Sunteți pe pagina 1din 132

PARTEA I

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 1036 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți, 25 octombrie 2022

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale


nr. 323/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului
pentru Programul de investiții pentru înființarea
centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în
zona montană ............................................................ 3–44
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 324/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului
pentru Programul de investiții pentru înființarea
centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a
fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor
medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de
cultură în zona montană ............................................ 46–89
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 325/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului
pentru Programul de investiții pentru înființarea
stânelor montane........................................................ 91–130
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții
pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui
în zona montană*)
Având în vedere:
— prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale
pentru perioada 2014—2020;
— prevederile Legii muntelui nr. 197/2018;
— prevederile Legii nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau
prelucrare a laptelui în zona montană, cu modificările ulterioare;
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.036/2018 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare
montană,
ținând cont de Referatul de aprobare nr. 3.659 din 13.10.2022 al Agenției Naționale a Zonei Montane,
în temeiul prevederilor:
— art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.238/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022,
condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru
schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona
montană;
— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
— art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și
funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul Art. 2. — Agenția Națională a Zonei Montane va duce la
de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau îndeplinire prevederile prezentului ordin.
prelucrare a laptelui în zona montană, prevăzut în anexa care Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
face parte integrantă din prezentul ordin. României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,


Petre Daea

București, 20 octombrie 2022.


Nr. 323.

*) Ordinul nr. 323/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 25 octombrie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 3

ANEXĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI

Program de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de


colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Capitolul 1. PREVEDERI GENERALE

Ghidul solicitantului este un material de informare a potențialilor beneficiari ai


schemei de ajutor de stat privind Programul de investiții pentru înființarea
centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, numit în
continuare Program şi constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului
conform cerințelor specifice ale schemei de ajutor de stat.

Prin prezentul Ghid sunt prezentate condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile,


modul de acordare a finanțării prin Program, valoarea ajutorului de stat pentru anul
2022, precum și modalitățile de verificare și control ale schemei de ajutor.

Acest document nu este opozabil actelor normative naționale şi comunitare.

Ghidul solicitantului prezintă regulile privind pregătirea, întocmirea și depunerea,


aprobarea şi derularea proiectului de investiții.

De asemenea, precizează tipurile de investiții pentru care se acordă ajutorul de stat,


documentele pe care trebuie să le prezentați, modelul Cererii de finanțare, al
Contractului de finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului şi
completării corecte a documentelor.

Ghidul solicitantului poate suferi rectificări generate de modificările legislative


naționale și comunitare sau procedurale. Varianta actualizată este publicată pe
pagina de internet www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de Investiții.

ATENȚIE!
Pentru a obține informațiile cu privire la Program, vă rugăm să consultați paginile de
internet www.azm.gov.ro și www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre Program ne puteţi contacta prin
telefon sau prin e-mail. Datele de contact ale Oficiilor de dezvoltare montană,
Centrelor de dezvoltare montană și al Sediului central al Agenției Naționale a Zonei
Montane sunt disponibile pe pagina de internet www.azm.gov.ro.

Utilizarea/prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European


și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor), toate cererile de finanțare depuse de solicitanți vor cuprinde în secțiunea E
”Declarație pe propria răspundere a solicitantului”, parte din cererea de finanțare,
acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 5

Obiectivul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare


şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, denumit în continuare Program, este
valorificarea superioară a produselor montane, dezvoltarea zonei montane, limitarea
declinului sectorului de producție primară, în scopul asigurării consumului intern,
menținerea și crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea
depopulării zonei montane.

Autoritatea responsabilă cu administrarea Programului este Ministerul Agriculturii și


Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională a Zonei Montane.

Programul este o schemă de ajutor de stat care se aplică în baza prevederilor


Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și
forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020, cu modificările și
completările ulterioare, denumite în continuare Orientări.

Programul aplică prevederile Orientărilor, partea a II a, Capitolul 1, Secțiunea –


1.1.1.1 Ajutoare pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații
agricole care au legătură cu producția agricolă primară sau, după caz, prevederile
Secțiunii 1.1.1.4 – Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea și comercializarea
de produse agricole.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor se asigură din bugetul de


stat în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe perioada de derulare a schemei, de la capitolul
83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea
producătorilor agricoli". Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va repartiza
creditele bugetare cu această destinație Agenției Naționale a Zonei Montane, în
calitate de autoritate de implementare a Programului.

Agenția Națională a Zonei Montane publică pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în


secțiunea Programe de Investiții, textul integral al prezentei scheme de ajutor de
stat, ghidul solicitantului, perioada în care se poate depune cererea de finanțare,
lista beneficiarilor, bugetul alocat schemei de finanțare și data epuizării bugetului
alocat schemei, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat.

În urma analizei cererilor de finanțare înregistrate, Agenția Națională a Zonei Montane


publică pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de Investiții,
bugetul rămas neutilizat.

Programul se implementează în zona montană, așa cum este definită conform


Ordinului comun nr. 97/1332/2019, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice privind
aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană. Lista UAT
din zonele montane este disponibilă pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în
secțiunea Programe de investiții.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Programul sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare


şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, care se încadrează în dispozițiile
prevăzute în Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare și HG nr. 1238/2022,
respectiv: Investiții în realizarea de centre de colectare şi/sau prelucrare a laptelui
în zona montană, în vederea colectării și/sau prelucrării laptelui şi obţinerea
produselor derivate din acesta într-un spațiu amenajat corespunzător.

Prin prelucrarea laptelui se pot obține și valorifica superior următoarele tipuri de


produse: lapte, lapte complet netratat, și laptele parțial sau integral degresat;
smântână; lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de
lapte și smântână fermentate sau acrite; zerul; produsele pe bază de componente
naturale ale laptelui, nedenumite şi necuprinse în altă parte; untul şi alte grăsimi
provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă; brânză şi caş.

Beneficiarii Programului sunt:

- producători de lapte din zona montană cărora li se aplică prevederile părţii a II-a,
capitolul 1, secţiunea 1.1.1.1 - Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi
necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară din
Orientări, pentru investițiile în centre de colectare, precum şi

- producători agricoli din zona montană cărora li se aplică prevederile părţii a II-a,
capitolul 1, secţiunea 1.1.1.4 - Ajutoare pentru investiţii legate de prelucrarea şi
comercializarea de produse agricole din Orientări, pentru investiții în centre de
colectare și prelucrare sau investiții în centre de prelucrare;

care își desfășoară activitatea în zona montană și realizează investiția finanțată prin
Program în zona montană, conform prevederilor art. 1 și art. 3, lit. c) din Legea nr.
296/2018 cu modificările ulterioare și ale HG nr. 1238/2022.

ATENŢIE!

În conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat în sectoarele


agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 și a art. 60 din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările ulterioare, nu sunt eligibili
beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia
de finanțare în cadrul Programului, obținând astfel unele avantaje, contrar
obiectivelor legislaţiei comunitare și naționale in vigoare.

Fiecare proiect prin care se solicită finanțare prin Program, este verificat în ceea ce
privește eventuala creare de condiții artificiale, în fiecare din etapele procedurale pe
care le va parcurge acesta. Dacă pe parcursul oricărei dintre aceste etape
procedurale, se identifică crearea de condiții artificiale, se vor aplica măsurile și
corecțiile financiare corespunzătoare (respingere cerere de finanțare/ recuperare
debit total/ debit parțial, după caz).

Prin ”condiții artificiale” se înțeleg acele condiții create în mod voluntar de către
solicitant, în scopul obţinerii unui avantaj necuvenit oferit prin Program, cum ar fi:

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 7

a. crearea de condiții artificiale în vederea încadrării solicitantului în categoriile


de solicitanți eligibili și/sau a îndeplinirii unei/unor condiții de eligibilitate
specifice Programului;
b. crearea de condiții artificiale prin existența unui beneficiar formal
(solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) și a unui beneficiar real, (indirect)
al finanțării, ca persoane fizice și/sau juridice distincte sau identice, potrivit
art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Nu se consideră condiții artificiale situațiile în care se realizează identificarea în


documentația prezentată a unor erori materiale sau a corecturilor acestora,
deficiențe care, pe parcursul verificărilor efectuate și a clarificărilor transmise de
solicitanți cu ocazia solicitării informațiilor suplimentare nu sunt dovedite că au scop
ilicit.

ATENȚIE!

Vă recomandăm să consultați Instrucțiunile privind evitarea creării de condiții


artificiale în accesarea Programului, de pe pagina de internet a ANZM
www.azm.gov.ro , în secțiunea Programe de investiții.

Prin Program sunt vizate trei tipuri de investiții:

1. Centre de colectare a laptelui

2. Centre de prelucrare a laptelui

3. Centre de colectare și prelucrare a laptelui.

Centrele de colectare și prelucrare a laptelui sunt construcții care integrează


componentele de colectare și prelucrare menționate la punctele 1 și 2 de mai sus.

Valoarea maximă eligibilă permisă și intensitatea sprijinului diferă funcție de tipul


investiției și este prezentată detaliat în Capitolul 2, secțiunea 2.6 a prezentului ghid.

Un proiect de investiții poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli


neeligibile.

ATENȚIE!

Pentru investiții în centre care prevăd doar colectarea laptelui, intensitatea


ajutorului de stat poate fi de maximum 90% în condițiile prezentate în Capitolul 2,
secțiunea 2.6

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Sprijinul prin Program este acordat doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile,
cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul Proiectului.

Pentru oricare dintre tipurile de investiții enumerate mai sus, în situația în care există
beneficiari eligibili care depun proiecte a căror valoare eligibilă totală depășește
valoarea stabilită pentru tipul de proiect respectiv, diferența între valoarea totală a
Proiectului și valoarea ajutorului de stat se suportă integral de către beneficiar.

Acordarea ajutorului de stat se realizează prin rambursarea cheltuielilor efectuate


pentru realizarea investiției ce face obiectul contractului de finanțare, pe baza
documentelor justificative prezentate de beneficiar împreună cu cererea de
rambursare.

Rambursarea cheltuielilor se va efectua într-un număr de maxim 4 tranșe în perioada


de implementare a proiectului, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului de stat,
aprobată prin contractul de finanțare.

Bugetul total alocat Programului pentru anul 2022 este de 92 000 mii lei, echivalentul
a 18 593 mii eur.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se deschide în termen de maximum


10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii
pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona
montană. Ghidul solicitantului se aprobă prin Ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale și se publică pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în secțiunea
Programe de Investiții.

Termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022.

Termenul până la care se poate depune ultima cerere de rambursare este de 29


noiembrie 2023.

Plățile aferente Programului se efectuează în intervalul 1 ianuarie 2023 - 29


decembrie 2023.

1.1 Termeni și definiții

AJUTOR DE STAT – sprijin financiar acordat de către statul român unui beneficiar, în
baza unor criterii de eligibilitate, pentru realizarea unei investiții prin Program.

ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ANZM – Agenția Națională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea


Programului, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare Administratorul Programului.

APM- Agenția pentru Protecția Mediului.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 9

AUTORITATE COMPETENTĂ – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția


Națională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea Programului.

BENEFICIAR – persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere


familială/grup de producători/cooperativă agricolă/societate cooperativă/ persoană
juridică care desfășoară activități în agricultură şi/sau industrie alimentară, care
îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse prin Program și care a încheiat un
contract de finanțare cu ANZM.

CENTRE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE A LAPTELUI ÎN ZONA MONTANĂ - construcții


unde se face preluarea și păstrarea cantităților de lapte în recipiente specifice,
precum și prelucrarea acestuia cu respectarea normelor de igienă sanitar-veterinare
în vigoare.

CEREREA DE FINANȚARE – solicitarea completată și semnată electronic pe care


solicitantul o înaintează în vederea obţinerii finanțării prin Program.

COFINANȚAREA BENEFICIARULUI – suma de bani care reprezintă contribuția


financiară obligatorie a beneficiarului și pe care trebuie să o utilizeze în vederea
realizării propriului proiect de investiții. Cofinanțarea beneficiarului trebuie să
acopere diferența dintre ajutorul de stat acordat prin Program și valoarea totală a
proiectului.

COFINANȚAREA PUBLICĂ – valoarea ajutorului de stat acordat proiectelor de investiții


prin Program.

DERULARE PROIECT - totalitatea activităților efectuate de beneficiarul Programului


de la semnarea contractului de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a
proiectului.

DEMARAREA INVESTIȚIEI - reprezintă fie demararea lucrărilor de construcții aferente


investițiilor, fie primul angajament din punct de vedere juridic de a comanda
echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibilă
investiția, luându-se în considerare situația care survine prima în ordine cronologică.
Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor şi
realizarea studiului de fezabilitate nu sunt considerate drept demarare a investiției.

DSP – Direcția de Sănătate Publică.

DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ELIGIBILITATE –îndeplinirea de către un solicitant/beneficiar al ajutorului de stat a


condițiilor şi criteriilor minime, așa cum sunt prevăzute în HG nr. 1238/2022 cu
anexele aferente, precum și în Ghidul Solicitantului.

EVALUARE – acțiune procedurală prin care documentația depusă pentru accesarea


Programului este analizată în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate necesare
pentru semnarea contractului de finanțare.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

FERMIERI CARE S-AU INSTALAT ÎN MAXIMUM CINCI ANI ANTERIORI DATEI DE


DEPUNERE A CERERII DE FINANȚARE – fermieri, indiferent de forma juridică,
respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF, care s-au instalat cu cel mult cinci ani
înainte de depunerea cererii de finanțare în Program.

IMPLEMENTARE PROIECT – totalitatea activităților efectuate de beneficiarul


Programului, de la semnarea contractului de finanțare până la data depunerii ultimei
cereri de rambursare.

INVESTIȚII COLECTIVE - investiții realizate de către cooperative agricole, societăți


cooperative sau grupuri de producători descrise la capitolul 2, Secțiunea 2.1 a
prezentului Ghid.

INVESTIȚIE NOUĂ – înființarea unei activități noi prin Proiect, pe codurile CAEN
eligibile, care cuprinde lucrări de construcții și/sau montaj de utilaje, instalații și
echipamente.

ÎNTREPRINDERE ÎN DIFICULTATE: reprezintă o întreprindere care se află în cel puțin


una dintre situațiile următoare:

a) în cazul societăților cu răspundere limitată, altele decât IMM-uri care


sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul
lor social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine
atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte
elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății,
conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris.
În sensul prezentei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special,
la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale,
situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a
Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar
"capital social" include, acolo unde este cazul, orice capital suplimentar;

b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere
nelimitată pentru creanțele societății, altele decât IMM-uri care sunt înființate de
mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris
a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate
comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru
creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în
anexa II la Directiva 2013/34/UE;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de


insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o
procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a


rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru
restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 11

e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani
raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea
de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PNDR 2014-2020 – reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din


Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate
României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie.

PERIOADA DE TRANZIȚIE LA NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ – perioada cuprinsă


între PNDR 2014-2020 și anul intrării în vigoare a prevederilor viitorului Program
Național Strategic.

PROCESAREA (PRELUCRAREA) PRODUSELOR AGRICOLE - operațiune efectuată


asupra unui produs agricol care are drept rezultat tot un produs agricol, cu excepția
activităților desfășurate în cadrul fermelor, care sunt necesare în vederea pregătirii
unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare, astfel cum este prevăzută la
punctul 2.4 Definiții, subpunctul (35) din Orientările Uniunii Europene privind
ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada
2014 – 2020.

PROIECT DE INVESTIȚII/PROIECT- totalitatea documentației și a documentelor


justificative necesare realizării unei investiții într-un centru de colectare și/sau
prelucrare a laptelui, de la momentul depunerii cererii de finanțare și până la
obținerea ultimei tranșe de plată.

REPREZENTANTUL LEGAL – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în


relația contractuala cu ANZM, conform legislației în vigoare.

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT - înseamnă orice sprijin, indiferent de formă, din surse
de stat, acordat de autorități publice sau de alte organisme care le administrează în
numele statului.

SOLICITANT – persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere


familială/grup de producători/cooperativă agricolă/societate cooperativă/persoană
juridică care desfășoară activități în agricultură şi/sau industrie alimentară, în zona
montană, care solicită ajutorul de stat acordat prin Program.

TÂNĂR FERMIER – persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii


cererii de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 2, alin.(1), litera n) din
Regulamentul (UE) nr.1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; persoana juridică cu mai mulţi
acţionari unde un tânăr fermier, în sensul art. 2, alin.(1), litera n) din Regulamentul
(UE) 1305/ 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, se instalează și exercită un control efectiv pe termen


lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile
financiare legate de exploatație.

UAT – unitate administrativ teritorială.

VALOARE ELIGIBILĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau


lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul Ghid și
care pot fi decontate prin Program. Procentul privind cofinanțarea publică și a
contribuției beneficiarului se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a
proiectului.

VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii


şi/sau lucrări care nu sunt încadrate în lista cheltuielilor eligibile precizată în
prezentul Ghid , cât și cheltuielile eligibile care depășesc suma maximă eligibilă
prevăzută în Program. Valoarea neeligibilă a Proiectului nu poate fi decontată prin
Program. Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului
de cofinanțare publică. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către
beneficiarul proiectului și vor fi efectuate până la data ultimei cereri de rambursare.

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru


bunuri, servicii și/sau lucrări.

ZONA MONTANĂ – teritoriul unităților administrativ-teritoriale care îndeplinesc


criteriile stabilite în Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.
97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona
montană, unități administrativ-teritoriale menționate în Anexa nr. 2 la Ordin. Lista
UAT aparținând zonei montane este disponibilă pe pagina de internet
www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții.

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație


echivalentul conjuncției „sau” (se va interpreta ca înlocuitor al cuvântului „sau”)
pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni. În enunțarea numărului actelor
normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este
echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de măsură, este
echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră).

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 13

Capitolul 2 PREZENTAREA PROGRAMULUI

2.1 Cine poate beneficia de finanțare prin Program?

Categoriile de solicitanți eligibili ai ajutorului de stat acordat prin Program sunt:

- persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi


familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

- grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005


privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;

- cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr.


566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care deservesc interesele
membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.


1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările ulterioare;

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii


societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

ATENȚIE!

Solicitanții eligibili care pot depune cereri de finanțare prin Program sunt producători
de lapte din zona montană, precum și producători agricoli care își desfășoară
activitatea propusă prin Proiect în zona montană și implementează investiția propusă
prin Proiect în zona montană.

Solicitanții nu sunt eligibili pentru accesarea sprijinului financiar prin Program în


cazul în care:

- au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața, prin


decizia Comisiei Europene. Programul nu va putea fi accesat atât timp cât
ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială,

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

reprezentând valoarea totală, penalitățile și dobânzile aferente ajutorului


ilegal și incompatibil cu piața internă;
- sunt considerate întreprinderi în dificultate în sensul celor prevăzute în HG nr.
1238/2022 la art. 3 lit. e);
- se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare
judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere
operațională, sub administrare specială, are suspendate ori restricționate
activitățile, inclusiv cele economice, se află într-o altă situație similară legal
reglementată;
- face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai
sus și pentru orice altă situație similară;
- înregistrează obligații fiscale restante și alte obligații bugetare administrate
de organul fiscal central, definit potrivit art.1, pct.31 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
ANZM va solicita informațiile privind obligațiile fiscale și bugetare, în formă
electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central.

2.2 Condiții obligatorii pentru acordarea ajutorului de stat prin Program

2.2.1 În etapa de evaluare și contractare

Solicitanții ajutorului de stat prevăzut prin Program trebuie să îndeplinească


cumulativ următoarele condiții:

- să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli


din zona montană;

- să desfășoare activitatea în zona montană, inclusiv prin intermediul punctelor


de lucru;

- să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului


oricare dintre tipurile de investiții menționate la Capitolul 1;

- să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție


la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de
investiții similare.

Condițiile de mai sus se consideră îndeplinite prin verificarea documentelor depuse


împreună cu cererea de finanțare, documente care:

a) atestă deținerea de animale:

- copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie, din care să
rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului și dreptul
de proprietate asupra animalelor, cu ștampila primăriei şi mențiunea „Conform cu
originalul”.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 15

- adeverință de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit care specifică


efectivul de animale din exploatație și document emis de către ANSVSA prin care se
certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație comercială de tip A.

b) atestă dreptul de proprietate sau folosință a terenului:

- copie a formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie din care să


rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului cu
ștampila primăriei şi mențiunea „Conform cu originalul”.

- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului conform


prevederilor legislației în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de
notar, act de donație autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moștenitor unic autentificat de notar,
precum şi alte documente care demonstrează terților dreptul de proprietate conform
prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar);

sau

- tabelul centralizator cu suprafețele luate în arendă pe categorii de folosință şi


perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform
prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conțină sumarul contractelor de arendare
valabile la data depunerii Cererii de finanțare);

sau

- contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoțit de


adresa emisă de concedent care conține situația privind respectarea clauzelor
contractuale;

sau

- contractul de comodat/contractul de închiriere/documentul potrivit căruia


suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/folosință;

sau

- documentul notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune.

