Sunteți pe pagina 1din 14

Clasa a VII-a

Activităţi de învăţareşi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
I. Numere raţionale.
Recapitulare şi completări

1.1. Identificarea numerelor raţionale şi  Noţiune de număr raţional. Mulţimea Q. Exerciţii de :


a formei de scriere a unui număr - identificare a numerelor naturale, întregi,
raţional în contexte diverse. raţi- onale şi a proprietăţilor acestora;
 Incluziunile N Z Q. - ordonare, comparare şi reprezentare a nume-
1.2. Utilizarea de algoritmi de calcul cu relor raţionale pe axa numerelor;
numere raţionale în rezolvări de proble-  Reprezentarea pe axă. - scriere a numerelor raţionale în diverse forme;
me. - determinare cărei mulţimi de numere,
1.3. Aplicarea proprietăţilor operaţii-  Numere zecimale. obiecte îi aparţine numărul, obiectul dat;
lor, ordinea operaţiilor şi a semnificaţiei - calcul cu numere raţionale şi aplicare în
parantezelor în efectuarea operaţiilor cu  Modulul numărului raţional şi proprietăţi- cal- cule a algoritmilor şi proprietăţilor
numere raţionale. le lui: | a | 0; | a | a; adecvate;
1.4. Aplicarea modulului unui numărr - aplicare a modulului unui număr raţional şi
raţional şi a proprietăţilor acestora în a 2  a2  a 2 ; ab  a  b ; a proprietăţilor acestora în contexte diverse;
Metode şi activităţi de instruire:
contexte diverse. a a
 , b  0. metoda exerciţiului; problematizarea; algorit-
1.5. Transpunerea unei situaţii-pro- mizarea; activitatea în grup; studiul de caz cu
blemă în limbaj matematic, rezolvarea b b aplicaţii practice; jocuri didactice; analogia;
problemei obţinute şi interpretarea re-
 Adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţi- contraexemplul; matricea de asociere; harta
zultatelor. no- ţională; explozia stelară etc.
rea, ridicarea la putere cu exponent Activităţi de evaluare:
1.6. Completarea succesiunii de nume-
natural în Q. Proprietăţi. evaluarea iniţială; evaluarea formativă;
re raţionale asociate după reguli identifi-
cate şi/sau date. evaluarea asistată de calculator; testarea; probe
1.7. Utilizarea terminologiei aferente orale, scri- se, practice, grafice; investigaţia etc.
numerelor raţionale în contexte diverse, Adaptări psihopedagogice
inclusiv în comunicare.  servicii de asistență individuaă
1.8. Justificarea unui rezultat sau de-  sarcini individuale diferențiate
mers simplu cu numere raţionale, susţi-
 teste individualizate
nerea propriior idei şi viziuni, recurgînd reamintirea condițiilor sarcinilor
la argumntări.
II. Numere reale

