Sunteți pe pagina 1din 95

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională


Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI
Titlul proiectului: „Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI”
Nr. contract: 25PFE/17.10.2018
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Analiza decalajelor
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Cuprins
Aspecte Etice și Profesionale ..................................................................................................................................................................... 4
1. Libertatea de a cerceta ........................................................................................................................................................................ 4
2. Principii etice ...................................................................................................................................................................................... 5
3. Responsabilitatea profesională............................................................................................................................................................ 7
4. Atitudinea profesională ..................................................................................................................................................................... 11
5. Obligațiile contractuale și legale ....................................................................................................................................................... 12
6. Responsabilitatea ............................................................................................................................................................................ 14
7. Bunele practici în sectorul de cercetare ........................................................................................................................................ 16
8. Difuzarea și exploatarea rezultatelor ............................................................................................................................................ 18
9. Angajamentul față de societate ...................................................................................................................................................... 20
10. Nediscriminarea ............................................................................................................................................................................ 21
11. Sistemele de evaluare .................................................................................................................................................................... 23
Recrutarea și Selecția............................................................................................................................................................................... 25
12. Recrutarea ..................................................................................................................................................................................... 25
13. Recrutarea (Codul) .......................................................................................................................................................................... 28
14. Selecţia (Codul) .............................................................................................................................................................................. 31
15. Transparenţa (Codul) ...................................................................................................................................................................... 36
16. Aprecierea meritului (Codul) .......................................................................................................................................................... 42
17. Variaţiile în cronologia CV-urilor (Codul) ..................................................................................................................................... 44
18. Recunoaşterea experienţei de mobilitate (Codul) ........................................................................................................................... 45
19. Recunoaşterea calificărilor (Codul) ................................................................................................................................................ 47
20. Vechimea (Codul) ........................................................................................................................................................................... 48

Analiza decalajelor

2
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

21. Numirea post-doctorat (Codul) ....................................................................................................................................................... 49


Condiții de Muncă și Securitate Socială ................................................................................................................................................. 52
22. Recunoaşterea profesiei ................................................................................................................................................................ 52
23. Mediul cercetării ........................................................................................................................................................................... 56
24. Condiţiile de lucru........................................................................................................................................................................... 59
25. Stabilitatea şi continuitatea de angajare .......................................................................................................................................... 64
26. Finanţarea şi salariile ...................................................................................................................................................................... 65
27. Echilibrul între sexe ........................................................................................................................................................................ 70
28. Dezvoltarea carierei ........................................................................................................................................................................ 71
29. Punerea în valoare a mobilităţii ...................................................................................................................................................... 75
30. Accesul la serviciile de orientare a carierei .................................................................................................................................... 77
31. Drepturile de proprietate intelectuală.............................................................................................................................................. 78
32. Co-autoratul .................................................................................................................................................................................... 80
33. Instruirea ......................................................................................................................................................................................... 82
34. Plângerile şi recursurile................................................................................................................................................................... 83
35. Participarea la organele de decizie .................................................................................................................................................. 84
Instruire și Dezvoltare .............................................................................................................................................................................. 86
36. Relaţia cu directorii de teză/stagiu .............................................................................................................................................. 86
37. Supervizarea şi sarcinile de gestiune .............................................................................................................................................. 88
38. Dezvoltarea profesională continuă .................................................................................................................................................. 90
39. Accesul la formarea pentru cercetare şi la dezvoltarea continuă .................................................................................................... 92
40. Supervizarea .................................................................................................................................................................................... 94

Analiza decalajelor

3
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Aspecte Etice și Profesionale

1. Libertatea de a cerceta

Libertatea în activitatea de cercetare face referire la orientarea cercetării către binele comun cu scopul de a contribui la dezvoltarea științifică,
economică şi socială. Cercetătorii beneficiază de libertatea de gândire și de exprimare, precum și de libertatea de a identifica metode optime
pentru a rezolva probleme de interes, în conformitate cu practicile și standardele etice recunoscute. În exercitarea acestor libertăți, cercetătorii
vor recunoaște existența și acțiunea unor limite derivate din contexte specifice în care se derulează cercetarea (e.g. absența anumitor
infrastructuri de cercetare; utilizarea unor produse sau rezultate asupra cărora există drepturi de proprietate intelectuală ș.a.).
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
lipsește, nu este stabilit, nu este
Inițiative deja existente
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare
etc.)
LEGEA Nr. 319/2003 din 8 iulie Libertatea academică este UPB este membru activ al UPB nu desfășoară în mod frecvent o
2003 privind Statutul asigurată și garantată atât de Asociației Magna Charta analiză de nevoi pentru a identifica
personalului de cercetare- către Carta UPB, cât și de Observatory, participând ca nevoile cercetătorilor (indiferent de
dezvoltare prevede la art 1. alin. Codul etic al Universității. universitate pilot la proiectul nivelul carierei) și constrângerile care
(1) ca „Statutul personalului de Living Values. Pentru a câștiga pot fi asociate cu activitatea de
cercetare-dezvoltare constituie Articolul 2 din Carta UPB statutul de membru cu drepturi cercetare.
cadrul prin care se promovează formulează misiunea depline, UPB a participat la o
formarea continuă, dezvoltarea şi universității și subliniază evaluare externă și a implementat Tinerii cercetători nu beneficiază încă
motivarea resurselor umane, angajamentul său de a oferi setul de instrumente necesare de un catalog de bune practici, care să
pentru asigurarea competenţei şi educație și cercetare de înaltă pentru promovarea și respectarea ofere îndrumări și exemple practice
eticii profesionale în activităţile calitate. valorilor specifice mediului privind modul în care trebuie să
de cercetare-dezvoltare, a Conform Cartei (articolul 16), universitar. La finalul acestui respecte și să beneficieze de libertate
libertăţii demersurilor ştiinţifice membrii facultăților sunt process de aderare, UPB a reușit în activitatea de cercetare. Mai mult,
şi pentru participarea încurajați să participe la să-și definească în mod clar la nivel organizațional, nu a fost încă
personalului din domeniu la activități de cercetare valorile: autonomia academică și elaborat un regulament intern privind
promovarea şi evaluarea științifică în parteneriat cu libertatea, profesionalismul, drepturile de proprietate intelectuală.
activităţilor ce îi revin.” universități naționale și onestitatea profesională,
străine și institute de responsabilitatea personală, Alte limitări pot decurge din faptul că
cercetare. În consecință, UPB toleranța și deschiderea, norma didactică include și o normă
stabilește structurile de oportunitățile egale. de cercetare, date fiind constrângerile
cercetare științifică În mod regulat, UPB organizează de natură bugetară. Astfel, timpul
(laboratoare, centre de sesiuni de instruire și ateliere de alocat pentru cercetare poate deveni o

Analiza decalajelor

4
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

cercetare, institute, companii lucru în domeniul eticii în chestiune problematică mai ales
etc.) pentru a sprijini cercetare, adresate doctoranzilor și pentru cercetătorii aflați la primele
activitatea de cercetare a tinerilor cercetători. două niveluri ale carierei de
personalului academic. În UPB susține și încurajează tinerii cercetare.
plus, Codul etic protejează și cercetători prin granturi interne (de
promovează libertatea exemplu, programul GEX). În
academică. Primul principiu plus, strategia de cercetare se
afirmă că universitatea este un bazează pe temele principale de
spațiu liber de presiuni și cercetare Horizon2020. UPB
constrângeri politice, promovează inovarea și transferul
religioase și economice, tehnologic al produselor de
respectând etica profesională cercetare.
și statul de drept.

2. Principii etice

În desfășurarea activității de cercetare, cercetătorii vor respecta practicile etice recunoscute și principiile etice fundamentale corespunzătoare
domeniului/ariei în care își desfășoară activitatea, precum și standardele etice, așa cum este documentat în diferitele coduri deontologice
naționale, sectoriale sau instituționale.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legea nr. 206/2004 privind buna În cadrul CEIA funcționează ca organism UPB beneficiază de o rețea privată de
conduită în cercetarea ştiinţifică, Universității, un consultativ intern. Pentru toate intranet, însă nu toate documentele
dezvoltarea tehnologică și organism consultativ activitățile de cercetare, cercetătorii UPB privind etica cercetării și integritatea
inovare (actualizată) prevede la intern supervizează pot solicita consimțământul comitetului, academică sunt disponibile pentru toate
art. 29 alin. 2) ca „autoritatea de implementarea inclusiv în cazul proiectelor de cooperare tipurile de public. Studenții nu au access
stat pentru cercetare-dezvoltare principiilor etice, aprobate de organismele externe. La la această rețea.
urmăreşte şi identifică bunele respectiv Comitetul cerere, CEIA oferă consultanță pentru Pentru a soluționa această problemă,
practici pentru activităţile de de Etică și toate domeniile de cercetare care pot fi UPB ar putea construi o secțiune pe
cercetare-dezvoltare din ţările Integritate de interes pentru cercetătorii UPB. pagina web a universității unde ar trebui
Uniunii Europene şi ale Academică (CEIA). În conformitate cu legislația națională, să fie disponibile toate documentele și
Organizaţiei pentru cooperare şi Integritatea studenții masteranzi și doctoranzi ai procedurile. Cu toate acestea,
dezvoltare economică şi academică este, de UPB urmează cursuri obligatorii de etică utilizabilitatea generală a site-ului poate
organizează popularizarea lor în asemenea, asigurată și integritate academică. Cursurile sunt fi îmbunătățită pentru a facilita accesul

Analiza decalajelor

5
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

vederea adoptării acestora de prin adoptarea unui opționale pentru studenții aflați la rapid la informații relevante.
către instituţiile şi unităţile de Cod de etică și de licență.
cercetare-dezvoltare”. conduită
profesională. Mai mult, UPB a elaborat o procedură
OG nr. 57/2002 privind internă de sistem care vizează elaborarea
cercetarea ştiinţifică şi Comitetul de Etică și tezelor de doctorat. Aceasta cuprinde
dezvoltarea tehnologică prevede Integritate linii directoare și exemple de bune
la art. 5, alin. 3 următoarele: Academică practici în ceea ce privește etica
Libertatea de organizare şi funcționează în cercetării și evitarea plagiatului.
desfăşurare a activităţilor de conformitate cu Documentul este disponibil în rețeaua
cercetare-dezvoltare este regulamentul privată a Universității (intranet.pub.ro).
garantată şi este corelată cu propriu, în timp ce Conform regulamentului UPB, studenții
asigurarea resurselor financiare, Codul Etic și de care au comis acte de plagiat pot fi
cu respectarea legislaţiei în Conduită penalizați și chiar exmatriculați de la
vigoare şi a principiilor de etică Profesională este programul de studiu pe care îl urmează.
profesională privind efectele aprobat de Senatul
adverse sau dăunătoare ale Universității și face În plus, pentru a evita plagiatul,
aplicării rezultatelor ştiinţei şi parte din Carta universitatea utilizează un program
tehnologiei asupra omului şi Universității. CEIA software conceput pentru a detecta
mediului. este însărcinat cu eficient și a preveni astfel plagiatul.
soluționarea
Legea nr. 477 din 8 noiembrie plângerilor,
2004 privind Codul de conduită dezbaterea
a personalului contractual din solicitărilor și
autorităţile şi instituţiile publice plângerilor depuse,
propunerea de soluții
și transmiterea, către
Senatul Universității,
a cazurilor și
soluțiilor propuse.

Analiza decalajelor

6
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

3. Responsabilitatea profesională

Pentru a răspunde exigențelor asociate responsabilității profesionale, cercetătorii vor depune toate eforturile pentru a se asigura că cercetarea lor
este relevantă pentru societate și nu duplică cercetări anterior realizate. Aceștia vor evita orice tip de plagiat (în acord cu principiile și legislația
existentă) și vor respecta principiul proprietății intelectuale și proprietatea comună a datelor în cazul cercetărilor efectuate în colaborare cu un
supervizor și / sau cu alți cercetători. Necesitatea de a valida noi observații prin demonstrarea faptului că experimentele sunt reproductibile nu
trebuie interpretată ca plagiat, cu condiția ca datele care urmează să fie confirmate să fie citate în mod corespunzător. Cercetătorii se vor asigura
că, dacă vreun aspect al activității lor este delegat, persoana căreia îi este delegată activitatea are competența de a o desfășura (principiul
competenței).
Cadrul de reglementare în vigoare Inițiative deja existente Identificarea decalajelor (ceea ce
lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legea nr. 319/2003 privind Carta UPB – art. Strategia UPB propune obiectivul Pentru a susține principiul
Statutul personalului de 2.9.2, 2.9.15, strategic dedicat oamenilor și responsabilității profesionale, UPB ar
cercetare-dezvoltare Constituie abateri comunității UPB care prevede obiective putea dezvolta o strategie care să
ştiinţifică şi tehnică prevede la grave de la buna specifice dedicate dezvoltării carierei cuprindă activități de instruire,
art. 23 ca „Cercetătorii își conduită în cercetătorilor. Planul de acțiune pe care supervizare și îndrumare. Pe lângă
desfăşoară activitatea ştiinţifică, activitatea îl vom propune în aplicarea HRS4R va dezvoltarea competențelor metodologice
tehnologică sau de inovare fără a profesională şi trebui să prevadă măsuri concrete și de analiză a datelor, activitățile de
încălca drepturile şi libertăţile ştiinţifică şi se pentru acest obiectiv, care, totodată, va formare ar putea fi axate pe etică și
omului; sancţionează susține și îndeplinirea mai multor criterii integritate în activitatea de cercetare.
Cercetătorii işi dezvoltă continuu conform legislaţiei ale C&C.
cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice în vigoare: a) UPB promovează activ conștientizarea și UPB nu oferă cercetătorilor săi un
şi contribuie la diseminarea plagierea rezultatelor întreprinde acțiuni menite să asigure o spațiu/o platformă online care să le
informaţiei şi culturii, precum şi sau publicaţiilor cultură a integrității în activitatea de ofere informații utile și relevante pentru
la conştientizarea publicului şi a altor autori; b) cercetare. Plagiatul și autoplagiatul sunt activitatea de cercetare.
factorilor de decizie asupra confecţionarea de strict interzise prin Carta Universității.
rolului ştiinţei şi tehnicii.” rezultate ştiinţifice UPB efectuează o monitorizare regulată UPB este în curs de a dezvolta un
sau înlocuirea a fluxului de publicații la nivelul depozit intern care să pună la dispoziție
Legislația națională oferă un rezultatelor cu date instituției, ceea ce contribuie la controlul documentele de cercetare produse în
cadru legal pentru prevenirea fictive; c) intensității și originalității producției universitate, date sau alte artefacte.
plagiatului și pune în vedere introducerea de științifice. Mai mult, a fost elaborat un Această platformă va oferi acces la
cercetătorilor să nu informaţii false în set de instrumente de raportare care codurile și reglementările relevante
utilizeze rezultate cercetării altor solicitările de conține: un formular de autoevaluare și privind etica cercetării și integritatea
persoane atunci când publică granturi sau de un formular care cuprinde criteriile academică.
articole, lucrări științifice. finanţare, precum şi minime de performanță pentru fiecare Pentru a-și spori capacitatea

Analiza decalajelor

7
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

în orice documente nivel de carieră. Cancelarul științific al instituțională în ceea ce privește


Legea nr. 64/1991 privind oficiale; d) UPB oferă îndrumări și sprijin la cerere managementul carierei în domeniul
brevetele de inventie, comercializarea de pentru îndeplinirea optimă a acestor cercetării, UPB ar putea dezvolta
republicată, prevede la art. 31: lucrări ştiinţifice în criterii. proiecte în cadrul programului
„Brevetul de invenţie conferă vederea facilitării ERASMUS+, acțiunea-cheie 2 privind
titularului său un drept exclusiv falsificării de către UPB a investit constant în infrastructura consolidarea capacității instituționale în
de exploatare a invenţiei pe cumpărător a calităţii de cercetare pentru a asigura un mediu domeniul învățământului superior.
întreaga sa durată. (2) Este de autor; e) de cercetare stimulativ.
interzisă efectuarea fără încercarea de a UPB este membru și instituție
consimţământul titularului a promova un examen beneficiară a Asociației Universităților,
următoarelor acte: a) fabricarea, prin dare de mită sau Institutelor de Cercetare și Dezvoltare și
folosirea, oferirea spre vânzare, prin presiune. a Bibliotecilor Centrale Universitare din
vânzarea sau importul în vederea România - ANELIS PLUS.
folosirii, oferirii spre vânzare ori Art. 9.2.20. Cadrul În acest context, UPB oferă personalului
vânzării, în cazul în care obiectul didactic sau academic acces la publicații științifice și
brevetului este un produs; b) cercetătorul ale căror baze de date internaționale.
utilizarea procedeului, precum şi articole ştiinţifice Pentru a face tranziția către acces
folosirea, oferirea spre vânzare, sau alte asemenea deschis, UPB a contribuit la activitățile
vânzarea sau importul în aceste publicaţii nu grupului de experți instituit de Asociația
scopuri al produsului obţinut Universitară Europeană. Grupul
îndeplinesc
direct prin procedeul brevetat, în acționează ca o platformă practică de
condiţiile de
cazul în care obiectul brevetului dialog și de schimb de bune practici în
originalitate nu negocierile de contract cu marii editori
este un procedeu.”
beneficiază de științifici (Big Deals). Responsabilul la
Legea Nr. 84/1998 Republicată protecţia legală nivel instituțional difuzează permanent
privind mărcile şi indicaţiile conferită prin dreptul evoluțiile și progresele înregistrate în
geografice, prevede la art. 1, de autor, fiind acest domeniu.
alin. 1 ca „drepturile asupra incidentă sancţiunea Pentru a sprijini asumarea
mărcilor şi indicaţiilor prevăzută la art. 324 responsabilității profesionale a
geografice sunt recunoscute şi lit. e) din Legea nr. cercetătorilor săi, UPB oferă supervizare
apărate pe teritoriul României, în 1/2011. și îndrumare în ceea ce privește dreptul
condiţiile prezentei legi. (2) de proprietate intelectuală prin
Prezenta lege se aplică mărcilor intermediul Serviciului de Inovare și
de produse şi servicii, ce fac Transfer Tehnologic.
obiectul unei înregistrări sau
solicitări de înregistrare în Pentru studenții masteranzi, doctoranzi și
România, ca urmare a unei tinerii cercetători, se asigură o pregătire

Analiza decalajelor

8
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

protecţii comunitare ori pe cale riguroasă în ceea ce privește proiectarea


internaţională, precum şi cercetării, metodologii de cercetare și
indicaţiilor geografice. Art. 36 analiza datelor, respectiv integritatea
prevede: Titularul mărcii poate academică. Studenții înscriși în
cere instanţei judecătoreşti programele de master urmează cursuri de
competente să interzică terţilor metodologia cercetării. Pentru candidații
să folosească, în activitatea lor doctoranzi și postdoctoranzi, UPB a
comercială, fără consimţământul implementat un număr de 15 proiecte (cu
său: a) un semn identic mărcii, sprijinul fondurilor structurale ale UE -
pentru produse sau servicii Programul Operațional Sectorial
identice celor pentru care marca Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa
a fost înregistrată; b) un semn Prioritară 1, Zona Internațională Majoră
pentru care, datorită faptului că 1.5), având ca scop dezvoltarea
este identic sau asemănător cu o abilităților și atitudinilor față de
marcă şi din cauză că produsele cercetare. Beneficiarii au participat la
sau serviciile cărora li se aplică cursuri de etică în cercetare, egalitate de
marca sunt identice sau similare, șanse, drepturi de proprietate
există un risc de confuzie în intelectuală.
percepţia publicului, incluzând
riscul de asociere între semn şi
marcă; c) un semn identic sau
asemănător cu marca, pentru
produse sau pentru servicii
diferite de cele pentru care
marca este înregistrată, când
aceasta din urmă a dobândit un
renume în România şi dacă
folosirea fără drept a semnului ar
fi în detrimentul caracterului
distinctiv al mărcii ori în
detrimentul renumelui acesteia.”

Legea nr. 8/1996 privind dreptul


de autor și drepturile conexe
prevede la art. 13 ca „utilizarea
unei opere dă naştere la drepturi
patrimoniale, distincte şi

Analiza decalajelor

9
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

exclusive, ale autorului de a


autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea operei;
c) importul în vederea
comercializării pe piaţa internă a
copiilor realizate, cu
consimţământul autorului, după
operă;
d) închirierea operei;
e) împrumutul operei.
f) comunicarea publică, direct
sau indirect a operei, prin orice
mijloace”.

Art. 181 prevede atribuţiile


Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor de a
controla, pe cheltuială proprie,
din oficiu sau în urma unei
sesizări scrise, respectarea
legislaţiei din domeniu,
funcţionarea şi activitatea
organismelor de gestiune
colectivă, inclusiv prin
permiterea accesului la sistemul
informatic al acestora, şi
stabileşte măsurile de intrare în
legalitate sau aplică sancţiuni,
după caz;

La Art. 190 sunt prevăzute


contravenţiile şi sancţiunile în
caz de nerespectare a legislației:
cu amendă de la 3.000 lei la
30.000 lei.