Documentele care atestă dreptul de folosință a terenului pe care se realizează


investiția trebuie să fie valabile cel puțin până la finalizarea perioadei de monitorizare
a proiectului.

c) atestă faptul că nu a primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de
tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate
de investițiile pentru înființarea de centre de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în
zona montană și se obligă să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

derulare a Programului investițiile pentru înființarea de centre de colectare şi/sau


prelucrare a laptelui în zona montană:

Acest fapt este consemnat în cererea de finanțare, secțiunea E ”DECLARAŢIE PE


PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI”, la punctul 2.

d) Solicitantul trebuie să desfășoare activitățile clasificate în cadrul următoarelor


coduri CAEN :
0141 – Creșterea bovinelor de lapte;
0145 – Creșterea ovinelor și caprinelor;
1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.
Codul CAEN 1051 este obligatoriu pentru investiții care includ componenta de
prelucrare a laptelui.

ATENȚIE!

Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători,


îndeplinirea condițiilor cumulative de a fi producători de lapte / producători agricoli
și de a desfășura activitate în zona montană se dovedește prin prezentarea de
documente relevante de la membrii crescători de animale care desfășoară activitate
în zona montană, documente prezentate la lit. a) și lit. b) de mai sus.

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat prin Program, solicitanții trebuie să


îndeplinească condițiile de eligibilitate.

Eligibilitatea Proiectului se stabilește în urma verificării criteriilor de mai sus și a


documentelor anexate Cererii de finanțare:

a) studiul de fezabilitate pentru investițiile privind înființarea centrului de


colectare și/sau prelucrare;
b) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
c) împuternicire/procură notarială, însoțită de copia BI/CI al/a
împuternicitului persoană fizică, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerțului precum şi orice alt document care să ateste forma de înființare
şi organizare a solicitantului;
e) copie a certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii,
din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită
finanțarea, precum și că nu se află în procedură de
insolvență/lichidare/dizolvare;
f) copie STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii
nr.1/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Cooperativa agricolă
înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004 cu modificările şi completările
ulterioare;

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 17

g) copie Aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării


Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea
296/2018 cu modificările ulterioare;
h) copie după formularul integral al Registrului agricol;
i) adeverință de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit privind
numărul de animale deținute (sau extras SNIIA) și documentul emis de către
ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație
comercială de tip A – creșterea bovinelor de lapte, ovine sau caprine;
j) declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria
"întreprindere în dificultate" după modelul prevăzut pe pagina de internet
a ANZM www.azm.gov.ro , în secțiunea Programe de investiții;
DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul
solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului,
după caz;
DECLARAȚIE UNICĂ privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate
de persoanele fizice înregistrata la Administraţia Financiară (formularul 212),
în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ, pentru persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
k) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii cererii
de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință
asupra imobilului teren, pe care se amplasează construcția, precum şi
faptul că terenul este liber de sarcini;
l) Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesiune sau alt document încheiat în formă autentică, care să certifice
dreptul de folosință al terenului pe o perioadă de cel puțin 4 ani, începând
cu anul depunerii cererii de finanțare și care să confere titularului inclusiv
dreptul de execuție a lucrărilor de construcție, după caz, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin
proiect.
Contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent și
trebuie să conțină situația privind respectarea clauzelor contractuale și
suprafața concesionată la zi pentru terenul pe care se va amplasa
construcția. Dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea, se va menționa de către concedent care este
suprafața supusă acestui proces.
m) dovadă existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă
de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
ATENȚIE!

Certificatul de urbanism pentru investiția finanțată prin Program va fi pus la


dispoziția ANZM de către solicitant după primirea deciziei de aprobare a cererii de
finanțare și înainte de semnarea contractului.

Certificatul de urbanism este un document obligatoriu, iar depunerea/transmiterea


sa către ANZM este condiție obligatorie pentru semnarea contractului.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Solicitantul ajutorului de stat nu trebuie să fie întreprindere în dificultate, în


conformitate cu legislația în vigoare.

Condiția se consideră îndeplinită prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere cu


privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate", disponibilă pe
pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții și în
urma verificărilor de către ANZM a situațiilor financiare și a informațiilor din
Certificatul Constatator extins emis de ONRC.

2.2.2 În etapa de implementare a investiției

Beneficiarul are obligația şi responsabilitatea să asigure implementarea Proiectului


în concordanță cu prevederile Programului și ale legislaţiei comunitare şi naționale
aplicabile.

ATENȚIE!

Beneficiarii trebuie să utilizeze ajutorul de stat primit prin Program doar pentru
înființarea de centre de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, în
localitățile din zona montană.

Beneficiarul are obligația de a realiza toate investițiile prevăzute în cererea de


finanțare, fără a depăși data limită de depunere a ultimei cereri de rambursare,
respectiv 29 noiembrie 2023.

ATENȚIE!

Pentru încadrarea în termenul final de plată, 29 decembrie 2023, cererile de


rambursare trebuie să fie aprobate până la data de 29 noiembrie 2023.

Data semnării contractului de finanțare este data la care contractul este semnat de
către ambele părți.

În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii


trebuie să transmită la sediul ANZM, în fotocopie, avizele/autorizațiile/acordurile
solicitate prin certificatul de urbanism eliberat pentru investiția din Proiect precum
și autorizația de construire.

Termenul de mai sus poate fi prelungit din motive neimputabile beneficiarului cu


maximum 45 de zile, la solicitarea scrisă și motivată a acestuia, prin transmiterea
unei notificări către ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de
finanţare.

Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul mediului,


sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară. Condiția se consideră
îndeplinită în urma verificării documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene,
după caz, depuse în termen de 90 de zile de la momentul contractării.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 19

ATENȚIE!
Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate este important să demarați din timp
demersurile pentru obținerea autorizațiilor, avizelor sau acordurilor necesare
specificate în certificatul de urbanism.
În termen de maxim 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare cu ANZM,
beneficiarul este obligat să demareze investiția şi să notifice ANZM în acest sens.

În termen de 5 zile de la demararea investiției beneficiarul este obligat să instaleze


un panou indicator cu dimensiuni de 60 cm înălțime și 90 cm lungime din material
rezistent la intemperii, amplasat într-un loc vizibil pe care se va inscripționa:
Investiție beneficiară a “Programului de investiții pentru înființarea Centrelor de
colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană”, Denumirea
Proiectului................... Beneficiar………. Suma totală a Proiectului..............
Perioada de implementare a Proiectului………conform modelului prezentat pe pagina
de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

La finalizarea investiției, beneficiarul este obligat să solicite prezența


reprezentanților ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren
se întocmește un proces - verbal de constatare, care se atașează la documentația
ultimei cereri de rambursare. Modelul procesului - verbal este disponibil pe pagina de
internet ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții.

După efectuarea cheltuielilor din fonduri proprii, în vederea rambursării


cheltuielilor eligibile, în conformitate cu cererea de finanțare și contractul de
finanțare, Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite în format electronic
către ANZM, accesând pagina de internet www.azm.gov.ro, secțiunea Programe de
investiții, dosarul cererii de rambursare care conține cererea de rambursare şi
documentele justificative care o însoțesc. Documentele vor fi semnate electronic.

Beneficiarul este obligat să depună împreună cu cererea de rambursare pentru ultima


tranșă de plată, autorizațiile de funcționare pentru investiția realizată.

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția ANZM sau oricărui organism abilitat
de lege, documentele şi/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de
utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile
lucrătoare.

Beneficiarul este obligat să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața


locului şi să faciliteze controlul reprezentantului ANZM asupra utilizării sumelor
acordate.

În vederea efectuării verificărilor, beneficiarul se angajează să acorde


reprezentantului ANZM dreptul de acces la locurile şi spațiile unde se implementează
investiția şi să pună la dispoziția acestuia documentele solicitate privind gestiunea
tehnică şi financiară a investiției, atât în format tipărit cât şi electronic, dacă e cazul.
Documentele trebuie să fie ușor accesibile şi arhivate astfel încât să permită
verificarea lor.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se


prevede obligația acestora de a se asigura disponibilitatea informațiilor şi
documentelor referitoare la proiect cu ocazia activității de control desfășurate de
administratorul Programului sau de alte structuri cu competențe în controlul şi
recuperarea debitelor aferente fondurilor publice naționale.

Beneficiarul are obligația îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în


original, inclusiv documentele contabile, pentru activitățile şi cheltuielile eligibile, în
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația
comunitară şi națională. Toate documentele vor fi păstrate până la încheierea
perioadei de monitorizare.

În cazul nerespectării prevederilor din Program privind îndosarierea și păstrarea


documentelor, Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor
lipsă, reprezentând sprijin financiar acordat.

În cazul nerespectării prevederilor privind accesul reprezentanților ANZM la locurile


şi spațiile unde se implementează investiția şi cele privind punerea la dispoziția
acestuia a documentelor solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a investiției,
beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă reprezentând sprijin financiar
primit prin Program, inclusiv penalitățile și dobânzile aferente.

Beneficiarul trebuie să întocmească o evidență contabilă care să reflecte toate


operațiunile referitoare la cheltuielile efectuate pentru implementarea Proiectului,
în conformitate cu dispozițiile legale.

Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale privind achizițiile publice,


ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

Beneficiarul are obligația de a restitui administratorului Programului orice sumă ce


constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul Programului.

Beneficiarul este obligat să informeze administratorul Programului despre orice


situație care poate determina încetarea sau întârzierea contractului de finanțare în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel
de situație, urmând ca administratorul Programului să decidă cu privire la măsurile
corespunzătoare.

Beneficiarul are obligația de a informa administratorul Programului în termen de


maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul
aprobării administratorului Programului:

a. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;


b. schimbarea contului specificat în contractul de finanțare;
c. schimbarea reprezentantului legal.
Beneficiarul își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate terților din
culpa sa, pe durata de valabilitate a contractului. Administratorul Programului va fi

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 21

degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către


Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare.

În cazul în care se realizează verificări la fața locului, beneficiarul este obligat să


participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea Proiectului şi
care pot furniza informațiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitării
administratorului Programului.

Informaţiile privind beneficiarii schemei de ajutor de stat și documentația depusă


pentru accesarea Programului se păstrează pe o perioadă de 10 ani şi sunt disponibile
conform prevederilor Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

2.2.3 În etapa de monitorizare a investiției

Beneficiarii care au realizat investiții prin Program trebuie să desfășoare activitatea


pentru care au fost finanțați, pe perioada de monitorizare de 2 ani de la finalizarea
investiției.

ATENȚIE!

Beneficiarul are obligația de a nu schimba locația investiției timp de 2 ani de la


efectuarea plății finale.

Transferul sau vânzarea investiției realizată prin Program, în perioada de


monitorizare, se va face cu condiția obținerii de către beneficiar a acordului ANZM,
cu preluarea de către noul utilizator/proprietar a obligației de menținere a activității
pentru care s-a solicitat finanțarea, până la sfârșitul perioadei de 2 ani de
monitorizare.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul își exprimă acordul cu privire la


prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul derulării contractului
de finanțare, în vederea utilizării pe toată durata derulării Proiectului, în scopul
verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a
legislaţiei naționale şi comunitare.

2.3 Tipuri de investiții

Investițiile sprijinite prin Program sunt următoarele:

1.Centre de colectare a laptelui.

Centrele de colectare a laptelui sunt construcții unde se face doar preluarea și


stocarea în recipiente specifice a laptelui, cu respectarea normelor de igienă sanitar-
veterinare în vigoare.

Pentru investițiile în centre de colectare a laptelui tancurile de răcire trebuie să aibă


o capacitate de minimum 1500 litri.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

2. Centre de prelucrare a laptelui

Centrele de prelucrare a laptelui sunt construcții în care se face prelucrarea laptelui,


cu respectarea normelor de igienă sanitar-veterinare în vigoare, pentru a se obține
una sau mai multe dintre următoarele categorii de produse:

- lapte, lapte complet netratat, și laptele parțial sau integral degresat;


- smântână;
- lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte
și smântână fermentate sau acrite;
- zerul;
- produsele pe bază de componente naturale ale laptelui, nedenumite şi
necuprinse în altă parte;
- untul şi alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă;
- brânză şi caş.

3. Centre de colectare și prelucrare a laptelui

Centrele de colectare și prelucrare a laptelui sunt construcții care integrează


componentele de colectare și prelucrare descrise la punctele 1 și 2.

2.4 Cheltuieli eligibile

Un proiect de investiții poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli


neeligibile.

Sprijinul prin Program este acordat doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile,
cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul Proiectului.

Pentru oricare dintre tipurile de investiții enumerate mai sus, în situația în care există
beneficiari eligibili care depun proiecte a căror valoare eligibilă totală depășește
valoarea stabilită pentru tipul de proiect respectiv, diferența între valoarea totală a
Proiectului și valoarea ajutorului de stat se suportă integral de către beneficiar.

Finanțarea prin Program va fi acordată beneficiarilor eligibili care realizează investiții


pentru:

- construirea de centre de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona


montană care includ spațiul pentru colectarea și/sau prelucrarea laptelui;

- dotarea cu instalații, utilaje, echipamente și mijloace de transport,


specializate pentru activitatea desfășurată în cadrul investiției.

ATENȚIE!

În cazul în care solicitanții dețin un spațiu adecvat pentru înființarea unui centru
de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, aceștia pot depune o
cerere de finanțare care privește doar dotarea cu

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 23

instalații/utilaje/echipamente/mijloace de transport specializate, fără a realiza o


construcție nouă.

În acest caz nu sunt eligibile cheltuielile care privesc


modernizarea/extinderea/aducerea la standarde a spațiului existent unde se vor
instala echipamentele achiziționate prin Program.

Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investițiilor pentru înființarea


centrului de colectare și/sau prelucrare lapte următoarele:

A) Cheltuieli pentru construcția centrului de colectare și/sau prelucrare a


laptelui;
B) Cheltuielile cu terenul achiziționat în cadrul proiectului de investiții sunt
eligibile în limita de maxim 10 % din totalul costurilor eligibile aferente
construcției realizate prin Proiect;

ATENȚIE!

Beneficiarii pot realiza construcțiile și în regie proprie, parțial sau integral, cu


respectarea legislației în vigoare din domeniul construcțiilor. Lucrările care se vor
executa în regie proprie vor fi precizate în mod distinct în Studiul de fezabilitate.

Pentru proiectele finanțate prin Program, care conțin lucrări de construcții


executate în regie proprie, beneficiarul este obligat să angajeze un diriginte de
șantier și un responsabil tehnic cu execuția și să prezinte pe parcursul implementării
Proiectului, următoarele documente specifice: certificat de urbanism, autorizația de
construire, proiect tehnic al construcției, ordinul de începere al lucrărilor și procesul
verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Totodată, este obligatorie prezența
proiectantului pentru fazele determinante ale construcției.

Atât etapele parcurse în executarea lucrărilor de construcții, cât și toate documentele


prezentate trebuie să respecte prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, precum și cele ale Legii 10/1995 privind calitatea
în construcții – republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul efectuării lucrărilor de construcții în regie proprie, cheltuielile cu


materialele sunt eligibile și rambursarea acestora se va face în conformitate cu
cantitățile din caietele de sarcini ale proiectului tehnic al construcției pe baza
documentelor justificative.
În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care se vor
amplasa echipamentele/utilajele achiziționate prin Program, cheltuielile cu
manopera și transportul materialelor sunt neeligibile.

C) Cheltuieli pentru achiziționarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje noi,


instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate, în limita valorii

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

de piață a activelor, a căror utilitate este justificată în cererea de finanțare,


cum sunt:
- echipamente pentru colectarea și stocarea laptelui la temperatură
controlată. Tancurile de răcire trebuie să aibă o capacitate de minimum
1500 litri;
- echipamente pentru prelucrarea laptelui și obținerea de produse derivate
din lapte;
- echipamente de depozitare la temperatură controlată a produselor
derivate din lapte;
- utilaje, instalații, echipamente necesare pentru activitatea centrului de
colectare și/sau prelucrare a laptelui, justificate în studiul de fezabilitate;
- mijloace de transport specializate, cum sunt:
x autocisterne;
x autoizoterme cu sau fără frig;
x autoutilitare, inclusiv cu tracțiune integrală, cu maxim 3 locuri, cu care
se pot transporta recipiente pentru colectarea laptelui sau produse
derivate din lapte.

ATENȚIE!
Contractul de leasing financiar va avea o durată maximă egală cu perioada de
implementare a Proiectului. Transferul de proprietate a utilajelor, instalațiilor,
echipamentelor și mijloacelor de transport trebuie să fie realizat înainte de
depunerea ultimei cereri de rambursare.

D) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului cum sunt taxele pentru
eliberarea certificatelor şi cele privind obţinerea acordurilor, avizelor şi
autorizațiilor necesare implementării proiectului, prevăzute în legislația
națională, cheltuieli pentru elaborare studiului de fezabilitate, proiect tehnic,
studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de mediu, proiect de construcție,
servicii de arhitectură și consultanță, servicii de asistență pe perioada
implementării proiectului, în limita a maxim 7% din valoarea cheltuielilor cu
construcția și achiziția de utilaje, instalații, echipamente și mijloace de
transport, așa cum sunt specificate la punctele a) și b) de mai sus. Aceste
cheltuieli sunt eligibile și dacă sunt efectuate și înainte de semnarea
contractului de finanțare
E) Cheltuieli eligibile privind valoarea TVA: În cazul solicitanților neplătitori de
TVA, în temeiul legislaţiei naționale privind TVA, sunt cheltuieli eligibile valorile
TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

ATENȚIE!
Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente construcției sistemele de producție și
utilizare on-grid și off-grid a energiei electrice cu putere maximă de 10 kwp și/sau a
apei calde din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei,

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 25

geotermală) exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a


proiectului.
Consumul propriu de energie electrică și apă caldă va fi calculat în funcție de
consumul utilajelor/echipamentelor/instalațiilor pentru care se solicită finanțare prin
proiect și va fi justificat în cadrul studiului de fezabilitate.

2.5 Cheltuieli neeligibile

Valoarea neeligibilă a Proiectului nu poate fi decontată prin Program.

Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de


cofinanțare publică.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului și


vor fi efectuate până la data ultimei cereri de rambursare.

ATENŢIE!
Finalizarea proiectului finanțat prin Program, presupune ca beneficiarul să finalizeze
atât partea de investiție realizată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiție
realizată prin cheltuielile neeligibile.

Sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Program, următoarele:

- cheltuieli privind costurile conexe contractelor de leasing, cum ar fi marja


locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli cu fondul de rulment;
- cheltuieli privind costurile aferente investițiilor efectuate în scopul respectării
standardelor în vigoare ale Uniunii Europene;
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
ATENȚIE!
Nu se vor finanța prin Proiect:
- achiziționarea de clădiri;
- construcția sau modernizarea/extinderea locuințelor/sediilor sociale;
- modernizarea/extinderea imobilelor existente;
- cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare cu excepția
costurilor generale ale Proiectului, așa cum sunt definite la Capitolul 2, secțiunea
2.4, lit. D) din prezentul ghid;
- cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport altele decât cele menționate la
Capitolul 2, secțiunea 2.4, lit. C) din prezentul ghid;
- cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
- costurile operaționale, inclusiv costurile de întreținere și chirie.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile și intensitatea sprijinului

În funcție de tipul de investiție, valoarea totală maximă eligibilă și intensitatea


sprijinului sunt următoarele:

1.Pentru centre de colectare a laptelui.

Valoarea totală maximă eligibilă permisă pentru centre de colectare a laptelui este
de 500.000 lei din care 40% reprezintă ajutor de stat.

Procentul de 40 % poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale cu condiția ca ajutorul


de stat maximum combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea
cheltuielilor eligibile ale investiției pentru fiecare din situațiile prevăzute lit. a) - c)
de mai jos:

a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de
depunere a cererii de ajutor;

b) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale,


respectiv în teritoriul unităților administrativ-teritoriale care îndeplinesc criteriile
stabilite în Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.
97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din
zona montană, unități administrativ- teritoriale menționate în Anexa nr. 2 la Ordin;

c) investiții colective - investiţii realizate de către grupurile de producători sau


cooperative agricole.

2. Pentru centre de prelucrare a laptelui

Investiţiile în realizarea de centre de prelucrare a laptelui vizează prelucrarea şi


păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate în urma prelucrării
laptelui;

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, pentru care se acordă sprijin prin
Program este de maximum 1.700.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi
50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

3. Pentru centre de colectare și prelucrare a laptelui

Investiţiile în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui vizează o


investiție integrată cuprinzând atât componenta de colectare cât și componenta de
prelucrare a laptelui;

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, pentru care se acordă sprijin prin
Program este de maximum 1.900.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi
50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 27

Capitolul 3 ACCESAREA AJUTORULUI DE STAT ACORDAT PRIN


PROGRAM PENTRU INVESTIȚII ÎN ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE
COLECTARE ŞI/SAU PRELUCRARE A LAPTELUI ÎN ZONA MONTANĂ
Gestionarea schemei de ajutor de stat derulată prin Program se asigură de către
ANZM, administrator al Programului, prin funcționari desemnați în baza deciziei
directorului general, atribuțiile fiind prevăzute în fișa postului.