2.1. Identificarea şi clasificarea după  Noţiunea de rădăcină pătrată dintr-un nu- Exerciţii de :
diverse criterii ale elementelor mulţimi- măr raţional nenegativ. - identificare a numerelor naturale, întregi,
lor numerice N, Z, Q, R. ra- ţionale, iraţionale, reale, puteri, radicali
şi a proprietăţilor acestora;
2.2. Recunoaşterea în enunţuri diverse  Noţiune de număr - ordonare, comparare şi reprezentare a nu-
a numerelor iraţionale. iraţional. merelor reale pe axa de coordonate;
- scriere a numerelor reale în diverse forme;
2.3. Compararea, ordonarea, poziţio-  Calcularea rădăcinii pătrate din numere
- determinare cărei mulţimi de numere,
narea pe axă, reprezentarea în diverse raţionale nenegative, utilizînd calculato- obiec- te îi aparţine numărul, obiectul dat;
forme a numerelor reale. rul şi/sau algoritmul. - calcul cu numere şi aplicare în calcule a al-
2.4. Calcularea rădăcinii pătrate din goritmilor şi proprietăţilor adecvate;
nu- mere raţionale nenegative.  Noţiunea de număr real. - efectuare de aproximări şi estimări în calcu-
le cu numere, cu mărimi;
2.5. Explicitarea modulului oricărui  Mulţimea numerelor reale. - evidenţiere a avantajelor folosirii proprietă-
nu- măr real şi aplicarea proprietăţilor ţilor operaţiilor cu numere reale;
Incluziunile N Z Q R.
mo- dulului în diverse contexte. - transferul şi extrapolarea soluţiilor unor
2.6. Respectarea ordinii efectuării ope-  Modulul numărului real. Proprietăţi: pro- bleme pentru rezolvarea altora;
raţiilor, a semnificaţiei parantezelor şi - aplicare a terminologiei aferente noţiunii
utilizarea proprietăţilor operaţiilor la a  0; a  a; a 2  a2  a 2 ; de număr;
efectuarea calculelor în mulţimea R. a a - completarea şi compunerea unor succesiuni
ab  a  b ;  , b  0. de numere după reguli identificate sau date;
2.7. Aproximarea şi rotunjirea nume- b b - justificare şi argumentare a rezultatelor
relor reale la numere raţionale.  Adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţi- obţi- nute şi a tehnologiilor utilizate.
2.8. Completarea şi compunerea unor rea, ridicarea la putere cu exponent natu- Metode şi activităţi de instruire:
succesiuni de numere după reguli ral. Proprietăţi. metoda exerciţiului; problematizarea;
identi- ficate sau date. algoritmi- zarea; activitatea în grup; studiul de
caz, cu apli- caţii practice; jocuri didactice;
2.9. Justificarea unui demers sau rezul- analogia; contra- exemplul; matricea de
tat matematic obţinut sau indicat cu nu- asociere; harta noţională; explozia stelară etc.
mere reale, recurgînd la argumentări.
2.10. Identificarea şi aplicarea  Proprietăţile radicalilor: Activităţi de evaluare:
termi- nologiei aferente noţiunii de evaluarea iniţială; evaluarea formativă;
număr real în diverse contexte, ab  a  b , a  0, b  0; evalua- rea asistată de calculator; testarea;
inclusiv în comunicare. a a probe orale, scrise, practice, grafice;
 , a  0, b  0; investigaţia etc.
b b