Analiza decalajelor

10
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

4. Atitudinea profesională

Cercetătorii au nevoie să fie familiarizați cu obiectivele strategice care reglementează domeniul lor de cercetare și cu mecanismele de finanțare
disponibile. Înainte de a demara implementarea unui proiect de cercetare sunt responsabili de a obține toate aprobările necesare.
Aceștia își vor informa angajatorii, finanțatorii sau supervizorii atunci când proiectul lor de cercetare nu respectă calendarul de implementare
aprobat sau atunci când proiectul a suportat modificări sau a fost finalizat. Se vor comunica inclusiv situațiile în care proiectul urmează să fie
suspendat (indiferent de motiv).
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legea nr. 319/2003 prevede la Procedura de În cadrul UPB funcționează două UPB nu a elaborat o procedură internă
art. 23, lit. „i” că cercetatorii management a compartimente care oferă suport și privind monitorizarea și implementarea
participă la competiţii pentru DMACS. informații despre mecanismele de proiectelor de cercetare, cu excepția
finanţarea activităţii ştiinţifice finanțare disponibile, și anume: Direcția proiectelor implementate din FESI.
proprii, din fonduri bugetare sau Procedurile DFE- Fonduri Europene (DFE) și Direcția UPB nu are o procedură internă unitară
private, în condiţiile legii. SDC şi DFE-SMR pentru Managementul Activității de de urmărire a evoluției unui proiect
pentru dezvoltarea- Cercetare Științifică (DMACS). Pentru începând cu ideea de proiect până la
Hotărârea nr. 1265/2004 prevede contractarea şi exercitarea atribuțiilor sale specifice, finalizarea contractului de cercetare.
aprobarea normelor monitorizarea- Direcția Fonduri Europene funcționează
metodologice privind raportarea prin două servicii, Serviciul Dezvoltare – UPB dezvoltă în prezent un depozit
contractarea, finanţarea, proiectelor finanţate Contractare (SDC) și Serviciul intern de date care va permite
monitorizarea şi evaluarea din fonduri europene Monitorizare – Raportare (SMR).Cele înregistrarea tuturor proiectelor de
programelor, proiectelor de două Direcții din cadrul UPB cercetare și monitorizarea ciclului lor de
cercetare-dezvoltare şi inovare şi Procedura de supraveghează organizarea sesiunilor viață.
a acţiunilor cuprinse în Planul management a informative privind diverse apeluri de
naţional de cercetare-dezvoltare implementării proiecte. În plus, e-mailuri informative UPB nu organizează în mod regulat
şi inovare programului GEX sunt trimise tuturor decanilor și șefilor sesiuni informative privind diverse tipuri
2017 de departament. de programe și apeluri la proiecte
Ordonanţa nr. 57/2002 din 16 Informații suplimentare pot fi găsite pe lansate în cadrul acestora.
august 2002 privind cercetarea Indrumar evaluare site-ul Universității. Informațiile sunt
ştiinţifică şi dezvoltarea proiecte GEX 2017 actualizate periodic și se referă atât la Serviciul de Inovare și Transfer
tehnologică competițiile interne, cât și la cele Tehnologic nu a dezvoltat încă un cadru
internaționale. de cooperare strategică cu diferite
Decizia UEFISCDI nr. compartimente din cadrul universității.
117/30.03.2018 de aprobare a Serviciul de Inovare și Transfer
Schemei de ajutor de stat pentru Tehnologic sprijină activ cooperarea

Analiza decalajelor

11
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Programul Cercetare RO02 dintre mediul academic și industrie și


furnizarea de noi tehnologii bazate pe
rezultate ale cercetării și dezvoltării la
nivel regional, național și internațional.
Serviciul oferă consiliere adaptată în
funcție de rezultatele proiectului de
cercetare.

5. Obligațiile contractuale și legale

Cercetătorii de la toate nivelurile au nevoie să fie familiarizați cu reglementările naționale, sectoriale sau instituționale care vizează formarea și /
sau condițiile de muncă. Acestea includ reglementările privind drepturile de proprietate intelectuală, cerințele și condițiile oricăror sponsori sau
finanțatori, indiferent de natura contractului cu aceștia. Cercetătorii vor respecta astfel de reglementări prin furnizarea rezultatelor necesare (de
exemplu, teze, publicații, brevete, rapoarte, elaborarea de noi produse etc.), așa cum se prevede în termenii și condițiile contractului sau în
documentul echivalent.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
OG 57/2002 privind cercetarea Potrivit art. 31, alin. După cum s-a afirmat la principiul 1, UPB nu organizează periodic sesiuni
ştiinţifică şi dezvoltarea 2 din ordonanță, UPB susține tinerii cercetători prin informative privind toate competițiile de
tehnologică UPB încheie granturi interne (de exemplu, GEX 2017, proiecte cercetare care pot fi relevante
Art. 29, art. 30, 31, alin. 1 și 2 acorduri de GNAC 2018). Apelul propunerilor de pentru cercetătorii UPB.
prevăd că unităţile şi instituţiile parteneriat cu alte proiecte de cercetare este însoțit de o
de cercetare-dezvoltare vor unități sau instituții metodologie care prezintă procesul de Nu există un regulament intern privind
asigura stabilizarea personalului de învățămănt sau de pregătire a cererii, procedura de selecție protecția și utilizarea drepturilor de
atestat pe grade ştiinţifice, vor cercetare în vederea și detaliile contractuale. Acest document proprietate intelectuală la nivelul UPB.
lua măsuri speciale pentru asigurării formării este disponibil pe site-ul instituției. Toți
motivarea tinerilor de a continue, studiilor coordonatorii de proiecte declarate
desfăşura activităţi în acest doctorale și câstigătoare sunt invitați să participe la
domeniu şi vor menţine şi vor promovării anumitor sesiuni de instruire privind condițiile
dezvolta potenţialul uman de teme de cercetare. contractuale, procedurile interne de
cercetare implicat în domenii de achiziții publice și gestiunea financiară a
vârf, prin angajarea anuală a proiectului. Mai mult, coordonatorii
unui număr de absolvenţi şi lucrează împreună cu un supervizor din
specialişti cu cea mai bună cadrul Direcţiei pentru Managementul

Analiza decalajelor

12
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

pregătire, cel puţin egal cu Activităţii de Cercetre Ştiinţifică.


numărul de personal cu studii
superioare plecat din institut în După cum este descris la principiul 4,
anul anterior, cu excepţia cercetătorii pot beneficia de sprijinul a
situaţiilor ce rezultă din două departamente administrative:
restructurări. Promovarea Direcția Fonduri Europene și Direcția
cercetătorilor se face ţinându-se pentru Managementul Activității de
seama, în principal, de Cercetare Științifică, din care face parte
performanţa ştiinţifică, inclusiv Serviciul de Inovare și Transfer
confirmată la nivel naţional şi Tehnologic. Acestea sprijină cercetătorii
internaţional. atât în etapele contractuale, cât și în cele
Instituţiile de învăţământ de implementare a proiectelor prin
superior, academiile de ramură, sesiuni informative și ateliere de lucru și
institutele de cercetare şi cele de consiliere personalizată. Serviciul de
cercetare-dezvoltare pot colabora Inovare și Transfer Tehnologic oferă
pe bază de reciprocitate în suport pentru colaborarea cu mediul
promovarea unor programe de socio-economic, inclusiv negocierea și
formare continuă, doctorate, conținutul contractelor de colaborare,
teme de cercetare, în practica licențiere sau brevetare.
studenţilor şi alte asemenea
activităţi. Site-ul Universității prezintă informații
Studenţii din instituţiile de despre concursurile naționale și
învăţământ superior acreditate şi internaționale. O persoană de contact
doctoranzii pot face parte din dedicată pentru fiecare program poate
colectivele de cercetare şi oferi informații și asistență suplimentare.
participă efectiv la rezolvarea
problemelor din cadrul
contractelor de cercetare.
Studenţii şi doctoranzii care
participă la rezolvarea
problemelor din cadrul
contractelor de cercetare pot fi
remuneraţi conform legii.

Analiza decalajelor

13
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

6. Responsabilitatea

Cercetătorii trebuie să fie conștienți de faptul că sunt responsabili față de angajatori, finanțatori sau alte organisme publice sau private, precum
și, din motive etice, față de societate în ansamblul său.
În special cercetătorii finanțați din fonduri publice sunt, de asemenea, responsabili pentru utilizarea eficientă a banilor contribuabililor. În
consecință, aceștia trebuie să respecte principiile unei gestiuni financiare solide, transparente și eficiente și să colaboreze cu orice organism
autorizat să realizeze un audit al cercetării întreprinse, fie că sunt întreprinse de angajatori / finanțatori, fie de comitete de etică.
Metodele de colectare și de analiză, rezultatele și, dacă este cazul, detalii ale datelor colectate ar trebui să fie deschise controlului intern și
extern, ori de câte ori este necesar și conform cerințelor autorităților competente.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
UPB este o instituție de PS-06-DMACS-01 Ca instituție publică, UPB pune la UPB nu organizează în mod regulat
învățământ finanțată din venituri Gestiunea dispoziție pe pagina web toate sesiuni informative privind
proprii care trebuie să respecte activităților de informațiile privind bugetul și managementul financiar al proiectelor de
transparența și regulile de cercetare, Plata managementul financiar al Universității. cercetare.
supraveghere bugetară după cum Partenerilor
urmează: Direcția financiar-contabilă asigură
sprijinul din faza de planificare a
Legea 500/2002 privind proiectului până la finalizarea acestuia.
finantele publice prevede la art. Un contabil supraveghează fluxul
2 alin 7^2 un cadru bugetar ce financiar al fiecărui proiect și aprobă
cuprinde totalitatea dispoziţiilor toate tipurile de cheltuieli.
şi procedurilor care stau la baza
aplicării sistemelor de La nivel intern, UPB desfășoară
contabilitate bugetară şi de activități de audit pentru a verifica
raportare statistică, regulilor şi conformitatea și corectitudinea
procedurilor privind elaborarea cheltuielilor în fiecare etapă a
previziunilor pentru planificarea proiectului.
bugetară, procedurilor bugetare,
acordurilor de monitorizare şi În ceea ce privește granturile interne
analize independente destinate să acordate tinerilor cercetători, toți
mărească transparenţa procesului coordonatorii de proiect sunt invitați să
bugetar, care se aplică de către participe la sesiuni de instruire privind
instituţiile şi autorităţile publice, condițiile contractuale, procedurile de
indiferent de modul de finanţare achiziții interne și gestiunea financiară a
şi subordonare. proiectului.

Analiza decalajelor

14
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Art. 9 stabileste cadrul de


aplicare al principiului
publicităţii. Astfel, sistemul
bugetar este deschis şi
transparent, acestea realizându-
se prin:
a) dezbaterea publică a
proiectelor de buget, cu prilejul
aprobării acestora;
b) dezbaterea publică a
conturilor generale anuale de
execuţie a bugetelor, cu prilejul
aprobării acestora;
c) publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a
actelor normative de aprobare a
bugetelor şi conturilor anuale de
execuţie a acestora;
d) mijloacele de informare în
masă.
De asemenea, cercetătorii au fost
informați cu privire la
prevederile OMENCS nr.
3279/20.02.2017 referitor la
Metodologia de alocare a
fondurilor bugetare pentru
finanțarea de bază și finanțarea
suplimentară a instituțiilor de
învățământ superior de stat din
România (pentru anul 2017) și a
OUG nr. 34/2017 privind
gestionarea financiară a
fondurilor externe
nerambursabile aferente
Mecanismului financiar Spațiul
Economic European 2014-2021

Analiza decalajelor

15
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

și Mecanismului financiar
norvegian 2014-2021.

7. Bunele practici în sectorul de cercetare

Cercetătorii vor adopta în orice moment practici de lucru în condiții de siguranță, în conformitate cu legislația națională, inclusiv luarea
măsurilor de precauție necesare pentru sănătate și siguranță și pentru recuperarea datelor în cazul pierderii acestora din diverse cauze. De
asemenea, aceștia vor cunoaște prevederile legale naționale actuale privind protecția datelor și confidențialitatea și vor întreprinde măsurile
necesare pentru a le îndeplini în orice moment.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legislația națională PO-14-BPMSSSU- Asigurarea condițiilor optime de muncă UPB nu oferă seminarii introductive sau
reglementează normele privind 01PS-14-BPMSS-06 este responsabilitatea decanilor și șefilor cursuri pe tema bunelor practici în
sănătatea și siguranța la locul de Acordarea și de departamente, care, în acest sens, domeniul cercetării adresate
muncă. Referința principală este utilizarea de către beneficiază de sprijinul Biroului pentru cercetătorilor debutanți .
Legea nr. 319/2006 - Legea lucrătorii din UPB a Siguranță în Muncă și Biroului de
privind securitatea și sănătatea în echipamentului Control Intern. Aceste birouri combină Universitatea nu oferă cercetătorilor un
muncă, actualizată prin Legea nr. individual de serviciile pentru sănătate (de exemplu, sistem de backup și stocare a
198/20 iulie 2018. Angajatorul protecție și a medicina muncii) și serviciile pentru informațiilor/datelor.
este responsabil pentru materialelor siguranță și mediu de lucru.
asigurarea siguranței și sănătății igienico-sanitare La nivelul UPB nu există un regulament
Raportul privind inventarul de riscuri și sau o metodologie care să transpună
H.G. nr.1425/2006 pentru PO-14-BPMSSSU- gestionarea riscurilor reprezintă două prevederile cuprinse în Regulamentul
aprobarea Normelor 01 Organizarea instrumente importante pentru general privind protecția datelor -
metodologice de aplicare a activității de monitorizarea și îmbunătățirea calității GDPR.
prevederilor Legii 319/2006 securitate și sănătate condițiilor de muncă.
în muncă a UPB
Codul muncii actualizat 2019 - Departamentul IT este responsabil de

Analiza decalajelor

16
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Legea nr. 53/2003 actualizată PO-05-DIRU-17 protecția datelor din cadrul UPB.
prin Legea nr. 64/2018 Plan de securitate Personalul acestui departament are
Utilizarea resurselor cunoștințele necesare și este în măsură să
OUG nr. 96/2003 privind informatice și de ofere consultanță în domeniul
protecția maternității la locurile comunicații UPB tehnologiei informației și al protecției
de muncă, actualizată datelor.
La nivelul UPB
H.G. nr.955/2010 pentru există o practică de Pentru a dobândi cunoștințe relevante și
modificarea și utilizare a sistemelor practici de vârf în domeniul cercetării,
completarea Normelor IT menite să UPB este reprezentată în mod activ în
metodologice de aplicare a protejeze angajații diverse rețele universitare europene,
prevederilor Legii nr. 319/2006 UPB de riscul ca printre care: Asociația Universității
sistemele și Europene (EUA) și Conferința
Legislația națională serviciile de rețea să Universităților Europene de Inginerie și
reglementează normele privind fie compromise prin Cercetare Avansată (CESAER).
datele cu caracter personal, divulgarea/pierderea
respectiv Regulamentul General datelor cu caracter UPB este înregistrată ca operator de date
privind Protecția Datelor personal și/sau cu caracter personal sub numărul 3291,
(GDPR) confidențiale. în conformitate cu Legea 677/2001.

Politica de
confidențialitate este
publicată pe site-ul
universității.

Analiza decalajelor

17
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

8. Difuzarea și exploatarea rezultatelor

Toți cercetătorii ar trebui să se asigure, în conformitate cu aranjamentele contractuale, că rezultatele cercetării lor sunt diseminate și exploatate
corespunzător (e.g. comunicate, transferate în alte contexte de cercetare sau, după caz, comercializate). Se așteaptă ca acei cercetători cu
rezultate profesionale remarcabile să preia inițiative pentru a asigura că activitatea de cercetare are rezultate consistente și că rezultatele sunt fie
exploatate în mod comercial, fie făcute accesibile publicului (sau ambele) ori de câte ori apare oportunitatea.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legislația națională La nivelul UPB, Diseminarea cunoștințelor a fost inclusă UPB nu a elaborat până în acest moment
reglementează normele privind legislația este printre responsabilitățile contractuale ale o strategie care să vizeze valorificarea și
diseminarea rezultatelor transpusă în cercetătorilor UPB. Mai mult, a devenit diseminarea rezultatelor cercetării.
cercetării, concretizată în proceduri interne: o componentă a evaluării cercetătorilor.
prevederile art. 24, lit. „i” din Există diverse criterii care se UPB deține un post de televiziune, dar
legea nr. 319/2003 „Cercetătorii Procedura concentrează asupra acestui aspect. acesta nu contribuie sistematic la
participă la manifestări ştiinţifice operationala privind diseminarea rezultatelor cercetării.
cu comunicări din rezultatele modul de Serviciul de Inovare și Transfer
activităţii de cercetare-dezvoltare inregistrare a Tehnologic oferă sprijin tuturor Inițiative de dezvoltare propuse: un
şi publică lucrări ştiinţifice, în rezultatelor din cercetătorilor în procesul de valorificare program de angajare și impact al
condiţiile legii, cu sprijinul activitatea de a rezultatelor cercetării lor. cercetării unde să aibă acces toți
instituţiei sau al unităţii, în limita cercetare angajații, care să abordeaze în mod
resurselor financiare”. PO-06-DMACS-02. În fiecare an, UPB organizează un târg explicit ideile privind schimbul de
științific și educațional (POLIFEST) cunoștințe, comercializarea și impactul
De asemenea, sunt deschis partenerilor de afaceri și altor cercetării. În cadrul programului,
menținute relațiile la tipuri de public (de exemplu, elevi, participanții ar trebui să dezvolte un
nivel national cu profesori din învățământul preuniversitar parteneriat privind transferul de
celelalte universități etc.). Sunt expuse și prezentate interactiv cunoștințe, un plan de impact și o
și centre de cercetare diverse infrastructuri și instalații de activitate și evenimente de angajament
pentru stimularea cercetare, iar vizitatorii pot interacționa public.
oportunităților și cu acestea. În plus, UPB participă
colaborării între constant la târgurile și expozițiile de Un program de finanțare anuală:
cercetătorii UPB și invenții naționale și internaționale (de • Cercetătorii să efectueze un stagiu la o
ceilalți cercetători, în exemplu, Noaptea cercetătorilor instituție internațională (cum ar fi
vederea exploatării europeni, Târgul Invențiilor din Geneva, VizStar, dar pentru ERC).
rezultatelor Expo Astana). • Granturi pentru a sprijini personalul și
cercetării. studenții care promovează idei pentru
Începând cu anul 2007, UPB a produse și servicii noi pe piață

Analiza decalajelor

18
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

implementat o serie de proiecte cu


contribuția fondurilor structurale. Aceste
proiecte au vizat doctoranzi și cercetători
postdoctorat. În cadrul acestor proiecte,
beneficiarii au urmat cursuri menite să
îmbunătățească abilitățile de valorificare
a cercetării (de exemplu, elaborarea de
lucrări științifice, valorificarea
rezultatelor cercetării ș.a.). Toate aceste
proiecte, alături de alte proiecte care se
axează pe dezvoltarea instituțională, au
oferit ajutoare financiare pentru a
stimula participarea la diverse
evenimente științifice (de exemplu,
conferințe, ateliere de lucru etc.).

Cele mai multe dintre proiectele de


cercetare implementate de cercetătorii
UPB sunt comunicate prin intermediul
mijloacelor și canalelor online, cum ar fi
site-ul proiectului, paginile Facebook ale
Universității (@ UPB1818 și
@internationalUPB), conturile de
Twitter (@ UPBinternation1), YouTube,
Instagram și LinkedIn.

UPB are propria editură (POLI Press) și


participă în fiecare an la mai multe
târguri de cărți. În plus, Buletinul
Științific al UPB contribuie la difuzarea
rezultatelor cercetării.

Analiza decalajelor

19
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

9. Angajamentul față de societate

Cercetătorii ar trebui să se asigure că rezultatele activității de cercetare sunt diseminate către publicul larg, într-o manieră în care acestea să
poată fi înțelese de către non-specialiști, contribuind astfel la ameliorarea înțelegerii publice a cunoașterii științifice. Interacțiunea directă cu
publicul va ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine interesul public și prioritățile privind știința și tehnologia și, de asemenea, preocupările
publicului în relație cu anumite subiecte.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Potrivit OUG 57/2002 A se vedea După cum este prezentat la principiul 8, UPB nu a elaborat până în acest moment
Organizaţia de cercetare - o principiul 8 UPB organizează și participă la târguri o strategie care să vizeze valorificarea și
entitate, precum universitate sau de știință și invenții pentru a promova diseminarea rezultatelor cercetării.
institut de cercetare, indiferent rezultatele cercetării. În plus, OUG 57/2002 prevede la art. 38, lit. D
de statutul său legal (organizat Universitatea comunică cu publicul prin pentru unitățile de cercetare-dezvoltare
conform legii publice sau diferite canale: pagina web, social media finanțate din fonduri publice
private) sau de modul de și TV. UPB contribuie la Programul obligativitatea de raportare anuală
finanţare, al cărei scop principal Jurnalul de Științe, care are un scop autorităţii de stat pentru cercetare-
este de a desfăşura activităţi de educațional și acoperă domenii precum dezvoltare a rezultatelor şi
cercetare fundamentală, medicina, spațiul, ingineria, performanţelor ştiinţifice. Impactul
cercetare aplicativă şi dezvoltare transporturile sau mediul înconjurător. acestora în economie şi în societate
tehnologică şi de a disemina trebuie să fie dat publicităţii prin orice
rezultatele acestora prin mijloace posibile, pentru o informare cât
învăţare (predare), publicare mai largă. Această obligativitate nu este
sau transfer tehnologic; toate prevazută și pentru instituțiile de
profiturile sunt reinvestite în învățământ superior.
aceste activităţi, în diseminarea
rezultatelor acestora sau în
învăţare (predare)

Analiza decalajelor

20
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

10. Nediscriminarea

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor nu vor face discriminări pe criterii de sex, vârstă, etnie, naționalitate sau origine socială, religie sau
convingeri religioase, limbă, handicap, opinie politică, condiție socială sau economică.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legea nr. 53/2003 – Codul Carta UPB prevde la În acord cu cele prezentate la principiul Nu există decalaje privind criteriile
Muncii, capitolul 2 - Principii art. 8.2 că libertatea 1, valorile fundamentale ale Universității acestui principiu.
Fundamentale, art. 5[egalitatea academică nu poate sunt: autonomia academică și libertatea,
de tratament] reprezenta argument profesionalismul, onestitatea
(1) În cadrul relaţiilor de muncă în justificarea unor profesională, responsabilitatea personală,
funcţionează principiul egalităţii comportamente toleranța și deschiderea, egalitatea de
de tratament faţă de toţi salariaţii nepotrivite șanse. Prin stabilirea acestor valori, UPB
şi angajatorii. (discriminare, nu permite și nu încurajează nicio formă
(2) Orice discriminare directă abateri de la etică, de discriminare.
sau indirectă faţă de un salariat, abordări licenţioase Pentru a promova aceste valori, UPB
bazată pe criterii de sex, sau obscene, etc.). organizează cursuri privind egalitatea de
orientare sexuală, caracteristici șanse care se adresează atât
genetice, vârstă, apartenenţă Metodologia de doctoranzilor, cât și cercetătorilor
naţională, rasă, culoare, etnie, ocupare a posturilor postdoctorat.
religie, opţiune politică, origine vacante didactice și Cercetătorii care s-au aflat în situații
socială, handicap, situaţie sau de cercetare : potențial discriminatorii pot să se
responsabilitate familială, Art. 5, alin. (3) - adreseze Comitetului de etică și
apartenenţă ori activitate Metodologia de Integritate Academică.
sindicală, este interzisă. concurs nu poate
(3) Constituie discriminare conţine prevederi
directă actele şi faptele de discriminatorii
excludere, deosebire, restricţie privind candidaţii în
sau preferinţă, întemeiate pe
funcţie de sex,
unul sau mai multe dintre
origine etnică sau
criteriile prevăzute la alin. (2),
care au ca scop sau ca efect socială, cetăţenie,
neacordarea, restrângerea ori religie ori credinţă,
înlăturarea recunoaşterii, dizabilităţi, opinii
folosinţei sau exercitării politice, condiţie
drepturilor prevăzute în legislaţia socială sau

Analiza decalajelor

21
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

muncii. economică.
(4) Constituie discriminare
indirectă actele şi faptele
întemeiate în mod aparent pe alte
criterii decât cele prevăzute la
alin. (2), dar care produc efectele
unei discriminări directe.

