Sunteți pe pagina 1din 5

Comisia pentru Situa(ii Excep(ionale a Republicii Moldova

DISPOZITIA
nr.43 din 19 octombie2022

ln conformitate cu art. 22 dinLegea nr. 21212004 privind regimul stlrii de


urgentd, de asediu gi de rdzboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
rc. 132-137, art. 696), cu modificdrile ulterioare, art. 2 din HotdrArea Parlamentului
nr. 4112022 privind declararea stdrii de urgenle (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, rc. 522, art.63'), cu modificdrile ulterioare, HotErdrea Parlamentului
nr. 10512022 privind prelungirea stdrii de urgenlA (Monitorul Oficial al Republicii
Moldovq 2022, nr. 119, art.2l6t), Hotirdrea Parlamentului nr. 16312022 privind
prelungirea stdrii de urgentd (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,
nr. 186,art.352'),HotdrdreaParlamentuluinr.245l2022privindprelungireast6riide
urgenfi (Monitorul Ohcial al Republicii Moldova,2022,nr.245,art.472),Hotdrdrea
Parlamentului rv.27812022 privind prelungirea stirii de urgenfi (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2022, nr. 307, art. 60a) qi pct. 6-9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situafii Excep{ionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotdr6rea
Guvemului w. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-
l5l, art. 1387), cu modificdrile ulterioare, Comisia pentru Situalii Exceplionale a
Republicii Moldova

DISPUNE:

f. in
vederea asigurdrii condiliilor necesare pentru continuarea furnizdrii
gazelor naturale cihe SA ,,Moldovagaz":
f.l. Prin derogare de la art. 6l din Legea finanlelor publice gi
responsabilitilii bugetar-fiscale nr. 181/2014, se modificdLegea bugetului de stat
pentru anul 2022 nr.205/2021 in scopul alocdrii mijloacelor hnanciare in sum6 de
pdnd la I 050 mil. lei pentru majorarea capitalului social al SA,,Energocom', din
contul modific6rii soldurilor de mijloace bdnegti la conturile bugetului de stat.
1.2. La solicitarea Agenliei Propriet6tii publice, Ministerul Finanfelor va
asigura transferul imediat al mijloacelor financiare mentionate la subpct. l.lin
contul bancar al SA ,,Energocom".
1.3. Prin derogare de la Legea nr. rl34lr997 privind societdlile pe acliuni,
Legea nr. 19211998 privind comisia Nafionald a pie{ei Financiare, Legea nr.
22012007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice gi a intreprinzitorilo.
individuali, SA ,,Energocom" va depune la comisia Nafionald a pielei Financiare
actele privind emisiunea suplimentard de acliuni doar in scop de notificare 9i
efectuare a inscrierilor corespunzetoare in Registrul emiten{ilor de valori mobiliare.
1.4. Comisia Nalionali a PieJei Financiare va efectua inscrierile
corespunzdtoare emisiunii de actiuni ale SA ,,Energocom" in Registrul emitentilor
de valori mobiliare prin derogare de la legislatia apticabili gi, respectiv, va emite
hotlrArea corespunzdtoare fErd perceperea taxelor gi ple[lor aferente.
1.5. Prin derogare de la art. 45 alin. (1) li (2) din Legea nr.23412016 cu
privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, SA ,,Depozitarul Central
Unic al Valorilor Mobiliare" nu va percepe comisioanele stabilite conform cadrului
normativ pentru inregistrarea valorilor mobiliare in cadrul emisiunii suplimentare de
acfiuni ale SA ,,Energocom".
1.6. Mijloacele bdneqti destinate majordrii capitalului social al SA
,,Energocom" pot fi utilizate pAna la inregistrarea modificdrilor in statutul societAtii
gi in Registrul de stat al persoanelor juridice.
1.7, Prin derogare de la Legea nr. 113411997 privind socieElile pe acliuni
gi actele de constituire ale entitdllor vizate, SA ,,Energocom" va incheia un contract
de imprumut cu SA ,,Moldovagaz" fdri, aprobarea prealabild a consiliilor Ei./sau a
adundrilor generale ale acestora, prin care va acorda SA ,,Moldovagaz" un imprumut
in urmdtoarele condilii obligatorii:
1.7.1. suma gi destinalia imprumutului: 1 050 milioane lei moldovenegti
(l\DL), pentru achitarea gazelor naturale;
1.7.2. debursarea integrald a sumei imprumutului: 20 octombrie 2022,, dupEt
semnarea contractelor de imprumut gi de gaj;
1.7.3. data scadentl a imprumutului; l mai2023;
1.7.4. dobdnda: egal6 cu rata de bazd a Bancii Nalionale a Moldovei;
1.7.5. garan{ia reald pentru restituirea imprumutului gi plata dobdnzii: gajarea,
in temeiul unui contract de gaj, in favoarea SA ,,Energocom" (a) a pa4ii sociale de
100% delinute de SA ,,Moldovagaz" in capitalul social al SRL ,,Moldovatransgaz"
$i (b) totalitatea activelor mobiliare care fac parte din releaua de transport a gazelor
naturale (reJelele de transpoft, echipamentul, instalaJiile gi alte mijloace fixe
aferente) care, la data de 19 octombrie 2022, erau transmise in gestiune economicd
citre SRL,,Moldovatransgaz" de cdhe SA,,Mol dovagaz" ;
1.7.6. contractele de imprumut gi de gaj urmeazi a fi semnate de cdtre SA
,,Energocom" Ei SA,,Moldovagaz" in data emiterii prezentei dispozi{ii gi vor intra
in vigoare imediat;
1.7.7. se interzice SRL ,,Moldov atransgaz" gi SA ,,Moldovagaz" instriinarea
sau grevarea sub orice foimd a bunurilor prev[zute la subpct. 1.7.5, precum Ei
transmiterea sau retragerea in/din folosin{i a acestora pAnI la stingerea completd a
datoriei sau pdni la fnalizarea valorificdrii gajului prevdzut la subpct. 1.7.5.
1.8. Cu exceplia constituirii gi exercitdrii gajului menlionat la subpct. 1.7.5.,
bunurile mentionate la subpct. 1.7.5. se declard bunuri inalienabile qi insesizabile
pdni la stingerea completh a datoriei garantate prin gajul men[ionat la subpct. 1.7.5
sau, dupd caz, pind la ltnalizarea exercitdrii gajului respectiv.

