Sunteți pe pagina 1din 28

Business

GHIDUL NetworkSt@rtUp
cu resurse
NETWORKST@RTUP pentru
informare a
2022 ADT viitorilor
antreprenori

[Atrageți cititorul cu un rezumat interesant. De obicei, este o scurtă prezentare a


documentului. Când sunteți gata să adăugați conținutul, faceți clic aici și
începeți să tastați.]

Ghidul NetworkSt@rtUp 2022 ADT GHIDUL NETWORKST@RTUP 2022 ADT


ANALIZA SWOT
În cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că:

• Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o
perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există.

• Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de făcut persoanele


implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi. Exemple de întrebări la care ar trebui să
răspundă managementul unei societăți când efectuează analiza SWOT:
Puncte tari Puncte slabe

S – Puncte tari W – Puncte slabe


• La ce suntem cei mai slabi?
• La ce suntem cei mai buni? • Ce fel de instruire le lipsește angajaților noștri?
• Ce aptitudini specifice are forța de muncă de • Care este nivelul de atașament al angajaților noștri?
care dispunem? • Care e poziția noastră financiară?
• De ce avantaje dispunem pentru a atrage • Este disponibilă o estimare solidă a costurilor?
personal de calitate? • A alocat compania un buget suficient pentru a acoperi
• Ce experiență deține echipa de proiect din anumite cheltuieli neprevăzute?
proiecte similare • E nevoie ca anumite părți din proiect să fie
• Ce resurse unice deținem? externalizate?
• De ce resurse financiare dispunem? • Ce nu facem bine?
• Ce tehnologie folosim? • Ce ar trebui sa fie îmbunătățit?
• Care este gradul de optimizare al proceselor • Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta greșelile din
interne? trecut?
• Care sunt dezavantajele proiectului?

Oportunități Amenințări
O – Oportunități T – Amenințări

• Ce schimbări ale mediului extern putem • Există deja pe piață o competiție bine închegată?
exploata? • Ce ar putea face concurența în detrimentul nostru?
• La ce tehnologie nouă am putea avea acces? • Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele?
• Ce piețe noi ni s-ar putea deschide? • Ce schimbări ale normelor sociale, ale profilurilor
• Cum s-a modificat comportamentul de consum populației și a stilurilor de viață ar putea fi o
al potențialilor clienți? amenințare pentru noi:
• Care sunt direcțiile strategice majore ale - Schimbările tehnologice?
afacerii: - Schimbări ale curentelor artistice?
- Consolidare / Diversificare ? - Schimbări ale cererii pentru anumite tipuri de servicii
- Specializare / Generalizare ? probabil legate de influența deosebită a Internetului?
• Care sunt punctele slabe ale competitorilor, • E dificilă înlocuirea personalului cu experiență?
dacă acestea există? • A fost noua tehnologie testată corespunzător?
• Unde se poate identifica, sau cum se poate • Cum ne va afecta ciclicitatea economică?
crea, un avantaj concurențial?

1
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
ANALIZA SWOT
Analiza SWOT implica examinarea situației organizației și a mediului extern în care funcționează
aceasta. Rolul analizei SWOT este:
• Să identifice slăbiciunile organizației pentru a le putea contracara;
• Să identifice mesajul pe care trebuie sa îl transmită poziționarea;
• Să determine o strategie care duce cel mai bine la atingerea obiectivelor;
• Să găsească slăbiciunile care amenință afacerea și să permită elaborarea planurilor de
rezervă;
• Să identifice oportunitățile care pot stimula dezvoltarea afacerii.

ANALIZA SWOT

Domeniul Puncte tari Puncte slabe

Se refera la calitățile afacerii. Puteți Cuprind componentele ale mediului


include si avantajele competitive intern care generează dezavantaje
competiționale
Producție sau Calitatea înaltă a produselor Uzura echipamentelor
design servicii Licențe, brevete, procese unice
Inovații

Finanțe Surse de finanțare Lipsa finanțării


Controlul financiar riguros

Marketing Brand awareness Promovare redusa


Poziționare eficienta pe piață

Resurse umane Experiența și expertiza în afaceri și în Fluctuație mare


domeniile specifice Lipsa competentelor necesare
Loialitate
Oportunități Amenințări

Elemente din exterior care pot influenta Elemente din exterior care pot
afacerea in mod pozitiv influenta afacerea in mod negativ

