nr. 8.
conform repartizării realizate de comisia națională de (3) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în
monitorizare și coordonare a concursului. Transmiterea cazul seminarelor și liceelor teologice, se face după obținerea
înregistrărilor audiovideo este asigurată de președintele comisiei avizului pozitiv, scris și motivat al cultului respectiv, emis în
de organizare a concursului. vederea numirii și comunicat conform anexei nr. 8.
Punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor ...............................................................................................
este definitiv și poate fi atacat numai la instanța de contencios (7) Modelele contractului de management, respectiv de
administrativ competentă. management administrativ-financiar sunt prevăzute în anexele
............................................................................................... nr. 9 și 10 la prezenta metodologie.
(3) Nota finală a candidatului, după susținerea celor două (8) În urma promovării concursului, contractul de
probe, se obține prin formula: management, încheiat de directorii adjuncți din unitățile de
învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine
N = (Ns + Pi)/2, unde:
publică și siguranță națională cu inspectorul școlar general, este
Ns = nota obținută la proba scrisă;
avizat de ministerele de resort. În aceste situații, clauzele din
Pi = punctajul obținut la proba de interviu;
contractul de management privind atribuțiile, drepturile și
N = nota finală obținută la concurs, cu două zecimale, fără obligațiile directorului adjunct se adaptează corespunzător.
rotunjire.” (9) În urma promovării concursului, directorul/directorul
14. La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și adjunct al Palatului Național al Copiilor încheie contract de
vor avea următorul cuprins: management cu ministrul educației, pe o perioadă de 4 ani de
„Art. 16. — (1) În perioada prevăzută în calendarul de la data numirii în funcție. Contractul de management poate fi
desfășurare a concursului, candidații declarați admiși la proba prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor
scrisă încarcă în aplicația informatică dedicată cererea privind manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea
opțiunea/opțiunile pentru unitatea/unitățile de învățământ, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”
respectiv funcția/funcțiile pentru care candidează. 18. La articolul 33, alineatele (4)—(6) se modifică și
(2) După promovarea probei scrise, un candidat poate opta vor avea următorul cuprins:
pentru participarea la proba de interviu pentru cel mult 3 funcții „(4) În contextul stării de alertă, candidații ale căror dosare de
de conducere vacante.” înscriere au fost validate în baza prevederilor art. 9 alin. (3) și
15. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea (4), aflați în carantină sau izolare la data organizării probei
următorul cuprins: scrise, pot susține această probă scrisă la data prevăzută în
„Art. 21. — (1) În conformitate cu borderourile de notare și calendar, cu condiția prezentării unui buletin de analize care
situația centralizatoare cuprinzând toți candidații și toate atestă rezultatul pozitiv al analizei RT-PCR sau a unui raport
punctajele obținute de aceștia, comisia de organizare a medical sau a unei decizii de carantinare eliberate de DSP, care
concursului calculează nota finală conform formulei de la art. 12 atestă plasarea în izolare/carantină pentru o perioadă care
alin. (3) și realizează ierarhia candidaților.” include data primei probe scrise.
16. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce (5) Candidații care se află în situația prevăzută la alin. (4)
se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul transmit comisiei județene de organizare a concursului, în scris
cuprins: sau prin poștă electronică, o declarație pe propria răspundere,
urmând ca documentele doveditoare să fie transmise cu cel
„(31) În cazul în care egalitatea se păstrează și după
puțin 2 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea probei
aplicarea prevederilor alin. (3), consiliul profesoral al unității de
scrise pentru acești candidați.
învățământ pentru a căror funcție/funcții de conducere au optat
(6) Necomunicarea până la data prevăzută la alin. (5) a
candidații aflați la egalitate stabilește, prin vot secret, candidatul documentelor doveditoare atrage pierderea dreptului de a
declarat «reușit».” participa la proba scrisă.”
17. La articolul 24, alineatele (2), (3), (7), (8) și (9) 19. La articolul 33, alineatul (7) se abrogă.
se modifică și vor avea următorul cuprins: 20. Anexele nr. 1, 2, 4, 6, 8—10 și 12 la metodologie
„(2) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—8 care fac
cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților parte integrantă din prezentul ordin.
naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților Art. II. — Direcția generală management resurse umane și
naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele
director adjunct, se face cu avizul pozitiv, scris și motivat al școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat duc la
organizației care reprezintă minoritatea respectivă în îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 13 ianuarie 2022.


Nr. 3.026.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 7

$QH[DQU
$QH[DQUODPHWRGRORJLH 
%25'(528'(127$5(
SUREDVFULVă 
1XPHOHFDQGLGDWXOXL
&RPLVLDGHHYDOXDUH
&RPLVLDGH 1XPH‫܈‬LSUHQXPH 3UREDVFULVă 6HPQăWXUD
HYDOXDUH 3XQFWDMRE‫܊‬LQXW1RWă(YDOXDWRU 5H]XOWDW
0HPEUX  
0HPEUX  
0HGLD 
 6HFRPSOHWHD]ăGXSăFD]$'0,65(63,165(75$6(/,0,1$7$%6(17/$(9$/8$5(

6HPQăWXUDFDQGLGDWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0DUWRULBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBB

2EVHUYDWRULBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB

3UH‫܈‬HGLQWHOHFRPLVLHLGHHYDOXDUHDSUREHLVFULVHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB

1

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

%25'(528'(127$5(
6XEFRPLVLDGHVROX‫܊‬LRQDUHDFRQWHVWD‫܊‬LLORUODSUREDVFULVă


6XEFRPLVLDGH 1XPHOH‫܈‬LSUHQXPHOH 3UREDVFULVă 6HPQăWXUD
HYDOXDUHD 3XQFWDM1RWă(YDOXDWRU &RQWHVWD‫܊‬LH
FRQWHVWD‫܊‬LLORU
3UH‫܈‬HGLQWH  
0HPEUX  
0HPEUX  
0HGLD 5(=8/7$7
&217(67$7,(


3UH‫܈‬HGLQWHOHFRPLVLHLGHVROX‫܊‬LRQDUHDFRQWHVWD‫܊‬LLORUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBB

2EVHUYDWRULBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBB
6HFRPSOHWHD]ăGXSăFD]´$'0,6Ă´ vQVLWXD‫܊‬LDvQFDUHQRWDDFRUGDWăGHFRPLVLDGHVROX‫܊‬LRQDUHDFRQWHVWD‫܊‬LHLHVWH
GLIHULWă GH QRWD DFRUGDWă GH FRPLVLD GH HYDOXDUH ´5(63,16Ă´ vQ VLWXD‫܊‬LD vQ FDUH QRWD DFRUGDWă GH VXEFRPLVLD GH
VROX‫܊‬LRQDUHDFRQWHVWD‫܊‬LHLHVWHDFHHD‫܈‬LFXQRWDDFRUGDWăGHFRPLVLDGHHYDOXDUH

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 9

$QH[DQU
$QH[DQUODPHWRGRORJLH 

%25'(528'(127$5(
LQWHUYLX 
1XPHOHFDQGLGDWXOXL
8QLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQWSHQWUXFDUHFDQGLGHD]ă
)XQF‫܊‬LDSHQWUXFDUHFDQGLGHD]ăᄏ'LUHFWRUᄏ'LUHFWRUDGMXQFW

&RPLVLD 1XPH‫܈‬LSUHQXPH 3XQFWDM 0RWLYD‫܊‬LDDFRUGăULLSXQFWDMXOXL 6HPQăWXUD
DFRUGDW 5H]XOWDW

3UH‫܈‬HGLQWH  

0HPEUX  

0HPEUX  

0HPEUX  

0HPEUX  

0HGLD  
 6HFRPSOHWHD]ăGRDUvQFD]XOGHVFULVODDUWDOLQ OLWE GLQPHWRGRORJLH
 6HFRPSOHWHD]ăGXSăFD]$'0,65(63,161(35(=(17$75(75$6

3UH‫܈‬HGLQWHOHFRPLVLHLGHHYDOXDUHDSUREHLGH

LQWHUYLXBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBB

2EVHUYDWRULBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HPQăWXUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

$QH[DQU
$QH[DQUODPHWRGRORJLH 

8QLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW$'(9(5,1‫܉‬Ă

 6HDGHYHUH‫܈‬WHSULQSUH]HQWDFăGRDPQDGRPQXOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OHJLWLPDW FX &,%, VHULDBBBBBBB QU BBBBBBBBBBB
FRGQXPHULFSHUVRQDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBvQGHSOLQH‫܈‬WHXUPăWRDUHOHFRQGL‫܊‬LL

 (VWHFDGUXGLGDFWLFWLWXODUvQXQLWDWHDXQLWă‫܊‬LOHGHvQYă‫܊‬ăPkQWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DYkQG vQFKHLDW FRQWUDFW GH PXQFă SH SHULRDGă QHGHWHUPLQDWă FX R YHFKLPH vQ vQYă‫܊‬ăPkQW GH
BBBBBBBBBBDQLODGDWDGH

 $RE‫܊‬LQXWFDOLILFDWLYXO´)RDUWHELQH´vQXOWLPLLGRLDQL‫܈‬FRODULOXFUD‫܊‬LHIHFWLYODFDWHGUăvQIXQF‫܊‬LL
GLGDFWLFHVDXvQIXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUHGLQXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQWLQVSHFWRUDWH‫܈‬FRODUHFDVHOHFRUSXOXL
GLGDFWLF3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLRULLQIXQF‫܊‬LLGHvQGUXPDUH‫܈‬LFRQWUROGLQ
LQVSHFWRUDWH‫܈‬FRODUHIXQF‫܊‬LLGHVSHFLDOLWDWHVSHFLILFH0LQLVWHUXOXL(GXFD‫܊‬LHL

 1XDIRVWVDQF‫܊‬LRQDWGLVFLSOLQDUvQDQXO‫܈‬FRODUFXUHQW‫܈‬LQLFLvQXOWLPLLGRLDQL‫܈‬FRODULOXFUD‫܊‬L
HIHFWLY OD FDWHGUă vQ IXQF‫܊‬LL GLGDFWLFH VDX vQ IXQF‫܊‬LL GH FRQGXFHUH GLQ XQLWă‫܊‬L GH
vQYă‫܊‬ăPkQWLQVSHFWRUDWH ‫܈‬FRODUHFDVHOH FRUSXOXL GLGDFWLF3DODWXO 1D‫܊‬LRQDO DO &RSLLORU0LQLVWHUXO
(GXFD‫܊‬LHL RUL LQ IXQF‫܊‬LL GH vQGUXPDUH ‫܈‬L FRQWURO GLQ LQVSHFWRUDWH ‫܈‬FRODUHIXQF‫܊‬LL GH VSHFLDOLWDWH
VSHFLILFH 0LQLVWHUXOXL (GXFD‫܊‬LHL VDX D LQWHUYHQLW UDGLHUHD GH GUHSW D VDQF‫܊‬LXQLL SRWULYLW DUW 
DOLQ GLQ/HJHDQU&RGXOPXQFLLUHSXEOLFDWăFXPRGLILFăULOHVLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH

'LUHFWRU     6HFUHWDU

BBBBBBBBBBBBBBBBB    BBBBBBBBBBBBBBBBB

1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 11

$QH[DQU
$QH[DQUODPHWRGRORJLH


'(&/$5$‫܉‬,(3(35235,$5Ă6381'(5(


6XEVHPQDWXO D QăVFXW ă ODGDWDGHvQ
ORFDOLWDWHD MXGH‫܊‬XOVHFWRUXO GRPLFLOLDW ă vQ ORFDOLWDWHD
VWUQUEO
HWDSMXGH‫܊‬XOVHFWRUXOOHJLWLPDW ă FX%,&,VHULDQU
FXQRVFkQGSUHYHGHULOHDUWGLQ&RGXOSHQDOFXSULYLUHODIDOVXOvQGHFODUD‫܊‬LLGHFODUSHSURSULH
UăVSXQGHUHFă
1XPăDIOXvQXQDGLQWUHVLWXD‫܊‬LLOHGHLQFRPSDWLELOLWDWHSUHYă]XWHGHDUWDOLQ GLQ/HJHD
QUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
1XDPIRVWOLSVLW ă GHGUHSWXOGHDRFXSDRIXQF‫܊‬LHGHFRQGXFHUHvQvQYă‫܊‬ăPkQWSULQKRWăUkUH
MXGHFăWRUHDVFăGHILQLWLYăGHFRQGDPQDUHSHQDOă‫܈‬LQLFLQXDPIRVWVDQF‫܊‬LRQDW ă GLVFLSOLQDUFRQIRUP
DUWDOLQ OLWG GLQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHSULQWURGHFL]LH
GHVDQF‫܊‬LRQDUHGLVFLSOLQDUăUăPDVăGHILQLWLYă‫܈‬LvQYLJRDUHFXVXVSHQGDUHDGUHSWXOXLGHDPăvQVFULH
ODXQFRQFXUVSHQWUXRFXSDUHDXQHLIXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUH


'DWD   6HPQăWXUD


1

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

$QH[DQU
$QH[DQUODPHWRGRORJLH 
&DOHQGDUXOFRQFXUVXOXLSHQWUXRFXSDUHDIXQF‫܊‬LLORUGHGLUHFWRU‫܈‬LGLUHFWRUDGMXQFWGLQ
XQLWă‫܊‬LOHGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUGHVWDW
6HVLXQHDLDQXDULH±DSULOLH

 'DWD $FWLYLWDWHD

$QXQ‫܊‬DUHDFRQFXUVXOXL SXEOLFDUHDIXQF‫܊‬LLORUYDFDQWHSHQWUXFDUHVHRUJDQL]HD]ăFRQFXUVXO 
 LDQXDULH &RQVWLWXLUHDFRPLVLHLQD‫܊‬LRQDOHDFRPLVLLORUGHRUJDQL]DUHODQLYHOMXGH‫܊‬HDQ‫܈‬LDFRPLVLLORUGHHYDOXDUHDGRFXPHQWHORU
GHvQVFULHUH
 LDQXDULH 'HSXQHUHDGRVDUHORUGHvQVFULHUHODSUREDVFULVăSHSODWIRUPDLQIRUPDWLFăGHGLFDWă
 LDQXDULH (YDOXDUHDGRVDUHORUGHvQVFULHUH
 LDQXDULH $IL‫܈‬DUHDOLVWHLFDQGLGD‫܊‬LORUDGPL‫܈‬LODHYDOXDUHDGRVDUHORU

 IHEUXDULH 'HSXQHUHDVROLFLWăULORUGHDQDOL]ăDFDX]HORU‫܈‬LUHPHGLHUHDHYHQWXDOHORUHURULODHWDSDGHvQVFULHUHvQSODWIRUPD
LQIRUPDWLFă
 IHEUXDULH 5HPHGLHUHDHYHQWXDOHORUHURULODHWDSDGHvQVFULHUH
 IHEUXDULH $IL‫܈‬DUHDOLVWHLFDQGLGD‫܊‬LORUDGPL‫܈‬LODHYDOXDUHDGRVDUHORU
 IHEUXDULH 6WDELOLUHDFHQWUHORUVSHFLDOHGHGHVIă‫܈‬XUDUHDSUREHLVFULVH
 IHEUXDULH 5HSDUWL]DUHDFDQGLGD‫܊‬LORUSHFHQWUH
7UDQVPLWHUHDVROLFLWăULORU,6-,60%FăWUHFRQVLOLLOHSURIHVRUDOHDXWRULWă‫܊‬LOHORFDOH‫܈‬LFRPSDQLLXQLYHUVLWă‫܊‬LvQYHGHUHD
 IHEUXDULH
GHVHPQăULLPHPEULORUFRPLVLLORUGHLQWHUYLX

 IHEUXDULH 'HSXQHUHDGHFăWUHFDQGLGD‫܊‬LLDIOD‫܊‬LvQFDUDQWLQăVDXL]RODUHDGRFXPHQWHORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ


PHWRGRORJLHVDXDGHFODUD‫܊‬LHLSHSURSULDUăVSXQGHUH
 IHEUXDULH 'HVIă‫܈‬XUDUHDSUREHLVFULVH
 IHEUXDULH $IL‫܈‬DUHDUH]XOWDWHORUODSUREDVFULVă
 IHEUXDULH 'HSXQHUHDFRQWHVWD‫܊‬LLORUODSUREDVFULVă
 IHEUXDULH 6ROX‫܊‬LRQDUHDFRQWHVWD‫܊‬LLORUODSUREDVFULVă
 IHEUXDULH $IL‫܈‬DUHDUH]XOWDWHORUILQDOHODSUREDVFULVă

 PDUWLH 3UREDVFULVăSHQWUXFDQGLGD‫܊‬LLFDUHODGDWDGHIHEUXDULHVHDIOăvQFDUDQWLQăVDXL]RODUH
$IL‫܈‬DUHDUH]XOWDWHORUODSUREDVFULVă
'HSXQHUHD‫܈‬LVROX‫܊‬LRQDUHDFRQWHVWD‫܊‬LLORU
 PDUWLH
$IL‫܈‬DUHDUH]XOWDWHORUILQDOHODSUREDVFULVă
ÌQUHJLVWUDUHDRS‫܊‬LXQLORUFDQGLGD‫܊‬LORUSHQWUXXQLWDWHDODFDUHFDQGLGHD]ă‫܈‬LvQIXQF‫܊‬LHGHRS‫܊‬LXQHGHSXQHUHD
 PDUWLH GRFXPHQWHORUSHQWUXXQLWă‫܊‬LOHGHvQYă‫܊‬ăPkQWFDUHQHFHVLWăDYL]HVXSOLPHQWDUHFRQIRUPDUWDOLQ OLWQ GLQ
PHWRGRORJLH
 PDUWLH &RQVWLWXLUHDFRPLVLLORUSHQWUXSUREDGHLQWHUYLX
 PDUWLH 3XEOLFDUHDJUDILFXOXLGHGHVIă‫܈‬XUDUHDLQWHUYLXULORU
 PDUWLH 'HVIă‫܈‬XUDUHDSUREHLGHLQWHUYLX
 PDUWLH 'HSXQHUHD‫܈‬LVROX‫܊‬LRQDUHDFRQWHVWD‫܊‬LLORUODSUREDGHLQWHUYLX

 PDUWLH $IL‫܈‬DUHDUH]XOWDWHORUILQDOHDOHFRQFXUVXOXL
 PDUWLH ([SULPDUHDRS‫܊‬LXQLORUFDQGLGD‫܊‬LORUGHFODUD‫܊‬LDGPL‫܈‬LSHQWUXPDLPXOWHIXQF‫܊‬LLXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQW
 PDUWLH 9DOLGDUHDUH]XOWDWHORUILQDOH
 DSULOLH (PLWHUHDGHFL]LLORUGHQXPLUH FXLQWUDUHvQYLJRDUHODDSULOLH 

1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 13

$QH[DQU
$QH[DQUODPHWRGRORJLH 

$&2175$&7'(0$1$*(0(17
GLUHFWRU 

,3ăU‫܊‬LOHFRQWUDFWDQWH
,QVSHFWRUXO‫܇‬FRODU*HQHUDOGOGQDvQFDOLWDWHGHUHSUH]HQWDQWDO,QVSHFWRUDWXOXL‫܇‬FRODU-XGH‫܊‬HDQ
,QVSHFWRUDWXOPXQLFLSLXOXL%XFXUH‫܈‬WL
‫܈‬L
 'RPQXO'RDPQD &13 GRPLFLOLDWă vQ ORFDOLWDWHD
 VWU QU EO VF DS MXGH‫܊‬XOVHFWRUXO 
FHWă‫܊‬HDQ URPkQ DYkQG DFWXO GH LGHQWLWDWH VHULD QU HOLEHUDW GH vQ FDOLWDWH GH GLUHFWRU OD
 FX VHGLXO vQ ORFDOLWDWHD VWU QU MXGH‫܊‬XOVHFWRUXO
WHOQXPLWăvQIXQF‫܊‬LHSULQ'HFL]LDLQVSHFWRUXOXL‫܈‬FRODUJHQHUDOQUGLQGDWD


,,2ELHFWXOFRQWUDFWXOXL
,QVSHFWRUDWXO ‫܇‬FRODU SULQ LQVSHFWRUXO ‫܈‬FRODU JHQHUDO vQFUHGLQ‫܊‬HD]ă GLUHFWRUXOXL RUJDQL]DUHD
FRQGXFHUHD vQGUXPDUHD FRQWUROXO ‫܈‬L DGPLQLVWUDUHD XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW vQ FRQFRUGDQ‫܊‬ă FX VWUDWHJLD ‫܈‬L GLUHF‫܊‬LLOH GH
GH]YROWDUHDvQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSUHXQLYHUVLWDUVWDELOLWHSULQRELHFWLYHOHUHIRUPHLHGXFD‫܊‬LRQDOHvQSODQQD‫܊‬LRQDO‫܈‬LORFDOvQ
FRQGL‫܊‬LLOHUHDOL]ăULLXQXLPDQDJHPHQWHILFLHQW‫܈‬LGHFDOLWDWH

,,,'XUDWDFRQWUDFWXOXL
3UH]HQWXOFRQWUDFWVHvQFKHLHSHRSHULRDGăGHWHUPLQDWăGHDQLvQFHSkQGFXGDWDQXPLULLvQIXQF‫܊‬LHFRQIRUPGHFL]LHL
HPLVHGHLQVSHFWRUXO‫܈‬FRODUJHQHUDO&RQWUDFWXOSRDWHILSUHOXQJLWFXDFRUGXOSăU‫܊‬LORUvQXUPDHYDOXăULLSHUIRUPDQ‫܊‬HORU
PDQDJHULDOHSHRSHULRDGăGHFHOPXOWDQ

,9$WULEX‫܊‬LLOHGUHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXL
$WULEX‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWVXQWFHOHSUHYă]XWHvQ5HJXODPHQWXOGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHD
XQLWă‫܊‬LORU GH vQYă‫܊‬ăPkQW SUHXQLYHUVLWDUUHJXODPHQWH GH RUJDQL]DUH ‫܈‬L IXQF‫܊‬LRQDUH VSHFLILFH DSUREDWH SULQ RUGLQ DO
PLQLVWUXOXL
'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHJHQHUDOHDOHGLUHFWRUXOXLGHFXUJGLQ
D /HJHDHGXFD‫܊‬LHLQD‫܊‬LRQDOHQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
E /HJHDQU&RGXOPXQFLLUHSXEOLFDWăFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
F DFWHOH QRUPDWLYH ‫܈‬L DFWHOH DGPLQLVWUDWLYH FX FDUDFWHU QRUPDWLY HODERUDWH GH 0LQLVWHUXO (GXFD‫܊‬LHL ‫܈‬L DOWH
PLQLVWHUHLQVWLWX‫܊‬LLFDUHDXvQVXERUGLQHXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQW
G GLVSR]L‫܊‬LLOHHPLVHGHLQVSHFWRUXO‫܈‬FRODUJHQHUDO
H FRQWUDFWXOFROHFWLYGHPXQFăDSOLFDELO
$OWHGUHSWXUL‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLFRQWUDFWXDOH
D DSOLFăVWUDWHJLLOHHGXFD‫܊‬LRQDOHSURPRYDWHGHLQVSHFWRUDWXO‫܈‬FRODUODQLYHOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQFRQFRUGDQ‫܊‬ăFX
RELHFWLYHOHSROLWLFLLQD‫܊‬LRQDOHvQGRPHQLXOHGXFD‫܊‬LHL
E SDUWLFLSăODSURJUDPHOHGHIRUPDUHSHUIHF‫܊‬LRQDUHvQGRPHQLXOPDQDJHPHQWXOXLHGXFD‫܊‬LRQDO
F DUH GUHSWXO Vă VROLFLWH ‫܈‬L Vă SULPHDVFă DVLVWHQ‫܊‬ă MXULGLFă GLQ SDUWHD LQVSHFWRUDWXOXL ‫܈‬FRODU vQ WRDWH SUREOHPHOH GH
OHJLVOD‫܊‬LHSUHFXP‫܈‬LvQFD]XOXQRUOLWLJLLvQFDUHHVWHLPSOLFDWăXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
G DVLJXUăFDOLWDWHDHGXFD‫܊‬LHLIXUQL]DWHGHXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
H vQFKHLH‫܈‬LUăVSXQGHGHDFWHOHMXULGLFHVHPQDWHvQQXPHOH‫܈‬LSHVHDPDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
I GHFRQWHD]ăFKHOWXLHOLOHGHFD]DUHGLXUQăWUDQVSRUW‫܈‬LDOWHFKHOWXLHOLVWDELOLWHGHQRUPHOHOHJDOHvQED]DGRFXPHQWHORU
MXVWLILFDWLYHSHQWUXGHSODVăULOHvQLQWHUHVGHVHUYLFLXvQ‫܊‬DUă‫܈‬LvQVWUăLQăWDWHvQOLPLWDEXJHWXOXL
J UăVSXQGHGHRUJDQL]DUHD‫܈‬LUHDOL]DUHDSHUIHF‫܊‬LRQăULLSHUVRQDOXOXLGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
K SUH]LQWăDQXDOFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LLQVSHFWRUDWXOXL‫܈‬FRODUUDSRDUWHSULYLQGVWDUHD
‫܈‬LFDOLWDWHDvQYă‫܊‬ăPkQWXOXL‫܈‬LVWDGLXOLPSOHPHQWăULLSROLWLFLORUHGXFD‫܊‬LRQDOHGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
L UăVSXQGHGHDSOLFDUHD‫܈‬LUHVSHFWDUHDOHJLVOD‫܊‬LHLvQRUJDQL]DUHDFRQGXFHUHD‫܈‬LGHVIă‫܈‬XUDUHDSURFHVXOXLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
M v‫܈‬LGHFODUăDYHUHDODvQFHSXWXO‫܈‬LVIkU‫܈‬LWXOFRQWUDFWXOXL
N DUHGUHSWGHUH]HUYDUHDFDWHGUHLSHFDUHHVWHWLWXODUSHSHULRDGDvQGHSOLQLULLIXQF‫܊‬LHL
O EHQHILFLD]ăGHXQFRQFHGLXGHRGLKQăGH]LOHOXFUăWRDUHSHDQFRQIRUP1RUPHORUPHWRGRORJLFHSULYLQGHIHFWXDUHD
FRQFHGLXOXLGHRGLKQăDOSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGHFRQGXFHUHGHvQGUXPDUH‫܈‬LFRQWURO‫܈‬LDOSHUVRQDOXOXLGH
FHUFHWDUHGLQvQYă‫܊‬ăPkQWXOGHVWDWDSUREDWHSULQ2UGLQXOPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHLQU1

