Sunteți pe pagina 1din 28

SLUJBA-ICOANEI-

MAICII-DOMNULUI-
pantanassa
LA VECERNIA MICĂ chinuiți, scăpare tare a celor
necăjiți și nădejdea celor ce te
Se pun sihirile pe 4 caută.
La Doamne strigat-am..., C ine va povesti, Fecioară,
glasul 1: minunile tale cu care îi
Podobie: A cetelor cerești...
întâmpini pe cei bolnavi, în
multe chipuri, și dai celor ce
scapă la tine, ca o împreună
pătimitoare, tămăduire
omenirea Împărătesei
sufletească și vindecare
a toate săvârșind cu
trupurilor, Împărăteasă a
credință, cu bucurie ne
împăraților?
închinăm minunatei
Slavă..., Și acum...,
icoane, care revarsă glasul 1:
râuri de minuni spre curățirea
de boală și împarte cu iubire de V eselește-te și saltă, vestitule
milostivire rourare preaîmbel- sălaș al obștii noastre, având în
șugată celor din necazuri (de sânurile tale izvorul cel pururea
două ori). curgător al minunilor. Căci de
mir izvorâtoarea icoană a întru
S ingură Maică a Împăratului tot lăudatei Împărătese a toate,
a toate, bucură-te, Împărăteasă neîncetat împărtășește harul
a toate, singură mângâietoare a tămăduirilor; întâmpinând
durerilor tuturor, grabnică pretutindeni pe toți, împarte
vindecare și tămăduire a celor
4 LUNA OCTOMBRIE

după vrednicie vindecare celor cei ce i-ai făcut după chipul și


ce pătimesc și, binecuvântare asemănarea Ta, și cu mijlocirile
dând în mănăstirea ei, cere singurei, fără de prihană
mântuire de la Hristos și mare Născătoare de Dumnezeu,
milă. împacă-Te cu cei ce Te laudă.
Și acum..., a Născătoarei,
LA STIHOAVNĂ N imicește, Împărăteasă a
Glasul al 6-lea: toate, înălțarea netrupeștilor
Podobie: A treia zi ai înviat... vrăjmași, și întristarea
D e tot necazul ne izbăvim poporului tău întru bucurie o
strigând: „Bucură-te Împără- întoarce, Fecioară, și dăruiește
teasă a toate, limanul monahilor tămăduire, ca, mântuiți fiind, să
și îndrăznirea cea nebiruită; te lăudăm pe tine.
bucură-te, lauda celor ce cu
credință se închină cinstitei tale TROPARUL
icoane”. Glasul al 4-lea:
Stih: F eței tale se vor ruga mai-marii Podobie: Degrab ne întâmpină pe
poporului (Psalm 44,12). noi...
B ucură-te, Preacurată, Pe cei ce cu dragoste icoana ta
începutul și sfârșitul mântuirii o cinstesc, cerând cu evlavie
noastre; bucură-te, singura ce ai dumnezeiescul ei har, mântuie-
născut pe Hristos, Împăratul ște-i, Stăpână, scăpându-i din
tuturor. De aceea, toți necazuri pe cei ce aleargă la tine;
credincioșii, Împărăteasă a toate turma ta păzește-o de toată
te numim. nevoia, care pururea cere
Stih: p omeni-voi numele Tău întru tot ajutorul tău.
neamul și neamul (Ps. 44, 17).
Ecteniile și otpustul.
B ucură-te Stăpână, lauda
apostolilor, veselia cea luminată
a monahilor; bucură-te
Fecioară, întărirea Bisericii și
podoaba credincioșilor.
Slavă...,
glasul al 6-lea, Treimica:
N esfârșit de puternică
Preasfântă Treime, miluiește pe
ZIUA A CINCISPREZECEA 5
LA VECERNIA MARE B ucură-te, făptură mai presus
de toată zidirea, bucură-te
După obișnuitul psalm, se cântă: înțelegerea teologiei, temeiul
Fericit bărbatul..., starea întâi. La hristologiei, care ai întrupat pe
Doamne, strigat-am..., se pun stihirile Cuvântul, singura ce ai pecetluit
pe 8.
ale proorocilor mai înainte
Glasul al 4-lea:
Podobie: „Ca pe un viteaz...” grăiri, cu totul Preacurată, care
împlinești marginea
dumnezeieștilor voiri și ne
călăuzești a cinsti Treimea
ucură-te, Stăpână Dumnezeirii.
fără de prihană, Alte stihiri, glasul al 8-lea:
Maică a lui Hristos, Podobie: O, preaslăvită minune...
Împăratul a toate, Trup luând Dumnezeu din ale
Fecioară întrutot tale fără de prihană
dăruită cu har dumnezeiesc; iar dumnezeiești sângiuri, pe tine
cu îndrăzneala Ta de Maică nu Doamnă a zidirilor te-a arătat
lipsi dăruind pururea izvoarele Stăpână, și izvor de tămăduiri;
minunilor tale nouă, robilor tăi, de aceea cerem ție, împărăteasă
care avem trebuință, și care a toate: în neputințe și
după datorie, cinstim chipul tău înconjurări învrednicește a ne
cel izvorâtor de mir, de minuni împărtăși de apărarea ta, pe noi
revărsătoare Împărăteasă a care te chemăm cu tărie, întru
toate (de două ori). încredințarea sufletului (de două
M ai presus decât soarele ai ori).
strălucit prin sfântă icoana ta, și B ucură-te, a tuturor pricină
ne-ai întărit pe noi, robii tăi, cu de bucurie, bucură-te, comoara
neclintita ta ocrotire, păzindu- vieții; bucură-te, adânc
ne mai dinainte de toată nemăsurat; bucură-te, înălțime
amenințarea, purtând grijă și negrăită și de neînțeles zidirii.
acoperindu-ne cu harul tău; și Bucură-te, nimicirea morții,
cu necurmata ta mijlocire, singura temelie a toată
dăruind mântuire sufletelor, nădejdea; bucură-te, suirea la
Născătoare a lui Dumnezeu - cer a celor ce te cheamă; bucură-
Cuvântul. te, împărăteasă a toate, Maica
lui Hristos Dumnezeu.
6 LUNA OCTOMBRIE

