Sunteți pe pagina 1din 10

PSIHOLOGIE SOCIALĂ

SILVIA VRABIE
(Republica Moldova)

CARACTERISTICILE SOCIAL-PSIHOLOGICE
ALE COPIILOR CU AUTISM
Rezumat. Autismul este una dintre tulburările de comportament cu o incidenţă din ce în ce mai mare, dar cauzele exacte
nu au fost elucidate, iar metodele de recuperare sunt subiect de controversă în lumea știinţifică. În acest articol am încercat
să descriu caracteristicile relaţiilor social psihologice a copiilor cu autism și specificul Analizei Comportamentale Aplicate,
iar prin intermediul experimentului am reprezentat rezultatele utilizării metodei Analizei Comportamentale Aplicate în
recuperarea copiilor cu autism.

Cuvinte-cheie: autism, analiza comportamentală aplicată, recuperare.

Autismul este o tulburare gravă a proceselor nor- nice care stau la baza sindromului: incapacitatea de a
male de dezvoltare care apar în primii doi ani de viaţă. realiza și dezvolta relaţii sociale reale, izolarea și deta-
Afectează limbajul, jocul, cogniţia, dezvoltarea socială șarea de lumea înconjurătoare [2, p. 2].
și abilităţile de adaptare, provocând întârzieri din ce în Treptat, pornind de la Kanner, mulţi alţi cercetători
ce mai mari faţă de copiii de aceeași vârstă. și autori au început să abordeze problema și să apro-
Autismul e mai frecvent decât: Sindromul Down, fundeze studiul autismului și modalităţile terapeutice
diabetul la copii, SIDA și toate formele de cancer la ale acestuia [11, p. 2].
copii – luate împreună. Totodată este și maladia cu Contribuţii importante în aprofundarea cunoștin-
rata cea mai rapidă de creștere. Tulburarea apare în ţelor privind autismul au fost aduse de:
aceeași măsură în familii aparţinând tuturor culturi- Hans Asperger (1944) – a lucrat în Australia și a
lor, claselor și condiţiilor sociale, indiferent de nivelul publicat „Autistic Psychopathology in Childhood”
de instruire al părinţilor. Astfel, în 1970 se nășteau („Psihopatologia autistă în copilărie”) în 1944,
2-4 copii la 10 000 nașteri, iar în 2007 – 1 copil la 150 apărută cu un an mai târziu decât lucrarea lui Kanner.
(în Statele Unite ale Americii fiecare al 80-lea băiat Bernard Rimland (1965) – este un cercetător și un
este afectat) și 1 – la 54 (Marea Britanie). Băieţii sunt
părinte care s-a preocupat de studiul cauzelor autis-
afectaţi de 4 ori mai frecvent decât fetele, raportul fiind
mului, așteptându-se să găsească cauze de ordin
de 4:1. În medie (în lume): 1 din 150 copii sunt afec-
psihologic, însă a ajuns la concluzia că sunt cauze
taţi de autism, 1 din fiecare 94 băieţi era diagnosticat
biologice.
cu autism, fiecare 20 minute – un caz nou de autism,
Bruno Bettelheime (1938) – este un psihanalist
67 copii pe zi sunt diagnosticaţi cu autism [1]. Anual în
Republica Moldova se nasc aproximativ 40.000 copii, freudian care a scris o serie de topice privind autismul,
respectiv – 240-280 copii/anual sunt potenţialii copii din care ar rezulta cauze psihiatrice ale sindromului.
cu sindromul autist. Mikhael Rutter (1970) – este un cercetător care s-a
În realitate numărul acestora este mult mai mare și preocupat de autism în anii 1970 și care încă este
în continuă creștere (mulţi părinţi nu-și înregistrează implicat în studiul acestuia, dar nu mai este intere-
copiii la evidenţă în instituţiile spitalicești specializate sat de alte subiecte.
(la moment – Spitalul de Psihiatrie). Deci, practic, nu Rosemary Crossley (1984) – este prima cercetătoa-
există statistici oficiale ce ar estima corect incidenţa re care a încercat studierea facilitării comunicarea
afecţiunii în Republica Moldova. cu copiii autiști.
Ca patologie aparte, autismul a fost identificat în Douglas Biklen (1973) – a adus facilitarea comuni-
1943. Leo Kanner a fost primul care a descris tabloul cării cu copiii autiști în SUA, în baza lucrării lui
clinic, studiind un grup de 11 copii, și l-a numit „au- R. Crossley [6, p. 78]. Dintre toţi acești autori ne vom
tism infantil precoce”. El a determinat trei criterii cli- preocupa în special de ultimul enumerat mai sus, și