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

9'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHLQVSHFWRUXOXL‫܈‬FRODUJHQHUDO
6ăDVLJXUHGLUHFWRUXOXLGHSOLQDOLEHUWDWHvQFRQGXFHUHDRUJDQL]DUHD‫܈‬LFRRUGRQDUHDvQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSUHXQLYHUVLWDUOD
QLYHOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWOLPLWăULOHILLQGFHOHSUHYă]XWHGHUHJOHPHQWăULOHOHJDOH
6ăDVLJXUHGLUHFWRUXOXLFRQGL‫܊‬LLOHOHJDOHSHQWUXD‫܈‬LvQGHSOLQLREOLJD‫܊‬LLOHFXSULQVHvQSUH]HQWXOFRQWUDFW
&XSULOHMXOHODERUăULLEXJHWXOXL‫܈‬LDUHFWLILFăULORUGHEXJHWYDXUPăULFXSULRULWDWHDFRSHULUHDFDSLWROHORUGHYHQLWXUL
‫܈‬LFKHOWXLHOLGHILFLWDUHDOHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWLQFOXVLYVXSOLPHQWDUHDIRQGXULORUGHIDOFDWHGHODEXJHWXOGHVWDW
 5ăVSXQGH GH UHSDUWL]DUHD VXPHORU FăWUH XQLWDWHD GH vQYă‫܊‬ăPkQW SH ED]D QXPăUXOXL GH HOHYLSUH‫܈‬FRODUL ‫܈‬L D
VWDQGDUGHORUGHFRVW‫܈‬LOHVXSXQHDSUREăULLDXWRULWă‫܊‬LLGHOLEHUDWLYH

9,/RLDOLWDWH‫܈‬LFRQILGHQ‫܊‬LDOLWDWH
3HGXUDWDSUH]HQWXOXLFRQWUDFW‫܈‬LvQFăRSHULRDGăGHDQLGHODvQFHWDUHDFRQWUDFWXOXLGHPDQDJHPHQWGLUHFWRUXOHVWH
REOLJDWVăSăVWUH]HFXULJXUR]LWDWHFRQILGHQ‫܊‬LDOLWDWHDDVXSUDGDWHORU‫܈‬LLQIRUPD‫܊‬LLORUFDUHQXVXQWGHVWLQDWHSXEOLFLWă‫܊‬LLVDX
FDUHVXQWSUH]HQWDWHFXDFHVWFDUDFWHUGHPLQLVWHUVDXGHDXWRULWDWHDH[HFXWLYăDDGPLQLVWUD‫܊‬LHLSXEOLFHORFDOH
'LUHFWRUXOXLvLVXQWLQWHU]LVHRULFHDFWLYLWă‫܊‬LFRQWUDUHSROLWLFLL0LQLVWHUXOXL(GXFD‫܊‬LHLvQGRPHQLXOHGXFD‫܊‬LHL

9,,5ăVSXQGHUHDSăU‫܊‬LORU
3HQWUXQHvQGHSOLQLUHDVDXvQGHSOLQLUHDQHFRUHVSXQ]ăWRDUHDREOLJD‫܊‬LLORUGLQSUH]HQWXOFRQWUDFWSăU‫܊‬LOHUăVSXQGSRWULYLW
OHJLL
'LUHFWRUXOUăVSXQGHGLVFLSOLQDU‫܈‬LVDXSDWULPRQLDOSHQWUXGDXQHOHSURGXVHSULQRULFHDFWDOVăXFRQWUDULQWHUHVHORU
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWVDXDFWHGHJHVWLXQHGHIHFWXRDVă
ÌQFD]XOvQFDUHVXQWLQGLFLLSULYLQGVăYkU‫܈‬LUHDXQHLLQIUDF‫܊‬LXQLvQOHJăWXUăFXH[HFXWDUHDFRQWUDFWXOXLVăYkU‫܈‬LUHDXQRU
IDSWHGHFRUXS‫܊‬LHVDXDXQRUIDSWHFHDWHQWHD]ăODEXQHOHPRUDYXULYRUILVHVL]DWHRUJDQHOHFRPSHWHQWH

9,,,6XVSHQGDUHD‫܈‬LPRGLILFDUHDFRQWUDFWXOXL
&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWSRDWHILVXVSHQGDWvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
vQFD]XOvQFDUHGLUHFWRUXODIRVWWULPLVvQMXGHFDWăSHQWUXIDSWHSHQDOHLQFRPSDWLELOHFXIXQF‫܊‬LDGH‫܊‬LQXWăSkQăODUăPkQHUHD
GHILQLWLYăDKRWăUkULLMXGHFăWRUH‫܈‬WLVDXvQFD]XOvQFDUHvPSRWULYDDFHVWXLDVDOXDWvQFRQGL‫܊‬LLOH&RGXOXLGHSURFHGXUă
SHQDOăPăVXUDFRQWUROXOXLMXGLFLDURULDFRQWUROXOXLMXGLFLDUSHFDX‫܊‬LXQHGDFăvQVDUFLQDDFHVWXLDDXIRVWVWDELOLWHREOLJD‫܊‬LL
FDUHvPSLHGLFăH[HFXWDUHDFRQWUDFWXOXLGHPDQDJHPHQWSUHFXP‫܈‬LvQFD]XOvQFDUHGLUHFWRUXOHVWHDUHVWDWODGRPLFLOLXÌQ
FD]XOUHJOHPHQWăULORUOHJDOHLQWHUYHQLWHXOWHULRUvQFKHLHULLFRQWUDFWXOXL‫܈‬LFDUHVXQWDSOLFDELOHSăU‫܊‬LOHYRUSXWHDPRGLILFD
FRQWUDFWXOQXPDLFRUHVSXQ]ăWRUDFHVWRUD
&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWVHVXVSHQGăGHGUHSWvQXUPăWRDUHOHVLWXD‫܊‬LL
D FRQFHGLXGHPDWHUQLWDWH‫܈‬LVDXFRQFHGLXvQJULMLUHDFRSLOXOXL
E FRQFHGLXSHQWUXLQFDSDFLWDWHWHPSRUDUăGHPXQFă
F SHSHULRDGDvQFDUHGLUHFWRUXOVHDIOăvQFDUDQWLQă
G H[HUFLWDUHD XQHL IXQF‫܊‬LL GH vQGUXPDUH ‫܈‬L FRQWURO VDX D XQHL IXQF‫܊‬LL GH FRQGXFHUH vQ VLVWHPXO GH vQYă‫܊‬ăPkQW
SUHXQLYHUVLWDU
H H[HUFLWDUHDXQHLIXQF‫܊‬LLvQFDGUXOXQHLDXWRULWă‫܊‬LH[HFXWLYHRULOHJLVODWLYHSHWRDWăGXUDWDPDQGDWXOXL
I vQGHSOLQLUHDXQHLIXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUHVDODUL]DWHvQVLQGLFDW
J vQFD]XOvQFDUHVDODULDWXOHVWHDUHVWDWSUHYHQWLYvQFRQGL‫܊‬LLOH/HJLLQUSULYLQG&RGXOGHSURFHGXUăSHQDOă
FXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
K IRU‫܊‬ăPDMRUă
L vQDOWHFD]XULH[SUHVSUHYă]XWHGHOHJH

,;0RGLILFDUHDFRQWUDFWXOXL
3UHYHGHULOHSUH]HQWXOXLFRQWUDFWGHPDQDJHPHQWSRWILPRGLILFDWHSULQDFWDGL‫܊‬LRQDOFXDFRUGXODPEHORUSăU‫܊‬L
3ăU‫܊‬LOHYRUDGDSWDSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQWFRUHVSXQ]ăWRUUHJOHPHQWăULORUOHJDOHFDUHvLVXQWDSOLFDELOH
LQWHUYHQLWHXOWHULRUvQFKHLHULLDFHVWXLDvQPRGREOLJDWRULX

;ÌQFHWDUHDFRQWUDFWXOXL
$3UH]HQWXOFRQWUDFWvQFHWHD]ăGHGUHSWvQXUPăWRDUHOHVLWXD‫܊‬LL
/DH[SLUDUHDSHULRDGHLSHQWUXFDUHDIRVWvQFKHLDWLQGLIHUHQWGHSHULRDGHOHGHVXVSHQGDUHDOHDFHVWXLD&RQWUDFWXOGH
PDQDJHPHQW QX SRDWH IL SUHOXQJLW FD XUPDUH D VXVSHQGăULL SHVWH WHUPHQXO SHQWUX FDUH D IRVW vQFKHLDW LQGLIHUHQW GH
SHULRDGHOHGHVXVSHQGDUHDOHDFHVWXLD
 'DFă SH SHULRDGD PDQGDWXOXL GLUHFWRUXO D RE‫܊‬LQXW vQ XUPD HYDOXăULL DQXDOH VDX vQ XUPD LQVSHF‫܊‬LHL HIHFWXDWH GH
LQVSHFWRUDWXO‫܈‬FRODURULGHFăWUH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLFDOLILFDWLYXOQHVDWLVIăFăWRU
ÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDv‫܈‬LSLHUGHFDOLWDWHDGHFDGUXGLGDFWLFWLWXODU
3ULQGHFHV
 ÌQ FD]XO UHRUJDQL]ăULL DGPLQLVWUDWLYWHULWRULDOH VDX DO UHVWUXFWXUăULL UH‫܊‬HOHL ‫܈‬FRODUH SULQ UHRUJDQL]DUHD XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQW

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 15

ÌQFD]XOvQFDUHGXSăILQDOL]DUHDFRQFXUVXOXLVHFRQVWDWăIDOVXOvQGHFODUD‫܊‬LLvQvQVFULVXULRILFLDOH‫܈‬LVXEVHPQăWXUă
SULYDWăQHUHVSHFWDUHDFRQGL‫܊‬LLORUGHvQVFULHUHODFRQFXUVVDXFHORUUHIHULWRDUHODDXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUGLQGRVDUXO
GHvQVFULHUHODFRQFXUV
%$OWHVLWXD‫܊‬LLGHvQFHWDUH
 3HQWUX QHUHVSHFWDUHD FX YLQRYă‫܊‬LH D REOLJD‫܊‬LLORU FRQWUDFWXDOH SUHFXP ‫܈‬L SHQWUX VăYkU‫܈‬LUHD XQHL IDSWH GH QDWXUD
DEDWHULORUGLVFLSOLQDUHSRWULYLWGLVSR]L‫܊‬LLORUDUWDOLQ OLWH ‫܈‬LI GLQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHVDXGHQDWXUDFHORUFDUHDQJDMHD]ăUăVSXQGHUHSDWULPRQLDOăFLYLOăVDXSHQDOă
3ULQGHQXQ‫܊‬DUHDXQLODWHUDOăDFRQWUDFWXOXLGHFăWUHGLUHFWRUFXUHVSHFWDUHDWHUPHQXOXLGHSUHDYL]SHQWUXIXQF‫܊‬LLGH
FRQGXFHUH
3ULQDFRUGXOSăU‫܊‬LORU
ÌQXUPDSXQHULLVXELQWHUGLF‫܊‬LHMXGHFăWRUHDVFăDGLUHFWRUXOXL
ÌQFD]XOHOLEHUăULLvQFRQIRUPLWDWHFXGLVSR]L‫܊‬LLOHDUWDOLQ GLQ/HJHDFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUH

;,/LWLJLL
/LWLJLLOHL]YRUkWHGLQvQFKHLHUHDH[HFXWDUHDPRGLILFDUHDvQFHWDUHDSUH]HQWXOXLFRQWUDFWQHUH]ROYDWHSHFDOHDPLDELOă
VXQWGHFRPSHWHQ‫܊‬DLQVWDQ‫܊‬HORUMXGHFăWRUH‫܈‬WLFRPSHWHQWHVăVROX‫܊‬LRQH]HOLWLJLLGHPXQFă

;,,'LVSR]L‫܊‬LLILQDOH
 3UHYHGHULOH SUH]HQWXOXL FRQWUDFW VH FRPSOHWHD]ă FX GLVSR]L‫܊‬LLOH /HJLL QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L FRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHSUHFXP‫܈‬LDOHDOWRUDFWHQRUPDWLYHGDFăQXFRQWUDYLQOHJLVOD‫܊‬LHLVSHFLILFHGRPHQLXOXLHGXFD‫܊‬LH
(YDOXDUHDDFWLYLWă‫܊‬LLGLUHFWRUXOXLVHIDFHSHED]DPHWRGRORJLHLHODERUDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
)L‫܈‬DSRVWXOXLFRQ‫܊‬LQHPLQLPGLVSR]L‫܊‬LLOHGLQIL‫܈‬DFDGUXDSRVWXOXLDQH[ăODSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQW

,QVSHFWRU‫܇‬FRODU*HQHUDO'LUHFWRU
   3

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022


),‫܇‬$&$'58$32678/8,
',5(&72581,7$7('(Ì19Ă‫܉‬Ă0Æ17
DQH[ăOD&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWQU 

)XQF‫܊‬LD'LUHFWRU
1XPHOH‫܈‬LSUHQXPHOH
8QLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
6WXGLL
$QXODEVROYLULL
6SHFLDOLWDWHD
9HFKLPHvQvQYă‫܊‬ăPkQW
*UDGXOGLGDFWLF
2EOLJD‫܊‬LDGHSUHGDUHRUHVăSWăPkQă
1XPLUHSULQ'HFL]LDLQVSHFWRUXOXL‫܈‬FRODUJHQHUDOQUGLQ
'DWDQXPLULLvQIXQF‫܊‬LDGHFRQGXFHUH
9HFKLPHvQIXQF‫܊‬LH

,QWHJUDUHDvQVWUXFWXUDRUJDQL]DWRULFă
3RVWXOLPHGLDWVXSHULRULQVSHFWRU‫܈‬FRODUJHQHUDO
6XERUGRQăULSHUVRQDOXOGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLFGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW

5HOD‫܊‬LLGHPXQFă
,HUDUKLFHLQVSHFWRU‫܈‬FRODUJHQHUDOLQVSHFWRU‫܈‬FRODUJHQHUDODGMXQFW
)XQF‫܊‬LRQDOHLQVSHFWRUL‫܈‬FRODULGLUHFWRULGLUHFWRULDGMXQF‫܊‬LDLDOWRUXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQWDXWRULWă‫܊‬LDOHDGPLQLVWUD‫܊‬LHL
SXEOLFHORFDOHMXGH‫܊‬HQH
'HFRODERUDUHFXDO‫܊‬LIXUQL]RULGHHGXFD‫܊‬LH‫܈‬LGHIRUPDUHVWUXFWXULFRQVXOWDWLYHGLQvQYă‫܊‬ăPkQWRUJDQL]D‫܊‬LLVLQGLFDOH
RUJDQL]D‫܊‬LLQHJXYHUQDPHQWDOH
'HUHSUH]HQWDUHUHSUH]HQWDUHDRILFLDOăDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
$WULEX‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXLVHUDSRUWHD]ăOD
SUHYHGHULOH/HJLLHGXFD‫܊‬LHLQD‫܊‬LRQDOHQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
SUHYHGHULOH5HJXODPHQWXOXLGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUDSUREDWSULQRUGLQ
GHPLQLVWUX
SUHYHGHULOHOHJLVOD‫܊‬LHL‫܈‬LDFWHORUQRUPDWLYHVXEVHFYHQWH/HJLLQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
RUGLQHOHLQVWUXF‫܊‬LXQLOH‫܈‬LSUHFL]ăULOHHPLVHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
GHFL]LLOHHPLVHGHLQVSHFWRUXO‫܈‬FRODUJHQHUDO
KRWăUkULOHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW

,$WULEX‫܊‬LLJHQHUDOH
5HDOL]HD]ăFRQGXFHUHDH[HFXWLYăDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUvQFRQIRUPLWDWHFXDWULEX‫܊‬LLOHFRQIHULWHGH
OHJLVOD‫܊‬LDvQYLJRDUHFXKRWăUkULOHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHFXP‫܈‬LFXDOWHUHJOHPHQWăUL
OHJDOH
 0DQLIHVWă ORLDOLWDWH ID‫܊‬ă GH XQLWDWHD GH vQYă‫܊‬ăPkQW FUHGLELOLWDWH ‫܈‬L UHVSRQVDELOLWDWH vQ GHFL]LLOH VDOH vQFUHGHUH vQ
FDSDFLWă‫܊‬LOHDQJDMD‫܊‬LORUvQFXUDMHD]ă‫܈‬LVXV‫܊‬LQHFROHJLLvQYHGHUHDPRWLYăULLSHQWUXIRUPDUHFRQWLQXă‫܈‬LSHQWUXFUHDUHDvQ
XQLWDWHDXQXLFOLPDWRSWLPGHVIă‫܈‬XUăULLSURFHVXOXLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
5ăVSXQGHGHvQWUHDJDDFWLYLWDWHILQDQFLDUFRQWDELOăDXQLWă‫܊‬LLvQFDOLWDWHDVDGHRUGRQDWRUGHFUHGLWH‫܈‬LFRRUGRQHD]ă
GLUHFWFRPSDUWLPHQWXOILQDQFLDUFRQWDELO
5HDOL]HD]ăDFWLYLWDWHDGHvQGUXPDUH‫܈‬LFRQWURODVXSUDDFWLYLWă‫܊‬LLvQWUHJXOXLSHUVRQDOVDODULDWDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
&RODERUHD]ăFXSHUVRQDOXOFDELQHWXOXLPHGLFDO‫܈‬LVWRPDWRORJLF
(VWHSUH‫܈‬HGLQWHOHFRQVLOLXOXLSURIHVRUDO‫܈‬LDOFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHvQID‫܊‬DFăURUDSUH]LQWăUDSRDUWHDQXDOH

,,$WULEX‫܊‬LLVSHFLILFH

ÌQH[HUFLWDUHDIXQF‫܊‬LHLGHFRQGXFHUHH[HFXWLYă
D HVWHUHSUH]HQWDQWXOOHJDODOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LUHDOL]HD]ăFRQGXFHUHDH[HFXWLYăDDFHVWHLD
E RUJDQL]HD]ăvQWUHDJDDFWLYLWDWHHGXFD‫܊‬LRQDOă
F RUJDQL]HD]ă‫܈‬LHVWHGLUHFWUHVSRQVDELOGHDSOLFDUHDOHJLVOD‫܊‬LHLvQYLJRDUHODQLYHOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
G DVLJXUăPDQDJHPHQWXOVWUDWHJLFDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQFRODERUDUHFXDXWRULWă‫܊‬LOHDGPLQLVWUD‫܊‬LHLSXEOLFHORFDOH
GXSăFRQVXOWDUHDSDUWHQHULORUVRFLDOL‫܈‬LDUHSUH]HQWDQ‫܊‬LORUSăULQ‫܊‬LORU‫܈‬LHOHYLORU

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 17

H DVLJXUăPDQDJHPHQWXORSHUD‫܊‬LRQDODOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LHVWHGLUHFWUHVSRQVDELOGHFDOLWDWHDHGXFD‫܊‬LHLIXUQL]DWH
GHXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
I DVLJXUăFRUHODUHDRELHFWLYHORUVSHFLILFHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWFXFHOHVWDELOLWHODQLYHOQD‫܊‬LRQDO‫܈‬LORFDO
J FRRUGRQHD]ăSURFHVXOGHRE‫܊‬LQHUHDDXWRUL]D‫܊‬LLORU‫܈‬LDYL]HORUOHJDOHQHFHVDUHIXQF‫܊‬LRQăULLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
K DVLJXUăDSOLFDUHD‫܈‬LUHVSHFWDUHDQRUPHORUGHVăQăWDWH‫܈‬LVHFXULWDWHvQPXQFă
L VHPQHD]ăSDUWHQHULDWHFXRSHUDWRULLHFRQRPLFLSHQWUXDVLJXUDUHDLQVWUXLULLSUDFWLFHDHOHYLORU
M SUH]LQWăDQXDOXQUDSRUWDVXSUDFDOLWă‫܊‬LLHGXFD‫܊‬LHLvQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQWSHFDUHRFRQGXFHvQWRFPLWGH&RPLVLD
GH HYDOXDUH ‫܈‬L DVLJXUDUH D FDOLWă‫܊‬LL UDSRUWXO DSUREDW GH FRQVLOLXO GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH HVWH SUH]HQWDW vQ ID‫܊‬D FRQVLOLXOXL
SURIHVRUDOFRPLWHWXOXLUHSUH]HQWDWLYDOSăULQ‫܊‬LORUDVRFLD‫܊‬LHLGHSăULQ‫܊‬L‫܈‬LHVWHDGXVODFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬DDXWRULWă‫܊‬LORUDGPLQLVWUD‫܊‬LHL
SXEOLFHORFDOH‫܈‬LDLQVSHFWRUDWXOXL‫܈‬FRODU
N FRRUGRQHD]ă HODERUDUHD SURLHFWXOXL GH GH]YROWDUH LQVWLWX‫܊‬LRQDOă D XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW SULQ FDUH VH VWDELOH‫܈‬WH
SROLWLFDHGXFD‫܊‬LRQDOăDDFHVWHLD
O ODQVHD]ăSURLHFWHGHSDUWHQHULDWFXXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQWVLPLODUHGLQ8QLXQHD(XURSHDQăVDXGLQDOWH]RQH
P VROLFLWă FRQVLOLXOXL UHSUH]HQWDWLY DO SăULQ‫܊‬LORU ‫܈‬L GXSă FD] FRQVLOLXOXL ORFDOFRQVLOLXOXL MXGH‫܊‬HDQ ‫܈‬L FRQVLOLXOXL
UHSUH]HQWDWLYDOHOHYLORUGHVHPQDUHDUHSUH]HQWDQ‫܊‬LORUORUvQFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
Q QXPH‫܈‬WHSULQGHFL]LHFRPSRQHQ‫܊‬DFRPLVLLORUSHQWUXH[DPHQHOHGHFRULJHQ‫܊‬HDPkQăULVDXGLIHUHQ‫܊‬H
R FRRUGRQHD]ă DFWLYLWă‫܊‬LOH GH SUHJăWLUH RUJDQL]DWH GH FDGUHOH GLGDFWLFH SHQWUX HOHYLL FDUH SDUWLFLSă OD ROLPSLDGH
FRQFXUVXULFRPSHWL‫܊‬LLVSRUWLYH‫܈‬LIHVWLYDOXULQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬LLQWHUQD‫܊‬LRQDOH
S vQH[HUFLWDUHDDWULEX‫܊‬LLORU‫܈‬LDUHVSRQVDELOLWă‫܊‬LORUVWDELOLWHGLUHFWRUXOHPLWHGHFL]LL‫܈‬LQRWHGHVHUYLFLX

ÌQH[HUFLWDUHDIXQF‫܊‬LHLGHDQJDMDWRU
D DQJDMHD]ăSHUVRQDOXOGLQXQLWDWHSULQvQFKHLHUHDFRQWUDFWXOXLLQGLYLGXDOGHPXQFă
E vQWRFPH‫܈‬WH FRQIRUP OHJLL IL‫܈‬HOH SRVWXULORU SHQWUX SHUVRQDOXO GLQ VXERUGLQH UăVSXQGH GH VHOHF‫܊‬LD DQJDMDUHD
HYDOXDUHDSHULRGLFăIRUPDUHDPRWLYDUHD‫܈‬LvQFHWDUHDUDSRUWXULORUGHPXQFăDOHSHUVRQDOXOXLGLQXQLWDWH
F SURSXQH FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH YDFDQWDUHD SRVWXULORU RUJDQL]DUHD FRQFXUVXULORU SH SRVW ‫܈‬L DQJDMDUHD
SHUVRQDOXOXL
G vQGHSOLQH‫܈‬WH DWULEX‫܊‬LLOH SUHYă]XWH GH 0HWRGRORJLDFDGUX SULYLQG PRELOLWDWHD SHUVRQDOXOXL GLGDFWLF GH SUHGDUH GLQ
vQYă‫܊‬ăPkQWXOSUHXQLYHUVLWDUGH0HWRGRORJLDGHRFXSDUHDSRVWXULORUGLGDFWLFHFDUHVHYDFDQWHD]ăvQWLPSXODQXOXL‫܈‬FRODU
SUHFXP‫܈‬LGHDOWHDFWHQRUPDWLYHHODERUDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
H FRRUGRQHD]ăRUJDQL]DUHD‫܈‬LGHVIă‫܈‬XUDUHDFRQFXUVXOXLGHRFXSDUHDSRVWXULORU
I VWDELOH‫܈‬WH DWULEX‫܊‬LLOH &RRUGRQDWRUXOXL SHQWUX SURLHFWH ‫܈‬L SURJUDPH HGXFDWLYH ‫܈‬FRODUH ‫܈‬L H[WUD‫܈‬FRODUH vQ IXQF‫܊‬LH GH
VSHFLILFXOXQLWă‫܊‬LL
J DSUREăFRQFHGLLOHGHRGLKQăDOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLFSHED]DVROLFLWăULORU
VFULVHDOHDFHVWRUDFRQIRUP/HJLLQU&RGXOPXQFLLUHSXEOLFDWăFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH‫܈‬L
FRQWUDFWXOXLFROHFWLYGHPXQFăDSOLFDELO
K DSUREăFRQFHGLXOIăUăSODWă‫܈‬L]LOHOHOLEHUHSOăWLWHFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH‫܈‬LDOHFRQWUDFWXOXLFROHFWLYGHPXQFă
DSOLFDELOSHQWUXvQWUHJSHUVRQDOXOvQFRQGL‫܊‬LLOHDVLJXUăULLVXSOLQLULLDFWLYLWă‫܊‬LLDFHVWRUD
L FRRUGRQHD]ăFRPLVLDGHVDODUL]DUH‫܈‬LDSUREăWUHFHUHDSHUVRQDOXOXLVDODULDWDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWGHODRJUDGD‫܊‬LH
VDODULDOăODDOWDvQFRQGL‫܊‬LLOHSUHYă]XWHGHOHJLVOD‫܊‬LDvQYLJRDUH
M FRRUGRQHD]ă UHDOL]DUHD SODQXULORU GH IRUPDUH SURIHVLRQDOă vQ FRQFRUGDQ‫܊‬ă FX SUHYHGHULOH /HJLL QU FX
PRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHSUHFXP‫܈‬LDOH&RGXOXLPXQFLL‫܈‬LSURSXQHDSUREDUHDDFHVWRUDGHFăWUHFRQVLOLXOGH
DGPLQLVWUD‫܊‬LH
N PRQLWRUL]HD]ăLPSOHPHQWDUHDSODQXULORUGHIRUPDUHSURIHVLRQDOăDSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLFDX[LOLDU
‫܈‬LQHGLGDFWLF