Politici Programe guvernamentale, subvenții, Monopol deținut de firme de stat,


guvernamentale fonduri europene modificări frecvente ale legislației

Economic Mediu economic favorabil, Recesiune, creșterea costurilor


afacerii

Social Creșterea veniturilor consumatorilor, Modificarea comportamentului de


existenta personalului calificat consum al clienților, reducerea
venitului, rata scăzută a natalității

Tehnologic Inovații, ieftinirea tehnologiilor, Accesul scăzut la noi tehnologii, costul


creșterea accesului la tehnologii noi ridicat al acestora

2
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
ANALIZA SWOT
Puncte tari Puncte slabe

Oportunități Amenințări

Analiza SWOT se face cu ajutorul unui tabel împărțit în patru cadrane, astfel:

Concluzii relevante pentru cariera profesională:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Aplicați Analiza SWOT pe propria persoană. Completați


tabelul de mai sus și formulați o serie de concluzii relevante
pentru cariera profesională.

Răspundeți și la următoarele întrebări:


1. Cum v-ați simțit în timpul autoanalizei?
2. Care au fost dificultățile întâmpinate pe parcursul
acestui exercițiu?
3. Ce beneficii considerați că aveți ca urmare a efectuării
acestui exercițiu?

3
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
FIȘĂ DE LUCRU
Analiza S.W.O.T.

INTERN

S (puncte tari) W (puncte slabe)

EXTERN O (oportunitati) Strategii SO (max-max) Strategii WO (min – max)


Urmăresc oportunitățile care Depășirea punctelor slabe
sunt potrivite punctelor tari. pentru a urma oportunitățile.

T (amenintari) Strategii ST (max – min) Strategii WT (min – min)


Identifică acele căi care folosesc Stabilirea unui plan defensive
punctele tari pentru a reduce pentru a împiedică punctele
vulnerabilitățile către amenințările slabe sa devină susceptibile
externe. amenințărilor externe

4
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Prezentarea Analizei SWOT
- este un exercițiu care poate fi utilizat în diverse domenii: economie, marketing, resurse umane, psihologie,
educație, consiliere etc.
Prin intermediul acesteia sunt analizați factorii care influențează luarea deciziei de carieră, sunt identificați
factorii externi și interni care determină alegerea unei opțiuni în carieră, se descoperă modalități de valorificare a
oportunităților ce privesc cariera, se conturează tehnici de modificare a punctelor slabe și de confruntare cu aspectele
amenințătoare.
Analiza SWOT se referă la:
- S-strenghts - puncte tari ale individului,
- W-weaknesses – puncte slabe pe care le are individului,
- O-opportunities - oportunități,
- T-threats – amenințări.
Punctele tari și punctele slabe țin de factorii interni, iar oportunitățile și amenințările țin de factorii externi
individului. Punctele tari se referă la calități, capacități, competențe, aptitudini ale individului, iar punctele slabe se referă
la defecte, slăbiciuni, lacune pe care le are individul, de exemplu lipsa de experiență.
Oportunitățile sunt acele condiții externe pozitive incontrolabile, dar care pot constitui un avantaj, de exemplu
creșterea economică.
Amenințările sunt acele condiții externe negative care nu pot fi controlate, dar ale căror efecte pot fi diminuate,
de exemplu tendința de reducere a locurilor de muncă în domeniu.

„Analiza SWOT ajută la înțelegerea și dezvoltarea mediului în care se va acționa prin aceea că permite realizarea
unui echilibru între factorii interni (SW) și cei externi (OT) care pot interveni și influenta în diferite moduri dezvoltarea
și derularea unor activități. Sunt pași importanți în identificarea și definirea propriilor capacități ca și a elementelor care
constituie avantaje cu caracter competitiv. Obiectivul analizei îl constituie evaluarea propriei situații, conștientizarea
calităților, recunoașterea slăbiciunilor, cunoașterea oportunităților și prevenirea pericolelor posibile” (Thompson și
Strickland, 1986 cit. in Jigău, 2007).