2. in
vederea acorderii sporului de compensare pentru munca prestate in
condilii de risc sporit pentru sinltate pentru perioada 08 august - 06 octombtiez0zz,
personalului antrenat direct in procesul de gestionare a fluxului migrational gi de
refugiali gi asigurarea ordinii gi securitAlii publice conexe acestuia, personalului
trecut la un regim special de activitate, se alocd Ministerului Afacerilor Inteme, din
fondul de intervenlie al Guvernului, mijloace financiare in sumS de 86,8 mil.lei.

3. Capitolul ,,Termoelectrica" din tabelul din anexa la Dispozilia nr. 30 din l3


iulie 2022 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale se completeazi cu urm[toarele
pozilii, pentru a fi conectate pdnd la data de 30 noiembrie 2022:

,l 3 Chiginiu Centrul de zi ;i str. Grenoble, o rs nu CT


activitAti "Staft" t6315 proprie

14. Chigindu Academia de str. B. Bodoni,6l 4,9 nu CT


Studii Economice proprie
din Moldova

15. Chigindu Universitatea de str. A. Doga, 22 nu CT


Educalie Fizicd gi proprie
Sport 2 5

t6. Chipinlu I.S. Sanatoriul str. zelinski. l5 1,2 nu CT


Preventoriu de proprie
bazd S.P.B
"Constructorul"

t7. Chigindu AgenIia NationalS gos. Hincepti.38A 0,14 nu CT


de Asigurare a proprie
Calitalii in
Educafie qi
Cercetare

1E. Chiqiniu Serviciul Vamal al str. 0,35 nu CT


RM (aparatul N.Starostenco, 30 proprie
central)

19. Chiginlu AGEPI A. Doga. Z4ll


s1:,. 0,l5 nu CT
sec.2 proprie

20 Chiqinlu Centrul Na{ional str. Maria 0,065 nu CT


de Expertize Cibotari, 2 proprie
Judiciare de pe
ldngtr Ministerul
Justifiei

2t Chigintru Curtea de apel str. Teilor, 4 0,l4 nu CT


Chigindu proprie

)) Chigindu Centrul Na;ional bd. $tefan cel 2,05 nu CT


Anticorup{ie Mare, 198 proprie

23 Chiqinlu Confederagia str. 3l August, 0,4 nu CT


Nalionald a 129 proprie
Sindicatelor

24 Chiginf,u Centrul municipal str. Cuza-Vodd, 0,9 nu CT


de plasament gi 29/4 proprie
reabilitare a
copiilor cu v6rstd
fragedtr
25. Chiqiniu iM "Asocialia de str. Puqkin, 62 0,04 nu CT
gospodiri re a proprie
spatiilor verzi"

26 Chigintru IM Regia str. 27 Martie 3 3 nu CT


"Autosalubritate" 19r8, t4 proprie"

4. Dispozifiile Comisiei pentru Situatii Exceplionale a Republicii Moldova


sunt obligatorii gi executorii pentru conduc6torii autorit{ilor administraliei publice
centrale gi locale, ai agenlilor economici, ai institufiilor publice, precum $i pentru
cetifeni gi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

5. Prezenta dispozilie intrd in vigoare din momentul emiterii qi se public6 pe


pagina web oficiald a Guvemului.

Prim-ministru,
Preqedinte al C Natalia GAVRILITA

S-ar putea să vă placă și