Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.8.

2 -Cerere de avizare a proiectelor pentru conformitate cu SIDDDD

Datele de identificare ale solicitantului ADI ITI Delta Dunarii


..............................................................
(denumire, adresa, telefon, fax etc.)
Nr. Inregistrare/data ................................ Nr. Inreg /data .......................................

CATRE,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării

Prin prezenta, <<denumire solicitant>> , cu sediul social în


localitatea ........................................................., str. ............................................................,
nr. ................, , bloc................., scara...................,etaj ........, apart............,
județul/sectorul........................., având cod unic de identificare (CUI)
..........................................,..... ......., cod de identificare fiscală / număr de înregistrare la Registrul
Comerțului / număr de înregistrare în Registrului asociaţiilor şi
fundaţiilor ...............................................................,.reprezentat(a) legal
prin ...........................................................................................,domiciliat în
localitatea ...................................,............, str......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....................nr..........
bloc, ..............etaj.........., apart .............,. , solicită emiterea unui
AVIZ DE CONFORMITATE cu SIDDDD , pentru proiectul cu
titlul .......................................................................................................................................
.....................

Precizam faptul ca , cererea de finantare a proiectului mentionat anterior ,a fost intocmita in baza
Ghidului solicitantului–conditii specifice cu
titlul...................................... .................................................................................................
..........................................................,dedicat mecanismului ITI Delta Dunarii , in cadrul apelului de
proiecte nr............, aprobat prin Ordinul MFE nr.............../............................. , pentru POCU
2014-2020 , Obiectivul Tematic.........., Prioritatea de Investitii ..............., Axa Prioritara
............, Obiectivul Specific.............,cu termen limita de depunere la data
de ...............................................

Mentionam faptul ca , la data depunerii prezentei cereri , cunoastem termenele si conditiile stipulate in
procedura interna a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii, privind eliberarea avizelor de
conformitate cu SIDDDD a proiectelor finantate din alocarile financiare din POCU dedicate mecanismului ITI
Delta Dunarii .

Anexam prezentei solicitari , urmatoarea documentatie, in dublu exemplar , atat pe suport electronic cat si
pe hartie , totalizand un numar de ...........pagini , respectiv :

- Fișă generală privind informatiile referitoare la proiectul pentru care se solicita acordarea avizului de
conformitate cu SIDDDD,
- Declarație pe propria răspundere din care reiese faptul ca , datele completate in fisa sunt conforme cu cele
completate în cererea de finanțare,
.

Semnătura și ștampila
.(reprezentant legal sau imputernicit, conform legii) .....
. .........................................................

S-ar putea să vă placă și