Ghidul solicitantului este aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării


rurale și publicat pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de
Investiții.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se deschide în termen de maximum 10


zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru înființarea centrelor de
colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

Anunțul de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor va fi comunicat prin


intermediul paginii de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

3.1 Completarea cererii de finanțare

Formularul cererii de finanțare este disponibil și în format editabil. Acesta, împreună


cu instrucțiunile privind completarea și depunerea cererii de finanțare se regăsesc
pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de Investiții.

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile
necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului,
avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor Programului.

Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română.

3.2. Depunerea dosarului cererii de finanțare

La data deschiderii sesiunii de depunere a cererilor de finanțare, persoanele


interesate de accesarea Programului vor depune electronic dosarul cererii de
finanțare pentru realizarea investițiilor pentru înființarea centrelor de colectare
și/sau prelucrare a laptelui pe platforma on-line pusă la dispoziție de ANZM pe pagina
de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

În situația unor disfuncționalități de ordin tehnic ale platformei electronice de


depunere și în urma anunțului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii de
finanțare se va face exclusiv în format fizic la sediul ANZM, str. Runc, nr. 23, Vatra
Dornei, jud. Suceava, pe o perioadă comunicată de către ANZM.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Termenul limită până la care se pot depune cereri de finanțare prin Program este
comunicat în anunțul de deschidere a sesiunii de depunere.

Depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului se oprește înainte de termenul


limită, atunci când valoarea totală a ajutorului de stat solicitat prin cererile de
finanțare depuse atinge plafonul de 100% din valoarea bugetului alocat Programului.

ATENȚIE!

În cadrul Programului, selecția beneficiarilor se va face în funcţie de ordinea


cronologică a depunerii dosarelor cererilor de finanțare eligibile, până la epuizarea
fondurilor alocate Programului.

În cadrul Programului, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în


aceeași sesiune de depunere proiecte, cu respectarea condițiilor de eligibilitate.

Solicitantul are posibilitatea să-și retragă în orice moment cererea de finanțare, dacă
nu i-au fost solicitate clarificări din partea ANZM sau nu i-a fost comunicată decizia
de respingere a cererii de finanțare. În această situație solicitantul poate să depună
o nouă cerere de finanțare, în cadrul aceleași sesiuni.

Documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt, după caz:

STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achizițiile simple se vor completa doar


punctele care vizează acest tip de investiție).
1
Studiul de fezabilitate va demonstra oportunitatea, necesitatea și viabilitatea
investiției propuse.
2 Copia BI/CI al/a reprezentantului legal.

Împuternicire/procură notarială şi copia BI/CI al/a împuternicitului persoană


3
fizică, după caz.
Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
4 Comerţului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare
şi organizare a solicitantului.
Copia Certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului
Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii. În Certificatul
5 constatator extins trebuie să se regăsească codul CAEN corespunzător
activității de creștere a animalelor din clasa 014. Din Certificatul constatator
extins trebuie să reiasă starea de funcționare a entității juridice.
Copia STATUTULUI pentru Societatea cooperativă înființată în baza Legii
6 nr.1/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Cooperativa agricolă
înființată în baza Legii nr. 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Copia Avizului de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
7 Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea
296/2018 cu modificările ulterioare.
Copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat
8
cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanțare, din care

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 29

să rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al


terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor, cu ștampila primăriei şi
mențiunea „Conform cu originalul”.

Adeverință de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit privind


numărul de animale deținute (sau extras SNIIA) și document emis de către
9 ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație
comercială de tip A – creșterea bovinelor de lapte, ovine sau caprine.

Declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria


"întreprindere în dificultate" însoțită de SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanț –
formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și
40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația
Financiară. În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin trei ani
financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune
ultimele trei situații financiare. Formularul declarației se regăsește pe pagina
de internet a ANZM www.azm.gov.ro la secțiunea Programe de investiții.
10
DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administrația Financiară, în
cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii
proiectului.
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi
familiale:
Copia DECLARATIEI UNICE privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice înregistrate la Administrația Financiară
(formularul 212), în care rezultatul brut obținut anual să nu fie negativ.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii
de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului
11
teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi că terenul este liber de
sarcini.
Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesiune sau alt document încheiat în formă autentică, care să certifice
dreptul de folosință al terenului pe o perioadă de cel puțin 4 ani, începând
cu anul depunerii cererii de finanțare și care să confere titularului inclusiv
dreptul de execuție a lucrărilor de construcție, după caz, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările
12 ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.
Contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent și
trebuie să conțină situația privind respectarea clauzelor contractuale și
suprafața concesionată la zi pentru terenul pe care se va amplasa construcția.
Dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau
diminuarea, se va menționa de către concedent care este suprafața supusă
acestui proces.
Dovada existenței unui cont la o bancă sau trezorerie, adresă de comunicare
13
a codului IBAN din partea băncii/extras de cont.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

CERTIFICAT DE URBANISM pentru construcția cu destinație centru de colectare


14 și/sau prelucrare a laptelui, emis de primăria de pe raza de implementarea a
proiectului de investiție.

3.2.1. Depunere dosar cerere de finanțare on – line

În conformitate cu prevederile naționale și comunitare în vigoare, privind stabilirea


unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, ANZM solicită
semnarea electronică și transmiterea în format electronic a documentelor de către
solicitanții și beneficiarii ajutorului de stat acordat prin Program.

În vederea depunerii cererii de finanțare și a documentelor aferente acesteia,


solicitanții ajutorului de stat prin Program trebuie să semneze electronic toate
documentele cu o semnătură bazată pe certificat digital calificat.

Avantajul utilizării semnăturii electronice calificate, îl constituie modul facil de


semnare a documentelor editabile (de ex: în cazul documentelor Word/Excel
întocmite de solicitant, acestea se exportă în format PDF și se semnează electronic
fără listare).

Documentele emise de alte instituții/entități, vor fi scanate și semnate electronic de


către solicitant. Prin semnarea electronică a documentelor emise de alte
instituții/entități, solicitantul certifică conformitatea cu originalul a documentelor
scanate, semnate și transmise electronic.

În sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014, semnătura electronică calificată se


bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de încredere calificat
și care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăsește la
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

Dosarul cererii de finanțare pentru realizarea investițiilor privind înființarea unui


centru de colectare și/sau prelucrare a laptelui se va depune în format electronic pe
platforma on-line pusă la dispoziție de ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro
în secțiunea Programe de investiții.

Cererile de finanțare se înregistrează în Registrul Unic privind Programul de investiţii


pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui.

3.2.2. Depunere dosar cerere de finanțare în format fizic

Depunerea cererii de finanțare se face de către reprezentantul legal al solicitantului


sau de către un împuternicit al acestuia care va prezenta o procură notarială de
împuternicire, în original precum și cartea de identitate. Dosarul cererii de finanțare
se va depune în format letric, paginat, legat, sigilat, însoțit de lista documentelor
aferente cererii, împreună cu o copie a acestuia pe un dispozitiv de stocare
electronică (CD sau stick de memorie).

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 31

Documentele anexate cererii de finanțare trebuie să respecte ordinea documentelor


din Secțiunea D a cererii de finanțare.

Solicitantul va prezenta două dosare în format letric, din care unul original și unul în
copie, în vederea efectuării conformității cu originalul.

Dosarul cererii de finanțare depus în format letric, precum și cel depus pe suport
electronic, trebuie să fie identice cu cel în original.

Dispozitivul de stocare electronică va conține cererea de finanțare, împreună cu


documentele specificate. Cererea de finanțare completată și documentele care o
însoțesc vor fi semnate electronic.

Cererile de finanțare însoțite de documentele solicitate vor fi verificate din punct de


vedere al conformității documentelor și se vor înregistra în ordine cronologică
(precizându-se ora și minutul), în Registrul Special privind Programul de investiții
pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui, în prezența
solicitantului. În urma înregistrării dosarului cererii de finanțare, solicitantului i se va
comunica numărul de înregistrare în Registrul Special privind Programul de investiții
pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui.

Exemplarul original, pe baza căruia se va face conformitatea cu exemplarul copie, se


va înapoia solicitantului, iar exemplarul în copie, însoțit de dispozitivul de stocare
electronică va rămâne la ANZM.

Toate documentele depuse în copie vor fi însoțite de mențiunea ”conform cu


originalul” și vor fi semnate olograf de către solicitant.

În cadrul procedurii de înregistrare a dosarului cererii de finanțare se va completa în


dublu exemplar Fişa de verificare a conformităţii pentru depunere în format fizic,
care va conține numărul de înregistrare în Registrul special privind Programul de
investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona
montană. Un exemplar al fișei de verificare va fi înmânat solicitantului.

3.3. Evaluarea dosarului cererii de finanţare

Documentele în baza cărora se va verifica eligibilitatea cererii de finanțare:

1. Formularul cererii de finanțare completat integral și semnat, împreună cu


documentele obligatorii care se depun împreună cu cererea de finanțare,
precizate în secțiunea D a cererii de finanțare - LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE
CERERII DE FINANȚARE.
- În cererea de finanțare, pentru capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi
asistență tehnică, capitolul 4 – Cheltuieli cu investiția de bază și capitolul 5 –
Alte cheltuieli, cheltuielile vor fi detaliate prin devize care să justifice în
detaliu sumele, pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare
plăți.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

2. Studiul de fezabilitate, model prevăzut pe pagina de internet a ANZM


www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții:
- Studiul de fezabilitate va demonstra oportunitatea, necesitatea și viabilitatea
investiției propuse;
- Devizul general și devizele pe obiect vor fi semnate de persoana care le-a
întocmit şi de elaboratorul documentației. Părțile desenate din cadrul secțiunii
B a Studiului de fezabilitate(planuri de amplasare în zona, planul general,
relevee, secțiuni etc.), vor fi semnate, ștampilate de către elaborator în
cartușul indicator;
- Dacă există diferențe între numărul de animale menționate în studiul de
fezabilitate și cel din documentele furnizate împreună cu cererea de finanțare,
care atestă numărul de animale se depune formularul de mișcare a animalelor.

ATENŢIE!
Pentru construcții solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul
real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, dobândit prin:
contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/drept de creanță dobândit prin
contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, cu
modificările și completările ulterioare, pentru terenul pe care urmează a se realiza
investiția.
În cazul în care una din părți este o autoritate publică nu este necesară autentificarea
contractului prin care se transmite dreptul de folosință.

Personalul din cadrul ANZM, desemnat prin decizia directorului general, evaluează
dosarul cererii de finanțare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii
cererii de finanțare.

Procesul de evaluare a Dosarului cererii de finanțare constă în parcurgerea


următoarelor etape:
- verificarea existenței tuturor documentelor aferente cererii de finanțare;
- evaluarea eligibilității solicitantului și a proiectului;
- evaluarea studiului de fezabilitate a proiectului;

ATENȚIE!

în cazul lipsei unor documente obligatorii menționate în secțiunea D a cererii de


finanțare, aceasta va fi respinsă.

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

- verificarea eligibilităţii solicitantului;

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 33

- verificarea criteriilor de eligibilitate;


- verificarea bugetului indicativ al proiectului;
- verificarea Studiului de Fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.
În cazul în care se constată că sunt necesare clarificări în perioada de evaluare, ANZM
solicită documente sau informaţii suplimentare, prin transmiterea unei notificări pe
adresa de e-mail a solicitantului, indicată în cererea de finanțare. Clarificările
solicitate se transmit electronic către ANZM, pe adresa de e-mail indicată în
notificare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a mesajului
electronic, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii lui. Primirea
clarificărilor solicitate în afara termenului, incomplete sau lipsa transmiterii lor,
conduce la respingerea cererii de finanțare, iar ANZM transmite solicitantului decizia
de respingere a cererii de finanțare, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.

ATENŢIE!
ANZM îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare pe
parcursul evaluării, verificării și implementării proiectului.
Informaţiile suplimentare se vor solicita de către personalul desemnat prin
transmiterea unei notificări pe adresa de e-mail a solicitantului menționată în cererea
de finanțare.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt
următoarele:

1. în cazul în care Studiul de fezabilitate conţine informaţii insuficiente pentru


clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în
cuprinsul lui ori faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare.
2. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe
obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli
eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
3. pentru criteriile de eligibilitate se pot solicita clarificări și documente
suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de
finanțare. Se acceptă informații și alte documente care certifică o stare de
fapt existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în
susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii
existente la dosarul cererii de finanțare.
ATENȚIE!
Solicitanţii pot să-și retragă în orice moment cererile de finanţare, dacă ANZM nu i-a
anunțat în prealabil cu privire la eventualele erori pe care le conține cererea de
finanţare sau nu s-a emis o decizie de respingere a cererii de finanțare. Formularul
cererii de retragere a cererii de finanțare se regăsește pe pagina de internet a ANZM
www.azm.gov.ro , în secțiunea Programe de investiții .
Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare!
Cererile de finanțare care îndeplinesc condițiile de eligibilitate sunt aprobate prin
decizie a directorului general al ANZM. Deciziile de aprobare a cererilor de finanțare
se comunică solicitanților în termenul legal.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

În cazul în care, în urma evaluării dosarului cererii de finanțare, se constată


neconcordanțe sau neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, cererea de finanțare
este respinsă, iar ANZM emite decizie de respingere pe care o transmite solicitantului
prin oricare din formele prevăzute de lege, cu confirmare de primire.

Ca urmare a primirii deciziei de respingere a cererii de finanțare, în cazul în care


solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, are
dreptul de a contesta decizia în condițiile și termenele prevăzute de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, solicitantul


trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.

Contestația se formulează în scris și se transmite către ANZM pe adresa menționată


în decizia de respingere.

Soluționarea contestației se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor din


cadrul ANZM, numită prin decizia directorului general, în condițiile și termenele
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Comunicarea soluționării contestației se face prin orice
modalitate prevăzută de lege, cu confirmare de primire.

Solicitantul nemulțumit de rezultatul contestației sau de neprimirea vreunui răspuns


în termenul legal se poate adresa instanței competente, conform Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În urma aprobării cererii de finanțare, ANZM încheie un contract de finanțare cu


solicitantul până la data de 30 decembrie 2022.

3.4 Semnarea și derularea contractului de finanțare

În vederea demarării etapei contractuale, ANZM transmite solicitantului o notificare


care va cuprinde solicitarea prezentării Certificatului de urbanism, document necesar
pentru întocmirea contractului de finanțare.

Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării documentului,


ANZM va proceda la încheierea contractului de finanțare. În acest sens, beneficiarul
proiectului aprobat pentru finanțare va primi pe adresa de e-mail contractul de
finanţare, semnat electronic de ANZM.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 35

Beneficiarul va transmite către ANZM, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la


comunicarea pe e-mail, contractul de finanţare însoţit de anexe, semnate electronic
de reprezentantul legal.

Data semnării contractul de finanţare se consideră a fi data la care contractul de


finanţare a fost semnat de către ambele părți.

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea contractului de finanțare se va utiliza


cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web:
http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se
încheie contractul de finanţare.

În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii


trebuie să depună avizele/acordurile/autorizațiile solicitate prin certificatul de
urbanism eliberat pentru investiția din Proiect.

Termenul de 90 de zile poate fi prelungit, din motive neimputabile beneficiarului, cu


maximum 45 de zile, la solicitarea scrisă și motivată a acestuia, prin transmiterea
unei notificări către ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de
finanţare.

În această situație termenul inițial se modifică în consecință, prin prelungirea acestuia


până la 135 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

În termen de 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare, beneficiarul este


obligat să demareze investiția şi să notifice ANZM în acest sens.

În situația în care beneficiarul nu prezintă documentele solicitate în termenul stabilit


(90 de zile sau 135 cu prelungirea justificată și notificată în prealabil) sau nu
demarează investiția în termenul de 120 de zile de la semnarea contractului, ANZM
reziliază contractul de finanțare.

Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în


termen de 5 zile de la apariția situației, după cum urmează:

a. de către administratorul Programului, în cazul insuficienței fondurilor;


b. de către administratorul Programului sau beneficiar în caz de forță majoră.
Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
și inevitabil intervenit după data semnării Contractului de finanțare, care împiedică
executarea în tot sau în parte a Contractului de finanțare și care exonerează de
răspundere partea care o invocă.
Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, pandemie.
Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației
de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea
competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

asemenea, are obligația de a comunica încetarea situației de forță majoră, în termen


de 5 zile de la încetarea acesteia.
Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor acțiunii de forță majoră.
Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta
toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
Executarea Contractului de finanțare va fi suspendată de la data apariției cazului de
forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se
cuvin părților.
În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării
prezentului contract de finanțare pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor
întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a
conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de
Finanțare.

3.4.1 Durata de valabilitate şi durata de monitorizare a contractului de


finanţare

ATENȚIE!
Durata de valabilitate a Contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a
contractului, la care se adaugă 2 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi
efectuată de ANZM.

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor


finanţate prin Program, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale
beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de ajutor de
stat pentru minimum 2 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să își asume


obligația furnizării către administratorul Programului, a oricăror documente sau
informații în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale
Proiectului şi să permită accesul la acestea.

Pe toata durata de execuție și de monitorizare a Proiectului, beneficiarul asigură


accesul la locul de implementare a acestuia, însoțește echipele de control şi pune la
dispoziția acestora toate informațiile şi documentele solicitate, potrivit procedurilor
specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituții responsabile, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziția părților contractante.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 37

Administratorul Programului va soma beneficiarul să remedieze deficiențele


identificate dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată
următoarele situații:

- obiectivele finanțate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea


de finanțare;
- proiectului i se aduc modificări substanțiale;
- nerespectarea obligațiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor
asumate prin cererea de finanțare.
Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele stabilite de administratorul
Programului, remedierea deficiențelor identificate și implementarea recomandărilor
rezultate în urma acțiunilor de control ale administratorului Programului.

În cazul în care deficiențele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul


nu procedează la demararea operațiunilor de remediere în maximum 30 de zile
calendaristice de la primirea somației, administratorul Programului va proceda la
recuperarea integrală a contravalorii sprijinului financiar plătit.

În perioada de monitorizare, transferul sau vânzarea investiției realizate prin Program


se va face cu acordul ANZM, preluarea obligației de menținere a activității pentru
care s-a solicitat finanțarea fiind obligatorie până la sfârșitul perioadei de
monitorizare. În cazul investițiilor colective realizate de cooperativele agricole, în
perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preemțiune la
transferul sau la vânzarea investiției.

În cazul în care, pe parcursul duratei de valabilitate a contractului, se constată că


Beneficiarul nu mai respectă condițiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite
obiectivele Proiectului, administratorul Programului va proceda, după caz, la:

- recuperarea integrală a sprijinului financiar nerambursabil plătit și încetarea


contractului de finanțare dacă este afectată integral eligibilitatea generală a
cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul
financiar.
- recuperarea parțială, aferentă componentei/componentelor sau
acțiunii/acțiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condițiile
menționate, dacă nu este afectată integral eligibilitatea generală a
cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul
financiar.

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a


contractului de finanțare să mențină în funcțiune investiția realizată şi să
demonstreze funcționalitatea acesteia conform descrierilor formulate și a
angajamentelor asumate prin cererea de finanțare.

Sprijinul acordat va fi recuperat dacă investițiile finanțate nu sunt utilizate conform


scopului destinat prezentat în cererea de finanțare sau în cazul în care acestea își
schimbă destinația în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanțare.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Dreptul de a stabili creanța bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1


ianuarie a anului următor datei de închidere oficială a Programului sau până la
expirarea duratei de monitorizare a Proiectului, oricare intervine ultima.

3.4.2 Modificarea contractului de finanțare

- Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare, de a conveni


modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia prin act adițional, încheiat în
aceleași condiții ca şi contractul de finanțare.
- În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare vine din
partea beneficiarului, acesta are obligația de a transmite administratorului
Programului solicitarea înainte de termenul la care este intenționată a intra în
vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de
modificare, toate documentele justificative necesare.
- Administratorul Programului răspunde solicitării de modificare a contractului de
finanțare prin act adițional, după caz, în termen de 20 de zile lucrătoare de la
înregistrarea solicitării.
- Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, cu excepția
cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația
națională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului
contract de finanțare, situație în care modificarea respectivă intră în vigoare de
la data menționată în actul normativ corespunzător.
- Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau
efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare, care ar putea aduce
atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare
principiului tratamentului egal al solicitanților.
- Prin excepție, contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare aprobată
în prealabil de administratorul Programului în următoarele situații:
ƒ modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului cu
justificarea motivelor care au condus la acestea;
ƒ alte situații prevăzute în Anexa I – Condiții specifice, la contractul de
finanțare.
Solicitările de modificare a contractului de finanțare se transmit către ANZM în
format electronic, pe adresa de e-mail menționată în contractul de finanțare.

