Sunteți pe pagina 1din 3

În atenţia:

Studenţilor anului VI – Facultatea de Arhitectură

PROCEDURĂ
privind PREDAREA şi SUSŢINEREA
STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A PREDIPLOMEI
SP6-5, 4 credite – SESIUNEA FEBRUARIE 2022

1. ARGUMENT

Scopul principal al acestui proiect este acela de a fundamenta proiectul de finalizarea studiilor. Prin acest
studiu se vor investiga și argumenta tema arhitecturală, situl și programul propus și vor fi enunţate conceptul
și elemente generale de organizare spaţială.

2. OBIECTIVE DIDACTICE

 evaluarea oportunităţii intervenţiei în cadrul unui scenariu de dezvoltare legat de context (socio-
cultural, natural, istoric etc.);
 identificarea unei tematici, a unui program și a unui amplasament care să se potenţeze reciproc;
 investigarea complexă şi înţelegerea sitului prin intermediul unei analize multicriteriale;
 atitudinea faţă de contextul socio-cultural, natural, istoric etc.;
 inovarea / nota personală.

3. CONŢINUTUL MINIMAL AL STUDIULUI

a. Analiza situaţiei existente:


 analiză multicriterială;
 elemente de studiu istoric, acolo unde este cazul (analiza evoluţiei imobilului studiat și a ţesutului
urban învecinat), prin cercetare documentară (planuri istorice, note bibliografice, date arhivă ș.a.) și
investigare in situ;
 definirea zonei de intervenţie: delimitarea perimetrului supus analizei.
b. Analiza precedentelor
 analiza precedentelor arhitecturale sau urbanistice relevante pentru tematica, contextul şi/sau pro-
gramul arhitectural ales(e) și raportarea critică, argumentată, la acestea.
c. Propunerea unei teme pentru proiectul de diplomă
 propunerea unei teme de proiect având la bază ideile generate de concluziile cercetării.
e. Elemente de reglementare privind raportare la contextul urban analizat
 definirea modalităţilor de intervenţie considerate oportune, prin evidenţierea posibilităţilor de punere
în valoare funcțională, peisajeră etc. sau, după caz, reabilitare și/sau conservare-restaurare a valorilor
culturale identificate;
f. Enunţarea conceptului arhitectural
 ilustrarea generală (print-una sau două variante) a principiilor de conformare spaţială şi funcţională a
intervenţiei / obiectului / obiectelor de arhitectură.

4. REDACTAREA STUDIULUI

 Studenţii vor susţine Studiul de fundamentare în baza repartizării pe zile şi comisii, repartizare care va fi
anunţată joi 03.02.2022 prin publicarea pe site-ul universităţii:
www.uauim.ro/facultati/arhitectura/arhitectura/discipline-obligatorii/sp6-5/

DECANATUL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ – 01.2022 1|3


 Studiul de fundamentare (în format pdf, salvat într-un folder denumit Nume_Prenume_Nr. Matricol) se
predă online, până la ora 9.00 (oră la care se închide link-ul), în data susţinerii – respectiv 07.02.2022
sau 08.02.2022 – prin încărcarea pe pagina Google Drive al cărei link va fi comunicat studenţilor de către
secretarii comisiilor de jurizare. Secretarii comisiilor vor asigura respectarea termenului stabilit şi vor orga-
niza materialul astfel încât acesta să fie uşor accesibil juriului online.

 Conţinutul studiului va respecta următoarele condiţii obligatorii:


o Planşele salvate format jpg landscape (orizontal), cu rezoluție min. 2480 px x 1754 px, dimensiune
maximă 5MB / planşă (echivalent unui format A3 landscape la 150 dpi);
o Fișierele jpg vor fi denumite nr-matricol_01.jpg, nr-matricol_02.jpg....... nr-matricol_15.jpg, ast-
fel încât prezentarea prin share screen să fie coerentă și în ordinea dorită de student;
o Numărul maxim de planşe este de 15 şi dimensiunea totală a acestora nu va depăși 125 MB;

NOTĂ:
După expirarea timpului acordat predării (încărcării fişierelor pdf) studenţii nu vor mai avea acces la folder-
ele nominale. Secretarii de comisii vor consemna predarea (numele studenţilor şi numărul de planşe) pe foile
de predare ce vor fi transmise pe adresa secretariatului, la încheierea predării.

