Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.12.2018
UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,N.I.Jilinschi,, Vernești
CLASA: a III –a B
PROPUNĂTOR: Prof. înv.primar NICOLAI ANGELA-SIMONA
ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura romană
UNITATEA TEMATICĂ: ,,În prag de sărbători,,
SUBIECTUL LECTIEI: Adjectivul
TIPUL LECTIEI: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor
SCOPUL LECTIEI: Dezvoltarea capacității de operare cu noțiunea de adjectiv,în vederea
structurării unei comunicări corecte, eficiente și nuanțate.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare ;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ;
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare ;
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare;

COMPETENŢE SPECIFICE:
Limba si literatura romană
3.1. Extragerea unor informatii de detaliu din texte informative sau literare;
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire /personajele acesteia;
3.5. Sesizarea unor regularităti ale limbii pe baza textului citit;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul şi pe parcursul lecţiei,elevii vor fi capabili:
O1:- să definească substantivul şi adjectivul;
O2: - să dea exemple de substantive și adjective;
O3:- să găsească adjective potrivite pentru un substantiv dat şi invers;
O4:- să recunoască adjectivele din textul dat;
O5:- să precizeze numărul adjectivelor;
O6: - să completeze proverbele cu adjective potrivite;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, cubul, munca independentă,
jocul didactic, ciorchinele.
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru,planșe, zar, cubul, coli de flip-chart, fişe
colorate cu proverbe, lipici, caiete, post_it, planșă cu ,,Copăcelul adjectivelor,,
3. Forme de organizare: frontal, individual,pe grupe
4. Resurse temporale: 45 min.
5. Resurse umane: 18 elevi
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului
elevilor, aprecieri verbale,stimulente

BIBLIOGRAFIE:
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip
“blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar;

 MECTS -„Programa pentru disciplinele: Limba si literatura romană , Stiinte ale


naturii, Muzica si miscare, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 5003/02.12.2014”,
Bucuresti, 2014

 Vasile Molan,Maria Bizduna – Metodica predării limbii și literaturii române în


invătământul primar,suport de curs P.I.R.,Bucuresti,2006

S-ar putea să vă placă și