ATENȚIE!

Solicitantul/beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile


pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la Program pentru
care se depune proiectul, să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în
contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 39

3.4.3 Încetarea contractului de finanțare

În situaţia în care, pe durata derulării investiției, beneficiarul ajunge în situaţia de


dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, închidere
operaţională sau suspendare temporară a activităţii, se va proceda la recuperarea
sumelor acordate.

Părțile pot decide, de comun acord, încetarea contractului, ca urmare a solicitării


scrise din partea beneficiarului, aprobată de administratorul Programului, în cazul în
care beneficiarului nu i-a fost efectuată nici o plată.

În cazul în care neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor contractuale


afectează eligibilitatea proiectului sau condițiile de eligibilitate care ar fi determinat
nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.

În situația constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea


contractului de finanțare, Administratorul Programului va proceda la încetarea
contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără
punere în întârziere, fără nici o altă formalitate şi fără intervenția instanței
judecătorești, în următoarele cazuri:
a. beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată
procedura insolvenței/falimentului;
b. beneficiarul a făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru
a obţine finanţare;
c. beneficiarul a schimbat destinaţia ajutorului de stat;
d. beneficiarul se află în executare silită potrivit informațiilor furnizate de ANAF;
e. documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obţinerii sprijinului
financiar sunt neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund
realității;
f. nerespectarea de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de
finanțare.

În situațiile enumerate mai sus, sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit,


constituie creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora se aplică în mod
corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 500/2002 privind Finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta


condițiile de eligibilitate şi selecție a Proiectului, recuperarea sprijinului financiar se
realizează în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire. În cazul beneficiarului
împotriva căruia instanța a dispus prin hotărâre judecătorească deschiderea

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

procedurii de insolvență, administratorul Programului are obligația să demareze, în


condițiile legii, procedura de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor
bugetare pentru sumele acordate în cadrul contractului.
Anterior încetării contractului de finanțare, administratorul Programului poate
suspenda contractul şi/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare
prealabilă.
În acest caz, este o măsură unilaterală la nivelul administratorului Programului, în
care se urmează procedura privind suspendarea contractului de finanțare și
înștiințarea după caz a beneficiarului.

3.4.4 Soluționarea litigiilor

Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă
orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului de finanțare.
În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi
soluționat de către instanțele judecătorești competente din România.

3.4.5 Achizițiile

Procedura privind achizițiile pentru bunuri, servicii și execuție lucrări se vor face cu
respectarea prevederilor din documentul Instrucțiuni privind achizițiile disponibil pe
pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

Înainte de data semnării contractului de finanțare, beneficiarul, pe propria


răspundere, are posibilitatea de a derula procedura de achiziţii de servicii pentru
elaborarea de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de
mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri, servicii și execuție lucrări se poate


face doar după data semnării contractului de finanțare, cu respectarea prevederile
din documentul Instrucțiuni privind achizițiile, disponibil pe pagina de internet a
ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

3.4.6 Rambursarea cheltuielilor eligibile

După efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu cererea de finanțare, beneficiarul


solicită rambursarea cheltuielilor, prin completarea și depunerea la ANZM a cererii de
rambursare, însoțită de documentele justificative. Modelul cererii de rambursare este
prevăzut pe pagina de internet a ANZM www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de
investiții .

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 41

ATENȚIE!
Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja
efectuate şi plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al
beneficiarului.
Beneficiarul poate solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în maxim 4
tranșe.

Pentru ultima tranșă de plată, dosarul cererii de rambursare va fi depus în timp util,
încât să permită derularea procedurii de verificare administrativă și în teren, cu
încadrarea în termenul final de aprobare a cererii de rambursare, 29 noiembrie 2023.

ATENȚIE!
Ultima lună în care se pot face plăți ale cererilor de rambursare, este luna
decembrie 2023. Pentru această perioadă vor intra la plată cererile de
rambursare aprobate până la data de 29 noiembrie 2023.

Beneficiarul va depune cererea de rambursare, însoțită de documentele justificative


aferente acesteia, pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, secțiunea
Programe de investiții.

Acordarea ajutorului de stat se realizează prin decontarea procentuală a cheltuielilor


efectuate, în funcție de intensitatea sprijinului acordat pentru realizarea investiției,
pe baza documentelor prezentate de beneficiar, respectiv contracte, situații de
lucrări, facturi și alte documente de plată etc.

Exemplu:

Pentru o intensitate a sprijinului de 50% acordat investițiilor în înființarea centrelor


de prelucrare a laptelui în zona montană, se vor rambursa 50% din cheltuielile eligibile
efectuate și aprobate.

ATENȚIE!
ANZM efectuează plățile pentru rambursarea cheltuielilor doar în contul
beneficiarului, deschis la o banca sau la Trezoreria Statului.
Plata cheltuielilor eligibile se face după verificarea fiecărei cereri de rambursare
depuse, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului aprobat prin contractul de
finanțare.

Dosarul cererilor de rambursare a beneficiarului trebuie să includă următoarele


documente justificative:
x Cererea de rambursare a cheltuielilor;
x Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor și extrasele de cont aferente;
x Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în
cererea de rambursare, după caz, astfel:

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

a. Pentru contractele de lucrări:


- Contractele încheiate de beneficiar pentru executarea lucrărilor;
- Facturile;
- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;
- Autorizația de construire;
- Acordul/ avizul ISC;
- Autorizația dirigintelui de șantier;
- Garanția de bună execuție pentru lucrări;
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere;
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;
- Procesele verbale pe faze determinate;
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de certificatul
de audit energetic aferent, după caz.
b. Pentru contractele de furnizare echipamente:
- Contractele încheiate de beneficiar;
- Facturile;
- Declarație de conformitate și certificat de garanție;
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre
UE;
- Procesele verbale de recepție;
- Procesele verbale de punere în funcțiune (se atașează la cererea de
rambursare), după caz;
c. Pentru contractele de servicii:
- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare (dacă este cazul);
- Facturile;
- Garanția de bună execuție;
- Procesele verbale de predare-primire;
- Rapoartele de activitate, după caz.
d. Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- să fie datate de bancă/trezorerie și emise pentru beneficiarul finanțării;
- să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul/ documentele
de plată corespondente;
- să se menționeze în clar numărul facturii beneficiar și/sau contractului pe care
le achită;
- numele, contul şi banca beneficiarului plății corespund cu datele din
contractul de achiziții sau din adresa furnizorului privind contul bancar al
acestuia.
Termenul de verificare a dosarului cererii de rambursare este de 20 de zile de la data
depunerii acestuia la administratorul Programului.

În procesul de verificare a dosarului cererii de rambursare, beneficiarul este obligat


ca în termen de 5 zile să răspundă oricărei clarificări solicitate de administratorul
Programului. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului, termenul de
verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a
documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat,
atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 43

Cererea de rambursare finală va cuprinde cheltuielile eligibile efectuate în perioada


de implementare a proiectului, ultima tranșă de plată urmând a fi plătită după
prezentarea în original şi în copie a autorizației de funcționare.

Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar.

ATENȚIE!

Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă
modalitate de plată decât prin transfer bancar.

Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar,


administratorul Programului va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul
BNR din ziua plății.

Administratorul Programului va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea


cheltuielilor efectuate de beneficiar, după primirea cererii de rambursare.
Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de
rambursare. Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» și va semna pe
copiile documentelor suport/justificative, ce însoțesc cererea de rambursare.

Pe perioada de implementare a proiectului administratorul Programului, prin


personalul desemnat va efectua cel puțin o vizită la fața locului la prima cerere de
rambursare şi o vizită la cererea finală de rambursare. În urma efectuării vizitelor la
fața locului se va întocmi un proces verbal de constatare, semnat de ambele părți,
care se va atașa cererii de rambursare verificate.

Ultima tranșă de plată se decontează după obținerea autorizațiilor de funcționare


pentru investiția realizată.

La finalizarea investiției, beneficiarul este obligat să solicite prezența


reprezentanților ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren
se întocmește un proces – verbal de constatare care se atașează la documentația
ultimei cereri de rambursare.

Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute


în Instrucțiuni privind rambursarea și plata cheltuielilor (disponibile pe pagina de
internet a ANZM www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții).

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Capitolul 4. INFORMAŢII UTILE


Personalul ANZM vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00, iar vineri
între orele 8:30 și 14:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare
a Programului, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind
derularea Programului.

Datele de contact ale instituției sunt:

Adresa: Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava, codul postal 725700;
Telefon: +4-023-037-50-36 sau +4 0722-314-593
Fax: +4-023-037-50-36
Adresa e-mail: secretariat@azm.gov.ro
Site web: www.azm.gov.ro
Facebook: Agenția Națională a Zonei Montane

Documentele utile se regăsesc pe pagina de internet a ANZM www.azm.gov.ro, în


secțiunea Programe de investiții.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau


l l l î ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 45

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții
pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure,
a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură
în zona montană*)
Având în vedere:
— prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale
pentru perioada 2014—2020;
— prevederile Legii muntelui nr. 197/2018;
— prevederile Legii nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau
de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau
de cultură în zona montană, cu modificările ulterioare;
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.036/2018 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare
montană,
ținând cont de Referatul de aprobare nr. 3.661 din 13.10.2022 al Agenției Naționale a Zonei Montane,
în temeiul prevederilor:
— art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1240/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022,
condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în
cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure,
a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană;
— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
— art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și
funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului pentru montană, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
Programul de investiții pentru înființarea centrelor de prezentul ordin.
Art. 2. — Agenția Națională a Zonei Montane va duce la
colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,


Petre Daea

București, 20 octombrie 2022.


Nr. 324.

*) Ordinul nr. 324/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 25 octombrie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

ANEXĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI

Program de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de


colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de
pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi
aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona
montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 47

Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE


Ghidul solicitantului este un material de informare a potențialilor beneficiari ai
schemei de ajutor de stat privind Programul de investiții pentru înființarea
centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a
ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană, numit în continuare Program şi constituie un suport
informativ pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale schemei
de ajutor de stat.

Prin prezentul Ghid sunt prezentate condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile,


modul de acordare a finanțării prin Program, valoarea ajutorului de stat pentru
anul 2022, precum și modalitățile de verificare și control ale schemei de ajutor.

Acest document nu este opozabil actelor normative naționale şi comunitare.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile privind pregătirea, întocmirea și depunerea,


aprobarea şi derularea proiectului de investiții.

De asemenea, precizează tipurile de investiții pentru care se acordă ajutorul de stat,


documentele pe care trebuie să le prezentați, modelul Cererii de finanțare, al
Contractului de finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului şi
completării corecte a documentelor.

Ghidul solicitantului poate suferi rectificări generate de modificările legislative


naționale şi comunitare sau procedurale. Varianta actualizată este publicată pe
pagina de internet www.azm.gov.ro. în secțiunea Programe de Investiții.

ATENȚIE!
Pentru a obține informațiile cu privire la Program, vă rugăm să consultați paginile
de internet www.azm.gov.ro și www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre Program ne puteţi contacta prin
telefon sau prin e-mail. Datele de contact ale Oficiilor de dezvoltare montană,
Centrelor de dezvoltare montană și al Sediului central al Agenției Naționale a Zonei
Montan sunt disponibile pe pagina de internet www.azm.gov.ro.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Utilizarea/prelucrarea datelor cu caracter personal


Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), toate cererile de finanțare depuse de solicitanți vor cuprinde în
secțiunea E ”Declarație pe propria răspundere a solicitantului”, parte din cererea
de finanțare, acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal.

Obiectivul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare


sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a
plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona
montană, denumit în continuare Program, este valorificarea superioară a produselor
montane, dezvoltarea zonei montane, limitarea declinului sectorului de producție
primară în scopul asigurării consumului intern, menținerea și crearea de noi locuri
de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării în zona montană.

Autoritatea responsabilă cu administrarea Programului este Ministerul Agriculturii


și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională a Zonei Montane.

Programul este o schemă de ajutor de stat și se aplică în baza prevederilor


Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și
forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020, cu modificările și
completările ulterioare, denumite în continuare Orientări.

Programul aplică prevederile Orientărilor, partea a II-a Capitolul 1, Secțiunea -


1.1.1.1 Ajutoare pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații
agricole care au legătură cu producția agricolă primară sau, după caz, prevederile
Secțiunii 1.1.1.4 - Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea și comercializarea
de produse agricole.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor se asigură din bugetul de


stat în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe perioada de derulare a schemei, de la capitolul
83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea
producătorilor agricoli". Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va repartiza
creditele bugetare cu această destinație Agenției Naționale a Zonei Montane, în
calitate de autoritate de implementare a Programului.

Agenția Națională a Zonei Montane publică pe pagina de internet www.azm.gov.ro


în secțiunea Programe de Investiții, textul integral al prezentei scheme de ajutor de
stat, ghidul solicitantului, perioada în care se poate depune cererea de finanțare,
lista beneficiarilor, bugetul alocat schemei de finanțare și data epuizării bugetului
alocat schemei, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 49

În urma analizei cererilor pentru finanțare înregistrate, Agenția Națională a Zonei


Montane publică pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de
Investiții, bugetul rămas neutilizat.

Programul se implementează în Zona montană, așa cum este definită conform


Ordinului comun nr. 97/1332/2019, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice privind
aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană. Lista UAT
din zonele montane este disponibilă pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro
în secțiunea Programe de investiții.

Programul sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare


sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor
medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană care
se încadrează în dispozițiile prevăzute în Legea nr. 333/2018 cu modificările
ulterioare și HG nr.1240/2022, respectiv: Investiții în realizarea de centre de
colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor
şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură
în zona montană.

Beneficiarii Programului sunt:

- producători de fructe de pădure, ciuperci şi/sau plante medicinale şi aromatice


din zona montană cărora li se aplică prevederile părţii a II-a, capitolul 1, secţiunea
1.1.1.1 - Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii
agricole care au legătură cu producţia agricolă primară, pentru investițiile în
centre de colectare, precum şi

- producători agricoli din zona montană cărora li se aplică prevederile părţii a II-a,
capitolul 1, secţiunea 1.1.1.4 - Ajutoare pentru investiţii legate de prelucrarea şi
comercializarea de produse agricole din Orientările Uniunii Europene privind
ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada
2014 - 2020, pentru investiții în centre de colectare și prelucrare,

care își desfășoară activitatea în zona montană și care realizează investiția finanțată
prin Program în zona montană, conform prevederilor art. 3, lit. c) din Legea nr.
333/2018 cu modificările ulterioare și ale HG nr.1240/2022.

ATENŢIE!

În conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat în sectoarele


agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 și a art. 60 din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările ulterioare, nu sunt eligibili
beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia
de finanțare în cadrul Programului, obținând astfel unele avantaje, contrar
obiectivelor legislaţiei comunitare și naționale in vigoare.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Fiecare proiect prin care se solicită finanțare prin Program, este verificat în ceea
ce privește eventuala creare de condiții artificiale, în fiecare din etapele
procedurale pe care le va parcurge acesta. Dacă pe parcursul oricărei dintre aceste
etape procedurale, se identifică crearea de condiții artificiale, se vor aplica
măsurile și corecțiile financiare corespunzătoare (respingere Cerere de finanțare/
recuperare debit total/ debit parțial, după caz).

Prin ”condiții artificiale” se înțeleg acele condiții create în mod voluntar de către
solicitant, în scopul obţinerii unui avantaj necuvenit oferit prin Program, cum ar fi:
a. crearea de condiții artificiale în vederea încadrării solicitantului în
categoriile de solicitanți eligibili și/sau a îndeplinirii unei/unor condiții de
eligibilitate specifice Programului;
b. crearea de condiții artificiale prin existența unui beneficiar formal
(solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) și a unui beneficiar real
(indirect) al finanțării, ca persoane fizice și/sau juridice distincte sau
identice, potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019.
Nu se consideră condiții artificiale situațiile în care se realizează identificarea în
documentația prezentată a unor erori materiale sau a corecturilor acestora,
deficiențe care, pe parcursul verificărilor efectuate și a clarificărilor transmise de
solicitanți cu ocazia solicitării informațiilor suplimentare nu sunt dovedite că au scop
ilicit.

ATENȚIE!

Vă recomandăm să consulatați Instrucțiunile privind evitarea creării de condiții


artificiale în accesarea Programului, de pe pagina de internet a ANZM,
www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții.

Prin Program sunt vizate două tipuri de investiții:

1. Centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor


medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană care
presupun colectarea, sortarea, spălarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii
optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi
aromatice de cultură.

2. Centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a


plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona
montană care presupun colectarea, sortarea, spălarea, prelucrarea, condiţionarea
şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a
plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 51

Valoarea totală maximă eligibilă permisă și intensitatea sprijinului diferă funcție de


tipul investiției și este prezentată detaliat în Capitolul 2, secțiunea 2.6 a prezentului
ghid.

Un proiect de investiții poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli


neeligibile.

ATENȚIE!

Pentru investițiile în centre care prevăd doar colectarea fructelor de pădure, a


ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de
cultură intensitatea ajutorului de stat poate fi de maximum 90% în condițiile
prezentate în Capitolul 2, secțiunea 2.6

Sprijinul prin Program este acordat doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile,
cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul Proiectului.
Pentru oricare dintre tipurile de investiții enumerate mai sus, în situația în care
există beneficiari eligibili care depun proiecte a căror valoare eligibilă totală
depășește valoarea stabilită pentru tipul de proiect respectiv, diferența între
valoarea totală a Proiectului și valoarea ajutorului de stat se suportă integral de
către beneficiar.

Acordarea ajutorului de stat se realizează prin rambursarea cheltuielilor


efectuate pentru realizarea investiției ce face obiectul contractului de finanțare,
pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar împreună cu cererea
de rambursare.

Rambursarea cheltuielilor se va efectua într-un număr de maxim 4 tranșe în


perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în valoarea maximă a
ajutorului de stat, aprobată prin contractul de finanțare.

Bugetul total alocat Programului pentru anul 2022 este de 93 000 mii lei,
echivalentul a 18 795 mii eur.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se deschide în termen de maximum


10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii
pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor
de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană
şi/sau de cultură în zona montană”.

Ghidul solicitantului se aprobă prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării


rurale și se publică pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe
de Investiții.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022.

Termenul până la care se poate depune ultima cerere de rambursare este de 29


noiembrie 2023.

Plățile aferente Programului se efectuează în intervalul 1 ianuarie 2023 - 29


decembrie 2023.

1.1 Termeni și definiții

AJUTOR DE STAT – sprijin financiar acordat de către statul român unui beneficiar,
în baza unor criterii de eligibilitate, pentru realizarea unei investiții prin Program.

ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ANZM – Agenția Națională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea


Programului, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

APM- Agenția pentru Protecția Mediului.

AUTORITATE COMPETENTĂ – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin


Agenția Națională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea
Programului.

BENEFICIAR – persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere


familială/grup de producători/cooperativă agricolă/societate cooperativă/
persoană juridică care desfășoară activități în agricultură şi/sau industrie
alimentară, care îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse prin Program și care
a încheiat un contract de finanțare cu ANZM.

CEREREA DE FINANȚARE – solicitarea completată și semnată electronic pe care


solicitantul o înaintează în vederea obţinerii finanțării prin Program.

CENTRE DE COLECTARE a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor


medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană –
construcţii unde se realizează colectarea, sortarea, spălarea, condiţionarea şi
depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor
medicinale şi aromatice de cultură.

CENTRE DE COLECTARE ŞI PRELUCRARE a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau


a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona
montană – construcţii unde se realizează colectarea, sortarea, spălarea,
prelucrarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure,
a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 53

COFINANȚAREA BENEFICIARULUI – suma de bani care reprezintă contribuția


financiară obligatorie a beneficiarului și pe care trebuie să o utilizeze în vederea
realizării propriului proiect de investiții. Cofinanțarea beneficiarului trebuie să
acopere diferența dintre ajutorul de stat acordat prin Program și valoarea totală a
proiectului.

COFINANȚAREA PUBLICĂ – valoarea ajutorului de stat acordat proiectelor de


investiții prin Program.

DERULARE PROIECT - totalitatea activităților efectuate de beneficiarul


Programului de la semnarea contractului de finanțare până la finalul perioadei de
monitorizare a proiectului.

DEMARAREA INVESTIȚIEI - reprezintă fie demararea lucrărilor de construcții


aferente investițiilor, fie primul angajament din punct de vedere juridic de a
comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face
ireversibilă investiția, luându-se în considerare situația care survine prima în ordine
cronologică. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea
avizelor/acordurilor/autorizațiilor şi realizarea studiului de fezabilitate nu sunt
considerate drept demarare a investiției.