Legea nr. 202/19 aprilie


2002 privind egalitatea de şanse
şi de tratament între femei şi
bărbaţi – Republicare

HG nr. 457/2012 Metodologia


cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice și
de cercetare în învațământul
superior prevede la art. 5
următoarele: concursurile au
caracter deschis. La concurs pot
participa persoanele care
îndeplinesc condiţiile de
înscriere la concurs, fără nicio
discriminare, în condiţiile legii.
Metodologia de concurs nu poate
conţine prevederi discriminatorii
privind candidaţii în funcţie de
sex, origine etnică sau socială,
cetăţenie, religie ori credinţă,
dizabilităţi, opinii politice,
condiţie socială sau economică.

Analiza decalajelor

22
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

11. Sistemele de evaluare

Angajatorii și / sau finanțatorii ar trebui să introducă pentru toți cercetătorii, inclusiv cercetătorii seniori, sisteme de evaluare a performanței
profesionale. Procesul de evaluare se va realiza în mod regulat și transparent, fiind gestionat de un comitet independent (de preferință
internațional, mai ales în cazul cercetătorilor aflați la nivelulurile 3 și 4 ale carierei). Aceste proceduri de evaluare ar trebui să țină seama în mod
corespunzător de gradul de inovare și de nivelul de creativitate a rezultatelor cercetării (e.g. publicații, brevete, managementul cercetării,
activități didactice, activități de supraveghere și îndrumare, colaborări naționale și internaționale, prezența unor sarcini administrative, realizarea
unor activități de conștientizare publică și desfășurarea unor mobilități de cercetare).
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
La nivel național, evaluarea La nivelul UPB, La nivelul UPB, evaluarea cercetătorilor Pentru a raporta performanța individuală,
universităților este reglementată legislația în vigoare are loc la nivel de departament, constând cercetătorii UPB completează diverse
prin HG 789/2011 privind este transpusă în în completarea formularelor anuale de formulare de evaluare, la nivelul cărora
aprobarea Metodologiei de proceduri interne, de autoevaluare, compuse din criteriile pot exista suprapuneri/redundanțe.
evaluare în scopul clasificării exemplu: naționale de performanță minimă și Pentru a preveni această situație, UPB ar
universităților și ierarhizării criterii interne. putea elabora un formular comprehensiv,
programelor de studii. PS-05-DIRU-04, Departamentul completează această care să cuprindă atât criteriile de
Art. 3 prevede ca evaluarea în Promovarea în evaluare realizată în mod individual prin evaluare existente la nivel național, cât și
scopul clasificării universităților grade/trepte încorporarea feed-backului oferit de pe cele interne și care să fie introduse
și ierarhizării programelor de profesionale la către studenți. De asemenea, într-o bază de date interoperabilă.
studii se realizează pe baza nivelul UPB reprezentanții Consiliului Cantitatea mare de informații colectate
unora dintre următoarele criterii: Departamentului pot purta discuții poate face dificilă prelucrarea și analiza
a) predarea și învățarea; PO-05-DIRU-27 individuale cu cadrele didactice dacă datelor conținute în formularele de
b) cercetarea științifică; performanța lor nu este considerată evaluare.
c) creația artistică, în cazul satisfăcătoare, oferind posibile soluții
universităților de arte; privind modul în care acestea ar putea UBP ar putea dezvolta un formular on-
d) relația universității cu mediul îmbunătăți anumite domenii. line care să poată fi exportat cu ușurință
extern; într-o bază de date care să permită
e) capacitatea instituțională. Formularele pentru membrii personalului agregarea datelor și analize ulterioare
Art. 6 prevede categoria în care academic din fiecare departament sunt necesare în procesul de asigurare a
se clasifică o universitate, dintre apoi trimise facultății, unde se calității.
cele prevazute la art. 193 alin. elaborează un raport al facultății, care
(4) din Legea nr. 1/2011, care este transmis Serviciului de Asigurare a Deși la nivel universitar există un Birou
este cea corespunzătoare celei Calității pentru raportul anual de calitate de Statistică (în cadrul Departamentului
mai scăzute intensități a al UPB. Se calculează, de asemenea, de Resurse Umane și Tehnologia
activității de cercetare științifică scorurile medii ale tuturor facultăților și Informației), atribuțiile sale nu acoperă

Analiza decalajelor

23
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

și/sau de creație artistică ulterior la nivel de universitate. În baza analiza datelor colectate prin formularele
rezultate fie din evaluarea acestui proces de evaluare, pot fi aplicate de autoevaluare. Această situație crește
primară, fie din cea instituțională măsuri recompensatorii sau punitive. sarcina administrativă la nivelul
(în cazul în care aceasta a avut Astfel, 16% dintre membrii departamentelor.
loc). departamentului (cei cu cele mai mari
scoruri) vor primi o creștere de 25% a
salariilor timp de cinci ani. Personalul
care are rezultate sub nivelul mediu este
obligat să predea ore suplimentare.
Pe lângă acest mecanism bazat pe
stimulente, promovarea personalului din
cadrul UPB depinde și de o serie de
criterii obiective. Evaluările studenților
nu sunt luate în considerare în
implementarea acestor criterii. Criteriile
de promovare sunt stabilite de Consiliul
Național pentru Atestarea Titlurilor,
Diplomelor și Certificatelor din cadrul
Ministerului Educației Naționale, iar
Universitatea adaugă propriile criterii.

Analiza decalajelor

24
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Recrutarea și Selecția
12. Recrutarea

Angajatorii și / sau finanțatorii se vor asigura că standardele de intrare și admitere pentru cercetători, în special pentru cei aflați la început de
carieră, sunt specificate clar și ar trebui, de asemenea, să faciliteze accesul grupurilor dezavantajate sau al cercetătorilor care se reîntorc la o
carieră în cercetare (inclusiv cadrele didactice).
Astfel, angajatorii / finanțatorii:
- vor furniza informații clare și transparente cu privire la întreg procesul de selecție, incluzând criteriile de selecție și calendarul
procesului de selecție;
- vor publica un anunț de angajare clar și concis care să cuprindă informații privitoare la competențele și responsabilitățile postului,
condițiile de muncă, oportunitățile de formare și dezvoltare în carieră, politici privind egalitatea de gen ș.a.;
- se vor asigura că nivelul de calificare și competențele solicitate corespund solicitărilor postului și nu reprezintă o barieră de acces (e.g.
condiții restrictive sau solicitarea unor calificări irelevante);
- vor menționa în mod explicit, în anunțul de angajare, elemente privitoare la grupurile minoritare;
- vor asigura păstrarea la un nivel minimal a solicitărilor de natură administrativă (număr de copii ale documentelor, dovezi ale
calificărilor ș.a);
Este necesară elaborarea unui ghid intern care să stabilească în mod clar și explicit reguli și proceduri pentru recrutarea cercetătorilor aflați la
toate nivelurile de carieră.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Pentru personalul format din Metodologia UPB Ocuparea posturilor didactice și de Există o necorelare între cele două acte
cadrele didactice și de cercetare privind ocuparea cercetare pe perioadă nedeterminată se nomative (LEN nr.1/2011 cu
angajat pe perioadă posturilor didactice realizează prin concurs public, organizat modificările și completările ulterioare și
nedeterminată și pe perioadă și de cercetare de instituția de învățământ superior în Legea nr.319/2003 ), astfel că acestea
determinată pentru posturi de vacante, aprobată conformitate cu prevederile legislației și conțin clauze diferite cu privire la
asistenți doctoranzi prin hotărârea reglementărilor interne menționate. Se angajarea personalului de cercetare.
Legea Educatiei Naționale (LEN) poate organiza concurs pentru ocuparea
Senatului UPB nr.
nr. 1/2011 prevede la art. 213 pe perioadă nedeterminată a unui post
383/22.11.2018
următoarele: Consiliul facultăţii didactic sau de cercetare numai după
are următoarele atribuţii: (12) PO-05-DIRU-28 publicarea de către Ministerul Educației
Selecţia, angajarea, evaluarea Recrutarea, Naționale a postului scos la concurs în
periodică, formarea, motivarea selecția, angajarea Monitorul Oficial al României, partea a
şi încetarea relaţiilor III-a, după obținerea titlului de doctor.
personalului

Analiza decalajelor

25
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

contractuale de muncă ale didactic auxiliar și


Concursurile pentru ocuparea posturilor
personalului sunt de răspunderea nedidactic didactice și de cercetare au caracter
-
directorului de departament, a Procedură deschis. La concurs pot participa cetățeni
conducătorului şcolii doctorale operațională români ori străini care îndeplinesc
sau a decanului, conform aprobată standardele minime și obligatorii pentru
de
prevederilor Cartei universitare. rectorul UPB înscrierea la concursul de ocupare a
posturilor didactice și de cercetare din
Hotărârea nr. 883/2018 privind Regulament cadru învățământul superior, fără nicio
modificarea și completarea privind discriminare, în condițiile legii.
Metodologiei-cadru de concurs desfășurarea
pentru ocuparea posturilor concursurilor de Îndrumarea concurenților și supervizarea
didactice și de cercetare vacante ocupare a unui post procesului de recrutare și selecție a
din învățământul superior, cadrelor didactice se numără printre
vacant sau
aprobată prin Hotărârea atribuțiile instituției cancelarului UPB.
Guvernului nr. 457/2011. temporar vacant
corespunzător În cadrul proiectelor derulate prin UPB
Legea nr. 319/2003 funcțiilor se respectă prevederile din contractele de
reglementează statutul contractuale finanțare cu privire la recrutarea de
personalului de cercetare- didactice auxiliare personal.
dezvoltare şi stabileşte drepturile și nedidactice,
şi obligaţiile specifice, precum şi aprobat de rectorul
modalităţile de angajare. UPB

Încadrarea în prevederile Recrutarea pe


OMENCS nr. 6129/20.12.2016 program/proiect se
privind „Standardele minimale va realiza conform
necesare și obligatorii pentru Procedurii de
conferirea titlurilor didactice din sistem PS-17-DFE-
învățământul superior, a gradelor 03 privind
profesionale de cercetare- recrutarea și
dezvoltare, a calității de selecția
conducător de doctorat și a personalului pe
atestatului de abilitare” pentru posturi în afara
acceptarea participării la organigramei în
concursurile pentru conferirea proiecte finanțate
titlurilor didactice de conferențiar, din fonduri
profesor, a celor de Cercetător

Analiza decalajelor

26
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Științific CS I și CS II - este europene


prima condiție pentru participarea nerambursabile.
la concurs pentru aceste posturi. Procedura este în
curs de aprobare.
Pentru personalul didactic
auxiliar și nedidactic (valabil
pentru tehnicieni, laboranzi care
prestează activități pentru
cercetare) și alte categorii de
personal care prestează activități
auxiliare necesare pentru
cercetare.

HG nr. 286/23 martie 2011 pentru


aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice.

Pentru doctoranzi și cercetătorii


postdoctorat se aplică Hotărârea
de Guvern nr. 325/10 mai 2018
privind aprobarea
Regulamentului-cadru din 10 mai
2018 privind stabilirea condițiilor
de înființare a posturilor în afara
organigramei și a criteriilor pe
baza cărora se stabilește procentul
de majorare salarială pentru
activitatea prestată în proiecte

Analiza decalajelor

27
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

finanțate din fonduri europene


nerambursabile și OG nr.57/2002
art. 31, alin. 4 și art. 285, alin. 7
din LEN 1/2011.

Personalul care efectuează studii


postuniversitare la UPB se poate
încadra conform LEN nr. 1/2011,
art.171 la:
„Programele postuniversitare
sunt:
a) programe postdoctorale de
cercetare avansată;
b) programe postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională
continuă;
c) programe postuniversitare de
perfecţionare.”

13. Recrutarea (Codul)

Angajatorii și / sau finanțatorii vor stabili proceduri de recrutare care să fie deschise, eficiente, transparente și comparabile la nivel internațional,
respectiv adaptate tipului de post promovat. Anunțurile de angajare vor conține o descriere amplă a cunoștințelor și competențelor solicitate, fără
o specializare excesivă care să-i descurajeze pe cei interesați. Angajatorii trebuie să includă o descriere a condițiilor de muncă și a drepturilor de
care beneficiază, inclusiv a perspectivelor de dezvoltare a carierei. Angajatorii se vor asigura că intervalul dintre publicarea anunțului pentru
postul vacant și termenul de depunere a dosarului de concurs este realist.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
lipsește, nu este stabilit, nu este
Inițiative deja existente
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare
etc.)

Analiza decalajelor

28
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

A se vedea principiul 12 A se vedea principiul 12 A se vedea principiul 12 Cu toate că reglementările


existente prevăd condiții de
Potrivit cap.II, art. 1.4 din Pentru posturile vacante în cadrul publicare care ar avea un caracter
Metodologia UPB, „anunțul anumitor contracte de finanțare a unor care respectă transparența și
privind organizarea proiecte derulate prin UPB, recrutarea se deschiderea, acestea nu asigură și
concursului se publică de către face și prin publicare pe site-urile de eficiența deoarece nu sunt afișate în
MEN cu cel puțin 2 luni specialitate solicitate în acele proiecte medii de publicare care să fie
înainte de data desfășurării (inclusiv Euraxess), unde sunt prezentate accesibile publicului interesat de la
primei probe de concurs. atât condițiile necesare ocupării pozițiilor nivel national și international. Pe
Înscrierea la concurs începe în scoase la concurs (de ex. obligatoriu site-ul UPB ar trebui să fie o
ziua publicării în MO, Partea a titlul de doctor), cât și informații vizibilitate crescută a lansării
III-a, și se încheie cu minimum referitoare la proiect, la activitatea vizată acestor concursuri și de asemenea
de post și la durata contractului ar trebui să existe un site
15 zile calendaristice înaintea
individual de muncă. recunoscut la nivel national și
desfășurării primei probe de international dedicat posturilor
concurs. Anunțurile se publică vacante academice sau să se
cel puțin prin următoarele utilizeze un site existent la nivel
modalități: (a) la loc vizibil, pe international cu o largă vizibilitate
prima pagină a site-ului web al pentru cei cărora se adresează.
UPB; (b) pe un site web Anunțurile nu descriu condițiile de
specializat, administrat de muncă și perspectivele de
MEN; (c) în Monitorul Oficial dezvoltare a carierei.
al României, partea a III-a
(posturi ocupate pe perioadă
nedeterminată). UPB și MEN
pot anunța concursurile prin
orice mijloace suplimentare,
inclusiv prin publicarea în
mass media, în publicații
științifice naționale și
internaționale, pe site-uri web
specializate în publicarea
ofertelor de locuri de munca si
altele asemenea.”
PO-05-DIRU-28 Recrutarea,

Analiza decalajelor

29
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

selecția, angajarea
personalului didactic auxiliar
și nedidactic aprobată de
rectorul UPB.
Procedura operațională
Regulament-cadru privind
desfășurarea concursurilor de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale
didactice auxiliare și
nedidactice aprobată de
rectorul UPB.
Anunţul publicat în presa
scrisă şi în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, va
conţine: denumirea postului,
nivelul studiilor şi vechimea în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului pentru care
se organizează concursul, data,
ora şi locul de desfăşurare a
acestuia, data-limită până la
care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs şi
datele de contact ale persoanei
care asigură secretariatul
comisiei de concurs.
„(5) Documentele aferente
concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale
şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursului,
bibliografia şi, după caz,

Analiza decalajelor

30
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

tematica, se transmit spre


publicare către portalul
posturi.gov.ro, prin
intermediul adresei de e-mail:
posturi@gov.ro, în termenele
prevăzute la alin. (1)”.

14. Selecţia (Codul)

Comisiile de selecție ar trebui să reunească experți cu diferite competențe și expertiză, să existe un echilibru adecvat între femei și bărbați și,
acolo unde este potrivit și fezabil, să includă reprezentanți din diferite sectoare (public și privat) și discipline de concurs, inclusiv din alte țări și
să aibă expertiză relevantă în evaluarea candidaților. Ori de câte ori este posibil, ar trebui să se utilizeze o gamă largă de practici de selecție,
cum ar fi evaluarea realizată de către experți externi, respectiv interviurile față în față. Membrii comisiilor de selecție ar trebui să beneficieze de
instruire prealabilă.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
lipsește, nu este stabilit, nu este
Inițiative deja existente
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare
etc.)
A se vedea principiul 12. A se vedea principiul 12 Conform reglementărilor Este necesară o selecție mai clară a
interne și a legislației la nivel aplicanților pentru o anume poziție, în
Responsabilitatea deciziei național sunt asigurate acord cu postul corespunzător conform
stabilirii posturilor vacante condițiile de selecție precizate clasificării academice și cu rolul în
scoase la concurs la principiul 14. Selecția din schema de personal a
Cod. compartimentului/departamentului pe
Cap II din Metodologia UPB, care urmează să îl aibă viitorul angajat.
art. 1.1 prevede: „propunerea
de organizare a concursului Nu se solicită membrilor comisiilor de
pentru un post vacant se face selecție să aibă o instruire prealabilă în
de Directorul departamentului domeniul recrutării resurselor umane.
în structura căruia se află
postul, prin referat avizat de
Consiliul departamentului, în
cel mult 7 zile calendaristice de
la începerea semestrului

Analiza decalajelor

31
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

universitar. Consiliul facultății


avizează listele cu posturile
didactice propuse pentru
scoaterea la concurs de
departamentele care aparţin
facultăţii și întocmește un
proces verbal. Lista posturilor
propuse pentru ocuparea prin
concurs, centralizată la nivelul
facultăţii, sub semnătura
decanului facultăţii, este
înaintată Consiliului de
Administrație al UPB în
vederea aprobării, în cel mult
10 zile calendaristice de la
începerea semestrului
universitar. Consiliul de
Administratie al UPB transmite
MEN solicitarea în vederea
publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, a
posturilor scoase la concurs pe
perioadă nedeterminată, în
primele 30 de zile
calendaristice de la începerea
fiecărui semestru al anului
universitar”.

Constituirea comisiilor de
concurs
Capitolul II., Art 2.1 din
Metodologia UPB prevede:
„stabilirea componenței
comisiei de concurs, ce poate
include și membri supleanți, se
face după publicarea anunțului

Analiza decalajelor

32
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

de scoatere la concurs a
postului, pentru fiecare post
scos la concurs. Capitolul II.,
Art 2.2. Consiliul
departamentului în structura
căruia se află postul, face
propunerea pentru componența
nominală a comisiei de concurs
aceasta fiind avizată de
consiliul facultății.
Componența nominală a
comisiei de concurs împreună
cu avizul consiliului facultății,
cu semnătura decanului, este
transmisă senatului UPB și
supusă aprobării acestuia. În
urma aprobării de către Senatul
universitar, comisia de concurs
este numită prin decizie a
rectorului”.
Potrivit art. 1.4 din
metodologia UPB: Angajarea
specialiştilor cu valoare
ştiinţifică recunoscută în
domeniu, prin invenţii, inovaţii,
premii, publicaţii ştiinţifice, din
ţară sau din străinătate, în
calitate de cadre didactice
asociate invitate, se avizează de
către consiliul departamentului
şi de consiliul facultăţii, și se
aprobă de către Senatul UPB.
Capitolul II, art. 2.4 din

Analiza decalajelor

33
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Metodologia UPB prevede:


Comisia de concurs este
formată din 5 membri,
incluzând presedintele acesteia,
specialisti în domeniul postului
scos la concurs sau în domenii
apropiate, pentru toate tipurile
de posturi didactice. Directorul
departamentului ce a scos
postul la concurs face parte de
regula din comisie. În cazul
indisponibilității participării
unui membru la lucrările
comisiei, membrul respectiv
este înlocuit de membrul
supleant numit după aceeași
procedură ca și membrii
comisiei. Capitolul II., Art. 2.5.
Membrii comisiei pot fi din
interiorul UPB sau din afara
acesteia, din țară sau din
străinătate, care au contract de
muncă cu instituțiile de
învățământ superior respective,
la data publicării concursului.
Capitolul II.ș Art 2.6. Pentru
ocuparea unui post de
conferențiar universitar,
profesor universitar, cercetător
științific gradul I și II, cel puțin
3 membri ai comisiei trebuie să
fie din afara UPB, din țară sau
străinătate. Capitolul II., Art.
2.7. Membrii comisiei de

Analiza decalajelor

34
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

concurs trebuie să aibă titlul


științific de doctor și un titlu
didactic sau de cercetare
superior sau cel puțin egal cu
cel al postului scos la concurs.
Membrii din străinătate trebuie
să îndeplinească standardele
UPB corespunzătoare postului
scos la concurs.
Selecția doctoranzilor și post
doctoranzilor pentru ocuparea
unui post didactic
Potrivit Capitolului II., Art. 3.1
din Metodologia UPB,
Condițiile pentru înscrierea la
concursul pentru ocuparea unei
funcții didactice/cercetare,
atestate de către
compartimentul juridic al UPB,
sunt următoarele: Minimum
statutul de student-doctorand în
stagiu atestat, pentru funcția
didactică de asistent
universitar/ACS ocupată pe o
perioadă determinată.
Pentru personalul didactic
auxiliar și nedidactic, structura
comisiei de concurs este
propusă de departamentele care
fac propunerea de angajare,
potrivit art. 5 din HG 286/2011.
Potrivit art. 8, persoanele
nominalizate în comisia de

Analiza decalajelor

35
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

concurs şi în comisia de
soluţionare a contestaţiilor, cu
excepţia secretarului, sunt
persoane cu pregătire şi
experienţă profesională în
domeniul postului pentru care
se organizează concursul. La
nivelul universității,
componența comisiei de
concurs și a comisiei de
contestații sunt aprobate prin
decizie de rector.

15. Transparenţa (Codul)

Candidații trebuie să fie informați, înainte de derularea procesului de selecție, cu privire la procesul de recrutare și criteriile de selecție, numărul
de posturi disponibile și perspectivele de dezvoltare a carierei. Candidații ar trebui, de asemenea, să fie informați, după finalizarea procesului de
selecție, cu privire la punctele tari și punctele slabe ale aplicațiilor lor.
În acord cu acest principiu, este recomandat ca anunțul de recrutare să fie concis, dar să facă trimitere către surse adiționale de informație, cu
privire la:
- (1) organizație și compartiment;
- (2) denumirea și specificațiile postului, data de începere a activității;
- (3) profilul de carieră (R1-R4) cu competențele minim necesare și competențele care reprezintă un plus de expertiză ??;
- (4) criteriile de selecție și relevanța acestora în procesul de selecție; vor fi menționate cunoștințele și experiența profesională solicitate
pentru postul vacant;
- (5) numărul de posturi scoase la concurs;
- (6) condițiile de lucru, locul unde se va desfășura activitatea, tipul de contract, beneficiile oferite;
- (7) oportunități de dezvoltare profesională și în carieră.

Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce


Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)

Analiza decalajelor

36
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

A se vedea principiul 12. A se vedea principiile 12 și 13. Procedurile aplicate la nivelul A se vedea principiul 13
Referitor la anunț și condiții de UPB pentru recrutarea
participare: Referitor la anunț și condiții de candidaților pentru posturile
Pentru personalul didactic și de participare: vacante scoase la concurs
cercetare se aplică HG nr. Metodologia UPB referitoare la asigură condițiile precizate
883/2018 privind modificarea și anunțul pentru concurs conform la principiul 15 Transparența
completarea Metodologiei-cadru HG nr. 883/2018 privind din Cod.
de concurs pentru ocuparea modificarea și completarea
posturilor didactice și de Metodologiei-cadru de concurs
cercetare vacante din pentru ocuparea posturilor
învățământul superior, aprobată didactice și de cercetare vacante
prin Hotărârea Guvernului nr. din învățământul superior,
457/2011: aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 457/2011:
ART. 3
(1) Anunţul privind Anunţul va conţine: denumirea
organizarea concursului se postului, nivelul studiilor şi
publică cu cel puţin două luni vechimea în specialitatea
înainte de data desfăşurării studiilor necesare ocupării
primei probe de concurs. postului pentru care se
Înscrierea la concurs începe în organizează concursul, data, ora
ziua publicării în Monitorul şi locul de desfăşurare a
Oficial al României, Partea a III- acestuia, data-limită până la
a, a postului scos la concurs şi se care se pot depune actele pentru
încheie cu 15 zile calendaristice dosarul de concurs şi datele de
înaintea desfăşurării primei contact ale persoanei care
probe de concurs. asigură secretariatul comisiei de
(2) Anunţurile se publică cel concurs.
puţin prin următoarele Condiții necesare pentru
modalităţi: înscrierea la concurs, potrivit
a) la loc vizibil, pe pagina metodologiei UPB: deținerea
principală a site-ului web al diplomei de doctor recunoscută
instituţiei de învăţământ în România pentru funcțiile
superior; didactice de asistent
b) pe un site web specializat, universitar/ACS, CS, lector/șef
administrat de Ministerul de lucrări/CS III,
conferențiar/CS II și

Analiza decalajelor

37
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Educaţiei, Cercetării, Tineretului profesor/CS I, ocupate pe


şi Sportului; perioade nedeterminate. II.3.2.
c) în Monitorul Oficial al Media anilor de studii de
României, Partea a III-a. licență plus masterat (total
(3) Instituţia de învăţământ medii anuale/total ani de studii)
superior şi Ministerul Educaţiei, de minimum 8,50 [doctoranzi]
Cercetării, Tineretului şi si minimum 8,00 [doctori
Sportului pot anunţa confirmați], în timp ce media
concursurile prin orice mijloace între examenul de diplomă de
suplimentare, inclusiv prin licență și disertația de masterat
publicarea în mass-media, în de minimum 9,00, la prima
publicaţii ştiinţifice naţionale şi ocupare prin concurs a unui
internaţionale, pe site-uri web post didactic în UPB. II.3.3.
specializate în publicarea Îndeplinirea standardelor
ofertelor de locuri de muncă şi minimale naționale pentru
altele asemenea. acceptarea participării la
(4) Pagina web a concursului concursurile pentru conferirea
este pagina web care prezintă titlurilor științifice și didactice,
direct informaţiile complete specifice funcțiilor didactice de
despre concurs de pe site-ul web conferențiar universitar și
specializat, administrat de profesor universitar, respectiv
Ministerul Educaţiei, Cercetării, cercetător științific I și II,
Tineretului şi Sportului. aprobate prin OMENCS Nr.
(5) Pe pagina web a 6129/2016. II.3.4. Actele
concursului vor fi publicate, în necesare atestării studiilor și a
termenul prevăzut la alin. (1), cel altor realizări profesionale
puţin următoarele informaţii: considerate de către candidat
a) descrierea postului scos la
concurs; Procedura operațională
b) atribuţiile/activităţile Regulament-cadru privind
aferente postului scos la concurs, desfășurarea concursurilor de
incluzând norma didactică şi ocupare a unui post vacant sau
tipurile de activităţi incluse în temporar vacant corespunzător
norma didactică, în cazul funcțiilor contractuale didactice
posturilor didactice, respectiv
auxiliare și nedidactice
norma de cercetare;
aprobată de rectorul UPB
c) salariul minim de încadrare

Analiza decalajelor

38
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

a postului la momentul angajării; transpune prevederile din HG


d) calendarul concursului; Nr. 286/23 martie 2011 cu
e) tematica probelor de privire la condițiile solicitate
concurs, inclusiv a prelegerilor, pentru înscrierea la concurs
cursurilor sau altor asemenea, ori
tematicile din care comisia de
concurs poate alege tematica
probelor susţinute efectiv;
f) descrierea procedurii de
concurs;
g) lista completă a
documentelor pe care candidaţii
trebuie să le includă în dosarul
de concurs;
h) adresa la care trebuie
transmis dosarul de concurs.
(6) Anunţurile referitoare la
posturile de conferenţiar
universitar, profesor universitar,
cercetător ştiinţific gradul II şi
cercetător ştiinţific gradul I vor
fi publicate şi în limba engleză.
ART. 4
Pe pagina web a concursului
şi pe site-ul web al instituţiei de
învăţământ superior vor fi
publicate, cel mai târziu în
termen de 5 zile lucrătoare de la
data-limită pentru înscrierea la
concurs, pentru fiecare dintre
candidaţii înscrişi şi cu
respectarea protecţiei datelor cu
caracter personal, în sensul legii,
următoarele:
a) curriculum vitae;
b) fişa de verificare a
îndeplinirii standardelor

Analiza decalajelor

39
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

minimale.

Pentru personalul didactic


auxiliar și nedidactic se aplică
HG Nr. 286/23 martie 2011
pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice unde
sunt prevăzute toate aspectele
referitoare la anunțul pentru
concurs, care la art 7., alin. 4
prevede: Anunţul publicat în
presa scrisă şi în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-
a, va conţine: denumirea
postului, nivelul studiilor şi
vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului pentru care se
organizează concursul, data, ora
şi locul de desfăşurare a acestuia,
data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs şi datele de contact ale
persoanei care asigură
secretariatul comisiei de concurs.
(2) Anunţul afişat la sediul şi,
după caz, pe pagina de internet
a autorităţii sau instituţiei

Analiza decalajelor

40
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

publice organizatoare a
concursului va cuprinde în mod
obligatoriu următoarele
elemente:
a) numărul şi nivelul
posturilor scoase la concurs,
precum şi structurile în cadrul
cărora se află aceste posturi,
precum şi denumirea postului
pentru care se organizează
concursul;
b) documentele solicitate
candidaţilor pentru întocmirea
dosarului de concurs, locul de
depunere a dosarului de concurs
şi datele de contact ale
persoanei care asigură
secretariatul comisiei de
concurs;
c) condiţiile generale şi
specifice prevăzute în fişa de
post;
d) condiţiile necesare ocupării
unui post de natură contractuală
vacant sau temporar vacant
prevăzute la art. 3;
e) tipul probelor de concurs,
locul, data şi ora desfăşurării
acestora;
f) bibliografia şi, după caz,
tematica;
g) calendarul de desfăşurare a
concursului, respectiv data-
limită şi ora până la care se pot
depune dosarele de concurs,
datele de desfăşurare a probelor
de concurs, termenele în care se

Analiza decalajelor

41
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

afişează rezultatele pentru


fiecare probă, termenele în care
se pot depune şi în care se
afişează rezultatele
contestaţiilor, precum şi
termenul în care se afişează
rezultatele finale.
(5) Documentele aferente
concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale şi
specifice, calendarul de
desfăşurare a concursului,
bibliografia şi, după caz,
tematica, se transmit spre
publicare către portalul
posturi.gov.ro, prin intermediul
adresei de e-mail:
posturi@gov.ro, în termenele
prevăzute la alin. (1).

16. Aprecierea meritului (Codul)

Criteriile de selecție a cercetătorilor ar trebui să ia în considerare performanța anterioară și potențialul viitor de dezvoltare a acestora. Procesul
de selecție va ține cont de întreaga experiență de lucru și de expertiza candidaților. Deși se va concentra pe potențialul general al cercetătorilor,
creativitatea și nivelul de autonomie profesională / asumare a responsabilităților ar trebui, de asemenea, luate în considerare în procesul de
selecție. Criteriile pe care ar trebui bazat procesul de selecție pot fi atât calitative, cât și cantitative, concentrându-se asupra celor mai variate
tipuri de rezultate obținute de-a lungul carierei, nu numai asupra numărului de publicații științifice. În consecință, importanța indicatorilor
bibliometrici ar trebui să fie corect echilibrată în ansamblul criteriilor de evaluare.
Ponderea anumitor criterii va fi modificată în raport cu nivelul de carieră (R1-R4) la care se află postul vacant.
Criteriile suplimentare de evaluare care pot fi utilizate în selecția cercetătorilor sunt: atragerea de fonduri, impact social, portofoliul internațional
(inclusiv mobilități), transfer de cunoaștere, schimburi de bune practici și experiență; managementul cercetării și al inovării; abilități
organizaționale; activități de sensibilizare a publicului, performanța în cercetare, supervizare, predare, lucrul în echipă. Pentru candidații din
medii industriale, ar trebui să se acorde o atenție deosebită brevetelor și invențiilor.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente
Legislație Națională Regulamente UPB lipsește, nu este stabilit, nu este

Analiza decalajelor

42
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

disponibil, nu este încă în vigoare etc.)


HG nr. 551/6 iunie 2007 pentru A se vedea UPB aplică Metodologia prin care se Criteriile de selecție ale
aprobarea Criteriilor și principiile 12, 13. și evaluează și apreciază meritul bazat pe cercetătorilor/cadrelor didactice ar trebui
standardelor, precum și a 15 criterii și/sau condiții diferențate în adaptate, actualizate și corelate inclusiv
Metodologiei de evaluare și funcție de nivelul calificării academice a cu criteriile de evaluare a performanței
atestare a capacității de a Metodologia privind
postului vacant. Pot fi introduse și universității deoarece criteriile de
desfașura activități de cercetare- ocuparea posturilor
criterii de natura impactului socio- performanță a universității se referă la
dezvoltare. didactice și de activitatea de cercetare și la impactul său
economic al cercetării și alte criterii care
Legea Educației Naționale nr. cercetare vacante socio-economic.
țin de abilități orizontale justificate
1/2011 prevede la art. 213 prevede pentru
următoarele: Consiliul facultăţii pentru postul scos la concurs și corelat
fiecare categorie în
are următoarele atribuţii: (12) cu rolul acestuia în organigrama
parte condiții diferite
Selecţia, angajarea, evaluarea compartimentului/departamentului.
de înscriere la
periodică, formarea, motivarea
concurs. Astfel, pe Anunțurile de concurs stipulează clar
şi încetarea relaţiilor
contractuale de muncă ale masură ce se condițiile de experiență în muncă și
personalului sunt de avansează în carieră, vechime în domeniu, precum și pe cele
răspunderea directorului de potențialii candidați de studii și specializări - pentru funcțiile
departament, a conducătorului trebuie să contractuale didactice auxiliare și
şcolii doctorale sau a decanului, îndeplinescă mai nedidactice.
conform prevederilor Cartei multe criterii în ceea
universitare. ce privește
Art 294˄(1) Personalul didactic publicarea de
titular prevăzut la art. 291, alin. articole, lucrări cu
(5) are dreptul de a promova în impact ridicat,
cariera didactică, pe bază de proiecte în care să
examen, într-una dintre funcţiile
dețină funcția de
didactice prevăzute de art. 285,
director/responsabil
alin. (1), lit. b) - d), în limita
posturilor didactice vacante de proiect
aprobate, anual, de către senatul
universităţii, în acest scop.
(2) Consiliul de administraţie
al universităţii aprobă cererile
privind înscrierea la examen în
vederea promovării în cariera
didactică.

Analiza decalajelor

43
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

(3) Cererile de înscriere la


examenul de promovare în
cariera didactică cuprind
precizarea funcţiei didactice şi a
postului pentru care se depune
candidatura.
(4) La examenul pentru
promovarea în carieră didactică
pot participa cadrele didactice
titulare care au avut calificativul
„foarte bine" în ultimii 3 ani, nu
au fost sancţionate disciplinar în
ultimii 3 ani şi îndeplinesc
standardele de ocupare a
posturilor didactice, specifice
funcţiei, prevăzute la art. 301
alin. (3), (4) sau (5), după caz.

17. Variaţiile în cronologia CV-urilor (Codul)

Acest principiu face referire la faptul că schimbările de carieră sau variațiile în ordinea cronologică a parcursului de carieră nu ar trebui
penalizate, ci considerate ca fiind oportunități de dezvoltare a carierei. Candidaților ar trebui, prin urmare, să le fie permis să prezinte un CV
care să includă dovezi ale activității profesionale, reflectând o gamă reprezentativă de realizări și calificări, adecvate postului la care se face
aplicația.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)

Analiza decalajelor

44
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

A se vedea principiul 15. A se vedea Variațiile din activitatea profesională a Nu există decalaje privind criteriile
principiul 15 candidaților nu sunt penalizate, aceștia cuprinse în acest principiu.
trebuind să probeze informațiile din CV
cu înscrisuri (carnet de muncă,
adeverințe de vechime, decizii etc.)
Cu alte cuvinte, dacă o persoană
îndeplinește condițiile stipulate pentru a
avansa pe o funcție de la asistent la
conferențiar, de exemplu, aceasta nu va
fi îngrădită legal în exercitarea acestui
drept. Trebuie luată în considerare
procedura prevazută în metodologie
pentru scoaterea posturilor la concurs.

18. Recunoaşterea experienţei de mobilitate (Codul)

Orice experiență de mobilitate, de ex. schimbarea domiciliului (într-o altă țară sau regiune) sau a locului de muncă, respectiv a disciplinei sau
sectorului de activitate, față de domeniul de formare inițială, inclusiv o experiență de mobilitate virtuală / la distanță, ar trebui considerate ca o
contribuție valoroasă la dezvoltarea profesională a unui cercetător.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
LEGE nr. 105/4 iulie 2012 Regulament Acordarea de mobilități ERASMUS+ În Strategia UPB se propune un
privind detaşarea experţilor mobilităţi în cadrul personalului UPB pentru obiectiv de dezvoltare pentru mobilități
naţionali la instituţiile şi ARUT aprobat prin predare/formare. și recunoașterea acestora în dezvoltarea
organismele Uniunii Europene. Hotărârea Senatului profesională, în susținereaa obiectivului
UPB nr. Proiecte de mobilitate pentru cadre strategic privind oamenii și comunitatea.
Capitolul IV Mobilitatea 405/31.01.2019. didactice/cercetători De asemenea, la specificitățile
personalului de cercetare- Internaționalizării, trebuie introdusă o
dezvoltare din Legea 319/2011 Burse doctorale și post-doctorale pentru direcție de orientare a misiunii UPB
efectuarea de stagii de pregătire, inclusiv urmărită în cadrul obiectivelor strategice
HOTĂRÂRE Nr. 583/2015 din prin asigurarea accesului la de internaționalizare.
22 iulie 2015 pentru aprobarea infrastructuri/biblioteci/arhive/baze de Pentru a pune în practică acest obiectiv
Planului naţional de cercetare- date internaționale al Strategiei va trebui propus la nivelul
dezvoltare şi inovare pentru UPB un cadru unitar de dezvoltare și

Analiza decalajelor

45
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

perioada 2015 - 2020 (PNCDI Acorduri bilaterale implementare privind toate tipurile de
III) prevede mobilități prevăzute mobilități, cu toate instrumentele de
prin om, mobilități prevăzute Proiecte POSDRU finanțare, atât pentru pentru studenți
prin program, proiecte de doctoranzi, post doctoranzi cât și pentru
mobilitate a cercetătorilor art. Proiecte de mobilități H2020, SEE. personalul UPB, cu regulamente unitare
10, alin 3, art. 12 și structuri adecvate acestui obiectiv.
Programul 3 - Cooperare Acest cadru va trebui să propună
europeană şi internaţională - inclusiv recunoasterea unor calificări
participarea la programe cerute de actuala etapă de dezvoltare a
internaţionale de cercetare care cercetării cum ar fi de ex: administratorii
facilitează mobilitatea de date de cercetare, managerii de
cercetătorilor, circulaţia ideilor şi mentenanță și sustenabilitate a
a cunoştinţelor, accesul la reţele infrastructurilor de cercetare etc.
transnaţionale de colaborare, la
programe şi instituţii de
cercetare care nu sunt
disponibile în România , proiecte
de mobilităţi - mobilităţile în
cadrul proiectelor comune
(deplasări, primiri cu ocazia
evenimentelor ştiinţifice
organizate de părţi, de tip atelier
de lucru, masă rotundă, întâlniri
de lucru etc.) sunt finanţate
conform prevederilor şi limitelor
stabilite prin documentele
încheiate cu ţările partenere.

LEN 1/2011 art. 118


(1) Sistemul naţional de
învăţământ superior se bazează
pe următoarele principii:… j)
principiul libertăţii de mobilitate
naţională şi internaţională a
studenţilor, a cadrelor didactice
şi a cercetătorilor;
Art. 191, alin. (2) prevede

Analiza decalajelor

46
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Mobilitatea interinstituţională a
personalului de cercetare după
principiul "grantul urmează
cercetătorul" este garantată prin
prezenta lege şi se realizează
prin metodologii elaborate de
autorităţile contractante.
Titularul grantului răspunde
public, conform contractului cu
autoritatea contractantă, de
modul de gestionare a grantului.

art. 279 din LEN prevede:


Personalul didactic titular care
din proprie iniţiativă solicită să
se specializeze/să continue
studiile, are dreptul la concediu
fără plată. Durata totală a
acestuia nu poate depăşi 3 ani
într-un interval de 7 ani.

19. Recunoaşterea calificărilor (Codul)

Angajatorii și / sau finanțatorii vor face eforturi pentru a realiza un proces de evaluare obiectivă a calificărilor academice și profesionale,
incluzând și calificările nonformale, mai ales în contextul mobilităților internaționale și profesionale. Aceștia (angajatorii) se vor informa pentru
a dobândi o înțelegere deplină a normelor, procedurilor și standardelor care reglementează recunoașterea acestor calificări și, în consecință, vor
analiza legislația, convențiile și normele naționale existente privind recunoașterea acestor calificări, prin toate mijloacele disponibile.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)

Analiza decalajelor

47
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

A se vedea principiul 18 A se vedea principiul 18 A se vedea principiul18


Calificările includ mobilitățile,
dar nu numai! Apreciez că la
acest principiu mai trebuie
lucrat, mi se pare insuficient să
facem referire la pct. 18!

20. Vechimea (Codul)

Nivelul de calificare și experiență solicitat va fi în acord cu solicitările postului și nu va constitui o barieră de acces. Recunoașterea și evaluarea
calificărilor vor fi orientate către identificarea calificărilor profesionale dobândite de candidat, independent de circumstanțele sau reputația
instituției unde acestea au fost dobândite. Deoarece calificările profesionale pot fi obținute într-un stadiu incipient al derulării unei anumite
cariere, modelul dezvoltării profesionale pe tot parcursul vieții ar trebui, de asemenea, recunoscut.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legea nr. 53/2003 - Codul Cadrele didactice din UPB are o abordare flexibilă privind Nu există decalaje privind criteriile
Muncii, republicată, cu UPB, pot rămâne experiența și vârsta. cuprinse în acest principiu.
modificările și completările titulare pe post după
ulterioare. îndeplinirea vârstei Vârsta de pensionare pentru cadrele
LEN nr. 1/2011 prevede la art. de pensionare, didactice permanente este de 65 de ani,
213 următoarele: Consiliul respective 65 de ani, cu posibilitatea de a continua activitatea
facultăţii are atribuţii privind cu îndeplinirea dacă persoana respectivă îndeplinește
evaluarea periodică, formarea, conditțiilor criteriile prevăzute pe domeniul de
motivarea personalului. prevăzute în competență.
ART. 289 Metodologia pentru
(1)Personalul didactic şi de menținerea calității Nu există discriminări pe criteriul de
cercetare se pensionează la de titular în anul vârstă. Personalul pensionat poate
împlinirea vârstei de 65 de ani. universitar 2018- candida la concursurile de angajare, cu
(3) Senatul universitar din 2019 a cadrelor contracte pe perioadă determinată, cu
universităţile de stat, didactice la respecatrea prevederilor legale
particulare şi confesionale, în împlinirea vârstei de (prevederile LEN 1 pentru posturi fixe?
baza criteriilor de performanţă 65 de ani, aprobată sau vacante?)
profesională şi a situaţiei prin Hotărârea
financiare, poate decide Senatului nr.

Analiza decalajelor

48
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

continuarea activităţii unui 315/05.07.2018


cadru didactic sau de cercetare
după pensionare, în baza unui
contract pe perioadă
determinată de un an, cu
posibilitatea de prelungire
anuală conform Cartei
universitare, fără limită de
vârstă.

