Sunteți pe pagina 1din 6

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VINTILĂ BRĂTIANU”
Ştefăneşti, Str. Coasta Câmpului nr. 42, 117715;
Tel/fax: (+4)0248266700; email: vintilabratianu2015@gmail.com

Nr.
Disciplina: EDUCAȚIE PLASTICĂ
Programă școlară aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017
Clase: a VIII-a A, B, C, D
Nr. ore săptămănă: 1 oră
Nivel clasă: GIMNAZIU Aprobat,
Profesor: MICAN Director,
Prof.

Avizat,
Responsabil curriculum,
Prof.

Planificare calendaristică anuală


Anul școlar 2022-2023

Modulul I - 7 săptămâni – 5 septembrie – 21 octombrie 2022


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
Unitatea 1 1.2 Analizarea valențelor expresive ale
limbajului plastic în compoziții diverse; Lecția 1. Despre desen și culoare.
1.
Puncte de vedere 2.1 Punerea în valoare a caracteristicilor Perspectiva. 1 S1
(recapitulare) instrumentelor și a potențialului expresiv al Studiu peisaj și natura statică.
2.
tehnicilor aplicate, în contexte diferite; Lecția 2. Compoziția. Compoziția 2 S2
2.2 Valorizarea, în contexte variate, a plastică. Compoziția decorativă. S3
caracteristicilor expresive ale limbajului
plastic și decorativ în compoziții și în
mediul înconjurător ;
3.1 Explorarea unor modalități alternative
de exprimare a ideilor, sentimentelor și
1
mesajelor în diferite domenii artistice.
1.2 Analizarea valențelor expresive ale Lecția 1. Elemente de perspectivă.
limbajului plastic în compoziții diverse; Reprezentarea în perspectivă a S4
1. 2
2.2 Valorizarea, în contexte variate, a punctului, a dreptei și a figurilor S5
caracteristicilor expresive ale limbajului geometrice.
plastic și decorativ în compoziții și în
Unitatea 2
mediul înconjurător;
3.1 Explorarea unor modalități alternative
Arhitecturi Lecția 2. Lecția 2. Reprezentarea în
de exprimare a ideilor, sentimentelor și
2. perspectivă a corpurilor geometrice. 2 S6
mesajelor în diferite domenii artistice; Vacanța de
S7 toamnă
3.2 Implicarea în organizarea unor
evenimente ce pun în evidență produse 24-30.10.2022
artistice creative bazate pe teme plastice.

Modulul al II-lea – 8 săptămâni – 1 noiembrie – 22 decembrie 2022


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
Crt Unități de învățare alocat
.
3. 1.2 Analizarea valențelor expresive ale 2 S8
Unitatea 2 limbajului plastic în compoziții diverse; Lecția 3. Noțiuni de design S9
2.2 Valorizarea, în contexte variate, a 3.1 Design de produs
Arhitecturi caracteristicilor expresive ale limbajului 3.2 Design ambiental
plastic și decorativ în compoziții și în 3.3 Design-ul grafic
mediul înconjurător;
4. 3.1 Explorarea unor modalități alternative 2 S10
de exprimare a ideilor, sentimentelor și S11
mesajelor în diferite domenii artistice; Lecția 4. Afișul de promovare
3.2 Implicarea în organizarea unor
evenimente ce pun în evidență produse
artistice creative bazate pe teme plastice.
1. 1.1 Contextualizarea unui mesaj artistic Lecția 1. Reprezentarea grafică și S12
Unitatea 3 receptat; cromatică. 1
1.2 Analizarea valențelor expresive ale
2. Lecția 2. Compoziția decorativă pe 1 S13
Conexiuni limbajului plastic în compoziții diverse;
2.1 Punerea în valoare a caracteristicilor baza modificării succesive a spațiului
instrumentelor și a potențialului expresiv al în cadrul unei liniaturi inițiale.
3. tehnicilor aplicate, în contexte diferite; Lecția 3. Construcții tridimensionale. 1 S14

2
4. Lecția 4. Fotografierea. Aparatul de 1 S15 Vacanța de
iarnă
fotografiat. 23.12.2022-
Modelarea computerizată 8.01.2023

Modulul al III-lea - 5 săptămâni – 9 ianuarie – 10 februarie 2023


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
1. 1.2 Analizarea valențelor expresive ale Lecția 1. Studiul după natură. 3 S16
limbajului plastic în compoziții diverse; 1.1 Natura statică în creion S17
Unitatea 4 2.1 Punerea în valoare a caracteristicilor 1.2 Natura statică în culoare S18
2. instrumentelor și a potențialului expresiv al
Natura. tehnicilor aplicate, în contexte diferite; 2 S19
2.2 Valorizarea, în contexte variate, a S20
caracteristicilor expresive ale limbajului Lecția 2. Modularea luminii pe
plastic și decorativ în compoziții și în volum.
mediul înconjurător; Vacanța de
3.2 Implicarea în organizarea unor schi
evenimente ce pun în evidență produse 13-19.02.2023
artistice creative bazate pe teme plastice.