ÌQFDOLWDWHGHHYDOXDWRU
D DSUHFLD]ăSHUVRQDOXOGLGDFWLFGHSUHGDUH‫܈‬LGHLQVWUXLUHSUDFWLFăODLQVSHF‫܊‬LLOHSHQWUXRE‫܊‬LQHUHDJUDGHORUGLGDFWLFH
SUHFXP‫܈‬LSHQWUXDFRUGDUHDJUDGD‫܊‬LLORUGHPHULW
E LQIRUPHD]ăLQVSHFWRUDWXO‫܈‬FRODUFXSULYLUHODUH]XOWDWHOHGHH[FHS‫܊‬LHDOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFSHFDUHvOSURSXQH
SHQWUXFRQIHULUHDGLVWLQF‫܊‬LLORU‫܈‬LSUHPLLORUFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH

ÌQH[HUFLWDUHDIXQF‫܊‬LHLGHRUGRQDWRUGHFUHGLWH
D SURSXQHvQFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHVSUHDSUREDUHSURLHFWXOGHEXJHW‫܈‬LUDSRUWXOGHH[HFX‫܊‬LHEXJHWDUă
E UăVSXQGHGHvQFDGUDUHDvQEXJHWXODSUREDWDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
F VHSUHRFXSăGHDWUDJHUHDGHUHVXUVHH[WUDEXJHWDUHFXUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUOHJDOH
G UăVSXQGHGHUHDOL]DUHDXWLOL]DUHDSăVWUDUHDFRPSOHWDUHD‫܈‬LPRGHUQL]DUHDED]HLPDWHULDOHDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
H XUPăUH‫܈‬WHPRGXOGHvQFDVDUHDYHQLWXULORU
I UăVSXQGHvQFHHDFHSULYH‫܈‬WHQHFHVLWDWHDRSRUWXQLWDWHD‫܈‬LOHJDOLWDWHDDQJDMăULL‫܈‬LXWLOL]ăULLFUHGLWHORUEXJHWDUHvQOLPLWD
‫܈‬LFXGHVWLQD‫܊‬LDDSUREDWHSULQEXJHWXOSURSULX
J UăVSXQGHGHLQWHJULWDWHD‫܈‬LEXQDIXQF‫܊‬LRQDUHDEXQXULORUDIODWHvQDGPLQLVWUDUH

5

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

K UăVSXQGHGHRUJDQL]DUHD‫܈‬L‫܊‬LQHUHDOD]LDFRQWDELOLWă‫܊‬LL‫܈‬LSUH]HQWDUHDODWHUPHQDELODQ‫܊‬XULORUFRQWDELOH‫܈‬LDFRQWXULORU
GHH[HFX‫܊‬LHEXJHWDUă
'LUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQGHSOLQH‫܈‬WH‫܈‬LXUPăWRDUHOHDWULEX‫܊‬LL
D SURSXQHLQVSHFWRUDWXOXL‫܈‬FRODUVSUHDSUREDUHSURLHFWXOSODQXOXLGH‫܈‬FRODUL]DUHDYL]DWGHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
E FRRUGRQHD]ă DFWLYLWDWHD GH HODERUDUH D RIHUWHL HGXFD‫܊‬LRQDOH D XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW ‫܈‬L R SURSXQH VSUH DSUREDUH
FRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
F FRRUGRQHD]ă‫܈‬LUăVSXQGHGHFROHFWDUHDGDWHORUVWDWLVWLFHSHQWUXVLVWHPXOQD‫܊‬LRQDOGHLQGLFDWRULSHQWUXHGXFD‫܊‬LHSH
FDUH OH WUDQVPLWH LQVSHFWRUDWXOXL ‫܈‬FRODU ‫܈‬L UăVSXQGH GH LQWURGXFHUHD GDWHORU vQ 6LVWHPXO GH ,QIRUPD‫܊‬LL ,QWHJUDW DO
ÌQYă‫܊‬ăPkQWXOXLGLQ5RPkQLD 6,,,5 
G SURSXQH FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH VSUH DSUREDUH 5HJXODPHQWXO GH RUJDQL]DUH ‫܈‬L IXQF‫܊‬LRQDUH D XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQW
H VWDELOH‫܈‬WHFRPSRQHQ‫܊‬DIRUPD‫܊‬LXQLORUGHVWXGLXvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
I HODERUHD]ăSURLHFWXOGHvQFDGUDUHFXSHUVRQDOGLGDFWLFGHSUHGDUHSUHFXP‫܈‬LVFKHPDGHSHUVRQDOGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬L
QHGLGDFWLF‫܈‬LOHVXSXQHVSUHDSUREDUHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
J QXPH‫܈‬WHGXSăFRQVXOWDUHDFRQVLOLXOXLSURIHVRUDOvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHSURIHVRULLGLULJLQ‫܊‬LOD
FODVHSUHFXP‫܈‬LFRRUGRQDWRUXOSHQWUXSURLHFWH‫܈‬LSURJUDPHHGXFDWLYH‫܈‬FRODUH‫܈‬LH[WUD‫܈‬FRODUH
K QXPH‫܈‬WH FDGUXO GLGDFWLF FDUH IDFH SDUWH GLQ FRQVLOLXO FODVHL FH SRDWH SUHOXD DWULEX‫܊‬LLOH SURIHVRUXOXL GLULJLQWH vQ
FRQGL‫܊‬LLOHvQFDUHDFHVWDHVWHLQGLVSRQLELOSHQWUXRSHULRDGăGHWLPSGLQPRWLYHRELHFWLYH
L QXPH‫܈‬WH vQ ED]D KRWăUkULL FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH FRRUGRQDWRULL VWUXFWXULORU FDUH DSDU‫܊‬LQ GH XQLWDWHD GH
vQYă‫܊‬ăPkQWGLQUkQGXOFDGUHORUGLGDFWLFHGHUHJXOăWLWXODUHFDUHv‫܈‬LGHVIă‫܈‬RDUăDFWLYLWDWHDvQVWUXFWXULOHUHVSHFWLYH
M VWDELOH‫܈‬WH SULQ GHFL]LH FRPSRQHQ‫܊‬D FRPLVLLORU GLQ FDGUXO XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW vQ ED]D KRWăUkULL FRQVLOLXOXL GH
DGPLQLVWUD‫܊‬LH
N FRRUGRQHD]ăFRPLVLDGHvQWRFPLUHDRUDUXOXL‫܈‬LvOSURSXQHVSUHDSUREDUHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
O DSUREăJUDILFXOVHUYLFLXOXLSH‫܈‬FRDOăDOSHUVRQDOXOXLGLGDFWLF
P SURSXQHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHVSUHDSUREDUHFDOHQGDUXODFWLYLWă‫܊‬LORUHGXFDWLYHDOHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
Q DSUREăJUDILFXOGHVIă‫܈‬XUăULLOXFUăULORUVFULVHVHPHVWULDOH
R DSUREăSULQGHFL]LHUHJXODPHQWHOHGHIXQF‫܊‬LRQDUHDOHFHUFXULORUDVRFLD‫܊‬LLORU‫܈‬WLLQ‫܊‬LILFHWHKQLFHVSRUWLYH‫܈‬LFXOWXUDO
DUWLVWLFHDOHHOHYLORUGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
S HODERUHD]ăLQVWUXPHQWHLQWHUQHGHOXFUXXWLOL]DWHvQDFWLYLWDWHDGHvQGUXPDUHFRQWURO‫܈‬LHYDOXDUHDWXWXURUDFWLYLWă‫܊‬LORU
FDUHVHGHVIă‫܈‬RDUăvQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LOHVXSXQHVSUHDSUREDUHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
T DVLJXUă DSOLFDUHD SODQXOXL GH vQYă‫܊‬ăPkQW D SURJUDPHORU ‫܈‬FRODUH ‫܈‬L D PHWRGRORJLHL SULYLQG HYDOXDUHD UH]XOWDWHORU
‫܈‬FRODUH
U FRQWUROHD]ă FDOLWDWHD SURFHVXOXL LQVWUXFWLYHGXFDWLY SULQ YHULILFDUHD GRFXPHQWHORU SULQ DVLVWHQ‫܊‬H OD RUH ‫܈‬L SULQ
SDUWLFLSăULODGLYHUVHDFWLYLWă‫܊‬LHGXFDWLYHH[WUDFXUULFXODUH‫܈‬LH[WUD‫܈‬FRODUHvQFXUVXOXQXLDQ‫܈‬FRODUGLUHFWRUXOHIHFWXHD]ă
DVLVWHQ‫܊‬HODRUHOHGHFXUVDVWIHOvQFkWILHFDUHFDGUXGLGDFWLFVăILHDVLVWDWFHOSX‫܊‬LQRGDWăSHVHPHVWUX
V PRQLWRUL]HD]ăDFWLYLWDWHDGHIRUPDUHFRQWLQXăDSHUVRQDOXOXLGLQXQLWDWH
W PRQLWRUL]HD]ă DFWLYLWDWHD FDGUHORU GLGDFWLFH GHEXWDQWH ‫܈‬L VSULMLQă LQWHJUDUHD DFHVWRUD vQ FROHFWLYXO XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQW
X FRQVHPQHD]ă ]LOQLF vQ FRQGLFD GH SUH]HQ‫܊‬ă DEVHQ‫܊‬HOH ‫܈‬L vQWkU]LHULOH OD RUHOH GH FXUV DOH SHUVRQDOXOXL GLGDFWLF GH
SUHGDUH‫܈‬LGHLQVWUXLUHSUDFWLFăSUHFXP‫܈‬LvQWkU]LHULOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLFGHODSURJUDPXOGHOXFUX
Y v‫܈‬LDVXPăDOăWXULGHFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHUăVSXQGHUHDSXEOLFăSHQWUXSHUIRUPDQ‫܊‬HOHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWSH
FDUHRFRQGXFH
Z QXPH‫܈‬WH‫܈‬LFRQWUROHD]ăSHUVRQDOXOFDUHUăVSXQGHGHVLJLOLXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
[ DVLJXUăDUKLYDUHDGRFXPHQWHORURILFLDOH‫܈‬L‫܈‬FRODUH
\ UăVSXQGHGHvQWRFPLUHDHOLEHUDUHDUHFRQVWLWXLUHDDQXODUHDFRPSOHWDUHD‫܈‬LJHVWLRQDUHDDFWHORUGHVWXGLLUăVSXQGH
GHvQWRFPLUHDHOLEHUDUHDUHFRQVWLWXLUHDDQXODUHDFRPSOHWDUHDPRGLILFDUHDUHFWLILFDUHD‫܈‬LJHVWLRQDUHDGRFXPHQWHORUGH
HYLGHQ‫܊‬ă‫܈‬FRODUă
] DSUREăYL]LWDUHDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWGHFăWUHSHUVRDQHGLQDIDUDXQLWă‫܊‬LLLQFOXVLYGHFăWUHUHSUH]HQWDQ‫܊‬LDLPDVV
PHGLD)DFH[FHS‫܊‬LHGHODDFHDVWăSUHYHGHUHUHSUH]HQWDQ‫܊‬LLLQVWLWX‫܊‬LLORUFXGUHSWGHvQGUXPDUH‫܈‬LFRQWURODVXSUDXQLWă‫܊‬LORU
GH vQYă‫܊‬ăPkQW SUHFXP ‫܈‬L SHUVRDQHOH FDUH SDUWLFLSă OD SURFHVXO GH PRQLWRUL]DUH ‫܈‬L HYDOXDUH D FDOLWă‫܊‬LL VLVWHPXOXL GH
vQYă‫܊‬ăPkQW
DD UăVSXQGHGHUHDOL]DUHDXWLOL]DUHDSăVWUDUHDFRPSOHWDUHD‫܈‬LPRGHUQL]DUHDED]HLPDWHULDOH‫܈‬LVSRUWLYHDXQLWă‫܊‬LLGH
vQYă‫܊‬ăPkQWFRRUGRQHD]ăDFWLYLWDWHDGLQLQWHUQDW‫܈‬LGHODFDQWLQă
EE UăVSXQGHGHvQWRFPLUHDFRUHFWă‫܈‬LODWHUPHQDVWDWHORUOXQDUHGHSODWăDGUHSWXULORUVDODULDOH
FF UăVSXQGHGHDVLJXUDUHDPDQXDOHORU‫܈‬FRODUHSHQWUXHOHYLLGLQvQYă‫܊‬ăPkQWXOREOLJDWRULXFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH
$VLJXUăSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFFRQGL‫܊‬LLOHQHFHVDUHSHQWUXVWXGLHUHD‫܈‬LDOHJHUHDPDQXDOHORUSHQWUXHOHYL
GG UăVSXQGHGHVWDELOLUHDQHFHVDUXOXLGHEXUVH‫܈‬FRODUH‫܈‬LDDOWRUIDFLOLWă‫܊‬LODQLYHOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWFRQIRUP
OHJLVOD‫܊‬LHLvQYLJRDUH
HH UăVSXQGHGHUHVSHFWDUHDFRQGL‫܊‬LLORU‫܈‬LDH[LJHQ‫܊‬HORUSULYLQGQRUPHOHGHLJLHQă‫܈‬FRODUăGHSURWHF‫܊‬LH‫܈‬LVHFXULWDWHvQ
PXQFăGHSURWHF‫܊‬LHFLYLOă‫܈‬LGHSD]ăFRQWUDLQFHQGLLORUvQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 19

II DSOLFăVDQF‫܊‬LXQLSHQWUXDEDWHULOHGLVFLSOLQDUHVăYkU‫܈‬LWHGHSHUVRQDOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQOLPLWDSUHYHGHULORU
OHJDOHvQYLJRDUH
JJ DSOLFăVDQF‫܊‬LXQLOHSUHYă]XWHGHOHJLVOD‫܊‬LDvQYLJRDUHSHQWUXDEDWHULOHGLVFLSOLQDUHVăYkU‫܈‬LWHGHHOHYL
KK UăVSXQGHGHWUDQVPLWHUHDFRUHFWă‫܈‬LODWHUPHQDGDWHORUVROLFLWDWHGHLQVSHFWRUDWXO‫܈‬FRODU
LL FRPXQLFăLQVSHFWRUXOXL‫܈‬FRODUJHQHUDOvQWLPSXOFHOPDLVFXUWRULFHVLWXD‫܊‬LHGHQDWXUăVăDIHFWH]HSURFHVXOLQVWUXFWLY
HGXFDWLYVDXLPDJLQHD‫܈‬FROLL
MM GLUHFWRUXOvQGHSOLQH‫܈‬WH‫܈‬LDOWHDWULEX‫܊‬LLVWDELOLWHGHFăWUHFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHSRWULYLWOHJLLSUHFXP‫܈‬LRULFHDOWH
DWULEX‫܊‬LLFHUH]XOWăGLQSUHYHGHULOHOHJDOHvQYLJRDUH‫܈‬LFRQWUDFWHOHFROHFWLYHGHPXQFăDSOLFDELOH
3HQWUXUHDOL]DUHDDWULEX‫܊‬LLORUVDOHGLUHFWRUXOVHFRQVXOWăFXUHSUH]HQWDQ‫܊‬LLRUJDQL]D‫܊‬LLORUVLQGLFDOHUHSUH]HQWDWLYHODQLYHO
GHVHFWRUGHDFWLYLWDWHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LVDXGXSăFD]FXUHSUH]HQWDQ‫܊‬LLVDODULD‫܊‬LORU
GLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHOHJDOH
ÌQOLSVăGLUHFWRUXODUHREOLJD‫܊‬LDGHDGHOHJDDWULEX‫܊‬LLOHFăWUHGLUHFWRUXODGMXQFWVDXFăWUHXQDOWFDGUXGLGDFWLFPHPEUX
DOFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH1HvQGHSOLQLUHDDFHVWHLREOLJD‫܊‬LLFRQVWLWXLHDEDWHUHGLVFLSOLQDUă‫܈‬LVHVDQF‫܊‬LRQHD]ăFRQIRUP
OHJLL

,QVSHFWRU‫܈‬FRODUJHQHUDO    'LUHFWRU
     
7

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022


%&2175$&7'(0$1$*(0(17
GLUHFWRUDGMXQFW 

,3ăU‫܊‬LOHFRQWUDFWDQWH
,QVSHFWRUXO‫܇‬FRODU*HQHUDOGOGQDvQFDOLWDWHGHUHSUH]HQWDQWDO,QVSHFWRUDWXOXL‫܇‬FRODU-XGH‫܊‬HDQ
‫܈‬L
'RPQXO'RDPQD&13GRPLFLOLDWăvQORFDOLWDWHDVWUQU
EOVFDSMXGH‫܊‬XOVHFWRUXOFHWă‫܊‬HDQURPkQDYkQGDFWXOGHLGHQWLWDWHVHULDQU
HOLEHUDWGHvQFDOLWDWHGHGLUHFWRUDGMXQFWODFXVHGLXOvQORFDOLWDWHD
 VWU QU MXGH‫܊‬XOVHFWRUXO WHO QXPLWă vQ IXQF‫܊‬LH SULQ
'HFL]LDLQVSHFWRUXOXL‫܈‬FRODUJHQHUDOQUGLQ

,,2ELHFWXOFRQWUDFWXOXL
,QVSHFWRUDWXO ‫܇‬FRODU SULQ LQVSHFWRUXO ‫܈‬FRODU JHQHUDO vQFUHGLQ‫܊‬HD]ă GLUHFWRUXOXL DGMXQFW RUJDQL]DUHD
FRQGXFHUHD vQGUXPDUHD FRQWUROXO ‫܈‬L DGPLQLVWUDUHD XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW vQ FRQFRUGDQ‫܊‬ă FX VWUDWHJLD ‫܈‬L GLUHF‫܊‬LLOH GH
GH]YROWDUHDvQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSUHXQLYHUVLWDUVWDELOLWHSULQRELHFWLYHOHUHIRUPHLHGXFD‫܊‬LRQDOHvQSODQQD‫܊‬LRQDO‫܈‬LORFDOvQ
FRQGL‫܊‬LLOHUHDOL]ăULLXQXLPDQDJHPHQWHILFLHQW‫܈‬LGHFDOLWDWH

,,,'XUDWDFRQWUDFWXOXL
3UH]HQWXOFRQWUDFWVHvQFKHLHSHRSHULRDGăGHWHUPLQDWăGHDQLvQFHSkQGFXGDWDQXPLULLvQIXQF‫܊‬LHFRQIRUPGHFL]LHL
HPLVHGHLQVSHFWRUXO‫܈‬FRODUJHQHUDO&RQWUDFWXOSRDWHILSUHOXQJLWFXDFRUGXOSăU‫܊‬LORUvQXUPDHYDOXăULLSHUIRUPDQ‫܊‬HORU
PDQDJHULDOHSHRSHULRDGăGHFHOPXOWDQ

,9$WULEX‫܊‬LLOHGUHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXLDGMXQFW
$ $WULEX‫܊‬LLOH GLUHFWRUXOXL DGMXQFW DO XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW VXQW FHOH SUHYă]XWH vQ 5HJXODPHQWXO GH RUJDQL]DUH ‫܈‬L
IXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUDSUREDWSULQRUGLQDOPLQLVWUXOXL
%'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHJHQHUDOHDOHGLUHFWRUXOXLDGMXQFWGHFXUJGLQ
D /HJHDHGXFD‫܊‬LHLQD‫܊‬LRQDOHQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
E /HJHDQU&RGXOPXQFLLUHSXEOLFDWăFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
F DFWHOH QRUPDWLYH ‫܈‬L DFWHOH DGPLQLVWUDWLYH FX FDUDFWHU QRUPDWLY HODERUDWH GH 0LQLVWHUXO (GXFD‫܊‬LHL ‫܈‬L DOWH
PLQLVWHUHLQVWLWX‫܊‬LLFDUHDXvQVXERUGLQHXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQW
G GLVSR]L‫܊‬LLOHHPLVHGHLQVSHFWRUXO‫܈‬FRODUJHQHUDO
H FRQWUDFWXOFROHFWLYGHPXQFăDSOLFDELO
&$OWHGUHSWXUL‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLFRQWUDFWXDOH
$SOLFăVWUDWHJLLOHHGXFD‫܊‬LRQDOHSURPRYDWHGHLQVSHFWRUDWXO‫܈‬FRODUODQLYHOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQFRQFRUGDQ‫܊‬ăFX
RELHFWLYHOHSROLWLFLLQD‫܊‬LRQDOHvQGRPHQLXOHGXFD‫܊‬LHL
3DUWLFLSăODSURJUDPHOHGHIRUPDUHvQGRPHQLXOPDQDJHPHQWXOXLHGXFD‫܊‬LRQDO
$VLJXUăFDOLWDWHDHGXFD‫܊‬LHLIXUQL]DWHGHXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
ÌQGHSOLQH‫܈‬WHWRDWHDWULEX‫܊‬LLOHGLQIL‫܈‬DSRVWXOXLDQH[ăODSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQW
 5ăVSXQGH DOăWXUL GH GLUHFWRU GH DSOLFDUHD ‫܈‬L UHVSHFWDUHD OHJLVOD‫܊‬LHL vQ RUJDQL]DUHD FRQGXFHUHD ‫܈‬L GHVIă‫܈‬XUDUHD
SURFHVXOXLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
Ì‫܈‬LGHFODUăDYHUHDODvQFHSXWXO‫܈‬LVIkU‫܈‬LWXOFRQWUDFWXOXL
ÌQSHULRDGDH[HFXWăULLFRQWUDFWXOXLEHQHILFLD]ăGHUH]HUYDUHDFDWHGUHLSHFDUHHVWHWLWXODU
%HQHILFLD]ăGHXQFRQFHGLXGHRGLKQăGH]LOHOXFUăWRDUHSHDQFRQIRUP1RUPHORUPHWRGRORJLFHSULYLQGHIHFWXDUHD
FRQFHGLXOXLGHRGLKQăDOSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGHFRQGXFHUHGHvQGUXPDUH‫܈‬LFRQWURO‫܈‬LDOSHUVRQDOXOXLGH
FHUFHWDUHGLQvQYă‫܊‬ăPkQWXOGHVWDWDSUREDWHSULQ2UGLQXOPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHLQU

9'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHLQVSHFWRUXOXL‫܈‬FRODUJHQHUDO
6ăDVLJXUHGLUHFWRUXOXLDGMXQFWFRQGL‫܊‬LLOHOHJDOHSHQWUXD‫܈‬LvQGHSOLQLREOLJD‫܊‬LLOHFXSULQVHvQSUH]HQWXOFRQWUDFW

9,/RLDOLWDWH‫܈‬LFRQILGHQ‫܊‬LDOLWDWH
3HGXUDWDSUH]HQWXOXLFRQWUDFW‫܈‬LvQFăRSHULRDGăGHDQLGHODvQFHWDUHDFRQWUDFWXOXLGHPDQDJHPHQWGLUHFWRUXODGMXQFW
HVWHREOLJDWVăSăVWUH]HFXULJXUR]LWDWHFRQILGHQ‫܊‬LDOLWDWHDDVXSUDGDWHORU‫܈‬LLQIRUPD‫܊‬LLORUFDUHQXVXQWGHVWLQDWHSXEOLFLWă‫܊‬LL
VDXFDUHVXQWSUH]HQWDWHFXDFHVWFDUDFWHUGHPLQLVWHUVDXGHDXWRULWDWHDH[HFXWLYăDDGPLQLVWUD‫܊‬LHLSXEOLFHORFDOH
'LUHFWRUXOXLDGMXQFWvLVXQWLQWHU]LVHRULFHDFWLYLWă‫܊‬LFRQWUDUHSROLWLFLL0LQLVWHUXOXL(GXFD‫܊‬LHLvQGRPHQLXOHGXFD‫܊‬LHL

9,,5ăVSXQGHUHDSăU‫܊‬LORU
3HQWUXQHvQGHSOLQLUHDVDXvQGHSOLQLUHDQHFRUHVSXQ]ăWRDUHDREOLJD‫܊‬LLORUGLQSUH]HQWXOFRQWUDFWSăU‫܊‬LOHUăVSXQGSRWULYLW
OHJLL

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 21

 'LUHFWRUXO DGMXQFW UăVSXQGH GLVFLSOLQDU ‫܈‬LVDX SDWULPRQLDO SHQWUX GDXQHOH SURGXVH SULQ RULFH DFW DO VăX FRQWUDU
LQWHUHVHORUvQYă‫܊‬ăPkQWXOXLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWVDXDFWHGHJHVWLXQHGHIHFWXRDVă
ÌQFD]XOvQFDUHVXQWLQGLFLLSULYLQGVăYkU‫܈‬LUHDXQHLLQIUDF‫܊‬LXQLvQOHJăWXUăFXH[HFXWDUHDFRQWUDFWXOXLVăYkU‫܈‬LUHDXQRU
IDSWHGHFRUXS‫܊‬LHVDXDXQRUIDSWHFHDWHQWHD]ăODEXQHOHPRUDYXULYRUILVHVL]DWHRUJDQHOHFRPSHWHQWH

