Sunteți pe pagina 1din 13

Școala Gimnazială „Gheorghe Banea” Măcin

Disciplina: Limba engleză


Clasa Pregătitoare Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA
Nr. de ore/săptămână: 1 oră MODERNA 1 Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București 2013
Profesor: Gheorghe Liliana
Caiet de lucru: English for Kids, Cristina Mircea, Editura Booklet, 2017 Avizat, Director: Oprescu Narcis Doru

Planificare calendaristicã
pe module si unitati de învatare
An scolar: 2022-2023
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Modul/ Observaţii
crt. ore Săptămâna

MODULUL I

1. 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la S1 Resurse:


salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă
Greetings şi simplă rostită clar şi foarte rar, care
Contexte de comunicare/ vocabular
1. Greetings
S2
S3
a. materiale: worksheet,
creioane colorate
Hello! este însoţită de gesturi de către Good morning, Good bye S4 b. procedurale: metoda
interlocutor 4
I am… What’s your name? /My name is… audio –linguală, metoda
My family 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor
obiecte din universul imediat, în mesaje Good morning, teacher! directă, exerciţiul, jocul
Occupations didactic
articulate clar şi rar; Good morning pupils!
2.1. Reproducerea unor informaţii c. forme de organizare a
Classroom commands: Stand up!, Sit colectivului: frontală, in-
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
sprijinul profesorului down!, Clap your hands!, Come in, dividuală
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, please!, Raise your hand!, Be quiet!,
punctuale, despre sine (nume, gen, Open your book!, Close your book!,
vârstă), despre universul imediat, cu 2. Colours
sprijin din partea interlocutorului
blue, green, red, pink, black, orange
2.3. Participarea la jocuri de comunicare
în care se reproduce sau creează rime/ What colour is it? /Is it…? /Yes. /No.

1
mesaje scurte 3. Numbers: 1-12
4. Family members
mother, father, sister, brother, grandpa,
grandma

Gramatică funcţională
- A (se) prezenta
- A participa la schimburi verbale orale
simple
-repetarea după profesor a unui cuvânt,
mesaj simplu individual/ în cor până la
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte
2. 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la Contexte de comunicare/ vocabular Resurse:
salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă
3 S5-S67
It’s au- şi simplă rostită clar şi foarte rar, care
este însoţită de gesturi de către
1.Autumn colours:
Autumn fruits
a. materiale: worksheet,
creioane colorate
tumn! interlocutor
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor
It’s an apple. It’s red.
It’s a pear. It’s yellow. b. procedurale: metoda
obiecte din universul imediat, în mesaje
articulate clar şi rar; Nursery rhymes – An apple a day, keeps audio –linguală, metoda
2.1. Reproducerea unor informaţii the doctor away! directă, exerciţiul, jocul
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu didactic
sprijinul profesorului Autumn veggies
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, It’s a carrot. It’s orange. c. forme de organizare a
punctuale, despre sine (nume, gen, It’s a pepper. It’s green. colectivului: frontală,
vârstă), despre universul imediat, cu Nursery rhymes: Veggies soup individuală
sprijin din partea interlocutorului
2.3. Participarea la jocuri de comunicare Gramatică funcţională
în care se reproduce sau creează
- A participa la schimburi verbale orale
rime/mesaje scurte
simple
-repetarea după profesor a unui cuvânt, *Vacanță
mesaj simplu individual/ în cor până la
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte

(profesorul oferă sprijin prin repetarea între-


bării, completarea răspunsului sau prin reluarea

2
răspunsului oferit de elev cu pronunţia şi inton-
aţia corecte)