56 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016


Silvia Vrabie. Caracteristicile social-psihologice ale copiilor cu autism

anume de O. Ivar Lovaas, care a scris nenumărate termen a fost introdus pentru prima oară în psihiatrie
lucrări valoroase pentru înţelegerea autismului și în anul 1911 de către E. Bleuler în lucrarea sa „Grupa
abordarea de metode terapeutice. El și colaboratorii schizofrenicilor”. Autismul este cât se poate de real și
săi a iniţiat o metodă terapeutică după nenumărate se poate lovi pe oricine fără milă, neţinând cont de ne-
cercetări realizate pe mai mulţi copii autiști, alături vinovăţia copilului, de rasă, de vârstă sau alte criterii.
de alţi cercetători, care și-a dovedit eficienţa. Leo Kanner elimina orice confuzie cu schizofrenia,
În decursul timpului, mai mulţi autori au încercat adultă sau infantilă, subliniind că niciodată nu a exis-
să găsească o definiţie cât mai complexă a autismului. tat la acești copii o relaţie iniţială după care să fi avut
La începutul secolului, E. Bleuler a folosit termenul de loc retragerea: „Există de la început o extremă soli-
autism pentru dereglări secundare de natură psihoge- tudine autistică, solitudine care, ori de câte ori este
netică pe care le raportează la o categorie definitorie de posibil, dispreţuiești, ignori, exclude tot ce vine spre
tulburări primare. Acestea din urmă sunt prezente în copil din exterior” (L. Kanner) [1, p. 289].
forme diferite și în autism și se concretizează în dere- Rămâne semnificativă contribuţia lui L. Kanner,
glări ale asociaţiilor de idei, întreruperea fluxului idea- care a făcut posibilă departajarea tranșantă a unui sin-
tiv, în dereglări de limbaj și folosirea stereotipiilor, în drom caracteristic de autism de toate celelalte forme
afirmarea stărilor de excitabilitate ce alternează cu cele de handicapuri și mai cu seamă de formele de subnor-
de depresie, în dereglări neuro-vegetative secondate de malitate și psihoză cu care se confundă mai des. Unele
halucinaţii în plan psihic. Din categoria celor secun- manifestări asemănătoare sindromului autist se pot
dare și care pot deveni predominante în autism sunt găsi și în cazul psihozelor; deficienţei de intelect pro-
evidenţiate toate dereglările ce ţin de evoluţia princi- funde, ale unor handicapuri de auz, pe fond de deficit
palelor funcţii psihice și de personalitate [9, p. 436 ]. mental ale unor deficite cerebrale – de tip dizartic sau
Deși au fost făcute progrese în explicarea autismu- de tip alalic – și ale handicapurilor asociate. Pe baza
lui se menţin frecvente confuzii și substituiri cu alte observaţiilor efectuate, Kanner evidenţiază o serie de
sindroame care la rândul lor, sunt prea puţin delimita- trăsături caracteristice, printre care mai importante
te în teorie și practică, dar prezintă unele manifestări le-a considerat pe cele legate de incapacitatea de a ad-
asemănătoare sau chiar comune cu cele de autism. Ast- opta o poziţie normală în timpul luării în braţe, chiar
fel termenii de „psihoză infantilă”, „encefalopatie in- din perioada de sugar, incapacitatea de comunicare
fantilă”, „tulburări emoţionale grave”, „fond sechelar verbală, o exacerbare a memoriei mecanice, incapaci-
encefalopat prin dismaturitate”, „copii fără contact” tatea utilizării conceptelor abstracte, teamă și emoţii
ș.a. se referă la o arie amplă de fenomene, dar nu aco- exagerate în situaţii nesemnificative pentru efecte de
peră starea concretă de autism ca entitate distinctă și acest gen, incapacitatea imaginativă și activităţi ludi-
reală pentru o serie de cazuri date [4, p. 94]. ce, producerea întârziată a unor manifestări ecolalice,
L.P. Kaplan (2000) definește sindromul autist ca crearea impresiei de dezvoltare fizică și intelectuală
„o afectare permanentă a capacităţii de relaţionare so- normală, izolarea și retragerea în sine, atașament ne-
cială, printr-o deviere a comunicării și patternuri com- motivat faţă de obiecte nesemnificative ș.a. [9, p. 435].
portamentale restrictive, stereotipe”. Simptomele autismului sunt, de obicei, observate
M. Graham (1999) afirmă că „Autismul infantil mai întâi de către părinţi sau de alte persoane în primii
se caracterizează prin debutul precoce (înainte de 3 ani) 2-3 ani de viaţă a copilului. Deși autismul este prezent
a unor tulburări sau devieri care interesează cel puţin de la naștere (e congenital) semnele acestei tulburări
3 domenii de dezvoltare: inabilitatea de a iniţia și dezvolta pot fi dificil de identificat sau de diagnosticat în timpul
relaţii sociale, de a exprima interes și emoţii; incapacita- copilăriei timpurii [8, p. 96].
tea de a folosi limbajul și comunicarea (verbal sau nonver- Copilul, de apartenenţă normală la naștere, este fie
bal); prezenţa unui comportament stereotip, incluzând de o mare vitalitate, fie apatic și plângăreţ. Către luna a
comportamental restrictiv și repetitiv” [8, p. 56]. patra sau a opta de viaţă, se remarcă mișcările obișnuite
Termenul de autism, etimologic provine din gre- atunci când sunt luaţi în braţe. Acţiunile motorii se des-
cescul „atos” care înseamnă „pentru sine însuși”. Acest fășoară pe un fundal de apatie și dezinteres faţă de cei-