 a
2
a2  a ; Adaptări psihopedagogice
 a, a  0.
 servicii de asistență individuaă
 Introducerea factorilor sub radical,
scoate- rea factorilor de sub radical.
 sarcini individuale diferențiate
 Compararea, ordonarea şi reprezentarea  teste individualizate
pe axă a numerelor reale (prin reamintirea condițiilor sarcinilor
aproximare).
 Operaţii cu mulţimile N, Z, Q, R şi sub-
mulţimile lor (reuniunea, intersecţia, dife-
renţa, produsul cartezian).
 Submulţimi ale mulţimii numerelor reale.
Intervale de numere reale, reprezentarea
lor pe axă.
III. Calcul algebric
3.1. Efectuarea de adunări scăderi, în-  Operaţii cu numere reale reprezentate Exerciţii de:
mulţiri, împărţiri şi ridicări la putere cu prin litere (adunarea, scăderea, - efectuare de adunări, scăderi, înmulţiri, îm-
exponent natural ale numerelor reale înmulţirea, îm- părţirea, ridicarea la părţiri şi ridicări la putere cu exponent na-
reprezentate prin litere în diverse con- putere cu exponent natural). tural ale numerelor reale reprezentate prin
texte.  Formulele înmulţirii prescurtate: litere în diverse contexte;
a b  c  ab  ac; - identificare în enunţuri diverse a formulelor
3.2.Identificarea în enunţuri diverse a a  bc  d   ac  ad  bc  calculului prescurtat;
formulelor calculului înmulţirii prescur- - utilizare a formulelor calculului înmulţirii
bd;
tate şi utilizarea acestora pentru simpli- prescurtate pentru simplificarea unor calcu-
2
ficarea unor calcule. a  b  a2  2ab  b2; le;
a  ba  b  a2  b2.
3.3. Descompunerea unei expresii alge- - selectare şi sistematizare din mulţimea de
brice în produs de factori, utilizînd for- informaţii culese sau indicate a datelor ne-
mulele calculului prescurtat. cesare pentru rezolvarea problemei de
3.4. Analiza rezolvării unei probleme, calcul algebric în situaţii reale şi/sau
situaţii-problemă în contextul corectitu- modelate;
dinii, al simplităţii, al clarităţii şi al - justificare şi argumentare a rezultatelor
sem- nificaţiei rezultatelor. obţi- nute şi a tehnologiilor utilizate.
3.5. Utilizarea achiziţiilor referitoare la Metode şi activităţi de instruire:
calculul algebric pentru caracterizarea metoda exerciţiului; problematizarea; algorit-
locală şi/sau globală a unei situaţii reale mizarea; activitatea în grup; studiul de caz, cu
şi/sau modelate. aplicaţii practice; jocuri didactice; analogia;
3.6. Selectarea şi sistematizarea din contraexemplul; matricea de asociere; harta
mulţimea de informaţii culese sau indi- noţională; explozia stelară; turul galeriei etc.
cate a datelor necesare pentru rezolvarea Activităţi de evaluare: evaluarea iniţială; eva-
problemei de calcul algebric în situaţii luarea formativă; evaluarea asistată de calcu-
reale şi/sau modelate, rezolvarea pro- lator; testarea; probe orale, scrise, practice;
blemei. investigaţia etc.
Adaptări psihopedagogice
• servicii de asistență individuaă
• sarcini individuale diferențiate
• teste individualizate
reamintirea condițiilor sarcinilor

IV. Rapoarte algebrice

4.1. 4.1. Determinarea valorilor numerice  Noţiunea de raport algebric (fracţie al- Exerciţii de :
ale unor expresii algebrice pentru diferi- gebrică). Domeniul valorilor admisibile - determinare a valorilor numerice ale unor
te valori ale variabilelor. (DVA). expresii algebrice pentru diferite valori ale
4.2. 4.2. Utilizarea de analogii în efectuarea  Operaţii aritmetice cu rapoarte algebrice. variabilelor;
operţiilor cu fracţii ordinare şi rapoarte  Identitate. Expresii identic egale. - aplicare a algoritmilor de calcul, utilizînd
algebrice.  Transformări identice ale expresiilor pro- prietăţile operaţiilor cu rapoarte
4.3. 4.3. Aplicarea algoritmilor de calcul, alge- brice. algebrice;
utilizînd proprietăţile operaţiilor cu ra-  Demonstraţia unor identităţi simple. - efectuare de transformări identice ale
poarte algebrice în rezolvări de proble- expre- siilor algebrice în domeniul valorilor
me. admi- sibile ale acestora;
4.4. 4.4. Efectuarea de transformări identice - identificare şi aplicare a terminologiei afe-
ale expresiilor algebrice în domeniul va- rente noţiunii de raport algebric în diverse
lorilor admisibile acestora. contexte;
4.5. 4.5. Evaluarea şi analiza unei proble- - determinare a DVA a expresiilor algebrice
me, situaţii-problemă în contextul şi a rapoartelor algebrice;
corec- titudinii, al simplităţii, al Metode şi activităţi de instruire:
clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor. metoda exerciţiului; problematizarea;
4.6. 4.6. Identificarea şi aplicarea termino- algorit- mizarea; activitatea în grup; jocuri
logiei şi a notaţiilor aferente noţiunii de didactice; analogia; contraexemplul;
raport algebric în diverse contexte matricea de asocie- re; harta noţională;
explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea iniţială; evaluarea formativă; eva-
luarea asistată de calculator; testarea; probe
orale, scrise, practice; investigaţia etc.
Adaptări psihopedagogice
• servicii de asistență individuaă
• sarcini individuale diferențiate
• teste individualizate
reamintirea condițiilor sarcinilor
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problematizarea;
algorit- mizarea; activitatea în grup; jocuri
didactice; analogia; contraexemplul;
matricea de asocie- re; harta noţională;
explozia stelară etc.
Activităţi de evaluare:
evaluarea iniţială; evaluarea formativă; eva-
luarea asistată de calculator; testarea; probe
orale, scrise, practice; investigaţia etc.
Adaptări psihopedagogice
• servicii de asistență individuaă
• sarcini individuale diferențiate
• teste individualizate
reamintirea condițiilor sarcinilor
V. Funcţii