5
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
6
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
7
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Analiza SWOT
Analiza SWOT este modalitatea prin care se poate crea o imagine de
ansamblu asupra unei entități. Este foarte utilă pentru luarea deciziilor și
formularea strategiilor în deplină cunoștință de cauză. Se poate efectua
pentru o companie, produs, loc, industrie, proiect sau persoană.
Prin analiza SWOT se vor identifica factorii interni și externi care sunt favorabili
și nefavorabili pentru atingerea obiectivului propus.
Pentru un antreprenor, analiza SWOT este instrumentul de brainstorming și
planificare care îl va ajuta să evalueze o idee sau proiect pentru o afacere, sau
să formuleze un plan de afaceri.

Ce înseamnă “analiza SWOT”

Termenul de “SWOT” este preluat din limba engleză și este un acronim creat
din cuvintele Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Acestea se
traduc prin Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunități și Amenințări.
Prin urmare, expresia de “analiza SWOT” face referire la descoperirea și
punerea în balanță a tuturor acestor factori care caracterizează și influențează
o entitate.

Analiza SWOTT (cu doi T)

De remarcat că mai există analiza și respectiv acronimul SWOTT. în acest caz,


cel de-al doilea “T” provine de la cuvantul Trends, adică tendințe. în analiza
SWOTT se vor lua în calcul și trendurile din domeniul analizat. De exemplu, un
8
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
mic producător de iaurturi poate remarca faptul că consumatorii au devenit
interesați de iaurturile cu un conținut scăzut de zaharuri. Cunoașterea acestui
trend îl poate ajuta să ia decizia de a-și diversifica producția în această
direcție.

Ce este analiza SWOT

Analiza SWOT este un instrument managerial foarte util atunci când avem
nevoie să colectăm și să organizăm informațiile astfel incat sa intelegem
poziția strategică a organizației.
Aceasta analiză ne oferă o comparație calitativă între mai mulți factori atat
interni cat și externi, care pot influența atingerea unui anumit obiectiv din
domeniul nostru de interes. Printre altele poate fi vorba despre:
• lansarea pe piață a unor noi produse
• statutul și perspectivele de dezvoltare a micii noastre afaceri
• evaluarea și analizarea evoluției proiectelor de orice tip (investiții,
marketing, design)
• analizarea situației personale la locul de muncă
Odată ce am încheiat analiza se pot lua decizii și construi strategii care să
ducă către îndeplinirea scopului propus. Pentru aceasta este indicat că sa:
• consolidam factorii interni favorabili și să construim în continuare pe ei –
(S) Punctele tari
• întărim factorii interni nefavorabili sau să îi eliminăm (W) Punctele slabe
• profităm de factorii externi favorabili (O) – Oportunitățile
• evităm sau îndepărtăm factorii externi nefavorabili (T) – Amenințările
Un lucru foarte important de menționat și de reținut este faptul că analiza
SWOT nu cuantifică factorii care afectează entitatea analizată. Nu exista nicio
unitate de măsură care să se poată aplica astfel încât să putem pune într-o
anumită ordine elementele descoperite.
Pentru a găsi cea mai bună opțiune dintre alternative strategice disponibile,
analiza SWOT poate fi utilizată împreună cu orice tehnica de luare a deciziilor
cu atribute multiple. Un exemplu în acest sens îl poate constitui metoda de
decizie multiatribut TOPSIS (Technique for Order Preference By Similarity to
Ideal Solution).
Cum se face analiza SWOT
Pentru a efectua analiza SWOT se va folosi un spațiu împărțit în secțiuni care
se vor eticheta corespunzător și anume: Puncte tari, Puncte slabe,
Oportunități și Amenințări.
Vom remarca faptul că pe cele doua coloane și două linii formate putem
identifica apartenența factorilor care ne pot influența atingerea scopului pe
care ni l-am propus. Astfel pe cele doua coloane verticale avem:
• Factori favorabili
• Factori nefavorabili
Iar pe cele doua linii orizontale se vor identifica :
9
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
• Factori interni
În aceasta categorie de factori se includ de obicei elemente din interiorul
organizației. Informațiile pot fi preluate din toate domeniile active din
firma ca de exemplu Producție, Marketing, Organizare, Personal, Finanțe
sau Cercetare și dezvoltare.
• Factori externi
Aceasta categorie de factori de cele mai mult ori are legatura cu
concurența, dar include și mediul economico-social-politic în care ne
desfășurăm activitatea, precum și evolutia pieței și aspectele
comportamentale ale clienților