9,,,6XVSHQGDUHD‫܈‬LPRGLILFDUHDFRQWUDFWXOXL
&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWSRDWHILVXVSHQGDWvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
vQFD]XOvQFDUHGLUHFWRUXODGMXQFWDIRVWWULPLVvQMXGHFDWăSHQWUXIDSWHSHQDOHLQFRPSDWLELOHFXIXQF‫܊‬LDGH‫܊‬LQXWăSkQăOD
UăPkQHUHDGHILQLWLYăDKRWăUkULLMXGHFăWRUH‫܈‬WLVDXvQFD]XOvQFDUHvPSRWULYDDFHVWXLDVDOXDWvQFRQGL‫܊‬LLOH&RGXOXLGH
SURFHGXUă SHQDOă PăVXUD FRQWUROXOXL MXGLFLDU RUL D FRQWUROXOXL MXGLFLDU SH FDX‫܊‬LXQH GDFă vQ VDUFLQD DFHVWXLD DX IRVW
VWDELOLWHREOLJD‫܊‬LLFDUHvPSLHGLFăH[HFXWDUHDFRQWUDFWXOXLGHPDQDJHPHQWSUHFXP‫܈‬LvQFD]XOvQFDUHGLUHFWRUXODGMXQFW
HVWHDUHVWDWODGRPLFLOLXÌQFD]XOUHJOHPHQWăULORUOHJDOHLQWHUYHQLWHXOWHULRUvQFKHLHULLFRQWUDFWXOXL‫܈‬LFDUHvLVXQWDSOLFDELOH
SăU‫܊‬LOHYRUSXWHDPRGLILFDFRQWUDFWXOQXPDLFRUHVSXQ]ăWRUDFHVWRUD
&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWVHVXVSHQGăGHGUHSWvQXUPăWRDUHOHVLWXD‫܊‬LL
D FRQFHGLXGHPDWHUQLWDWH‫܈‬LVDXFRQFHGLXGHvQJULMLUHDFRSLOXOXL
E FRQFHGLXSHQWUXLQFDSDFLWDWHWHPSRUDUăGHPXQFă
F SHSHULRDGDvQFDUHGLUHFWRUXODGMXQFWVHDIOăvQFDUDQWLQă
G H[HUFLWDUHD XQHL IXQF‫܊‬LL GH vQGUXPDUH ‫܈‬L FRQWURO VDX D XQHL IXQF‫܊‬LL GH FRQGXFHUH vQ VLVWHPXO GH vQYă‫܊‬ăPkQW
SUHXQLYHUVLWDU
H H[HUFLWDUHDXQHLIXQF‫܊‬LLvQFDGUXOXQHLDXWRULWă‫܊‬LH[HFXWLYHRULOHJLVODWLYHSHWRDWăGXUDWDPDQGDWXOXL
I vQGHSOLQLUHDXQHLIXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUHVDODUL]DWHvQVLQGLFDW
J UHGXFHUHDQXPăUXOXLGHIRUPD‫܊‬LXQLGHVWXGLX‫܈‬LQHvQGHSOLQLUHDFRQGL‫܊‬LLORUGHQRUPDUHDIXQF‫܊‬LHLGHGLUHFWRUDGMXQFW
vQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
K vQFD]XOvQFDUHVDODULDWXOHVWHDUHVWDWSUHYHQWLYvQFRQGL‫܊‬LLOH/HJLLQUSULYLQG&RGXOGHSURFHGXUăSHQDOă
FXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
L IRU‫܊‬ăPDMRUă
M vQDOWHFD]XULH[SUHVSUHYă]XWHGHOHJH

,;0RGLILFDUHDFRQWUDFWXOXL
3UHYHGHULOHSUH]HQWXOXLFRQWUDFWGHPDQDJHPHQWSRWILPRGLILFDWHSULQDFWDGL‫܊‬LRQDOFXDFRUGXODPEHORUSăU‫܊‬L
3ăU‫܊‬LOHYRUDGDSWDSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQWFRUHVSXQ]ăWRUUHJOHPHQWăULORUOHJDOHFDUHvLVXQWDSOLFDELOH
LQWHUYHQLWHXOWHULRUvQFKHLHULLDFHVWXLDvQPRGREOLJDWRULX

;ÌQFHWDUHDFRQWUDFWXOXL

$3UH]HQWXOFRQWUDFWvQFHWHD]ăGHGUHSWvQXUPăWRDUHOHVLWXD‫܊‬LL
/DH[SLUDUHDSHULRDGHLSHQWUXFDUHDIRVWvQFKHLDWLQGLIHUHQWGHSHULRDGHOHGHVXVSHQGDUHDOHDFHVWXLD&RQWUDFWXOGH
PDQDJHPHQW QX SRDWH IL SUHOXQJLW FD XUPDUH D VXVSHQGăULL SHVWH WHUPHQXO SHQWUX FDUH D IRVW vQFKHLDW LQGLIHUHQW GH
SHULRDGHOHGHVXVSHQGDUHDOHDFHVWXLD
'DFăSHSHULRDGDPDQGDWXOXLGLUHFWRUXODGMXQFWDRE‫܊‬LQXWvQXUPDHYDOXăULLDQXDOHVDXvQXUPDLQVSHF‫܊‬LHLHIHFWXDWH
GHLQVSHFWRUDWXO‫܈‬FRODURULGHFăWUH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLFDOLILFDWLYXOQHVDWLVIăFăWRU
ÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDv‫܈‬LSLHUGHFDOLWDWHDGHFDGUXGLGDFWLFWLWXODU
3ULQGHFHV
 ÌQ FD]XO UHRUJDQL]ăULL DGPLQLVWUDWLYWHULWRULDOH VDX DO UHVWUXFWXUăULL UH‫܊‬HOHL ‫܈‬FRODUH SULQ UHRUJDQL]DUHD XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQW
ÌQFD]XOvQFDUHGXSăILQDOL]DUHDFRQFXUVXOXLVHFRQVWDWăIDOVXOvQGHFODUD‫܊‬LLvQvQVFULVXULRILFLDOH‫܈‬LVXEVHPQăWXUă
SULYDWăQHUHVSHFWDUHDFRQGL‫܊‬LLORUGHvQVFULHUHODFRQFXUVVDXFHORUUHIHULWRDUHODDXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUGLQGRVDUXO
GHvQVFULHUHODFRQFXUV

%$OWHVLWXD‫܊‬LLGHvQFHWDUH
 3HQWUX QHUHVSHFWDUHD FX YLQRYă‫܊‬LH D REOLJD‫܊‬LLORU FRQWUDFWXDOH SUHFXP ‫܈‬L SHQWUX VăYkU‫܈‬LUHD XQHL IDSWH GH QDWXUD
DEDWHULORUGLVFLSOLQDUHSRWULYLWGLVSR]L‫܊‬LLORUDUWDOLQ OLWH ‫܈‬LI GLQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHVDXGHQDWXUDFHORUFDUHDQJDMHD]ăUăVSXQGHUHSDWULPRQLDOăFLYLOăVDXSHQDOă
3ULQGHQXQ‫܊‬DUHDXQLODWHUDOăDFRQWUDFWXOXLGHFăWUHGLUHFWRUXODGMXQFWFXUHVSHFWDUHDWHUPHQXOXLGHSUHDYL]SHQWUX
IXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUH
3ULQDFRUGXOSăU‫܊‬LORU
ÌQXUPDSXQHULLVXELQWHUGLF‫܊‬LHMXGHFăWRUHDVFăDGLUHFWRUXOXLDGMXQFW
ÌQFD]XOHOLEHUăULLvQFRQIRUPLWDWHFXGLVSR]L‫܊‬LLOHDUWDOLQ GLQ/HJHDFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUH


9

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022


;,/LWLJLL
/LWLJLLOHL]YRUkWHGLQvQFKHLHUHDH[HFXWDUHDPRGLILFDUHDvQFHWDUHDSUH]HQWXOXLFRQWUDFWQHUH]ROYDWHSHFDOHDPLDELOă
VXQWGHFRPSHWHQ‫܊‬DLQVWDQ‫܊‬HORUMXGHFăWRUH‫܈‬WLFRPSHWHQWHVăVROX‫܊‬LRQH]HOLWLJLLGHPXQFă

;,,'LVSR]L‫܊‬LLILQDOH
 3UHYHGHULOH SUH]HQWXOXL FRQWUDFW VH FRPSOHWHD]ă FX GLVSR]L‫܊‬LLOH /HJLL QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L FRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHSUHFXP‫܈‬LDOHDOWRUDFWHQRUPDWLYHGDFăQXFRQWUDYLQOHJLVOD‫܊‬LHLVSHFLILFHGRPHQLXOXLHGXFD‫܊‬LH
(YDOXDUHDDFWLYLWă‫܊‬LLGLUHFWRUXOXLDGMXQFWVHIDFHSHED]DPHWRGRORJLHLHODERUDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
)L‫܈‬DSRVWXOXLFRQ‫܊‬LQHPLQLPGLVSR]L‫܊‬LLOHGLQIL‫܈‬DFDGUXDSRVWXOXLDQH[ăODSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQW

,QVSHFWRU‫܈‬FRODUJHQHUDO   'LUHFWRUDGMXQFW
    
10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 23


),‫܇‬$&$'58$32678/8,
',5(&725$'-81&781,7$7('(Ì19Ă‫܉‬Ă0Æ17
 $QH[ăOD&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWQU 

)XQF‫܊‬LD'LUHFWRUDGMXQFW
1XPHOH‫܈‬LSUHQXPHOH
8QLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
6WXGLL
$QXODEVROYLULL
6SHFLDOLWDWHD
9HFKLPHvQvQYă‫܊‬ăPkQW
*UDGXOGLGDFWLF
2EOLJD‫܊‬LDGHSUHGDUHRUHVăSWăPkQă
1XPLUHSULQ'HFL]LDLQVSHFWRUXOXL‫܈‬FRODUJHQHUDOQUGLQ
'DWDQXPLULLvQIXQF‫܊‬LDGHFRQGXFHUH
9HFKLPHvQIXQF‫܊‬LH

,QWHJUDUHDvQVWUXFWXUDRUJDQL]DWRULFă
3RVWXOLPHGLDWVXSHULRU'LUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
6XERUGRQăULSHUVRQDOXOGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLFGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW

5HOD‫܊‬LLGHPXQFă
,HUDUKLFHLQVSHFWRU‫܈‬FRODUJHQHUDOLQVSHFWRU‫܈‬FRODUJHQHUDODGMXQFWGLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
)XQF‫܊‬LRQDOHLQVSHFWRUL‫܈‬FRODULGLUHFWRULGLUHFWRULDGMXQF‫܊‬LDLDOWRUXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQWDXWRULWă‫܊‬LDOHDGPLQLVWUD‫܊‬LHL
SXEOLFHORFDOHMXGH‫܊‬HQH
'HFRODERUDUHFXDO‫܊‬LIXUQL]RULGHHGXFD‫܊‬LH‫܈‬LGHIRUPDUHVWUXFWXULFRQVXOWDWLYHGLQvQYă‫܊‬ăPkQWVLQGLFDWHRUJDQL]D‫܊‬LL
QHJXYHUQDPHQWDOH
'HFRRUGRQDUHUHVSRQVDELOLLFRPLVLLORUGHOXFUX‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDOHGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW

$WULEX‫܊‬LLVSHFLILFHSRVWXOXL

0DQDJHPHQWXOGHFXUULFXOXP
D FRODERUHD]ă FX GLUHFWRUXO OD FRQFHSHUHD SODQXOXL PDQDJHULDO SURSULX vQ FRQFRUGDQ‫܊‬ă FX 3ODQXO GH GH]YROWDUH
LQVWLWX‫܊‬LRQDOă 3', 3ODQXOGHDF‫܊‬LXQHDO‫܈‬FROLL 3$6 
E XUPăUH‫܈‬WH DSOLFDUHD SODQXULORUFDGUX GH vQYă‫܊‬ăPkQW D SURJUDPHORU ‫܈‬FRODUH ‫܈‬L D PHWRGRORJLHL SULYLQG HYDOXDUHD
UH]XOWDWHORU‫܈‬FRODUH
F UHDOL]HD]ăvPSUHXQăFXGLUHFWRUXOSURLHFWXOGHvQFDGUDUHSHQWUXFDGUHOHGLGDFWLFHGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
G FRODERUHD]ăFXGLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH‫܈‬LFRQVLOLXOSURIHVRUDOODDOFăWXLUHD‫܈‬L
SURPRYDUHDRIHUWHLHGXFD‫܊‬LRQDOHSULYLQGSODQXOGH‫܈‬FRODUL]DUHSHQWUXDQXO‫܈‬FRODUXUPăWRU
H FRRUGRQHD]ă DFWLYLWă‫܊‬LOH GH UHDOL]DUH D RIHUWHL ‫܈‬FROLL SHQWUX FXUULFXOXP OD GHFL]LD ‫܈‬FROLL &'6 FXUULFXOXPXO vQ
GH]YROWDUHORFDOă &'/ 
I FRQWUROHD]ăFDOLWDWHDSURFHVXOXLLQVWUXFWLYHGXFDWLY
J HODERUHD]ăRSODQLILFDUHDLQVSHF‫܊‬LLORUvQFRQFRUGDQ‫܊‬ăFXSODQXOPDQDJHULDODOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWDSUREDWăGH
GLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWDVWIHOvQFkWVăVHUHDOL]H]HDVLVWHQ‫܊‬HODRUHLDUILHFDUHFDGUXGLGDFWLFVăILHDVLVWDWFHO
SX‫܊‬LQRGDWăSHVHPHVWUX
K UăVSXQGH DOăWXUL GH GLUHFWRUXO XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW GH UHVSHFWDUHD QRUPHORU GH LJLHQă ‫܈‬FRODUă GH SURWHF‫܊‬LH D
PXQFLLGHSURWHF‫܊‬LHFLYLOă‫܈‬LGHSD]ăFRQWUDLQFHQGLLORUvQvQWUHDJDLQVWLWX‫܊‬LH
L FRODERUHD]ăFXGLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWODHODERUDUHDPDWHULDOHORUGHSURLHFWDUHSODQLILFDUH‫܈‬LHYDOXDUHD
DFWLYLWă‫܊‬LLGHVIă‫܈‬XUDWHvQXQLWDWHD‫܈‬FRODUă
M GLVSXQHDIL‫܈‬DUHDQRXWă‫܊‬LORUOHJLVODWLYHODDYL]LHUVLWHXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
N FRODERUHD]ăODHODERUDUHDGLYHUVHORULQVWUXPHQWHGHHYDOXDUHDDFWLYLWă‫܊‬LLSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLF
DX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLF
O vPSUHXQăFXGLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWVHRFXSăGHDVLJXUDUHDSUH]HQ‫܊‬HLSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFODRUH
P YHULILFăDOăWXULGHGLUHFWRUHIHFWXDUHDVHUYLFLXOXLSH‫܈‬FRDOăGHFăWUHSHUVRQDOXOGLGDFWLF
Q UăVSXQGHDOăWXULGHGLUHFWRUGHDVLJXUDUHDGHVIă‫܈‬XUăULLSURFHVXOXLLQVWUXFWLYHGXFDWLY
R UăVSXQGHGHH[DPHQHOHGHvQFKHLHUHDVLWXD‫܊‬LHL‫܈‬FRODUHFRULJHQ‫܊‬H‫܈‬LGLIHUHQ‫܊‬HODVROLFLWDUHDGLUHFWRUXOXL
S FRODERUHD]ăODHODERUDUHD‫܈‬LVDXPRGLILFDUHDIL‫܈‬HLSRVWXOXLDQJDMD‫܊‬LORUIL‫܈‬HLGHHYDOXDUHDQXDOăDSHUVRQDOXOXL
T FRRUGRQHD]ă DOăWXUL GH GLUHFWRUXO XQLWă‫܊‬LL ‫܈‬FRODUH ‫܈‬L GH FDGUHOH GLGDFWLFH UHVSRQVDELOH DFWLYLWă‫܊‬LOH GH SUHJăWLUH
RUJDQL]DWHSHQWUXHOHYLLFDUHSDUWLFLSăODROLPSLDGHFRQFXUVXULH[DPHQHQD‫܊‬LRQDOH

11

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

U RUJDQL]HD]ăH[DPHQHOHROLPSLDGHOH‫܈‬LFRQFXUVXULOH‫܈‬FRODUHFDUHVHGHVIă‫܈‬RDUăODQLYHOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
V SODQLILFă VWDJLLOH GH SUHJăWLUH SUDFWLFă ‫܈‬L PRQLWRUL]HD]ă LQVWUXLUHD SUDFWLFă VăSWăPkQDOăFRPDVDWăODERUDWRDUHOH
WHKQLFHGHSURILO
W PRQLWRUL]HD]ăLQVHU‫܊‬LDDEVROYHQ‫܊‬LORUSHSLD‫܊‬DPXQFLL

0DQDJHPHQWXOUHVXUVHORUXPDQH
D FRRUGRQHD]ă DOăWXUL GH GLUHFWRUXO XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW ‫܈‬L GH PHPEULL FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH vQWRFPLUHD
ED]HORUGHGDWH‫܈‬LDVLWXD‫܊‬LLORUVWDWLVWLFHODQLYHOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
E VSULMLQă‫܈‬LFRQVLOLD]ăSURIHVRULLGHEXWDQ‫܊‬LvQIRUPDUHDORU
F PHGLD]ăQHJRFLD]ăUH]ROYăVWăULOHFRQIOLFWXDOHVDXDFFLGHQWHOHGHPXQFăODQLYHOXOXQLWă‫܊‬LL‫܈‬LLQIRUPHD]ăGLUHFWRUXO
GHPRGXOvQFDUHDIRVWVROX‫܊‬LRQDWăILHFDUHSUREOHPă
G FRQVHPQHD]ăvQFRQGLFDGHSUH]HQ‫܊‬ăDEVHQ‫܊‬HOH‫܈‬LvQWkU]LHULOHODRUHDOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHSUHFXP‫܈‬L
DOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLF

'H]YROWDUHDJHQHUDOăDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LUHOD‫܊‬LLFRPXQLWDUH
D LQIRUPHD]ăWRDWHFDWHJRULLOH‫܈‬LRUJDQL]D‫܊‬LLOHLQWHUHVDWHvQOHJăWXUăFXRIHUWDHGXFD‫܊‬LRQDOăDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
E GH]YROWăDOăWXULGHGLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LGHPHPEULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHUHOD‫܊‬LLGHSDUWHQHULDW
FXGLYHUVHRUJDQL]D‫܊‬LLFRPXQLWDWHDORFDOăPHGLXOORFDOGHDIDFHUL
F DVLJXUăDOăWXULGHGLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LGHPHPEULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHFDGUXORUJDQL]DWRULF
‫܈‬LIDFLOLWHD]ăUHOD‫܊‬LLOHGHSDUWHQHULDWGLQXQLWDWHD‫܈‬FRODUă‫܈‬LSăULQ‫܊‬LLIDPLOLLOHHOHYLORU
G VHSUHRFXSăGHDWUDJHUHDGHUHVXUVHH[WUDEXJHWDUHSUHFXPVSRQVRUL]ăULGRQD‫܊‬LLFRQVXOWDQ‫܊‬ăFROHFWDUHGHPDWHULDOH
‫܈‬LGHODQVDUHGHSURLHFWHFXILQDQ‫܊‬DUHLQWHUQăVDXH[WHUQă

$OWHDWULEX‫܊‬LL
D vQORFXLH‫܈‬WHGLUHFWRUXO‫܈‬LvQGHSOLQH‫܈‬WHDWULEX‫܊‬LLOHGHOHJDWHSHRSHULRDGăGHWHUPLQDWăvQOLSVDGLUHFWRUXOXLvQED]DXQHL
GHFL]LL
E FRRUGRQHD]ăvQGUXPă‫܈‬LPRQLWRUL]HD]ăLPSOHPHQWDUHD‫܈‬LGH]YROWDUHD6LVWHPXOXLGHFRQWUROLQWHUQPDQDJHULDOGLQ
FDGUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
F DSUHFLD]ăDOăWXULGHGLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWSHUVRQDOXOGLGDFWLFGHSUHGDUH‫܈‬LLQVWUXLUHSUDFWLFăODLQVSHF‫܊‬LLOH
SHQWUXRE‫܊‬LQHUHDJUDGHORUGLGDFWLFHSUHFXP‫܈‬LSHQWUXDFRUGDUHDJUDGD‫܊‬LLORUGHPHULW
G UăVSXQGHvQID‫܊‬DGLUHFWRUXOXLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHFRQVLOLXOXLSURIHVRUDODOWRURUJDQHGHHYDOXDUH‫܈‬LFRQWURO
SHQWUXDFWLYLWDWHDGHVIă‫܈‬XUDWăFRQIRUPIL‫܈‬HLSRVWXOXL

5ăVSXQGHUHDGLVFLSOLQDUă
1HvQGHSOLQLUHD VDUFLQLORU GH VHUYLFLX VDX vQGHSOLQLUHD ORU vQ PRG QHFRUHVSXQ]ăWRU DWUDJH GXSă VLQH GLPLQXDUHD
FDOLILFDWLYXOXL‫܈‬LVDXVDQF‫܊‬LRQDUHDGLVFLSOLQDUăFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJLORUvQYLJRDUH

,QVSHFWRU‫܈‬FRODUJHQHUDO'LUHFWRU


'LUHFWRUDGMXQFW
12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 25&&2175$&7'(0$1$*(0(17
'LUHFWRU3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL 

,3ăU‫܊‬LOHFRQWUDFWDQWH
'RDPQD'RPQXOvQFDOLWDWHGHPLQLVWUXUHSUH]HQWkQG0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLFXVHGLXO
vQ%XFXUH‫܈‬WLVWU*UDO%HUWKHORWQUVHFWRUXO
‫܈‬L
 'RDPQD'RPQXO &13 GRPLFLOLDW vQ
 VWU QU EO VF DS VHFWRUXOMXGH‫܊‬XO
DYkQGFDUWHDGHLGHQWLWDWHVHULDQUHOLEHUDWăGHvQ
FDOLWDWH GH GLUHFWRU OD 3DODWXO 1D‫܊‬LRQDO DO &RSLLORU FX VHGLXO vQ %XFXUH‫܈‬WL %G 7LQHUHWXOXL QU  VHFWRUXO WHO
QXPLWvQIXQF‫܊‬LHSULQ2UGLQXOPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHLQUGLQ

,,2ELHFWXOFRQWUDFWXOXL
0LQLVWHUXO (GXFD‫܊‬LHL SULQ PLQLVWUX vQFUHGLQ‫܊‬HD]ă GLUHFWRUXOXL FRQGXFHUHD vQGUXPDUHD FRQWUROXO ‫܈‬L DGPLQLVWUDUHD
3DODWXOXL 1D‫܊‬LRQDO DO &RSLLORU GLQ %XFXUH‫܈‬WL vQ FRQFRUGDQ‫܊‬ă FX VWUDWHJLD ‫܈‬L GLUHF‫܊‬LLOH GH GH]YROWDUH D vQYă‫܊‬ăPkQWXOXL
SUHXQLYHUVLWDUVWDELOLWHSULQRELHFWLYHOHUHIRUPHLHGXFD‫܊‬LRQDOHvQSODQQD‫܊‬LRQDO‫܈‬LORFDO

,,,'XUDWDFRQWUDFWXOXL
3UH]HQWXOFRQWUDFWVHvQFKHLHSHRSHULRDGăGHWHUPLQDWăGHDQLvQFHSkQGFXGDWDHPLWHULLRUGLQXOXLGHPLQLVWUXGH
QXPLUHvQIXQF‫܊‬LH

,9$WULEX‫܊‬LLOHGUHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXL
 $WULEX‫܊‬LLOH GLUHFWRUXOXL 3DODWXOXL 1D‫܊‬LRQDO DO &RSLLORU GLQ %XFXUH‫܈‬WL VXQW FHOH SUHYă]XWH vQ 5HJXODPHQWXO GH
RUJDQL]DUH ‫܈‬L IXQF‫܊‬LRQDUH D XQLWă‫܊‬LORU FDUH RIHUă DFWLYLWDWH H[WUD‫܈‬FRODUă DSUREDW SULQ 2UGLQXO PLQLVWUXOXL HGXFD‫܊‬LHL
FHUFHWăULLWLQHUHWXOXL‫܈‬LVSRUWXOXLQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHJHQHUDOHDOHGLUHFWRUXOXLGHFXUJGLQ
D /HJHDHGXFD‫܊‬LHLQD‫܊‬LRQDOHQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
E /HJHDQU&RGXOPXQFLLUHSXEOLFDWăFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
F DFWHOH QRUPDWLYH ‫܈‬L DFWHOH DGPLQLVWUDWLYH FX FDUDFWHU QRUPDWLY HODERUDWH GH 0LQLVWHUXO (GXFD‫܊‬LHL RUGLQH QRWH
SUHFL]ăULLQVWUXF‫܊‬LXQLHWF 
G FRQWUDFWXOFROHFWLYGHPXQFăDSOLFDELO
$OWHGUHSWXUL‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLFRQWUDFWXDOH
D DSOLFăVWUDWHJLLOHHGXFD‫܊‬LRQDOHSURPRYDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLOD3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WLvQ
FRQFRUGDQ‫܊‬ăFXRELHFWLYHOHSROLWLFLLQD‫܊‬LRQDOHvQGRPHQLXOHGXFD‫܊‬LHL
E SDUWLFLSăODSURJUDPHOHGHIRUPDUHSHUIHF‫܊‬LRQDUHvQGRPHQLXOPDQDJHPHQWXOXLHGXFD‫܊‬LRQDO
F DUHGUHSWXO Vă VROLFLWH ‫܈‬L Vă SULPHDVFă DVLVWHQ‫܊‬ă MXULGLFă GLQSDUWHD0LQLVWHUXOXL(GXFD‫܊‬LHL vQ WRDWH SUREOHPHOH GH
OHJLVOD‫܊‬LHSUHFXP‫܈‬LvQFD]XOXQRUOLWLJLLvQFDUHHVWHLPSOLFDW3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL
G DVLJXUăFDOLWDWHDHGXFD‫܊‬LHLIXUQL]DWHGH3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL
H vQFKHLH‫܈‬LUăVSXQGHGHDFWHOHMXULGLFHVHPQDWHvQQXPHOH‫܈‬LSHVHDPD3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL
I GHFRQWHD]ă FKHOWXLHOLOH GH FD]DUH GLXUQă WUDQVSRUW ‫܈‬L DOWH FKHOWXLHOL VWDELOLWH GH QRUPHOH OHJDOH FX GRFXPHQWH
MXVWLILFDWLYHSHQWUXGHSODVăULOHvQLQWHUHVGHVHUYLFLXvQ‫܊‬DUă‫܈‬LvQVWUăLQăWDWHvQOLPLWDEXJHWXOXL
J UăVSXQGHGHRUJDQL]DUHD‫܈‬LUHDOL]DUHDSHUIHF‫܊‬LRQăULLSHUVRQDOXOXLGLQ3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL
K SUH]LQWăDQXDOFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL‫܈‬LPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHL
UDSRDUWH SULYLQG VWDUHD ‫܈‬L FDOLWDWHD vQYă‫܊‬ăPkQWXOXL ‫܈‬L VWDGLXO LPSOHPHQWăULL SROLWLFLORU HGXFD‫܊‬LRQDOH GLQ XQLWDWHD GH
vQYă‫܊‬ăPkQW
L UăVSXQGH GH DSOLFDUHD ‫܈‬L UHVSHFWDUHD OHJLVOD‫܊‬LHL vQ RUJDQL]DUHD FRQGXFHUHD ‫܈‬L GHVIă‫܈‬XUDUHD DFWLYLWă‫܊‬LORU
H[WUD‫܈‬FRODUHDFWLYLWă‫܊‬LORUHGXFDWLYHQRQIRUPDOHDSUH‫܈‬FRODULORU‫܈‬LHOHYLORU
M v‫܈‬LGHFODUăDYHUHDODvQFHSXWXO‫܈‬LVIkU‫܈‬LWXOFRQWUDFWXOXL
N vQSHULRDGDH[HFXWăULLFRQWUDFWXOXLEHQHILFLD]ăGHUH]HUYDUHDFDWHGUHLSHFDUHHVWHWLWXODU
O EHQHILFLD]ăGHXQFRQFHGLXGHRGLKQăGH]LOHOXFUăWRDUHSHDQFRQIRUP1RUPHORUPHWRGRORJLFHSULYLQGHIHFWXDUHD
FRQFHGLXOXLGHRGLKQăDOSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGHFRQGXFHUHGHvQGUXPDUH‫܈‬LFRQWURO‫܈‬LDOSHUVRQDOXOXLGH
FHUFHWDUHGLQvQYă‫܊‬ăPkQWXOGHVWDWDSUREDWHSULQ2UGLQXOPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHLQU

9'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHL
6ăDVLJXUHGLUHFWRUXOXLGHSOLQDOLEHUWDWHvQFRQGXFHUHDRUJDQL]DUHD‫܈‬LFRRUGRQDUHDvQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSUHXQLYHUVLWDUOD
QLYHOXO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WLOLPLWăULOHILLQGFHOHSUHYă]XWHGHUHJOHPHQWăULOHOHJDOH
6ăDVLJXUHGLUHFWRUXOXLFRQGL‫܊‬LLOHOHJDOHSHQWUXD‫܈‬LvQGHSOLQLREOLJD‫܊‬LLOHFXSULQVHvQSUH]HQWXOFRQWUDFW

13

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

&XSULOHMXOHODERUăULLEXJHWXOXL‫܈‬LDUHFWLILFăULORUGHEXJHWYDXUPăULFXSULRULWDWHDFRSHULUHDFDSLWROHORUGHYHQLWXUL
‫܈‬LFKHOWXLHOLGHILFLWDUHDOHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWLQFOXVLYVXSOLPHQWDUHDIRQGXULORUGHIDOFDWHGHODEXJHWXOGHVWDW
5ăVSXQGHGHUHSDUWL]DUHDVXPHORUFăWUH3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL‫܈‬LOHVXSXQHDSUREăULLDXWRULWă‫܊‬LL
GHOLEHUDWLYH

9,/RLDOLWDWH‫܈‬LFRQILGHQ‫܊‬LDOLWDWH
3HGXUDWDSUH]HQWXOXLFRQWUDFW‫܈‬LvQFăRSHULRDGăGHDQLGHODvQFHWDUHDFRQWUDFWXOXLGHPDQDJHPHQWGLUHFWRUXOHVWH
REOLJDWVăSăVWUH]HFXULJXUR]LWDWHFRQILGHQ‫܊‬LDOLWDWHDDVXSUDGDWHORU‫܈‬LLQIRUPD‫܊‬LLORUFDUHQXVXQWGHVWLQDWHSXEOLFLWă‫܊‬LLVDX
FDUHVXQWSUH]HQWDWHFXDFHVWFDUDFWHUGHPLQLVWHUVDXGHDXWRULWDWHDH[HFXWLYăDDGPLQLVWUD‫܊‬LHLSXEOLFHORFDOH
'LUHFWRUXOXLvLVXQWLQWHU]LVHRULFHDFWLYLWă‫܊‬LFRQWUDUHSROLWLFLL0LQLVWHUXOXL(GXFD‫܊‬LHLvQGRPHQLXOHGXFD‫܊‬LHL

9,,5ăVSXQGHUHDSăU‫܊‬LORU
3HQWUXQHvQGHSOLQLUHDVDXvQGHSOLQLUHDQHFRUHVSXQ]ăWRDUHDREOLJD‫܊‬LLORUGLQSUH]HQWXOFRQWUDFWSăU‫܊‬LOHUăVSXQGSRWULYLW
OHJLL
'LUHFWRUXOUăVSXQGHGLVFLSOLQDU‫܈‬LVDXSDWULPRQLDOSHQWUXGDXQHOHSURGXVHSULQRULFHDFWDOVăXFRQWUDULQWHUHVHORU
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWVDXDFWHGHJHVWLXQHGHIHFWXRDVă
ÌQFD]XOvQFDUHVXQWLQGLFLLSULYLQGVăYkU‫܈‬LUHDXQHLLQIUDF‫܊‬LXQLvQOHJăWXUăFXH[HFXWDUHDFRQWUDFWXOXLVăYkU‫܈‬LUHDXQRU
IDSWHGHFRUXS‫܊‬LHVDXDXQRUIDSWHFHDWHQWHD]ăODEXQHOHPRUDYXULYRUILVHVL]DWHRUJDQHOHFRPSHWHQWH

9,,,6XVSHQGDUHDFRQWUDFWXOXL
&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWSRDWHILVXVSHQGDWvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO
&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WLvQFD]XOvQFDUHGLUHFWRUXODIRVWWULPLVvQMXGHFDWăSHQWUXIDSWHSHQDOHLQFRPSDWLELOHFXIXQF‫܊‬LD
GH‫܊‬LQXWăSkQăODUăPkQHUHDGHILQLWLYăDKRWăUkULLMXGHFăWRUH‫܈‬WLVDXvQFD]XOvQFDUHvPSRWULYDDFHVWXLDVDOXDWvQFRQGL‫܊‬LLOH
&RGXOXLGHSURFHGXUăSHQDOăPăVXUDFRQWUROXOXLMXGLFLDURULDFRQWUROXOXLMXGLFLDUSHFDX‫܊‬LXQHGDFăvQVDUFLQDDFHVWXLD
DXIRVWVWDELOLWHREOLJD‫܊‬LLFDUHvPSLHGLFăH[HFXWDUHDFRQWUDFWXOXLGHPDQDJHPHQWSUHFXP‫܈‬LvQFD]XOvQFDUHGLUHFWRUXOHVWH
DUHVWDWODGRPLFLOLXÌQFD]XOUHJOHPHQWăULORUOHJDOHLQWHUYHQLWHXOWHULRUvQFKHLHULLFRQWUDFWXOXL‫܈‬LFDUHvLVXQWDSOLFDELOH
SăU‫܊‬LOHYRUSXWHDPRGLILFDFRQWUDFWXOQXPDLFRUHVSXQ]ăWRUDFHVWRUD
&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWVHVXVSHQGăGHGUHSWvQXUPăWRDUHOHVLWXD‫܊‬LL
D FRQFHGLXGHPDWHUQLWDWH‫܈‬LVDXFRQFHGLXGHvQJULMLUHDFRSLOXOXL
E FRQFHGLXSHQWUXLQFDSDFLWDWHWHPSRUDUăGHPXQFă
F SHSHULRDGDvQFDUHGLUHFWRUXOVHDIOăvQFDUDQWLQă
G H[HUFLWDUHD XQHL IXQF‫܊‬LL GH vQGUXPDUH ‫܈‬L FRQWURO VDX D XQHL IXQF‫܊‬LL GH FRQGXFHUH vQ VLVWHPXO GH vQYă‫܊‬ăPkQW
SUHXQLYHUVLWDU
H H[HUFLWDUHDXQHLIXQF‫܊‬LLvQFDGUXOXQHLDXWRULWă‫܊‬LH[HFXWLYHRULOHJLVODWLYHSHWRDWăGXUDWDPDQGDWXOXL
I vQGHSOLQLUHDXQHLIXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUHVDODUL]DWHvQVLQGLFDW
J vQFD]XOvQFDUHVDODULDWXOHVWHDUHVWDWSUHYHQWLYvQFRQGL‫܊‬LLOH/HJLLQUSULYLQG&RGXOGHSURFHGXUăSHQDOă
FXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
K IRU‫܊‬ăPDMRUă
L vQDOWHFD]XULH[SUHVSUHYă]XWHGHOHJH

,;0RGLILFDUHDFRQWUDFWXOXL
3UHYHGHULOHSUH]HQWXOXLFRQWUDFWGHPDQDJHPHQWSRWILPRGLILFDWHSULQDFWDGL‫܊‬LRQDOFXDFRUGXODPEHORUSăU‫܊‬L
3ăU‫܊‬LOHYRUDGDSWDSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQWFRUHVSXQ]ăWRUUHJOHPHQWăULORUOHJDOHFDUHvLVXQWDSOLFDELOH
LQWHUYHQLWHXOWHULRUvQFKHLHULLDFHVWXLDvQPRGREOLJDWRULX

;ÌQFHWDUHDFRQWUDFWXOXL
$3UH]HQWXOFRQWUDFWvQFHWHD]ăGHGUHSWvQXUPăWRDUHOHVLWXD‫܊‬LL
/DH[SLUDUHDSHULRDGHLSHQWUXFDUHDIRVWvQFKHLDWLQGLIHUHQWGHSHULRDGHOHGHVXVSHQGDUHDOHDFHVWXLD&RQWUDFWXOGH
PDQDJHPHQW QX SRDWH IL SUHOXQJLW FD XUPDUH D VXVSHQGăULL SHVWH WHUPHQXO SHQWUX FDUH D IRVW vQFKHLDW LQGLIHUHQW GH
SHULRDGHOHGHVXVSHQGDUHDOHDFHVWXLD
 'DFă SH SHULRDGD PDQGDWXOXL GLUHFWRUXO D RE‫܊‬LQXW vQ XUPD HYDOXăULL DQXDOH VDX vQ XUPD LQVSHF‫܊‬LHL HIHFWXDWH GH
LQVSHFWRUDWXO‫܈‬FRODURULGHFăWUH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLFDOLILFDWLYXOQHVDWLVIăFăWRU
ÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDv‫܈‬LSLHUGHFDOLWDWHDGHFDGUXGLGDFWLFWLWXODU
3ULQGHFHV
ÌQFD]XOUHRUJDQL]ăULLDGPLQLVWUDWLYWHULWRULDOHVDXDOUHVWUXFWXUăULLUH‫܊‬HOHL‫܈‬FRODUHSULQSLHUGHUHDSHUVRQDOLWă‫܊‬LLMXULGLFH
DXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
ÌQFD]XOvQFDUHGXSăILQDOL]DUHDFRQFXUVXOXLVHFRQVWDWăIDOVXOvQGHFODUD‫܊‬LLvQvQVFULVXULRILFLDOH‫܈‬LVXEVHPQăWXUă
SULYDWăQHUHVSHFWDUHDFRQGL‫܊‬LLORUGHvQVFULHUHODFRQFXUVVDXFHORUUHIHULWRDUHODDXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUGLQGRVDUXO
GHvQVFULHUHODFRQFXUV


14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 27

%$OWHVLWXD‫܊‬LLGHvQFHWDUH
 3HQWUX QHUHVSHFWDUHD FX YLQRYă‫܊‬LH D REOLJD‫܊‬LLORU FRQWUDFWXDOH SUHFXP ‫܈‬L SHQWUX VăYkU‫܈‬LUHD XQHL IDSWH GH QDWXUD
DEDWHULORUGLVFLSOLQDUHSRWULYLWGLVSR]L‫܊‬LLORUDUWDOLQ OLWH ‫܈‬LI GLQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHVDXGHQDWXUDFHORUFDUHDQJDMHD]ăUăVSXQGHUHSDWULPRQLDOăFLYLOăVDXSHQDOă
3ULQGHQXQ‫܊‬DUHDXQLODWHUDOăDFRQWUDFWXOXLGHFăWUHGLUHFWRUFXUHVSHFWDUHDWHUPHQXOXLGHSUHDYL]SHQWUXIXQF‫܊‬LLGH
FRQGXFHUH
3ULQDFRUGXOSăU‫܊‬LORU
ÌQXUPDSXQHULLVXELQWHUGLF‫܊‬LHMXGHFăWRUHDVFăDGLUHFWRUXOXL
ÌQFD]XOHOLEHUăULLvQFRQIRUPLWDWHFXGLVSR]L‫܊‬LLOHDUWDOLQ GLQ/HJHDFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUH

;,/LWLJLL
/LWLJLLOHL]YRUkWHGLQvQFKHLHUHDH[HFXWDUHDPRGLILFDUHDvQFHWDUHDSUH]HQWXOXLFRQWUDFWQHUH]ROYDWHSHFDOHDPLDELOă
VXQWGHFRPSHWHQ‫܊‬DLQVWDQ‫܊‬HORUMXGHFăWRUH‫܈‬WLFRPSHWHQWHVăVROX‫܊‬LRQH]HOLWLJLLGHPXQFă

;,,'LVSR]L‫܊‬LLILQDOH
 3UHYHGHULOH SUH]HQWXOXL FRQWUDFW VH FRPSOHWHD]ă FX GLVSR]L‫܊‬LLOH /HJLL QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L FRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHSUHFXP‫܈‬LDOHDOWRUDFWHQRUPDWLYHGDFăQXFRQWUDYLQOHJLVOD‫܊‬LHLVSHFLILFHGRPHQLXOXLHGXFD‫܊‬LH
(YDOXDUHDDFWLYLWă‫܊‬LLGLUHFWRUXOXLVHIDFHSHED]DPHWRGRORJLHLHODERUDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
)L‫܈‬DSRVWXOXLFRQ‫܊‬LQHPLQLPGLVSR]L‫܊‬LLOHGLQIL‫܈‬DFDGUXDSRVWXOXLDQH[ăODSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQW

0LQLVWUXOHGXFD‫܊‬LHL'LUHFWRU15

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

$1(;Ă
OD&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWQU
),‫܇‬$&$'58$32678/8,
',5(&7253$/$78/1$‫܉‬,21$/$/&23,,/25',1%8&85(‫܇‬7,

)XQF‫܊‬LD'LUHFWRU
1XPHOH‫܈‬LSUHQXPHOH
8QLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL
6WXGLL
$QXODEVROYLULL
6SHFLDOLWDWHD
9HFKLPHvQvQYă‫܊‬ăPkQWDQL
*UDGXOGLGDFWLF
2EOLJD‫܊‬LDGHSUHGDUHRUHVăSWăPkQă
1XPLUHSULQ2UGLQXOPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHLQU
'DWDQXPLULLvQIXQF‫܊‬LDGHFRQGXFHUH
9HFKLPHvQIXQF‫܊‬LHDQL
,QWHJUDUHDvQVWUXFWXUDRUJDQL]DWRULFă
3RVWXOLPHGLDWVXSHULRUGLUHFWRUJHQHUDO'LUHF‫܊‬LDJHQHUDOăPDQDJHPHQWXOUHVXUVHORUXPDQH‫܈‬LUH‫܊‬HD‫܈‬FRODUăGLQFDGUXO
0LQLVWHUXOXL(GXFD‫܊‬LHL
6XERUGRQăULGLUHFWRULLDGMXQF‫܊‬LSHUVRQDOXOGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLFGLQ3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO
&RSLLORU
5HOD‫܊‬LLGHPXQFă
,HUDUKLFHVHFUHWDUGHVWDWGLUHFWRUJHQHUDOFDUHFRRUGRQHD]ăvQYă‫܊‬ăPkQWXOSUHXQLYHUVLWDU
)XQF‫܊‬LRQDOH LQVSHFWRUL FRQVLOLHUL GLQ FDGUXO 0LQLVWHUXOXL (GXFD‫܊‬LHL FX DWULEX‫܊‬LL SULYLQG DFWLYLWDWHD H[WUD‫܈‬FRODUă
GLUHFWRULGLUHFWRULDGMXQF‫܊‬LDLDOWRUXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQW
'HFRODERUDUHLQVSHFWRUDWH‫܈‬FRODUHIXUQL]RULGHHGXFD‫܊‬LH‫܈‬LGHIRUPDUHVWUXFWXULFRQVXOWDWLYHGLQvQYă‫܊‬ăPkQWVLQGLFDWH
RUJDQL]D‫܊‬LLQHJXYHUQDPHQWDOH
'HUHSUH]HQWDUHUHSUH]HQWDUHDRILFLDOăD3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
$WULEX‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXLVHUDSRUWHD]ăOD
SUHYHGHULOH/HJLLHGXFD‫܊‬LHLQD‫܊‬LRQDOHQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
SUHYHGHULOH5HJXODPHQWXOXLGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUDSUREDWSULQRUGLQ
GHPLQLVWUX
SUHYHGHULOH5HJXODPHQWXOXLGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUFDUHRIHUăDFWLYLWDWHH[WUD‫܈‬FRODUăDSUREDWSULQ
RUGLQGHPLQLVWUX
SUHYHGHULOHOHJLVOD‫܊‬LHL‫܈‬LDFWHORUQRUPDWLYHVXEVHFYHQWH/HJLLQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
RUGLQHOHLQVWUXF‫܊‬LXQLOH‫܈‬LSUHFL]ăULOHHPLVHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
KRWăUkULOHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW

,$WULEX‫܊‬LLJHQHUDOH
UHDOL]HD]ăFRQGXFHUHDH[HFXWLYăD3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUvQFRQIRUPLWDWHFXDWULEX‫܊‬LLOHFRQIHULWHGHOHJLVOD‫܊‬LD
vQYLJRDUHFXKRWăUkULOHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHSUHFXP‫܈‬LFXDOWHUHJOHPHQWăULOHJDOH
 PDQLIHVWă ORLDOLWDWH ID‫܊‬ă GH XQLWDWHD GH vQYă‫܊‬ăPkQW FUHGLELOLWDWH ‫܈‬L UHVSRQVDELOLWDWH vQ GHFL]LLOH VDOH vQFUHGHUH vQ
FDSDFLWă‫܊‬LOHDQJDMD‫܊‬LORUvQFXUDMHD]ă‫܈‬LVXV‫܊‬LQHFROHJLLvQYHGHUHDPRWLYăULLSHQWUXIRUPDUHFRQWLQXă‫܈‬LSHQWUXFUHDUHDvQ
XQLWDWHDXQXLFOLPDWRSWLPGHVIă‫܈‬XUăULLSURFHVXOXLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
UăVSXQGHGHvQWUHDJDDFWLYLWDWHILQDQFLDUFRQWDELOăDXQLWă‫܊‬LLvQFDOLWDWHDVDGHRUGRQDWRUGHFUHGLWH‫܈‬LFRRUGRQHD]ă
GLUHFWFRPSDUWLPHQWXOILQDQFLDUFRQWDELO
UHDOL]HD]ăDFWLYLWDWHDGHvQGUXPDUH‫܈‬LFRQWURODVXSUDDFWLYLWă‫܊‬LLvQWUHJXOXLSHUVRQDOVDODULDWDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
HVWHSUH‫܈‬HGLQWHOHFRQVLOLXOXLSURIHVRUDO‫܈‬LDOFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHvQID‫܊‬DFăURUDSUH]LQWăUDSRDUWHDQXDOH

,,$WULEX‫܊‬LLVSHFLILFH
ÌQH[HUFLWDUHDIXQF‫܊‬LHLGHFRQGXFHUHH[HFXWLYă
D HVWHUHSUH]HQWDQWXOOHJDODOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LUHDOL]HD]ăFRQGXFHUHDH[HFXWLYăDDFHVWHLD
E RUJDQL]HD]ăvQWUHDJDDFWLYLWDWHHGXFD‫܊‬LRQDOă
F RUJDQL]HD]ă‫܈‬LHVWHGLUHFWUHVSRQVDELOGHDSOLFDUHDOHJLVOD‫܊‬LHLvQYLJRDUHODQLYHOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
G DVLJXUă PDQDJHPHQWXO VWUDWHJLF DO XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW vQ FRQFRUGDQ‫܊‬ă FX SROLWLFLOH HGXFD‫܊‬LRQDOH VWDELOLWH GH
0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLGXSăFRQVXOWDUHDSDUWHQHULORUVRFLDOL‫܈‬LDUHSUH]HQWDQ‫܊‬LORUSăULQ‫܊‬LORU
H DVLJXUăPDQDJHPHQWXORSHUD‫܊‬LRQDODOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LHVWHGLUHFWUHVSRQVDELOGHFDOLWDWHDHGXFD‫܊‬LHLIXUQL]DWH
GHXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
I DVLJXUăFRUHODUHDRELHFWLYHORUVSHFLILFHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWFXFHOHVWDELOLWHODQLYHOQD‫܊‬LRQDO‫܈‬LORFDO

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 29

J FRRUGRQHD]ăSURFHVXOGHRE‫܊‬LQHUHDDXWRUL]D‫܊‬LLORU‫܈‬LDYL]HORUOHJDOHQHFHVDUHIXQF‫܊‬LRQăULLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
K DVLJXUăDSOLFDUHD‫܈‬LUHVSHFWDUHDQRUPHORUGHVăQăWDWH‫܈‬LVHFXULWDWHvQPXQFă
L SUH]LQWăDQXDOXQUDSRUWDVXSUDFDOLWă‫܊‬LLHGXFD‫܊‬LHLvQWRFPLWGHFRPLVLDGHHYDOXDUH‫܈‬LDVLJXUDUHDFDOLWă‫܊‬LLUDSRUWXO
DSUREDW GH FRQVLOLXO GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH HVWH SUH]HQWDW vQ ID‫܊‬D FRQVLOLXOXL SURIHVRUDO FRPLWHWXOXL UHSUH]HQWDWLY DO
SăULQ‫܊‬LORUDVRFLD‫܊‬LHL GH SăULQ‫܊‬L ‫܈‬L HVWH WUDQVPLV 'LUHF‫܊‬LHL *HQHUDOH ÌQYă‫܊‬ăPkQW 3UHXQLYHUVLWDU GLQ FDGUXO 0LQLVWHUXOXL
(GXFD‫܊‬LHL
M HODERUHD]ă SURLHFWXO GH GH]YROWDUH LQVWLWX‫܊‬LRQDOă D 3DODWXOXL 1D‫܊‬LRQDO DO &RSLLORU SULQ FDUH VH VWDELOH‫܈‬WH SROLWLFD
HGXFD‫܊‬LRQDOă
N ODQVHD]ăSURLHFWHGHSDUWHQHULDWFXXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQWVLPLODUHGLQ8QLXQHD(XURSHDQăVDXGLQDOWH]RQH
O VROLFLWă 0LQLVWHUXOXL (GXFD‫܊‬LHL &RQVLOLXOXL *HQHUDO DO 0XQLFLSLXOXL %XFXUH‫܈‬WLDGPLQLVWUD‫܊‬LHL SXEOLFH ORFDOH
FRQVLOLXOXL UHSUH]HQWDWLY DO SăULQ‫܊‬LORU SDUWHQHULORU HGXFD‫܊‬LRQDOL GHVHPQDUHD UHSUH]HQWDQ‫܊‬LORU SHQWUX FRQVWLWXLUHD
&RQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
P vQH[HUFLWDUHDDWULEX‫܊‬LLORU‫܈‬LDUHVSRQVDELOLWă‫܊‬LORUVWDELOLWHHPLWHGHFL]LL‫܈‬LQRWHGHVHUYLFLX
Q PRQLWRUL]HD]ăFXSULQGHUHDHOHYLORUvQFHUFXULFRQIRUPQRUPDWLYHORUVWDELOLWHSULQOHJH
R GLVSXQHvQWRFPLUHDRUDUXOXLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWSHFDUHvOYHULILFă‫܈‬LvODSUREă
S PRQLWRUL]HD]ăUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUVSHFLILFHGRFXPHQWHORURILFLDOHGHSURLHFWDUHGLGDFWLFă
T FRPSOHWHD]ăIL‫܈‬DSRVWXOXLGLUHFWRULORUDGMXQF‫܊‬LFXDWULEX‫܊‬LLVSHFLILFH
U VWDELOH‫܈‬WHDWULEX‫܊‬LLOHFROHFWLYHORUSHGRPHQLLSUHFXP‫܈‬LUHVSRQVDELOLWă‫܊‬LOHPHPEULORUFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
V HODERUHD]ăFULWHULLSURSULLGHPRQLWRUL]DUH‫܈‬LHYDOXDUHSHQWUXHILFLHQWL]DUHDDFWLYLWă‫܊‬LORUGHVIă‫܈‬XUDWH
W SURPRYHD]ăLPDJLQHD3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
X DSUREăSURJUDPHOHGHVWXGLXDOHFHUFXULORUFRQ‫܊‬LQkQGPRGXOHOHGHVWXGLX‫܈‬LFRPSHWHQ‫܊‬HOHDIHUHQWHHODERUDWHVHSDUDW
SHQWUXJUXSHOHGHLQL‫܊‬LHUHGHDYDQVD‫܊‬LGHSHUIRUPDQ‫܊‬ăODSURSXQHUHDFRQVLOLXOXLSURIHVRUDODOSDODWXOXLFOXEXOXLFRSLLORU
Y DYL]HD]ăSURLHFWHOHGHVWDWHGHIXQF‫܊‬LL‫܈‬LGHEXJHWDOHSDODWXOXLFOXEXOXLFRSLLORU