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016 57


PSIHOLOGIE SOCIALĂ

lalţi, tendinţa de izolare sau refugiul în jocuri ritualizate. manifestă și deficienţe de capacităţi care conduc la în-
Această categorie de copii manifestă un tip particular de ţelegerea principiului reciprocităţii. De exemplu, ei mai
comportament faţă de obiecte și faţă de oameni. Ei lasă rar manifestă atenţie reciprocă, se implică în stabilirea
impresia că trăiesc într-o lume de obiecte pe care le uti- referinţelor sociale sau imită comportamentul nou al
lizează într-un fel stereotip. Faţă de celelalte persoane nu adulţilor, comparativ cu alţi copii. Mai mult ca atât, ei
manifestă nici un interes, nu comunică cu acestea, rela- sunt relativ indiferenţi faţă de privirea intensă a inter-
ţiile stabilite uneori sunt fragmentare. Nu manifestă nici locutorului, care oferă indici despre faptul ce gândește
un fel de reacţie la dispariţia părinţilor sau a celorlalte vorbitorul. În loc de aceasta, copii autiști adeseori pre-
persoane care-i îngrijesc. Nu participă la jocurile colec- supun că nivelul verbal al adultului se referă la ceea ce îi
tive. Acești copii păstrează aceleași tipuri de situaţii sau interesează pe ei – aceasta poate fi motivul pentru care
de desfășurare a acţiunilor cu care sunt obișnuiţi. Ei ma- ei folosesc multe expresii fără sens. Adesea părinţii devin
nifestă un refuz categoric la schimbarea îmbrăcămintei, îngrijoraţi atunci când copilul lor nu vrea să fie ţinut în
utilizarea acelorași obiecte. Deși, în general sunt docili și braţe, când nu pare să fie interesat de anumite jocuri și
aparent ușor de dirijat, ei nu pot fi scoși din pasivitate, când nu începe să vorbească.
din ritualul unei activităţi monotone și stereotipe care-i De asemenea, părinţii sunt nedumeriţi în legătură
caracterizează. În felul acesta ei dau impresia că nu au cu capacitatea copilului de a auzi. Adeseori, pare că un
nici un contact direct cu realitatea care-i înconjoară. La copil cu autism nu aude; în alte momente, totuși, pare
sugari, autismul se manifestă prin îndepărtarea acestora că el aude la distanţă zgomote de fond, cum ar fi șuierul
de persoana care îi îngrijește, pentru evitarea contactu- unui tren.
lui fizic, și prin lipsa anticipării momentului în care ur- Iată câteva dintre diferenţele comportamentale din-
mează să fie luaţi în braţe [3, p. 38]. tre bebeluși care prezintă autism și cei normali, pre-
Deja în cel de-al doilea an de viaţă, copiii autiști zentate în Tabelul 1 [4, p. 23-24].

Tabelul. 1. Diferenţe comportamentale dintre bebelușii care prezintă autism și cei normali

Copii cu autism Copii normali


COMUNICARE

Evită contactul vizual; Studiază faţa mamei;


Par surzi; Sunt ușor de stimulat prin sunete;
Încep dezvoltarea limbajului, apoi, brusc, se opresc din Își dezvoltă vocabularul și competenţele gramaticale
vorbit. progresiv.

RELAŢII SOCIALE

Se comportă ca și cum nu ar fi conștienţi de venirea sau Plâng când mama părăsește camera și sunt anxioși în
de plecarea persoanelor din jur; prezenţa străinilor;
Atacă și rănesc fizic pe cei din jur fără provocare; Devin supăraţi când le este foame sau sunt frustraţi;
Inaccesibili, ca și cum ar trăi într-o cochilie. Recunosc feţele familiale și zâmbesc.

EXPLORAREA MEDIULUI

Rămân fixaţi pe un singur obiect sau activitate; Se deplasează de la un obiect la altul sau de la o
Practică activităţii stranii, cum ar fi legănatul sau activitate spre altele;
lovitul palmelor; Își utilizează conștient propriul corp pentru a atinge și
Sunt interesaţi de proprietăţile senzoriale ale jucăriilor a obţine obiecte;
(le ling, le miros); Explorează și se joacă cu jucăriile;
Nu manifestă sensibilitate la arsuri sau răni și
realizează acţiuni de automutilare; Caută plăcerea și evită durerea.
Absenţa jocului simbolic.

58 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016


Silvia Vrabie. Caracteristicile social-psihologice ale copiilor cu autism

Deci autismul este o tulburare de dezvoltare de ori- Sintetizând datele prezentate anterior, putem re-
gine neurobiologică și este considerată drept una din- marca că o persoană cu autism poate manifesta unul
tre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copi- din următoarele comportamente, în diverse combi-
lăriei. Autismul este tulburarea „centrală” din cadrul naţii și de diferite grade. Acestea sunt prezentate în
unui întreg spectru de tulburări de dezvoltare, cunos- Figura 1 [7, p. 57].
cut sub numele de spectrul tulburărilor autismului sau Tot în acest context analizând comportamentele in-
de tulburări pervazive de dezvoltare, termenul „oficial” adecvate/problemă manifestate de copii cu autism, cât
folosit în sistemele internaţionale de clasificare. Aceste și de tipul interacţiunilor sociale, Lorna Wing (1996) a
tulburări prezintă o largă varietate de manifestări cli- delimitat 4 subgrupe de persoane cu autism în funcţie de
nice, presupuse a fi rezultatul unor disfuncţionalităţi criteriile menţionate anterior:
de dezvoltare multifactoriale ale sistemului nervos  grupul celor „distanţi” ('aloof'), forma severă de
central sau genetice [2, p. 9]. autism, unde indivizii nu iniţiază și nici nu reacţio-
Autismul este un handicap psihic care frânează dez- nează la interacţiunea socială, deși unii acceptă și se
voltarea. Copilul devine cu greu autonom. Inteligenţa bucură de anumite forme de contact fizic. Unii copii
nu este atinsă, doar că se poate servi de ea din cauza sunt atașaţi la nivel fizic de adulţi, dar sunt indife-
închiderii sale faţă de lumea exterioară. Poate deveni renţi la copiii de aceeași vârstă.
competent în domeniile în care este dotat. Crește di- grupul celor „pasivi” ('passive'), forma mai puţin
zarmonic, unele sectoare ale personalităţii sale rămâ- severă, în care indivizii răspund la interacţiunea so-
nând foarte puţin dezvoltate, în timp ce altele depășesc cială, însă nu iniţiază contacte sociale;
adesea normalul. Se poate spune că păstrează aproape  grupul celor „activi”,dar „bizari” ('active but
toată viaţa o anumită fragilitate a caracterului și că are odd'), în care indivizii iniţiază contacte sociale,
nevoie să fie susţinut de un mediu care să-l înţeleagă și însă într-un mod ciudat, repetitiv sau le lipsește
să-l accepte [10, p. 175]. reciprocitatea; este vorba adesea de o interacţiune
Din cele prezentate mai sus putem deduce caracteris- unidirecţională, aceștia acordând puţină atenţie sau
ticile relaţiilor social psihologice ale copilului autist. Aces- neacordând nici o atenţie reacţiei/răspunsului celor pe
tea includ deteriorări calitative în următoarele domenii: care îi abordează;
grupul celor „nenaturali” ('stilted'), în care indivizii
 Interacţiuni sociale: lipsa jocului variat și spon-
iniţiază și susţin contacte sociale, însă într-o manieră
tan; lipsa manifestării emoţiilor; lipsa contactului
foarte formală și rigidă, atât cu străinii, cât și cu fa-
vizual; lipsa dorinţei de a împărtăși plăcere, intere-
milia sau prietenii. Acest tip de interacţiune socială
se; eșecul în dezvoltarea unor relaţii caracteristice
se întâlnește la unii adolescenţi și adulţi înalt func-
nivelului de dezvoltare.
ţionali [6, p. 157].
 Comunicare: întârzierea sau lipsa limbajului ver- În cursul evoluţiei lor, indivizii cu autism pot să trea-
bal; dificultatea de a iniţia sau susţine o conversaţie; că dintr-un grup în altul datorită dezvoltării, de exem-
ecolalia (repetarea sistematică a unor cuvinte auzi- plu – persoanele înalt funcţionale pot trece la pubertate
te); limbajul stereotip și repetitiv; posturi neobiș- din grupul celor activi dar bizari, în grupul „pasivilor”
nuite ale corpului. sau, în urma unui ajutor sau antrenament specific, cei
 Explorarea mediului: comportamente, interese și „distanţi” sau evitanţi pot învăţa să tolereze și chiar să se
activităţi reduse, repetitive și stereotipe; preocupări bucure de compania celorlalţi, devenind mai „activi”.
insistente pentru părţi ale obiectelor (de exemplu, Cu ajutorul intervenţiilor psihopedagogilor, pre-
copilul învârte la nesfârșit roata unei mașini); com- cum și al unui tratament administrat precoce și inten-
portamente stereotipe sau repetitive (de exemplu, siv, majoritatea copiilor își îmbunătăţesc capacitatea de
fluturatul sau răsucirea mâinii sau a degetului). a relaţiona cu alţii, de a comunica și de a se autoîngriji
 Integrarea senzorială: copilul pare că nu suferă pe măsura ce cresc. În contrast cu credinţele populare
atunci când se lovește, nu arată locul lovit, se sperie legate de copiii cu autism, foarte puţini sunt complet izo-
de anumite sunete, zgomote (de exemplu, zgomotul laţi din punct de vedere social sau „trăiesc într-o lume
aspiratorului). a lor, proprie”.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016 59