5.1. Identificarea şi aplicarea termino-  Sistemul cartezian de coordonate în plan. Exerciţii de :


logiei şi a notaţiilor aferente noţiunii de Axe. Originea sistemului, cadrane, absci- - construire a unor exemple de corespondenţe
funcţie în diverse contexte. să, ordonată. care sînt funcţii;
5.2. Identificarea unor corespondenţe  Coordonatele punctului. Identificarea în - aplicare în contexte diverse, inclusiv în co-
care sînt funcţii în situaţii reale şi/sau sistemul cartezian de coordonate a punc- municare, a terminologiei şi notaţiilor afe-
modelate. tului, cunoscînd coordonatele lui. Iden- rente noţiunii de funcţie;
5.3. Exemplificarea noţiunilor: cores- tificarea coordonatelor punctului dat în - scriere, citire, exemplificare a noţiunilor:
pondenţă, funcţie, lege de coresponden- sistemul cartezian de coordonate. co- respondenţe care sînt funcţii, funcţie,
ţă, domeniu de definiţie, codomeniu, Distanţa dintre două puncte din plan. lege de corespondenţă, domeniu de definiţie
mulţime de valori, tabel de valori, dia-  Noţiunea de funcţie. Domeniul de defini- (finit, infinit), codomeniu, mulţime de
gramă, grafic. ţie, codomeniu (pe exemple simple). valori, tabel de valori, diagramă, grafic;
5.4. Definirea unei funcţii, utilizînd  Diverse moduri de definire a funcţiei - reprezentare în diverse moduri (analitic,
mo- dul sintetic, analitic, grafic. (dia- grame, tabele, formule, grafic). sintetic, grafic) a unor corespondenţe şi/ sau
5.5. Formularea de exemple simple de  Corespondenţe care sînt funcţii (pe exem- funcţii;
corespondenţe care sînt funcţii din di- ple simple din cotidian). Funcţii cu - utilizare a proprietăţilor, a algoritmului de
verse domenii, inclusiv din viaţa cotidi- dome- niul de definiţie finit, infinit. studiu al funcţiilor studiate în rezolvări de
ană.  Graficul funcţiei. probleme, situaţii-problemă, în studierea
5.7. Reprezentarea în diverse moduri:  Funcţii definite pe R cu valori în R. unor procese fizice, chimice, biologice,
analitic, tabelar, grafic, prin diagrame a  Funcţia de gradul I. Reprezentarea grafică. eco- nomice, sociale modelate prin funcţii;
unei funcţii de gradul I şi utilizarea Proprietăţi (monotonie, semnul funcţiei, - justificare a unui demers sau rezultat
aces- tor reprezentări în rezolvări de zerou, panta dreptei). matema- tic obţinut sau indicat cu studiul
probleme. funcţiilor, re- curgînd la argumentări.