ÌQH[HUFLWDUHDIXQF‫܊‬LHLGHDQJDMDWRU
D DQJDMHD]ăSHUVRQDOXOGLQXQLWDWHSULQvQFKHLHUHDFRQWUDFWHORULQGLYLGXDOHGHPXQFă
E vQWRFPH‫܈‬WH FRQIRUP OHJLL IL‫܈‬HOH SRVWXULORU SHQWUX SHUVRQDOXO GLQ VXERUGLQH UăVSXQGH GH VHOHF‫܊‬LD DQJDMDUHD
HYDOXDUHDSHULRGLFăIRUPDUHDPRWLYDUHD‫܈‬LvQFHWDUHDUDSRUWXULORUGHPXQFăDOHSHUVRQDOXOXLGLQXQLWDWH
F SURSXQH FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH YDFDQWDUHD SRVWXULORU RUJDQL]DUHD FRQFXUVXULORU SH SRVW ‫܈‬L DQJDMDUHD
SHUVRQDOXOXLGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLF
G vQGHSOLQH‫܈‬WH DWULEX‫܊‬LLOH SUHYă]XWH GH 0HWRGRORJLDFDGUX SULYLQG PRELOLWDWHD SHUVRQDOXOXL GLGDFWLF GH SUHGDUH GLQ
vQYă‫܊‬ăPkQWXOSUHXQLYHUVLWDUGH0HWRGRORJLDGHRFXSDUHDSRVWXULORUGLGDFWLFHFDUHVHYDFDQWHD]ăvQWLPSXODQXOXL‫܈‬FRODU
SUHFXP‫܈‬LGHDOWHDFWHQRUPDWLYHHODERUDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
H FRRUGRQHD]ăRUJDQL]DUHD‫܈‬LGHVIă‫܈‬XUDUHDFRQFXUVXOXLGHRFXSDUHDSRVWXULORUQHGLGDFWLFH
I DSUREăFRQFHGLLOHGHRGLKQăDOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLFSHED]DVROLFLWăULORU
VFULVHDOHDFHVWRUDFRQIRUPFRGXOXLPXQFLL‫܈‬LFRQWUDFWXOXLFROHFWLYGHPXQFăDSOLFDELO
J DSUREăFRQFHGLXIăUăSODWă‫܈‬L]LOHOLEHUHFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH‫܈‬LDOHFRQWUDFWXOXLFROHFWLYGHPXQFăDSOLFDELO
SHQWUXvQWUHJSHUVRQDOXOvQFRQGL‫܊‬LLOHDVLJXUăULLVXSOLQLULLDFWLYLWă‫܊‬LLDFHVWRUD
K FRRUGRQHD]ăFRPLVLDGHVDODUL]DUH‫܈‬LDSUREăWUHFHUHDSHUVRQDOXOXLVDODULDWDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWGHODRJUDGD‫܊‬LH
VDODULDOăODDOWDvQFRQGL‫܊‬LLOHSUHYă]XWHGHOHJLVOD‫܊‬LDvQYLJRDUH
L FRRUGRQHD]ă UHDOL]DUHD SODQXULORU GH IRUPDUH SURIHVLRQDOă vQ FRQFRUGDQ‫܊‬ă FX SUHYHGHULOH /HJLL QU FX
PRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH‫܈‬L&RGXOXLPXQFLL‫܈‬LVXSXQHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDSUREDUHDDFHVWRUD
M PRQLWRUL]HD]ăLPSOHPHQWDUHDSODQXULORUGHIRUPDUHSURIHVLRQDOăDSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLFDX[LOLDU
‫܈‬LQHGLGDFWLF

ÌQFDOLWDWHGHHYDOXDWRU
D DSUHFLD]ă SHUVRQDOXO GLGDFWLF GH SUHGDUH OD LQVSHF‫܊‬LLOH SHQWUX RE‫܊‬LQHUHD JUDGHORU GLGDFWLFH SUHFXP ‫܈‬L SHQWUX
DFRUGDUHDJUDGD‫܊‬LLORUGHPHULW
E FRRUGRQHD]ăHODERUDUHDSURFHGXULORULQWHUQHSULQFDUHHYDOXăULOHUH]XOWDWHORUvQYă‫܊‬ăULLFRQGXFODUHYL]XLUHDRIHUWHL
HGXFD‫܊‬LRQDOH‫܈‬LODPRGLILFDUHDSODQXOXLGHGH]YROWDUH
F VWDELOH‫܈‬WHVWUDWHJLDFULWHULLOH‫܈‬LLQVWUXPHQWHOHGHHYDOXDUHSHULRGLFăDSHUVRQDOXOXL
G FRRUGRQHD]ă SURLHFWDUHD ‫܈‬L LPSOHPHQWDUHD SURFHGXULORU GH DXWRHYDOXDUH LQVWLWX‫܊‬LRQDOă LQIRUPHD]ă 0LQLVWHUXO
(GXFD‫܊‬LHLFXSULYLUHODUH]XOWDWHOHGHH[FHS‫܊‬LHDOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFSHFDUHvOSURSXQHSHQWUXFRQIHULUHDGHGLVWLQF‫܊‬LL
‫܈‬LSUHPLLFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH

ÌQH[HUFLWDUHDIXQF‫܊‬LHLGHRUGRQDWRUGHFUHGLWH
D SURSXQHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHVSUHDSUREDUHSURLHFWXOGHEXJHW‫܈‬LUDSRUWXOGHH[HFX‫܊‬LHEXJHWDUă
E UăVSXQGHGHvQFDGUDUHDvQEXJHWXODSUREDW
F VHSUHRFXSăGHDWUDJHUHDGHUHVXUVHH[WUDEXJHWDUHFXUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUOHJDOH
G UăVSXQGHGHUHDOL]DUHDXWLOL]DUHDSăVWUDUHDFRPSOHWDUHD‫܈‬LPRGHUQL]DUHDED]HLPDWHULDOHDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
H XUPăUH‫܈‬WHPRGXOGHvQFDVDUHDYHQLWXULORU

17

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

I UăVSXQGH GH OHJDOLWDWHD DQJDMăULL ‫܈‬L XWLOL]ăULL FUHGLWHORU EXJHWDUH vQ OLPLWD ‫܈‬L FX GHVWLQD‫܊‬LD DSUREDWH SULQ EXJHWXO
SURSULX
J UăVSXQGHGHLQWHJULWDWHD‫܈‬LEXQDIXQF‫܊‬LRQDUHDEXQXULORUDIODWHvQDGPLQLVWUDUH
K UăVSXQGHGHRUJDQL]DUHD‫܈‬L‫܊‬LQHUHDOD]LDFRQWDELOLWă‫܊‬LL‫܈‬LSUH]HQWDUHDODWHUPHQDELODQ‫܊‬XULORUFRQWDELOH‫܈‬LDFRQWXULORU
GHH[HFX‫܊‬LHEXJHWDUă

'LUHFWRUXO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUvQGHSOLQH‫܈‬WH‫܈‬LXUPăWRDUHOHDWULEX‫܊‬LL
D FRRUGRQHD]ă DFWLYLWDWHD GH HODERUDUH D RIHUWHL HGXFD‫܊‬LRQDOH D XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW ‫܈‬L R SURSXQH VSUH DSUREDUH
FRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
E SURSXQHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHVSUHDSUREDUHUHJXODPHQWXOGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LL
F VWDELOH‫܈‬WHFRPSRQHQ‫܊‬DIRUPD‫܊‬LXQLORUGHVWXGLXvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
G HODERUHD]ăSURLHFWXOGHvQFDGUDUHFXSHUVRQDOGLGDFWLFGHSUHGDUHSUHFXP‫܈‬LVFKHPDGHSHUVRQDOGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬L
QHGLGDFWLF‫܈‬LOHVXSXQHVSUHDSUREDUHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
H VWDELOH‫܈‬WH SULQ GHFL]LH FRPSRQHQ‫܊‬D FRPLVLLORU GLQ FDGUXO XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW vQ ED]D KRWăUkULL FRQVLOLXOXL GH
DGPLQLVWUD‫܊‬LH
I DSUREăSULQGHFL]LHUHJXODPHQWHOHGHIXQF‫܊‬LRQDUHDOHFHUFXULORUDVRFLD‫܊‬LLORU‫܈‬WLLQ‫܊‬LILFHWHKQLFHVSRUWLYH‫܈‬LFXOWXUDO
DUWLVWLFHDOHHOHYLORUvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
J HODERUHD]ăLQVWUXPHQWHLQWHUQHGHOXFUXXWLOL]DWHvQDFWLYLWDWHDGHvQGUXPDUHFRQWURO‫܈‬LHYDOXDUHDWXWXURUDFWLYLWă‫܊‬LORU
FDUHVHGHVIă‫܈‬RDUăvQ3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU‫܈‬LOHVXSXQHVSUHDSUREDUHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
K FRQWUROHD]ă FDOLWDWHD SURFHVXOXL LQVWUXFWLYHGXFDWLY SULQ YHULILFDUHD GRFXPHQWHORU SULQ DVLVWHQ‫܊‬H OD RUH ‫܈‬L SULQ
SDUWLFLSăULODGLYHUVHDFWLYLWă‫܊‬LHGXFDWLYH
L vQFXUVXOXQXLDQ‫܈‬FRODUGLUHFWRUXOHIHFWXHD]ăVăSWăPkQDODVLVWHQ‫܊‬HODDFWLYLWă‫܊‬LOHGHVIă‫܈‬XUDWHDVWIHOvQFkWILHFDUHFDGUX
GLGDFWLFVăILHDVLVWDWFHOSX‫܊‬LQRGDWăSHVHPHVWUX
M PRQLWRUL]HD]ăDFWLYLWDWHDGHIRUPDUHFRQWLQXăDSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGLQXQLWDWH
N PRQLWRUL]HD]ă DFWLYLWDWHD FDGUHORU GLGDFWLFH GHEXWDQWH ‫܈‬L VSULMLQă LQWHJUDUHD DFHVWRUD vQ FROHFWLYXO XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQW
O FRQVHPQHD]ă]LOQLFvQFRQGLFDGHSUH]HQ‫܊‬ăDEVHQ‫܊‬HOH‫܈‬LvQWkU]LHULOHODRUHOHGHFXUVDOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFSUHFXP
‫܈‬LDEVHQ‫܊‬HOH‫܈‬LvQWkU]LHULOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLFGHODSURJUDPXOGHOXFUX
P v‫܈‬LDVXPăDOăWXULGHFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHUăVSXQGHUHDSXEOLFăSHQWUXSHUIRUPDQ‫܊‬HOHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWSH
FDUHRFRQGXFH
Q DVLJXUăDUKLYDUHDGRFXPHQWHORURILFLDOH‫܈‬L‫܈‬FRODUH
R UăVSXQGH GH vQWRFPLUHD HOLEHUDUHD UHFRQVWLWXLUHD DQXODUHD FRPSOHWDUHD ‫܈‬L JHVWLRQDUHD GRFXPHQWHORU ‫܈‬FRODUH
UăVSXQGH GH vQWRFPLUHD HOLEHUDUHD UHFRQVWLWXLUHD DQXODUHD FRPSOHWDUHD PRGLILFDUHD UHFWLILFDUHD ‫܈‬L JHVWLRQDUHD
GRFXPHQWHORUGHHYLGHQ‫܊‬ă‫܈‬FRODUă
S DSUREăYL]LWDUHD3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGHFăWUHSHUVRDQHGLQDIDUDXQLWă‫܊‬LLLQFOXVLYGHFăWUHUHSUH]HQWDQ‫܊‬LDL
PDVVPHGLD )DF H[FHS‫܊‬LH GH OD DFHDVWă SUHYHGHUH UHSUH]HQWDQ‫܊‬LL LQVWLWX‫܊‬LLORU FX GUHSW GH vQGUXPDUH ‫܈‬L FRQWURO DVXSUD
XQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHFXP‫܈‬LSHUVRDQHOHFDUHSDUWLFLSăODSURFHVXOGHPRQLWRUL]DUH‫܈‬LHYDOXDUHDFDOLWă‫܊‬LLVLVWHPXOXL
GHvQYă‫܊‬ăPkQW
T UăVSXQGHGHUHDOL]DUHDXWLOL]DUHDSăVWUDUHDFRPSOHWDUHD‫܈‬LPRGHUQL]DUHDED]HLPDWHULDOH‫܈‬LVSRUWLYHDXQLWă‫܊‬LLGH
vQYă‫܊‬ăPkQW
U UăVSXQGHGHvQWRFPLUHDFRUHFWă‫܈‬LODWHUPHQDVWDWHORUOXQDUHGHSODWăDGUHSWXULORUVDODULDOH
V UăVSXQGHGHUHVSHFWDUHDFRQGL‫܊‬LLORU‫܈‬LDH[LJHQ‫܊‬HORUSULYLQGQRUPHOHGHLJLHQă‫܈‬FRODUăGHSURWHF‫܊‬LH‫܈‬LVHFXULWDWHvQ
PXQFăGHSURWHF‫܊‬LHFLYLOă‫܈‬LGHSD]ăFRQWUDLQFHQGLLORU
W DSOLFăVDQF‫܊‬LXQLSHQWUXDEDWHULOHGLVFLSOLQDUHVăYkU‫܈‬LWHGHSHUVRQDOXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQOLPLWDSUHYHGHULORU
OHJDOHvQYLJRDUH
X UăVSXQGHGHWUDQVPLWHUHDFRUHFWă‫܈‬LODWHUPHQDGDWHORUVROLFLWDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
Y UDSRUWHD]ă'LUHF‫܊‬LHLJHQHUDOHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUvQWLPSXOFHOPDLVFXUWRULFHVLWXD‫܊‬LHGHQDWXUăVăDIHFWH]H
SURFHVXOLQVWUXFWLYHGXFDWLYVDXLPDJLQHDXQLWă‫܊‬LL
Z GLUHFWRUXOvQGHSOLQH‫܈‬WH‫܈‬LDOWHDWULEX‫܊‬LLVWDELOLWHGHFăWUHFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHSRWULYLWOHJLLSUHFXP‫܈‬LRULFHDOWH
DWULEX‫܊‬LLUH]XOWkQGGLQSUHYHGHULOHOHJDOHvQYLJRDUH‫܈‬LFRQWUDFWHOHFROHFWLYHGHPXQFăDSOLFDELOH
3HQWUXUHDOL]DUHDDWULEX‫܊‬LLORUVDOHGLUHFWRUXOVHFRQVXOWăFXUHSUH]HQWDQ‫܊‬LLRUJDQL]D‫܊‬LLORUVLQGLFDOHUHSUH]HQWDWLYHODQLYHO
GH VHFWRU GH DFWLYLWDWH GH vQYă‫܊‬ăPkQW SUHXQLYHUVLWDU GLQ XQLWDWHD GH vQYă‫܊‬ăPkQW ‫܈‬LVDX GXSă FD] FX UHSUH]HQWDQ‫܊‬LL
VDODULD‫܊‬LORUGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHOHJDOH
ÌQOLSVăGLUHFWRUXODUHREOLJD‫܊‬LDGHDGHOHJDDWULEX‫܊‬LLOHFăWUHGLUHFWRUXODGMXQFWVDXFăWUHXQDOWFDGUXGLGDFWLFPHPEUX
DOFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH1HvQGHSOLQLUHDDFHVWHLREOLJD‫܊‬LLFRQVWLWXLHDEDWHUHGLVFLSOLQDUă‫܈‬LVHVDQF‫܊‬LRQHD]ăFRQIRUP
OHJLL

0LQLVWUXOHGXFD‫܊‬LHL'LUHFWRU18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 31

'&2175$&7'(0$1$*(0(17
'LUHFWRUDGMXQFW3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL 

,3ăU‫܊‬LOHFRQWUDFWDQWH
 'RPQXO vQ FDOLWDWH GH PLQLVWUX UHSUH]HQWkQG 0LQLVWHUXO (GXFD‫܊‬LHL FX VHGLXO vQ
%XFXUH‫܈‬WLVWU*UDO%HUWKHORWQUVHFWRUXO
‫܈‬L
 'RDPQD'RPQXO &13 GRPLFLOLDWă vQ VWU
 QU EO VF DS VHFWRUXOMXGH‫܊‬XO DYkQG FDUWHD GH LGHQWLWDWH VHULD
QUHOLEHUDWăGHvQFDOLWDWHGHGLUHFWRUDGMXQFWOD3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUFX
VHGLXOvQ%XFXUH‫܈‬WL%G7LQHUHWXOXLQUVHFWRUXOWHOQXPLWvQIXQF‫܊‬LHSULQ2UGLQXOPLQLVWUXOXL
HGXFD‫܊‬LHLQUGLQ

,,2ELHFWXOFRQWUDFWXOXL
0LQLVWHUXO (GXFD‫܊‬LHL SULQ PLQLVWUX vQFUHGLQ‫܊‬HD]ă GLUHFWRUXOXL DGMXQFW FRQGXFHUHD vQGUXPDUHD FRQWUROXO ‫܈‬L
DGPLQLVWUDUHD 3DODWXOXL 1D‫܊‬LRQDO DO &RSLLORU GLQ %XFXUH‫܈‬WL vQ FRQFRUGDQ‫܊‬ă FX VWUDWHJLD ‫܈‬L GLUHF‫܊‬LLOH GH GH]YROWDUH D
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSUHXQLYHUVLWDUVWDELOLWHSULQRELHFWLYHOHUHIRUPHLHGXFD‫܊‬LRQDOHvQSODQQD‫܊‬LRQDO‫܈‬LORFDO

,,,'XUDWDFRQWUDFWXOXL
3UH]HQWXOFRQWUDFWVHvQFKHLHSHRSHULRDGăGHWHUPLQDWăGHDQLvQFHSkQGFXGDWDHPLWHULLRUGLQXOXLGHPLQLVWUXGH
QXPLUHvQIXQF‫܊‬LH

,9$WULEX‫܊‬LLOHGUHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXLDGMXQFW
$WULEX‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXLDGMXQFWDO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WLVXQWFHOHSUHYă]XWHvQ5HJXODPHQWXO
GH RUJDQL]DUH ‫܈‬L IXQF‫܊‬LRQDUH D XQLWă‫܊‬LORU FDUH RIHUă DFWLYLWDWH H[WUD‫܈‬FRODUă DSUREDW SULQ 2UGLQXO PLQLVWUXOXL HGXFD‫܊‬LHL
FHUFHWăULLWLQHUHWXOXL‫܈‬LVSRUWXOXLQUFXPRGLILFăULOHXOWHULRDUH
'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHJHQHUDOHDOHGLUHFWRUXOXLDGMXQFWGHFXUJGLQ
SUHYHGHULOH/HJLLHGXFD‫܊‬LHLQD‫܊‬LRQDOHQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
SUHYHGHULOH5HJXODPHQWXOXLGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUDSUREDWSULQRUGLQ
GHPLQLVWUX
SUHYHGHULOH5HJXODPHQWXOXLGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUFDUHRIHUăDFWLYLWDWHH[WUD‫܈‬FRODUăDSUREDWSULQ
RUGLQGHPLQLVWUX
SUHYHGHULOHOHJLVOD‫܊‬LHL‫܈‬LDFWHORUQRUPDWLYHVXEVHFYHQWH/HJLLQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
RUGLQHOHLQVWUXF‫܊‬LXQLOH‫܈‬LSUHFL]ăULOHHPLVHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
KRWăUkULOHFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
$OWHGUHSWXUL‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLFRQWUDFWXDOH
D DSOLFăVWUDWHJLLOHHGXFD‫܊‬LRQDOHSURPRYDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLOD3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WLvQ
FRQFRUGDQ‫܊‬ăFXRELHFWLYHOHSROLWLFLLQD‫܊‬LRQDOHvQGRPHQLXOHGXFD‫܊‬LHL
E SDUWLFLSăODSURJUDPHOHGHIRUPDUHSHUIHF‫܊‬LRQDUHvQGRPHQLXOPDQDJHPHQWXOXLHGXFD‫܊‬LRQDO
F DVLJXUăDOăWXULGHGLUHFWRUFDOLWDWHDHGXFD‫܊‬LHLIXUQL]DWHGH3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL
G vQGHSOLQH‫܈‬WH WRDWH DWULEX‫܊‬LLOH FRQIHULWH SULQ IL‫܈‬D SRVWXOXL GH FăWUH GLUHFWRU vQ VXERUGLQHD FăUXLD v‫܈‬L GHVIă‫܈‬RDUă
DFWLYLWDWHD
H UăVSXQGH DOăWXUL GH GLUHFWRU GH DSOLFDUHD ‫܈‬L UHVSHFWDUHD OHJLVOD‫܊‬LHL vQ RUJDQL]DUHD FRQGXFHUHD ‫܈‬L GHVIă‫܈‬XUDUHD
SURFHVXOXLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
I v‫܈‬LGHFODUăDYHUHDODvQFHSXWXO‫܈‬LVIkU‫܈‬LWXOFRQWUDFWXOXL
J vQSHULRDGDH[HFXWăULLFRQWUDFWXOXLEHQHILFLD]ăGHUH]HUYDUHDFDWHGUHLSHFDUHHVWHWLWXODU
K EHQHILFLD]ăGHXQFRQFHGLXGHRGLKQăGH]LOHOXFUăWRDUHSHDQFRQIRUP1RUPHORUPHWRGRORJLFHSULYLQGHIHFWXDUHD
FRQFHGLXOXLGHRGLKQăDOSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGHFRQGXFHUHGHvQGUXPDUH‫܈‬LFRQWURO‫܈‬LDOSHUVRQDOXOXLGH
FHUFHWDUHGLQvQYă‫܊‬ăPkQWXOGHVWDWDSUREDWHSULQ2UGLQXOPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHLQU

9'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHL
 6ă DVLJXUH GLUHFWRUXOXL DGMXQFW GHSOLQă OLEHUWDWH vQ FRQGXFHUHD RUJDQL]DUHD ‫܈‬L FRRUGRQDUHD vQYă‫܊‬ăPkQWXOXL
SUHXQLYHUVLWDUOD QLYHOXO 3DODWXOXL 1D‫܊‬LRQDODO &RSLLORUGLQ %XFXUH‫܈‬WL OLPLWăULOH ILLQG FHOH SUHYă]XWH GH UHJOHPHQWăULOH
OHJDOH
6ăDVLJXUHGLUHFWRUXOXLDGMXQFWFRQGL‫܊‬LLOHOHJDOHSHQWUXD‫܈‬LvQGHSOLQLREOLJD‫܊‬LLOHFXSULQVHvQSUH]HQWXOFRQWUDFW
&XSULOHMXOHODERUăULLEXJHWXOXL‫܈‬LDUHFWLILFăULORUGHEXJHWYDXUPăULFXSULRULWDWHDFRSHULUHDFDSLWROHORUGHYHQLWXUL
‫܈‬LFKHOWXLHOLGHILFLWDUHDOHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWLQFOXVLYVXSOLPHQWDUHDIRQGXULORUGHIDOFDWHGHODEXJHWXOGHVWDW
5ăVSXQGHGHUHSDUWL]DUHDVXPHORUFăWUH3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL‫܈‬LOHVXSXQHDSUREăULLDXWRULWă‫܊‬LL
GHOLEHUDWLYH


19

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

9,/RLDOLWDWH‫܈‬LFRQILGHQ‫܊‬LDOLWDWH
3HGXUDWDSUH]HQWXOXLFRQWUDFW‫܈‬LvQFăRSHULRDGăGHDQLGHODvQFHWDUHDFRQWUDFWXOXLGHPDQDJHPHQWGLUHFWRUXODGMXQFW
HVWHREOLJDWVăSăVWUH]HFXULJXUR]LWDWHFRQILGHQ‫܊‬LDOLWDWHDDVXSUDGDWHORU‫܈‬LLQIRUPD‫܊‬LLORUFDUHQXVXQWGHVWLQDWHSXEOLFLWă‫܊‬LL
VDXFDUHVXQWSUH]HQWDWHFXDFHVWFDUDFWHUGHPLQLVWHUVDXGHDXWRULWDWHDH[HFXWLYăDDGPLQLVWUD‫܊‬LHLSXEOLFHORFDOH
'LUHFWRUXOXLDGMXQFWvLVXQWLQWHU]LVHRULFHDFWLYLWă‫܊‬LFRQWUDUHSROLWLFLL0LQLVWHUXOXL(GXFD‫܊‬LHLvQGRPHQLXOHGXFD‫܊‬LHL

9,,5ăVSXQGHUHDSăU‫܊‬LORU
3HQWUXQHvQGHSOLQLUHDVDXvQGHSOLQLUHDQHFRUHVSXQ]ăWRDUHDREOLJD‫܊‬LLORUGLQSUH]HQWXOFRQWUDFWSăU‫܊‬LOHUăVSXQGSRWULYLW
OHJLL
 'LUHFWRUXO DGMXQFW UăVSXQGH GLVFLSOLQDU ‫܈‬LVDX SDWULPRQLDO SHQWUX GDXQHOH SURGXVH SULQ RULFH DFW DO VăX FRQWUDU
LQWHUHVHORUvQYă‫܊‬ăPkQWXOXLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWVDXDFWHGHJHVWLXQHGHIHFWXRDVă
ÌQFD]XOvQFDUHVXQWLQGLFLLSULYLQGVăYkU‫܈‬LUHDXQHLLQIUDF‫܊‬LXQLvQOHJăWXUăFXH[HFXWDUHDFRQWUDFWXOXLVăYkU‫܈‬LUHDXQRU
IDSWHGHFRUXS‫܊‬LHVDXDXQRUIDSWHFHDWHQWHD]ăODEXQHOHPRUDYXULYRUILVHVL]DWHRUJDQHOHFRPSHWHQWH

