Sunteți pe pagina 1din 4

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ITI DELTA DUNĂRII


Tulcea, str. Păcii, nr. 20 office@itideltadunarii.com www.itideltadunarii.com

Anexa 8.3
Fișă generală

privind informatiile referitoare la proiectele pentru care se solicita acordarea


avizului de conformitate cu SIDD DD 2030
Denumire program: POCU 2014-2020

Date de identificare ale proiectului

1. Titlul proiectului

Obiectivul general și obiectivele


2.
specifice ale proiectului
Denumire Ghidul solicitantului / Se vor mentiona informatii despre apelul de proiecte ,
Obiectiv tematic/ Prioritate de conform ghidului solicitantului –conditii specifice , in
3. investitii / Axa Prioritara / baza caruia s-a intocmit cererea de finantare a
Obiectiv Specific, proiectului pentru care se solicita aviz de conformitate
conform POCU 2014-2020 cu SIDDDD
Se va preciza daca proiectul se implementeaza
exclusiv/ in totalitate in teritoriul ITI Delta Dunarii sau
Teritoriul vizat de proiect / se adreseaza si unui grup tinta din teritoriul non ITI
4. locatiile de implementare ale DD ( cu mentionarea ponderilor ITI /non ITI).
proiectului Se vor mentiona referitor la teritoriul vizat de proiect si
la locatiile in care se implementeaza acesta,
denumirea localitatii /cartierului /strazii,etc.
Beneficiarul /Solicitantul
5.
proiectului
Partenerul /Partenerii
6.
(după caz)
Date de contact ale beneficiarului
si partenerilor ( nume si
prenume reprezentant legal ,
7. adresa sediu social /puncte de
lucru , nr .telefon , e-mail,
persoane de contact pentru
proiect ,etc.)
Experienta anterioara a
beneficiarului /partenerilor in
implementarea proiectelor cu
8.
finantare nerambursabila precum
si in domeniul activitatilor
proiectului
9. Alte informatii relevante
Informatii generale despre proiect

Perioada de implementare /Durata proiectului


Activităţi/Subactivitati
( descriere succinta a activitatilor , grafic /etape
derulare activitati , locatii de implementare / teme
orizontale , teme secundare FSE, aspecte privind
inovarea sociala , etc) )
Descrierea parteneriatului (daca este cazul) –
roluri si responsabilitati , locatiile de implementare a
activitatilor ce revin parteneriatului , etc.
Rezultate / Indicatori ai proiectului
Descrierea proiectului Vor fi prezentate urmatoarele informatii :
-valoarea indicatorilor
(conform cererii de finantare) -tipul indicatorilor ( de realizare , de rezultat imediat,
pentru persoane , pentru servicii , pentru comunitati
marginalizate , etc – conform precizarilor din ghidul
solicitantului –conditii specifice )
Grup tinta ( descriere , valoare , domiciliu/
resedinta ,etc )
Sustenabilitatea /durabilitatea proiectului
Resurse umane / echipa implicata in implementarea
10 proiectului (inclusiv managementul proiectului)
Resurse materiale ( proprii si achizitionate prin
proiect )
Se va mentiona valoarea totala a proiectului , din
care :
a) valoarea totala eligibila , formata din :
-contributia UE
Bugetul total al proiectului si
-cofinantarea nationala
sursele de finantare
-contributia proprie a beneficiarului
b) valoarea neeligibila ( estimata si suportata de
catre beneficiarul proiectului )
Valorile mentionate anterior se vor exprima in euro ,
cu precizarea ratei de schimb /cursului infoeuro

Complentaritatea / integrarea
Din cadrul POCU sau alte programe operationale
proiectului cu alte proiecte

Riscuri estimate în procesul de


implementare

Alte informatii relevante despre


proiect
Relevanta si conformitatea proiectului cu / fata de viziunea si obiectivele specifice
ale SIDDDD 2030

Descrierea succcinta a modului


in care activitățile si rezultatele
proiectului sunt relevante din
punct de vedere a viziunii
l.SIDDDD precum si a
contributiei acestuia la realizarea
obiectivelor strategice /pilonilor /
domeniilor /obiectivelor sectoriale
ale SIDDDD
(se precizează obiectivul strategic și modalitatea prin
Corespondenţa cu obiectivele
m. care proiectul contribuie la realizarea obiectivului
strategice ale SIDDDD strategic în care se încadrează)
(se precizează pilonul /pilonii in care se
Corespondenţa cu pilonii
n. încadrează proiectul si se va prezenta relevanța
SIDDDD acestuia pentru pilonul / pilonii respectivi)
(se precizează domeniul /domeniile din cadrul
Corespondența cu domeniile pilonului/ pilonilor in care se încadrează proiectul si
o. se va prezenta relevanța proiectului pentru domeniul
SIDDDD
/ domeniile respective)
(se precizează obiectivul sectorial / obiectivele
sectoriale in care se încadrează proiectul si se va
Corespondența cu obiectivele
p. analiza modul in care proiectul contribuie la
sectoriale SIDD(DD) realizarea obiectivului / obiectivelor sectoriale
respective
Complementaritatea /Integrarea Din cadrul POCU sau alte programe operationale,
cu alte proiecte/ interventii conform precizarilor in acest sens , din SIDDDD
Se vor avea în vedere criteriile descrise in SIDDDD ,
respectiv:
-imbunatatirea calitatii vietii (educație, sănătate,
asistență și protecție socială, tehnologia informației
Impactul estimat al proiectului la etc.) ,
-modificări socio-economice ,
nivelul teritoriului ITI Delta
-servicii imbunatatite ,
Dunării , ca urmare a -autonomizarea , responsabilizarea comunitatilor
implementării acestuia locale
-impactul asupra mediului (daca este cazul ) ,
precum si alte aspecte relevante care sa
demonstreze impactul proiectului asupra teritoriului
ITI Delta Dunarii .
(se precizează indicatorii de monitorizare a
Realizări şi rezultate estimate -
q. obiectivelor pe sectoare prioritare din SIDDDD ,
în corelare cu indicatorii SIDDDD estimați a se realiza prin implementarea proiectului )

S-ar putea să vă placă și