M ântuiește, Fecioară, pe cei VOHOD


osteniți, tu care ai purtat fără Lumină lină…
dureri în pântece pe Prochimenul zilei
Mântuitorul Hristos, Care a
dezlegat durerile morții și a PAREMIILE:
mântuit firea oamenilor cea De la Facere citire:
bolnavă. Și cu mijlocirea ta, (28:10-17)
Fecioară, nădejdea lumii, pe toți Iar Iacov ieșind din Beer-Șeba, s-a
care în necazuri la tine scăpăm, dus în Haran. Ajungând însă la un
ai raiului locuitori învredni- loc, a rămas să doarmă acolo, căci
cește-ne a fi. asfințise soarele. Și luând una din
pietrele locului aceluia și punându-
și-o căpătâi, s-a culcat în locul acela.
Slavă..., Și acum... Și a visat că era o scară, sprijinită pe
glasul al 6-lea: pământ, iar cu vârful atingea cerul;
A stăzi mulțimile credincio- iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se
șilor adunându-ne, să prăznuim pogorau pe ea. Apoi S-a arătat
cu bună rânduială pe Fecioara, Domnul în capul scării și i-a zis: «Eu
sunt Domnul, Dumnezeul lui
Împărăteasă a toate și Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui
Născătoarea de Dumnezeu, cu Isaac. Nu te teme! Pământul pe care
dreaptă credință să o lăudăm. dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi.
Căci cea mai înainte de naștere Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea
Fecioară a rămas și după pământului și tu te vei întinde la
naștere nestricată, Maica Apus și la Răsărit, la miazănoapte și
la miazăzi, și se vor binecuvânta
Cuvântului Vieții, întărirea și
întru tine și întru urmașii tăi toate
scăparea noastră, singura neamurile pământului. Iată, Eu sunt
mângâiere a celor smeriți și cu tine și te voi păzi în orice cale vei
apărarea celor încercați; al cărei merge; te voi întoarce în pământul
har al întru tot sfântului ei chip acesta și nu te voi lăsa până nu voi
luminează pe cei credincioși, împlini toate câte ți-am spus». Iar
fulgerându-i de pretutindeni, și când s-a deșteptat din somnul său,
tămăduiește bolile celor ce Iacov a zis: «Domnul este cu
adevărat în locul acesta și eu n-am
bolesc în chip nevindecat, știut!» Și, spăimântându-se Iacov, a
împrăștiind buna mireasmă a zis: «Cât de înfricoșător este locul
minunilor; și cu mijlocirea ei acesta! Aceasta nu e alta fără numai
neadormită dă cele de mântuire casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta
celor ce cer cu credință. cerului!»
ZIUA A CINCISPREZECEA 7
Din Prorocia lui Iezechiel, citire: disprețul, și cel ce dojenește pe cel
(43:27; 44: 1-4) fără de lege își atrage ocara. Nu certa
I ar după sfârșitul acestor zile, în pe cel batjocoritor ca să nu te urască;
ziua a opta și mai departe, preoții vor dojenește pe cel înțelept și el te va
înălța, pe jertfelnic, arderile de tot iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va
ale voastre și jertfele de împăcare și face și mai înțelept; învață pe cel
Eu Mă voi milostivi spre voi, zice drept și el își va spori știința lui.
Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus Începutul înțelepciunii este frica de
bărbatul acela înapoi la poarta cea Dumnezeu și priceperea este știința
din afară a templului, spre răsărit, și Celui sfânt. Căci prin Domnul se vor
aceasta era închisă. Și mi-a zis înmulți zilele tale și se vor adăuga ție
Domnul: "Poarta aceasta va fi ani de viață.
închisă, nu se va deschide și nici un
om nu va intra pe ea, căci Domnul LA LITIE
Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. glasul 1:
De aceea va fi închisă. Cât privește pe
rege, el se va așeza acolo, ca să Prăznuire feciorească s-a
mănânce pâine înaintea Domnului; arătat astăzi: îngeri și oameni
pe calea porții va intra și pe aceeași împreună dănțuiesc la cinstita și
cale va ieși". După aceea m-a dus pe sfânta pomenire a împărătesei a
calea porții de la miazănoapte, în fața toate, Născătoare de Dumnezeu.
templului, și am privit, și iată slava Căci de sus, Cea întru tot
Domnului umplea templul
lăudată, a dat harul ei prin
Domnului, și am căzut cu fața la
pământ. cinstita ei icoană și ne-a rourat
De la Pilde, citire: pe noi, cei asupriți de felurite
(IX; 1-11) boli și necazuri; căci adoarme
Î nțelepciunea și-a zidit casă tot felul de pătimiri și dezleagă
rezemată pe șapte stâlpi. A smintelile celui viclean, și
înjunghiat vite pentru ospăț, a deșteaptă sufletele noastre spre
pregătit vinul cu mirodenii și a întins slăvirea și lauda dumnezeieștilor
masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să sale haruri, prin care întărește și
strige pe vârfurile dealurilor cetății: îndreptează către mântuire
“Cine este neînțelept să intre la
mine!”. Și celor lipsiți de buna- sufletele noastre.
chibzuială le zice: “Veniți și mâncați C ine va povesti minunile tale,
din pâinea mea, și beți din vinul pe Curată, și izvorul tămăduirilor
care eu l-am amestecat cu mirodenii. prin care în fiecare zi ne mângâi
Părăsiți neînțelepciunea ca să
rămâneți cu viață și umblați pe calea pe toți! Căci cu a ta neadormită
cea dreaptă a priceperii”. Cel ce purtare de grijă, această
ceartă pe batjocoritor își atrage strălucită mănăstire a ta o
8 LUNA OCTOMBRIE

păzești din toate părțile, și în culegeți vindecarea, cei săraci -


chip felurit o izbăvești din ispitacomoara, cei deznădăjduiți -
celor ce vin asupră-i. Și cu îmbărbătarea, cei dintru
fulgerul strălucirii tale scoală-neîntuneric - răsăritul și cei
pururea pe noi, și dezleagă păcătoși - mângâierea. Toți cu
chinurile ticălosului trup, și dorire să-i strigăm celei ce de
mântuiește sufletele noastre de pretutindeni ne întâmpină și
săgețile și cursele pricinuitoruluiizvorăște tuturor mântuirea:
de război. mântuiește, întru tot lăudată, pe
S tăpână, primește rugăciunile cei ce te cinstesc, căci nimic nu
noastre, pentru pomenirea este cu neputință mijlocirii tale.
minunilor de Dumnezeu păzitei
tale icoane, Împărăteasă a toate. LA STIHOAVNĂ
Căci iată, apropiindu-ne cu glasul al 5-lea:
bună rânduială, prăznuim Podobie: Bucură-te, cămara...
sfințitul praznic al acesteia și B ucură-te, dumnezeu după
strigăm ție cu dorire: ascultă Dumnezeu, care ești a doua
rugăciunile noastre pentru cei ce după Treime, care primești fără
au trebuință de apărarea ta cea mijlocire întreaga plinire a
dumnezeiască și tămăduiește, darurilor de la Dumnezeu și o
cea întru totul fără de prihană, dai pe aceasta la toți, îngeri și
neputințele lor, și ușurează oameni, semnul uimitor al
feluritele chinuri, căci nimic nu cerului învăpăiat - minunata
este cu neputință mijlocirii tale, vedere în depărtare a voirilor
împărăteasă a toate. dumnezeiești, ținta cea mai
Slavă..., Și acum..., înaltă a toată zidirea, pentru
glasul al 5-lea:
care, Preacurată, lumea s-a
S ă trâmbițăm cu trâmbiță de făcut și prin nașterea ta sfatul
cântări și întru laude să cel veșnic al Ziditorului s-a
prăznuim pe Stăpâna, plinit.
Împărăteasă a toate. Căci de sus Stih: p omeni-voi numele Tău întru tot
plecându-se cea întru tot neamul și neamul (Ps. 44, 17).
lăudată, ne încununează cu
C hinurile smeritului meu
binecuvântări. Să alerge cei
suflet și durerile cele
neputincioși și care pătimesc și
netămăduite ale trupului,
să laude în cântări pe
Fecioară binecuvântată, spre
Tămăduitoarea. Cei bolnavi
ZIUA A CINCISPREZECEA 9
adevărată bucurie și desăvârșită bucurie; căci harul Născătoarei
virtute prefă-le; și glas din de Dumnezeu, cea întru tot
buzele mele primind,lăudată, revărsându-se, altă
Împărăteasă a toate, și punând scăldătoare a Siloamului se
cu blândețe pe rănile mele arată, veselind mulțimile
dumnezeiești leacuri prin
credincioșilor. Îngerii în cer se
mijlocirile tale priveghelnice, minunează și pe pământ
strălucește-mi lumina bunei oamenii dau slavă, căci iată,
virtuți, dumnezeiască Mireasă, Născătoarea de Dumnezeu,
căci tu ești nădejdea mea și Împărăteasa a toate, cu noi fiind
acoperământul, și scăpare tare, împreună prin harul ei,
și am trebuință de grabnica ta tămăduire dă bolilor noastre. Și
cercetare, Marie cea fără de cu acestea și mântuirea, cu
prihană. mijlocirea ei de maică,
Stih: F eței tale se vor ruga mai-marii
făgăduiește, ca una ce are
poporului (Psalm 44,12). îndrăznire către Cel Născut din
S ingura strălucită și luminată ea, Mântuitorul sufletelor
Fecioară, din care a ieșit, ca o noastre.
apă curată și pururea vie,
Hristos, adăpând pe cei ținuți de La binecuvântarea pâinilor cântăm
troparul Icoanei de trei ori.
văpaia păcatului și a
stricăciunii; strălucirea care ai
adus în lume Soarele, bucură-te, TROPARUL
Glasul al 4-lea:
cea care ai stins rătăcirea
Podobie: Degrab ne întâmpină pe
înșelării și ai tras pe toți la noi...
dumnezeiasca credință. Bucură-
te, numele cel mult dorit al Pe cei ce cu dragoste icoana ta
marginilor lumii; bucură-te, o cinstesc, cerând cu evlavie
mântuirea credincioșilor; dumnezeiescul ei har, mântuie-
bucură-te, îndreptarea din nou a ște-i, Stăpână, scăpându-i din
muritorilor. Bucură-te, Maica necazuri pe cei ce aleargă la tine;
lui Hristos care dă lumii mare turma ta păzește-o de toată
milă. nevoia, care pururea cere
Slavă..., Și acum..., ajutorul tău.
glasul al 8-lea:
A stăzi Biserica tainic
prăznuiește bune vestiri de
10 LUNA OCTOMBRIE