MODULUL II

1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la Contexte de comunicare/ vocabular Resurse:


salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă 1. School supplies
şi simplă rostită clar şi foarte rar, care chair, desk, book, pen, pencil, eraser, a. materiale: worksheet,
este însoţită de gesturi de către notebook, crayon, pencil-case, sharpener, 3 creioane colorate
interlocutor
ruler
S8-S10
3 At School 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor
obiecte din universul imediat, în mesaje  What’s this? /It’s a…
 Is this a…? Yes. No.
b. procedurale: metoda
audio –linguală, metoda
articulate clar şi rar;
2.1. Reproducerea unor informaţii  What colour is your pen? My… directă, exerciţiul, jocul
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu 2.Numbers 1-10 didactic
sprijinul profesorului Number three is purple.
2.3.Participarea la jocuri de comunicare How many... ? c. forme de organizare a
în care se reproduce sau creează Nursery rhymes: song colectivului: frontală,
rime/mesaje scurte individuală
Five Fat Sausages (sizzling in a pan, one
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
went pop and the other went bang!)
scurte din universul imediat
Nursery rhymes: poem
One Two, buckle my shoe!
Happy Hal-
Three four, knock at the door! loween!
Five six, picking up sticks!
Seven eight, don't be late!
Nine ten, let's say it again!

Gramatică funcţională
- A participa la schimburi verbale orale
simple
(profesorul oferă sprijin prin repetarea
întrebării, completarea răspunsului sau prin
reluarea răspunsului oferit de elev cu
pronunţia şi intonaţia corecte)

3
4 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la Contexte de comunicare/ vocabular Resurse:
salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă
My House şi simplă rostită clar şi foarte rar, care
este însoţită de gesturi de către
1. Rooms of the house
bedroom, kitchen, living room, bathroom
4
S11-13
a. materiale: worksheet,
creioane colorate
interlocutor I have breakfast in the kitchen. I sleep in
b. procedurale: metoda
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor the bedroom. – My room/My toys
My house obiecte din universul imediat, în mesaje
audio –linguală, metoda
Rooms in the house 2. Furniture directă, exerciţiul, jocul
articulate clar şi rar; Table, chair, sofa, fridge, cupboard,
My room 2.1. Reproducerea unor informaţii didactic
My toys simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
wardrobe, bed, etc.
sprijinul profesorului The fridge is in the kitchen. The bed is in c. forme de organizare a
2.2.Oferirea unor informaţii elementare, the bedroom. colectivului: frontală,
punctuale, despre sine (nume, gen,  Where’s …..? It’s in the kitchen/…. individuală
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului Nursery rhymes:
This is the way we brush our teeth
Brush our teeth, brush our teeth Thanksgiving
This is the way we brush our teeth
So early in the morning Day
This is the way we brush our teeth
Brush our teeth, brush our teeth
This is the way we brush our teeth
So early in the morning
This is the way we comb our hair
Comb our hair, comb our hair
This is the way we comb our hair
So early in the morning
This is the way we drink our milk
Drink our milk, drink our milk
This is the way we drink our milk
So early in the morning
This is the way we go to school
Go to school, go to school
This is the way we go to school
So early in the morning
Gramatică funcţională
- a cere si a da informatii
- a exprima preferinţe
- a participa la schimburi verbale simple

4
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la Contexte de comunicare/ vocabular
salutşi la o întrebare/ instrucţiune scurtă
5.
Christmas şi simplă rostită clar şi foarte rar, care
este însoţită de gesturi de către
1. Cristmas: Christmas tree, Christmas
pudding, gift, Santa Claus, carols