5. DESFĂŞURAREA SUSŢINERILOR

 Jurizarea studiului de fundamentare se va desfășura în datele de 7 şi 8 februarie 2022 în conformita-


te cu repartizarea publicată pe site-ul universităţii (vezi supra). Prezentarea proiectului de către stu-
dent în faţa comisiei este obligatorie.

 Secretarii de comisii vor comunica tuturor membrilor comisiei şi studenţilor datele de conectare pentru
sesiunea ZOOM, anterior zilei de jurizare.

 În cadrul sesiunilor ZOOM de susţinere a studiilor de fundamentare – găzduite de secretarii de comisie –


vor fi conectaţi în mod obligatoriu membrii comisiei şi studentul care susţine. Fiecare student va avea
la dispoziţie pentru prezentare max. 10 minute, iar comisia max. 20 de minute pentru întrebări şi
comentarii. Planşele proiectului vor fi derulate prin share screen de către secretarul de comisie prin acce-
sarea fişierelor predate pe pagina Google Drive, în folder-ul dedicat.
NOTĂ:
În situația în care, din motive obiective (întrerupere a conexiunii internet), studentul nu se poate conecta la
sesiunea ZOOM de susținere, susținerea va fi reprogramată, după ultimul student din lista zilei respective,
sau după ultimul student reprogramat anterior. Dacă nici atunci nu este posibilă conectarea on-line, după
contactarea telefonică a studentului şi obţinerea consimţământului acestuia, secretarii comisiilor de ju-
rizare vor prezenta prin share screen planşele proiectului predat, evaluarea urmând să fie făcută în lipsa şi
fără susţinerea autorului. În cazul în care studentul nu răspunde la telefon / nu îşi dă acordul verbal, prezenta-
rea nu va mai avea loc, studentul fiind considerat „absent”.

6. CRITERII DE EVALUARE

 oportunitatea intervenţiei (în cadrul unui scenariu de dezvoltare propus);


 coerenţa relaţiei sit-program;
 calitatea investigaţiei complexe şi a înţelegerii sitului şi programului de arhitectură;
 claritatea documentaţiei şi argumentării;
 înţelegerea şi interpretarea reglementărilor urbanistice în vigoare şi gestionarea situaţiilor derogatorii;
 coerenţa intervenţiilor în contextul studiat / propus;
 acurateţea și expresivitatea reprezentării grafice (a planșelor);
 calitatea susţinerii proiectului în faţa comisiei.

DECANATUL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ – 01.2022 2|3


7. CONDIŢII DE PROMOVARE

Condiţia de promovare a proiectului este obţinerea, în urma jurizării, a notei minime 5,00 (cinci). Notarea se
va face conform Regulamentului general și a Procedurilor de jurizare privind activitatea de proiectare -
procedura de jurizare 2 pentru proiect de an (proiect lung). Comisia de jurizare va fi formată din 3 - 5 cadre
didactice, care vor analiza și nota lucrările susţinute de studenţi. Nota finală este media aritmetică, fără rotun-
jire (cu două zecimale), a notelor date de membrii comisiei.

În cazul promovării studiului de fundamentare a prediplomei (nota minimă 5,00 (cinci)):


 studentul obţine avizul pentru aprofundarea studiului în vederea elaborării proiectului de prediplomă;
 tema proiectului, regulamentul și variantele de arhitectură propuse prin proiect vor fi modificate sau dez-
voltate în funcţie de recomandările comisiei de jurizare.

În cazul nepromovării proiectului (nota mai mică decât 5 (cinci)):


 studentul nu obţine avizul pentru aprofundarea studiului în vederea elaborării proiectului de prediplomă;
 proiectul va putea fi recuperat în sesiunea de vară a aceluiaşi an universitar.

Foarte important:
Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu), inclusiv a documentaţiilor de
urbanism și a studiilor istorice, fără precizarea explicită a sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării etc.),
reprezintă fraudă care atrage după sine excluderea din concurs şi, după caz, analizarea situaţiei de către foru-
rile universitare competente, în vederea stabilirii sancţiunilor care vor fi aplicate.

Coordonare:

Decan Facultatea de Arhitectură


Conf. dr. arhitect HORIA MOLDOVAN

Director Departament Sinteza Proiectării


Conf. dr. arhitect MAGDALENA STĂNCULESCU

DECANATUL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ – 01.2022 3|3

S-ar putea să vă placă și