sfânt pe norul cel cu strălucire


luminoasă să lăudăm, pe scara
cerească, raiul cel cuvântător,
LA UTRENIE izbăvirea Evei, comoara cea
mare a toată lumea, că mântuire
La Dumnezeu este Domnul... se cântă a lumii prin ea s-a săvârșit și
troparul Icoanei (de trei ori). iertare a greșelilor dintru
început. Pentru aceea strigăm
După prima catismă, ei; Mijlocește la Fiul tău și
Sedealna întâi, Dumnezeu să se dăruiască a
glasul al 4-lea:
greșelilor iertare celor ce cu
Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...
dreaptă credință se închină
preasfintei nașterii tale.
Slavă... Și acum..., iarăși aceasta.
păimântatu-s-au, Cu-
Se cântă polieleul: Cuvânt bun...
rată, toate cetele
îngerilor de taina cea
înfricoșată a purtării Mărimurile
tale în pântece, cum Glasul 1:
Cel Ce ține toate numai cu un
semn în brațele tale, ca un Stih 1: Adu-ți aminte, Doamne, de
muritor se ține, și primește David și de toate blândețile lui. (Ps.
început Cel mai înainte de veci, 131, 1)
și se hrănește cu lapte Cel ce M ărimu-te pe tine, Preasfântă
hrănește toată suflarea cu Născătoare de Dumnezeu,
negrăita bunătate; și pe tine mireasă nenuntită, și cinstim toți
lăudându-te, ca pe o adevărată dumnezeiască icoana ta.
maică a lui Dumnezeu te slăvesc. Stih 2: Lucruri slăvite s-au grăit
Slavă... Și acum..., iarăși aceasta. despre tine, cetatea lui Dumnezeu. (Ps.
86, 2)
După catisma a doua, se cântă Stih 3: Din rodul pântecelui tău voi
sedealna sfântului, pune pe scaunul tău. (Ps. 131, 11)
glasul al 8-lea: Stih 4: Cel Preaînalt a sfințit lăcașul
Podobie: Pe înțelepciunea și Său; Dumnezeu este în mijlocul
Cuvântul... cetății, de aceea nu se va clătina. (Ps.
45, 4-5)
Pe ușa cea cerească și
chivotul, pe muntele cel cu totul
Te numim pe tine,
Împărăteasă a toate, scaun al
ZIUA A CINCISPREZECEA 11
Lui Dumnezeu, zicând: acoperă Prochimen, glasul al 4-lea:
turma ta, tu cea care șezi pe Pomeni-voi numele Tău întru
scaun în cinstita ta icoană. tot neamul și neamul (Ps. 44, 17).
Stih 5: Casei tale se cuvine sfințenie,
Doamne, întru lungime de zile. (Ps. 92, Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă
7) urechea ta, și uită poporul tău și casa
Stih 6: Binecuvântat este Dumnezeu părintelui tău. (Psalm 44,24).
în veac și în veacul veacului. (Ps. 88,
52)
Slavă..., glasul 1: Toată suflarea....
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte, Evanghelia:
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând: De la Luca (1: 39-49, 56):
Slavă Ție, Dumnezeule. (caută la 8 Septembrie, la Utrenie).
Și acum..., același glas:
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Psalmul 50.
Marie, Domnul este cu tine, zicând: Slavă...
Și prin tine cu noi.
Pentru rugăciunile
Aliluia, aliluia , aliluia, slavă Ție,
Dumnezeule (de trei ori)! Împărătesei a toate, Milostive,
șterge mulțimea greșelilor
După Polieleu, Sedealna. noastre.
glasul al 4-lea: Și acum...
Podobie: Degrab apucă mai Pentru rugăciunile
dinainte...
Născătoarei de Dumnezeu,
C urată, neispitită de nuntă, Milostive, șterge mulțimea
nădejdea creștinilor, apărarea greșelilor noastre.
săracilor, bucuria necăjiților,
mângâierea celor ce plâng, Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
izbăvește-mă pe mine cel ținut mare mila Ta și după mulțimea
de neașteptate ispite, tămădu- îndurărilor Tale curățește fărădelegile
iește-mă pe mine cel bolnav cu noastre (Ps. 50, 1-2).
trupul și cu duhul, căci la tine
am scăpat, singură împărăteasă Și idiomela,
a toate. glasul al 6-lea:
Slavă..., Și acum..., iarăși aceasta. A stăzi mulțimile credincio-
șilor adunându-ne, să prăznuim
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea: cu bună rânduială, și pe
Din tinerețile mele... Fecioara, Împărăteasă a toate și
Născătoarea de Dumnezeu, cu
12 LUNA OCTOMBRIE

