Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect de lecţie

Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII nr.1


Oraviţa
Învăţător: Claudia Mirabela Gavrilescu
Clasa: a II-a C
Data: 16 mai 2007
Ora: 9,00 -9,50
Obiectul de învăţământ: Matematică
Subiectul lecţiei: Măsurarea mărimilor: metrul,litrul,
kilogramul
Tipul lecţiei: Consolidare de cunoştinţe
Obiective de referinţă: 1.3 să efectueze operaţii de adunare
şi de scădere cu numere naturale de
la 0 la 1000 cu şi fără trecere peste
ordin ;
2.6 să rezolve probleme care
presupun o singură operaţie dintre
cele învăţate (*cel puţin două dintre
operaţiile învăţate);
2.7 să formuleze oral probleme cu
numere, care se rezolvă printr-o
singură operaţie ;
2.11 să măsoare şi să compare
lungimea, capacitatea sau masa
unor obiecte folosind unităţi de
măsură nestandard adecvate,
precum şi următoarele unităţi de
măsură standard: metrul, litrul
Obiective operaţionale: O1-să efectueze operaţii de adunare
şi de scădere cu numere naturale
cuprinse în concentrul 0-1000;
O2-să se exprime folosind un limbaj
adecvat (terminologia specifică
acestui obiect de studiu);
O3-să extragă datele unei probleme
din textul acesteia;
O4-să enumere etapele rezolvării
unei probleme cu una sau mai
multe operaţii învăţate;
O5-să găsească numărul
necunoscut dintr-o operaţie de
adunare sau scădere;
O6-să compare masa unor corpuri;
O7-să compună oral o problemă,
care să se rezolve printr-un
exerciţiu dat;
O8- să participe activ la jocul
didactic propus ;
O9-să se conformeze regulilor
jocurilor;
O10- să coloreze fişa de
lucru,conform indicaţiilor.
Metode şi procedee: Explicaţia ,conversaţia, exerciţiul,
jocul didactic, evaluarea, analiza,
sinteza, problematizarea.
Mijloace de învăţământ: Fişe,planşe, caietele elevilor,
creioane colorate.
Bibliografie: 1.Ministerul Educaţiei Naţionale
Consiliul Naţional Pentru
Curriculum: Curriculum Naţional,
programe şcolare pentru
învăţământul primar,Bucureşti ,
1998, pagina 8-11
(sursa www.didactic.ro) ;
2.Cristina Ispas, Victor Grindeanu :
Probleme de matematică pentru
clasa a II-a, Editura Reprograph,
Craiova, 2006,pagina 97,102.
Strategii didactice

T Mijloa Org.
Etapele Ob. i Elemente de Intersubiectivitate Metode ce Înv.
lecţiei Op. m conţinut şi de I G C
p procedee învăţă
mânt
1.Moment Stabilesc ordinea şi Elevii primesc materialul didactic Fişe,
organizatoric. liniştea în sala de pentru ora de matematică. planşe
1
clasă. Îşi pregătesc cele necesare pentru
lecţie.
2.Verificarea Se completează fişele Elevii vor avea la dispoziţie 5 minu- Explicaţia Probe D
cunoştinţelor individual. te ca să completeze fişele(anexa 1). de i
asimilate Corectez temele În timp ce ei lucrează,verific temele Exerciţiul verifi- r
anterior/verifi- elevilor. pentru acasă cantitativ şi calitativ. care i
7
carea temei Corectarea probelor de evaluare se j
pentru acasă. va efectua individual,pe parcurs ce Evaluarea a
Corectarea probelor elevii vor termina de rezolvat t
de evaluare. exerciţiile date.
La final se vor anunţa rezultatele
elevilor.
3.Captarea O8/9 2 Se prezintă piticii Elevii recunosc piticii,descoperind Analiza D
atenţiei. elevilor. numele acestora,identificând Conversa- I
povestea din care fac parte. Se ţia R
menţionează că piticii au nevoie de
ajutor pentru a duce la bun sfârşit
munca de astăzi din mină.
4.Anunţarea Se enunţă subiectul Se enunţă subiectul lecţiei şi câteva Expune-
subiectului. 1 lecţiei şi câteva din din obiectivele operaţionale rea
obiectivele operaţio- urmărite.
nale.
5.Desfăşurarea Elevii rezolvă Cei şapte pitici vor propune Explicaţia
lecţiei. exerciţiile propuse. următoarele exerciţii: Jocul Planşe D
didactic cu cei i
O1 1. Somnorosul Conversaţia şapte R
Calculaţi: pitici I
2m + 37m= 444m-35m= din J
478m+265= 72m-54m= poves- A
651m – 35m + 26m= tea T
Albei-
2. Fericitul ca – Ză
O1/2
În mină s-au săpat două galerii pada
a câte 46 de metri fiecare. A treia Analiza
galerie măsoară 17 metri . Care Sinteza
este suma lungimilor celor trei
galerii?