time! interlocutor
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor
Nursery rhymes: song (on Muffin Man
Resurse:
obiecte din universul imediat, în mesaje
tune) 2 S 14-15 a. materiale: worksheet,
articulate clar şi rar; Oh, do you hear the Christmas bells,
creioane colorate
2.1 Reproducerea unor informaţii The Christmas bells, the Christmas bells?
b. procedurale: metoda
simple/cântece/poezii scurteşi simple cu Oh, do you hear the Christmas bells
audio –linguală, metoda
sprijinul profesorului That ring out loud & clear?
directă, exerciţiul, jocul
2.3 Participarea la jocuri de comunicare Oh, can you see our Christmas tree,
în care se reproduce sau creează didactic
Our Christmas tree, our Christmas tree?
rime/mesaje scurte c. forme de organizare a
Oh, can you see our Christmas tree?
3.1Manifestarea curiozităţii pentru colectivului: frontală,
It fills the room with cheer.
decodarea unor mesaje scrise simple şi individuală
Oh, do you smell the gingerbread,
scurte din universul imediat
The gingerbread, the gingerbread?
Oh, do you smell the gingerbread?
I'm glad Christmas is here.
*Vacanță
Gramatică funcţională
- a vorbi despre activitati specifice
sarbatorilor
- a exprima preferinţe
- a participa la schimburi verbale simple

MODULUL III

It’s winter! 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de


sesizarea semnificaţiei globale a unor
Contexte de comunicare/ vocabular
1. Winter vocabulary
Resurse:
a. materiale: worksheet,
6. filme şi a unor cântece pentru copii în  snow, sled, snowman, ski, skate, mittens, creioane colorate
limba modernă respectivă
scarf, coat, boots
2.1. Reproducerea unor informaţii
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
2. Weather b. procedurale: metoda
sprijinul profesorului - cold, snowy, freezing audio –linguală, metoda
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru  It’s cold. It’s snowing. Let’s make a S16-18 directă, exerciţiul, jocul
decodarea unor mesaje scrise simple şi snowman! didactic

5
scurte din universul imediat Nursery rhymes: I'm a great big 3
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la I'm a great big snowman,
nivelul clasei în care elaborează cu tall and fat.
sprijin scurte mesaje scrise Here's my tummy.
c. forme de organizare a
Here's my hat.
colectivului: frontală,
Raisins for my eyes
individuală
and a carrot nose,
I'm made of snow from head to toe!
Gramatică funcţională
- a exprima preferinţe
- a participa la schimburi verbale simple
7.
My Body Contexte de comunicare/ vocabular Resurse:
1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la
salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă Parts of the body a. materiale: worksheet,
My face and my body şi simplă rostită clar şi foarte rar, care eyes, nose, ears, mouth, hair, hand, leg, etc. creioane colorate
este însoţită de gesturi de către
My emotions
interlocutor
 Who’s this? It’s my… S19-21 b. procedurale: metoda
My clothes  Touch your…! audio –linguală, metoda
2.1. Reproducerea unor informaţii
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu  Have you got…? 3 directă, exerciţiul, jocul
sprijinul profesorului Emotions – vocabulary: happy, sad, angry didactic
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de Clothes – vocabulary: blouse, trousers, T- c. forme de organizare a
sesizarea semnificaţiei globale a unor shirt, short pants, dress, skirt, pyjamas, colectivului: frontală, in-
filme şi a unor cântece pentru copii în shoes, boots, slippers, cap, scarf, gloves, dividual
limba modernă respectivă hat, coat, socks
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, Drawing favourite clothes.
punctuale, despre sine (nume, gen,
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului
The parts of the body
2.3. Participarea la jocuri de comunicare The verb have got/has got
în care se reproduce sau creează The adjectives happy & sad
rime/mesaje scurte
Nursery rhymes: song – Finger family *Vacanță