dreaptă credință să o lăudăm. cea numită Împărăteasă a toate,


Căci cea mai înainte de naștere umple-mă de har și alungă de la
Fecioară a rămas și după mintea mea nebunia cea
naștere nestricată, Maica întunecată, și dă-mi
Cuvântului Vieții, întărirea și dumnezeiasca insuflare prin
scăparea noastră, singura strălucirea ta cea luminată.
mângâiere a celor smeriți și Pe tine, Stăpână, cu totul
apărarea celor încercați, al cărei curată, te propovăduim Maică a
har al întru tot sfântului ei chip Strălucirii părintești și răsărit al
luminează pe cei credincioși, Luminii. Pentru aceea ai lumina
fulgerându-i de pretutindeni, și prin dumnezeiasca ta icoană și
tămăduiește bolile celor ce împarți tămăduiri celor ce se
bolesc în chip nevindecat, apropie de tine.
împrăștiind buna mireasmă a
minunilor și cu mijlocirea ei C u totul curată, ca una ce ești
neadormită dă cele de mântuire biserică și palat al lui Dumnezeu
celor ce cer cu credință. Atotțiitorul, apropiindu-te,
Împărăteasă a toate, fă biserici
CANOANELE ale Domnului meu pe cei ce te
laudă în cântări, căci poți toate.
Canoanele Preasfintei Născătoare de A rătatu-te-ai, Împărăteasă a
Dumnezeu, Împărăteasa a toate, se toate, podoabă a puterilor de
pun pe 12.
sus, și cu adevărat ești mai
presus de toată zidirea. Că Tu
Cântarea 1 singură ai îndumnezeit firea
Primul Canon oamenilor și ai omorât iadul cu
glasul al 4-lea: nașterea ta.
Irmosul: ª tiindu-te, Stăpână, sănătate
D eschide-voi gura mea și se va celor bolnavi cu purtarea ta de
«umple de Duhul și cuvânt grijă cea de maică, ne rugăm,
«răspunde-voi împărătesei trimite harul icoanei tale și
«Maici și mă voi arăta luminai scoate-ne din boli cu împreună
«prăznuind și voi cânta pătimirea ta.
«minunile ei bucurându-mă ».
Pe mine cel ce laud, Stăpână, Canonul al doilea
glasul al 8-lea:
de lumină purtătoare icoana ta, Irmosul: Apa trecând-o ca pe uscat...
ZIUA A CINCISPREZECEA 13
Patimile mele cele putrede D eschide-voi gura mea și se va
tămăduiește-le, singură umple de Duhul, și cuvânt răspunde-
Împărăteasă a toate, ca una ce voi împărătesei Maici, și mă voi arăta
luminat prăznuind, și voi cânta
singură ai născut pe Dumnezeu, minunile ei, bucurându-mă.
Care cu patimile Sale
neputințele noastre și chinurile Cântarea a 3-a:
tuturor ușurează, și slăbiciunile Primul Canon
tămăduiește. Irmosul:
C a una ce ai născut fără Pe ai tăi cântăreți, Născătoare
dureri, cea fără de prihană, «de Dumnezeu, ceea ce ești izvor
neputințele mele și amarele «viu și îndestulat, care s-au
chinuri, și nesuferitele dureri ce «adunat ceată duhovnicească,
mă zdrobesc și mă necăjesc de «întărește-i în dumnezeiască
pretutindenea, cu mijlocirea ta «mărirea ta cununilor măririi
ușurează-le, și cu ajutorul tău «învrednicindu-i ».
încetează-le. C ea care ai născut pe Hristos
Slavă...
Mântuitorul ai scăpat de legile
Î ntoarce plângerea chinului firești prin nașterea ta cea mai
meu spre bucurie cu adevărat presus de minte, Fecioară-
dumnezeiască și rupe sacul cel Maică Stăpână, căci din tine Cel
întunecat al deznădăjduirii neîncăput a luat ființarea
mele, Împărăteasă a toate, și trupului.
încinge-mă cu haina mântuirii Preacinstit pat al lui Solomon,
cea cu adevărat împodobită și
înconjurat de șaizeci de
strălucită a veseliei.
înțelepți, te-ai arătat, Stăpână,
Și acum...
întru care Dumnezeu,
F iind aprins cuptorul întinzându-Se, a luat trup și a
răutăților, văpaia cea arzătoare grăit cu cei muritori.
a bolilor de netămăduit și B iruiescu-se legile firii și se
cărbunii patimilor a aprins, și
dezleagă hotarele firești prin
mă biciuiește cu feluri de
mijlocirea ta cea mai presus de
neputințe, ci tu rourează-mă,
minte, împărăteasă a toate, cu
Stăpână, căci ești leac de
totul lăudată, căci se dau
tămăduire, Împărăteasă a toate.
tămăduiri celor ce cu dorire se
Catavasie:
apropie de tine.
14 LUNA OCTOMBRIE

M ai presus de cuvânt ai cei omorâți de dureri


născut, Fecioară curată, pe Unul netămăduite.
din Treime, fără schimbare și Și acum...
amestecare, Care, acoperind A jutor tare și ancoră sfințită,
goliciunea strămoșilor, i-a și nădejde cu totul neclintită te-
îmbrăcat cu dumnezeiasca am dobândit Stăpână; de aceea,
podoabă. pe mine cel asuprit de necazurile
C a un dumnezeiesc palat bolilor îndreptează-mă la
încăpător al nemărginitei limanul cel bun de umblat al
Dumnezeiri te-ai arătat, o, sănătății.
Catavasie:
cinstită Împărăteasă a toate,
întru care s-au făcut ale învierii Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de
tuturor lucruri mari, care din Dumnezeu, ceea ce ești izvor viu și
îndestulat, care s-au adunat ceată
veac nu s-au auzit. duhovnicească, întărește-i în
dumnezeiască slava ta, cununilor
Al doilea Canon măririi învrednicindu-i.
Irmosul: Doamne, Cel Ce ai făcut...
V iforul deznădăjduirii acum SEDEALNA
la noi a ajuns, Stăpână; tu, Glasul al 4-lea:
singura mângâiere, încetează-l, Podobie: Degrab apucă mai înainte...
legându-ne pe toți de funia Î mpărăteasă a toate, plinirea
mântuirii și cârmuindu-ne cu creștinilor, apărarea săracilor și
harul sprijinirii tale. bucuria necăjiților, mângâierea
C u îndrăznirea de Maică celor ce plâng, strigăm:
încetează, Împărăteasă a toate, izbăvește pe noi cei ce bolim în
primejdia celor cumplite care ispite neașteptate, tămăduiește
cuprinde pe robii tăi, nimicind pe cei neputincioși cu trupul și
pornirile patimilor și alungând cu duhul, căci către tine scăpăm,
departe potrivnica asupreală. singura cu totul fără de prihană.
Slavă... Slavă..., Și acum..., iarăși aceasta.
Pe Dumnezeu cel minunat Cântarea a 4-a:
întru sfinți singură L-ai născut, Primul Canon
de aceea fă minunate milele tale Irmosul:
spre noi, Preasfântă cinstită, și C el ce șade în slavă pe scaunul
te rugăm, tămăduiește-ne pe noi, «Dumnezeirii, pe nor ușor a
«venit Iisus, cel unul din
ZIUA A CINCISPREZECEA 15
«Dumnezeire prin palmă Izbăvește-ne de dureri cu
«curată, și a mântuit pe cei ce rugăciunile tale pe noi, ticăloșii,
«cântă: Slavă, Hristoase, puterii care te chemăm, tâmăduind,
«Tale ». Stăpână, toată vătămarea ce
N eamul muritor l-ai unit cu vine deodată asupra noastră.
Dumnezeu prin mijlocirea ta; pe Tămăduiește neputința care
tine Soarele Hristos te-a ales din ne chinuie pe noi, robii tăi, ceea
tot neamul și, venind în chip de ce ai scăpat întru nașterea ta de
negrăit, a luat din sângiurile tale durerile cele de maică, o,
trupul muritorilor, spre Împărăteasă a toate.
plăsmuirea cea din nou. Slavă...
C ând te roagă credincioșii, Î n dar miluiește-mă, Fecioară,
ascultă, Împărăteasă a toate, și și prin feluri de necazuri
ca un rai cu adevărat cu totul izbăvește-mă, și răpește-mă din
desfătat, Stăpână, ca un izvor, pedeapsă, scăparea și mântuirea
pe cei însetați adapă-i cu mea.
nectarul cel dulce și de aur Și acum...
revărsător al bunei milostiviri.
N ădejde și întărire, scăpare,
N aști pe Dumnezeu-omul, pe bucurie și sprijin, ajutor și
mântuirea a toată lumea, unind mângâiere, tu ești Stăpână,
în Același cele depărtate și cele Împărăteasă a toate.
despărțite; de aceea, cele de sus Catavasie:
cu cele de jos se amestecă și te S fatul cel neurmat și dumnezeiesc,
slăvesc, Împărăteasă a toate, al întrupării Tale celei de sus, celei din
Stăpână. Fecioară, proorocul Avacum avându-
Pe tine, cea care ai pus lumii l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale,
Doamne!
altoiul cel nefăcut de mână, te
mărturisim strigându-ți:
Cântarea a 5-a:
Bucură-te, împărăteasă a toate, Primul Canon
mângâierea și vindecarea, și Irmosul:
întărirea tuturor, și sfințitul
S păimântatu-s-au toate de
altar de împăcare.
«dumnezeiască mărirea ta, că
Al doilea Canon «tu, Fecioară, neispitită de
Irmosul: Am auzit, Doamne,... «nuntă, ai avut în pântece pe
«Dumnezeu Cel peste toate și ai
«născut pe Fiul cel fără de ani,
16 LUNA OCTOMBRIE