Ce informații includem în Analiza SWOT

Tinand cont de aceste caracteristici, vom completa câmpurile cu informațiile


corespunzătoare și anume la:
• punctele tari trecem toți factorii interni care ne sunt favorabili; Vom
include aici lucrurile care se fac bine în compania noastra și calitatile
care se diferentiaza de competitorii noștri. Putem nota inclusiv faptul că
avem personal calificat sau elemente ca proprietatea intelectuală,
sursele de finanțare sau tehnologiile pe care le deținem
• punctele slabe vom include factorii interni nefavorabili; Putem nota aici
resursele de care ducem lipsă, lucruri pe care concurenții noștri le fac
mai bine decât noi, și în principiu tot ce e mai slab și ne dorim să
îmbunătățim. Lipsa promovarii sau finanțarea redusă fac parte tot din
aceasta categorie.
• oportunități vom nota factorii externi care ne pot fi favorabili; Exemple
în aceasta categorie pot fi faptul că tocmai a apărut o necesitate nouă
pentru produsele comercializate de noi,posibile apariții în presa, sau
numărul mic de firme concurente în zona. Deasemenea putem lua în
calcul și creșterea veniturilor consumatorilor sau scăderea prețurilor la
anumite tehnologii.
• amenințări trecem factorii externi care ne sunt nefavorabili. De la
apariția pe piață a unor noi firme concurente, pana la modificările
legislative sau în gusturile clientilor, orice consideram că reprezinta o
amenintare a adresa scopului pe care ni l-am propus, ar trebui trecut în
acest camp. Recesiunea economica este deasemenea un factor care se
incadreaza aici.

Întrebări care ne ajuta să identificăm factorii de analizat

Ca să identificăm pentru fiecare secțiune care sunt elementele pe care


trebuie să le notăm ne putem folosi de câteva întrebări:

10
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Puncte tari
1. Ce ne face unici și diferiți de ceilalți?
2. Pentru ce ne laudă oamenii sau clienții?
3. Cum suntem mai buni decât alții?
4. Ce este unci în oferta noastră?
5. Ce avem noi și nu au firmele concurente?
Puncte slabe
1. Cum putem să îmbunătățim afacerea sau produsul?
2. Ce ne spun oamenii sau clienții că trebuie să îmbunătățim?
3. Ce lucruri știm că trebuie să evităm?
4. Care este plangerea care apare cel mai des din partea clienților?
5. Ce au firmele concurente și noi nu avem?
Oportunități
1. Ce tendințe tehnologice ne-ar putea oferi un avantaj?
2. Există legi, politici sau situații economice care funcționează în favoarea
noastră?
3. Au loc evenimente pe care le putem folosi?
Amenințări
1. Care sunt tendințele tehnologice care ne-ar putea perturba sau afecta
negativ?
2. Există legi, politici sau situații economice care ar putea avea un impact
negativ asupra noastră?
3. Există riscuri financiare de piață care ar putea să ne afecteze?

11
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Strategii derivate din analiza SWOT

Așa cum am văzut, această analiză oferă o imagine de ansamblu asupra


entității analizate, nu și soluțiile. Pentru a trage concluzii și a lua măsurile
corespunzătoare va trebui să facem ceva cu aceste informații, să le prelucrăm.

Matricea TOWS

Matricea TOWS este cea care ne permite asocierea elementelor descoperite în


analiza SWOT pentru găsirea unor strategii eficiente.

Se fac corelații între cei patru tipuri de factori analizați și se vor obține patru
tipuri de strategii care ne vor ajuta să:
• profităm de punctele tari și să le îmbunătățim
• corectăm punctele slabe și să le depășim
• profităm de oportunități și să le valorificăm
• ținem sub control amenințările și să le neutralizam

Aplicând matricea TOWS vom obține patru tipuri de strategii pe care le


putem aplica pentru a ne atinge scopurile către care tindem în privința
entității analizate. Acestea sunt