PSIHOLOGIE SOCIALĂ

AUTISM

Fără frică reală Insensibilitate


Râs inadecvat
pentru pericol aparentă pentru durere

Evitarea Preferinţă
Nu vor îmbrăţișări Jocuri repetitive
contactului vizual pentru singurătate

Dificultate Atașament inadecvat Imitarea cuvintelor


Insistenţă pentru rutină
în exprimarea nevoilor pentru obiecte sau a propoziţiilor

Dificultăţi
Răspuns inadecvat
Rotirea obiectelor și torsiunea corpului în interacţiunea
la sunet
socială
Figura 1. Comportamentele inadecvate/problematice manifestate de copii cu autism

În perioada adolescenţei, comportamentul se modi- Adulţii cu autism au o mare nevoie de a fi ajutaţi, în spe-
fică. Mulţi adolescenţi câștigă abilităţi, dar rămân totuși cial cei cu inteligenţa scăzută care nu pot vorbi. Super-
cu un deficit în capacitatea de a relaţiona și de a-i înţe- vizarea parţială (part-time) sau totală (full-time) poate
lege pe ceilalţi. fi asigurată prin programe terapeutice la domiciliu. La
Pubertatea și sexualizarea se pot parcurge cu mai celălalt capăt al spectrului tulburării autiste, adulţii cu
multă dificultate la adolescenţii cu autism decât la autism înalt funcţional au adeseori succes în profesia
copiii de aceeași vârstă. Adolescenţii au un risc ușor lor și pot trăi independent, deși în mod tipic ei conti-
crescut de a dezvolta tulburări depresive, anxietate sau nua să aibă unele dificultăţi în relaţionarea cu ceilalţi
epilepsie. oameni. Aceste persoane posedă, de obicei, o inteligen-
Unii adulţi cu autism pot fi capabili să aibă o profe- ţă medie sau peste medie [7, p. 34].
sie și o viaţă independentă. Gradul în care un adult cu Cercetările realizate de către O. Ivar Lovaas și co-
autism poate duce o viaţă autonomă depinde de inteli- laboratorii săi au demonstrat că Analiza Comporta-
genţa și de abilitatea de a comunica. Aproximativ 33% mentală Aplicată (Terapia ABA) este cea mai eficien-
sunt capabili să aibă cel puţin o independenţă parţială. tă în reducerea comportamentelor disruptive care se