21. Numirea post-doctorat (Codul)

Norme clare și reglementări explicite pentru recrutarea și selecția cercetătorilor la nivel post-doctoral, inclusiv durata maximă și obiectivele
acestor stagii, ar trebui stabilite de către instituțiile care găzduiesc activitatea cercetătorilor post-doctorali. Aceste norme ar trebui să țină seama
de timpul petrecut în stagiile post-doctorale anterioare (desfășurate în alte instituții) și să țină seama de faptul că statutul de cercetător post-
doctoral ar trebui să fie tranzitoriu, scopul principal fiind acela de a oferi oportunități suplimentare de dezvoltare profesională pentru o carieră
de cercetare ulterioară, pe termen lung.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
LEN nr. 1/2011 prevede la Postdoctoranzii, într- În cadrul UPB se oferă sprijin pentru Nu există o definiție a personalului post-
art.171 următoarele: o accepțiune largă personalul format din cadre didactice doctoral reglementată:
Programele postuniversitare reprezintă categoria titulare, postdoctorale, universitare prin
sunt: - din cauza finanțării furnizate din
absolvenților de programe de granturi interne de cercetare
a) programe postdoctorale de doctorat. Angajarea UPB (GEX și GNaC) utilizate în acest diferite surse (proiecte, programe, burse)
cercetare avansată; acestora la UPB, ca scop.
nu pot exista criterii unitare pentru
b) programe postuniversitare selectarea personalului postdoctoral;
la orice altă
de formare şi dezvoltare
Universitate, poate - lipsesc criteriile pentru stabilirea
profesională continuă;
c) programe postuniversitare fi făcută pe baza duratei maxime de numire/activitate pe
de perfecţionare. unui contract de un asemenea post.
ART. 172 muncă pe perioadă
(1) Programele postdoctorale determinată, pe un
de cercetare avansată: proiect de cercetare,
a) sunt programe destinate sau/și pe un alt tip

Analiza decalajelor

49
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

persoanelor care au obţinut o de proiect al UPB.


diplomă de doctor în ştiinţe cu Dacă
cel mult 5 ani înainte de postdoctorandul
admiterea în programul aplică pe un post
postdoctoral; didactic va deveni
b) asigură cadrul instituţional un cadru didactic al
pentru dezvoltarea cercetărilor
UPB (asistent,
după finalizarea studiilor
conferențiar etc.) și
universitare de doctorat;
c) au o durată de minimum un va beneficia de
an; drepturile și
d) se pot finanţa de către obligațiile postului
instituţii publice sau de către conform
operatori economici; reglementărilor în
e) în cadrul instituţiilor de vigoare, astfel cum
învăţământ superior se au fost menționate la
desfăşoară în cadrul unei şcoli principiile
doctorale pe baza planului de anterioare.
cercetare propus de cercetătorul
postdoctoral şi aprobat de şcoala În funcție de tipul
doctorală. contractului de
(2) În cadrul instituţiilor de muncă aceștia vor
învăţământ superior, programele beneficia de
postdoctorale pot fi organizate prevederile
doar în cadrul şcolilor doctorale reglementărilor în
acreditate pentru organizarea de
vigoare din UPB
programe de studii universitare
pentru personalul
de doctorat. Programele
postdoctorale pot fi organizate şi didactic auxiliar sau
în cadrul unităţilor de cercetare- pentru personalul
dezvoltare. didactic și de
(3) Admiterea la programe cerectare.
postdoctorale se face pe baza
metodologiei elaborate de
instituţia gazdă, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
(4) *** Abrogat

Analiza decalajelor

50
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

(5) La finalizarea programului


postdoctoral, IOSUD sau
instituţia gazdă acordă un atestat
de studii postdoctorale.
Art 173, (7) La finalizarea
programelor postuniversitare de
perfecţionare, instituţia
organizatoare eliberează un
certificat de absolvire.

Analiza decalajelor

51
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Condiții de Muncă și Securitate Socială


22. Recunoaşterea profesiei

Toți cercetătorii care urmează o carieră în acest domeniu ar trebui să fie recunoscuți de către organizaṭiile angajatoare ca fiind profesioniști și să
fie tratați în consecință. Ei reprezintă o parte esenṭială a resurselor umane ale organizaṭiei și o componentă cheie a strategiei instituṭiilor de a
dezvolta activități specifice și furniza rezultate ale cercetării la nivel mondial. Această recunoaștere trebuie să înceapă încă de la începutul
carierei – nivel post-universitar – și ar trebui să includă toate nivelele, indiferent de clasificarea realizată la nivel național (e.g. angajat,
absolvent, masterand, doctorand, post-doctorand, funcționar public).
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legislația națională asigură cadrul Sistemul intern de asigurare Recunoașterea și cuantificarea Legea nr. 200/2004 privind
legal pentru respectarea și a calității pentru educație, activității de cercetare în norma recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
implementarea acestui principiu, cercetare și activități didactică de bază. profesionale pentru profesiile
fiind concretizată în prevderile conexe, prin reglementări Finanțarea activității de reglementate din România – nu are
art. 285, alin. (2) din Legea nr. interne, dar și alte cercetare din norma de bază pe reglementată profesia de cercetător.
1/2011 care recunoaște funcțiile documente relevante la baza evaluării performanței de
de cercetare din instituțiile de nivelul UPB stabilesc că cercetare la nivelul UPB. Încărcarea normei cadrelor didactice cu
învățământ superior; cercetarea este o activitate activitățile de cercetare, inclusiv cu cele
de bază, pentru cercetători Stimularea finanțării activității de management al proiectelor de
Art. 3, alin. (1) și (2) din Legea și pentru cadrele didactice de cercetare din cadrul cercetare și a infrastructurilor și
319/2003 privind Statutul (fără a separa activitatea de proiectelor conform regulilor echipamentelor de cercetare, conduce la
personalului de cercetare- cercetare de cea didactică - precizate în ghidurile apelurilor o creștere a intensității muncii, uneori
dezvoltare, prevede că dispoziţiile pentru cadrele didactice). de proiecte și în acord cu peste o limită acceptată, cu consecințele
prezentului statut se aplică De exemplu: normele interne UPB. de rigoare. Datorită legislatiei în vigoare,
personalului de cercetare- - Activitățile de cercetare privind salarizarea personalului didactic,
dezvoltare care îşi desfăşoară sunt incluse în norma Strategia UPB are un obiectiv este neavantajos pentru o universitate să
activitatea în cadrul sistemului didactică și în programele strategic dedicat oamenilor, angajeze cercetători. Finantarea la nivel
naţional de cercetare-dezvoltare, de masterat (33%) și în comunității UPB și cercetării, instituțional în universități se face pe
în cadrul altor structuri programele de doctorat cu obiective specifice și baza Teacher student ratio. Cercetătorii
organizatorice cu capital de stat, (90%). activități pentru resursa umană pot fi angajați conform legislației în
privat sau mixt, al instituţiilor implicată în activitățile de vigoare pe un post de cercetător, dar nu
publice, precum şi în cadrul unor Pentru activitatea de cercetare. pot fi salarizați similar cadrelor
forme asociative ori în mod cercetare s-a dezvoltat un didactice, ci similar cu personalul
individual și că Prezenta lege mecanism complex de administrativ (Conform Legii salarizării

Analiza decalajelor

52
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

reglementează statutul evaluare la nivel de personalului din fonduri publice – legea


personalului de cercetare- cercetător, cadru didactic, cadru nr. 153/2017).
dezvoltare şi stabileşte drepturile la nivel de universitate,
şi obligaţiile specifice, precum şi aprobat prin Decizia
modalităţile de angajare şi senatului nr. 314 din
promovare. 05.07.2018 prin întocmirea
FIAP, (Fișei de
Ordin M.E.N. nr. 3131/2018 Autoevaluare)
privind includerea în planurile de
învăţământ, pentru toate Metodologia privind
programele de studii universitare ocuparea posturilor
organizate în instituţiile de didactice și de cercetare
învăţământ superior din sistemul vacante, aprobată prin
naţional de învăţământ, a Hotărârea Senatului nr.
cursurilor de etică şi integritate 383/22.11.2018, prevede
academică; condițiile și criteriile de
obținere a atestatului de
Ordin M.E.N. nr. 6129/2016 abilitare care certifică
privind aprobarea standardelor calitarea unui cadru
minimale necesare şi obligatorii didactic de a conduce
pentru conferirea titlurilor lucrări de doctorat (implicit
didactice din învăţământul care performează și are
superior, a gradelor profesionale rezultate dovedite de
de cercetare-dezvoltare, a calităţii cercetare). Documente de
de conducător de doctorat şi a evidență și gestiune
atestatului de abilitare; conform art. 5 din
Instrucțiunile privind
Ordin M.E.N. nr. 5922/2016 din 6 evidența cadrelor didactice
decembrie 2016 pentru aprobarea și activităților procesului de
Metodologiei privind învățământ aprobate prin
recunoaşterea automată, de către Hotărârea Senatului nr.
instituţiile de învăţământ superior, 314/05.07.2018
a funcţiilor didactice din
învăţământul universitar obţinute
în instituţii de învăţământ
universitar acreditate din
străinătate

Analiza decalajelor

53
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Art. 1 Se aprobă Metodologia


privind recunoaşterea automată,
de către instituţiile de învăţământ
superior, a funcţiilor didactice din
învăţământul universitar obţinute
în instituţii de învăţământ
universitar acreditate din
străinătate, prevăzută în anexa
care face parte integrantă din
prezentul ordin.

O.U.G. nr. 57/2002 stipulează la


art. 1 că cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea experimentală şi
inovarea sunt principalele
activităţi creatoare de cunoaştere
şi generatoare de progres
economic şi social, încurajate şi
sprijinite de către stat conform
Constituţiei României,
republicată, şi prezentei
ordonanţe.
Recunoasterea profesiei de
cercetător se realizează și prin
prevederile Legii 319/2003 care
stipulează la art. 6 următoarele: -
activitatea din structurile de
cercetare-dezvoltare prevăzute la
art. 3 se desfașoară de către
următoarele categorii de personal:
a) personal de cercetare-
dezvoltare; b) cadre didactice
universitare; c) personal auxiliar
din activitatea de cercetare-
dezvoltare; d) personal din
aparatul funcțional. Art. 7
Personalul de cercetare-dezvoltare

Analiza decalajelor

54
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

prevăzut la art. 6, lit. a) cu studii


superioare, care desfașoară
activități de cercetare științifică,
se diferențiază pe funcții și grade
profesionale, după cum urmează:
a) cercetător științific gradul I -
CS I; b) cercetător științific
gradul II - CS II; c) cercetător
științific gradul III - CS III; d)
cercetător științific - CS; e)
asistent de cercetare științifică -
ACS.
Legea 1/2011 LEN recunoaște
profesia de cercetator la art. 285,
alin. 2 În instituțiile de
învățământ superior funcțiile de
cercetare sunt: a) asistent
cercetare; b) cercetător științific;
c) cercetător științific gradul III;
d) cercetător științific gradul II; e)
cercetător științific gradul I.
Art. 287 din LEN prevede că
norma universitară cuprinde
norma didactică și norma de
cercetare.

Legea cadru nr. 153/2017


recunoaște profesia de cercetător,
art. 9 care prevede acordarea de
premii cercetătorilor care au
obținut performanțe deosebite.

Ordin M.E.N. nr. 3121/27


ianuarie 2015 privind organizarea
şi desfăşurarea procesului de
obţinere a atestatului de abilitare.

Analiza decalajelor

55
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

23. Mediul cercetării

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor ar trebui să se asigure că se creează cel mai stimulativ mediu de cercetare care să ofere echipamente,
facilități și oportunități adecvate, inclusiv pentru colaborarea la distanță ȋn cadrul rețelelor de cercetare și să se asigure de faptul că sunt respectate
reglementările naționale sau sectoriale privind sănătatea și siguranța în activitatea de cercetare. Finanțatorii ar trebui să se asigure că sunt furnizate
resurse adecvate care să vină în sprijinul programului de lucru convenit.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Ordin MFP-MCI nr. 2326/2855 În cadrul UPB există Strategia UPB are obiective strategice Nu există un cadru de dezvoltare a
din 29 august 2017 privind prevederi referitoare la dedicate cercetării, inovării, resursei Infrastructurilor de cercetare (Roadmap
stabilirea procedurii de acordare asigurarea condițiilor umane de cercetare care prevăd obiective la nivelul UPB) destinat planificării pe
a facilităţii fiscale prevăzută la de sănătate și de specifice și acțiuni dedicate pentru a termen mediu și lung a facilităților de
art.60, pct. 3 din Legea nr. protecția a muncii sprijini crearea un mediu de cercetare cercetare, cu toate procedurile necesare
227/2015 privind Codul fiscal, prin: care să ofere toate condițiile pentru pentru dezvoltarea și actualizarea
cu modificările şi completările •Contractul colectiv de obținerii excelenței. infrastructurilor și asigurarea LTS a
ulterioare. muncă la nivelul UPB; acestora (care să prevadă modalitățile de
Legislația pentru securitatea și •Contractele Fiecare angajat are un cont personal de planificare a acoperirii costurilor curente
sănatatea în muncă este individuale de muncă e-mail. Credențialele de e-mail sunt de exploatare a echipamentelor existente,
reglementată prin Legea nr. încheiate cu fiecare folosite și pentru acces la intranetul pe baza unei gestiuni centralizate și a
319/2006; salariat în parte. UPB, prin intermediul căruia angajații au unei ierarhizări pe bază de performanță
Titlul V, intitulat Sănătatea şi acces din afara campusului. și utilizare)
securitatea în muncă, din Legea La acreditarea
53/2003 (Codul muncii) prevede programelor de studiu, Programele naționale, dar și finanțarea În sensul aplicării principiilor Open
regulile generale aplicabile, ARACIS verifică internă UPB permite dezvoltarea Acces și FAIR se vor actualiza
obligația angajatorului de a cerințele prevăzute profesională a doctoranzilor și a facilitățile UPB postate în ERRIS și vor
constituii un comitet de pentru asigurarea unor postdoctoranzilor în stadiul de început și fi definite clar inclusiv
securitate şi sănătate în muncă, condiții obligatorii de a mediului carierei lor științifice prin costurile/condițiile de acces la resursele
precum și obligaţia angajatorului granturi dedicate activităților de UPB.
muncă (dotări,
să asigure accesul salariaţilor la cercetare.
materiale, spații etc.).
serviciul medical de medicină a S-au construit infrastructuri de cercetare Este nevoie să fie reglementate condițiile
muncii Potrivit Ordinului nr. din Fonduri Structurale, de la bugetul de de lucru la distanță pentru activitățile de
5387/2016 din 30 stat și din fonduri proprii ale universității CDI, inclusiv pentru doctoranzii și
septembrie 2016 (sunt în curs de construcție/în faza de cercetătorii cu normă parțială de lucru
privind modificarea şi achiziție a altora noi). (contracte de muncă cu durată
completarea Universitatea este membru ANELIS și determinată), bazate pe facilitățile de
cofinanțează accesul la publicațiile internet existente, eventual prin

Analiza decalajelor

56
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Metodologiei de științifice cu 90.000 Euro anual având un extinderea utilizării la distanță a


acreditare şi evaluare număr de accesări de 38.000 din UPB și Intranetului UPB.
periodică a furnizorilor 175.000 din exterior (valabil 2018)
de formare continuă şi
a programelor de UPB are asigurată colaborarea la distanță
formare oferite de în cadrul rețelelor de cercetare prin
ROEDUNET (rețeaua de cercetare și
aceştia, aprobată prin
educație) membră GEANT.
Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, Activitatea de cercetare din cadrul
tineretului şi sportului proiectelor finanțate din surse externe
nr. 5.564/2011, UPB este susținută de universitate prin
capitolul VI, avansuri din sursele proprii ale
documentaţia care universității.
demonstrează
îndeplinirea criteriilor
privind resursele
didactico-materiale
[prevăzute la art. 4,
alin. (1), lit. d) din
prezenta metodologie]
este: existenţa spaţiilor
optime de desfăşurare
a activităţilor de
formare
corespunzătoare
numărului de
participanţi, dotările
necesare şi adecvate
activităţilor de formare
din cadrul
programului, tipul de
iluminare
(natural/artificial),
sistemul de încălzire,

Analiza decalajelor

57
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

mobilierul,
echipamentele
adecvate destinate
activităţilor de formare
(cu precizarea
numărului de
computere, numărului
aparatelor
video/TV/DVD,
telefon/fax, al
numărului şi al tipului
copiatoarelor etc.),
accesul la un centru de
documentare şi
informare care să
cuprindă literatură şi
publicaţii de
specialitate, materiale
audio, accesul la
internet, facilităţile de
multiplicare şi/sau
comunicare/diseminare
şi altele, în acord cu
necesităţile specifice
ale programului.

Analiza decalajelor

58
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

24. Condiţiile de lucru

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor ar trebui să se asigure că ansamblul condițiilor de muncă pentru cercetători, inclusiv pentru cei cu
dizabilităṭi, oferă flexibilitatea considerată esențială pentru cercetarea de performanṭă, în conformitate cu legislația națională existentă și cu
acordurile naționale sau sectoriale, vizând contractul colectiv de muncă în domeniul cercetării. Acestea ar trebui să vizeze asigurarea condițiilor
de muncă care să permită cercetătorilor, atât de sex feminin, cât și a celor de sex masculin, să ȋmbine familia și munca, copiii și cariera.
Angajatorii ar trebui să ia ȋn considerare prelungirea perioadei de ”debut ȋn carieră” pentru cei care sunt părinṭi sau care au avut o pauză,
inclusiv concedii de creștere a copiilor, sau care au avut un parcurs atipic, deoarece astfel de situaṭii atrag și riscul renunṭării la cariera ȋn
cercetare. Astfel, o atenție deosebită ar trebui acordată, printre altele, orelor flexibile de lucru, programului cu timp parṭial de muncă (part-time),
lucrului de acasă (tele-working) și anului sabatic, precum și dispozițiilor financiare și administrative care reglementează aceste aranjamente.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legislația națională prevede Programul de lucru În UPB se aprobă cererile pentru A se vedea principiul 23.
anumite facilități pentru din cadrul UPB este acordarea unui an sabatic sau pentru Este nevoie să fie reglementate condițiile
personalul angajat, astfel: stabilit prin prestarea muncii la domiciliu (de către de lucru la distanță, pentru activitățile de
Art 288, alin. 5 din LEN Regulamentul intern conducerea UPB) prin Decizie de CA. CDI, inclusiv pentru doctoranzii și
prevede: Profesorii şi publicat pe site-ul cercetătorii cu normă parțială de lucru
conferenţiarii titulari sau UPB. Angajații UPB au următoarele (program flexibil).
directorii de granturi care timp În cadrul capitolului beneficii:
de 6 ani consecutivi au derulat II. Organizarea
granturi de cercetare şi au timpului de lucru:  grădiniță și școală pentru copiii
funcţionat în aceeaşi universitate 4. Programul de personalului din UPB;
pot beneficia de an sabatic. Pe lucru este stabilit  part-time poziţii;
perioada anului sabatic, aceştia pentru zilele de luni  vouchere de vacanță;
beneficiază de până la un salariu până vineri între  acces la baze de date de
de bază, cu aprobarea senatului orele 08 – 16. cercetare (ANELIS);
universitar, şi îşi păstrează 5. Programul de  facilități bancare prin contractele
calitatea de titular, dar sunt lucru al personalului UPB cu bancile;
scutiţi de efectuarea activităţilor didactic, didactic  platforma Moodle considerată și
din fişa postului. auxiliar și nedidactic ca posibilitate de lucru la
care participă la distanță;
Munca la domiciliu este desfășurarea
 cazare pentru cercetători în
reglementată în Codul Muncii, la procesului didactic locațiile de rezidență UPB;
articolele 108, 109, 110. sau de cercetare
 contractele cu Microsoft ale
după ora 16, este
UPB dau dreptul personalului

Analiza decalajelor

59
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Art. 291 din LEN nr. 1/2011 stabilit semestrial de UPB să instaleze 5 instanțe de
prevede: conducerea office și 5 de windows (valabil
(1) Personalul din învăţământul facultăţii. și pentru studenți, prin adresa de
superior este format din personal e-mail oferită de UPB).
didactic şi personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este
format din personalul didactic de
predare/cercetare, personal
didactic auxiliar/cercetare din
universităţi, biblioteci
universitare şi biblioteci centrale
universitare.
(3) Prin personal didactic şi de
cercetare, în sensul prezentei
legi, se înţelege personalul care
deţine, în mod legal, unul dintre
titlurile universitare sau de
cercetare prevăzute de prezenta
lege, care aparţine unei instituţii
de învăţământ superior şi care
desfăşoară activităţi didactice
şi/sau de cercetare.
(4) În raport cu relaţiile de
muncă stabilite cu instituţia de
învăţământ superior, personalul
didactic poate fi: titular sau
asociat. În raport cu participarea
la procesul didactic şi cu gradul
de pregătire profesională,
personalul didactic poate fi:
personal didactic sau personal
didactic auxiliar.
(5) Prin personal didactic titular
se înţelege personalul didactic
care ocupă o funcţie didactică
într-o universitate, obţinută prin
concurs, pe o perioadă

Analiza decalajelor

60
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

nedeterminată, precum şi
personalul didactic menţinut
conform prevederilor art. 289
alin. (6), în condiţiile legii.
Personal didactic titular este şi
personalul didactic care
beneficiază de rezervare de post,
în condiţiile legii. Cadrele
didactice şi de cercetare angajate
pe perioadă determinată au statut
de cadru didactic şi de cercetare
asociat.
(6) Calitatea de titular există
numai în raport cu o singură
instituţie de învăţământ superior
sau cu o singură instituţie de
cercetare-dezvoltare; când un
cadru didactic desfăşoară
activităţi didactice sau de
cercetare ştiinţifică în mai multe
instituţii de învăţământ superior
ori de cercetare-dezvoltare,
calitatea de titular poate fi numai
la una dintre ele, iar în celelalte,
calitatea este de cadru didactic
sau de cercetător asociat.
(7) Funcţiilor de cercetare-
dezvoltare din universităţi şi
personalului care le ocupă li se
aplică prevederile Legii nr.
319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-
dezvoltare.
(8) În cazul desfiinţării unei
unităţi de învăţământ superior de
stat, personalul astfel
disponibilizat beneficiază de

Analiza decalajelor

61
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

salarii compensatorii, conform


legislaţiei în vigoare.

LEN nr. 1/2011 prevede la art.


287:
(1) Norma universitară cuprinde:
a) norma didactică;
b) norma de cercetare.
(2) Norma didactică poate
cuprinde:
a) activităţi de predare;
b) activităţi de seminar, lucrări
practice şi de laborator,
îndrumare de proiecte de an;
c) îndrumarea elaborării
lucrărilor de licenţă;
d) îndrumarea elaborării
disertaţiilor de master;
e) îndrumarea elaborării tezelor
de doctorat;
f) alte activităţi didactice,
practice şi de cercetare ştiinţifică
înscrise în planurile de
învăţământ;
g) conducerea activităţilor
didactico-artistice sau sportive;
h) activităţi de evaluare;
i) tutorat, consultaţii, îndrumarea
cercurilor ştiinţifice studenţeşti,
a studenţilor în cadrul sistemului
de credite transferabile;
j) participarea la consilii şi în
comisii în interesul
învăţământului.
(3) Norma didactică săptămânală
în învăţământul superior se
cuantifică în ore convenţionale.

Analiza decalajelor

62
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

(10) Norma didactică


săptămânală minimă pentru
activităţile prevăzute la alin. (2)
lit. a) - f) se stabileşte după cum
urmează:
a) profesor universitar: 7 ore
convenţionale, dintre care cel
puţin 4 ore convenţionale de
activităţi de predare;
b) conferenţiar universitar: 8 ore
convenţionale, dintre care cel
puţin 4 ore convenţionale de
activităţi de predare;
c) lector universitar/şef de
lucrări: 10 ore convenţionale,
dintre care cel puţin două ore
convenţionale de activităţi de
predare;
d) asistent universitar: 11 ore
convenţionale, cuprinzând
activităţi prevăzute la alin. (2)
lit. b), c) şi f).
(11) Prin excepţie, norma
personalului didactic prevăzut la
alin. (10) lit. a) - c) care, datorită
specificului disciplinelor, nu are
în structura postului ore de curs
se majorează cu două ore
convenţionale.