«Cel ce dăruiește pace tuturor Pe tot vrăjmașul care cu


«celor ce te laudă ». vicleșug ne asuprește, pierde-l
Te laud pe tine, Stăpână, care cu dumnezeiescul tău
sfințești pe toți, stâlpul cel acoperământ, împreună
neclintit al dreptei credințe, pătimind cu robii tăi, o,
dumnezeiasca întărire a Împărăteasă a toate.
Bisericii, întru care, cinstită, îmi Î mprăștie ceața deznădăjdu-
pun toată nădejdea mea spre irii, strălucind limpede, cu
viața veșnică. lumina ta, sufletele celor ce cu
Tu ești mare dulce, dar și râvnă cad la tine, o, Împărăteasă
netrecută, căci pui în corabie a toate.
numai pe cei credincioși care te Slavă...
cinstesc pe tine și pe Izbăvește cu putere inimile
dumnezeiescul tău Fiu, și celor ce te caută și păzește-le
mântuiești pe noul Israil în pururea nerănite de săgețile
cetatea cea cerească și limanul răutăților, ocrotindu-le cu harul
cel liniștit. tău.
S ă lăudăm cu dumnezeiască Și acum...
cuviință pe dătătoarea liniștii, Pe șarpele cel rău, care vine și
care a ascuns Dumnezeirea în lucrează cu vicleșug,
pântece într-un singur ipostas în depărtează-l, alungându-l în tot
chip neschimbat din care s-a chipul.
arătat tuturor Dumnezeu, Catavasie:
purtător de trup și muritor mai S păimântatu-s-au toate de
presus de Dumnezeu. dumnezeiască mărirea ta, că tu,
Trandafir cu dulce mireasmă Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut
a Celui Ce stăpânește toate, în pântece pe Dumnezeu Cel peste
bucură-te, porfiră înțelegătoare toate și ai născut Fiu pe Cel fără de
ani, Cel ce dăruiește pace tuturor celor
a lui Dumnezeu Cuvântul, ce te laudă pe tine.
bucură-te, clește tainic și Maică
a Făcătorului tuturor, ușă Cântarea a 6-a:
netrecută, prealăudată Stăpână. Primul Canon
Irmosul:
Al doilea Canon
Irmosul: Luminează-ne pe noi,... Î nțelepții lui Dumnezeu, care
«faceți acest praznic
ZIUA A CINCISPREZECEA 17
«dumnezeiesc și cu totul cinstit Împărăteasă a toate, de a căror
«al Maicii lui Dumnezeu, veniți tiranie și fără de rânduială
«să batem din palme, slăvind pe mișcare izbăvește-mă.
«Dumnezeu, Cel ce s-a născut D epărtatu-m-am de toată
«dintr-însa ». dumnezeiasca voie, eu, cel fără
Toată întunecata nebunie a de conștiință, și am ajuns prin
lipsei de minte alung-o, Curată, negrijire, vai mie, la prăpăstiile
cu mijlocirea ta, și pe mine care cele de lepădat ale răutăților, ci
mă pocăiesc și prin mântuiește-mă, Împărăteasă a
dumnezeiască frică mă măsor toate.
prin tine, învrednicește-mă de Slavă...
măsura mântuirii. A lergat-am rugător la sfințita
C u glas, de Dumnezeu slăvită, ta biserică și ca un ticălos
propovăduiesc minunile cele de cerșetor cad la tine, Stăpână;
necuprins cu știința! Cum Cel primește lacrimile mele, ca
neîncăput s-a sălășluit întru tine oarecând Domnul Hristos,
fără curgere de sămânță? Și bănuții văduvei.
cum, Stăpână, s-a arătat zidire Și acum...
Ziditorul? S tinge întru mine, cu rourarea
A rătatu-te-ai clește al harului tău, săgețile celui
dumnezeiescului cărbune și vie viclean, cele mișcate fără de
nelucrată; bucură-te, dumneze- rânduială, și ziua, și noaptea
iescule rai, izvorule cu totul aprinse de vrăjmașul care mă
nedeșertat, singura cupă a luptă.
manei, dumnezeiască Mireasă. Catavasie:
O prește potopul patimilor, Î nțelepții lui Dumnezeu, care
cea care ai purtat în pântece pe săvârșiți acest praznic dumnezeiesc și
cu totul cinstit al Maicii lui
Fiul Tatălui, Care a locuit Dumnezeu, veniți sa batem din palme,
ființial în tine, cu totul curată, și slăvind pe Dumnezeu, Cel ce S-a
ne-a îndumnezeit cu plăsmuire născut dintr-însa.
mai bună.
Al doilea Canon
CONDAC,
Irmosul: Rugăciunea mea voi...
glasul al 8-lea:
I ată, tot adâncul răutăților m- Podobie: Apărătoare Doamnă...
a cuprins și roiurile patimilor au A părătoarei și grabnicei tale
venit asupră-mi cu sălbăticie,
ocrotiri, mulțumiri aducem ție
18 LUNA OCTOMBRIE