60 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016


Silvia Vrabie. Caracteristicile social-psihologice ale copiilor cu autism

observă în mod tipic la persoanele autiste, cum ar fi cognitiv, limbaj, motricitate. De exemplu, poate fi dez-
autoagresivitatea, crizele de furie, lipsa de complianţă voltat normal din punct de vedere motor însă dezvol-
și autostimulare [4, p. 123] tarea limbajului să fie mult în urma celorlalţi copii de
Terapia ABA este o știinţă a comportamentului vârsta lui. Sau, în cazul copiilor cu autism înalt funcţi-
uman. Este un proces de aplicare sistematică a inter- onal limbajul să se dezvolte aproximativ normal însă
venţiilor bazate pe principiile învăţării cu scopul de a abilităţile sociale să fie lacunare.
îmbunătăţi comportamentele adaptative și achiziţiile Socializarea și comunicarea au cel mai mult de sufe-
necesare adaptării le mediu. Terapia ABA în traducere rit în cazul copiilor cu autism. Un copil cu autism care
înseamnă analiza comportamentală aplicată se referă nu are retard mintal va învaţă cu succes materialul care
la analiza autismului strict din punct de vedere com- se referă la cunoștinţe academice, dar va vorbi totuși
portamental, este o abordare care se bazează în princi- într-un mod specific și va avea în continuare dificultăţi
piu și pe factorul practic în care autismul este în fapt o în ceea ce privește relaţionarea și înţelegerea emoţii-
afecţiune doar pe baza observaţiilor de comportament lor celorlalţi. Poate să înveţe să urmeze anumite reguli
fără a analiza cauza biologică. Include observarea di- în ceea ce privește interacţiunea socială, însă o va face
rectă, analiza funcţională a relaţiei dintre mediu și într-un mod superficial și îi va lipsi spontaneitatea în
comportament. relaţiile cu ceilalţi. Un copil cu autism care are și retard
Analiza comportamentală aplicată utilizează ante- mintal va învăţa mai greu, va avea un limbaj limitat și
cedentele și consecinţele unui comportament pentru a va fi mai puţin conștient de lumea în care trăiește. In-
produce modificări dezirabile ale acestuia. Se bazează diferent din care categorie face parte, trebuie să avem
pe ideea: comportamentul uman este influenţat de ex- grijă să-i oferim oportunitatea de a învăţa cât mai mult
perienţele trecute și prezente, dar și de structura gene- posibil și de a face progrese atât cât îi permit abilităţile.
tică e individului. Copilul cu autism poate avea com- Cu cât îi vom provoca mai mult și îi vom oferi oportu-
portamente în exces (autostimulare, automutilare, nităţi de a învăţa din mediu, cu atât vom avea succese
agresiune, hiperkinetism, istericale, comportamente mai mari în ceea ce privește progresul. Trebuie să ne
obsesive, comportamente stereotipe), dar și compor- folosim de fiecare situaţie care apare pentru a-l învăţa
tamente deficitare (limbaj, abilităţi sociale, abilităţi ceva. Va fi nevoie de multe repetiţii, dar orice copil cu
de joacă, abstractizări și autoservire), scopul terapiei autism poate învăţa în timp și nimic din ceea ce facem
fiind acela de a descrește comportamentele deficitare nu va fi inutil.
și de a modela altele noi. Ceea ce trebuie avut în vedere atunci când se începe
Programul a fost dezvoltat de către Dr. Lovaas un program de terapie este că progresele nu vor apă-
în Institutul pentru Intervenţii Precoce Lovaas și se rea dintr-o dată. Este nevoie de multă muncă, răbdare
bazează pe experienţa clinic extensivă și studiul între- și implicare. Procesul terapeutic este de durată și este
prins în mai mult de 30 ani de psihologul O. Ivar Lo- foarte important să fim atenţi la orice progres – fie el
vaas din America. În anii 1960-1970 dr. Lovaas a lucrat cât de mic –pentru a căpăta încredere și a continua
cu copii spitalizaţi, care au fost diagnosticaţi cu autism. drumul uneori destul de lung.
El s-a focalizat pe comunicarea verbală folosind stra- Rezultatele cercetărilor în urma aplicării ABA arată
tegii ale analizei comportamentale aplicate [5, p. 235]. că dacă terapia este începută devreme (înainte de vâr-
În ceea ce privește terapia ABA rezultatele vor fi cu sta de 4 ani) și este intensivă (20-30, chiar 40 de ore
totul diferite în cazul unui copil care începe terapia la de terapie pe săptămână) și este continuată până la doi
2,5 ani și altele vor fi progresele unui copil care începe ani, până la 50% dintre copii pot fi recuperaţi.
terapia la 4 ani, 4,5 ani sau chiar 5, 6 ani. Programul de terapie include: munca faţă-în-faţă în
Un alt aspect foarte important este severitatea au- camera de lucru, integrarea în grădiniţă însoţită de un
tismului și dacă mai sunt prezente și alte afecţiuni terapeut, generalizarea abilităţilor învăţate în camera
asociate. Modul în care se dezvoltă un copil cu autism de lucru, în mediul exterior celui familial.
este similară dezvoltării oricărui copil. Însa un copil cu Succesul în terapie depinde de un șir de factori ca:
autism se dezvoltă în mod inegal în diferite arii: social, 1. Vârsta copilului la intrarea în program;