3. Ruşinosul
O3/4
Din bazinul în care spală pietrele D
preţioase găsite în mină, piticii au I
folosit 290 de litri de apă. Ştiind că Problemati R
în bazin mai sunt 129 de litri de zarea I
apă, aflaţi câţi litri de apă au fost J
iniţial în bazin. A
27 T
O5 4. Hapciu
Aflaţi numărul necunoscut:
341 l – ...l = 206 l Exerciţiul
... l + 333 l = 334 l

5. Supărăciosul
O6 Două diamante şi un cristal
Elevii rezolvă cântăresc 9 kilograme. Cât
exerciţiile şi cântăresc 4 diamante şi 2 cristale?
O8/9
problemele propuse.
6. Doc - medicul
Piticii au transportat pietrele Conversaţia D
O1/3
preţioase cu vagoneţii,după cum Exerciţiul I
O2/4
urmează: Analiza R
 cristale – 12 kg; Sinteza I
 smaralde – cu 8 kg mai mult J
decât cristalele; A
 diamante – cu 3 kg mai puţin T
decât smaraldele.
Câte kg de diamante au transportat
piticii cu vagoneţii?

6.Obţinerea 5 Elevii compun o 7. Mutulică Problema- D


performanţei. problemă după Compune oral o problemă, folosind tizarea I
O7 exerciţiul dat. datele următoare,apoi rezolv-o: Exerciţiul R
45m+36m= ?m

7.Realizarea Se colorează pe fişă Elevii primesc o fişă de lucru, pe Jocul D


feed-back-ului conform indicaţiilor. care vor trebui să coloreze conform didactic i
O10 5
indicaţiilor. r

8.Încheierea 2 Aprecieri verbale Elevii sunt evidenţiaţi verbal, Evaluarea Cata- D


lecţiei. referitoare la notând cu calificative activitatea Aprecieri log i
activitatea elevilor. susţinută de copiii care au r
participat activ la lecţie.
Nume:_________________ 16.05.2007

Fişă de evaluare

1. Pentru a afla masa obiectelor folosim:


a) termometrul;

b) Liniarul;

c) cântarul.

2. Oare câte kg are Florinel? Încercuieşte varianta pe care o consideri


adevărată.

a) 40 kg;

b) 72 kg;

c) 9 kg;

d) 532 kg.

3. Alegeţi afirmaţiile adevărate şi notaţi-le cu A, iar pe cele false cu F:

 Marian a cumpărat 3 kilograme de lapte.

 Ioana are 4 litri de suc.

 Meşterul măsoară 5 metri de scândură cu balanţa.

 Alin cântăreşte 4 banane cu cântarul electronic.


Nume:________________________ 16.05.2007

Fişă de lucru

Colorează conform cerinţelor de mai jos:

 cu albastru obiectele cu care se poate măsura lungimea;

 cu galben obiectele cu care se poate măsura capacitatea;

 cu roşu obiectele cu care se poate măsura masa.


Eu sunt Somnorosul. Îmi este aşa de
somn...şi am de calculat lungimi....vreţi să
mă ajutaţi?

2m + 37m=?m 444m-35m=?m

478m+265=?m 72m-54m=?m

651m – 35m + 26m=?m


Sunt atât de fericit, că nici
nu am fost atent la săpături.
M-am trezit doar că au zis:
- Fericitule, calculează dacă
mai trebuie să săpăm!
Am văzut că au săpat două
galerii a câte 46 de metri
fiecare. A treia galerie măsoară
17 metri .
Calculaţi voi, vă rog, care
este suma lungimilor celor trei
galerii, ca să mă scoateţi din
încurcătură?
De fiecare dată când mă
apuc să calculez, tocmai
când sunt la final, mă apucă
strănutul : Hap-ciu!
Daaa,da,da...Ştiu...sunt
Hapciu. Ajutaţi-mă să
termin...aaa...hap-ciu!
341 l – ...l = 206 l
... l + 333 l = 334 l
Eu nu vreau nimic!Şi ce dacă
sunt Supărăciosul? Calculaţi
voi, dacă vă credeţi deştepţi!
Două diamante şi un cristal
cântăresc 9 kilograme.
Cât cântăresc 4 diamante şi
2 cristale?
Aţi ghicit!Eu sunt Doc,
doctorul piticilor!Îmi şade bine
cu ochelarii, nu? Am însă o
problemă:nu ştiu câte pietre
preţioase am reuşit să
transportăm azi... Ştiu însă că în
vagoneţi au fost încărcate astfel:
cristale – 12 kg;
smaralde – cu 8 kg mai mult
decât cristalele;
diamante – cu 3 kg mai puţin
decât smaraldele.
Câte kg de diamante au
transportat piticii cu vagoneţii?
Off...Mi-e cam
ruşine!...Poate...vreţi
să-mi daţi şi mie o mână
de ajutor!?...Sunt
Ruşinosul.
Piticii au spălat
pietrele preţioase găsite în
mină,în bazin, folosind
290 de litri de apă.
Ştiind că în bazin mai
sunt 129 de litri de apă,
aflaţi câţi litri de apă au
fost iniţial în bazin.
Vai...!Vă mulţumesc!
Eu nu ştiu să vorbesc,
dar...nici n-am încercat.
Puteţi să-mi spuneţi Mutulică.
Compuneţi oral o problemă,
folosind datele următoare.
Pentru mine sunt prea multe
cuvinte de spus. Aşa că, după
aceea, o puteţi şi rezolva.

45m+36m= ?m
Albă-ca-Zăpada
e urmărită de
maşteră, de când a
venit în căsuţa
noastră. Astăzi vă
cerem ajutorul ca să
terminăm mai
repede lucrul în
mină şi să ne
întoarcem la timp
acasă.
Vreţi să ne
ajutaţi?

S-ar putea să vă placă și