noi, robii tăi, izbăvindu-ne din Tot în aceeași zi săvârșim


nevoi, Născătoare de Dumnezeu. pomenirea aleselor tămăduiri și a
Ci ca ceea ce ne mântuiești din celorlalte minuni, pe care în osebite
vremi le săvârșește Stăpâna noastră,
tot felul de nevoi, Stăpână, Născătoarea de Dumnezeu, prin
izbăvește-ne din necazurile ce ne icoana ei făcătoare de minuni din
împresoară, ca să strigăm ție: sfânta mănăstire a Vatopedului ce se
Bucură-te, singură Împărăteasă numește Pantanassa, adică
a toate. Împărăteasa a toate.
Feluri de patimi și boala cancerului
au fost îndepărtate cu strălucirea ta,
ICOS Născătoare a Luminii.
Toată cântarea se biruiește Această icoană făcătoare de minuni
a Născătoarei de Dumnezeu, numită
sârguindu-se a tinde către Pantanassa, este o icoană pe lemn,
mulțimea minunilor tale celor portabilă, zugrăvită în secolul al
multe, o, Fecioară, împărăteasă XVII-lea, ce a fost adusă, de către
a toate. Căci strălucind la față obștea lui Gheron Iosif Vatopedinul,
întru tot sfântul tău chip, ne-a de la Nea Skiti la Mănăstirea
arătat nouă, smeriților, harul Vatoped, în Sfântul Munte Athos.
tămăduirilor ce locuiește în Icoana se află pe proschinitarul din
stânga al bisericii mari.
icoana ta, către care au căutat Prima dovadă că această icoană are
cei ce pătimesc, rugându-se cu un har deosebit a fost următoarea
credință neîndoită. Și iată, întâmplare: Într-o zi, un tânăr din
Stăpâna mea, că neîncetat îl dai Cipru a intrat în biserică să se
pe acesta, vindecând în chip închine și, îndreptându-se către
minunat feluri de boli. De aceea, icoană, Gheron Iosif a văzut deodată
cu evlavie adunându-ne la că fața Maicii Domnului strălucește.
În același moment, o putere nevăzută
sfânta ta pomenire, cu l-a aruncat pe tânăr la pământ.
mulțumire și un singur glas Îndată ce și-a revenit, a mărturisit cu
strigăm ție: Bucură-te, ajutorul lacrimi părinților că era
celor necăjiți și tămăduirea necredincios, disprețuind poruncile
celor neputincioși. Bucură-te, lui Dumnezeu și se ocupa cu
singură împărăteasă a toate. vrăjitoria. Astfel, intervenția
miraculoasă a Născătoarei de
Dumnezeu l-a convins pe tânăr să-și
SINAXAR schimbe viața și să devină un bun
Sinaxarul zilei din Minei, apoi credincios.
acesta: Această icoană are de la Dumnezeu și
În această zi, harul deosebit de a vindeca
înfricoșătoarea boală a cancerului.
ZIUA A CINCISPREZECEA 19
Sunt cunoscute foarte multe cazuri Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
de oameni bolnavi de cancer nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.
vindecați recent, după citirea
acatistului sau a paraclisului Maicii Cântarea a 7-a:
Domnului „Pantanassa”. Primul Canon
De asemenea, multe minuni au avut Irmosul:
loc în ultimii ani în Rusia, după ce au
fost duse – la cererea Patriarhului N -au slujit făpturii înțelepții
Moscovei – trei copii ale icoanei «lui Dumnezeu, fără numai
„Pantanassa”: una la biserica «Făcătorului, ci, groaza focului
Tuturor Sfinților din Krasnoe Selo, «bărbătește călcând-o, s-au
Moscova, a doua la Mănăstirea «bucurat cântând: Prealăudate,
Schimbării la Față a Mântuitorului
din Novospaski, iar a treia la
«Doamne al părinților și
Mănăstirea Valaam. «Dumnezeule, bine ești cuvântat ».
Câteva icoane ale Maicii Domnului C ale și ușă neumblată ești, pe
„Pantanassa” vindecătoare de care singur împăratul întregii
cancer – copii după original – pot fi
găsite spre închinare și în România:
lumi a umblat, care porți
la Biserica Rusă din București, la dumnezeiescul foc, tu cea fără
Mănăstirea Oașa din județul Alba, la de prihană. Bucură-te, căruța
Mănăstirea Șinca Nouă din județul care îi treci pe toți credincioșii la
Brașov și la Mănăstirea Bistrița din împărăția cea de sus.
Vâlcea.
De asemenea, parohia ortodoxă V ezi, Stăpână, Maică curată a
română „Sfântul Ioan Botezătorul și Ziditorului tău, singura
Sfântul Mucenic Alban” din Luton, împărăteasă a toate, vezi,
Marea Britanie, a primit în nădejdea credincioșilor, bolile,
primăvara anului 2014, ca și tămăduiește pe cei ce strigă
binecuvântare, o copie a icoanei ție: bucură-te, întărire și sfințită
Maicii Domnului „Pantanassa” de la
scăpare a celor ce te cinstesc cu
Mănăstirea Vatoped.
Așadar, să alergăm cu credință la credință.
ajutorul acestor icoane, cerând ulei Î mblânzește, nenuntită,
de la candela Maicii Domnului și valurile ce se ridică deasupra
agheasmă, și citind în fața icoanei
smeritului meu suflet. Căci tu
acatistul sau paraclisul Maicii
Domnului. ești plinirea legii și pecetea
La Mănăstirea Vatoped, icoana proorocilor, care porți pe cei ce
Maicii Domnului „Pantanassa” este scapă la tine, întru tot sfântă
sărbătorită pe 15 Octombrie. Născătoare de Dumnezeu.
P entru rugăciunile și mijlocirile
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
20 LUNA OCTOMBRIE

M ai presus de toată zidirea cu curgerea lacrimilor mele și să


zboară străinul lucru al nașterii șterg, cinstită, întinăciunea
tale! Căci fiind zămislit trupește, patimilor mele.
Catavasie:
Cel prin fire neapropiat și
nescris împrejur a adunat în N-au slujit făpturii înțelepții lui
cartea vieții, prin mijlocirea ta, Dumnezeu, fără numai Făcătorului,
ci groaza focului bărbătește călcând-
Fecioară, pe cei ce au greșit. o, s-au bucurat cântând: Prealăudate,
Doamne al părinților și Dumnezeule,
Al doilea Canon binecuvântat ești.
Irmosul: Tinerii cei ce au mers...
C u rugăciunile tale, întru tot Cântarea a 8-a:
sfântă, înduplecă pe Fiul tău să Primul Canon
dăruiască milă celor ce au greșit Irmosul:
și se roagă, care strigă cu Pe tinerii cei bine-credincioși,
credință și dorire: Dumnezeul «în cuptor, nașterea Născătoarei
părinților, noștri, bine ești «de Dumnezeu i-a mântuit,
cuvântat. «atunci fiind închipuită, iar
F ericită Fecioară, dumneze- «acum lucrată; pe toată lumea o
iescule acoperământ al tuturor «ridică să-ți cânte ție: pe
credincioșilor neputincioși, «Domnul, lucrurile, lăudați-L și-
izbăvește-mă din tot felul de «L preaînălțați întru toți vecii ».
vătămări și întristări, și de R upe lanțurile păcatului care
răutatea a celor ce mă urăsc, și stăpânesc smerita mea inimă,
din nesuferite răutăți și feluri de ducând-o la tămăduire,
boli. Stăpână, Împărăteasă a toate, ca
Slavă... să slăvesc totdeauna măririle
C ea care ții ciorchinele cel tale și să strig ție cu credință:
nelucrat al vieții, întru tot Bucură-te, prin care s-a împăcat
sfântă, ajută-mă să aduc lui cu Dumnezeu neamul
Hristos roade de pocăință și să oamenilor.
strig: Dumnezeul părinților Tămăduiește-ne pe noi, cei ce
noștri, bine ești cuvântat. te lăudăm pe tine, mai cinstită
Și acum... decât cetele nematerialnice:
Î ntru tot sfântă Fecioară, ploi Bucură-te, adânc nesfârșit,
de umilință dă uscatului meu înălțime nemăsurată; bucură-te,
suflet ca să ud sfințita ta biserică scăparea noastră, a celor
ZIUA A CINCISPREZECEA 21
chinuiți, mântuind ființa aceea, împreună cu El te cântăm
noastră cea stricată și în veci.
muritoare, Marie, mântuirea Binecuvântăm pe Tatăl...
celor bolnavi. S chimbă vătămările cele rele
F iind vas dumnezeiesc, în bucurie, Ceea ce ai născut
primitor al strălucirii celei de harul, împărăteasă Doamnă,
cinste, și cort prealuminat, ai ajutătoarea credincioșilor.
strălucit dumnezeiescul har Și acum...
celor ce te numesc pe tine C a să slăvesc și să mă închin
mântuire îmbelșugată și celor cu dorire întru tot cinstitei tale
care strigă ție cu credință: icoane „Împărăteasa a toate”,
„Bucură-te, Fecioară, Împără- izbăvește-mă de tot necazul și
teasă a toate, prin care s-a chinul.
luminat neamul oamenilor. Catavasie:
Tămăduire a celor Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne
închinăm Domnului, cântându-I și
neputincioși ești, curată, și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți
singura pricinuitoare a tuturor vecii.
bunătăților, cu totul curată, Pe tinerii cei bine-credincioși în
podoaba tuturor celor ce-ți cuptor, nașterea Născătoarei de
cântă: „Bucură-te, Liman Dumnezeu i-a mântuit. Atunci fiind
neînviforat și pază a celor ce închipuită, iar acum lucrată; pe toată
călătoresc cu corabia pe marea lumea ridică să-ți cânte ție: Pe
vieții, ceea ce ai adus la chipul Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L
cel dintâi neamul oamenilor”. preaînălțați întru toți vecii.