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016 61


PSIHOLOGIE SOCIALĂ

2. Nivelul cognitiv, stabilitatea atenţiei, capacitatea de Terapia ABA are următoarele etape care se referă
înţelegere a abstractului și autostimulările. la modul cum se pune în practică terapia: etapa de
3. Gradul de implicare a familiei. pretratament care presupune o schimbare a compor-
4. Profesionalismul echipei și coordonatorului. tamentului faţă de copil a familiei și a mediului în-
Nu putem stabili din start care vor fi progresele – conjurător și care nu prezintă în fapt decât o ajustare
potenţialul copilului îl vom cunoaște după aproximativ comportamentală a copilului și preluarea controlului
6 luni. Pentru un prognostic trebuie să ne bazăm pe asupra comportamentelor acestuia – în general etapa
fapte concrete, pe achiziţii. Scopul terapiei este de a-l aceasta este făcută de părinţi în mediul familiar și se
ajuta pe copil să fie cât mai aproape de copiii tipici de referă exclusiv la motivarea copilului să își dezvolte
aceeași vârstă pentru a putea fi integrat în grădiniţă și anumite abilităţi și comportamente și descurajarea
apoi – în școală. acestuia de a nu menţine anumite comportamente ne-
Metoda ABA ajută copilul cu autism în urmă- gative și etapa de terapie în sine care are o mulţime
toarele arii: de programe și care înseamnă, în fapt, învăţarea unei
 Crește frecvenţa apariţiei comportamentelor dezi- multitudini de cunoștinţe și dezvoltarea tuturor „com-
rabile prin recompensare; portamentelor deficitare”, precum și trecerea acestora
 Învaţă copilul abilităţi noi (prin învăţare sistema- în generalizare astfel încât copilul să poată folosi la
tică și recompensare predă abilităţi de autoservire, modul concret ceea ce învaţă în programele curente.
comunicare, relaţionare socială); O etapă aparte reprezintă socializarea și încercarea
 Menţine anumite comportamente necesare adaptă- de integrare în comunitate și în școală a copilului. În
rii la mediul social; general această etapă apare după o perioadă de terapie
 Generalizează sau transferă comportamentele din- (6 luni – 2 ani). Perioada în care copilul a căpătat des-
tr-o situaţie în alta sau de la un anumit mod de răs- tule abilităţi de viaţă, sociale și de limbaj astfel încât în
puns la altul, mai complex (scopul este de a gene- momentul în care este integrat într-o grădiniţă să aibă
raliza și transfera tot ceea ce învaţă în camera de cât mai puţine frustrări legate de imposibilitatea lui de
lucrul – la grădiniţă, școală, mediul social); a se alinia cu ceilalţi copii. În această etapă copilul se
 Reduce comportamentele interferente, care pot în- duce la școală/ grădiniţă câteva ore pe zi însoţit de un
greuna învăţarea și relaţionarea; tutore special pregătit pentru jobul acesta, care îl ajută
 Modifică mediul de învăţare pentru ca aceasta să să se integreze în comunitate, iar în paralel acasă con-
se realizeze cât mai eficient, însă pe termen lung se tinuă atât programele curente din terapie, cât și gene-
urmărește ca persoana să se poată descurca în orice ralizarea cunoștinţelor [4, p. 103].
situaţie. Relaţia dintre comportamente și mediul înconjură-
În ultimii 30 de ani, multe de studii au relevat efi- tor este descrisă de principiile condiţionării operaţio-
cienţa ABA în diferite domenii: copiii și adulţii cu nale care are trei componente:
anumite tulburări mentale; tulburări de dezvoltare;  Antecedentele – care reprezintă un lucru care s-a
tulburări din spectrul autist; comportament (social, întâmplat înainte să apară un anumit comporta-
academic, stereotipii, agresivitate, limbaj etc.); se poa- ment la un individ și care îi declanșează acestuia
te aplica și cu scopul de a îmbunătăţi relaţiile din anu- acest comportament.
mite grupuri sociale: familie, școală, instituţii, spitale  Comportamentul în sine pe care un individ îl are ca
și chiar la birou [8, p. 11]. răspuns la antecedent.
Secţiunile se referă la metodele de învăţare și ele  Consecinţa – care reprezintă respectivul compor-
sunt o secţiune care înseamnă programe curente în tament al unui individ care îl declanșează ulterior
care copilul este învăţat pur și simplu niște lucruri (în [10, p. 8].
cea mai mare parte aproape mecanic), respectiv secţi- Pentru a dezvolta programe care să schimbe cu suc-
unea de generalizare în care aceste lucruri învăţate se ces comportamentele copiilor este foarte important de
transpun în viaţa de zi cu zi și ce devin parte a sistemu- înţeles cum anume influenţează antecedentele și con-
lui său de valori. secinţele comportamentale și cum operează acestea.