Gramatică funcţională
- A participa la schimburi verbale orale
simple

MODULUL IV

6
Animals
8. 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor Contexte de comunicare/ vocabular Resurse:
obiecte din universul imediat, în mesaje 1.Pets a. materiale: worksheet,
articulate clar şi rar; cat, dog, hamster, parrot, lamb, creioane colorate
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de 2. Wild animals
sesizarea semnificaţiei globale a unor
filme şi a unor cântece pentru copii în
monkey, giraffe, lion, zebra, elephant, etc. S22-24 b. procedurale: metoda
Pets limba modernă respectivă
3. Describing animals audio –linguală, metoda
On the farm 2.1. Reproducerea unor informaţii big, small, fat, slim 3 directă, exerciţiul, jocul
In the forest simple/cântece/poezii scurte şi simple cu didactic
At the zoo sprijinul profesorului  It’s an elephant. It’s big.
Sea animals 2.2. Oferirea unor informaţii elementare,  What’s your favourite animal? c. forme de organizare a
Insects punctuale, despre sine (nume, gen, colectivului: frontală,
vârstă), despre universul imediat, cu Nursery rhymes: individual
sprijin din partea interlocutorului I have a little kitten,
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
She's black and white and gray.
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
When I try to cuddle her,
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la She always wants to play,
So I drag a piece of yarn
My poor
nivelul clasei în care elaborează cu spri-
jin scurte mesaje scrise Across the kitchen floor. elephant, 
She thinks it is a little mouse
To chase right out the door.
My poor elephant, 
Is so fat, 
Gramatică funcţională
He cannot wear 
- a exprima preferinţe
His Sunday hat! 
- a participa la schimburi verbale simple

Seasons Contexte de comunicare/ vocabular Resurse:


2.1. Reproducerea unor informaţii
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu Vocabulary: spring, summer, autumn, win- a. materiale: worksheet,
9. My favourite seasons sprijinul profesorului ter creioane colorate
What is the weather 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la 1. Spring vocabulary b. procedurale: metoda
nivelul clasei în care elaborează cu
like?  Spring flowers, chickens, lamb, grass, audio –linguală, metoda
sprijin scurte mesaje scrise
Colours of spring 2. Weather S25-27 directă, exerciţiul, jocul
Happy Easter! - warm, sunny, fine, rainy didactic
My Birthday  It’s sunny. It’s raining. Let’s pick the 3 c. forme de organizare a
Days of the week flowers! colectivului: frontală,
Structures: What is your favourite individuală

7
season? / My favourite season is …
Vocabulary: sunny, warm, snowy, cloudy, Easter Time
rainy
Structures: What is the weather like? / It is
a warm / sunny / rainy / snowy day. *Săptămâna Verde
Vocabulary: blue, red, yellow, green, 20-24.03.2023
purple, white, black, orange, pink, brown
Structures: What colour is it? / It is …
Vocabulary: Easter bunny, egg, basket,
card, grass, lamb, sun
Structures: Happy Easter!, Egg hunt
Vocabulary: birthday, birthday cake,
present, candle, paper hat, today
Structures: Happy birthday to you!, Thank
you!
Vocabulary: Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
Structures: What day is it today? It is …
today!
(profesorul oferă sprijin prin repetarea How many days are in a week? Seven days
întrebării, completarea răspunsului sau are in a week.
prin reluarea răspunsului oferit de elev
cu pronunţia şi intonaţia corecte) Nursery rhymes: Springtime magic

Gramatică funcţională
- a exprima preferinţe
- a participa la schimburi verbale simple
10. 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la Contexte de comunicare/ vocabular Resurse:
salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă
Food and şi simplă rostită clar şi foarte rar, care
1. Fruit and vegetables
apples, bananas, potatoes, broccoli, carrots,
a. materiale: worksheet,
creioane colorate
drinks este însoţită de gesturi de către
interlocutor
etc. b. procedurale: metoda
2. Other food items audio –linguală, metoda
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor
obiecte din universul imediat, în mesaje breakfast, lunch, dinner: eggs, bread & directă, exerciţiul, jocul
Meals of the day articulate clar şi rar; 3 S28-30 didactic
butter, sandwich, soup, sausages, burgers,
Fruits and vegetables 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de c. forme de organizare a
chips, etc. colectivului: frontală,
sesizarea semnificaţiei globale a unor

8
filme şi a unor cântece pentru copii în 3. Likes and dislikes individuală
limba modernă respectivă  What’s your favourite …? It’s…/my
2.1. Reproducerea unor informaţii favourite …is…
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
sprijinul profesorului
2.3. Participarea la jocuri de comunicare
Nursery rhymes: Breakfast
în care reproduce sau creează rime/ Get up, little Freddy,
mesaje scurte Breakfast is ready,
Butter and cheese,
All that you please.
Milk and bread My favourite
For little Fred,
Tea and jam
food
For brother Sam.