12
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
1. Strategia de atac
Puncte tari – Oportunități
Corelațiile dintre aceste două tipuri de factori analizați ne vor ajuta să
identificăm care dintre Punctele tari ale firmei pot fi folosite pentru a profita
cat mai mult de Oportunitățile descoperite.
De exemplu dacă știm ca produsul nostru Ciocolată de casă fără zahăr are un
succes foarte mare pe piață și în curand va fi organizat un târg, atunci îl
putem promova intensiv în perioada premergătoare acestui târg.
Strategia de atac
Punct tare produsul Ciocolată de casă fără zahăr
Oportunitate târgul de Crăciun
Strategie reclamă și promoții intensive pentru acest produs pe mediile de
socializare online, în perioada premergătoare organizării
târgului
2. Strategia de apărare
Puncte tari – Amenințări
Corelațiile dintre aceste două tipuri de factori din analiza SWOT ne ajută să
descoperim dacă putem să utilizăm Punctele tari ale firmei pentru a
minimiza, și poate chiar indeparta Amenințările identificate.
Dacă luăm în calcul același Punct tare și anume ciocolata fără zahăr, iar ca
Amenințare considerăm faptul ca după sărbătorile de iarna scade cererea,
putem sa pregatim ca Strategie lansarea unor oferte care sa reducă prețul
produsului, sau includerea acestuia în pachete promoționale.
Strategia de apărare
Punct tare produsul Ciocolată de casă fără zahăr
Amenințare scăderea cererii după sărbătorile de iarnă
Strategie lansarea de oferte ce includ scăderea prețurilor și crearea de
pachete promoționale
3. Strategia de adaptare
Puncte Slabe – Oportunități
Prin corelarea acestor două tipuri de factori avem posibilitatea sa vedem care
dintre Punctele noastre slabe pot fi adaptate sau schimbate astfel incat sa ne
ajute sa profităm de Oportunitățile identificate.
Sa luăm în calcul ca Punct slab produsul ciocolata amaruie, pentru care nu
avem o cerere foarte mare, iar ca oportunitate același târg de Crăciun din
exemplul anterior. Ca strategie, avem posibilitatea să adaptăm produsul
pentru a se plia mai bine pe oportunitatea avuta în vedere.
Strategia de adaptare
Punct slab produsul ciocolată amăruie
Oportunitate târgul de Crăciun
Strategie creăm ciocolata amaruie cu cremă de mere coapte și
scorțișoară

13
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Strategia de supraviețuire
Puncte Slabe – Amenințări
Corelația dintre aceste două tipuri de factori ne poate ajuta sa găsim soluții
pentru Punctele slabe astfel încât să putem evita Amenințările identificate în
analiza SWOT.
Continuand seria exemplelor de mai sus, să considerăm ca Punct slab faptul
ca nu mai avem ambalaje personalizate pentru targul de Crăciun iar ca
Amenințare, faptul ca toate celelalte standuri vor avea. Strategia pe care o
putem adopta este să legăm cutiutele de bomboane cu pămblicuțe la care să
atașăm cartonașe de prezentare.
Strategia de supraviețuire
Punct slab ambalajul nepersonalizat
Amenințare standurile concurente de la târgul de Crăciun
Strategie legăm de fiecare cutiuță o pămblicuță cu un cartonaș de
prezentare
Exemple de analiza SWOT și matricea TOWS
Sală de fitness
În urma aplicării analizei SWOT asupra unei săli de fitness aflăm următoarele:
• Printre punctele tari (factori favorabili interni) se afla faptul ca clienții
sunt încântați de serviciile oferite și există un număr mare și constant de
înscrieri la programele oferite. Deasemenea, locația este excelentă
pentru o astfel de activitate iar prețurile sunt accesibile în comparație cu
concurența.
• La punctele slabe (factori nefavorabili interni) se încadrează marketingul
care cu siguranta poate fi îmbunătățit, la fel și reclamele. Tot aici se
incadreaza lipsa unor servicii adiacente solicitate de clienți, și anume
masaj, înot, solarium.
• Oportunitățile (factori nefavorabili interni) în aceasta situație pot fi date
de suplimentarea serviciilor cu o echipa de nutriționiști și crearea unui
bar cu băuturi sănătoase, precum și dezvoltarea unei echipe de
marketing.
• Iar Amenințările (factori nefavorabili externi) sunt constituite de celelalte
săli din zonă, cafenele din apropiere și faptul că mai mulți clienți prefera
să alerge în parc.