62 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016


Silvia Vrabie. Caracteristicile social-psihologice ale copiilor cu autism

Astfel fiecare consecinţă are un efect asupra unui viitor problematice și prezenţa tulburărilor neurologice sau a
antecedent. În mod uzual, acesta este tipicul după care celor psihiatrice, cum ar fi tulburarea obsesiv-compul-
ne conducem viaţa și de asemenea este tipicul (ante- sivă, tulburarea bipolară sau tulburarea hiperkinetică
cedent–acţiune–consecinţă) după care învăţăm din cu deficit de atenţie.
mediu. La modul practic și copiii (autiști sau nu) în- Având în vedere creșterea explozivă a prevalenţei
vaţă după același tipaj, singura diferenţă relevantă este tulburărilor psihice în rândul copiilor și adolescenţilor
aceea că în cazul copiilor normali consecinţele pozitive și referirea tot mai frecventă la conceptul de calitate
pot fi și consecinţe pur sociale care îi bucură, pe când a vieţii în procesul de diagnostic și terapie, ne-am
în cazul copiilor autiști consecinţele pozitive sociale nu focusat cercetarea pe studiul calităţii terapiei compor-
înseamnă nimic și nu reprezintă o consecinţă neapărat tamentale cu copii cu autism.
pozitivă deoarece ei nu o înţeleg ca atare. Metoda selectată pentru cercetare este studiul de
Astfel, tinde să se elaboreze noi metode, strategii, caz, aplicat pe doi subiecţi pe o perioadă îndelunga-
terapii de recuperare a autismului. De aceea trebuie să tă, prin colectarea sistematică și permanentă de date
înţelegem foarte bine teoriile prezente și să continuăm și observaţie directă. Am considerat că această metodă
să găsim noi metode de intervenţie cât mai timpurie în este cea mai relevantă în această cercetare, deoarece
viaţa copiilor cu autism. Eficienţa utilizării terapiilor este vorba despre o terapie comportamentală individu-
de recuperare a copiilor cu autism depinde nu numai ală și pe termen lung, iar numărul subiecţilor pe care
de capacitatea de asimilare a cunoștinţelor, priceperi- se poate aplica terapia, din motive obiective (spaţiul
lor și deprinderilor de utilizarea a acestora, dar și de fizic limitat și intensitatea mare a aplicării pe fiecare
respectarea cu stricteţe a condiţiilor de utilizare a lor. subiect în parte ) este de aproximativ 8 ore pe zi.
Cercetările efectuate asupra autismului au pus foarte Subiecţii selectaţi pentru cercetare sunt doi copii dia-
mult accent pe identificarea cauzelor autismului, însă gnosticaţi cu autism. Subiectul X, este un băiat, are vârsta
în prezent se duc cercetări asupra elaborării unor noi de 6 ani și 5 luni. A fost diagnosticat cu autism la vârsta de
metode de evaluare și diagnosticare a autismului cât și 3 ani. Începând cu această vârstă, subiectul X, beneficiază
noi terapii de tratament al autismului. de terapia de recuperare ABA. Are un frate mai mic cu
Un rol important îl are activitatea de recuperare a aproximativ 3 ani care nu prezintă simptome autiste. Pă-
acestor copii și integrarea lor în societate. Necesară e rinţii fac parte din clasa socială, educaţională și financiară
asimilarea de noi cunoștinţe despre noile metode, stra- medie spre superioară și sunt foarte cooperanţi.
tegii de recuperare a copiilor cu autism. Simptome: hiperkinetic, non-verbal, fără empa-
La etapa actuală nu este îndeajuns reflectată această tie, nu înţelegea sentimentele altor persoane, în spe-
problemă referitor la tratamentul și reabilitarea copii- cial cele de tristeţe, motricitate grosieră și fină foarte
lor cu autism, la varietatea de metode și strategii psi- slabe, avea dificultăţi de concentrare a atenţiei și de
hopedagogice de reabilitare a autismului, de aceea am menţinere a acesteia pe o activitate, ecolalie imediată
recurs la cercetarea acestei teme. după ce a început să verbalizeze, autostimulare vizuală
Având în vedere că tulburarea de spectru autist este (îi place să se uite când toarnă apa dintr-un recipient
tot mai vizată în ultimii ani, sensibilizând publicul din într-altul, îi place să privească lumina de la xerox când
ce în ce mai mult a apărut o nevoie reală pentru trata- acesta este utilizat), un început de autostimulare fizi-
mente cât mai clare, aduse la zi și bazate pe dovezi. că (dat din cap gen „nu”), autostimulare verbală (face
Tratamentele aplicate în tulburarea de spectru autist precum mașina timp îndelungat, îngână mult aproape
se pot adresa simptomelor care produc disconfort mereu același sunete), are momente de „absenţă”, se
și care interferă cu funcţionarea normală, sau pot interiorizează, slaba capacitate imitativă, nu se anga-
ţinti îmbunătăţirea cursului firesc al tulburării. Nu se jează într-un joc reciproc și are tendinţa de a se folosi
cunoaște vreun tratament care să se potrivească tuturor de mâna cuiva pentru a indica sau cere un obiect. Nu
indivizilor, deoarece la pacienţii cu autism variază pune întrebări.
nivelul de inteligenţă, severitatea tulburărilor de Subiectul „X” este un caz care a evoluat bine, spre
limbaj, vârsta la prima prezentare, comportamentele bucuria tuturor, dar nu la fel de spectaculos ca și su-

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016 63


PSIHOLOGIE SOCIALĂ

biectul „Y”. Cea mai fericită zi a fost cea în care „X” a


început să vorbească. Punctele slabe sunt motricitatea
și faptul că nu evită pericolele, nu ocolește obstacolele,
se împiedică și lovește des. În ceea ce privește alimen-
taţia, protestează la multe tipuri de mâncare pentru a
primi variantele preferate.
Părinţii sunt extrem de cooperanţi și se implică în
demersul terapeutic informându-se din manuale, di-
verse materiale și specialiști în domeniu, iar atmosfera
familială pare a fi una pozitivă, armonioasă.
Figura 3. Evoluţia dezvoltării psihofizice a subiectului „Y”
Celălalt subiect al cercetării – „Y” – este o fetiţă cu
vârsta de 10 ani și 6 luni diagnosticată cu autism, însă În orice tip de terapie progresele diferă de la un
la o vârstă mai târzie, abia la 6 ani. Are un frate mai client la altul, factorul principal care duce la progres
mare cu 5 ani, care nu manifestă simptome autiste, iar este potenţialul fiecărui individ în parte. După cum
părinţii fac parte din clasa superioară atât financiar, observăm în ceea ce privește terapia ABA, rezultatele
social și educaţional. Aceștia au apelat la terapia ABA, sunt cu totul diferite în cazul unui copil care începe
foarte târziu (după 6 ani, foarte puţini terapeuţi mai terapia la 2-3 ani, și altele sunt progresele copilului
aplică terapia ABA cu copii autiști), oferindu-i insufici- care începe terapia la 5-6 ani. De asemenea, observăm
ent timp copilului. că modul în care se dezvoltă copilul cu autism este
Simptome: hiperkinetism, deficit mare de atenţie, similară dezvoltării oricărui copil, însă un copil cu
autostimulări vizuale la aproape orice, de la obiecte autism se dezvoltă în mod inegal pe diferite domenii:
care cad, televizor, monitor, ceas, se autostimulează limbaj, social, cognitiv și psihomotor. Astfel, fiecare
cu limba în gură, cu dinţii, se strâmbă și dă din cap
copil poate face progrese prin terapie, pentru că ABA
etc. La începutul terapiei nu folosea limbajul verbal.
este un sistem de învăţare, un program de instruire
Nu este interesat de nici o persoană decât atunci când
prin care își propune să modifice comportamentul
are nevoie de aceasta pentru a-i satisface o dorinţă. De
copilului în mod sistematic și intensiv.
cele mai multe ori respinge persoanele care doresc să o
îmbrăţișeze și să îl sărute. Ritmul în care subiectul „Y” În I și a II-a evaluare, prin intermediul analizei com-
evoluează este satisfăcător, ţinând cont că terapia s-a portamentale aplicate pe cele 5 secţiuni existente se
început la o vârstă târzie, rezultatele sunt foarte bune. observă în evoluţie o ameliorare a recuperării copiilor
Se recomandă implicarea familiei în mai mare măsură, cu autism (excepţie făcând limbajul, care la I și a II-a
accentuarea socializării prin punerea în contact cu cât evaluare nu era deloc dezvoltat). Aceasta se datorează
mai multe persoane, în cât mai multe locaţii și situaţii. faptului că pe parcursul celor de trei luni de aplicare
Metodele de investigare au fost observaţia și testul a terapiei ABA, copilul a achiziţionat noi cunoștinţe și
Portage. deprinderi, pe fiecare secţiune a testului Portage.
Rezultatele totale obţinute în urma evaluărilor La cea de a III-a evaluare se observă o îmbunătăţire
folosind testul Portage, pe parcursul realizării terapia considerabilă și în aria limbajului, precum și pe cele-
ABA, sunt prezentate în Figurile 2 și 3. lalte secţiuni.
La a IV a evaluare se confirmă îmbunătăţirea lim-
bajului, copilul are prezentă ecolalia și repetă cuvinte
cu sens. De asemenea și în celelalte domenii se atestă o
dinamică considerabilă.
La cea de a V-a evaluare, de asemenea se manifestă
o ascensiune pe toate ariile de dezvoltare psihomoto-
rie, fapt ce ne-a permis integrarea copilului în grădi-
niţă de tip normal, corespunzător vârstei mintale a
subiecţilor cercetării.
Figura 2. Evoluţia dezvoltării psihofizice După cum am menţionat anterior, succesul progra-
a subiectului „X” mului de terapie ABA depinde de vârsta copilului și de