Al doilea Canon Cântarea a 9-a:


Irmosul: Pe Împăratul ceresc,... Primul Canon
Î n pântecele tău luând pe Cel Irmosul:
mai înainte de veacuri, Marie, Tot neamul pământesc să
Maică a lui Dumnezeu, «salte, cu Duhul fiind luminat, și
Împărăteasă a toate, ai născut «să prăznuiască firea minților
netâlcuit pe Împăratul Hristos. «celor fără de trup, cinstind
Porți ca prunc în cinstitele «sfânta prăznuire a Maicii lui
«Dumnezeu și să cânte: Bucură-
tale brațe pe Cel ce ține toate
«te, preafericită Născătoare de
mai presus de cuvânt; pentru
«Dumnezeu, curată, pururea
«Fecioară ».
22 LUNA OCTOMBRIE

A rătatu-te-ai cer al Celui mai toți, cu totul curată, Născătoare


presus de toate, Care te-a arătat de Dumnezeu, singurul ajutor al
pe tine mai presus de ceruri, și celor muritori, pe care te slăvim
ascunzându-Se de puterile cele pururea.
de sus, pogorându-Se, S-a Al doilea Canon
sălășluit mai presus de cuvânt în Irmosul: Cu adevărat, Născătoare...
dumnezeiescul tău pântece,
neschimbându-Se, cea cu totul
Pe singura împărăteasă cu
fără de prihană, din sălașul Său strălucire dumnezeiască, pe
firea părintească. scaunul cel prealuminat și înalt
al lui Hristos, pe cămara cea
S tai cu noi, Marie, Mireasă sfințită și cu totul luminată, pe
dumnezeiască, singura cortul cel purtător de
sprijinitoare, întâmpină-ne, Dumnezeu, pe Mana, cea
Împărăteasă a toate, vasul cel pururea Împărăteasă a toate, pe
primitor de lumină, cortul slava îngerilor, pe mântuirea
Cuvântului, singura dătătoare și noastră, toți credincioșii să o
logodire a bucuriei celor ce lăudăm.
strigă: mântuiește cu mijlocirea
ta pe robii tăi cei necăjiți, D in sânurile cele
Stăpână. nematerialnice ale sufletului
culegând florile cântărilor tale și
V enit-a Stăpânul, Lumina amestecându-le cu curgerea
cunoștinței, cu mijlocirea ta, și lacrimilor mele, cu foc m-am
pe toți cei stricați i-a plăsmuit atins de inimă, Împărăteasă a
din nou, și vedem limpede toate, și gătind mir-cântarea, ca
tainele cele mai presus de minte desfrânata spăl cu acesta
ale Iubitorului de oameni, preaneprihănitele tale picioare,
Dumnezeu; pentru aceea, toți, strigând: mântuiește-mă.
Stăpână, slăvim chipul tău cel Slavă...
sfânt.
L uându-mă de mâna mea cea
S tricăciunea firii cea venită dreaptă, împrietenește-mă cu
prin vătămarea vrăjmașului Fiul tău, Hristos Judecătorul,
Veliar a plăsmuit-o din nou căutând să-mi dea
Dumnezeu, Cel mai presus de dumnezeiasca iertare a
toate; ci tu, cea fără de prihană, datoriilor și îndreptare
care ai purtat în pântece pe desăvârșită vieții; căci pe tine,
Cuvântul-Viața, înviază-i pe ajutătoarea mea, te numesc
ZIUA A CINCISPREZECEA 23
sprijin și acoperământ și al Î n brațele tale, cea fără de
viilor, și al morților. prihană, purtând pe Domnul,
Și acum... Cel Ce ține toate în neprihănita
C um voi putea să cânt pe cea palmă, roagă-L, de Dumnezeu
curată eu, cel necurat la suflet și fericită, să fiu izbăvit de mâna
la inimă? Cum cu cuvinte te voi vicleanului balaur, cel ce fără de
lăuda, Curată, eu, cel întinat? rușine sfărâmă smerita mea
Cum a ei icoană, celei pe care se inimă, Împărăteasă a toate, cu
sfiesc a o privi nematerialnicele totul sfântă.
cete, voi cuteza să văd eu, cel
atât de înrăutățit? Pentru aceea, LA LAUDE
milostivă fii, Împărăteasă a Se pun stihirile pe patru,
toate. glasul 1:
Catavasie: Podobie: Al cetelor cerești...
T ot neamul pământesc să salte cu L a icoana purtătoare de
Duhul fiind luminat, și să prăznuiască
firea minților celor fără de trup, lumină a Împărătesei a toate să
cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui venim credincioșii cu sârguință
Dumnezeu și să cânte: Bucură-te, și să sărutăm cu dorire pe
Preafericită Născătoare de ajutătoarea tuturor neamurilor,
Dumnezeu, Curată, pururea întărirea celor neputincioși,
Fecioară. nădejdea celor necăjiți și
bucuria, și mângâierea celor ce
LUMINÂNDA plâng.
Podobie: Femei auziți...
Tu Doamnă, Împărăteasă a
C u dragoste și cu dorire sărut toate, ești mireasă a Tatălui
cu credință și mă închin eu, celui mai dinainte fără de
păcătosul, întru tot neprihănitei început și maică a Fiului celui
și dumnezeieștii tale icoane împreună fără de început, vasul
„Împărăteasa a toate”, de la curăției și cea care ai deschis
care se revarsă, Stăpână, calea vieții, cu adevărat
tămăduiri sufletelor și acoperământul cu totul luminat
trupurilor celor ce te cântă pe care acoperă și încălzește pe cei
tine, Doamnă, Născătoare de credincioși.
Dumnezeu (de două ori).
Slavă... Și acum... asemenea.
Tu singură dintre toate cele
pământești, Împărăteasă a
toate, ești Maica împăratului a
24 LUNA OCTOMBRIE