Gramatică funcţională
- a exprima preferinţe *Săptămâna Școala
- a participa la schimburi verbale simple
Altfel
24-28.04.2023

MODULUL V

9
11. 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la Vocabulary: bus, car, train, ship, plane Resurse:
salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă
Summer şi simplă rostită clar şi foarte rar, care
Structures: I take the … to go to the …
Vocabulary: sing, eat, talk, paint, run,
S31-33 a. materiale: worksheet,
creioane colorate
Holiday este însoţită de gesturi de către
interlocutor
swim, use the computer, dance 3 b. procedurale: metoda
Means of transport Structures: In my summer holidays I can audio –linguală, metoda
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor
I can obiecte din universul imediat, în mesaje
paint/swim, rung directă, exerciţiul, jocul
Summer is here articulate clar şi rar; Vocabulary: cloud, sun, umbrella, beach didactic
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de ball, palm tree, sand castle, swim ring, c. forme de organizare a
sesizarea semnificaţiei globale a unor sunbed, crab diver colectivului: frontală, in-
filme şi a unor cântece pentru copii în Structures: Happy Holiday! dividuală
limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii Contexte de comunicare/ vocabular
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu 1. Weather
sprijinul profesorului - seasons: spring, summer, autumn, winter
2.3. Participarea la jocuri de comunicare
în care reproduce sau creează rime/
-What’s the weather like today? It’s hot.
It’s sunny. It’s raining.
In the park/
mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
On holiday
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat Nursery rhymes:
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la Winter, spring, summer, fall
nivelul clasei în care elaborează cu There are seasons, four in all.
sprijin scurte mesaje scrise Weather changes, sun and rain and snow,
Leaves fall down and flowers grow.
Winter, spring, summer, fall
There are seasons, four in all.
Look outside and you will see
Just what season it will be! 

Gramatică funcţională
- a exprima preferinţe
- a participa la schimburi verbale simple

Revision 3 S34-36
COMPETENȚE GENERALE

10
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală
2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală
Competențele specifice pentru clasa pregătitoare, în conformitate cu programa școlară sunt:
1. Receptarea de mesaje orale simple
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de ges -
turi de către interlocutor
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respec-
tivă

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală


2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea inter -
locutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte

3. Receptarea de mesaje scrise simple


3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală


4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

Întocmit, prof. Gheorghe Liliana

11
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

GREETINGS Modul 1 S1-S2 Număr de ore: 4 ore

ACTIVITĂȚI DE
PERIOADA COMPETENȚE SPECIFICE RESURSE EVALUARE
ÎNVĂȚARE
1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ Greetings Audio Observarea sistematică a
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este
însoţită de gesturi de către interlocutor
Hello/ Hi/ Good Flashcards elevilor
S1 2.1. Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi morning … Orală
06-09.09.2022 simple cu sprijinul profesorului What’s your name?
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea Present yourself
interlocutorului Introduce yourself
1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ Audio Observarea sistematică a
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Flashcards elevilor
însoţită de gesturi de către interlocutor
Colours
S2 2.1. Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi
Orală
12-16.09.2022 simple cu sprijinul profesorului Numbers 1-5
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului Numbers and colours
1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ Audio Observarea sistematică a
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Flashcards elevilor
însoţită de gesturi de către interlocutor
Numbers 6-12
S3 2.1. Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi
Orală
19-23.09.2022 simple cu sprijinul profesorului Family members
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ Audio Observarea sistematică a
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Flashcards elevilor
însoţită de gesturi de către interlocutor
2.1. Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi Revision Orală
S4
simple cu sprijinul profesorului
26-30.09.2022 2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului

12
13

S-ar putea să vă placă și