Adaptări psihopedagogice
• servicii de asistență individuaă
• sarcini individuale diferențiate
• teste individualizate
reamintirea condițiilor sarcinilor
VI. Ecuaţii, inecuaţii

6.1.6.1. Identificarea şi aplicarea termino-  Noţiunea de ecuaţie cu o necunoscută. Exerciţii de:


 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută - rezolvare a ecuaţiilor liniare cu o necunoscută;
logiei aferente noţiunilor de ecuaţie şi
(ax + b = 0, a, b  R, a ≠ 0) şi - efectuare a transformărilor echivalente pen-
inecuaţie în diverse contexte. tru a obţine ecuaţii, inecuaţii echivalente cu
reductibile
6.2.6.2. Evaluarea şi analiza rezolvării unei la acestea. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei de cele date;
ecuaţii, inecuaţii în contextul corec- gradul I; existenţa, unicitatea soluţiei. - transpunere a unei probleme, situaţii-pro-
titudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al blemă în limbajul ecuaţiilor , inecuaţiilor,
 Ecuaţii echivalente. Aplicaţii. rezolvarea problemei obţinute şi interpreta-
semnificaţiei rezultatelor.  Rezolvarea unor probleme, inclusiv cu rea rezultatului;
6.3.6.3. Transpunerea unei situaţii-proble- conţinut practic, cu ajutorul ecuaţiilor. - aplicare a proprietăţilor funcţiilor în rezol-
mă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al ine-  Inegalităţi numerice. Proprietăţi. varea unor ecuaţii, inecuaţii;
cuaţiilor, rezolvarea problemei obţinute  Noţiune de interval. Operaţii cu intervale - creare şi rezolvare a unor probleme simple,
şi interpretarea rezultatului. (reuniunea, intersecţia). pornind de la un model dat: ecuaţie, inecua-
6.4.6.4. Obţinerea de ecuaţii, inecuaţii echi-  Noţiunea de inecuaţie cu o necunoscută. ţie;
Inecuaţii echivalente. - efectuare de reuniuni şi intersecţii cu
valente, utilizînd transformările echiva-
 Inecuaţii de gradul I de tipul: ax + b < 0; interva- le numerice şi reprezentare pe axa
lente. numerelor a rezultatelor obţinute;
6.5.6.5. Crearea şi rezolvarea unor proble- ax + b ≤ 0; ax + b > 0; ax + b ≥ 0, a ≠ 0,
a, b R şi reductibile la acestea; mulţi- - transpunere a problemelor cu text în limbaj
me simple, pornind de la un model dat: matematic în contextul rezolvării ecuaţiilor,
ecuaţie, inecuaţie. mea soluţiilor, reprezentarea pe axă.
inecuaţiilor de gradul I cu o necunoscută
6.6.6.6. Transpunerea problemelor cu text sau reductibile la acestea;
în limbaj matematic în contextul - justificare a unui demers sau rezultat ma-
rezolvă- rii ecuaţiilor, inecuaţiilor de tematic obţinut sau indicat cu inegalităţi,
gradul I cu o necunoscută sau ecuaţii, inecuaţii, recurgînd la argumentări,
reductibile la acestea. exemple, contraexemple.

6.7.6.7. Efectuarea de reuniuni şi intersecţii Metode şi activităţi de instruire:


cu intervale numerice şi reprezentarea metoda exerciţiului; problematizarea; algorit-
pe axa numerelor a rezultatelor obţinute. mizarea; activitatea în grup; studiul de caz, cu
6.8.6.8. Determinarea soluţiilor unor ecu- aplicaţii practice; jocuri didactice; analogia;
aţii de gradul I, inecuaţii de gradul I şi contraexemplul; matricea de asociere; harta
reductibile la acestea. noţională; turul galeriei; relaţii intra- şi inter-
disciplinare; lucrări grafice etc.
Activităţi de evaluare:
- evaluarea formativă, evaluarea finală;
evalua- rea asistată de calculator; testarea;
probe orale, scrise, grafice; investigaţia etc.