toate, Născătoare de Dumnezeu, Doxologia Mare. Troparele,


Fecioară; bucură-te, tămădui- Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi.
rea grabnică și izbăvirea celor
neputincioși, desfătarea raiului
celui din Eden și chemarea din
nou a Evei.
C ine va povesti, Fecioară,
minunile tale? Tu singură ești
minunarea cea vestită a
îngerilor, tăria mucenicilor și a
nevoitorilor, lauda preoților, LA LITURGHIE
comoara cea nerăpită a celor Fericirile se pun pe 8: 4 din
săraci: bucură-te, balsam cântarea 3 a din primul canon și 4 din
pentru cei ce pătimesc. cântarea 6 a din al doilea canon.
Slavă... Și acum... Î ntru împărăția Ta când vei veni,
glasul al 5-lea: pomenește-ne pe noi, Doamne, când
vei veni întru împărăția Ta.
S ă salte astăzi cerul de sus și Pe 12
puterile cerești să strige pentru F ericiți cei săraci cu duhul, că a
prea uimitoarele minuni ale acelora este împărăția cerurilor.
Maicii lui Dumnezeu. Căci iată, F ericiți cei ce plâng, că aceia se vor
întru tot cinstita icoană a mângâia.
Împărătesei a toate ca un izvor Pe 10
pururea curgător revarsă celor F ericiți cei blânzi, că aceia vor
credincioși tămăduiri. Ca moșteni pământul.
soarele, în multe chipuri, fulgeră F ericiți cei flămânzi și însetați de
dreptate, că aceia se vor sătura.
harul ei și dă toate tuturor,
Pe 8
îndepărtează degrabă boala cea
F ericiți cei milostivi, că aceia se vor
nimicitoare a cancerului, și milui.
durerile celorlalte necazuri, cu
iubirea sa de maică le ușurează. C ea care ai născut pe Hristos
Pentru aceea, și noi toți Mântuitorul ai scăpat de legile
adunându-ne, să sărutăm cu firești prin nașterea ta cea mai
dorire și să strigăm ei cu presus de minte, Fecioară-
mulțumire: Nu trece cu vederea Maică Stăpână, căci din tine Cel
rugăciunea noastră, a robilor neîncăput a luat ființarea
tăi, ci trimite tuturor mare milă. trupului.
ZIUA A CINCISPREZECEA 25
F ericiți cei curați cu inima, că aceia B ucurați-vă şi vă veseliți, că plata
vor vedea pe Dumnezeu. voastră multă este în ceruri.
Preacinstit pat al lui Solomon, D epărtatu-m-am de toată
înconjurat de șaizeci de dumnezeiasca voie, eu, cel fără
înțelepți, te-ai arătat, Stăpână, de conștiință, și am ajuns prin
întru care Dumnezeu, negrijire, vai mie, la prăpăstiile
întinzându-Se, a luat trup și a cele de lepădat ale răutăților, ci
grăit cu cei muritori. mântuiește-mă, Împărăteasă a
F ericiți făcătorii de pace, că aceia toate.
fiii lui Dumnezeu se vor chema. Slavă...
B iruiescu-se legile firii și se A lergat-am rugător la sfințita
dezleagă hotarele firești prin ta biserică și ca un ticălos
mijlocirea ta cea mai presus de cerșetor cad la tine, Stăpână;
minte, împărăteasă a toate, cu primește lacrimile mele, ca
totul lăudată, căci se dau oarecând Domnul Hristos,
tămăduiri celor ce cu dorire se bănuții văduvei.
apropie de tine. Și acum...
F ericiți cei prigoniți pentru S tinge întru mine, cu rourarea
dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
harului tău, săgețile celui
viclean, cele mișcate fără de
M ai presus de cuvânt ai rânduială, și ziua, și noaptea
născut, Fecioară curată, pe Unul aprinse de vrăjmașul care mă
din Treime, fără schimbare și luptă.
amestecare, Care, acoperind
goliciunea strămoșilor, i-a
îmbrăcat cu dumnezeiasca TROPARUL
Glasul al 4-lea:
podoabă.
Podobie: Degrab ne întâmpină pe
F ericiți veți fi când, din pricina noi...
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
mințind, vor zice tot cuvântul rău Pe cei ce cu dragoste icoana ta
împotriva voastră. o cinstesc, cerând cu evlavie
I ată, tot adâncul răutăților m- dumnezeiescul ei har, mântuie-
a cuprins și roiurile patimilor au ște-i, Stăpână, scăpându-i din
venit asupră-mi cu sălbăticie, necazuri pe cei ce aleargă la tine;
Împărăteasă a toate, de a căror turma ta păzește-o de toată
tiranie și fără de rânduială nevoia, care pururea cere
mișcare izbăvește-mă. ajutorul tău.
26 LUNA OCTOMBRIE

CONDAC, scaun în cinstita ta icoană,


glasul al 8-lea: acoperă de feluri de primejdii
Podobie: Apărătoare Doamnă... turma ta, care laudă măririle
A părătoarei și grabnicei tale tale, Împărăteasă a toate.
Sfârșit și lui Dumnezeu slavă!
ocrotiri, mulțumiri aducem ție
noi, robii tăi, izbăvindu-ne din
nevoi, Născătoare de Dumnezeu. TIPIC
Ci ca ceea ce ne mântuiești din
tot felul de nevoi, Stăpână, De se va întâmpla hramul icoanei
izbăvește-ne din necazurile ce ne „Pantanassa” în duminica Sfinților
împresoară, ca să strigăm ție: Părinți, atunci,
Bucură-te, singură Împărăteasă Sâmbătă seara:
a toate.
LA VECERNIA MICĂ
Apostolul ❖ La “ Doamne, strigat-am...”
Prochimen, Glasul al 3-lea: Stihirile învierii pe 4, Slavă... Și
Mărește, suflete al meu, pre Domnul, și acum... a Icoanei.
s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu ❖ La Stihoavnă: se pune Stihira
Mântuitorul meu. Învierii o dată și Stihoavna Icoanei se
Stih: Că a căutat spre smerenia roabei pune de la Vecernia cea mare, cu
sale, că iată de acum mă vor ferici toate Stihurile ei, Slavă... Și acum... a
neamurile. Icoanei, aceea de la Vecernia cea
Din Epistola către Evrei ..., mică.
(9: l-7): ❖ La tropare: Troparul Învierii,
(caută în 21 Noiembrie). Slavă... Și acum... al Icoanei.

Aliluia, Glasul al 8-lea: LA VECERNIA MARE


Ascultă fiică și vezi... ❖ La “ Doamne, strigat-am...” se pun
Stih: Feței tale se vor ruga... 10 stihiri: punem 3 Stihiri ale
Învierii, apoi 3 ale Icoanei și 4 ale
EVANGHELIA Părinților (cu cea de la Slavă...),
Evanghelia de la Luca: Slavă... a Icoanei, Și acum... a
(10: 38-42; 11: 27-28): Născătoarei glasului.
(caută la 8 Septembrie, la liturghie). ❖ Paremii: 3 ale Icoanei și 3 ale
Părinților.
Mărimurile Împărătesei a toate ❖ La Litie: punem Stihirile Icoanei și
ale Părinților, cele de la Laude, Slavă...
F iind numită scaun al lui a Părinților, Și acum... a Icoanei.
Dumnezeu, cea care șezi pe
ZIUA A CINCISPREZECEA 27
❖ La Stihoavnă: Stihirile Învierii, ❖ Troparele: Troparul Învierii, el
Slavă... aPărinților Și acum... a Icoanei. singur.
❖ La binecuvântarea pâinilor:
Troparul Icoanei (de două ori) și al
Părinților. LA LITURGHIE
❖ La Fericiri: Fericirile glasului pe 4,
LA UTRENIE ale Icoanei de la Cântărea a treia pe 4
❖ La “Dumnezeu este Domnul...” și ale Părinților de la Cântarea a șasea
Troparul Învierii (de două ori), Slavă... tot pe 4.
al Părinților, Și acum... al Icoanei. ❖ Troparele: Troparul Învierii, al
❖ Sedelnele: Învierii cu Stihirile Icoanei și al Părinților. Apoi
Născătoarei. Condacul Învierii, Slavă... al
❖ Polieleu: „Cuvânt bun”. Părinților, Și acum... al Icoanei.
❖ Mărimuri: ale Icoanei. ❖ Apostolul și Evanghelia: 1. ale
Duminicii; 2. ale Icoanei Născătoarei
❖ Binecuvântările Învierii de Dumnezeu, 3. ale Părinților.
❖ Ipacoiul glasului și toate Sedelnele
Icoanei.
❖ Antifoanele și Prochimenul glasului.
❖ Evanghelia: Învierii.
❖ Învierea lui Hristos... și Psalmul 50.
❖ Canoanele: al Învierii, al Icoanei și al
Sfinților Părinților.
❖ Catavasie: ale Bunei-Vestiri:
Deschide-voi gura mea ...,
❖ După cântarea a III-a: Condacul și
Icosul Învierii și al Părinților.
❖ Sedealna: Sedealna Părinților,
Slavă... Și acum... a Icoanei.
❖ După Cântarea a VI-a: Condacul
și Icosul Icoanei, și Sinaxarul.
❖ La Cântarea a noua, cântăm: Ceea ce
ești mai cinstită...;
❖ Luminânda: Învierii, Slavă... a
Părinților Și acum... a Icoanei.
❖ La Laude: punem 4 Stihiri ale
Învierii și 4 ale Icoanei, Slavă... a
Părinților, Și acum... Preabinecuvântată
ești...,
❖ Doxologia cea mare.

S-ar putea să vă placă și