9,,,6XVSHQGDUHDFRQWUDFWXOXL
&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWSRDWHILVXVSHQGDWvQED]DKRWăUkULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO
&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WLvQFD]XOvQFDUHGLUHFWRUXODGMXQFWDIRVWWULPLVvQMXGHFDWăSHQWUXIDSWHSHQDOHLQFRPSDWLELOHFX
IXQF‫܊‬LDGH‫܊‬LQXWăSkQăODUăPkQHUHDGHILQLWLYăDKRWăUkULLMXGHFăWRUH‫܈‬WLVDXvQFD]XOvQFDUHvPSRWULYDDFHVWXLDVDOXDWvQ
FRQGL‫܊‬LLOH&RGXOXLGHSURFHGXUăSHQDOăPăVXUDFRQWUROXOXLMXGLFLDURULDFRQWUROXOXLMXGLFLDUSHFDX‫܊‬LXQHGDFăvQVDUFLQD
DFHVWXLD DX IRVW VWDELOLWH REOLJD‫܊‬LL FDUH vPSLHGLFă H[HFXWDUHD FRQWUDFWXOXL GH PDQDJHPHQW SUHFXP ‫܈‬L vQ FD]XO vQ FDUH
GLUHFWRUXODGMXQFWHVWHDUHVWDWODGRPLFLOLXÌQFD]XOUHJOHPHQWăULORUOHJDOHLQWHUYHQLWHXOWHULRUvQFKHLHULLFRQWUDFWXOXL‫܈‬L
FDUHvLVXQWDSOLFDELOHSăU‫܊‬LOHYRUSXWHDPRGLILFDFRQWUDFWXOQXPDLFRUHVSXQ]ăWRUDFHVWRUD
&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWVHVXVSHQGăGHGUHSWvQXUPăWRDUHOHVLWXD‫܊‬LL
D FRQFHGLXGHPDWHUQLWDWH‫܈‬LVDXFRQFHGLXGHvQJULMLUHDFRSLOXOXL
E FRQFHGLXSHQWUXLQFDSDFLWDWHWHPSRUDUăGHPXQFă
F SHSHULRDGDvQFDUHGLUHFWRUXODGMXQFWVHDIOăvQFDUDQWLQă
G H[HUFLWDUHD XQHL IXQF‫܊‬LL GH vQGUXPDUH ‫܈‬L FRQWURO VDX D XQHL IXQF‫܊‬LL GH FRQGXFHUH vQ VLVWHPXO GH vQYă‫܊‬ăPkQW
SUHXQLYHUVLWDU
H H[HUFLWDUHDXQHLIXQF‫܊‬LLvQFDGUXOXQHLDXWRULWă‫܊‬LH[HFXWLYHRULOHJLVODWLYHSHWRDWăGXUDWDPDQGDWXOXL
I vQGHSOLQLUHDXQHLIXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUHVDODUL]DWHvQVLQGLFDW
J vQFD]XOvQFDUHVDODULDWXOHVWHDUHVWDWSUHYHQWLYvQFRQGL‫܊‬LLOH/HJLLQUSULYLQG&RGXOGHSURFHGXUăSHQDOă
FXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
K IRU‫܊‬ăPDMRUă
L vQDOWHFD]XULH[SUHVSUHYă]XWHGHOHJH

,;0RGLILFDUHDFRQWUDFWXOXL
3UHYHGHULOHSUH]HQWXOXLFRQWUDFWGHPDQDJHPHQWSRWILPRGLILFDWHSULQDFWDGL‫܊‬LRQDOFXDFRUGXODPEHORUSăU‫܊‬L
3ăU‫܊‬LOHYRUDGDSWDSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQWFRUHVSXQ]ăWRUUHJOHPHQWăULORUOHJDOHFDUHvLVXQWDSOLFDELOH
LQWHUYHQLWHXOWHULRUvQFKHLHULLDFHVWXLDvQPRGREOLJDWRULX

;ÌQFHWDUHDFRQWUDFWXOXL
$3UH]HQWXOFRQWUDFWvQFHWHD]ăGHGUHSWvQXUPăWRDUHOHVLWXD‫܊‬LL
/DH[SLUDUHDSHULRDGHLSHQWUXFDUHDIRVWvQFKHLDWLQGLIHUHQWGHSHULRDGHOHGHVXVSHQGDUHDOHDFHVWXLD&RQWUDFWXOGH
PDQDJHPHQW QX SRDWH IL SUHOXQJLW FD XUPDUH D VXVSHQGăULL SHVWH WHUPHQXO SHQWUX FDUH D IRVW vQFKHLDW LQGLIHUHQW GH
SHULRDGHOHGHVXVSHQGDUHDOHDFHVWXLD
'DFăSHSHULRDGDPDQGDWXOXLGLUHFWRUXODGMXQFWDRE‫܊‬LQXWvQXUPDHYDOXăULLDQXDOHVDXvQXUPDLQVSHF‫܊‬LHLHIHFWXDWH
GHLQVSHFWRUDWXO‫܈‬FRODURULGHFăWUH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHLFDOLILFDWLYXOQHVDWLVIăFăWRU
ÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDv‫܈‬LSLHUGHFDOLWDWHDGHFDGUXGLGDFWLFWLWXODU
3ULQGHFHV
ÌQFD]XOUHRUJDQL]ăULLDGPLQLVWUDWLYWHULWRULDOHVDXDOUHVWUXFWXUăULLUH‫܊‬HOHL‫܈‬FRODUHSULQSLHUGHUHDSHUVRQDOLWă‫܊‬LLMXULGLFH
DXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
ÌQFD]XOvQFDUHGXSăILQDOL]DUHDFRQFXUVXOXLVHFRQVWDWăIDOVXOvQGHFODUD‫܊‬LLvQvQVFULVXULRILFLDOH‫܈‬LVXEVHPQăWXUă
SULYDWăQHUHVSHFWDUHDFRQGL‫܊‬LLORUGHvQVFULHUHODFRQFXUVVDXFHORUUHIHULWRDUHODDXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUGLQGRVDUXO
GHvQVFULHUHODFRQFXUV

%$OWHVLWXD‫܊‬LLGHvQFHWDUH
 3HQWUX QHUHVSHFWDUHD FX YLQRYă‫܊‬LH D REOLJD‫܊‬LLORU FRQWUDFWXDOH SUHFXP ‫܈‬L SHQWUX VăYkU‫܈‬LUHD XQHL IDSWH GH QDWXUD
DEDWHULORUGLVFLSOLQDUHSRWULYLWGLVSR]L‫܊‬LLORUDUWDOLQ OLWH ‫܈‬LI GLQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHVDXGHQDWXUDFHORUFDUHDQJDMHD]ăUăVSXQGHUHSDWULPRQLDOăFLYLOăVDXSHQDOă

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 33

3ULQGHQXQ‫܊‬DUHDXQLODWHUDOăDFRQWUDFWXOXLGHFăWUHGLUHFWRUXODGMXQFWFXUHVSHFWDUHDWHUPHQXOXLGHSUHDYL]SHQWUX
IXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUH
3ULQDFRUGXOSăU‫܊‬LORU
ÌQXUPDSXQHULLVXELQWHUGLF‫܊‬LHMXGHFăWRUHDVFăDGLUHFWRUXOXLDGMXQFW
ÌQFD]XOHOLEHUăULLvQFRQIRUPLWDWHFXGLVSR]L‫܊‬LLOHDUWDOLQ GLQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUH

;,/LWLJLL
/LWLJLLOHL]YRUkWHGLQvQFKHLHUHDH[HFXWDUHDPRGLILFDUHDvQFHWDUHDSUH]HQWXOXLFRQWUDFWQHUH]ROYDWHSHFDOHDPLDELOă
VXQWGHFRPSHWHQ‫܊‬DLQVWDQ‫܊‬HORUMXGHFăWRUH‫܈‬WLGHFRQWHQFLRVDGPLQLVWUDWLY

;,,'LVSR]L‫܊‬LLILQDOH
 3UHYHGHULOH SUH]HQWXOXL FRQWUDFW VH FRPSOHWHD]ă FX GLVSR]L‫܊‬LLOH /HJLL QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L FRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHSUHFXP‫܈‬LDOHDOWRUDFWHQRUPDWLYHGDFăQXFRQWUDYLQOHJLVOD‫܊‬LHLVSHFLILFHGRPHQLXOXLHGXFD‫܊‬LH
(YDOXDUHDDFWLYLWă‫܊‬LLGLUHFWRUXOXLDGMXQFWVHIDFHSHED]DPHWRGRORJLHLHODERUDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
)L‫܈‬DSRVWXOXLFRQ‫܊‬LQHPLQLPGLVSR]L‫܊‬LLOHGLQIL‫܈‬DFDGUXDSRVWXOXLDQH[ăODSUH]HQWXOFRQWUDFWGHPDQDJHPHQW

0LQLVWUXOHGXFD‫܊‬LHL'LUHFWRUDGMXQFW

    

21

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

$1(;Ă
OD&RQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWQU

),‫܇‬$&$'58$32678/8,
',5(&725$'-81&73$/$78/1$‫܉‬,21$/$/&23,,/25',1%8&85(‫܇‬7,

)XQF‫܊‬LD'LUHFWRUDGMXQFW
1XPHOH‫܈‬LSUHQXPHOH
8QLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORUGLQ%XFXUH‫܈‬WL
6WXGLL
$QXODEVROYLULL
6SHFLDOLWDWHD
9HFKLPHvQvQYă‫܊‬ăPkQW
*UDGXOGLGDFWLF
2EOLJD‫܊‬LDGHSUHGDUHRUHVăSWăPkQă
1XPLUHSULQ2UGLQXOPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHLQU
'DWDQXPLULLvQIXQF‫܊‬LDGHFRQGXFHUH
9HFKLPHvQIXQF‫܊‬LHDQL

,QWHJUDUHDvQVWUXFWXUDRUJDQL]DWRULFă
3RVWXOLPHGLDWVXSHULRUGLUHFWRUXO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
6XERUGRQăULSHUVRQDOXOGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLFGLQ3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU

5HOD‫܊‬LLGHPXQFă
,HUDUKLFHGLUHFWRUXO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
)XQF‫܊‬LRQDOH LQVSHFWRUL FRQVLOLHUL GLQ FDGUXO 0LQLVWHUXOXL (GXFD‫܊‬LHL FX DWULEX‫܊‬LL SULYLQG DFWLYLWDWHD H[WUD‫܈‬FRODUă
GLUHFWRULGLUHFWRULDGMXQF‫܊‬LDLDOWRUXQLWă‫܊‬LGHvQYă‫܊‬ăPkQW
'HFRODERUDUHLQVSHFWRUDWH‫܈‬FRODUHIXUQL]RULGHHGXFD‫܊‬LH‫܈‬LGHIRUPDUHVWUXFWXULFRQVXOWDWLYHGLQvQYă‫܊‬ăPkQWVLQGLFDWH
RUJDQL]D‫܊‬LLQHJXYHUQDPHQWDOH
'HFRRUGRQDUH‫܈‬HILLFRPLVLLORUGHOXFUX‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDOHGLQ3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU

$WULEX‫܊‬LLVSHFLILFHSRVWXOXL
0DQDJHPHQWXOGHFXUULFXOXP
D FRODERUHD]ăFXGLUHFWRUXOODFRQFHSHUHDSODQXOXLPDQDJHULDOSURSULX
E XUPăUH‫܈‬WHDSOLFDUHDSUHYHGHULORUGLQGRFXPHQWHOHGHSURLHFWDUHGLGDFWLFăVSHFLILFHDFWLYLWă‫܊‬LLGLQ3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO
&RSLLORU
F UHDOL]HD]ăvQFRODERUDUHFXGLUHFWRUXOSURLHFWXOGHvQFDGUDUHSHQWUXFDGUHOHGLGDFWLFHGLQXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
G FRODERUHD]ăFXGLUHFWRUXO‫܈‬FROLLFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH‫܈‬LFRQVLOLXOSURIHVRUDOODDOFăWXLUHD‫܈‬LSURPRYDUHDRIHUWHL
HGXFD‫܊‬LRQDOHSHQWUXDQXO‫܈‬FRODUXUPăWRU
H FRRUGRQHD]ăDFWLYLWă‫܊‬LOHGHUHDOL]DUHDRIHUWHLHGXFD‫܊‬LRQDOH
I FRQWUROHD]ăFDOLWDWHDSURFHVXOXLLQVWUXFWLYHGXFDWLY
J HODERUHD]ăRSODQLILFDUHDLQVSHF‫܊‬LLORUvQFRQFRUGDQ‫܊‬ăFXSODQXOPDQDJHULDODOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWDVWIHOvQFkWVă
VHUHDOL]H]HDVLVWHQ‫܊‬HODRUHLDUILHFDUHFDGUXGLGDFWLFVăILHDVLVWDWFHOSX‫܊‬LQRGDWăSHVHPHVWUX
K UăVSXQGHDOăWXULGHGLUHFWRUGHUHVSHFWDUHDQRUPHORUGHLJLHQă‫܈‬FRODUăGHSURWHF‫܊‬LHDPXQFLLGHSURWHF‫܊‬LHFLYLOă‫܈‬L
GHSD]ăFRQWUDLQFHQGLLORUvQvQWUHDJDXQLWDWHGHvQYă‫܊‬ăPkQW
L FRODERUHD]ăFXGLUHFWRUXOODHODERUDUHDPDWHULDOHORUGHSURLHFWDUHSODQLILFDUH‫܈‬LHYDOXDUHDDFWLYLWă‫܊‬LLGHVIă‫܈‬XUDWHvQ
3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
M GLVSXQHDIL‫܈‬DUHDQRXWă‫܊‬LORUOHJLVODWLYHODDYL]LHUXOLQVWLWX‫܊‬LHL
N FRODERUHD]ăODHODERUDUHDGLYHUVHORULQVWUXPHQWHGHHYDOXDUHDDFWLYLWă‫܊‬LLSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHGLGDFWLF
DX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLF
O PRQLWRUL]HD]ăSUH]HQ‫܊‬DSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFODRUH
P UăVSXQGHDOăWXULGHGLUHFWRUGHDVLJXUDUHDGHVIă‫܈‬XUăULLSURFHVXOXLLQVWUXFWLYHGXFDWLY
Q FRODERUHD]ăODHODERUDUHD‫܈‬LVDXPRGLILFDUHDIL‫܈‬HLSRVWXOXLDQJDMD‫܊‬LORU‫܈‬LDIL‫܈‬HLGHHYDOXDUHDQXDOăDSHUVRQDOXOXL
R RUJDQL]HD]ăFRQFXUVXULOH‫܈‬FRODUHFDUHVHGHVIă‫܈‬RDUăOD3DODWXO1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
S JHVWLRQHD]ăVLWHXO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU

0DQDJHPHQWXOUHVXUVHORUXPDQH
D FRRUGRQHD]ăvQWRFPLUHDED]HORUGHGDWH‫܈‬LDVLWXD‫܊‬LLORUVWDWLVWLFHODQLYHOXO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
E PRQLWRUL]HD]ă DFWLYLWDWHD FDGUHORU GLGDFWLFH GHEXWDQWH ‫܈‬L VSULMLQă LQWHJUDUHD DFHVWRUD vQ FROHFWLYXO XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQW

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 35

F PHGLD]ăQHJRFLD]ăUH]ROYă VWăULOH FRQIOLFWXDOH GH OD QLYHOXO XQLWă‫܊‬LL ‫܈‬L LQIRUPHD]ă GLUHFWRUXO GH PRGXO vQ FDUH D
VROX‫܊‬LRQDWILHFDUHSUREOHPă
G FRQVHPQHD]ăvQFRQGLFDGHSUH]HQ‫܊‬ăDEVHQ‫܊‬HOH‫܈‬LvQWkU]LHULOHODRUHDOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFGHSUHGDUHSUHFXP‫܈‬L
DOHSHUVRQDOXOXLGLGDFWLFDX[LOLDU‫܈‬LQHGLGDFWLF

'H]YROWDUHDJHQHUDOăDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LUHOD‫܊‬LLFRPXQLWDUH
D LQIRUPHD]ă WRDWH FDWHJRULLOH ‫܈‬L RUJDQL]D‫܊‬LLOH LQWHUHVDWH EHQHILFLDUH vQ OHJăWXUă FX RIHUWD HGXFD‫܊‬LRQDOă D 3DODWXOXL
1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
E GH]YROWăDOăWXULGHGLUHFWRUXO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU‫܈‬LGHPHPEULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHUHOD‫܊‬LLGH
SDUWHQHULDWFXGLYHUVHRUJDQL]D‫܊‬LLFRPXQLWDWHDORFDOăPHGLXOORFDOGHDIDFHUL
F DVLJXUă DOăWXUL GH GLUHFWRUXO 3DODWXOXL 1D‫܊‬LRQDO DO &RSLLORU ‫܈‬L GH PHPEULL FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH FDGUXO
RUJDQL]DWRULF‫܈‬LIDFLOLWHD]ăUHOD‫܊‬LLOHGHSDUWHQHULDWFXSăULQ‫܊‬LLIDPLOLLOHHOHYLORU
G VHSUHRFXSăGHDWUDJHUHDGHUHVXUVHH[WUDEXJHWDUHSUHFXPVSRQVRUL]ăULGRQD‫܊‬LLFRQVXOWDQ‫܊‬ăFROHFWDUHGHPDWHULDOH
‫܈‬LGHODQVDUHGHSURLHFWHFXILQDQ‫܊‬DUHLQWHUQăVDXH[WHUQă

$OWHDWULEX‫܊‬LL
D vQORFXLH‫܈‬WHGLUHFWRUXO‫܈‬LvQGHSOLQH‫܈‬WHDWULEX‫܊‬LLOHGHOHJDWHSHRSHULRDGăGHWHUPLQDWăvQOLSVDGLUHFWRUXOXLvQED]DXQHL
GHFL]LL
E FRRUGRQHD]ăvQGUXPă‫܈‬LPRQLWRUL]HD]ăLPSOHPHQWDUHD‫܈‬LGH]YROWDUHD6LVWHPXOXLGHFRQWUROLQWHUQPDQDJHULDOGLQ
FDGUXOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
F DSUHFLD]ăDOăWXULGHGLUHFWRUXOXQLWă‫܊‬LL‫܈‬FRODUHSHUVRQDOXOGLGDFWLFGHSUHGDUHODLQVSHF‫܊‬LLOHSHQWUXRE‫܊‬LQHUHDJUDGHORU
GLGDFWLFH‫܈‬LDFRUGDUHDJUDGD‫܊‬LLORUGHPHULW
G UăVSXQGHvQID‫܊‬DGLUHFWRUXOXLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHFRQVLOLXOXLSURIHVRUDODOWRURUJDQHGHHYDOXDUH‫܈‬LFRQWURO
SHQWUXDFWLYLWDWHDGHVIă‫܈‬XUDWăFRQIRUPIL‫܈‬HLSRVWXOXL
H RULFHDOWHDWULEX‫܊‬LLVWDELOLWHSULQIL‫܈‬DSRVWXOXLGHGLUHFWRUXO3DODWXOXL1D‫܊‬LRQDODO&RSLLORU
5ăVSXQGHUHDGLVFLSOLQDUă
1HvQGHSOLQLUHD VDUFLQLORU GH VHUYLFLX VDX vQGHSOLQLUHD ORU vQ PRG QHFRUHVSXQ]ăWRU DWUDJH GXSă VLQH GLPLQXDUHD
FDOLILFDWLYXOXL‫܈‬LVDXVDQF‫܊‬LRQDUHDGLVFLSOLQDUăFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJLORUvQYLJRDUH

0LQLVWUXOHGXFD‫܊‬LHL    'LUHFWRU
    

'LUHFWRUDGMXQFW
23

36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

$QH[DQU
$QH[DQUODPHWRGRORJLH 

&2175$&7'(0$1$*(0(17$'0,1,675$7,9),1$1&,$5

,3ăU‫܊‬LOHFRQWUDFWDQWH
 'RPQXO'RDPQD vQ FDOLWDWH GH SULPDU DO PXQLFLSLXOXLRUD‫܈‬XOXLFRPXQHL
DOHVvQIXQF‫܊‬LHODGDWDGHUHSUH]HQWkQGPXQLFLSLXORUD‫܈‬XOFRPXQDFXVHGLXO
vQVWUQU‫܈‬L
 'RPQXO'RDPQD GRPLFLOLDWGRPLFLOLDWă vQ ORFDOLWDWHD VWU
QUEOVFDSMXGH‫܊‬XOVHFWRUXOFHWă‫܊‬HDQURPkQDYkQGDFWXOGHLGHQWLWDWH
VHULDQU&13HOLEHUDWGHvQFDOLWDWHGHGLUHFWRUODFX
VHGLXOvQORFDOLWDWHDVWUQUMXGH‫܊‬XOVHFWRUXOWHOHIRQ
QXPLWvQIXQF‫܊‬LHSULQ'HFL]LDLQVSHFWRUXOXL‫܈‬FRODUJHQHUDOQUFRQIRUPDUWDOLQ GLQ/HJHDHGXFD‫܊‬LHL
QD‫܊‬LRQDOHQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH

,,2ELHFWXOFRQWUDFWXOXL
2ELHFWXO SUH]HQWXOXL FRQWUDFW GH PDQDJHPHQW vO FRQVWLWXLH RUJDQL]DUHD FRQGXFHUHD ‫܈‬L DGPLQLVWUDUHD XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQWSUHFXP‫܈‬LJHVWLRQDUHDSDWULPRQLXOXLFRQGXFHUHDH[HFXWLYăDJHVWLRQăULLSDWULPRQLXOXL‫܈‬LDPLMORDFHORU
PDWHULDOH‫܈‬LEăQH‫܈‬WLDOHDFHVWHLDSHED]DRELHFWLYHORU‫܈‬LLQGLFDWRULORUGHSHUIRUPDQ‫܊‬ăSUHYă]X‫܊‬LvQDQH[DFDUHIDFHSDUWH
LQWHJUDQWăGLQSUH]HQWXOFRQWUDFWvQVFRSXODVLJXUăULLVHUYLFLLORUHGXFD‫܊‬LRQDOHvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHOHJDOHvQ
YLJRDUH

,,,'XUDWDFRQWUDFWXOXL
3UH]HQWXOFRQWUDFWVHvQFKHLHSHRSHULRDGăGHWHUPLQDWăGHDQLvQFHSkQGFXGDWDHPLWHULLGHFăWUHLQVSHFWRUXO‫܈‬FRODU
JHQHUDODGHFL]LHLGHQXPLUHvQIXQF‫܊‬LH

,9$WULEX‫܊‬LLOHGUHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXL
$WULEX‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXLXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWVXQWSUHYă]XWHvQ5HJXODPHQWXOGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORU
GHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUDSUREDWSULQRUGLQXOPLQLVWUXOXLHGXFD‫܊‬LHL
'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHJHQHUDOHDOHGLUHFWRUXOXLGHFXUJGLQ
D /HJHDHGXFD‫܊‬LHLQD‫܊‬LRQDOHQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
E 5HJXODPHQWXOGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUDSUREDWSULQRUGLQDOPLQLVWUXOXL
HGXFD‫܊‬LHL
F DFWHOHQRUPDWLYHHODERUDWHGH0LQLVWHUXO(GXFD‫܊‬LHL
G GLVSR]L‫܊‬LLOHHPLVHGHSULPDUXOPXQLFLSLXOXLRUD‫܈‬XOXLFRPXQHLVHFWRUXOXL 
H GHFL]LLOHHPLVHGHLQVSHFWRUXO‫܈‬FRODUJHQHUDO
'UHSWXULOH‫܈‬LREOLJD‫܊‬LLOHGLUHFWRUXOXL
D HVWHUHSUH]HQWDQWXOOHJDODOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LUHDOL]HD]ăFRQGXFHUHDH[HFXWLYăDDFHVWHLD
E vQFKHLH‫܈‬LUăVSXQGHGHDFWHOHMXULGLFHVHPQDWHvQQXPHOH‫܈‬LSHVHDPDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
F VHPQHD]ăGDFăHVWHFD]XOSDUWHQHULDWHFXRSHUDWRULLHFRQRPLFLSHQWUXDVLJXUDUHDLQVWUXLULLSUDFWLFHDHOHYLORU
G HVWHRUGRQDWRUXOGHFUHGLWHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
H vQH[HUFLWDUHDIXQF‫܊‬LHLGHRUGRQDWRUGHFUHGLWHvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWGLQ/HJHDQU
SULYLQGILQDQ‫܊‬HOHSXEOLFHFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHFRURERUDWHFXFHOHDOHDUWGLQ/HJHDQU
SULYLQGILQDQ‫܊‬HOHSXEOLFHORFDOHFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHDUHREOLJD‫܊‬LDGHDDQJDMD‫܈‬LGHDXWLOL]D
FUHGLWHOHEXJHWDUHQXPDLvQOLPLWDSUHYHGHULORU‫܈‬LGHVWLQD‫܊‬LLORUDSUREDWHSHQWUXFKHOWXLHOLVWULFWOHJDWHGHDFWLYLWDWHDXQLWă‫܊‬LL
‫܈‬LFXUHVSHFWDUHDGLVSR]L‫܊‬LLORUOHJDOH
I vQFDOLWDWHGHRUGRQDWRUGHFUHGLWHGLUHFWRUXOUăVSXQGHGH
 L HODERUDUHD‫܈‬LIXQGDPHQWDUHDSURLHFWXOXLGHEXJHWSURSULX
 LL XUPăULUHDPRGXOXLGHUHDOL]DUHDYHQLWXULORU
 LLL DQJDMDUHDOLFKLGDUHD‫܈‬LRUGRQDQ‫܊‬DUHDFKHOWXLHOLORUvQOLPLWDFUHGLWHORUEXJHWDUHDSUREDWH‫܈‬LDYHQLWXULORUEXJHWDUH
SRVLELOGHvQFDVDW
 LY LQWHJULWDWHDEXQXULORUDIODWHvQSURSULHWDWHDVDXvQDGPLQLVWUDUHDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWSHFDUHRFRQGXFH
 Y RUJDQL]DUHD ‫܈‬L ‫܊‬LQHUHD OD ]L D FRQWDELOLWă‫܊‬LL ‫܈‬L SUH]HQWDUHD OD WHUPHQ D VLWXD‫܊‬LLORU ILQDQFLDUH DVXSUD VLWXD‫܊‬LHL
SDWULPRQLXOXLDIODWvQDGPLQLVWUDUH‫܈‬LDH[HFX‫܊‬LHLEXJHWDUH
 YL RUJDQL]DUHDVLVWHPXOXLGHPRQLWRUL]DUHDSURJUDPXOXLGHDFKL]L‫܊‬LLSXEOLFH‫܈‬LDSURJUDPXOXLGHLQYHVWL‫܊‬LLSXEOLFH
 YLL RUJDQL]DUHDHYLGHQ‫܊‬HLSURJUDPHORULQFOXVLYDLQGLFDWRULORUDIHUHQ‫܊‬LDFHVWRUD
 YLLL RUJDQL]DUHD‫܈‬L‫܊‬LQHUHDOD]LDHYLGHQ‫܊‬HLSDWULPRQLXOXLFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH
 L[ DOWHDWULEX‫܊‬LLVWDELOLWHGHGLVSR]L‫܊‬LLOHOHJDOH
J ÌQvQGHSOLQLUHDDWULEX‫܊‬LLORUGLUHFWRUXODUHXUPăWRDUHOHREOLJD‫܊‬LL

