Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIŢA CU P. P.NR. 1 MATCA Director, prof.

Grecu Melania

Nr……………………….

PROTOCOL DE COLABORARE

In cadrul parteneriatului grădiniță/familie ”ÎMPREUNĂ PENTRU COPII!”

PĂRȚILE IMPLICATE:

1. Grădinița cu P.P.nr.1 Matca, reprezentat de director, prof. înv. preșcolar Grecu Melania și

educatoare prof. Stoian Todora în calitate de inițiator și coordonator de proiect.

2. Părinții preșcolarilor de la grupa mare

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi


grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor.

Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin
educațional prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de
educaţie a copilului.
Durata parteneriatului anul școlar 2022- 2023.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi 08.09.2022 în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Data Semnătura

1
PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ – FAMILIE

An scolar 2022-2023

„ÎMPREUNĂ PENTRU COPII”

Motto:

„Părinții buni le dau copiilor rădăcini și aripi. Rădăcini care să știe unde le este casa și aripi care
să știe să zboare în alte părți unde să arate celorlalți ce au învățat.

JackCanfield

ARGUMENT
Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor
relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului.. De un
real folos în formarea personalităţii este jocul, mai ales cel bazat pe roluri, în care copilul,
asimilându-şi rolul îşi asimilează implicit şi relaţiile interioare de comportament incluse în rolul
respectiv. La fel de importante pentru formarea personalităţii preşcolarului sunt şi stilurile
comportamentale parentale.
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei
individului. Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil părinţi
vor marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco).
După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate.
Această instituţie îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia
cunoştinţă cu activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl
provoacă să se exprime şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptându-şi
metodele la formele particulare ale vieţii mentale ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă
specificului activităţii fiecărei vârste şi să identifice mijloacele şi activităţile necesare pentru o
dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea maturizării lor.
Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie
şi grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor.
Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informaţi despre
scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie implicaţi în luarea
deciziilor. Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar şi cu percepţia pe care o
are grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în care
îşi pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinţi care oferă copiilor sprijin suplimentar în învăţare.

2
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea
propusă conduce la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi:
şedinţe cu părinţii – în care sunt prezentate principalele aspecte ale activităţii grădiniţei; mese
rotunde; propaganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie, în special materiale
ce arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către părinţi; participarea la activităţi, plimbări,
excursii, alături de copiii lor, serbări.
Familiei îi revine un rol important în procesul educațional. Ea trebuie să ofere ajutor copiilor
în ceea ce privește dezvoltarea experiențelor de asimilare și învățare.
Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătății, competenței și afectivității copilului.
Drepturile acestora (copiilor) de prietenie, respect, dragoste, solidaritate, pace, înțelegere, libertate,
trebuie respectate. Prin urmare, educatoarea este cea care desăvârșeste ființa umană “Copilul nu
poate deveni om decât prin educație”- ( E. Kant), educație pe care o primește desigur în familie, în
grădiniță, și de la comunitate.
În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o
colaborare prodigioasă dintre cei doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în
cadrul acestui parteneriat dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile
succesului educaţional.

SCOP
 Eficientizarea relaţiei grădiniţă - familie, printr-o colaborare responsabilă între aceste
două părţi, în vederea implicării, cât mai active, a familiei în procesul de formare a personalităţii
preşcolarului.

OBIECTIVE:

 Formarea părinților în spiritul idei de parteneri egali în educația copiilor;


 Formarea unei concepții sănătoase despre grădiniță și rolul acesteia în viața copilului;
 Crearea unui mediu educațional optim,favorabil unei bune dezvoltări a copilului,conform cu
nevoile și necesitățile sale;
 Implicarea părinților în acțiuni de atragere de resurse financiare și materiale extrabugetare,în
vederea îmbunătățirii mediului educațional;
 Achiziționarea de către părinți a celor mai recente informații despre creșterea și educarea
copiilor,aplicarea corectă în educarea și creșterea copiilor lor
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui
parteneriat
 Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă înbunătăţiri actului educaţional
din grădiniţă/familie.
3
PĂRŢI IMPLICATE: părinţi, bunici, copii, educatoare.