Modulul al IV-lea-7 săptămâni/ 6 săptămâni de carte – 20 februarie – 6 aprilie 2023


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
3. 2.2 Valorizarea, în contexte variate, a
Unitatea 4 caracteristicilor expresive ale limbajului 3 S21
plastic și decorativ în compoziții și în S22
Lecția 3. Textură și materialitate
Natura. mediul înconjurător; S23
3.2 Implicarea în organizarea unor
evenimente ce pun în evidență produse
artistice creative bazate pe teme plastice.
1 1.2 Analizarea valențelor expresive ale 2 * S24 * Săptămâna
limbajului plastic în compoziții diverse; 2.1 Lecția 1. Proporțiile corpului uman S25 verde
Unitatea 5 Punerea în valoare a caracteristicilor 13-19.03.2023
2 instrumentelor și a potențialului expresiv al Lecția 2. Expresivitatea corpului și a 2 S26
Omul. tehnicilor aplicate, în contexte diferite; figurii umane S27 Vacanța de
2.2 Valorizarea, în contexte variate, a primăvară
caracteristicilor expresive ale limbajului 7-18.04.2023
plastic și decorativ în compoziții și în
3
mediul înconjurător;
3.1 Explorarea unor modalități alternative
de exprimare a ideilor, sentimentelor și
mesajelor în diferite domenii artistice.

Modulul al V-lea - 8 săptămâni/ 7 săptămâni de carte – 19 aprilie – 9 iunie 2023


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
3. 2.2 Valorizarea, în contexte variate, a S28
Unitatea 5 caracteristicilor expresive ale limbajului 3 S29
plastic și decorativ în compoziții și în Lecția 3. Compoziții figurative cu S30
Omul. mediul înconjurător; personaje.
3.1 Explorarea unor modalități alternative .
de exprimare a ideilor, sentimentelor și
mesajelor în diferite domenii artistice.
1. Unitatea 6 1.1 Contextualizarea unui mesaj artistic Lecția 1. Caracteristici și obiective 1 S31
receptat ale artei contemporane
2. Direcții de 1.2 Analizarea valențelor expresive ale Lecția 2. Stiluri și curente: Arta 3 *S32 *Școala Altfel
manifestare în limbajului plastic în compoziții diverse; informală, Pop art. Op art. Graffiti S33 15-21.05.2023
artele vizuale 3.1 Explorarea unor modalități alternative art, Arta conceptuală. Noul realism. S34
contemporane de exprimare a ideilor, sentimentelor și Arte povera. Video-art. Performance.
3. mesajelor în diferite domenii artistice. Lecția 3. Arhitectura contemporană. 1 S35

Competenţe generale:
Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina Educație plastică pentru clasele a V-a — a VIII-a, aprobată prin ordinul Ministerului
Educației Naționale nr. 3393/2017:

Competenţe specifice:
1. Receptarea cu interes, sensibilitate și spirit critic a unui mesaj artistic;
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor plastice;
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate.
Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu interes, sensibilitate și spirit critic a unui mesaj artistic:
1.1 Contextualizarea unui mesaj artistic receptat.
- observarea părților componente ale unui ansamblu de vestimentație
- identificarea corespondențelor dintre destinația unui spațiu ambiental și elementele care îl compun;
– observarea modului în care dominantele formelor determină organizarea spațiului compozițional;
4
1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse;
– identificarea rolului perspectivei în sugerarea spațialității și volumetriei;
– argumentarea legăturii între mesajul transmis și mijloacele folosite în diferite lucrări de artă;
– identificarea modului în care este sugerat spațiul (de exemplu, în pictură și literatură);
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor plastice:
2.1. Punerea în valoare a caracteristicilor instrumentelor și a potențialului expresiv al tehnicilor aplicate, în contexte diferite.
- schițarea de peisaje în care să se sugereze adâncimea, prin deformarea perspectivei (micșorarea treptată a formelor);
– realizarea unei compoziții decorative pe baza modificării succesive a spațiului în cadrul unei liniaturi inițiale folosind tehnica colajului (motiv
decorativ, imprimeu textil);
2.2. Valorizarea, în contexte variate, a caracteristicilor expresive ale limbajului plastic și decorativ în compoziții și în mediul înconjurător.
– realizarea de compoziții decorative cu figuri geometrice plane sau spațiale sau cu forme și structuri naturale;
– schițarea unor afișe pe diferite teme utilizând instrumente și tehnici variate;
– realizarea unui portret după model;
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate:
3.1. Explorarea unor modalități alternative de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor în diferite domenii artistice.
– realizarea de compoziții tematice urmărind armonii cromatice;
– exerciții de compunere a unui spațiu funcțional, în funcție de preferințele personale pe baza expresivității formelor și culorilor;
– identificarea raporturilor dintre caracteristicele motivului și mijloacele plastice folosite (de exemplu, analizarea unui afiș de spectacol, a unei coperte
de carte, a unui ambalaj din carton al unui parfum, o siglă a unei firme de produse de panificație etc.);
– descrieri ale unor piese de mobilier, precum și a elementelor de decor ce pot întregi ansamblul;
3.2. Implicarea în organizarea unor evenimente ce pun în evidență produse artistice creative bazate pe teme plastice.
– pregătirea unor expoziții în spațiile școlare;
– promovarea unui concurs/ eveniment la nivelul școlii/ comunității.
CONŢINUTURI:
1. Limbajul plastic: Elemente de perspectivă: - reprezentarea punctului, a dreptei, a figurilor şi a corpurilor geometrice în perspectivă.
2. Noţiuni generale de design: design grafic, design de produs, design Ambiental;
3. Tehnici specifice artelor plastice: Reprezentare grafică și cromatică, construcții tridimensionale, modelaj, modelare computerizată, fotografiere;
4. Compoziția plastică: Studiul după natură, creion şi culoare: natură statică (continuare). Modularea luminii pe volum. Textură si materialitate.
Expresivitatea corpului și figurii umane (compoziții figurative cu personaje). Proporțiile corpului uman. Compoziţia decorativă;
5. Proiecte și evenimente: Afiș de promovare.

5
Întocmit,
Profesor,

S-ar putea să vă placă și