DSP – Direcția de Sănătate Publică.

DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ELIGIBILITATE –îndeplinirea de către un solicitant/beneficiar al ajutorului de stat a


condițiilor şi criteriilor minime, așa cum sunt prevăzute în HG nr.1240/2022 cu
anexele aferente, precum și în Ghidul Solicitantului.

EVALUARE – acțiune procedurală prin care documentația depusă pentru accesarea


Programului este analizată în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate
necesare pentru semnarea contractului de finanțare.

FERMIERI CARE S-AU INSTALAT ÎN MAXIMUM CINCI ANI ANTERIORI DATEI DE


DEPUNERE A CERERII DE FINANȚARE – fermieri, indiferent de forma juridică,
respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF, care s-au instalat cu cel mult cinci ani
înainte de depunerea cererii de finanțare în Program;

IMPLEMENTARE PROIECT – totalitatea activităților efectuate de beneficiarul


Programului, de la semnarea contractului de finanțare până la data depunerii
ultimei cereri de rambursare.

INVESTIȚIE COLECTIVĂ - investiție realizată de către cooperative agricole, societăți


cooperative sau grupuri de producători descrise la capitolul 2, Secțiunea 2.1 a
prezentului Ghid.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

INVESTIȚIE NOUĂ – înființarea unei activități noi prin Proiect, pe codurile CAEN
eligibile, care cuprinde lucrări de construcții și/sau montaj de utilaje, instalații și
echipamente.

ÎNTREPRINDERE ÎN DIFICULTATE: reprezintă o întreprindere care se află în cel


puțin una dintre situațiile următoare:

a) în cazul societăților cu răspundere limitată, altele decât IMM-uri care


sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul
lor social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație
survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate
celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale
societății, conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul
social subscris. În sensul prezentei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se
referă, în special, la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva
2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind
situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe
ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și
83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice
capital suplimentar;

b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au


răspundere nelimitată pentru creanțele societății, altele decât IMM-uri care sunt
înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său
social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei
dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au
răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri
de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de


insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o
procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a


rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru
restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii


doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și
capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PNDR 2014-2020 – reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din


Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate
României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie.
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 55

PERIOADA DE TRANZIȚIE LA NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ – perioada


cuprinsă între PNDR 2014-2020 și anul intrării în vigoare a prevederilor viitorului
Program Național Strategic.

PROCESAREA (PRELUCRAREA) PRODUSELOR AGRICOLE - operațiune efectuată


asupra unui produs agricol care are drept rezultat tot un produs agricol, cu excepția
activităților desfășurate în cadrul fermelor, care sunt necesare în vederea pregătirii
unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare, astfel cum este prevăzuta la
punctul 2.4 Definiții, subpunctul (35) din Orientările Uniunii Europene privind
ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada
2014 – 2020;

PROIECT DE INVESTIȚII/PROIECT- totalitatea documentației și a documentelor


justificative necesare realizării unei investiții în centre de colectare sau de
colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor
medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană, de
la momentul depunerii cererii de finanțare și până la obținerea ultimei tranșe de
plată.

REPREZENTANTUL LEGAL – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în


relația contractuala cu ANZM, conform legislației în vigoare.

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT - înseamnă orice sprijin, indiferent de formă, din surse
de stat, acordat de autorităţi publice sau de alte organisme care le administrează
în numele statului.

SOLICITANT – persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere


familială/grup de producători/cooperativă agricolă/societate cooperativă/persoană
juridică care desfășoară activități în agricultură şi/sau industrie alimentară, în zona
montană, care solicită ajutorul de stat acordat prin Program.

TÂNĂR FERMIER – persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii


cererii de finanțare, în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2, alin.(1), litera
n) din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; Persoana juridică cu mai mulţi
acţionari unde un tânăr fermier, în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) 1305/ 2013
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului, se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce
privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare
legate de exploatație.

UAT – unitate administrativ teritorială.

VALOARE ELIGIBILĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii


și/sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Ghid și care pot fi decontate prin Program. Procentul privind cofinanțarea publică
și a contribuției beneficiarului se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a
proiectului.

VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii


şi/sau lucrări care nu sunt încadrate în lista cheltuielilor eligibile precizată în
prezentul Ghid , cât și cheltuielile eligibile care depășesc suma maximă eligibilă
prevăzută în Program. Valoarea neeligibilă a Proiectului nu poate fi decontată prin
Program. Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea
procentului de cofinanțare publică. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral
de către beneficiarul proiectului și vor fi efectuate până la data ultimei cereri de
rambursare.

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru


bunuri, servicii și/sau lucrări.

ZONA MONTANĂ – teritoriul unităților administrativ-teritoriale care îndeplinesc


criteriile stabilite în Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.
97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din
zona montană, unități administrativ- teritoriale menționate în Anexa nr. 2 la Ordin.
Lista UAT aparținând zonei montane este disponibilă pe pagina de internet
www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții.

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație


echivalentul conjuncției „sau” (se va interpreta ca înlocuitor al cuvântului „sau”)
pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni (exemplu: „modernizare/
extindere” este echivalent cu „modernizare sau extindere”). În enunțarea numărului
actelor normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001
este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de măsură, este
echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră).

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 57

Capitolul 2 PREZENTAREA PROGRAMULUI

2.1 Cine poate beneficia de finanțare prin Program?

Categoriile de solicitanți eligibili ai ajutorului de stat acordat prin Program sunt:

- persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi


familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

- grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr.


37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;

- cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr.


566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care deservesc
interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.


1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările ulterioare;

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii


societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

ATENȚIE!

Solicitanții eligibili care pot depune cereri de finanțare prin Program sunt
producători de fructe de pădure, ciuperci, şi/sau plante medicinale şi aromatice,
precum și producători agricoli din zona montană care desfășoară activitatea propusă
prin Proiect în zona montană și implementează investiția propusă prin Proiect în
zona montană.

Solicitanții nu sunt eligibili pentru accesarea sprijinului financiar prin Program în


cazul în care:

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

- au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața, prin


decizia Comisiei Europene. Programul nu va putea fi accesat atât timp cât
ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială,
reprezentând valoarea totală, penalitățile și dobânzile aferente ajutorului
ilegal și incompatibil cu piața internă;
- sunt considerate întreprinderi în dificultate în sensul celor prevăzute în HG
nr.1240/2022 la art. 3 lit. e);
- se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare
judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere
operațională, sub administrare specială, are suspendate ori restricționate
activitățile, inclusiv cele economice, se află într-o altă situație similară legal
reglementată;
- face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai
sus și pentru orice altă situație similară;
- are în cazierul fiscal emis de organul competent din cadrul ANAF înscrise
fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină
financiară.
2.2 Condiții obligatorii pentru acordarea ajutorului de stat prin Program

2.2.1 În etapa de evaluare și contractare

Solicitanții ajutorului de stat prevăzut prin Program trebuie să îndeplinească


cumulativ următoarele condiții:

- să fie producători de fructe de pădure, ciuperci şi/sau plante medicinale şi


aromatice, precum și producători agricoli din zona montană;
- să desfășoare activitatea în zona montană, inclusiv prin intermediul punctelor de
lucru;
- să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului
oricare dintre tipurile de investiții menționate la Capitolul 1;
- să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la
noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de
investiții similare.
Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători,
îndeplinirea condițiilor cumulative de a fi producători de fructe de pădure, ciuperci
şi/sau plante medicinale şi aromatice / producători agricoli și de a desfășura
activitate în zona montană se dovedește prin prezentarea de documente relevante
de la membrii care desfășoară activitate în zona montană.

Condițiile de mai sus se consideră îndeplinite prin verificarea documentelor depuse


împreună cu cererea de finanțare, documente care:

a) atestă dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare a terenului folosit


pentru activitatea agricolă, situat în zona montană:
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 59

- copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie din care să


rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului cu
ștampila primăriei şi mențiunea „Conform cu originalul”.

- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform


prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de
notar, act de donație autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moștenitor unic autentificat de notar,
precum şi alte documente care demonstrează terților dreptul de proprietate
conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar);

sau

- tabelul centralizator cu suprafețele luate în arendă pe categorii de folosință şi


perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform
prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conțină sumarul contractelor de arendare
valabile la data depunerii Cererii de finanțare);

sau

- contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoțit de


adresa emisă de concedent care conține situația privind respectarea clauzelor
contractuale;

sau

- contractul de comodat/ închiriere/ documentul potrivit căruia suprafața de teren


a fost dată temporar în administrare/ folosință;

sau

- documentul notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune.

Documentele care atestă dreptul de folosință a terenului pe care se realizează


investiția trebuie să fie valabile cel puțin până la finalizarea perioadei de
monitorizare a proiectului.

b) atestă faptul că nu a primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada
de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile
legate de investițiile pentru înființarea de centre de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi
aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană și se obligă să
acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului
investițiile pentru înființarea de centre de colectare sau de colectare și prelucrare
a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din
flora spontană şi/sau de cultură în zona montană:

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Acest fapt este consemnat în cererea de finanțare, secțiunea E ”DECLARAŢIE PE


PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI”, la punctul 2.

c) Solicitantul trebuie să desfășoare activitățile clasificate în cadrul următoarelor


coduri CAEN:

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;


0124 – Cultivarea fructelor sămânțoase și sâmburoase;
0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi
fructiferi;
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de
uz farmaceutic;
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat prin Program, solicitanții trebuie să


îndeplinească condițiile de eligibilitate.

Eligibilitatea Proiectului se va stabili în urma verificării criteriilor de mai sus și a


documentelor anexate Cererii de finanțare:

a) studiul de fezabilitate pentru investițiile privind înființarea centrului de


colectare și/sau prelucrare;
b) copia BI/CI al/a reprezentantului legal;
c) împuternicire/procură notarială, însoțită de copia BI/CI al/a împuternicitului
persoană fizică, după caz;
d) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerțului precum şi orice alt document care să ateste forma de înființare şi
organizare a solicitantului;
e) copia certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului
Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii, din care să
rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea,
precum și că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;
f) copia STATUTULUI pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii
nr.1/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Cooperativa agricolă
înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
g) copia Avizului de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea
333/2018 cu modificările ulterioare;
h) copia formularului integral al Registrului agricol;
i) declarația pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria
"întreprindere în dificultate" după modelul prevăzut pe pagina de internet a
ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții;

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 61

DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară, în


cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii
proiectului, după caz;
DECLARAȚIA UNICĂ privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate
de persoanele fizice înregistrata la Administraţia Financiară (formularul 212),
în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ, pentru persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
j) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii de
finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință asupra
imobilului teren, pe care se amplasează construcția, precum şi faptul că
terenul este liber de sarcini;
k) document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesiune sau alt document încheiat în formă autentică, care să certifice
dreptul de folosință al terenului pe o perioadă de cel puțin 4 ani, începând
cu anul depunerii cererii de finanțare și care să confere titularului inclusiv
dreptul de execuție a lucrărilor de construcție, după caz, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect;
Contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent și
trebuie să conțină situația privind respectarea clauzelor contractuale și
suprafața concesionată la zi pentru terenul pe care se va amplasa construcția.
Dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau
diminuarea, se va menționa de către concedent care este suprafața supusă
acestui proces;
l) dovadă existenței unui cont la o bancă sau trezorerie, adresă de comunicare
a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;

ATENȚIE!

Certificatul de urbanism pentru investiția finanțată prin Program va fi pus la


dispoziția ANZM de către solicitant după primirea deciziei de aprobare a cererii de
finanțare și înainte de semnarea contractului.

Certificatul de urbanism este un document obligatoriu, iar depunerea/transmiterea


sa către ANZM este condiție obligatorie pentru semnarea contractului.

Solicitantul ajutorului de stat nu trebuie să fie întreprindere în dificultate, în


conformitate cu legislația în vigoare.

Condiția se consideră îndeplinită prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere


cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate", disponibilă pe
pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții și în
urma verificărilor de către ANZM a situațiilor financiare și a informațiilor din
Certificatul Constatator extins emis de ONRC.
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

2.2.2 În etapa de implementare a investiției

Beneficiarul are obligația şi responsabilitatea să asigure implementarea Proiectului


în concordanță cu prevederile Programului și ale legislaţiei comunitare şi naționale
aplicabile.

Beneficiarii trebuie să utilizeze ajutorul de stat primit prin Program doar pentru
înființarea de centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de
pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora
spontană şi/sau de cultură în zona montană, în localitățile din zona montană.

Beneficiarul are obligația de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de


finanțare, fără a depăși data limită de depunere a ultimei cereri de rambursare,
respectiv 29 noiembrie 2023.

Data semnării contractului de finanțare este data la care contractul este semnat de
către ambele părți.

În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii


trebuie să transmită la sediul ANZM, în fotocopie, avizele/autorizațiile/acordurile
solicitate prin certificatul de urbanism eliberat pentru investiția din Proiect precum
și autorizația de construire.

Termenul prevăzut mai sus poate fi prelungit din motive neimputabile beneficiarului
cu maximum 45 de zile, la solicitarea scrisă și motivată a acestuia, prin transmiterea
unei notificări către ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de
finanțare.

Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul mediului,


sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară. Condiția se consideră
îndeplinită în urma verificării documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA județene,
după caz, depuse în termen de 90 de zile de la momentul contractării.

ATENȚIE!
Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate este important să demarați din
timp demersurile pentru obținerea autorizațiilor, avizelor sau acordurilor
necesare specificate în certificatul de urbanism.
În termen de maxim 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare cu ANZM,
beneficiarul este obligat să demareze investiția şi să notifice ANZM în acest sens.

În termen de 5 zile de la demararea investiției beneficiarul este obligat să expună


un panou indicator cu dimensiuni de 60 cm înălțime și 90 cm lungime din material
rezistent la intemperii, amplasat într-un loc vizibil pe care se va inscripționa:
Investiție beneficiară a “Programului de investiții pentru înființarea Centrelor de
colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau
a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 63

montană”, Denumirea Proiectului................... Beneficiar………. Suma totală a


Proiectului.............. Perioada de implementare a Proiectului………conform
modelului prezentat pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea
Programe de investiții.

La finalizarea investiției, beneficiarul este obligat să solicite prezența


reprezentanților ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren
se întocmește un proces – verbal de constatare, care se atașează la documentația
ultimei cereri de rambursare. Modelul procesului verbal este disponibil pe pagina de
internet ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

După efectuarea cheltuielilor din fonduri proprii, în vederea rambursării


cheltuielilor eligibile, în conformitate cu cererea de finanțare și contractul de
finanțare, Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite în format electronic
către ANZM, accesând pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe
de investiții, dosarul cererii de rambursare care conține cererea de rambursare şi
documentele justificative care o însoțesc. Documentele vor fi semnate electronic.

Beneficiarul este obligat să depună împreună cu cererea de rambursare pentru


ultima tranșă de plată, autorizațiile de funcționare pentru investiția realizată.

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția ANZM sau oricărui organism abilitat
de lege, documentele şi/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de
utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile
lucrătoare.

Beneficiarul este obligat să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața


locului şi să faciliteze controlul reprezentantului ANZM asupra utilizării sumelor
acordate.

În vederea efectuării verificărilor, beneficiarul se angajează să acorde


reprezentantului ANZM dreptul de acces la locurile şi spațiile unde se implementează
investiția şi să pună la dispoziția acestuia documentele solicitate privind gestiunea
tehnică şi financiară a investiției, atât în format tipărit cât şi electronic, dacă e
cazul. Documentele trebuie să fie ușor accesibile şi arhivate astfel încât să permită
verificarea lor.

Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se


prevede obligația acestora de a se asigura disponibilitatea informațiilor şi
documentelor referitoare la proiect cu ocazia activității de control desfășurate de
administratorul Programului sau de alte structuri cu competențe în controlul şi
recuperarea debitelor aferente fondurilor publice naționale.

Beneficiarul are obligația îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului


în original, inclusiv documentele contabile, pentru activitățile şi cheltuielile
eligibile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

legislația comunitară şi națională. Toate documentele vor fi păstrate până la


încheierea perioadei de monitorizare.

În cazul nerespectării prevederilor din Program privind îndosarierea și păstrarea


documentelor, Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor
lipsă, reprezentând sprijin financiar acordat.

În cazul nerespectării prevederilor privind accesul reprezentanților ANZM la locurile


şi spațiile unde se implementează investiția şi cele privind punerea la dispoziția
acestuia a documentelor solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a
investiției, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă reprezentând sprijin
financiar primit prin Program, inclusiv penalitățile și dobânzile aferente.

Beneficiarul trebuie să întocmească o evidență contabilă care să reflecte toate


operațiunile referitoare la cheltuielile efectuate pentru implementarea Proiectului,
în conformitate cu dispozițiile legale.

Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale privind achizițiile publice,


ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi
publicitatea.

Beneficiarul are obligația de a restitui administratorului Programului orice sumă ce


constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul Programului.

Beneficiarul este obligat să informeze administratorul Programului despre orice


situație care poate determina încetarea sau întârzierea contractului de finanțare în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel
de situație, urmând ca administratorul Programului să decidă cu privire la măsurile
corespunzătoare.

Beneficiarul are obligația de a informa administratorul Programului în termen de


maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face
obiectul aprobării administratorului Programului:

a. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;


b. schimbarea contului de derulare a operațiunilor financiare din Proiect;
c. înlocuirea reprezentantului legal.
Beneficiarul își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate terților din
culpa sa, pe durata de valabilitate a contractului. Administratorul Programului va fi
degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către
Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare.

În cazul în care se realizează verificări la fața locului, beneficiarul este obligat să


participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi
care pot furniza informațiile şi documentele necesare verificărilor, conform
solicitării administratorului Programului.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 65

Informaţiile privind beneficiarii schemei de ajutor de stat și documentația depusă


pentru accesarea Programului se păstrează pe o perioadă de 10 ani şi sunt disponibile
conform prevederilor Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes
public.

2.2.3 În etapa de monitorizare a investiției

Beneficiarii care au realizat investiții prin Program trebuie să desfășoare activitatea


pentru care au fost finanțați, pe o perioadă de 2 ani de la finalizarea investiției.

ATENȚIE!

Beneficiarul are obligația de a nu schimba locația investiției timp de 2 ani de la


efectuarea plății finale.

Transferul sau vânzarea investiției realizată prin Program, în perioada de


monitorizare, se va face cu condiția obținerii de către beneficiar a acordului ANZM,
cu preluarea de către noul utilizator/proprietar a obligației de menținere a
activității pentru care s-a solicitat finanțarea, până la sfârșitul perioadei de 2 ani de
monitorizare.

Prin semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul își exprimă acordul cu privire


la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul derulării
contractului de finanțare, în vederea utilizării pe toată durata derulării Proiectului,
în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor
contractuale şi a legislaţiei naționale şi comunitare.

2.3 Tipuri de investiții

Investițiile sprijinite prin Program sunt:

1. Centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor


medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona
montană care presupun colectarea, sortarea, spălarea, condiţionarea şi
depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a
plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură.
2. Centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor
şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană care presupun colectarea, sortarea, spălarea,
prelucrarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de
pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora
spontană şi/sau de cultură.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

2.4 Cheltuieli eligibile

Un proiect de investiții poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli


neeligibile.

Sprijinul prin Program este acordat doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile,
cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul Proiectului.

Pentru oricare dintre tipurile de investiții enumerate mai sus, în situația în care
există beneficiari eligibili care depun proiecte a căror valoare eligibilă totală
depășește valoarea stabilită pentru tipul de proiect respectiv, diferența între
valoarea totală a Proiectului și valoarea ajutorului de stat se suportă integral de
către beneficiar.

Finanțarea prin Program va fi acordată beneficiarilor eligibili care realizează


investiții pentru:

- construirea de centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor


de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora
spontană şi/sau de cultură în zona montană.
- dotarea cu instalații, utilaje, echipamente și mijloace de transport,
specializate pentru activitatea de colectare sau de colectare și prelucrare a
fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice
din flora spontană şi/sau de cultură.

ATENȚIE!

În cazul în care solicitanții dețin un spațiu adecvat pentru înființarea unui centru de
colectare şi/sau prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor
medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană,
aceștia pot depune o cerere de finanțare care privește doar dotarea cu
instalații/utilaje/echipamente/mijloace de transport specializate, fără a realiza o
construcție nouă.

În acest caz nu sunt eligibile cheltuielile care privesc


modernizarea/extinderea/aducerea la standarde a spațiului existent unde se vor
instala echipamentele achiziționate prin Program.

Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investițiilor pentru înființarea


centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a
ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau
de cultură în zona montană următoarele:
A) Cheltuieli pentru construcția centrului de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale
şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură :

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 67

- construcția de centre de colectare sau de colectare și prelucrare a


fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi
aromatice din flora spontană şi/sau de cultură;
- construcția spațiului de prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor
şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură;

B) Cheltuielile cu terenul achiziționat în cadrul proiectului de investiții sunt


eligibile în limita de maxim 10 % din totalul costurilor eligibile aferente
construcției de centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de
pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora
spontană şi/sau de cultură.

ATENȚIE!

Beneficiarii pot realiza construcțiile și în regie proprie, parțial sau integral, cu


respectarea legislației în vigoare din domeniul construcțiilor. Lucrările care se vor
executa în regie proprie vor fi precizate în mod distinct în Studiul de fezabilitate.

Pentru proiectele finanțate prin Program, care conțin lucrări de construcții


executate în regie proprie, beneficiarul este obligat să angajeze un diriginte de
șantier și un responsabil tehnic cu execuția și să prezinte pe parcursul implementării
Proiectului, următoarele documente specifice: certificat de urbanism, autorizația
de construire, proiect tehnic al construcției, ordinul de începere al lucrărilor și
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Totodată, este obligatorie
prezența proiectantului pentru fazele determinante ale construcției.

Atât etapele parcurse în executarea lucrărilor de construcții, cât și toate


documentele prezentate trebuie să respecte prevederile Legii 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cele ale Legii 10/1995
privind calitatea în construcții – republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

În cazul efectuării lucrărilor de construcții în regie proprie, cheltuielile cu


materialele sunt eligibile și rambursarea acestora se va face în conformitate cu
cantitățile din caietele de sarcini ale proiectului tehnic al construcției pe baza
documentelor justificative .
În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care vor
amplasa echipamentele/utilajele achiziționate prin Program, cheltuielile cu
manopera și transportul materialelor sunt neeligibile.

C) Cheltuieli pentru achiziționarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje noi,


instalații, echipamente şi mijloace de transport, specializate, în limita valorii
de piață a activelor, destinate centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, a căror utilitate este justificată
în cererea de finanțare, cum sunt:
- echipamente pentru colectarea, stocarea și prelucrarea fructelor de pădure,
a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice la temperatură
controlată;
- echipamente de depozitare la temperatură controlată a produselor;
- utilaje, instalații, echipamente necesare pentru activitatea propusă,
justificate în studiul de fezabilitate;
- mijloace de transport specializate, cum sunt:
- autoizoterme cu sau fără frig;
- autoutilitare, inclusiv cu tracțiune integrală, cu maxim 3 locuri, cu care
se pot transporta recipiente pentru colectarea fructelor de pădure, a
ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană.

ATENȚIE!
Contractul de leasing financiar va avea o durată maximă egală cu perioada de
implementare a Proiectului. Transferul de proprietate a utilajelor, instalațiilor,
echipamentelor și mijloacelor de transport trebuie să fie realizat înainte de
depunerea ultimei cereri de rambursare.

D) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului cum sunt taxele pentru
eliberarea certificatelor şi cele privind obţinerea acordurilor, avizelor şi
autorizațiilor necesare implementării proiectului, prevăzute în legislația
națională, cheltuieli pentru elaborare studiului de fezabilitate, proiect tehnic,
studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de mediu, proiect de construcție,
servicii de arhitectură și consultanță, servicii de asistență pe perioada
implementării proiectului, în limita a maxim 7% din valoarea cheltuielilor cu
construcția și achiziția de utilaje, instalații, echipamente și mijloace de
transport , așa cum sunt specificate la punctele a) și b) de mai sus. Aceste
cheltuieli sunt eligibile și dacă sunt efectuate și înainte de semnarea
contractului de finanțare.
E) Cheltuieli eligibile privind valoarea TVA: În cazul solicitanților neplătitori
de TVA, în temeiul legislaţiei naționale privind TVA, sunt cheltuieli eligibile
valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

ATENȚIE!
Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente construcției sistemele de producție și
utilizare on-grid și off-grid a energiei electrice cu putere maximă de 10 kwp și/sau
a apei calde din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a
biomasei, geotermală) exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă
secundară a proiectului.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 69

Consumul propriu de energie electrică și apă caldă va fi calculat în funcție de


consumul utilajelor/echipamentelor/instalațiilor pentru care se solicită finanțare
prin proiect și va fi justificat în cadrul studiului de fezabilitate.

2.5 Cheltuieli neeligibile

Valoarea neeligibilă a Proiectului nu poate fi decontată prin Program.

Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de


cofinanțare publică.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului și


vor fi efectuate până la data ultimei cereri de rambursare.

ATENŢIE!
Finalizarea proiectului finanțat prin Program, presupune ca beneficiarul să
finalizeze atât partea de investiție realizată prin cheltuielile eligibile, cât și partea
de investiție realizată prin cheltuielile neeligibile.
Sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Program, următoarele:

- cheltuieli privind costurile conexe contractelor de leasing, cum ar fi marja


locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli cu fondul de rulment;
- cheltuieli privind costurile aferente investițiilor efectuate în scopul
respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene;
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;

ATENȚIE!
Nu se vor finanța prin Proiect:
- achiziționarea de clădiri;
- construcția sau modernizarea/extinderea locuințelor/sediilor sociale;
- modernizarea/extinderea imobilelor existente;
- cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare cu excepția
costurilor generale ale Proiectului, așa cum sunt definite la Capitolul 2, secțiunea
2.4, lit. D) din prezentul ghid;
- cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport altele decât cele menționate la
Capitolul 2, secțiunea 2.4, lit. C) din prezentul ghid;
- cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
- costurile operaționale, inclusiv costurile de întreținere și chirie.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

În funcție de tipul de investiție, valoarea maximă a fondurilor nerambursabile și


intensitatea sprijinului sunt următoarele:

1. Pentru centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a


plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură. Valoarea
totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pentru realizarea de investiţii în
centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale
şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană este de 600.000
lei din care 40% reprezintă ajutor de stat.

Procentul de 40 % poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale cu condiția ca


ajutorul de stat maximum combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din
valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru fiecare din situațiile prevăzute
lit. a) - c) de mai jos:
a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei
de depunere a cererii de ajutor;
b) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri
naturale, respectiv în teritoriul unităților administrativ-teritoriale care
îndeplinesc criteriile stabilite în Ordinul comun al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice nr. 97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare
și a listei localităților din zona montană, unități administrativ- teritoriale
menționate în Anexa nr. 2 la Ordin;
c) investiții colective - investiţii realizate de către grupurile de producători sau
cooperative agricole.
Contribuţia proprie a beneficiarului reprezintă diferenţa, în funcţie de procentul
ajutorului de stat.

În situația în care există beneficiari eligibili care depun proiecte a căror valoare
totală depășește 600.000 de lei, diferența între valoarea totală a Proiectului și
valoarea ajutorului de stat se suportă integral de către beneficiar.

2.Pentru centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor


şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă realizarea de investiţii în


centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a
plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona
montană este de 800.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă
contribuţia proprie a beneficiarului.

În situația în care există beneficiari eligibili care depun proiecte a căror valoare
totală depășește 800.000 de lei, diferența între valoarea totală a Proiectului și
valoarea ajutorului de stat se suportă integral de către beneficiar

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 71

Capitolul 3 ACCESAREA AJUTORULUI DE STAT ACORDAT PRIN


PROGRAM PENTRU INVESTIȚII ÎN ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE
COLECTARE SAU DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE A FRUCTELOR
DE PĂDURE, A CIUPERCILOR ŞI/SAU A PLANTELOR MEDICINALE ŞI
AROMATICE DIN FLORA SPONTANĂ ŞI/SAU DE CULTURĂ ÎN ZONA
MONTANĂ
Gestionarea schemei de ajutor de stat derulată prin Program se asigură de către
ANZM, administrator al Programului, prin funcționari desemnați în baza deciziei
directorului general, atribuțiile fiind prevăzute în fișa postului.

Ghidul solicitantului este aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării


rurale și publicat pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de
investiții.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se deschide în termen de maximum


10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru înființarea de centre de
colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau
a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona
montană.

Anunțul de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor va fi comunicat prin


intermediul paginii de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de
investiții.

3.1 Completarea cererii de finanțare

Formularul cererii de finanțare este disponibil și în format editabil. Acesta,


împreună cu instrucțiunile privind completarea și depunerea cererii de finanțare se
regăsesc pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de
Investiții.

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile
necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului,
avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor Programului.

Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

3.2. Depunerea dosarului cererii de finanțare

La data deschiderii sesiunii de depunere a cererilor de finanțare, persoanele


interesate de accesarea Programului vor depune electronic dosarul cererii de
finanțare pentru realizarea investițiilor pentru înființarea centrelor de colectare sau
de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor
medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură pe platforma on-line
pusă la dispoziție de ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea
Programe de investiții.

În situația unor disfuncționalități de ordin tehnic ale platformei electronice de


depunere și în urma anunțului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii
de finanțare se va face exclusiv în format fizic la sediul ANZM, str. Runc, nr. 23,
Vatra Dornei, jud. Suceava, pe o perioadă comunicată de către ANZM.

Termenul limită până la care se pot depune cereri de finanțare prin Program este
comunicat în anunțul de deschidere a sesiunii de depunere.

Depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului se oprește înainte de


termenul limită, atunci când valoarea totală a ajutorului de stat solicitat prin
cererile de finanțare depuse atinge plafonul de 100% din valoarea bugetului alocat
Programului.

ATENȚIE!

În cadrul Programului, selecția beneficiarilor se va face în funcţie de ordinea


cronologică a depunerii dosarelor cererilor de finanțare eligibile, până la epuizarea
fondurilor alocate Programului.

În cadrul Programului, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în


aceeași sesiune de depunere proiecte, cu respectarea condițiilor de eligibilitate.

Solicitantul are posibilitatea să-și retragă în orice moment cererea de finanțare,


dacă nu i-au fost solicitate clarificări din partea ANZM sau nu i-a fost comunicată
decizia de respingere a cererii de finanțare. În această situație solicitantul poate să
depună o nouă cerere de finanțare, în cadrul aceleași sesiuni.

Documentele anexate cererii de finanțare trebuie să respecte ordinea documentelor


din Secțiunea D a cererii de finanțare.

Documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt, după caz:


STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achizițiile simple se vor completa doar
punctele care vizează acest tip de investiție).
1
Studiul de fezabilitate va demonstra oportunitatea, necesitatea și viabilitatea
investiției propuse.
2 Copia BI/CI al/a reprezentantului legal.
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 73

Împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului


3
persoană fizică, după caz.
Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
4 Comerţului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare
şi organizare a solicitantului.
Copia Certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii. În
5 certificatul constatator extins trebuie să se regăsească codurile CAEN
menționate la 2.2.1, în prezentul ghid. Din Certificatul constatator extins
trebuie să reiasă starea de funcționare a entității juridice.
Copia STATUTULUI pentru Societatea cooperativă înființată în baza Legii
6 nr.1/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Cooperativa agricolă
înființată în baza Legii nr. 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Copia Avizului de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
7 Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea
333/2018 cu modificările ulterioare.
Copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat
cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanțare, din care
8
să rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului
cu ștampila primăriei şi mențiunea „Conform cu originalul”.
Declarația pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria
"întreprindere în dificultate" însoțită de SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanț –
formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și
40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația
Financiară. În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin trei ani
financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune
ultimele trei situații financiare. Formularul declarației se regăsește pe pagina
de internet a ANZM www.azm.gov.ro la secțiunea Programe de investiții.
9
DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administrația Financiară, în
cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii
proiectului.
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi
familiale:
Copia DECLARAȚIEI UNICE privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice înregistrate la Administrația Financiară
(formularul 212), în care rezultatul brut obținut anual să nu fie negativ.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii
de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului
10
teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi că terenul este liber de
sarcini.
Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesiune sau alt document încheiat în formă autentică, care să certifice
11 dreptul de folosință al terenului pe o perioadă de cel puțin 4 ani, începând
cu anul depunerii cererii de finanțare și care să confere titularului inclusiv
dreptul de execuție a lucrărilor de construcție, după caz, în conformitate
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările


ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.
Contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent și
trebuie să conțină situația privind respectarea clauzelor contractuale și
suprafața concesionată la zi pentru terenul pe care se va amplasa construcția.
Dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau
diminuarea, se va menționa de către concedent care este suprafața supusă
acestui proces.
Dovada existenței unui cont la o bancă sau trezorerie, adresă de comunicare
12
a codului IBAN din partea băncii/extras de cont.
CERTIFICAT DE URBANISM pentru construcția cu destinație centru de colectare
sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a
13
plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, emis
de primăria de pe raza de implementarea a proiectului de investiție.

3.2.1 Depunere dosar cerere de finanțare on-line

În conformitate cu prevederile naționale și comunitare în vigoare, privind stabilirea


unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, ANZM solicită
semnarea electronică și transmiterea în format electronic a documentelor de către
solicitanții și beneficiarii ajutorului de stat acordat prin Program.

În vederea depunerii cererii de finanțare și a documentelor aferente acesteia,


solicitanții ajutorului de stat prin Program trebuie să semneze electronic toate
documentele cu o semnătură bazată pe certificat digital calificat.

Avantajul utilizării semnăturii electronice calificate, îl constituie modul facil de


semnare a documentelor editabile (de ex: în cazul documentelor Word/Excel
întocmite de solicitant, acestea se exportă în format PDF și se semnează electronic
fără listare).

Documentele emise de alte instituții/entități, vor fi scanate și semnate electronic


de către solicitant. Prin semnarea electronică a documentelor emise de alte
instituții/entități, solicitantul certifică conformitatea cu originalul a documentelor
scanate, semnate și transmise electronic.

În sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014, semnătura electronică calificată se


bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de încredere
calificat și care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăsește la
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 75

Dosarul cererii de finanțare pentru realizarea investițiilor privind înființarea unui


centru de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a
ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură se va depune în format electronic pe platforma on-line pusă la dispoziție de
ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

Cererile de finanțare se înregistrează în Registrul Unic privind Programul de


investiţii pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a
fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din
flora spontană şi/sau de cultură.

3.2.2. Depunere dosar cerere de finanțare în format fizic

Depunerea cererii de finanțare se face de către reprezentantul legal al solicitantului


sau de către un împuternicit al acestuia care va prezenta o procură notarială de
împuternicire, în original precum și cartea de identitate.

Dosarul cererii de finanțare se va depune în format letric, paginat, legat, sigilat,


însoțit de lista documentelor aferente cererii, împreună cu o copie a acestuia pe
un dispozitiv de stocare electronică (CD sau stick de memorie).

Documentele anexate cererii de finanțare trebuie să respecte ordinea


documentelor din Secțiunea D a cererii de finanțare.

Solicitantul va prezenta două dosare în format letric, din care unul original și unul
în copie, în vederea efectuării conformității cu originalul.

Dosarul cererii de finanțare depus în format letric, precum și cel depus pe suport
electronic, trebuie să fie identice cu cel în original.

Dispozitivul de stocare electronică va conține cererea de finanțare, împreună cu


documentele specificate. Cererea de finanțare completată și documentele care o
însoțesc vor fi semnate electronic.

Cererile de finanțare însoțite de documentele solicitate vor fi verificate din punct


de vedere al conformității documentelor și se vor înregistra în ordine cronologică
(precizându-se ora și minutul), în Registrul Special privind Programul de investiții
pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a
ciupercilor şi/sau a, în prezența solicitantului.
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

În urma înregistrării dosarului cererii de finanțare, solicitantului i se va comunica


numărul de înregistrare în Registrul Special privind Programul de investiții pentru
înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de
pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană
şi/sau de cultură.

Exemplarul original, pe baza căruia se va face conformitatea cu exemplarul copie,


se va înapoia solicitantului, iar exemplarul în copie, însoțit de dispozitivul de
stocare electronică va rămâne la ANZM.

Toate documentele depuse în copie vor fi însoțite de mențiunea ”conform cu


originalul” și vor fi semnate olograf de către solicitant.

În cadrul procedurii de înregistrare a dosarului cererii de finanțare se va completa


în dublu exemplar Fişa de verificare a conformităţii pentru depunere în format fizic,
care va conține numărul de înregistrare în Registrul special privind Programul de
investiţii pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a
fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora
spontană şi/sau de cultură în zona montană. Un exemplar al fișei de verificare va fi
înmânat solicitantului.

3.3 Evaluarea dosarului cererii de finanţare

Documentele în baza cărora se va verifica eligibilitatea cererii de finanțare:

1. Formularul cererii de finanțare completat integral și semnat, împreună cu


documentele obligatorii care se depun împreună cu cererea de finanțare,
precizate în secțiunea D a cererii de finanțare - LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE
CERERII DE FINANȚARE.
- În cererea de finanțare, pentru capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi
asistență tehnică, capitolul 4 – Cheltuieli cu investiția de bază și capitolul 5 –
Alte cheltuieli, cheltuielile vor fi detaliate prin devize care să justifice în
detaliu sumele, pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare
plăți.
2. Studiul de fezabilitate, model prevăzut pe pagina de internet a ANZM
www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții.
- Studiul de fezabilitate va demonstra oportunitatea, necesitatea și viabilitatea
investiției propuse;
- Devizul general și devizele pe obiect vor fi semnate de persoana care le-a
întocmit şi de elaboratorul documentației. Părțile desenate din cadrul
secțiunii B a Studiului de fezabilitate (planuri de amplasare în zona, planul

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 77

general, relevee, secțiuni etc.), vor fi semnate, ștampilate de către


elaborator în cartușul indicator;

ATENŢIE!
Pentru construcții solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice
dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute,
dobândit prin: contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donație, certificat de
moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/drept de
creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform
Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenul pe care
urmează a se realiza investiția.
În cazul în care una din părți este o autoritate publică nu este necesară
autentificarea contractului prin care se transmite dreptul de folosință.

Personalul din cadrul ANZM, desemnat prin decizia directorului general, evaluează
dosarul cererii de finanțare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii
cererii de finanțare.

Procesul de evaluare a Dosarului cererii de finanțare constă în parcurgerea


următoarelor etape:
- verificarea existenței tuturor documentelor aferente cererii de finanțare;
- evaluarea eligibilității solicitantului și a proiectului;
- evaluarea studiului de fezabilitate a proiectului;

ATENȚIE!

în cazul lipsei unor documente obligatorii menționate în secțiunea D a cererii de


finanțare, aceasta va fi respinsă.

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

- verificarea eligibilităţii solicitantului;


- verificarea criteriilor de eligibilitate;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului;
- verificarea Studiului de Fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.
În cazul în care se constată că sunt necesare clarificări în perioada de evaluare,
ANZM solicită documente sau informaţii suplimentare, prin transmiterea unei
notificări pe adresa de e-mail a solicitantului, indicată în cererea de finanțare.
Clarificările solicitate se transmit electronic către ANZM, pe adresa de e-mail
indicată în notificare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data confirmării de
primire a mesajului electronic, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data
transmiterii lui. Primirea clarificărilor solicitate în afara termenului, incomplete sau
lipsa transmiterii lor, conduce la respingerea cererii de finanțare, iar ANZM
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

transmite solicitantului decizia de respingere a cererii de finanțare, în termen de 5


zile de la emiterea acesteia.

ATENŢIE!
ANZM îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare pe
parcursul evaluării, verificării și implementării proiectului.
Informaţiile suplimentare se vor solicita de către personalul desemnat prin
transmiterea unei notificări pe adresa de e-mail a solicitantului menționată în
cererea de finanțare.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt


următoarele:

1. în cazul în care Studiul de fezabilitate conţine informaţii insuficiente pentru


clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii
în cuprinsul lui ori faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare.
2. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele
pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli
eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
3. pentru criteriile de eligibilitate se pot solicita clarificări și documente
suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii
de finanțare. Se acceptă informații și alte documente care certifică o stare
de fapt existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în
susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii
existente la dosarul cererii de finanțare.
ATENȚIE!
Solicitanţii pot să-și retragă în orice moment cererile de finanţare, dacă ANZM nu i-
a anunțat în prealabil cu privire la eventualele erori pe care le conține cererea de
finanţare sau nu s-a emis o decizie de respingere a cererii de finanțare. Formularul
cererii de retragere a cererii de finanțare se regăsește pe pagina de internet a ANZM,
www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții.
Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare!

Cererile de finanțare care îndeplinesc condițiile de eligibilitate sunt aprobate prin


decizie a directorului general al ANZM. Deciziile de aprobare a cererilor de finanțare
se comunică solicitanților în termenul legal.

În cazul în care, în urma evaluării dosarului cererii de finanțare, se constată


neconcordanțe sau neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, cererea de finanțare
este respinsă, iar ANZM emite decizie de respingere pe care o transmite
solicitantului prin oricare din formele prevăzute de lege, cu confirmare de primire.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 79

Ca urmare a primirii deciziei de respingere a cererii de finanțare, în cazul în care


solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim,
are dreptul de a contesta decizia în condițiile și termenele prevăzute de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente,


solicitantul trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile
de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.