Analiza decalajelor

63
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

25. Stabilitatea şi continuitatea de angajare

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor ar trebui să se asigure că performanțele cercetătorilor nu sunt subminate de instabilitatea
contractelor de muncă și, prin urmare, ar trebui să se angajeze, pe cât posibil, pentru a îmbunătăți stabilitatea condițiilor de angajare a
cercetătorilor, punând astfel în aplicare și permanentizȃnd principiile și termenii stabiliți în Directiva UE privind munca/contractele pe durată
determinată (1999). Astfel, angajatorii și/sau finanṭatorii trebuie să prevină ca angajaṭii pe durată determinată să fie trataṭi diferit faṭă de
angajaṭii permanenṭi aflaṭi pe poziṭii similare și să prevină abuzul prin care se recurge la utilizarea succesivă a contractelor cu durata
determinată. De asemenea, este necesară ȋmbunătăṭirea accesului la instruire a angajaṭilor cu contracte de durată determinată și este necesar să
se asigure că aceștia sunt la curent cu anunṭurile privind existența posturile permanente.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
lipsește, nu este stabilit, nu este
Inițiative deja existente
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare
etc.)
Codul muncii prevede la art. 86, Carta UPB aprobată Există o flexibilitate în ceea ce privește Utilizarea paginilor web pentru
alin. (1): Angajatorii sunt prin Decizia posibilitatea de angajare a cadrelor comunicare.
obligaţi să informeze salariaţii Senatului nr. didactice/cercetătorilor care stimulează
angajaţi cu contract individual de 91/27.12.2012 participarea în proiectele de cercetare. Trebuie extinsă angajarea pe
muncă pe durată determinată prevede la art. 41 că perioadă determinată a personalului
despre locurile de muncă vacante În UPB sunt contracte de muncă variate: academic și de cercetare deoarece
„Libertatea
sau care vor deveni vacante, personalul didactic care ocupă funcțiile de în UPB (și în alte universități)
corespunzătoare pregătirii lor academică nu poate profesor/conferențiar este angajat pe o posturile didactice și de cercetare
profesionale, şi să le asigure reprezenta argument perioadă nedeterminată. Personalul didactic pe perioadă nedeterminată
accesul la aceste locuri de muncă în justificarea unor care ocupă funcțiile de şef de lucrări / lector și reprezintă un procent ridicat. Pentru
în condiţii egale cu cele ale comportamente este angajat pe o perioadă nedeterminată asigurarea unui echilibru just între
salariaţilor angajaţi cu contract nepotrivite reprezintă 98% din totalul funcțiilor. stabilitate versus angajare
individual de muncă pe perioadă (discriminare, Personalul didactic care ocupă funcțiile de temporară, care să stimuleze
nedeterminată. Această abateri de la etică, asistent, angajat pe perioadă determinată, creșterea performanței, ar trebui
informare se face printr-un anunţ abordări licenţioase reprezintă 62% din totalul funcțiilor de crescut numărul posturilor pe
afişat la sediul angajatorului. sau obscene, etc.). asistent. perioadă determinată (profesor,
Contractele pentru personalul didactic auxiliar conferențiar, șef lucrări) cu o
Decizie internă nr. (cercetători, tehnicieni pentru cercetare) sunt perioadă de probă între 3-5 ani
506/03.11.2016 similare cu contractele personalului angajat în sau/și să fie diversificate tipurile de
referitoare la instituțiile publice și cu cele ale personalului contracte pe perioadă determintă
numărul de ore/zi administrativ. încheiate în cadrul proiectelor de 2-
care se pot ponta pe Contractele pe perioadă determinată încheiate 3-4 ani și din cadrul proiectelor
în cadrul proiectelor au un număr de ore strategice de 8-10 ani (proiecte de

Analiza decalajelor

64
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

proiecte. limitat, de 80 h/lună. dezvoltare strategică la nivelul


Cadrele didactice pot ocupa și posturi universității).
administrative și posturi pe perioadă
determinată, încheiate în cadrul proiectelor, cu Personalului care realizează
respectarea regulilor stabilite la nivelul UPB activități de cercetare în cadrul
(Codul muncii permite să ai mai multe contractelor de muncă încheiate pe
contracte de muncă într-o instituție cu perioadă determinată din UPB sau
respectarea numărului total de ore lucrate din afara universității ar trebui să i
permis stabilit). se asigure un program flexibil de
Candidații care au absolvit un Master pot să lucru și posiblitatea de lucru la
obțină un post academic (asistent) și pot fi distanță.
admiși la doctorat (cu bursă sau cu susținere
proprie). Pot să ocupe un post de asistent pe
perioada determinată dacă au masterat și sunt
admiși la doctorat, și pot să acceadă la un post
de asistent permanent dacă au obținit
doctoratul (prin concurs).

26. Finanţarea şi salariile

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor ar trebui să se asigure că cercetătorii beneficiază de condiții corecte și atractive de finanțare și/sau
de salarii, respectând prevederi adecvate și echitabile privind securitatea socială (inclusiv beneficii în caz de boală sau pentru cercetătorii care
sunt părinți, drepturile la pensie și beneficiile de șomaj) în acord cu legislația națională și cu cea sectorială , vizând contractul colectiv de muncă
în domeniul cercetării. Acest principiu se referă la toṭi cercetătorii, indiferent de stadiul carierei, inclusiv la cercetătorii aflaṭi la debutul carierei,
proporțional cu statutul lor juridic, cu performanța și cu nivelul de calificare și/sau cu responsabilitățile acestora.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)

Analiza decalajelor

65
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Toate reglementările pentru Sporurile pentru Pe baza evaluărilor anuale ale Analiza nomenclatorul categoriilor de
finanțarea cercetării și a normei condiții periculoase personalului didactic se fac diferențeri în calificare a cadrelor didactice și
didactice și toate reglementările de muncă în cadrul normele didactice de încadrare. echivalarea lor cu categoriile R1-R4 de
de muncă și salarizare, inclusiv UPB se acordă cu În functie de această evaluare cadrul la nivel UE.
facilitățile fiscale sunt prezentate aprobarea didactic poate fi penalizat sau derobat de
la principiile 23 și 24. Consiliului de ore din norma didactică. Dacă nu Ar trebui analizată posibilitatea ca
Administrație îndeplinește criteriile CNATCU conform diferențierea salarială, pe bază de
Art. 303 din LEN nr. 1/2011 conform Specializării (punctajul minim) va avea performanță, să fie utilizată pentru
prevede că salarizarea Regulamentului- obligația de a presta ore didactice stimularea alegerii unei cariere în CDI,
personalului didactic şi de cadru, Anexă la HG suplimentare, neplătite. mai ales pentru personalul aflat în
cercetare se face şi în funcţie de 34/2010, etapele de început a carierei de cercetare,
rezultatele şi performanţele Regulamentul-cadru, Activitatea de cercetare este inclusă în fără condiționări de vârstă sau alte
acestuia, conform legii; Anexa 1 la HG norma didactică de bază, iar participarea aspecte formale și în limite mult mai
917/2018, Legii- în contractele de cercetare ale UPB va largi.
Art. 311 din Legea nr. 1/2011 cadru Nr. 153/2017 genera alte contracte de muncă pe
(1) Personalul didactic din privind salarizarea perioadă determinată - conform
învăţământul superior personalului plătit participării în acele proiecte, finanțate
beneficiază de gradaţie de merit, din fonduri publice, din surse externe sau interne.
acordată prin concurs. Această cu modificările și
gradaţie se acordă pentru 16% completările Gradația de merit se stabilește la nivel de
din posturile didactice existente ulterioare; facultate (pe bază de concurs de dosare),
la nivelul instituţiei de iar numărul gradațiilor de merit pentru
învăţământ superior şi reprezintă Metodologie fiecare facultate se stabilește la nivel de
25% din salariul de bază. Gradație de Merit universitate.
Gradaţia de merit se acordă pe o aprobată prin
perioadă de 5 ani. Hotărârea Senatului Se acordă sporuri pentru condiții
(2) Ordinele şi medaliile care pot nr. 177/18.05.2017 periculoase și condiții grele de muncă
fi conferite personalului didactic (laboratoare).
sunt: Instrucțiuni privind
a) Ordinul Spiru Haret, clasele evidența cadrelor Se acordă spor de doctorat.
Comandor, Cavaler şi Ofiţer; didactice și a
ordinul se acordă personalului activităților
didactic, de conducere, de procesului de
îndrumare şi de control din învățămant, aprobate
învăţământul preuniversitar; prin Decizia nr.
b) Ordinul Alma Mater, clasele 314/2018.
Comandor, Cavaler şi Ofiţer;

Analiza decalajelor

66
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

ordinul se acordă personalului


didactic, de conducere şi de
cercetare din învăţământul
superior;
c) Medalia Membru de onoare al
corpului didactic; medalia se
acordă cadrelor didactice
pensionabile, cu activitate
deosebită în educaţie şi formare
profesională.

Art. 5 din Anexa I, Capitolul I,


lit. B din Legea nr. 153/2017
(1) Personalul didactic din
învăţământ, inclusiv personalul
didactic auxiliar din bibliotecile
centrale universitare, beneficiază
de gradaţie de merit, acordată
prin concurs. Această gradaţie se
acordă pentru 16% din posturile
didactice existente la nivelul
inspectoratului şcolar,
bibliotecilor centrale
universitare, respectiv al
instituţiei de nivel superior şi
reprezintă o creştere cu 25% a
salariului de bază deţinut.
Gradaţia de merit se atribuie pe o
perioadă de 5 ani.
(2) Metodologia şi criteriile de
acordare a gradaţiei de merit*)
se elaborează de către Ministerul
Educaţiei Naţionale pentru
personalul didactic din
învăţământul preuniversitar,
pentru personalul didactic
auxiliar din bibliotecile centrale

Analiza decalajelor

67
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

universitare şi de senatele
universitare pentru instituţiile de
învăţământ superior.
(3) Pentru personalul didactic de
predare din învăţământul
universitar, care nu beneficiază
de gradaţia de merit prevăzută la
alin. (1), se acordă, prin concurs,
un spor de performanţă
academică. Acest spor se acordă
pentru un număr de până la 15%
din posturile didactice de predare
existente la nivelul instituţiei de
învăţământ superior şi reprezintă
10% din salariul de bază deţinut.
Sporul de performanţă
academică se atribuie pe o
perioadă de un an. Numărul de
beneficiari, metodologia şi
criteriile de acordare a sporului
de performanţă academică se
elaborează de către senatele
universitare şi se va plăti
exclusiv din venituri proprii.

Hotărârea Guvernului nr.


34/2018 din 31 ianuarie 2018
pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind
stabilirea locurilor de muncă, a
categoriilor de personal, a
mărimii concrete a sporului
pentru condiţii de muncă,
precum şi a condiţiilor de
acordare a acestuia pentru
personalul din familia
ocupaţională de funcţii bugetare

Analiza decalajelor

68
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

„Învăţământ”.

Art. 14 din Legea nr. 153/2017


prevede:
(1) Personalul care deţine titlul
ştiinţific de doctor beneficiază de
o indemnizaţie lunară pentru
titlul ştiinţific de doctor în
cuantum de 50% din nivelul
salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, dacă îşi
desfăşoară activitatea în
domeniul pentru care deţine
titlul. Cuantumul salarial al
acestei indemnizaţii nu se ia în
calcul la determinarea limitei
sporurilor, compensaţiilor,
primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor prevăzută la art.
25.
(2) În situaţia cumulului de
funcţii, indemnizaţia prevăzută
la alin. (1) se acordă, la cerere,
numai de către angajatorul unde
beneficiarul are funcţia de bază
declarată.
(3) Personalul didactic de
predare care solicită şi obţine
gradul didactic I prin echivalare,
potrivit prevederilor Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
5561/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar, cu
modificările şi completările

Analiza decalajelor

69
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

ulterioare, nu primeşte
indemnizaţia pentru titlul
ştiinţific de doctor. Cadrele
didactice optează pentru
indemnizaţia pentru titlul
ştiinţific de doctor sau pentru
echivalarea cu gradul didactic I.

27. Echilibrul între sexe

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor ar trebui să vizeze un echilibru între numărul femeilor și cel al bărbaților angajați, de care să se țină
cont pentru întregul personal, inclusiv pentru personalul de conducere. Acest lucru ar trebui realizat pe baza unei politici de egalitate a șanselor
în procesul de recrutare și în diferitele etape ale derulării carierei, fără ȋnsă ca aceasta să aibă prioritate față de criteriile legate de calitate și de
competență. Pentru a asigura tratamentul egal, inclusiv comisiile de selecție și de evaluare ar trebui să asigure un echilibru adecvat între
numărul femeilor și cel al bărbaților selectați. Și din perspectiva acestui principiu, angajatorii/finanṭatorii ar trebui să permită atȃt femeilor, cȃt
și bărbaṭilor să ȋmbine viaṭa de familie cu munca, copiii și cariera. Fiecare instituṭie ar trebui să se asigure că discriminarea pe bază de gen poate
fi identificată și soluṭionată, fără a afecta cariera persoanei ȋn cauză.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Lege nr. 202 din 19 aprilie 2002 Art 5, alin (3) din Conform celor prezentate în cadrul La nivelul UPB și la nivelul comunității
privind egalitatea de şanse şi de Metodologia de principiului 3, pentru candidații de cercetare din România există un
tratament între femei şi bărbaţi. concurs prevede că doctoranzi și postdoctoranzi, UPB a echilibru între numărul bărbaților și cel
nu conţine prevederi implementat un număr de 15 proiecte (cu al femeilor. În UPB pozițiile de
Legea nr. 53/2003 – Codul discriminatorii sprijinul fondurilor structurale ale UE - conducere din structura organizatorică
Muncii, capitolul 2 Principii privind candidaţii în Programul Operațional Sectorial sunt ocupate predominant de bărbați.
Fundamentale, art 5 (egalitatea Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Oportunitățile de acces la orice post de
funcţie de sex,
de tratament) Prioritară 1, Zona Internațională Majoră conducere sunt nediscriminatorii.
origine etnică sau
(1) În cadrul relaţiilor de muncă 1.5), având ca scop dezvoltarea
funcţionează principiul egalităţii socială, cetăţenie, abilităților și atitudinilor față de
de tratament faţă de toţi salariaţii religie ori credinţă, cercetare. Beneficiarii au participat la
şi angajatorii. dizabilităţi, opinii cursuri de etică în cercetare, egalitate de

Analiza decalajelor

70
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

(2) Orice discriminare directă politice, condiţie șanse, drepturi de proprietate


sau indirectă faţă de un salariat, socială sau intelectuală.
bazată pe criterii de sex, economică.
orientare sexuală, caracteristici Inițiative de stimulare financiară cu
genetice, vârstă, apartenenţă Art. 26 din ocazia zilei de 8 martie și alte stimulente
naţională, rasă, culoare, etnie, Contractul colectiv prilejuite de evenimente dedicate. Cu
religie, opţiune politică, origine de muncă la nivelul ocazia zilei femeii - 8 martie, acestea au
socială, handicap, situaţie sau UPB prevede zile primit suma de 100 lei, la initiatitiva
responsabilitate familială, nelucrătoare (cu sindicatelor din UPB, din veniturile
apartenenţă ori activitate recuparare): proprii, pe baza aprobării solicitării de
sindicală, este interzisă. - 8 martie pentru acordare a acestora, conform
Constituție Articolul 16 femei; prevederilor din codul fiscal.
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa
- 19 noiembrie
legii şi a autorităţilor publice,
fără privilegii şi fără pentru bărbați.
discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de
lege.

28. Dezvoltarea carierei

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor ar trebui să elaboreze, de preferință în cadrul managementului resurselor umane, o strategie
specifică de dezvoltare a carierei pentru cercetători în toate etapele carierei, indiferent de situația lor contractuală, inclusiv pentru cercetătorii cu
contracte pe durată determinată. Aceasta ar trebui să includă disponibilitatea mentorilor care oferă sprijin și îndrumare pentru dezvoltarea
personală și profesională a cercetătorilor, motivându-i astfel și contribuind la reducerea nesiguranței privind viitorul lor profesional. Toți
cercetătorii ar trebui să fie familiarizați cu existenṭa unor astfel de dispoziții și prevederi.
Angajatorii trebuie să se asigure că managerii responsabili cu cercetarea asigură un mediu de lucru eficient pentru perfecționarea și dezvoltarea
carierei cercetătorilor și ȋi incurajează să desfășoare activităṭi specifice formării profesionale continue. Angajatorii și finanṭatorii trebuie să ia ȋn
considerare ȋmbunătăṭirea competenṭelor care trebuie dezvoltate ȋn fiecare etapă a carierei cercetătorilor și trebuie să ȋi ȋncurajeze pe aceștia ca
să le dobȃndească și să le pună ȋn practică. De exemplu, cercetătorii vor avea posibilitatea să administreze parṭial bugetul unui proiect, sau să
aibă rolul de mentor pentru alṭi cercetători sau studenṭi.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)

Analiza decalajelor

71
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Ordin nr. 3850/2017 din 2 mai Metodologia de Strategia de cercetare prin obiectivul Planificarea carierei nu este o
2017 pentru aprobarea concurs din UPB strategic referitor la oameni și componenă explicită a managementului
Metodologiei-cadru de prevede comunitate prevede acțiuni și obiective resursei umane la UPB:
organizare a programelor de obligativitatea specifice pentru dezvoltarea carierei de - nu sunt consilieri pentru dezvoltare
formare psihopedagogică în depunerii planului de cercetare a personalului din UPB. profesională și personală;
cadrul instituţiilor de învăţământ carieră la dosarul de - nu există o definiție clară a mentorului;
superior acreditate în vederea La nivelul UPB există obligativitatea - nu există o listă cu consilieri/mentori.
concurs.
certificării competenţelor pentru parcurgerii modulului psihopedagcic Adaptarea procesului:
profesia didactică prevede: Regulamentul pentru pentru ocuparea posturilor de asistent și - nu este o procedură formală pentru
II.3. CONDIŢII MINIME organizarea și lector. instruirea personalului didactic la
PENTRU INSCRIEREA LA desfășurarea începutul carierei sau după ce aceștia au
CONCURS Studiilor În organigrama UPB există Direcția de ajuns pe poziți individuale în ierarhia
Condițiile pentru înscrierea la Formare Continuă. cadrelor didactice.
Universitare de
concursul pentru ocuparea unei Sprijin pentru dezvoltarea
funcții didactice/cercetare, Doctorat, aprobat În cadrul POSDRU au fost programe profesională/carieră:
atestate de către compartimentul prin Hotărârea pentru dezvoltatea competențelor de - nu există o pregătire pentru alte
juridic al UPB, sunt următoarele: Senatului nr. predare în scopul creșterii capacității competențe atunci când personalul
II.3.1. Minimum statutul de 391/13.12.2018, profesionale a cadrelor didactice. didactic avansează în poziții de leadeship
student-doctorand în stagiu prevede expres la (pregătire managerială, finanțe,
atestat, pentru funcția didactică art. 19 constituirea În POSCCE și POC (prin programul comunicare, personal, limbi străine etc.);
de asistent universitar/ACS unei comisii de pentru atragerea specialiștilor din - nu este stabilită o metodologie pentru
ocupată pe o perioadă îndrumare pe lângă strainătate) s-au constituit echipe de pregătirea sistematică, regulată pentru
determinată și deținerea conducătorul de cercetare pentru creșterea capacității noii angajați;
diplomei de doctor recunoscută doctorat. științifice a echipelor de cercetare din - nu există posibilități de evaluare a
în România pentru funcțiile universități și institute pe baza personalului didactic, aflat în diverse
didactice de asistent împărtășirii unor experiențe ale acestora. etape a calificării profesionale, pe baza
universitar/ACS, CS, lector/șef UPB a beneficiat de 9 astfel de proiecte. cărora să se stabilească planurile de
de lucrări/CS III, instruire și educație în cercetare.
conferențiar/CS II și profesor/CS S-au acordat burse doctorale pentru
I, ocupate pe perioade doctoranzi și postdoctoranzi din Se va analiza posibilitatea de a dezvolta
nedeterminate. POSDRU. De asemenea, se vor acorda politici de resurse umane cu structuri
II.3.2. Media anilor de studii de astfel de burse pentru doctoranzi și administrative pentru RU dedicate
licență plus masterat (total medii cercetători postdoctorat și în cadrul acestora care trebuie să depășească
anuale/total ani de studii) de Programului Operațional Capital Uman nivelul administrativ privind contractele
minimum 8,50 [doctoranzi] și (POCU - Sprijin pentru doctoranzi și de muncă și salarizarea.
minimum 8,00 [doctori cercetători post-doctorat) - universitatea Trebuie întărit rolul de supervisor la
confirmați], în timp ce media are în prezent 3 astfel de proiecte aflate nivel academic dar și gândită eventual

Analiza decalajelor

72
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

între examenul de diplomă de în faza de contractare - UPB este asigurarea unei oportunități pentru
licență și disertația de masterat Beneficiar și 1 proiect în care UPB este doctoranzi și postdoctoranzi de a avea o
de minimum 9,00, la prima partener. evaluare a performanței care să analizeze
ocupare prin concurs a unui post condițiile de lucru și nevoile de
didactic în UPB. II.3.3. În prezent universitatea are 1 proiect dezvoltare a carierei de către o altă
Îndeplinirea standardelor aflat în etapa de contractare, finanțaț din persoană decât supervizorul (cum ar fi
minimale naționale pentru POCU - Bursă student antreprenor, iar de exemplu un leader de grup de
acceptarea participării la printre obiectivele acestuia se numără și cercetare).
concursurile pentru conferirea creșterea accesului și participării la
titlurilor științifice și didactice, educația universitară și atractivității În Strategia UPB se propune dezvoltarea
specifice funcțiilor didactice de ofertelor educaționale la nivelul unei noi viziuni bazată pe flexibilitate,
conferențiar universitar și universităților partenere, prin furnizarea crearea unei culturi antrepreneroriale și
profesor universitar, respectiv de programe antreprenoriale, remediale, cultivarea sentimentului apartenenței la
cercetător științific I si II, servicii de consiliere și orientare comunitatea academică.
aprobate prin OMENCS Nr. profesională și acordarea de burse pentru Instrumentele de lucru:
6129/2016. 420 de studenți din medii dezavantajate, - programe de dezvoltare a
II.3.4. Actele necesare atestării prin îmbunătățirea competențelor competențelor de CDI în UPB, educație
studiilor și a altor realizări profesionale pentru 75 de cadre bazată pe cercetare;
profesionale considerate de către didactice, prin dezvoltarea a 3 oferte - mentorii de carieră;
candidat. II.3.5. Candidații care educaționale inovatoare și corelate cu - plan de carieră în dosarul de concurs;
nu au mai fost angajați în piața muncii. - analiza serioasă a supervizorului, a
învățământul superior, sau au o evaluării anuale a celor
vechime mai mică de 5 ani în Metodologia și regulamentul școlilor îndrumați/subordonați și în funcție de
învățământul superior, trebuie să doctorale prevede constituirea unei rezultatele de dezvoltat și de urmărit,
facă dovada că au absolvit comisii de îndrumare pentru doctoranzi, planul de carieră.
programele de formare alături de conducătorul de doctorat.
psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru
profesia didactică,
corespunzătoare Nivelului II –
de aprofundare. Absolvenților
care au finalizat cu diplomă de
licență cursuri universitare de
lungă durată până în anul 2005 li
se consideră îndeplinită condiția
de formare psihopedagogică de
Nivel II, daca prin foaia

Analiza decalajelor

73
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

matricolă fac dovada parcurgerii


disciplinelor: psihologie școlară,
pedagogie, metodica predării
specialității si practica
pedagogica la specialitatea
înscrisă pe diploma de licență, în
conformitate cu prevederile
OMEN 3850/02.05.2017 [MO, I,
16.05.2017], sau vor efectua
această pregătire în primii 3 ani
de la angajare [Angajament
depus la dosarul de înscriere la
concurs, girat de către Directorul
de departament care organizează
concursul].