Adaptări psihopedagogice
• servicii de asistență individuaă
• sarcini individuale diferențiate
• teste individualizate
reamintirea condițiilor sarcinilor

VII. Noţiuni geometrice.


Recapitulare şi completări

7.1. 7.1. Identificarea, descrierea verbală  Noţiunile geometrice de bază şi relaţiile Exerciţii de:
şi în scris, utilizînd terminologia şi nota- dintre ele: punct, dreaptă, semidreaptă, - clasificare şi comparare a figurilor geome-
ţiile respective a noţiunilor geometrice segment, plan, semiplan. Distanţa din- trice studiate;
studiate în diverse contexte. tre două puncte; lungimea unui segment. - reprezentare în plan a figurilor geometrice
7.2. 7.2. Clasificarea şi compararea figu- Mijlocul unui segment. Construcţia unui studiate, utilizînd instrumentele de desen,
rilor geometrice studiate după diverse segment congruent cu cel dat. calculatorul şi aplicarea reprezentărilor re-
criterii.  Propoziţii matematice. Noţiune de defi- spective în rezolvări de probleme;
7.3. 7.3. Reprezentarea în plan a figurilor niţie, axiomă, teoremă, consecinţă, ipote- - aplicare a proprietăţilor figurilor
geometrice studiate, utilizînd instrumen- ză, concluzie, demonstraţie. geometrice studiate în diverse domenii;
tele de desen şi aplicarea - creare şi rezolvare a unor probleme simple,
reprezentărilor respective în rezolvări de  Teoremă, teorema reciprocă. pornind de la un model geometric indicat;
probleme.  Exemplu, contraexemplu. - analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute
prin rezolvarea unor probleme practice cu
7.4. 7.4. Aplicarea proprietăţilor figurilor  Metoda reducerii la absurd. referire la figurile geometrice studiate şi la
geometrice studiate în diverse domenii  Unghi. Definiţie, notaţii, elemente. Cla- unităţile de măsură relevante;
în situaţii reale şi/sau modelate. sificare. Unghiuri opuse. Măsura unghiu- Metode şi activităţi de instruire:
lui. Calcule simple cu măsuri de unghiuri problematizarea; demonstraţia; modelarea; ac-
(grade, minute, secunde). tivitatea în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
7.5. 7.5. Crearea şi rezolvarea unor pro- practice; jocuri didactice; analogia; contrae-
bleme simple, pornind de la un model  Bisectoarea unui unghi. Proprietatea xemplul; matricea de asociere; harta
geometric indicat. bisectoarei. Construirea bisectoarei unui noţională; explozia stelară; relaţii intra- şi
interdisciplina- re; lucrări practice şi de
unghi cu ajutorul riglei şi compasului.
7.6. 7.6. Transpunerea unei situaţii-proble- laborator etc.
mă în limbajul geometric, rezolvarea  Triunghi. Definiţie, elemente, clasificarea Activităţi de evaluare:
problemei obţinute şi interpretarea re- triunghiurilor. - evaluarea formativă, evaluarea finală;
zultatului. evalua- rea asistată de calculator; testarea;
 Drepte paralele. Criterii de paralelism. probe scri- se, practice; proiectul;
 Drepte perpendiculare. Relaţia de per- investigaţia etc.
7.7. 7.7. Alegerea reprezentărilor geometrice
adecvate în vederea optimizării calcule- pendicularitate a dreptelor. Adaptări psihopedagogice
lor de lungimi de segmente, de măsuri  Cercul. Definiţie, elemente.  servicii de asistență individuaă
de unghiuri.  Simetria faţă de o dreaptă, simetria faţă  sarcini individuale diferențiate
de un punct. Proprietăţi simple  teste individualizate
7.8. 7.8. Selectarea şi sistema-tizarea din reamintirea condițiilor sarcinilor
mulţimea de informaţii culese sau indi-
cate a datelor necesare pentru rezolvarea
problemei de geometrie în situaţii reale
şi/sau modelate, rezolvarea problemei
obţinute/date.
VIII. Triunghiuri congruente