14
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Ținând cont de aceste informații, se pot formula cateva strategii prin corelarea
factorilor analizați. Prezentăm mai jos cateva exemple, cu mențiunea ca se pot
face o multitudine de alte corelații între factorii care pot influența acest tip de
afacere, și prin urmare pot fi formulate multe alte strategii.
Strategia de atac
care dintre Punctele tari ale firmei pot fi folosite pentru a profita cat mai mult
de Oportunitățile descoperite
Punct tare Reputație bună în rândul clienților
Oportunitate Angajarea unei echipe de nutriționiști
Strategie Mulți dintre clienți vor apela vor apela la serviciile nutriționiștilor
iar acest lucru la randulul lui va contribui la întarirea acestui
punct forte al sălii.
Strategia de apărare
care dintre Punctele tari ale firmei pot fi folosite pentru a minimiza și poate
chiar indeparta Amenințările identificate
Punct tare Număr mare de înscrieri
Amenințare Crearea de programe de fidelizare tuturor celor înscriși, pentru a-
i menține pe termen lung ca și clienți ai sălii
Strategie Mulți dintre clienți vor apela vor apela la serviciile nutriționiștilor
iar acest lucru la randulul lui va contribui la întarirea acestui
punct forte al sălii.
Strategia de adaptare
care dintre Punctele noastre slabe pot fi adaptate/schimbate ca să ne ajute să
profităm de Oportunitățile identificate
15
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Punct slab Reclama poate fi mai bună
Oportunitate Dezvoltarea echipei de marketing
Strategie O echipă specializată va îmbunătăți remarcabil întregul proces
de marketing, implicit și reclama.
Strategia de supraviețuire
ce soluții avem pentru Punctele slabe astfel încât să putem evita Amenințările
Punct slab Lipsa serviciilor adiacente (masaj, înot)
Amenințare Mulți preferă să alerge în parc
Strategie Faptul că la finalul unui antrenament pot beneficia de masaj și
un pahar cu suc natural îi pot aduce în sală și pe cei care acum își
fac antrenamentele în parc
Cafenea de stradă
Analiza SWOT a unui chioșc ambulant de cafea ne poate oferi următoarele
informații:
• Punctele tari sunt date de utilizarea serviciului www.mywiz.ro care
permite un control financiar al situației firmei superior concurenței,
prețurile care sunt mai accesibile decat ale competiției, calitatea ridicată
a produselor, locațiile foarte bune de desfășurare a activității și
ambalajele indragite de toti clientii.
• Punctele slabe sunt cele legate de prezența pe platformele de
socializare online, faptul ca exista marci consacrate care le fac
concurenta serioasa si ca noii angajati ar mai trebui instruiți.
• Ca Oportunități au ieșit în evidență dezvoltarea unei comunități ai
iubitorilor de cafea, crearea unor ateliere în care personalul sa fie
specializat și îmbunătățirea prezenței online.
• Amenințările sunt legate de fluctuatia puternică a ingredientelor și
concurenta foarte puternica făcută de alte chioscuri ambulante de
cafea.

16
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Câteva dintre strategiile ce pot fi formulate în urma analizării și corelării
acestor factori sunt următoarele:
Strategia de atac
care dintre Punctele tari ale firmei pot fi folosite pentru a profita cat mai
mult de Oportunitățile descoperite
Punct tare Servire în ambalaje atrăgătoare tuturor grupelor de vârstă
Oportunitate Dezvoltarea unei comunități de iubitori de cafea
Strategie Se oferă clienților posibilitatea să propună și să aleagă rețeta
preferată. Cea mai votată va fi inclusă într-un pachet
promoțional într-o zi din săptămâna următoare.
Strategia de apărare
care dintre Punctele tari ale firmei pot fi folosite pentru a minimiza și poate
chiar indeparta Amenințările identificate
Punct tare Prețuri mai accesibile decat competiția
Amenințare Fluctuația puternică a prețurilor cafelei și ingredientelor
Strategie Menținerea prețurilor sub nivelul competiției, chiar dacă uneori
asta înseamnă reducerea temporară a profitului
Strategia de adaptare
care dintre Punctele noastre slabe pot fi adaptate/schimbate ca să ne ajute
să profităm de Oportunitățile identificate
Punct slab Personalul mai trebuie instruit
Oportunitate Crearea de ateliere de învățare pentru personalul angajat