ÎNDATORIRILE PĂRŢILOR
Educatoare:
- să participe la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi a stimula prezenţa părinţilor;
- să consilieze problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind cărţi şi alte materiale de
specialitate de ultimă oră;
- să îndemne la lectură/studiu, familiile copiilor, recomandându-le cele mai accesibile materiale de
specialitate.
Familia
- participă benevol, dar are obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al parteneriatului şi al
materialului utilizat;
ÎNDATORIRI COMUNE
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.);
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării
situaţiilor de natură educaţională.
DURATA: an şcolar: 2022-2023
GRUP ŢINTĂ: familiile copiilor
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa
RESURSE
UMANE:
- coordonator/ iniţiator: prof. STOIAN TODORA
- familiile copiilor.
MATERIALE: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat
foto
FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din
sponsorizările realizate de părinţii copiilor
MODALITĂŢI DE REALIZARE
Şedinte cu părinţii;
Lectorate pe diverse teme;
Activităţi, la grupă, desfăşurate împreună cu părinţii;
Expoziţii cu vânzare, având drept exponate lucrări realizate de către copii, împreună cu
părinţii lor, în cadrul unor activităţi organizate la grădiniţă sau acasă;
Sărbătorirea zilei de naştere a copiilor/onomasticii acestora;
Vizite, excursii, drumeţii;
Serbări tematice.
DISEMINAREA REZULTATELOR
- înregistrări video şi foto, realizarea unor albume.
În fiecare an şcolar împărtăşesc experienţa pozitivă rezultată în urma activităţii cu părinţii
de la grupa mea, în cadrul parteneriatului cu familiile copiilor, întregii grădiniţe, mese rotunde,
sesiuni de referate şi comunicări etc.

FINALIZAREA PARTENERIATULUI
Părţile implicate în parteneriat se întrunesc lunar pentru a evalua activitatea derulată, reliefânduse
aspectele pozitive, realizările de care s-au bucurat beneficiarii proiectului – părinţii/copiii - şi,nu în
4
ultimul rând, concluziile şi propunerile pe care le fac părinţii copiilor pentru perfectarea acestei
forme de activitate: parteneriatul coresponsabil cu partenerul educaţional care se numeşte familia.
Convingerea mea este că, împreună cu familia copilului, urmărind scopuri/obiective
comune, grădiniţa reuşeşte să contureze personalitatea omului în devenire, în cele mai optimiste
culori.

CONCLUZII:
În grădiniță, actul educațional are o eficiență sporită dacă este implicată familia precum și
ceilalți factori educaționali, stabilindu-se un sistem unitar de cerințe.
Părinții au posibilitatea să-și cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viața de
grup, de colectiv, în viața socială.
Părinții pot cunoaște calitatea răspunsurilor la solicitarea educatoarei.
Părinții înțeleg mai bine rolul lor educativ și își însușesc procedee educative pe care să le
aplice în educația copiilor lor, socializează cu alți părinți.
Se stabilesc relații mai apropiate și mai deschise între educatoare și părinți, iar părinții
consultându-se mai bine între ei pot colabora mai ușor în luarea unor decizii importante pentru
grădiniță
Comunicarea dintre acești factori „familie-grădiniță-comunitate”, poate să ducă la concluzia
că investițiile făcute în grădiniță nu sunt fără rost, că alături de noi comunitatea pune o piatră de
temelie pentru viitorul societății.
Părinții și comunitatea pot avea încredere în “Parteneriatul pentru educație”din care
beneficiar principal este copilul.