ART. 333 din Legea 1/2011


prevede:
Statul garantează şi susţine,
inclusiv financiar, accesul la
educaţie şi formare profesională
continuă pentru:
...
e) tinerii şi adulţii care revin în
ţară după o perioadă de muncă în
străinătate;
i) toţi cetăţenii care doresc să
urmeze programe de educaţie
permanentă.

Art. 334
Finanţarea învăţării pe tot
parcursul vieţii se realizează prin
fonduri publice şi private pe
baza parteneriatului public-
privat, prin finanţare şi
cofinanţare din partea

Analiza decalajelor

74
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

angajatorilor, organizaţiilor
nonguvernamentale, prin fonduri
nerambursabile din programe
europene, prin conturi de
educaţie permanentă şi prin
contribuţia beneficiarilor.

29. Punerea în valoare a mobilităţii

Angajatorii și/sau finanțatorii trebuie să recunoască valoarea mobilității geografice, inter-sectoriale, interdisciplinare și transdisciplinare,
virtuale (colaborare la distanṭă prin reṭele electronice), precum și mobilitatea între sectorul public și cel privat, ca mijloc important de
îmbunătățire a cunoștințelor științifice și a dezvoltării profesionale în orice etapă a carierei în care se află cercetătorul. În consecință, angajatorii
și/sau finanțatorii ar trebui să construiască astfel de opțiuni în strategia specifică de dezvoltare a carierei ȋn cercetare, să valorifice pe deplin și să
recunoască orice experiență de mobilitate în cadrul sistemului de progres/evaluare a carierei. Acest lucru necesită, de asemenea, punerea în
aplicare a instrumentelor administrative necesare pentru a permite portabilitatea atât a granturilor, cât și a prevederilor privind securitatea
socială, în conformitate cu legislația națională.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legislația națională asigură Decizia Experiența internațională reprezintă un Pe perioada mobilității nu este asigurată
mobilitatea personalului angajat 153/24.03.2011 prin criteriu la numirea pe un post academic. salarizarea pentru persoana care
și se concretizează în prevederile care doctoranzii care În cadrul exercițiului de evaluare anuală suplinește - Înlocuire colegială. Cel care
legii 1/2011 și a cap. VI din pleacă la stagiu pe o se acordă punctaje pentru experiența efectuează mobilitatea primeste 25% din
legea 319/2003 perioadă mai mare internațională/mobilități. salariul de bază în primele 3 luni ale
Art. 162 din Legea 1/2011 de 3 luni beneficiază stagiului de mobilitate.
prevede ca studiile universitare Proceduri interne pentru costurile de Revederea regulamentului privind
de bursa doctorală la
de doctorat se pot organiza şi în transport pentru mobilitățile în mobilitățile și deplasarile (este o variantă
care se adaugă 25%
cotutelă, caz în care studentul- străinătate ale angajaților prin programul revizuită care ar trebui corelată cu altfel
doctorand îşi desfăşoară din salariu. ERASMUS + (2014-2020). de măsuri).
activitatea sub îndrumarea Procedura
concomitentă a unui conducător operațională privind Granturi norvegiene pentru mobilitate. Număr restrâns de mobilități pentru
de doctorat din România şi a cadrele didactice aflate pe trepte ale
acordurile Inter-
unui conducător de doctorat În cadrul POSDRU si POCU au fost/sunt carierei didactice de conferențiar și
dintr-o altă ţară sau sub instituționale astfel de linii de finanțare pentru profesor (datorită constrângerilor de
îndrumarea concomitentă a doi ERASMUS PO-08- internaționalizare, cooperare și suplinire și salarizare).

Analiza decalajelor

75
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

conducători de doctorat din DRI-17 parteneriat internațional, mobilități de


instituţii diferite din România, pe studenți și personal. Propuneri:
baza unui acord scris între Procedura A se vedea principiul 18.
instituţiile organizatoare operațională privind În cadrul contractelor bilaterale există Se poate analiza oportunitatea de a
implicate. Doctoratul în cotutelă acordarea de posibilitatea de a primi postdoctoranzi dezvolta un program de mobilități de
poate fi organizat şi în cazul în mobilități (sustinuți de statul/instituitia care îi studii postdoctorale bazat pe acordurile
care conducătorii de doctorat ERASMUS+ trimite). bilaterale ale UPB și pe caliatea de
sunt din aceeaşi IOSUD, dar au personalului UPB membru a UPB în asociațiile
specializări/domenii diferite de pentru Programul VizStar finanțat din fondurile internaționale ale universităților.
studiu sau unul dintre predare/formare PO- proprii UPB susține postdocoranzii să Totodată UPB ar trebui să propună și să
conducătorii de doctorat a atins 08-DRI-16 dezvolte o aplicație la ERC prin susțină în planul anual CESAER astfel
vârsta pensionării, conform asigurarea unei vizite de max. 3 luni la de initiative.
prevederilor din Carta un grantist și la o instituție gazdă care a
universitară. avut un grant ERC (fellowship to visit Programele ERASMUS+ ar trebui să fie
ERC Grantee). susținute prin partneriatele UPB pentru
Art 304, alin. 9 prevede ca toți studenții doctoranzi.
personalului didactic titular pe FDI Resurse umane – proiecte de
un post didactic din învăţământ, mobilitate; Utilizarea International Researcher
solicitat în străinătate pentru Co-tutele pentru burse doctorale. Support (Euraxess Services).
predare, cercetare, activitate
artistică sau sportivă, pe bază de Prin teme de doctorat aplicative ar trebui
contract, ca urmare a unor stimulate stagiile de practică doctorală în
acorduri, convenţii afara UPB prin poziții temporare de
guvernamentale, anagajat în firmele cu care UPB încheie
interuniversitare sau protocoale de colaborare.
interinstituţionale, ori trimis
pentru specializare, i se rezervă Prin anumite programe (de exemplu
postul didactic pentru perioada Proiecte Complexe) trebuie susținute
respectivă. mobilități în ambele sensuri, prin
angajarea pe poziții temporare la alți
(10) Personalul didactic titular angajatori decât la cei la care au norma
pe un post didactic din de bază.
învăţământ, care din proprie
iniţiativă solicită să se
specializeze sau să participe la
cercetare ştiinţifică în ţară sau în
străinătate, are dreptul la

Analiza decalajelor

76
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

concedii fără plată. Durata totală


a acestora nu poate depăşi 3 ani
într-un interval de 7 ani.
Aprobările în aceste situaţii sunt
de competenţa conducerii
instituţiei de învăţământ superior
sau, după caz, a consiliului de
administraţie, dacă se face
dovada activităţii respective.

(11) Personalul didactic titular


pe un post didactic din
învăţământ poate beneficia de
concediu fără plată pe timp de un
an universitar, o dată la 10 ani,
cu aprobarea instituţiei de
învăţământ superior, cu
rezervarea catedrei pe perioada
respectivă.

30. Accesul la serviciile de orientare a carierei

Angajatorii și/sau finanțatorii ar trebui să se asigure de faptul că atât serviciile de consiliere în carieră, cât și asistența privind plasarea forței
de muncă, fie în instituțiile în cauză, fie prin colaborare cu alte structuri organizaționale, sunt oferite cercetătorilor în toate etapele carierei,
indiferent de situația lor contractuală.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Ordin M.E.N. nr. 6129/2016 Încheierea de Toți angajații au dreptul la o evaluare Nu există o politică de dezvoltare a
privind aprobarea standardelor contracte de anuală de către angajatorii lor. carierei și a angajabilității și implicit nici
minimale necesare şi obligatorii recrutare și selecție de consiliere pentru carieră.
pentru conferirea titlurilor de personal între Prin instituția Cancelarului care
didactice din învăţământul ANFP - UPB și supervizează activitatea de ocupare a Șefii de catedră/departamente care
superior, a gradelor profesionale companiile de pe posturilor academice prin analiza analizează fișele individuale de
de cercetare-dezvoltare, a dosarului candidatului se acordă și autoevaluare ale membrilor echipelor lor
piața muncii pentru

Analiza decalajelor

77
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

calităţii de conducător de studenți și consilierea pentru candidați în vederea nu au preocupări în ceea ce privește
doctorat şi a atestatului de absolvenți. pregătirii dosarelor pentru acel post. consilierea pentru dezvoltarea carierei
abilitare. sau pentru a-i îndruma pe aceștia spre o
Scopul Agenției este Se acordă asistență privind plasarea altă carieră, conform rezultatelor unor
de a asigura o forței de muncă analize serioase a acestor evaluări
inserţie cât mai anuale.
adecvată a Sunt initiative privind asistența pentru
absolvenţilor pe plasarea forței de muncă fie în UPB fie Se poate analiza dacă Centrul de
piaţa muncii în în alte structuri orgazitionale (în special Consilere si Orientare pentru studenți ar
funcţie de nivelul de la nivelul unor facultăți) sau prin putea să dezvolte astfel de inițiative
calificare al acestora, organizarea de manifestări cu acest scop pentru consiliere în cariera de cercetare a
de media anilor de la nivelul UPB: POLIFEST, târgul de studentilor doctoranzi.
studiu, în funcție de job-uri și initiative similare la nivelul
specializare, şi de facultăților care organizează târguri de
ofertele de muncă job-uri cu potențiali angajatori din
disponibile din sectoarele economice care se pliază pe
partea companiilor. competențele domeniilor de studiu.
Agenția oferă
servicii gratuite
pentru studenţii şi
absolvenţii UPB și
se adresează
exclusiv acestora.

31. Drepturile de proprietate intelectuală

Angajatorii și/sau finanțatorii ar trebui să se asigure că cercetătorii aflați în oricare dintre etapele carierei beneficiază de avantajele exploatării
(dacă există) rezultatelor cercetărilor prin mijloace de protecție juridică / legală și, în special, prin protecția corespunzătoare a drepturilor de
proprietate intelectuală, inclusiv a drepturilor de autor. Politicile și practicile ar trebui să precizeze ce drepturi aparțin cercetătorilor și/sau, după
caz, angajatorilor sau altor părți interesate, inclusiv organizațiilor comerciale sau industriale externe, după cum poate fi prevăzut în cadrul
acordurilor specifice de colaborare sau al altor tipuri de acorduri, încheiate între părți.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulament UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)

Analiza decalajelor

78
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

A se vedea principiul 3 referitor Procedurile actuale Serviciul de Inovare și Transfer Nu există pagini web dedicate protecției
la legislația pentru dreptul de ale Serviciului de Tehnologic - SITT oferă consultanță drepturilor de proprietate intelectuală –
autor si drepturile conexe, pentru Inovare și Transfer privind protecția proprietății intelectuale, DPI.
obținerea brevetelor de invenție, Tehnologic (SITT). pentru personalul academic și de
a mărcilor şi indicaţiilor cercetare din UPB. Nu există la nivelul UPB o politică și
geografice. mecanismele de implementare pentru
SITT oferă sprijin pentru colaborarea cu DPI care ar trebui să prevadă inclusiv
Ordinul OSIM 3/2008, pentru mediul socio-economic și susține contractele standard între UPB și
aprobarea Instrucțiunilor privind ofertarea de noi tehnologii, bazate pe personalul angajat pentru rezultate de
instituirea serviciului Plicul cu rezultatele de CDI, la nivel regional, cercetare de natură DPI și contracte de
idei. național și internațional. muncă pentru reglementarea activităților
asociate DPI.
Legea nr.83/2014 privind
invențiile de serviciu prevede la Trebuie stabilite drepturile și obligațiile
art 3 ca invențiile de serviciu tuturor angajaților privind protejarea și
sunt invențiile prevăzute la art. valorificarea DPI, inclusiv contractele
1, care îndeplinesc următoarele de muncă cu misiune inventivă și
condiții: recompensele primite de inventatori în
a) au rezultat din exercitarea cazul comercializării DPI.
atribuțiilor de serviciu ale
inventatorului, încredințate în Trebuie actualizate procedurile privind
mod expres în cadrul protecția proprietății intelectuale și a
contractului individual de muncă obligațiilor personalului academic și de
și în fișa postului sau stabilite cercetare privind publicarea rezultatelor
prin alte acte obligatorii pentru științifice obținute prin contracte de
inventator, care prevăd o cercetare derulate prin UPB.
misiune inventivă;
b) s-au obținut, pe durata SITT trebuie să-și extindă activitatea
contractului individual de prin colaborare cu persoane desemnate
muncă, precum și pe o perioadă în acest scop din
de maximum 2 ani de la facultăți/departamente/centre de
încetarea acestuia, după caz, prin cercetare.
cunoașterea sau utilizarea
experienței angajatorului prin Procedurile specifice pentru protejarea și
folosirea mijloacelor materiale valorificarea DPI trebuie aduse la
ale angajatorului, ca urmare a cunoștința comunității academice și de
pregătirii și formării profesionale cercetare din UPB prin internet și

Analiza decalajelor

79
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

dobândite de inventatorul intranet.


salariat prin grija și pe cheltuiala
angajatorului ori prin utilizarea SITT ar trebui să dezvolte activități de
unor informații rezultate din training pentru protejarea și valorificarea
activitatea angajatorului sau puse DPI în activitatea de CDI, în sistemul de
la dispoziție de acesta. formare de formatori. cu colaboratori din
(2) Misiunea inventivă prevazută facultăți/departamente.
la alin. (l), lit. a) stabilește
domeniul tehnologic în care se
incadrează problema sau
problemele tehnice pentru a
căror rezolvare inventatorul
salariat are o obligație
contractuală sau care decurge din
alte acte obligatorii să aducă o
contribuție creativă
corespunzător atribuțiilor de
serviciu.

32. Co-autoratul

Ȋn cadrul procesului de evaluare, co-autoratul ar trebui să fie privit pozitiv de către instituții, ca dovadă a unei abordări stimulative a cercetării.
Angajatorii și/sau finanțatorii ar trebui, prin urmare, să elaboreze strategii, practici și proceduri pentru a oferi cercetătorilor, inclusiv celor aflați
la începutul carierei, condițiile cadru necesare pentru ca aceștia să poată beneficia de dreptul de a fi recunoscuți și listați și/sau citați, în
contextul contribuțiilor lor efective, ca și co-autori ai lucrărilor științifice, brevetelor etc., sau să-și publice propriile rezultate ale cercetării în
mod independent față de opțiunile îndrumătorilor lor.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)

Analiza decalajelor

80
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Legea nr. 8/1996, actualizată în SITT oferă consultanță privind protecția Nu există o procedură de co-autorat la
2019, privind dreptul de autor și proprietății intelectuale pentru personalul nivelul UPB care să precizeze
drepturile conexe academic și de cercetare din UPB. modalitatea de stabilire a contribuției
Art. 12 efective a fiecărui participant la
Autorul unei opere are dreptul obținerea unui rezultat de cercetare și a
patrimonial exclusiv de a decide contribuției efective ca și co-autor a
dacă, în ce mod şi când va fi lucrărilor științifice, pentru ca fiecare să
utilizată opera sa, inclusiv de a beneficieze de dreptul de a fi recunoscut
consimţi la utilizarea operei de și/sau listat și citat pe măsura
către alţii. contribuției efective, stabilită corect.
Art. 13
Utilizarea unei opere dă naştere Contribuțiile la elaborarea de publicații
la drepturi patrimoniale, distincte și brevete trebuie recunoscute și
şi exclusive, ale autorului de a împărțite între coautori, în funcție de
autoriza sau de a interzice: practicile internaționale recunoscute
a) reproducerea operei; (http://www.icmje.org/), indiferent de
b) distribuirea operei; gradul lor științific, perioada de angajare
c) importul în vederea sau ordinea autorilor, inclusiv pentru
comercializării pe piaţa internă a studenți, mai ales doctoranzi.
copiilor realizate, cu
consimţământul autorului, după
operă;
d) închirierea operei;
e) împrumutul operei;
f) comunicarea publică, direct
sau indirect a operei, prin orice
mijloace, inclusiv prin punerea
operei la dispoziţia publicului,
astfel încât să poată fi accesată în
orice loc şi în orice moment ales,
în mod individual, de către
public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a
operei;
i) realizarea de opere derivate.

Analiza decalajelor

81
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

33. Instruirea

Procesul didactic este un mijloc esențial pentru structurarea și diseminarea cunoștințelor și, prin urmare, trebuie considerat ca o opțiune importantă
în parcursul carierei cercetătorilor. Cu toate acestea, responsabilitățile didactice nu trebuie să fie excesive și nu ar trebui să împiedice cercetătorii,
în special pe cei aflați la începutul carierei, să își desfășoare activitățile de cercetare. Angajatorii și/sau finanțatorii ar trebui să se asigure că
atribuțiile didactice sunt remunerate adecvat și luate în considerare în evaluare/sistemele de evaluare și că timpul dedicat de personalul senior
pentru formarea cercetătorilor aflați la început de carieră ar trebui să fie considerat parte a angajamentului lor didactic. Ca parte a dezvoltării
profesionale a cercetătorilor, este necesară instruirea adecvată pentru activitățile de predare și coaching / îndrumare.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea
ce lipsește, nu este stabilit, nu
Inițiative deja existente
Legislație Națională Regulamente UPB este disponibil, nu este încă în
vigoare etc.)
Ordin MEN. nr. 3121 din Reglementări interne: Sistemul de evaluare prin toate Nu există preocupări
27 ianuarie 2015 privind componentele sale are criterii formalizate de instruire prin
organizarea şi Sistemul intern de asigurare a calității educației de evaluare pentru activitatea educație a activității de
desfăşurarea procesului cercetării și activităților specifice stabilește inter- didactică care se desfășoară cercetare.
de obţinere a atestatului relaționările între categoriile de activități de bază concomitent cu activitatea de
de abilitare. (educație și cercetare) la nivelul cercetare. Practic, cadrele Timpul unui cadru didactic
compartimentelor/departamentelor/facultăților cât didactice care realizează senior dedicat formării
și alte documente valabile la nivelul UPB. activități de cercetare, în mod cercetătorilor aflați la început de
automat își structurează și carieră este limitat datorită
diseminează cunoștințele și activităților de natură
abilitățile de cadru didactic. educațională de cercetare și de
administrație obligatorii.
În cadrul POSDRU și POCU
au fost/sunt măsuri dedicate Personalul de cercetare și
creșterii competențelor de studenții doctoranzi și
predare. postdoctoranzi sunt deseori
obligați să își asume mai multe
În norma didactică este obligații didactice decât a fost
stabilită cota din totalul normă convenit inițial.
întreagă care se alocă
cercetării pentru fiecare post Este necesară o planificare care
corepunzător calificărilor să îmbine optim și eficient
academice. activitățile didactice,
complementare cu cele de

Analiza decalajelor

82
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Cursul pedagogic este cercetare, pentru personalul de


obligatoriu pentru posturile cercetare și studenții doctoranzi
academice permanente. și postdoctoranzi.

Cursuri de pedagogie sunt Există prea multe formate de


oferite în UPB pentru noii evaluare profesională
angajați, care nu au dobândit (autoevaluare, CNFIS,
anterior competențele CNATCU), care ar trebui
pedagogice necesare. unificate într-unul singur și
datele obținute să fie incluse
într-o bază de date.
Depozitul de date și rezultate de
cercetare care se va dezvolta
prin Activitatea 2 a prezentului
proiect va putea genera formate
de rapoarte, dar vor trebui
revăzute informațiile solicitate
pentru toate aceste situații de
raportare pentru ca datele să fie
uniformizate la nivelul acestei
platforme în vederea generării
automate.

34. Plângerile şi recursurile

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor ar trebui să stabilească, în conformitate cu normele și reglementările naționale, proceduri adecvate,
eventual sub forma unei persoane imparțiale (de tipul Ombudsman), sau a unei Comisii de etică în cercetare, care să se ocupe de
plângerile/apelurile cercetătorilor, inclusiv cele referitoare la conflictele dintre îndrumători / seniori și cercetătorii aflați la începutul carierei.
Astfel de proceduri ar trebui să ofere întregului personal de cercetare asistență confidențială și informală în rezolvarea conflictelor legate de
muncă, a litigiilor și plângerilor, cu scopul de a promova un tratament corect și echitabil în cadrul instituției și de a îmbunătăți calitatea generală
a mediului de lucru.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)

Analiza decalajelor

83
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Legea nr. 319/2003 din 8 iulie Comisia de etică Rezolvarea aspectelor de natură etică Nu există instituția de Ombudsman la
2003 privind Statutul apără drepturile revin Comisiei de Etică. nivelul UPB
personalului de cercetare- cercetătorilor din Celelalte conflice se pot rezolva la - nu există o persoană independentă
dezvoltare – art. 25; UPB. nivelul Consiliilor care să ofere un sprijin informal în
Codul muncii – Comisia de Plângeri se fac și la Departamentelor/Facultăților sau, după legătură cu dispute de muncă sau
Disciplină – art. 247 – 252. nivel de birou caz, la nivelul Consiliului de alte conflicte.
executiv/comisie de Administrație de la nivelul UPB.
disciplină. Anumite aspecte privind drepturile și
Comisia la nivel condițiile de muncă pot fi rezolvate și la
sindical pentru nivelul sindicatului.
conflicte/plângeri
(pentru tot
personalul).