Contestația se formulează în scris și se transmite către ANZM pe adresa menționată


în decizia de respingere.

Soluționarea contestației se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor


din cadrul ANZM, numită prin decizia directorului general, în condițiile și termenele
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Comunicarea soluționării contestației se face prin orice
modalitate prevăzută de lege, cu confirmare de primire.

Solicitantul nemulțumit de rezultatul contestației sau de neprimirea vreunui


răspuns în termenul legal se poate adresa instanței competente, conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.

În urma aprobării cererii de finanțare, ANZM încheie un contract de finanțare cu


solicitantul până la data de 30 decembrie 2022.

3.4 Semnarea și derularea contractului de finanțare

În vederea demarării etapei contractuale, ANZM transmite solicitantului o notificare


care va cuprinde solicitarea prezentării Certificatului de urbanism, document
necesar pentru întocmirea contractului de finanțare.

Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării documentului,


ANZM va proceda la încheierea contractului de finanțare. În acest sens, beneficiarul
proiectului aprobat pentru finanțare va primi pe adresa de e-mail contractul de
finanţare, semnat electronic de ANZM.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Beneficiarul va transmite către ANZM, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de


la comunicarea pe e-mail, contractul de finanţare însoţit de anexe, semnate
electronic de reprezentantul legal.

Data semnării contractul de finanţare se consideră a fi data la care contractul de


finanţare a fost semnat de către ambele părți.

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea contractului de finanțare se va utiliza


cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web:
http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se
încheie contractul de finanţare.

În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii


trebuie să depună avizele/acordurile/autorizațiile solicitate prin certificatul de
urbanism eliberat pentru investiția din Proiect.

Termenul de 90 de zile poate fi prelungit, din motive neimputabile beneficiarului,


cu maximum 45 de zile, la solicitarea scrisă și motivată a acestuia, prin transmiterea
unei notificări către ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de
finanţare.

În această situație termenul inițial se modifică în consecință, prin prelungirea


acestuia până la 135 zile de la semnarea contractului de finanțare.

În termen de 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare, beneficiarul este


obligat să demareze investiția şi să notifice ANZM în acest sens.

În situația în care beneficiarul nu prezintă documentele solicitate în termenul


stabilit (90 de zile sau 135 cu prelungirea justificată și notificată în prealabil) sau nu
demarează investiția în termenul de 120 de zile de la semnarea contractului, ANZM
reziliază contractul de finanțare.

Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în


termen de 5 zile de la apariția situației, după cum urmează:

a. de către administratorul Programului, în cazul insuficienței fondurilor;


b. de către administratorul Programului sau beneficiar în caz de forță majoră.
Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
și inevitabil intervenit după data semnării Contractului de finanțare, care împiedică
executarea în tot sau în parte a Contractului de finanțare și care exonerează de
răspundere partea care o invocă.
Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, pandemie.
Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența
situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 81

autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării


acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica încetarea situației de forță
majoră, în termen de 5 zile de la încetarea acesteia.
Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta
toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
Executarea Contractului de finanțare va fi suspendată de la data apariției cazului
de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce
se cuvin părților.
În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea
executării prezentului Contract de finanțare pe o perioadă mai mare de 3 luni,
părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei
perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere
a Contractului de Finanțare.

3.4.1 Durata de valabilitate şi durata de monitorizare a contractului de


finanţare

ATENȚIE!!
Durata de valabilitate a Contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a
contractului, la care se adaugă 2 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi
efectuată de ANZM.

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor


finanţate prin Program, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale
beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de ajutor de
stat pentru minimum 2 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Pe durata de valabilitate a contractului, beneficiarul trebuie să își asume obligația


furnizării către administratorul Programului, a oricăror documente sau informații în
măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale Proiectului
şi să permită accesul la acestea.

Pe toata durata de execuție și de monitorizare a Proiectului, beneficiarul asigură


accesul la locul de implementare a acestuia, însoțește echipele de control şi pune
la dispoziția acestora toate informațiile şi documentele solicitate, potrivit
procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituții responsabile,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziția părților contractante.


G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Administratorul Programului va soma beneficiarul să remedieze deficiențele


identificate dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată
următoarele situații:

- obiectivele finanțate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea


de finanțare;
- proiectului i se aduc modificări substanțiale;
- nerespectarea obligațiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor
asumate prin cererea de finanțare.
Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele stabilite de administratorul
Programului, remedierea deficiențelor identificate și implementarea
recomandărilor rezultate în urma misiunilor de control ale administratorului
Programului.

În cazul în care deficiențele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul


nu procedează la demararea operațiunilor de remediere în maximum 30 de zile
calendaristice de la primirea somației, administratorul Programului va proceda la
recuperarea integrală a contravalorii sprijinului financiar plătit.

În perioada de monitorizare, transferul sau vânzarea investiției realizate prin


Program se va face cu acordul ANZM, preluarea obligației de menținere a activității
pentru care s-a solicitat finanțarea fiind obligatorie până la sfârșitul perioadei de
monitorizare. În cazul investițiilor colective realizate de cooperativele agricole, în
perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preemțiune la
transferul sau la vânzarea investiției.

În cazul în care, pe parcursul duratei de valabilitate a contractului, se constată că


Beneficiarul nu mai respectă condițiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite
obiectivele proiectului, administratorul Programului va proceda, după caz, la:

- recuperarea integrală a sprijinului financiar nerambursabil plătit și încetarea


contractului de finanțare dacă este afectată integral eligibilitatea generală
a cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat
sprijinul financiar.
- recuperarea parțială, aferentă componentei/componentelor sau
acțiunii/acțiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condițiile
menționate, dacă nu este afectată integral eligibilitatea generală a
cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul
financiar.

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a


contractului să mențină în funcțiune investiția realizată şi să demonstreze
funcționalitatea acesteia conform descrierilor formulate și a angajamentelor
asumate prin cererea de finanțare.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 83

Sprijinul acordat va fi recuperat dacă investițiile finanțate nu sunt utilizate conform


scopului destinat prezentat în cererea de finanțare sau în cazul în care acestea își
schimbă destinația în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanțare.

Dreptul de a stabili creanța bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1


ianuarie a anului următor datei de închidere oficială a Programului sau până la
expirarea duratei de monitorizare a Proiectului, oricare intervine ultima

3.4.2 Modificarea contractului de finanțare

- Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare, de a conveni


modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia prin act adițional, încheiat în
aceleași condiții ca şi contractul de finanțare.
- În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare vine din
partea beneficiarului, acesta are obligația de a transmite administratorului
Programului solicitarea înainte de termenul la care este intenționată a intra în
vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de
modificare, toate documentele justificative necesare.
- Administratorul Programului răspunde solicitării de modificare a contractului de
finanțare prin act adițional, după caz, în termen de 20 de zile lucrătoare de la
înregistrarea solicitării.
- Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, cu
excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite
în legislația națională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării
prezentului contract de finanțare, situație în care modificarea respectivă intră
în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau
efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare, care ar putea aduce
atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare
principiului tratamentului egal al solicitanților.
- Prin excepție, contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare aprobată
în prealabil de administratorul Programului în următoarele situații:
ƒ modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului cu
justificarea motivelor care au condus la acestea;
ƒ alte situații prevăzute în Anexa I – Condiții specifice, la contractul
de finanțare.
Solicitările de modificare a contractului se transmit către ANZM în format
electronic, pe adresa de e-mail menționată în contractul de finanțare.
ATENȚIE!

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile


pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la Program pentru
care se depune proiectul, să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în
contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

3.4.3 Încetarea contractului de finanțare

În situaţia în care, pe durata derulării schemei, beneficiarul ajunge în situaţia de


dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, închidere
operaţională sau suspendare temporară a activităţii, se va proceda la recuperarea
sumelor acordate.

Părțile pot decide, de comun acord, încetarea contractului, ca urmare a solicitării


scrise din partea beneficiarului, aprobată de administratorul Programului, în cazul
în care beneficiarului nu i-a fost efectuată nici o plată.

În cazul în care neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor contractuale


afectează eligibilitatea proiectului sau condițiile de eligibilitate care ar fi
determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează
integral.

În situația constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea


contractului de finanțare, Administratorul Programului va proceda la încetarea
contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără
punere în întârziere, fără nici o altă formalitate şi fără intervenția instanței
judecătorești, în următoarele cazuri:

a. beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost


declanșată procedura insolvenței/falimentului;
b. beneficiarul a făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru
a obţine finanţare;
c. beneficiarul a schimbat destinaţia ajutorului de stat;
d. beneficiarul se află în executare silită potrivit informațiilor furnizate de ANAF;
e. documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obţinerii sprijinului
financiar sunt neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu
corespund realității;
f. nerespectarea de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de
finanțare.

În situațiile enumerate mai sus, sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit,


constituie creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora se aplică în mod
corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 500/2002 privind Finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 85

În situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta


condițiile de eligibilitate şi selecție a Proiectului, recuperarea sprijinului financiar
se realizează în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire. În cazul beneficiarului
împotriva căruia instanța a dispus prin hotărâre judecătorească deschiderea
procedurii de insolvență, administratorul Programului are obligația să demareze, în
condițiile legii, procedura de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor
bugetare pentru sumele acordate în cadrul contractului.
Anterior încetării contractului de finanțare, administratorul Programului poate
suspenda contractul şi/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare
prealabilă.
În acest caz, este o măsură unilaterală la nivelul administratorului Programului, în
care se urmează procedura privind suspendarea contractului de finanțare și
înștiințarea după caz a beneficiarului.

3.4.4 Soluționarea litigiilor

Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă
orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului de finanțare.
În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi
soluționat de către instanțele judecătorești competente din România.

3.4.5 Achizițiile

Procedura privind achizițiile pentru bunuri, servicii și execuție lucrări se vor face cu
respectarea prevederilor din documentul Instrucțiuni privind achizițiile disponibil pe
pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

Înainte de data semnării contractului de finanțare, beneficiarul, pe propria


răspundere, are posibilitatea de a derula procedura de achiziţii de servicii pentru
elaborarea de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de
mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri, servicii și execuție lucrări se poate


face doar după data semnării contractului de finanțare, cu respectarea prevederile
din documentul Instrucțiuni privind achizițiile, disponibil pe pagina de internet a
ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

3.4.6 Rambursarea cheltuielilor eligibile

După efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu cererea de finanțare, beneficiarul


solicită rambursarea cheltuielilor, prin completarea și depunerea la ANZM a cererii
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

de rambursare, însoțită de documentele justificative. Modelul cererii de rambursare


este prevăzut pe pagina de internet a ANZM www.azm.gov.ro în secțiunea Programe
de investiții.

ATENȚIE!
Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja
efectuate şi plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al
beneficiarului.
Beneficiarul poate solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în maxim 4
tranșe.

Pentru ultima tranșă de plată, dosarul cererii de rambursare va fi depus în timp util,
încât să permită derularea procedurii de verificare administrativă și în teren, cu
încadrarea în termenul final de aprobare a cererii de rambursare, 29 noiembrie
2023.

ATENȚIE!
Ultima lună în care se pot face plăți ale cererilor de rambursare, este luna
decembrie 2023. Pentru această perioadă vor intra la plată cererile de
rambursare aprobate până la dat a de 29 noiembrie 2023.

Beneficiarul va depune cererea de rambursare, însoțită de documentele justificative


aferente acesteia, pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, secțiunea
Programe de investiții.

Acordarea ajutorului de stat se realizează prin decontarea procentuală a


cheltuielilor efectuate, în funcție de intensitatea sprijinului acordat pentru
realizarea investiției, pe baza documentelor prezentate de beneficiar, respectiv
contracte, situații de lucrări, facturi și alte documente de plată etc.

Exemplu:

Pentru o intensitate a sprijinului de 50% acordat investițiilor în înființarea centrelor


de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor
medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană, se vor
rambursa 50% din cheltuielile eligibile efectuate și aprobate.

ATENȚIE!
ANZM efectuează plățile pentru rambursarea cheltuielilor doar în contul
beneficiarului, deschis la o instituție bancară sau la Trezoreria Statului.
Plata cheltuielilor eligibile se face după verificarea fiecărei cereri de rambursare
depuse, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului aprobat prin contractul de
finanțare.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 87

Dosarul cererilor de rambursare a beneficiarului trebuie să includă următoarele


documente justificative:
- Cererea de rambursare a cheltuielilor;
- Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor și extrasele de cont
aferente;
- Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în
cererea de rambursare, după caz, astfel:

a. Pentru contractele de lucrări:


- Contractele încheiate de beneficiar pentru executarea lucrărilor;
- Facturile;
- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;
- Autorizația de construire;
- Acordul/ avizul ISC;
- Autorizația dirigintelui de șantier;
- Garanția de bună execuție pentru lucrări;
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de
repere;
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;
- Procesele verbale pe faze determinate;
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de
certificatul de audit energetic aferent, după caz.
b. Pentru contractele de furnizare echipamente:
- Contractele încheiate de beneficiar;
- Facturile;
- Declarație de conformitate și certificat de garanție;
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele
membre UE;
- Procesele verbale de recepție;
- Procesele verbale de punere în funcțiune (se atașează la cererea de
rambursare), după caz;
c. Pentru contractele de servicii:
- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare (dacă este cazul);
- Facturile;
- Garanția de bună execuție;
- Procesele verbale de predare-primire;
- Rapoartele de activitate, după caz.
d. Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- să fie datate de bancă/trezorerie și emise pentru beneficiarul finanțării;
- să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul/
documentele de plată corespondente;
- să se menționeze în clar numărul facturii și/sau contractului pe care le
achită;

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

- numele, contul şi banca beneficiarului plății corespund cu datele din


contractul de achiziții sau din adresa furnizorului privind contul bancar al
acestuia.
Termenul de verificare a dosarului cererii de rambursare este de 20 zile de la data
depunerii acestuia la administratorul Programului.

În procesul de verificare a dosarului cererii de rambursare, beneficiarul este obligat


ca în termen de 5 zile să răspundă oricărei clarificări solicitate de administratorul
Programului. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului, termenul de
verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a
documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat,
atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

Cererea de rambursare finală va cuprinde cheltuielile eligibile efectuate în perioada


de implementare a proiectului, ultima tranșă de plată urmând a fi plătită după
prezentarea în original şi în copie a autorizației de funcționare.

Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar.

ATENȚIE!

Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă
modalitate de plată decât prin transfer bancar.

Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar,


administratorul Programului va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul
BNR din ziua plății.

Administratorul Programului va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea


cheltuielilor efectuate de beneficiar, după primirea cererii de rambursare.
Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de
rambursare. Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» și va semna
pe copiile documentelor suport/justificative, ce însoțesc cererea de rambursare.

Pe perioada de implementare a proiectului administratorul Programului, prin


personalul desemnat va efectua cel puțin o vizită la fața locului la prima cerere de
rambursare şi o vizită la cererea finală de rambursare. În urma efectuării vizitelor
la fața locului se va întocmi un proces verbal de constatare, semnat de ambele părți,
care se va atașa cererii de rambursare verificate.

Ultima tranșă de plată se decontează după obținerea autorizațiilor de funcționare


pentru investiția realizată.

La finalizarea investiției, beneficiarul este obligat să solicite prezența


reprezentanților ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren
se întocmește un proces – verbal de constatare care se atașează la documentația
ultimei cereri de rambursare.
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 89

Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative


prevăzute în Instrucțiuni privind rambursarea și plata cheltuielilor, care se regăsesc
pe pagina de internet a ANZM www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții.

Capitolul 4 INFORMAŢII UTILE

Personalul ANZM vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00 iar
vineri între orele 8:30 și 14:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de
accesare a Programului, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările
dumneavoastră privind derularea Programului.

Datele de contact ale instituției sunt:

Adresa: Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava, codul postal 725700;
Telefon: +4-023-037-50-36 sau +4 0722-314-593
Fax: +4-023-037-50-36
Adresa e-mail: secretariat@azm.gov.ro
Site web: www.azm.gov.ro
Facebook: Agenția Națională a Zonei Montane

Documentele utile se regăsesc pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în


secțiunea Programe de investiții.

G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și


prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de
cultură în zona montană
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții
pentru înființarea stânelor montane
Având în vedere:
— prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale
pentru perioada 2014—2020;
— prevederile Legii muntelui nr. 197/2018;
— prevederile Legii nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane,
cu modificările ulterioare;
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.036/2018 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare
montană,
ținând cont de Referatul de aprobare nr. 3.660 din 13.10.2022 al Agenției Naționale a Zonei Montane,
în temeiul prevederilor:
— art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022,
condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în
cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane;
— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
— art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și
funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Art. 2. — Agenția Națională a Zonei Montane va duce la
Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane, îndeplinire prevederile prezentului ordin.
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
ordin. României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,


Petre Daea

București, 20 octombrie 2022.


Nr. 325.

*) Ordinul nr. 325/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 25 octombrie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 91

ANEXĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI

Program de investiții pentru înființarea stânelor montane


92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea


„Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane”

Ghidul solicitantului este un material de informare a potențialilor beneficiari ai


schemei de ajutor de stat privind Programul de investiții pentru înființarea
stânelor montane, numit în continuare Program și constituie un suport informativ
pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale schemei de ajutor de
stat.

Prin prezentul Ghid sunt prezentate condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile,


modul de acordare a finanțării prin Program, valoarea ajutorului de stat pentru
anul 2022, precum și modalitățile de verificare și control ale schemei de ajutor.

Acest document nu este opozabil actelor normative naționale și comunitare.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile privind pregătirea, întocmirea, depunerea,


aprobarea și derularea proiectului de investiții.

De asemenea, precizează tipul de investiție pentru care se acordă ajutorul de stat,


documentele pe care trebuie să le prezentați, modelul Cererii de finanțare, al
Contractului de finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului şi
completării corecte a documentelor.

Ghidul solicitantului poate suferi rectificări generate de modificările legislative


naționale și comunitare sau procedurale. Varianta actualizată este publicată pe
pagina de internet www.azm.gov.ro, secțiunea Programe de investiții.

ATENȚIE!
Pentru a obține informațiile cu privire la Program, vă rugăm să consultați și paginile
de internet www.azm.gov.ro și www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obține informații despre Program ne puteți contacta și prin
telefon sau prin e-mail. Datele de contact ale Oficiilor de dezvoltare montană,
Centrelor de dezvoltare montană și al Sediului central al Agenției Naționale a Zonei
Montane sunt disponibile pe pagina de internet www.azm.gov.ro și la finalul Ghidului
solicitantului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 93

Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE

Utilizarea/prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului


European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), solicitanți vor cuprinde în cererea de finanțare, secțiunea E
”Declarația pe propria răspundere a solicitantului”, acceptul pentru utilizarea
datelor cu caracter personal.

Obiectivul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane,


denumit în continuare Program, este valorificarea superioară a produselor montane,
dezvoltarea zonei montane, limitarea declinului sectorului de producție primară în
scopul asigurării consumului intern, menținerea și crearea de noi locuri de muncă,
cu accent deosebit pe stoparea depopulării zonei montane.

Programul sprijină realizarea de investiții în înființarea de stâne în zona montană


în vederea prelucrării laptelui și obținerii produselor derivate din acesta într-un
spațiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale și pentru crescătorii de
animale și se încadrează în dispozițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu
modificările ulterioare și în Hotărârea de guvern nr.1239/2022.

Prin prelucrarea laptelui în cadrul stânei montane se pot obține și valorifica


superior următoarele tipuri de produse: lapte, lapte complet netratat, și laptele
parțial sau integral degresat; smântână; lapte acru, lapte și smântână covăsite,
iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite; zerul;
produsele pe bază de componente naturale ale laptelui, nedenumite și necuprinse
în altă parte; untul și alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă;
brânză și caș.

Autoritatea responsabilă cu administrarea Programului este Ministerul Agriculturii


și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională a Zonei Montane.

Programul este o schemă de ajutor de stat care se aplică în baza Orientărilor Uniunii
Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele
rurale pentru perioada 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare,
denumite în continuare Orientările Uniunii Europene.

Programul aplică prevederile părții a-II-a, Capitolul 1, secțiunea 1.1.1.4 Ajutoare


pentru investiții în legătură cu prelucrarea și comercializarea de produse agricole
din Orientările Uniunii Europene.

Prevederile Programului sunt conforme cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2020)


9360 final, care prelungește Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3339 final,
aferentă schemei SA 54676(2019/N).
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Sumele necesare schemei de ajutor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul


Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, instituție ce va repartiza creditele
bugetare cu această destinație Agenției Naționale a Zonei Montane, în calitate de
autoritate de implementare a Programului.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor se asigură din bugetul de


stat în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe perioada de derulare a schemei, de la capitolul
83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea
producătorilor agricoli".