BIBLIOGRAFIE
Dolean, Ioan; „Meseria de părinte”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 Dolean, Dacian Dorin
 Littauer, Florence „Personalitate plus – Cum să-i înţelegi pe ceilalţi înţelegându-te pe tine însuţi”
Editura „Business Tech International Press, Bucureşti, 2004
 „Personalitate plus – Ghid pentru părinţi” Editura „Business Tech International Press, Bucureşti,
2007
Linvigstone, Tessa „Copilul vremurilor noastre – Învăţarea timpurie” Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2009
 Minulescu, Mihaela „Relaţia psihologică cu copilul tău” Editura Psyche, Bucureşti, 2006

5
Calendarul activităților 2022-2023
Modalități de
Perioada Conținuturi Locația Responsabilități
realizare
„Grădinița Acțiuni
noastră,casa organizatorice Educatoare
Septembrie Grădinița
copiilor de rechizite,caiete Părinți
dumneavoastră!” speciale
Culegerea de
informații Educatoare
Octombrie „Chestionare” referitoare la Grădiniță Părinți
activitățile din
grădiniță
„Ne întrebați vă Educatoare
Noiembrie Consultații Grădiniță
răspundem!” Părinți
Prezentarea
de către copii a
unui program Educatoare
„Vine,vine Moș
Decembrie artistic Grădiniță Părinți
Crăciun!
Părinții Copii
pregătesc
costumațiile
„Disciplina la Prezentarea Educatoare
Ianuarie copii fără să îi unui referat Grădiniță Părinți
rănim” Psihologul
Confecționare
Părinți
„Să vă cunoașteți mărțișoare
Februarie Grădiniță Educatoare
copilul la grădiniță!” împreună cu
Copii
mama
Activitate
„Un cântec/ poezie Părinți
Martie demonstrativă Grădiniță
pentru mama!” Educatoare
Activitate
Educatoare
„Să înroșim ouă practică
Aprilie Grădiniță Părinți
de Paști” împreună cu
Copii
părinți
„Să cunoaștem Educatoare
Excursie În aer
Mai împrejurimile Părinți
tematică liber
orașului” Copii
”Hai la noi, Distracția Petrecere în aer Grădiniță
este în toi! ” liber Educatoare,
Iunie Serbare ADIO părinți, preșcolari
GRĂDINIȚĂ!

6
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 2020- 2021
Nr. Dată Tema Participanți Modalități de realizare
Crt.
1 Septembrie Prima zi de copii Prezentarea ofertei educaționale
grădiniță părinți Prezentarea regulamentului de ordine interioară
educatoare Prezentarea Regulamantului de Funcționare al
grădiniței
2 Octombrie Luna familiei educatoare Să ne cunoaștem mai bine – Chestionar
părinți Parteneriatul Grădiniță- Familie
3 Noiembrie Cum vedem educatoare Prezentarea programului “Bunele deprinderi în
educația copiilor părinți grădiniță și acasă”
noștri Dezbateri tip masă rotundă pe teme de corectare
a comportamentelor negative ale copiilor
Popularizarea de materiale pedagogice
4 Decembrie De vorba cu Moș educatoare Program artistic virtual
Crăciun părinți Popularizarea rezultatelor obținute de copii prin
copii diferite mijloace: expoziții, gazeta pentru părinți,
comunitatea reviste școlare
locală Implicarea părinților în realizarea de costumații
pentru programele artistice
Implicarea părinților în atragerea de resurse
extrabugetare: donații, sponsorizări
5 ianuarie Cum să devii un educatore Prezentare referat
părinte bun- părinți discuții
competent
6 februarie Cum este copilul copii Discuții privind progresul școlar al copiilor
meu? părinți
educatoare
7 martie E ziua ta! copii Program artistic virtual
părinți
educatoare
8 aprilie Sănătatea copii Vizionare filmulețe - Piramida alimentelor
copiilor, părinți sănătoase
sănătatea tinerei medic Concursuri pe teme sanitare
generații educatoare
9 mai Excursie virtuală copii Participarea activă a părinților la realizarea
părinți albumului ”Frumuseți din țară”
învățători
educatoare
10 iunie ”Prăjituri de 1 Petrecere în Educatoare, părinți, preșcolari
Iunie” aer liber

7
 
 

S-ar putea să vă placă și