35. Participarea la organele de decizie

Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor ar trebui să recunoască participarea acestora la organismele de luare a deciziilor ca pe deplin
legitimă și de dorit, astfel încât aceștia să fie reprezentați în organismele relevante de informare, consultare și luare a deciziilor din cadrul
instituțiilor pentru care lucrează, astfel încât acestea să le protejeze și să le promoveze interesele colective, ca profesioniști, și să contribuie activ
la funcționarea instituției din care aceștia fac parte.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Legea nr.1/2011 prevede la art Carta UPB aprobată Cercetătorii sunt reprezentați în organele Pagina de comunicare (Web Pages).
123, alin. (8) că: Structurile şi prin Decizia de consiliere și de luare a deciziilor,
funcţiile de conducere ale Senatului nr. unde pot apăra și promova nu numai
universităţilor particulare şi 91/27.12.2012; interese personale, ci și pe cele colective.
confesionale, atribuţiile, modul Acestea includ, de exemplu:
de constituire, precum şi alte Regulamentul • Senatul universității și Consiliile
considerente legate de statutul privind organizarea facultăților (inclusiv studenții);
acestora sunt stabilite în și desfășurarea • Există prorector și prodecan cu
conformitate cu prevederile alegerilor în UPB, responsabilități de cercetare.
prezentei legi, cu avizul aprobat prin
consultativ al fondatorilor şi cu Hotărârea Senatului Personalul academic permanent și
aprobarea senatului universitar. temporar alege reprezentanți în consiliile

Analiza decalajelor

84
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Art. 208 nr. 204/03.12.2015. de catedră, consiliile facultăților și


(1) Senatul universitar este consiliul universitar.
compus din 75% personal
didactic şi de cercetare şi din Sindicatele participă în interesul
25% reprezentanţi ai studenţilor. membrilor lor la negocierile salariale și a
Toţi membrii senatului aspectelor privind condițiile oferite de de
universitar, fără excepţie, vor fi mediul de lucru.
stabiliţi prin votul universal,
direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi cercetătorilor titulari,
respectiv al tuturor studenţilor.
Fiecare facultate va avea
reprezentanţi în senatul
universitar, pe cote-părţi de
reprezentare stipulate în Carta
universitară.

Analiza decalajelor

85
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

Instruire și Dezvoltare
36. Relaţia cu directorii de teză/stagiu

Cercetătorii care se află în faza de formare/training ar trebui să stabilească o relație structurată și regulată cu supervizorii lor și cu reprezentanții
facultăților / departamentelor pentru a profita pe deplin de relația cu aceștia. Aceasta include ținerea evidenței tuturor progreselor lucrărilor și a
rezultatelor cercetării, obținerea de feedback prin intermediul rapoartelor și seminarelor, aplicarea acestui feedback și lucrul în conformitate cu
programele, etapele, punctele cheie și / sau rezultatele/livrabilele cercetării convenite.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Ordonanţa nr. 57/2002 din 16 Regulamentul Regulament privind organizarea și Cercetătorii nu primesc feedback anual,
august 2002 privind cercetarea privind organizarea desfășurarea studiilor universitare de astfel ȋncȃt să evalueze/decidă singuri la
ştiinţifică şi dezvoltarea și desfășurarea doctorat ȋn UPB. ce categorii de acṭiuni au de lucrat
tehnologică: studiilor universitare ulterior.
de doctorat ȋn UPB: Procesul de autoevaluare/evaluare
Art. 30: anuală. Traiectoria internă a fișelor nu este ȋn
(1) Autoritatea de stat pentru Art. 17: totalitate transparentă (finalitatea
cercetare-dezvoltare urmăreşte 2) Pe parcursul Șeful de departament avizează fișele de fișelor).
creşterea potenţialului naţional derulării ciclului de autoevaluare ale cadrelor didactice din
de cercetare şi solicită studii universitare de department. Modificarea punctajului declarat pe o
Academiei Române şi doctorat, studentul- fişă ar trebui să se facă prin aducerea la
academiilor de ramură, doctorand are În cadrul proiectelor de burse doctorale cunoştinţa şi cu acordul celui care a
instituţiilor de învăţământ dreptul: şi postdoctorale finanţate prin POSDRU redactat-o.
superior, institutelor naţionale şi a) să beneficieze de 2017-2013, doctoranzii şi cercetătorii
instituţiilor publice din sistemul sprijinul, ȋndrumarea postdoctoranzi au fost Activităṭi de consiliere/mentorat specific
naţional de cercetare-dezvoltare și coordonarea coordonaţi/supervizaţi de coordonatorul pentru dezvoltarea carierei cercetătorilor
să elaboreze şi să aplice conducătorului de tezei de doctorat/temei de cercetare, în (CCOC).
programe privind formarea şi doctorat, precum și a conformitate cu prevederile Contractului
dezvoltarea resurselor umane comisiei de de studii doctorale/Actului adiţional la Oportunităṭi pentru ȋntȃlniri informale
utilizate în cercetare. ȋndrumare. acesta, respectiv cu Contractul de studii ȋntre cercetatori sau ȋntre aceștia și
3) Pe parcursul postdoctorale. conducători (lunar/trimestrial).
Art. 31: derulării ciclului de De asemenea, ȋn cadrul proiectelor O strategie de comunicare care să
(1) Unităţile şi instituţiile de studii universitare de POSDRU 2007-2013 și al proiectelor contribuie și la o mai bună informare ȋn
cercetare-dezvoltare evaluate în doctorat, studentul- POCU 2014-2020 au fost/vor fi cadrul universității a diverselor
condiţiile art. 33, academiile de doctorand are organizate cursuri de orientare ȋn departamente, dar și la crearea unor

Analiza decalajelor

86
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

ramură şi instituţiile de următoarele careieră. valori comune.


învăţământ superior acreditate obligaṭii:
organizează şi participă, cu c) să comunice Conducătorii echipelor de Dezvoltarea unui cadru de evaluare, prin
prioritate, la programele de permanent cu cercetare/directorii de proiecte au, care să se asigure un cadru transparent
formare profesională a conducătorul de implicit, atribuṭii de supervizori. de evaluare și prin care să se dezvolte un
persoanelor cu studii superioare doctorat și școala plan de carieră/training. Fișele de
din domeniu. doctorală. La nivel de facultate, șeful de autoevaluare/evaluare și fișa individuală
(2) Instituţiile de învăţământ departament are rolul de supervizor, ȋn de activitate profesională (FIAP) vor
superior, academiile de ramură, Art. 49: raport cu cercetătorii și cadrele didactice. face parte din acest cadru/plan de
institutele de cercetare şi cele de 1) Evaluarea carieră.
cercetare-dezvoltare pot colabora activităṭii
pe bază de reciprocitate în studenṭilor-
promovarea unor programe de doctoranzi este
formare continuă, doctorate, orientată
teme de cercetare, în practica predominant către
studenţilor şi alte asemenea rezultatele activităṭii
activităţi. de cercetare. Sunt
avute ȋn vedere
Art 71: prevede participarea rezultate – cum sunt
cercetătorilor şi specialiştilor din publicaṭii,
unităţile de cercetare-dezvoltare participarea la
la formele de pregătire conferinṭe, brevete –
postuniversitară, respectiv de precum și calitatea
formare continuă, organizate în acestora, estimată
instituţiile de învăţământ prin integrarea
superior acreditate. publicaṭiilor ȋn
fluxul internaṭional,
citări, premii etc.

Analiza decalajelor

87
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

37. Supervizarea şi sarcinile de gestiune

Cercetătorii experimentați / seniori ar trebui să acorde o atenție deosebită rolului lor multilateral ca supervizori, mentori, consilieri de carieră,
lideri, coordonatori de proiecte, manageri sau comunicatori științifici. Ei trebuie să îndeplinească aceste sarcini la cele mai înalte standarde
profesionale. În ceea ce privește rolul lor de îndrumători sau mentori ai cercetătorilor, cercetătorii seniori ar trebui să dezvolte o relație
constructivă și pozitivă cu cercetătorii tineri/novici, pentru a stabili condițiile unui transfer eficient de cunoștințe și pentru dezvoltarea ulterioară
de succes a carierei acestora.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
A se vedea principiul 36 A se vedea A se vedea principiul 36 Nu există training pentru cercetătorii
principiul 36 experimentaṭi, ȋn sensul definiṭiei
Ȋn cadrul proiectelor Gex 2017-2018, principiului.
Regulament privind directorul de grant conduce o echipă de
organizarea și doctoranzi. Participarea activă a conducătorilor
desfășurarea echipelor de cercetare/la nivel didactic la
studiilor universitare Ȋn cadrul proiectelor ARUT 2018-2019, realizarea performanței managementului
de doctorat ȋn UPB: directorul de grant coordonează cel puṭin resurselor umane, prin ȋndrumarea
un doctorand. dezvoltării carierei și supervizarea
Art. 18:
membrilor echipei (acești supervizori pot
4) Conducătorii de fi la nivel de catedră, proiect de
doctorat au cercetare, mentori, consilieri de
următoarele drepturi: cercetare, lideri etc.).

a) dreptul de a Acṭiuni care să conducă la


ȋndruma și evalua conștientizarea și creșterea
activitatea responsabilităṭii conducătorilor echipelor
studentului- de cercetare pentru managementul RU
doctorand ȋn cadrul (cercetători, cadre didactice).
programului de
studii universitare de Monitorizarea anuală a rezultatului
doctorat […] managementului RU (cercetare și
didactic).
5) Conducătorii de
doctorat au obligaṭia: Dezvoltarea unui Cadru pentru
curriculum-ul de cercetare care prevede

Analiza decalajelor

88
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

a) să asigure o structură a gradelor de cercetare și un


ȋndrumarea mecanism pentru monitorizarea
știinṭifică, progresului. Asigurarea vizibilităṭii
profesională și acestuia pe website-ul universităṭii.
deontologică a Activitatea de supervizare si mentorat
fiecărui student- poate fi specificată în fişa postului
seniorilor şi evaluată separat. Cadrul de
doctorand;
monitorizare a progresului trebuie să
d) să efectueze aibă specificate etape clare, cu rezultate
monitorizarea și intermediare și finale clar stabilite (pe
evaluarea obiectivă ani sau pe semestru). Coordonatorii ar
și riguroasă a putea fi evaluați și ȋn funcṭie de
rezultatele doctoranzilor. Coordonatorii
fiecărui student-
seniori pot şi ei beneficia de sesiuni de
doctorand; instruire, coaching, tehnici de mentorat,
e) să sprijine comunicare etc. (prin CCOC sau oferite
mobilitatea de terțe autorităṭi).
studenṭilor-
doctoranzi la
universităṭi de
prestigiu din ṭară și
din străinătate.

Analiza decalajelor

89
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

38. Dezvoltarea profesională continuă

Cercetătorii aflați în toate stadiile carierei ar trebui să încerce să se dezvolte în mod continuu prin actualizarea și extinderea regulată a abilităților
și competențelor lor. Acest lucru se poate realiza printr-o varietate de mijloace, incluzând, dar fără a se limita la, training-uri formale, workshop-
uri, conferințe și e-learning.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
Lega nr. 319/2003 din 8 iulie Asigurarea Calității Participarea cercetătorilor la proiecte de Un program pentru cariera de mijloc,
2003 privind Statutul în cercetare – tip GEX 2017-2018, ARUT 2018-2019 pentru supervizarea doctoratului pentru
personalului de cercetare- Serviciul Calitate. prin care se finanțează ȋn mod expres EEC, sau aplicarea la un program
dezvoltare: participarea la conferințe din domeniul naṭional/finanțat din fonduri structurale
Art 1, alin (1) Sistemul de de cercetare al proiectului (dezvoltare prin care să se dezvolte:
Art 1, alin (1) Statutul Management al profesionala în domeniul științific). - sesiuni efective de supervizare
personalului de cercetare- Calităṭii UPB prin care să se acorde
dezvoltare constituie cadrul prin (2002). Există posibilitatea finanṭării din Fondul consultanță, îndrumare și
care se promovează formarea pentru menṭinerea ranking-ului UPB. dezvoltare, coaching, mentoring,
continuă, dezvoltarea şi Carta UPB – Cap. leadership, egalitate și
motivarea resurselor umane, Perfecṭionarea și Participarea la conferinṭe, finanțată din diversitate în cercetare și pentru
pentru asigurarea competenţei şi promovarea proiecte sau din fondurile UPB. a crește angajamentul în
eticii profesionale în activităţile personalului UPB cercetare.
de cercetare-dezvoltare, a (art. 65-72); Participarea la sesiuni de instruire. - supervizare on-line (prin
libertăţii demersurilor ştiinţifice platform Moodle).
şi pentru participarea Art. 74, a) dreptul la Organizarea, în cadrul UPB, a unor
personalului din domeniu la dezvoltare conferințe și workshop-uri dedicate Absolvirea cercetătorului, ȋn perioadele
promovarea şi evaluarea profesionala și la domeniilor de specializare. de lucru intens, de sarcinile didactice (la
activităţilor ce îi revin. perfecționare; finalul acestei perioade se va întocmi un
raport de activitate/progres).
Art. 76, b)
perfecționare Participarea cercetătorilor la stagii scurte
profesională în de instruire în ţară sau străinătate,
forme (finalizate cu un raport de
institutionalizate în activitate/progres).
UPB;
Participarea la workshop-uri în cadrul
Regulament privind proiectelor ȋn derulare să fie dezirabilă.

Analiza decalajelor

90
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

organizarea și
desfășurarea Un cadru metodologic pentru
studiilor universitare implementarea conceputului de lifelong
de doctorat ȋn UPB: education. Se poate crea un cadru de
Art. 17: training personalizat pentru cei care au o
2) Pe parcursul vechime mai mare de 20 ani în poziția de
derulării ciclului de asistent/șef lucrări şi/sau sesiuni de
studii universitare de consultanţă pentru cei care se întorc din
doctorat, studentul- stagii de cercetare externe - fidelizarea
doctorand are internă pe post, reconversie etc.
dreptul:
b) să participe la
seminariile sau
reuniunile de lucru
ale personalului de
cercetare-dezvoltare
din cadrul UPB
atunci cȃnd sunt ȋn
discuṭie teme
relevante pentru
studiile universitare
de doctorat.
e) să urmeze cursuri
și seminarii propuse
de alte școli
doctorale.
h) să beneficieze de
sprijin instituṭional,
ȋn limita finanṭarii
alocate studiilor
doctorale, pentru a
participa la
conferinṭe sau

Analiza decalajelor

91
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

congrese știinṭifice,
ateliere de lucru,
școli de vară sau de
iarnă, seminarii
naṭionale și
internaṭionale ȋn
domeniul de
specializare ȋn care
și-a ales teza de
doctorat.

39. Accesul la formarea pentru cercetare şi la dezvoltarea continuă

Angajatorii și / sau finanțatorii ar trebui să se asigure că toți cercetătorii, în orice stadiu al carierei lor, indiferent de situația lor contractuală,
au posibilitatea de dezvoltare profesională și de îmbunătățire a capacității lor de angajare prin accesul la măsuri pentru dezvoltarea continuă a
abilităților și competențelor lor. Astfel de măsuri ar trebui evaluate în mod regulat în ceea ce privește accesibilitatea, eficiența lor și măsura în
conduc la îmbunătățirea competențelor, abilităților și angajabilității cercetătorilor.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
lipsește, nu este stabilit, nu este
Inițiative deja existente
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare
etc.)
Legea 1/2011 prevede la art. Carta UPB A se vedea principiul 38 Crearea unui cadru de dezvoltare a
118, alin. (1) Sistemul naţional carierei la nivelul UPB și a
de învăţământ superior se Regulamentul Acordarea de mobilități ERASMUS+ programelor de dezvoltare a carierei,
bazează pe următoarele principii: privind mobilitatea personalului UPB pentru predare/formare. utilizând atȃt centrele din UPB, cât și
j) principiul libertăţii de ERASMUS+ a alte instituții externe, prin organizarea
mobilitate naţională şi studenṭilor, Cercetătorii au posibilitatea de a fi de sesiuni dedicate pentru personalul
internaţională a studenţilor, a masteranzilor și sprijiniți pentru creșterea competențelor de UPB, bazat pe opṭiunile de dezvoltare
cadrelor didactice şi a doctoranzilor din cercetare prin proceduri interne a carierei cercetătorilor și personalului
cercetătorilor; UPB transparente: academic.
GEX, ARUT (accesibile de la nivelul de
Art 191, alin.(2) prevede: Procedura de postdoctorand până la cel de conferențiar): Susṭinerea cercetătorilor pentru a
Mobilitatea interinstituţională a management a 2016 - 106 granturi; reflecta și evalua dezvoltarea carierei
personalului de cercetare după implementării 2017 - 101 granturi; de cercetare.

Analiza decalajelor

92
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

principiul „grantul urmează programului GEX 2018 - 19 granturi (pentru ECR și MCR).
cercetătorul” este garantată prin 2017 Crearea unui cadru clar de carieră
prezenta lege şi se realizează Cercetătorii au oportunitatea de a participa pentru cercetătorii aflaṭi în stadiul de
prin metodologii elaborate de Pachet de informaṭii la o gamă variată de programe de început al carierei (cu o secṭiune
autorităţile contractante. - Granturi de dezvoltare a carierei profesionale, inclusiv specială pentru aceștia ȋn cadrul
Titularul grantului răspunde cercetare naṭionale prin proiecte finanṭate din Fonduri Strategiei).
public, conform contractului cu ARUT 2018. Structurale.
autoritatea contractantă, de Proiecte de cercetare Cadrul de dezvoltare a carierei se
modul de gestionare a grantului. pentru stimularea Participarea la conferințe cu finanṭare din poate implementa separat și de către
tinerilor cercetători fondurile UPB. CCOC, pentru toți cercetătorii,
din cadrul indiferent de profil. CCOC să
universităṭilor Susținerea financiară este asigurată de colaboreze cu celelalte centre
ARUT. UPB pentru cei care obțin proiecte, până în mentionate – la ȋnceputul fiecărui an
momentul în care are lor rambursarea universitar, prin sesiuni de informare
cheltuielilor. și ședinṭe individuale, la cerere.

Sistemul organizaṭional de la nivelul UPB Monitorizarea realizării obiectivelor


este capabil să susțină continuitatea din Planul de carieră ȋn următoarea
angajării cercetătorilor, asigurând fonduri etapă profesională.
punte și redistribuiri.
Diversificarea activităṭilor centrelor,
Cursuri de limbi străine organizate la inclusiv ȋn ceea ce privește dezvoltarea
nivelul UPB. ȋn carieră, accesarea proiectelor pentru
dezvoltarea resurselor umane,
Planul de carieră este inclus ȋn cadrul managementul asigurării calităṭii etc.).
procedurii de abilitare, precum și ȋn cadrul
procedurilor de obṭinere a titlului de
conferenṭiar și a celui de profesor asistent.

Centre de dezvoltare a carierei din UPB:


- Centrul de educație permanentă și
consultanță în domeniile ingineriei
și managementului
(EDUPERCO)/Prof. Nicoară
Bogdan;
- Centrul de pregătire a Resurselor
Umane (CPRU)/Prof Dumitrache;

Analiza decalajelor

93
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

- Centrul de Perfecționare în
asigurarea calității/prof. Petru
Funar;
- Centrul de Cercetări Avansate în
Management CCAM/Prof. Alex.
Marin;
- Scoala de Studii postuniversitare
în Management/Anca Purcărea;
- Centrul de TT și Managerial
FILS/Conf.Cristian Dragomirescu.

40. Supervizarea

Angajatorii și / sau finanțatorii ar trebui să se asigure că există o persoană, identificată în mod clar, ca fiind cea la care pot apela cercetătorii
ȋncepători pentru îndeplinirea sarcinilor lor profesionale, și ar trebui să informeze cercetătorii în consecință. Asemenea aranjamente ar trebui să
definească în mod clar că supervizorii propuși au suficientă expertiză pentru îndrumarea cercetării, au disponibilitatea de timp, cunoștințele,
experiența, competența și angajamentul necesare pentru a oferi sprijinul adecvat stagiarului în cercetare și pentru a asigura procedurile necesare
de evaluare și revizuire a progresului înregistrat, precum și mecanismele de feedback necesare.
Cadrul de reglementare în vigoare Identificarea decalajelor (ceea ce
Inițiative deja existente lipsește, nu este stabilit, nu este
Legislație Națională Regulamente UPB disponibil, nu este încă în vigoare etc.)
A se vedea A se vedea principiul 36 A se vedea principiul 37
principiul 36
Platforma Moodle instalată la nivelul Nu există persoane desemnate ȋn mod
Regulamentul UPB prin care se oferă network clar ca fiind supervizori.
privind organizarea supervision la nivel de
și desfășurarea student/doctorand. Un cadru formalizat ȋn care să fie
studiilor universitare stabilite ȋn mod explicit rolurile
de doctorat ȋn UPB: Ȋn cadrul UPB există: prorectorul supervizorilor/mentorilor desemnaṭi la
responsabil cu cercetarea știinṭifică, o nivel de departament/facultate, inclusiv
Art. 19: persoană cu rol de ȋndrumător la nivelul aspecte privind guvernanṭa
1) Pe parcursul departamentelor și al facultăṭilor. (responsabilitatea unui departament,
studiilor doctorale, direcṭie, structură a UPB).
fiecare student- Ȋn cadrul proiectelor, supervizarea se
doctorand este face de către managerul de proiect, iar ȋn Supervizorul poate fi și o altă persoană

Analiza decalajelor

94
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București - CRESCDI
Etapa a II-a 2019

ȋndrumat de un cadrul programului de doctorat, pe toată decat conducatorul știinṭific - de


conducător de durata acestuia, de către coordonator și exemplu, se poate stabili un supervizor
doctorat și de o Comisia de ȋndrumare. pentru 5 doctoranzi sau postdoctoranzi
comisie de care lucrează ȋn același domeniu, sau
ȋndrumare. Există colective formate din cercetători supervizorul poate fi o persoană cu
tineri care sunt ȋndrumaṭi/consiliaṭi de abilităṭile necesare, ȋn fiecare
cercetătorii cu experienṭă. departament, care să se ocupe de cadrele
didactice aflate în stadiul de entry și
middle level.

Supervizorul poate fi și o persoană


angajată pe o perioadă determinată, din
exterior, care să ofere consultanṭă/sesiuni
de supervizare sau să coordoneze ședinṭe
de intervizare dintre cercetători.

Grupuri de intervizare pe domenii bine


delimitate de studiu, chiar și
interdepartamentale sau inter-facultăṭi.

Supervizarea poate fi facută parṭial faṭă-


ȋn-faṭă și parṭial online (prin grupuri
online, Moodle, MOOC-s etc.) – de
exemplu, ȋn limita a 70 de ore de
supervizare anuală.

Analiza decalajelor

95

S-ar putea să vă placă și