17
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Strategie Personalul nou angajat va participa inițial la cursuri de inițiere,
ulterior cu toții vor participa la ateliere de perfecționare
Strategia de supraviețuire
ce soluții avem pentru Punctele slabe astfel încât să putem evita Amenințările
Punct slab Prezența slabă pe platformele de socializare online
Amenințare Competiția puternică din partea celorlalte cafenele de stradă
Strategie Interacționarea intensivă și lansarea pe platformele de socializare
a ofertelor de fidelizare online
Personală, din punct de vedere profesional
Într-o analiză SWOT personală, identificăm următorii factori ce ne pot
influența activitatea profesională:

Să vedem ce corelații putem face în aceasta situatie astfel încât să utilizăm de


Punctele tari pentru a profita de Oportunități și scăpa de Amenințări, și cum
sa amelioram Punctele slabe pentru a evita Amenințările și a beneficia mai
mult de Oportunități.
Strategia de atac
cum îmi pot folosi Punctele tari pentru a profita cat mai mult de Oportunități
Punct tare Bun membru al echipei
Oportunitate Șeful direct pleacă în concediu și îi voi ține locul, voi învăța
lucruri noi
Strategie Voi beneficia de suportul colegilor de echipa pentru
îndeplinirea cu succes a acestei sarcini

18
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Strategia de apărare
care dintre Punctele mele tari mă pot ajuta sa minimizez și poate chiar sa
indepartez Amenințările
Punct tare Creativitate sporită
Amenințare Sunt suprasolicitat și nu am timp să fiu creativ
Strategie O planificare mai bună mă va ajuta să am destul timp la
dispoziție
Strategia de adaptare
care dintre Punctele mele slabe pot fi adaptate/schimbate ca să mă ajute să
profit de Oportunități
Punct slab Mă intimidez cand trebuie să-mi susțin punctul de vedere în
ședință
Oportunitate Șeful direct pleacă în concediu și îi voi ține locul, voi învăța
lucruri noi
Strategie Voi participa la un curs de îmbunătățire a tehnicilor de vorbit în
public
Strategia de supraviețuire
ce pot face în privința Punctelor slabe astfel încât să pot evita Amenințările
Punct slab Mă intimidez cand trebuie să-mi susțin punctul de vedere în
ședință
Amenințare Colegul este mult mai îndrăzneț să vorbească în public
Strategie Același curs despre vorbitul în public mă va ajuta și în această
privință
Alte exemple de analize SWOT

19
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
20
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
În funcție de informațiile furnizate de analiza SWOT, se pot stabili obiective de
atins și se pot formula strategiile de aplicat în aceasta privință.
Să reținem însă că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le aflăm în
urma efectuării unei analize SWOT este situația actuală a elementului analizat.

21
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
22
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
23
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
24
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
25
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
26
Ghidul BUSINESS NETWORKST@RTUP cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
Se tot spune despre
tineri că sunt
"„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și
„VIITORUL DE
MAINE” și la un Egalității de Șanse sub egida Anului European al Tineretului”
moment dat vor
deveni cetățeni adulți.
Dar tineri sunt
ACUM
„PREZENTUL DE
AZI”. Și tot ACUM
tinerii reprezintă
SCHIMBAREA
demonstrându-și
capacitatea de a fi ``
membri activi în
comunitățile din care
provin. Investiția in
capitalul uman prin
dezvoltarea resurselor
umane (in special a
tinerei generații) este
un proces care poate
sa dureze chiar zeci de
ani, in acest sens in
cadrul acestui proiect
investim ACUM prin
implicarea activa a
tinerilor in acest
proces de educație in
mediul antreprenorial
(Încurajând toate
inițiativele de
implicare activa a
tinerilor in scopul
construirii propriei
afaceri StartUp ) `
astfel încât sa avem
rezultatele scontate in
primul rând ACUM in
„PREZENTUL DE
AZI” precum si in
viitorul apropriat …
„VIITORUL DE
MAINE”

PLATFORMA ELEARNING BUSINESS NETWORKST@RTUP


✓ SITE eLearning Business NetworkSt@rtUp https://sites.google.com/view/e-startup
✓ BLOG eLearning Business NetworkSt@rtUp https://netstartup.blogspot.ro/
✓Ghidul eLearning Business
Pagina BUSINESS NetworkSt@rtUp WEB www.facebook.com/BusinessNetStartUpRo
27
NETWORKST@RTUP Facebook
cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori
✓ GRUP eLearning Business NetworkSt@rtUp Facebook www.facebook.com/groups/netstartupro

S-ar putea să vă placă și