8.1. Recunoaşterea figurilor geome-  Relaţia de congruenţă Segmente congru- Exerciţii de:
trice studiate şi a relaţiilor respective în ente. Unghiuri congruente. - identificare a segmentelor, unghiurilor, tri-
situaţii reale şi/sau modelate.  Construcţia (utilizînd rigla şi compasul) unghiurilor congruente în configuraţii geo-
8.2. Caracterizarea prin descriere şi a unghiului congruent cu cel dat, a me- metrice reale şi/sau modelate;
de- sen a unei configuraţii geometrice diatoarei unui segment, a perpendicularei - stabilire a relaţiei de congruenţă între două
date, inclusiv utilizînd calculatorul. dusă la o dreaptă. triunghiuri, utilizînd criteriile de congruen-
8.3. Reprezentarea prin desen a figuri-  Construcţia (utilizînd rigla şi compasul) a ţă;
lor studiate şi confecţionarea din dife- triunghiurilor după cazurile LUL, ULU, - aplicare a criteriilor de congruenţă a triun-
rite materiale a figurilor geometrice şi LLL. Cazurile de congruenţă a triunghiu- ghiurilor, a metodei triunghiurilor
relaţiilor studiate. rilor. congruen- te în rezolvarea problemelor
8.4. Transpunerea în limbaj specific  Metoda triunghiurilor congruente. diverse;
geometriei a unor probleme, situaţii-  Triunghiul dreptunghic. Definiţie, ele- - justificare a unui demers sau rezultat ma-
pro- blemă şi rezolvarea problemelor mente, proprietăţi. tematic obţinut sau indicat în contextul
obţi- nute.  Criteriile de congruenţă pentru triunghiu- congruenţei triunghiurilor, recurgînd la ar-
8.5. Utilizarea metodei triungiurilor rile dreptunghice (cu demonstraţie). gumentări, demonstraţii, exemple, contrae-
congruente, proprietăţilor triunghiurilor  Proprietăţile triunghiurilor: teorema un- xemple;
în contexte variate. ghiului exterior; proprietăţile triunghiului - rezolvare a problemelor simple de demon-
8.6. Interpretarea unei configuraţii isoscel (echilateral) (cu demonstraţie). straţie, de construire a unor secvenţe simple
geo- metrice în sensul recunoaşterii  Distanţa de la un punct la o dreaptă. de raţionament deductiv;
elemente- lor ei şi a relaţionării acestora  Linia mijlocie în triunghi. Proprietăţi (cu - investigare a valorii de adevăr a unei
cu unităţile de măsură adecvate. demonstraţie). afirma- ţii, propoziţii;
8.7. Analiza şi interpretarea rezultate-  Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi - creare şi rezolvare a unor probleme simple,
lor obţinute prin rezolvarea unor proble- (cu demonstraţie). pornind de la un model geometric indicat.
me practice cu referire la figurile  Mediana în triunghi. Metode şi activităţi de instruire:
geome- trice şi la unităţile de măsură  Proprietăţile triunghiului dreptunghic metoda exerciţiului; problematizarea; algorit-
studiate. (lungimea medianei corespunzătoare mizarea; demonstraţia; modelarea; activitatea
8.8. Justificarea unui demers sau ipotenuzei, triunghiul dreptunghic cu un în grup; studiul de caz, cu aplicaţii practice;
rezul- tat matematic obţinut sau indicat unghi de 30o) (cu demonstraţie). jocuri didactice; analogia; contraexemplul;
cu fi- guri geometrice, recurgînd la matricea de asociere; harta noţională;
argumen- tări, demonstraţii. Adaptări psihopedagogice
• servicii de asistență individuaă
• sarcini individuale diferențiate
• teste individualizate
reamintirea condițiilor sarcinilor