64 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016


Silvia Vrabie. Caracteristicile social-psihologice ale copiilor cu autism

particularităţile de dezvoltare ale acestuia. În cel de al comportamentului și a comunicării copiilor cu autism


doilea caz, rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare, de- care sunt implicaţi în cadrul terapiei de recuperare ABA.
oarece subiectul cercetării a început terapia la o vârsta  Metodele de investigare, folosite în cadrul cercetă-
de 7 ani, ceea ce de la început credeam că vom putea rii, s-au dovedit a fi eficiente în cadrul diagnosticării
obţine astfel de rezultate a dezvoltării psihofizice, pe subiecţilor și, nu în ultimul rând, în determinarea
domeniile: limbaj, cognitiv, social și psihomotor. particularităţilor comportamentale și comunicati-
Astfel, rezultatele obţinute în urma evaluărilor ve. Totodată prin intermediul Testului Portage am
(prezentate în figurile 1, 2) relevă că ipoteza cercetării determinat nivelul de dezvoltare psihofizică, pe
a confirmat faptul că dacă la recuperarea copiilor cu parcursul recuperării acestor subiecţi prin inter-
autism se recurge la Analiza Comportamentală Apli- mediul terapiei ABA.
cată, atunci starea generală a copilului cu autism se va  Particularităţile comportamentale s-au dovedit
ameliora, el achiziţionând deprinderi necesare în viaţa a fi diferite, iar prin intermediul programelor de
de zi cu zi, precum și abilităţi sociale, de joacă, de co- terapie, am reușit a le înlătura și a forma unele
municare complexă și de autoservire. pozitive, adecvate vârstei cronologice.
Indiferent din care categorie face parte, trebuie să  Aplicarea terapiei ABA, prin realizarea multitudinii
avem grijă să-i oferim oportunitatea de a învăţa cât de programe incluse, am contribuit la reabilitarea
mai mult posibil și de a face progrese pe cât îi permit subiecţilor cu autism, încât mai apoi să se integreze
abilităţile. Cu cât îl vom provoca mai mult și îi vom ofe- în învăţământul secundar general.
ri oportunităţi de a învăţa din mediu, cu atât vom avea Datele obţinute confirmă că terapia comporta-
succese mai înalte în ceea ce privește progresul. mentală ABA are o mare importanţă în procesul de
Prelucrarea datelor obţinute prin intermediul recuperare a copiilor cu autism pe toate domeniile,
metodelor utilizate ne-a permis să facem următoare- contribuind la incluziunea acestor copii în instituţiile
le concluzii cu referire la cercetarea particularităţilor de învăţământ secundar general.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of


Mental Disorders. Washington D.C, 1987;
2. Autismul. Ghidul medicului. București, HANS, 2009;
3. Birch A. Psihologia dezvoltării. București, Tehnica, 2000;
4. Leaf R. (coord.), Mc Eachin J. (coord.) Ghid de terapie ABA. Partea a I-a.
Strategii de modificare a comportamentului copiilor autiști. București,
Frontiera, 2010;
5. Lovaas I. Teaching Individuals With Developmental Delays: Basic Interven-
tion Techniques Applied Dehavioral Analysis (ABA). Los Angeles, 1978;
6. Muraru O. Aspecte generale ale patologiei autiste. Suceava, Editura Univer-
sităţii din Suceava, 2005;
7. Mureșan C. Autismul infantil. Structuri psihopatologice. Terapie complexă.
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004;
8. Siff Exkorn K. Să înţelegem autismul. București, Aramis, 2010;
Șchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. București, Editura
Didactică și Pedagogică, 1997;
9. Training aplicare ABA. București, 2009. Disponibil la: http://documents.tips/
documents/training-aplicare-aba.html;
10. Tudose F., Tudose C., Dobranici L. Psihopatologie și psihiatrie pentru psiho-
logi. București, Infomedica, 2002.

Recenzenţi: Nicolae BUCUN,


doctor habilitat, profesor universitar, IŞE.
Angela CUCER,
doctor, conferenţiar cercetător, IŞE.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (52) 2016 65

S-ar putea să vă placă și