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 37

 L Vă HODERUH]H ‫܈‬L Vă VXSXQă VSUH DSUREDUH FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUD‫܊‬LH SURLHFWXO GH EXJHW DO XQLWă‫܊‬LL vQWRFPLW FX
LGHQWLILFDUHDWXWXURUFDWHJRULLORUGHYHQLWXUL‫܈‬LFKHOWXLHOLILQDQ‫܊‬DWHGLQEXJHWXOORFDO‫܈‬LVDXGHODEXJHWXOGHVWDW
 LL VăWUDQVPLWăvQWLPSXWLORUGRQDWRUXOXLSULQFLSDOGHFUHGLWHSURLHFWXOGHEXJHWvQVR‫܊‬LWGHQRWHOHGHIXQGDPHQWDUHD
FKHOWXLHOLORU
 LLL VăVHvQFDGUH]HvQEXJHWXODSUREDWDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
 LY VăVHSUHRFXSHGHDWUDJHUHDGHUHVXUVHH[WUDEXJHWDUHFXUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUOHJDOH
 Y VăVROLFLWHGHVFKLGHUHDvQWLPSXWLODFUHGLWHORUEXJHWDUHSUHFXP‫܈‬LVXSOLPHQWDUHDIRQGXULORUDORFDWHLQGLIHUHQWGH
VXUVDGHILQDQ‫܊‬DUHGDFăDXDSăUXWFKHOWXLHOLQHSUHYă]XWHODPRPHQWXOHODERUăULLSURLHFWXOXLGHEXJHW
 YL Vă VROLFLWH VXSOLPHQWDUHD IRQGXULORU DORFDWH LQL‫܊‬LDO LQGLIHUHQW GH VXUVD GH ILQDQ‫܊‬DUH FX SULOHMXO UHFWLILFăULORU
EXJHWDUHvQYHGHUHDDFRSHULULLWXWXURUFDWHJRULLORUGHYHQLWXUL‫܈‬LGHFKHOWXLHOLGHILFLWDUH
 YLL Vă UăVSXQGă GH UHDOL]DUHD XWLOL]DUHD SăVWUDUHD FRPSOHWDUHD ‫܈‬L PRGHUQL]DUHD ED]HL PDWHULDOH D XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQW
 YLLL VăQXDQJDMH]HFKHOWXLHOLGDFăQXHVWHDVLJXUDWăVXUVDGHILQDQ‫܊‬DUH
K ÌQGRPHQLXOPDQDJHPHQWXOXLDGPLQLVWUDWLYGLUHFWRUXODUHXUPăWRDUHOHREOLJD‫܊‬LL
 L VăUHDOL]H]HHYLGHQ‫܊‬DRUJDQL]DUHDDFWXDOL]DUHDGRFXPHQWHORUFRQWDELOHSUH]HQWDUHDVLWXD‫܊‬LLORUILQDQFLDUHUHIHULWRDUH
OD SDWULPRQLX ‫܈‬L DGPLQLVWUDUHD ED]HL GLGDFWLFRPDWHULDOH D XQLWă‫܊‬LORU GH vQYă‫܊‬ăPkQW vQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH
OHJLVOD‫܊‬LHLvQYLJRDUH
 LL VăQXPHDVFăFRPLVLDGHLQYHQWDULHUHvQYHGHUHDLQYHQWDULHULLEXQXULORUDIODWHvQSURSULHWDWHDVDXvQDGPLQLVWUDUHD
XQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
 LLL VăVXSXQăDSUREăULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHODSURSXQHUHDPRWLYDWăDFRPSDUWLPHQWHORUGHVSHFLDOLWDWHYL]DWă
SHQWUXFRQWUROILQDQFLDUSUHYHQWLYPRGLILFăULOHFDUHVHRSHUHD]ăvQOLVWHOHFHFXSULQGEXQXULOHDIODWHvQSURSULHWDWHDXQLWă‫܊‬LL
GHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LFDUHVXQWDGPLQLVWUDWHGHFăWUHFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUD‫܊‬LH
 LY VăVXSXQăDSUREăULLFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHvQFKLULHUHDEXQXULORUFDUHVXQWWHPSRUDUGLVSRQLELOH‫܈‬LFDUHIDF
SDUWHGLQED]DGLGDFWLFRPDWHULDOăDXQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQW

9'UHSWXULOHSULPDUXOXLPXQLFLSLXOXLRUD‫܈‬XOXLFRPXQHLVHFWRUXOXL 
3ULPDUXO DUHGUHSWXOGHDYHULILFDPRGXOGHDGPLQLVWUDUHDEXQXULORUGLQGRPHQLXOSXEOLFDOXQLWă‫܊‬LLDGPLQLVWUDWLY
WHULWRULDOHUHVSHFWLYWHUHQXUL‫܈‬LFOăGLULvQFDUHv‫܈‬LGHVIă‫܈‬RDUăDFWLYLWDWHDXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LFDUHVXQWvQDGPLQLVWUDUHD
FRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHDOXQLWă‫܊‬LL
3ULPDUXO DUHGUHSWXOGHDUHSDUWL]DFUHGLWHOHEXJHWDUHDSUREDWHSULQEXJHWXOORFDOSHQWUXXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬L
GHDYHULILFDPRGXOGHXWLOL]DUHDIRQGXULORUDORFDWHGHODEXJHWXOORFDO

9,2EOLJD‫܊‬LLOHSULPDUXOXLPXQLFLSLXOXLRUD‫܈‬XOXLFRPXQHL 
DVLJXUăSRWULYLWFRPSHWHQ‫܊‬HORUFRQGL‫܊‬LLOHQHFHVDUHEXQHLIXQF‫܊‬LRQăULDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
 VROLFLWă FX SULOHMXO HODERUăULL SURLHFWXOXL GH EXJHW DO XQLWă‫܊‬LL DGPLQLVWUDWLYWHULWRULDOH GLUHFWRUXOXL XQLWă‫܊‬LL GH
vQYă‫܊‬ăPkQWVăWUDQVPLWăSURLHFWXOGHEXJHWDOXQLWă‫܊‬LLvQWRFPLWFXLGHQWLILFDUHDWXWXURUFDWHJRULLORUGHYHQLWXUL‫܈‬LFKHOWXLHOL
ILQDQ‫܊‬DWHGLQEXJHWXOORFDO‫܈‬LVDXGHODEXJHWXOGHVWDW
YHULILFăGDFăSURLHFWXOGHEXJHWWUDQVPLVGHXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQWHVWHvQWRFPLWFXUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUOHJDOH
vQPDWHULHLDUvQFD]XOvQFDUHVHFRQVWDWăHURULvQPRGXOGHHODERUDUHvOUHVWLWXLHSHQWUXUHIDFHUH
vPSUHXQăFXFRQVLOLXOORFDODVLJXUăFRQGL‫܊‬LLOH‫܈‬LIRQGXULOHQHFHVDUHSHQWUXLPSOHPHQWDUHD‫܈‬LUHVSHFWDUHDQRUPHORUGH
VăQăWDWH‫܈‬LGHVHFXULWDWHvQPXQFă‫܈‬LSHQWUXDVLJXUDUHDVHFXULWă‫܊‬LLFRSLLORUHOHYLORU‫܈‬LDSHUVRQDOXOXLvQSHULPHWUXOXQLWă‫܊‬LL
DVLJXUăvPSUHXQăFXFRQVLOLXOORFDOFKHOWXLHOLOHSHQWUXvQWUH‫܊‬LQHUHD‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDLPRELOHORUvQFDUHv‫܈‬LGHVIă‫܈‬RDUă
DFWLYLWDWHDXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHFXP‫܈‬LFKHOWXLHOLGHQDWXUDLQYHVWL‫܊‬LLORUSRWULYLWGLVSR]L‫܊‬LLORUDUWDOLQ A GLQ
/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
DVLJXUăvPSUHXQăFXFRQVLOLXOORFDOGXSăUHSDUWL]DUHDVXPHORUGHIDOFDWHGHODEXJHWXOGHVWDW‫܈‬LDGRSWDUHDEXJHWXOXL
ORFDOGHVFKLGHUHDODWLPSDFUHGLWHORUEXJHWDUHSHQWUXXQLWDWHDGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LvQOLPLWDSRVLELOLWă‫܊‬LORUVXSOLPHQWDUHD
IRQGXULORUGHIDOFDWHGHODEXJHWXOGHVWDWSHWLWOXULGHYHQLWXUL‫܈‬LFKHOWXLHOL
DVLJXUăvPSUHXQăFXFRQVLOLXOORFDOGLQYHQLWXULOHSURSULLDOHEXJHWXOXLORFDOIRQGXULFDILQDQ‫܊‬DUHFRPSOHPHQWDUă
SUHFXP‫܈‬LFDSDUWLFLSDUHODILQDQ‫܊‬DUHDGHED]ăDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUGHVWDW
 DFRUGă JUDQWXUL XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW SH ED]D XQHL PHWRGRORJLL SURSULL FD ILQDQ‫܊‬DUH VXSOLPHQWDUă SH ED]ă GH
FRQWUDFWvQFKHLDWvQWUHXQLWDWHD‫܈‬FRODUă‫܈‬LILQDQ‫܊‬DWRU

9,,5ăVSXQGHUHDSăU‫܊‬LORU
 3HQWUX QHvQGHSOLQLUHD VDX vQGHSOLQLUHD QHFRUHVSXQ]ăWRDUH D REOLJD‫܊‬LLORU SUHYă]XWH vQ SUH]HQWXO FRQWUDFW SăU‫܊‬LOH
UăVSXQGSRWULYLWOHJLL
'LUHFWRUXOUăVSXQGHGLVFLSOLQDU‫܈‬LVDXSDWULPRQLDOSHQWUXGDXQHOHSURGXVHSULQRULFHDFWDOVăXFRQWUDULQWHUHVHORU
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLVDXSULQDFWHGHJHVWLXQHGHIHFWXRDVă
ÌQFD]XOvQFDUHVXQWLQGLFLLSULYLQGVăYkU‫܈‬LUHDXQHLLQIUDF‫܊‬LXQLvQOHJăWXUăFXH[HFXWDUHDFRQWUDFWXOXLVăYkU‫܈‬LUHDXQRU
IDSWHGHFRUXS‫܊‬LHVDXDXQRUIDSWHFHDWHQWHD]ăODEXQHOHPRUDYXULYRUILVHVL]DWHRUJDQHOHFRPSHWHQWH


25

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022


9,,,0RGLILFDUHDFRQWUDFWXOXL
3UH]HQWXO FRQWUDFW GH PDQDJHPHQW DGPLQLVWUDWLYILQDQFLDU VH VXVSHQGă FD XUPDUH D VXVSHQGăULL FRQWUDFWXOXL GH
PDQDJHPHQW vQFKHLDW vQWUH GLUHFWRUXO XQLWă‫܊‬LL GH vQYă‫܊‬ăPkQW ‫܈‬L LQVSHFWRUXO ‫܈‬FRODU JHQHUDO DO ,QVSHFWRUDWXOXL ‫܇‬FRODU


,;ÌQFHWDUHDFRQWUDFWXOXL
3UH]HQWXOFRQWUDFWvQFHWHD]ă
ODGDWDvQFHWăULLFRQWUDFWXOXLGHPDQDJHPHQWGLQWUHGLUHFWRU‫܈‬LLQVSHFWRUXO‫܈‬FRODUJHQHUDODO,QVSHFWRUDWXOXL‫܇‬FRODU

ODH[SLUDUHDSHULRDGHLSHQWUXFDUHDIRVWvQFKHLDW
 SHQWUX QHUHVSHFWDUHD FX YLQRYă‫܊‬LH D REOLJD‫܊‬LLORU FRQWUDFWXDOH SUHFXP ‫܈‬L SHQWUX VăYkU‫܈‬LUHD XQHL IDSWH GH QDWXUD
DEDWHULORUGLVFLSOLQDUHVDXGHQDWXUDFHORUFDUHDQJDMHD]ăUăVSXQGHUHSDWULPRQLDOăFLYLOăVDXSHQDOăGXSăFD]
SULQUHQXQ‫܊‬DUHDODFRQWUDFWFXUHVSHFWDUHDWHUPHQXOXLGHSUHDYL]SHQWUXIXQF‫܊‬LLGHFRQGXFHUH
SULQDFRUGXOSăU‫܊‬LORU
vQFD]XOUHRUJDQL]ăULLDGPLQLVWUDWLYWHULWRULDOHUHVWUXFWXUăULLUH‫܊‬HOHL‫܈‬FRODUH

;/LWLJLL
/LWLJLLOHL]YRUkWHGLQvQFKHLHUHDH[HFXWDUHDPRGLILFDUHDvQFHWDUHDSUH]HQWXOXLFRQWUDFWQHUH]ROYDWHSHFDOHDPLDELOă
VXQWGHFRPSHWHQ‫܊‬DLQVWDQ‫܊‬HORUMXGHFăWRUH‫܈‬WLGHFRQWHQFLRVDGPLQLVWUDWLY

;,'LVSR]L‫܊‬LLILQDOH
 3UHYHGHULOH SUH]HQWXOXL FRQWUDFW VH FRPSOHWHD]ă FX GLVSR]L‫܊‬LLOH /HJLL QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L FRPSOHWăULOH
XOWHULRDUH‫܈‬LFXSUHYHGHULOHGLQ5HJXODPHQWXOGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUvQ
YLJRDUH
 )LQDQ‫܊‬DUHD GH ED]ă ‫܈‬L ILQDQ‫܊‬DUHD FRPSOHPHQWDUă VH UHDOL]HD]ă SH ED]D SUH]HQWXOXL FRQWUDFW GH PDQDJHPHQW
DGPLQLVWUDWLYILQDQFLDUFRQIRUPDUWGLQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH

3ULPDU 'LUHFWRU 3UH‫܈‬HGLQWHOHFRQVLOLXOXLMXGH‫܊‬HDQ3ULPDUXOGHVHFWRUvQFD]XOXQLWă‫܊‬LORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWVSHFLDOVDXVSHFLDOLQWHJUDWVDX
DO&-5$(&0%5$(DOFHQWUXOXL‫܈‬FRODUFHQWUXOXL‫܈‬FRODUSHQWUXHGXFD‫܊‬LHLQFOX]LYă26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022 39


$1(;Ă
ODFRQWUDFWXOGHPDQDJHPHQWDGPLQLVWUDWLYILQDQFLDU

,QGLFDWRULGHSHUIRUPDQ‫܊‬ă

$WLQJHUHD‫܊‬LQWHORUVWUDWHJLFHSURSXVHvQ3ODQXOGHGH]YROWDUHLQVWLWX‫܊‬LRQDOă3ODQXOGH$F‫܊‬LXQHDO‫܇‬FROLL
$VLJXUDUHDFDOLWă‫܊‬LLDFWXOXLHGXFD‫܊‬LRQDO
$VLJXUDUHDDFFHVXOXLWXWXURUEHQHILFLDULORUODVHUYLFLLOHHGXFD‫܊‬LRQDOHRIHULWHGHLQVWLWX‫܊‬LDGHvQYă‫܊‬ăPkQW
$VLJXUDUHDSURJUHVXOXL‫܈‬LDSHUIRUPDQ‫܊‬HL‫܈‬FRODUHSHQWUXILHFDUHEHQHILFLDUGLUHFW
3UHYHQLUHDDEDQGRQXOXL‫܈‬FRODU‫܈‬LDDEVHQWHLVPXOXL
&RQVWLWXLUHDSURLHFWXOXLGHEXJHWDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHOHJDOHvQYLJRDUHLQGLFkQGX
VHVXUVHOHGHILQDQ‫܊‬DUH
$GHFYDUHDEXJHWXOXLSURJQR]DWODSURLHFWXOGHGH]YROWDUHDOXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
 $WUDJHUHD XQRU VXUVH GH ILQDQ‫܊‬DUH H[WUDEXJHWDUH ‫܈‬L UHSDUWL]DUHD ORU FRQIRUP SULRULWă‫܊‬LORU VWDELOLWH vQ SURLHFWHOH ‫܈‬L
SURJUDPHOHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
5HSDUWL]DUHDEXJHWXOXLSULPLWFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOHvQYLJRDUHSHFDSLWROH‫܈‬LDUWLFROHEXJHWDUH
5HDOL]DUHDH[HFX‫܊‬LHLEXJHWDUHvQFRQIRUPLWDWHFXUHJOHPHQWăULOHOHJDOH
&RUHODUHDH[HFX‫܊‬LHLEXJHWDUHFXSURLHFWXOGHGH]YROWDUH
(YDOXDUHDUHDOL]ăULLSODQXOXLGHDFKL]L‫܊‬LL‫܈‬LDOXWLOL]ăULLIRQGXULORUH[WUDEXJHWDUH
 ÌQWRFPLUHD GRFXPHQWHORU ‫܈‬L D UDSRDUWHORU WHPDWLFH FXUHQWH ‫܈‬L VSHFLDOH FHUXWH GH LQVSHFWRUDWXO ‫܈‬FRODU 0LQLVWHUXO
(GXFD‫܊‬LHL‫܈‬LDXWRULWă‫܊‬LOHORFDOH
ÌQWRFPLUHDGRFXPHQWHORUOHJDOHSULYLQGPDQDJHPHQWXOILQDQFLDU
$UKLYDUHD‫܈‬LSăVWUDUHDGRFXPHQWHORUILQDQFLDUHRILFLDOH
$VLJXUDUHDGHVHUYLFLL FRQVXOWDQ‫܊‬ă‫܈‬LH[SHUWL]ăED]DORJLVWLFăPLFURSURGXF‫܊‬LHRIHULUHDGHVSD‫܊‬LLSHQWUXGLYHUVH
DFWLYLWă‫܊‬LHWF vQFRQWUDSDUWLGăSHQWUXRUJDQL]D‫܊‬LLVDXUHDOL]DUHDXQRUDFWLYLWă‫܊‬LvQSDUWHQHULDWFX21*XULFDUHFRQVWLWXLH
VXUVHDOWHUQDWLYHGHILQDQ‫܊‬DUH
$VLJXUDUHDWUDQVSDUHQ‫܊‬HLHODERUăULL‫܈‬LH[HFX‫܊‬LHLEXJHWDUH
$VLJXUDUHDIRUPăULLVSHFLILFH‫܈‬LDFRQVXOWDQ‫܊‬HLSHQWUXSHUVRQDOXOILQDQFLDU‫܈‬LDGPLQLVWUDWLY
)RUPDUHDHFKLSHORUUHVSRQVDELOHFXJHVWLRQDUHDUHVXUVHORUILQDQFLDUH‫܈‬LDED]HLPDWHULDOH
$FRUGXOFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUD‫܊‬LHSULYLQGOLVWDSURLHFWHORUFDUHYRUILILQDQ‫܊‬DWHFXSULRULWDWHSULYLQGGH]YROWDUHD
ED]HLPDWHULDOH
,GHQWLILFDUHDQHYRLORUGHHGXFD‫܊‬LHDOHFRPXQLWă‫܊‬LLORFDOH‫܈‬LDSRVLELOLWă‫܊‬LORUGHVDWLVIDFHUHvQFDGUXOQRUPDWLYH[LVWHQW
‫܈‬LFXUHVXUVHOHGLVSRQLELOHSULQHODERUDUHDFXUULFXOXPXOXLODGHFL]LD‫܈‬FROLL &'‫ ܇‬
(ODERUDUHDSODQXULORUSURJUDPHORUGHGH]YROWDUHDXQLWă‫܊‬LL‫܈‬FRODUHGHvQYă‫܊‬ăPkQWSHQWUXVDWLVIDFHUHDQHYRLORUSURSULL
‫܈‬LDOHFRPXQLWă‫܊‬LLORFDOH
 &RODERUDUHD FX DXWRULWă‫܊‬LOH ORFDOH DOHVH FRQVLOLXO MXGH‫܊‬HDQ FRQVLOLXO ORFDO ‫܈‬L SULPăULD vQ FHHD FH SULYH‫܈‬WH
UHSDUWL]DUHD‫܈‬LXWLOL]DUHDIRQGXULORUSHQWUXIXQF‫܊‬LRQDUHDvQWUH‫܊‬LQHUHD‫܈‬LUHSDUDUHDXQLWă‫܊‬LORU‫܈‬FRODUHGHvQYă‫܊‬ăPkQW
([LVWHQ‫܊‬DSDUWHQHULDWHORUFXDXWRULWă‫܊‬LOHORFDOHRSHUDWRULLHFRQRPLFLLQVWLWX‫܊‬LLOHQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬LUHJLRQDOHGHFXOWXUă
ELVHULFD DOWH LQVWLWX‫܊‬LL LQWHUHVDWH SHQWUX FUH‫܈‬WHUHD DGHFYăULL RIHUWHL HGXFD‫܊‬LRQDOH D ‫܈‬FROLL OD FHUHUHD FRQFUHWă SHQWUX
UHDOL]DUHDSURLHFWHORU‫܈‬LSURJUDPHORUSURSULL‫܈‬LvQYHGHUHDFUH‫܈‬WHULLLPSRUWDQ‫܊‬HL‫܈‬FROLL
ÌQWRFPLUHDUDSRDUWHORUVHPHVWULDOH‫܈‬LDQXDOHGHDFWLYLWDWHDOHXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQW
2UJDQL]DUHDGHvQWkOQLULSHULRGLFHFXUHSUH]HQWDQ‫܊‬LDLFRPXQLWă‫܊‬LLORFDOHPHPEULvQRUJDQHOHDOHVHGHFRQGXFHUHGH
ODQLYHOORFDOSăULQ‫܊‬LRDPHQLGHDIDFHULUHSUH]HQWDQ‫܊‬LDLELVHULFLL‫܈‬LDLRUJDQL]D‫܊‬LLORUFXOWXUDOHHWFvQYHGHUHDDGHFYăULL
RIHUWHLHGXFD‫܊‬LRQDOHDXQLWă‫܊‬LLGHvQYă‫܊‬ăPkQWODVSHFLILFXOFRPXQLWDU


27

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/17.I.2022

$QH[DQU
$QH[DQUODPHWRGRORJLH 

%LEOLRJUDILHSHQWUXFRQFXUVXOSHQWUXRFXSDUHDIXQF‫܊‬LLORUGHGLUHFWRU‫܈‬LGLUHFWRUDGMXQFWGLQXQLWă‫܊‬LOH
GHvQYă‫܊‬ăPkQWSUHXQLYHUVLWDUGHVWDW


 %XVK7 Leadership i management educaional. Teorii i x &DSLWROHOH


practici actuale.,D‫܈‬L(G3ROLURP
 +DWWLH- Învarea vizibil%XFXUH‫܈‬WL(GLWXUD7UHL x &DSLWROXO
 6HQJH 3 &RRUG  coli care înva. A cincea disciplin x &DSLWROHOH9,,,,;;,,
aplicat în educaie. %XFXUH‫܈‬WL(GLWXUD7UHL ;,,,
  /HJHD HGXFD‫܊‬LHL QD‫܊‬LRQDOH QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L x 7LWOXULOH,,,,9 &DSLWROXO, 
FRPSOHWăULOHXOWHULRDUHvQYLJRDUHODGDWDvQVFULHULLODFRQFXUV 9,9,,
 6WDWXWXO HOHYXOXL DSUREDW SULQ RUGLQXO PLQLVWUXOXL HGXFD‫܊‬LHL 
QD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L FHUFHWăULL ‫܈‬WLLQ‫܊‬LILFH QU vQ YLJRDUH OD GDWD
vQVFULHULLODFRQFXUV
 UHJXODPHQWFDGUXGHRUJDQL]DUH‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHDXQLWă‫܊‬LORUGH 
vQYă‫܊‬ăPkQW SUHXQLYHUVLWDU DSUREDW SULQ RUGLQXO PLQLVWUXOXL
HGXFD‫܊‬LHL ‫܈‬L FHUFHWăULL QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L
FRPSOHWăULOHXOWHULRDUHvQYLJRDUHODGDWDvQVFULHULLODFRQFXUV
 5HSHUH SHQWUX SURLHFWDUHD ‫܈‬L DFWXDOL]DUHD FXUULFXOXPXOXL x 3DUWHD&DSLWROHOH
QD‫܊‬LRQDO GRFXPHQW DSUREDW SULQ 2UGLQXO PLQLVWUXOXL HGXFD‫܊‬LHL x 3DUWHDDD&DSLWROHOH
QUSULYLQGDSUREDUHDGRFXPHQWXOXLGHSROLWLFLHGXFD‫܊‬LRQDOH
5HSHUH SHQWUX SURLHFWDUHD DFWXDOL]DUHD ‫܈‬L HYDOXDUHD &XUULFXOXPXOXL
QD‫܊‬LRQDO&DGUXOGHUHIHULQ‫܊‬ăDO&XUULFXOXPXOXLQD‫܊‬LRQDO1

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|335191]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 bis/17.I.2022 conține 44 de pagini. Prețul: 22 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

S-ar putea să vă placă și