Programul se implementează în Zona montană, așa cum este definită conform


Ordinului comun nr. 97/1332/2019, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice privind
aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană, unități
administrativ-teritoriale menționate în Anexa nr. 2 la Ordin, în conformitate cu
prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 332/2018, cu modificările ulterioare.
Lista UAT din zonele montane este disponibilă pe pagina de internet ANZM,
www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții.

Beneficiarii Programului sunt crescătorii de animale care desfășoară activitatea


în zona montană și realizează investiția finanțată prin Program în zona montană,
conform prevederilor art. 1 și art. 3, lit. c) din Legea nr. 332/2018 cu modificările
ulterioare și ale Hotărârii de guvern nr.1239/2022.

ATENŢIE!

În conformitate cu prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de


stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020
și a art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările ulterioare, nu sunt
eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a
beneficia de finanțare în cadrul Programului, obținând astfel unele avantaje,
contrar obiectivelor legislaţiei comunitare și naționale in vigoare.

Fiecare proiect prin care se solicită finanțare prin Program, este verificat în ceea
ce privește eventuala creare de condiții artificiale, în fiecare din etapele
procedurale pe care le va parcurge acesta.

Dacă pe parcursul oricărei dintre aceste etape procedurale, se identifică crearea


de condiții artificiale, se vor aplica măsurile și corecțiile financiare corespunzătoare
(respingere Cerere de finanțare/ recuperare debit total/ debit parțial, după caz).

Prin ”condiții artificiale” se înțeleg acele condiții create în mod voluntar de către
solicitant, în scopul obţinerii unui avantaj necuvenit oferit prin Program, cum ar fi:
a. crearea de condiții artificiale în vederea încadrării solicitantului în
categoriile de solicitanți eligibili și/sau a îndeplinirii unei/unor condiții de
eligibilitate specifice Programului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 95

b. crearea de condiții artificiale prin existența unui beneficiar formal


(solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) și a unui beneficiar real,
(indirect) al finanțării, ca persoane fizice și/sau juridice distincte sau
identice, potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019.
Nu se consideră condiții artificiale situațiile în care se realizează identificarea în
documentația prezentată a unor erori materiale sau a corecturilor acestora,
deficiențe care, pe parcursul verificărilor efectuate și a clarificărilor transmise de
solicitanți cu ocazia solicitării informațiilor suplimentare nu sunt dovedite că au scop
ilicit.

ATENȚIE!

Vă recomandăm să consultați intrucțiunile privind evitarea creării de condiții


artificiale pentru accesarea Programului, de pe pagina de internet a ANZM,
www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții
Ghidul solicitantului este aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale și publicat pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de
Investiții.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se deschide în termen de maximum


10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru înființarea stânelor
montane.

Anunțul de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor va fi comunicat prin


intermediul paginii de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții.

Agenția Națională a Zonei Montane publică pe pagina de internet www.azm.gov.ro


în secțiunea Programe de investiții textul integral al prezentei scheme de ajutor de
stat, ghidul solicitantului, anunțul de deschidere a sesiunii de depunere a cererilor
de finanțare, lista beneficiarilor, bugetul alocat, data epuizării bugetului alocat
și/sau bugetul rămas neutilizat, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de
stat.

În cadrul Programului, selecția beneficiarilor se va face în funcţie de ordinea


cronologică a depunerii Dosarelor cererilor de finanțare eligibile, până la epuizarea
fondurilor alocate Programului.

Termenul până la care se pot semna Contractele de finanțare prin Program este
31 decembrie 2022.

Plățile aferente Programului vor fi efectuate în intervalul 1 ianuarie 2023 - 29


decembrie 2023.

Pentru încadrarea în termenul final de plată, 29 decembrie 2023, cererile de


rambursare trebuie să fie aprobate până la data de 29 noiembrie 2023.
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Rambursarea cheltuielilor se va efectua într-un număr de maxim 4 tranșe în


perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în valoarea maximă a
ajutorului de stat, aprobată prin contractul de finanțare.

Bugetul alocat Programului pentru anul 2022 este de 34 640 mii lei, echivalentul a
7 000 mii euro.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiție


este de 300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă
cofinanțarea beneficiarului. În cazul proiectelor a căror valoare totală depășește
valoarea totală maximă eligibilă, diferența se suportă integral de către beneficiar.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pentru un Proiect nu va depăși 150.000


de lei și va fi de 50% din valoarea totală eligibilă a Proiectului menționată în cererea
de finanțare.

Acordarea ajutorului de stat se realizează prin rambursarea a 50% din cheltuielile


eligibile efectuate pentru realizarea investiției, până la valoarea maximă a
ajutorului de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar.

Beneficiarii care au realizat investiții prin Program trebuie să desfășoare activitatea


pentru care au fost finanțați pe durata perioadei de monitorizare de 2 ani de la
data finalizării investiției.

1.1 Termeni și definiții

AJUTOR DE STAT – sprijin financiar acordat de către statul român unui beneficiar,
în baza unor criterii de eligibilitate, pentru realizarea unei investiții prin Program.

ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ANZM – Agenția Națională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea


Programului, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare Administratorul
Programului.

APM- Agenția pentru Protecția Mediului.

AUTORITATE COMPETENTĂ – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin


Agenția Națională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea
Programului.

BENEFICIAR – persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere


familială/grup de producători/cooperativă agricolă/societate cooperativă/
persoană juridică care desfășoară activități în agricultură şi industrie alimentară,
care îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse prin Program și care a încheiat
un contract de finanțare cu ANZM.

CEREREA DE FINANȚARE – solicitarea completată și semnată electronic pe care


solicitantul o înaintează în vederea obţinerii finanțării prin Program.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 97

COFINANȚAREA BENEFICIARULUI – suma de bani care reprezintă contribuția


financiară obligatorie a beneficiarului și pe care trebuie să o utilizeze în vederea
realizării propriului proiect de investiții. Cofinanțarea beneficiarului trebuie să
acopere diferența dintre ajutorul de stat acordat prin Program și valoarea totală a
proiectului.

COFINANȚAREA PUBLICĂ – valoarea ajutorului de stat acordat proiectelor de


investiții prin Program.

CRESCĂTOR DE ANIMALE DIN ZONA MONTANĂ - crescător de animale care


desfășoară activitate în zona montană și îndeplinește condițiile prevăzute la Art. 4,
alin. (3), lit. a) din Hotărârea de guvern nr.1239/2022.

DERULARE PROIECT - totalitatea activităților efectuate de beneficiarul


Programului de la semnarea contractului de finanțare până la finalul perioadei de
monitorizare a proiectului.

DEMARAREA INVESTIȚIEI - reprezintă fie demararea lucrărilor de construcții


aferente investițiilor, fie primul angajament din punct de vedere juridic de a
comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face
ireversibilă investiția, luându-se în considerare situația care survine prima în ordine
cronologică. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea
avizelor/acordurilor/autorizațiilor şi realizarea studiului de fezabilitate nu sunt
considerate drept demarare a investiției.

DSP – Direcția de Sănătate Publică.

DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ELIGIBILITATE – îndeplinirea de către un solicitant/beneficiar al ajutorului de stat a


condițiilor şi criteriilor minime, așa cum sunt prevăzute în HG nr.1239/2022 cu
anexele aferente, precum și în Ghidul Solicitantului.

EVALUARE – acțiune procedurală prin care documentația depusă pentru accesarea


Programului este analizată în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate
necesare pentru semnarea contractului de finanțare.

IMPLEMENTARE PROIECT – totalitatea activităților efectuate de beneficiarul


Programului, de la semnarea contractului de finanțare până la data depunerii
ultimei cereri de rambursare.

INVESTIȚIE NOUĂ – înființarea unei activități noi prin Proiect, pe codurile CAEN
eligibile, care cuprinde lucrări de construcții și/sau montaj de utilaje, instalații și
echipamente.

ÎNTREPRINDERE ÎN DIFICULTATE - reprezintă o întreprindere care se află în cel


puțin una dintre situațiile următoare:

a) în cazul societăților cu răspundere limitată, altele decât IMM-uri care


sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul
lor social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate
celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale
societății, conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul
social subscris. În sensul prezentei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se
referă, în special, la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva
2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind
situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe
ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și
83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice
capital suplimentar;

b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au


răspundere nelimitată pentru creanțele societății, altele decât IMM-uri care sunt
înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său
social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei
dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au
răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri
de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de


insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o
procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a


rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru
restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii


doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și
capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PNDR 2014-2020 – documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE)


nr. 1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR
care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie.

PERIOADA DE TRANZIȚIE LA NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ – perioada


cuprinsă între PNDR 2014-2020 și anul intrării în vigoare a prevederilor viitorului
Program Național Strategic.

PROCESAREA (PRELUCRAREA) PRODUSELOR AGRICOLE - operațiune efectuată


asupra unui produs agricol care are drept rezultat tot un produs agricol, cu excepția
activităților desfășurate în cadrul fermelor, care sunt necesare în vederea pregătirii
unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare, astfel cum este prevăzuta la
punctul 2.4 Definiții, subpunctul (35) din Orientările Uniunii Europene privind
ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada
2014 – 2020;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 99

PROIECT DE INVESTIȚII/PROIECT- totalitatea documentației și a documentelor


justificative necesare realizării unei investiții într-o stână montană, de la momentul
depunerii cererii de finanțare și până la obținerea ultimei tranșe de plată.

REPREZENTANTUL LEGAL – persoana desemnată să reprezinte solicitantul sau


beneficiarul în relația contractuala cu ANZM, conform legislației în vigoare.

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT - înseamnă orice sprijin, indiferent de formă, din surse
de stat, acordat de autorităţi publice sau de alte organisme care le administrează
în numele statului.

SOLICITANT – persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere


familială/grup de producători/cooperativă agricolă/societate cooperativă/persoană
juridică care desfășoară activități în agricultură şi/sau industrie alimentară, în zona
montană, care solicită ajutorul de stat acordat prin Program.

STÂNA MONTANĂ – construcții situate în zona montană unde se realizează


prelucrarea laptelui și obținerea produselor derivate din acesta, adăpostind
efectivele de animale, precum și crescătorii de animale.

UAT – unitate administrativ teritorială.

VALOARE ELIGIBILĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii


și/sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul
Ghid și care pot fi decontate prin Program. Procentul privind cofinanțarea publică
și a contribuției beneficiarului se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a
proiectului.

VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii


şi/sau lucrări care nu sunt încadrate în lista cheltuielilor eligibile precizată în
prezentul Ghid, cât și cheltuielile eligibile care depășesc valoarea totală maximă
eligibilă prevăzută în Program. Valoarea neeligibilă a Proiectului nu poate fi
decontată prin Program. Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanțare publică. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate
integral de către beneficiarul proiectului și vor fi efectuate până la data ultimei
cereri de rambursare.

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru


bunuri, servicii și/sau lucrări.

ZONA MONTANĂ – teritoriul unităților administrativ-teritoriale care îndeplinesc


criteriile stabilite în Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.
97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din
zona montană, unități administrativ- teritoriale menționate în Anexa nr. 2 la Ordin,
în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 332/2018, cu
modificările ulterioare. Lista UAT aparținând zonei montane este disponibilă pe
pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de Investiții.

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație


echivalentul conjuncției „sau” (se va interpreta ca înlocuitor al cuvântului „sau”)
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni. În enunțarea numărului actelor
normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este
echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de măsură, este
echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 101

Capitolul 2 PREZENTAREA PROGRAMULUI

2.1 Categoriile de solicitanți eligibili

Categoriile de solicitanți eligibili ai ajutorului de stat acordat prin Program sunt:

- persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi


familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

- grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr.


37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;

- cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr.


566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care deservesc
interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.


1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările ulterioare;

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii


societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

ATENȚIE!

Solicitanții eligibili sunt crescătorii de animale care desfășoară activitate în zona


montană și își propun să implementeze prin Program o investiție nouă în zona
montană.

Solicitanții nu sunt eligibili pentru accesarea sprijinului financiar prin Program în


cazul în care:
- au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața,
printr-o decizie a Comisiei, astfel Programul nu va putea fi accesat atât timp
cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială,
reprezentând valoarea totală, penalitățile și dobânzile aferente ajutorului
ilegal și incompatibil cu piața internă;
- se încadrează în categoria ”întreprinderi în dificultate” în sensul celor
prevăzute în Hotărârea de guvern nr.1239/2022 la art. 3 lit. d);
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

- se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare


judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere
operațională, sub administrare specială, are suspendate ori restricționate
activitățile, inclusiv cele economice, se află într-o altă situație similară legal
reglementată;
- fac obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai
sus și pentru orice altă situație similară;
- înregistrează obligații fiscale restante și alte obligații bugetare administrate
de organul fiscal central, definit potrivit art.1, pct.31 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
ANZM va solicita organului fiscal central informațiile privind obligațiile
fiscale și bugetare, în formă electronică.

2.2 Condiții obligatorii pentru acordarea ajutorului de stat prin Program

2.2.1 În etapa de evaluare și contractare

Solicitanții ajutorului de stat prevăzut prin Program trebuie să îndeplinească


cumulativ următoarele condiții:

- să fie crescători de animale ;


- să desfășoare activitate în zona montană, inclusiv prin intermediul punctelor
de lucru;
- să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului
investițiile pentru înființarea de stâne montane;
- să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție
la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate
de investițiile pentru înființarea de stâne montane.

Condițiile de mai sus se consideră îndeplinite prin verificarea documentelor depuse


împreună cu cererea de finanțare, documente care:
a) atestă deținerea de animale:

- copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie, din care să


rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului și dreptul
de proprietate asupra animalelor, cu ștampila primăriei şi mențiunea „Conform cu
originalul”;
- adeverință de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit care specifică
efectivul de animale din exploatație și document emis de către ANSVSA prin care se
certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație comercială de tip A.

b) atestă dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare a terenului folosit


pentru activitatea agricolă, situat în zona montană:

- copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie din care să


rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului cu
ștampila primăriei şi mențiunea „Conform cu originalul”;

- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform


prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 103

notar, act de donație autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă şi


irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moștenitor unic autentificat de notar,
precum şi alte documente care demonstrează terților dreptul de proprietate
conform prevederilor legislației în vigoare autentificate la notar);

sau

- tabelul centralizator cu suprafețele luate în arendă pe categorii de folosință şi


perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform
prevederilor legislației în vigoare (care să conțină sumarul contractelor de arendare
valabile la data depunerii Cererii de finanțare);

sau

- contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoțit de


adresa emisă de concedent care conține situația privind respectarea clauzelor
contractuale;

sau

- contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia


suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/ folosință;

sau

- documentul notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune.

Documentele care atestă dreptul de folosință a terenului pe care se realizează


investiția trebuie să fie valabile cel puțin până la finalizarea perioadei de
monitorizare a proiectului.

c) atestă faptul că nu a primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada
de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile
legate de investițiile pentru înființarea de stâne montane și se obligă să acceseze o
singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile pentru
înființarea de stâne montane:

Condiția este îndeplinită prin depunerea ”DECLARAŢIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE


A SOLICITANTULUI” care se regăsește în cererea de finanțare la secțiunea E.

d) Solicitantul trebuie să desfășoare activități clasificate în cadrul următoarelor


coduri CAEN:
0141 – Creșterea bovinelor de lapte;
0145 – Creșterea ovinelor și caprinelor;
1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.
Codul CAEN 1051 este obligatoriu pentru acest tip de investiție și trebuie însoțit de
cel puțin unul din celelalte două coduri CAEN menționate mai sus.
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

ATENȚIE!

Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători,


îndeplinirea condițiilor cumulative de a fi crescători de animale și de a desfășura
activitate în zona montană se dovedește prin prezentarea de documente relevante
de la membrii crescători de animale care desfășoară activitate în zona montană,
documente prezentate la lit. a) și lit. b) de mai sus.

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat prin Program, solicitanții trebuie să


îndeplinească condițiile de eligibilitate.

Eligibilitatea Proiectului se stabilește în urma verificării criteriilor de mai sus și a


următoarelor documente anexate Cererii de finanțare:

a) copia BI/CI al/a reprezentantului legal;


b) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerțului precum şi orice alt document care să ateste forma de
înființare şi organizare a solicitantului;
c) dovadă existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă
de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii
de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate/de folosință
asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi că
terenul este liber de sarcini;
e) copia certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător
activității pentru care solicită finanțarea, precum și că nu se află în
procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;
f) împuternicire/procură notarială, însoțită de copia BI/CI al/a
împuternicitului persoană fizică, după caz;
g) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
pentru solicitanții - grupuri de producători;
h) studiul de fezabilitate pentru investițiile privind înființarea stânei
montane;
i) declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria
"întreprindere în dificultate" după modelul prevăzut pe pagina de internet
a ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

ATENȚIE!

Certificatul de urbanism pentru investiția finanțată prin Program va fi pus la


dispoziția ANZM de către solicitant după primirea deciziei de aprobare a cererii de
finanțare și înainte de semnarea contractului.

Certificatul de urbanism este un document obligatoriu, iar depunerea/transmiterea


sa către ANZM este condiție obligatorie pentru semnarea contractului.

Solicitantul ajutorului de stat nu trebuie să fie întreprindere în dificultate, în


conformitate cu legislația în vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 105

Condiția se consideră îndeplinită prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere


cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate" și în urma
verificărilor de către ANZM a situațiilor financiare și a informațiilor din Certificatul
Constatator extins emis de ONRC.

2.2.2 În etapa de implementare a investiției

Beneficiarul are obligația şi responsabilitatea să asigure implementarea Proiectului


în concordanță cu prevederile Programului și ale legislaţiei comunitare şi naționale
aplicabile.

ATENȚIE!

Beneficiarii trebuie să utilizeze ajutorul de stat primit prin Program doar pentru
înființarea de stâne montane, în localitățile din zona montană.

Stâna montană realizată prin implementarea Proiectului va cuprinde un spațiu


amenajat și echipat corespunzător în vederea prelucrării laptelui şi obținerii
produselor derivate din acesta, adăpost pentru animale și adăpost pentru crescătorii
de animale.

Beneficiarul are obligația de a realiza toate investițiile prevăzute în cererea de


finanțare, fără a depăși data limită de aprobare a ultimei cereri de rambursare,
respectiv 29 noiembrie 2023.

ATENȚIE!

Pentru încadrarea în termenul final de plată, 29 decembrie 2023, cererile de


rambursare trebuie să fie aprobate până la data de 29 noiembrie 2023.

Data semnării contractului de finanțare este data la care contractul este semnat de
către ambele părți.

În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii


trebuie să transmită la sediul ANZM, în fotocopie, avizele/autorizațiile/acordurile
solicitate prin certificatul de urbanism eliberat pentru investiția din Proiect precum
și autorizația de construire.

În cazuri justificate, neimputabile beneficiarului, acesta poate solicita prelungirea


cu 45 de zile a termenului, prin depunerea unei notificări la ANZM în cadrul celor
90 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul mediului,


sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară. Condiția se consideră
îndeplinită în urma verificării documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene,
după caz, depuse în termen de 90 de zile de la momentul contractării.
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

ATENTIE!
Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate este important să demarați din timp
demersurile pentru obținerea autorizațiilor, avizelor sau acordurilor necesare
specificate în certificatul de urbanism.
În termen de maxim 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare cu ANZM,
beneficiarul este obligat să demareze investiția şi să notifice ANZM în acest sens.

În termen de 5 zile de la demararea investiției beneficiarul este obligat să instaleze


un panou indicator cu dimensiuni de 60 cm înălțime și 90 cm lungime din material
rezistent la intemperii, amplasat într-un loc vizibil pe care se va inscripționa:
Investiție beneficiară a “Programului de investiții pentru înființarea Stânelor
Montane”, Denumirea Proiectului................... Beneficiar………. Suma totală a
Proiectului.............. Perioada de implementare a Proiectului………conform
modelului prezentat pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea
Programe de investiții.

La finalizarea investiției, beneficiarul este obligat să solicite prezența


reprezentanților ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în
teren se întocmește un proces–verbal de constatare, care se atașează la
documentația ultimei cereri de rambursare. Modelul procesului verbal este
disponibil pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de
investiții.

După efectuarea cheltuielilor din fonduri proprii, în vederea rambursării


cheltuielilor eligibile, în conformitate cu cererea de finanțare și contractul de
finanțare, Beneficiarul are obligația de a întocmi dosarul cererii de rambursare care
conține cererea de rambursare şi documentele justificative care o însoțesc.

Beneficiarul este obligat să depună împreună cu cererea de rambursare pentru


ultima tranșă de plată autorizațiile de funcționare pentru investiția realizată.

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția ANZM sau oricărui organism abilitat
de lege, documentele şi/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de
utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile
lucrătoare.

Beneficiarul este obligat să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața


locului şi să faciliteze controlul reprezentantului ANZM asupra utilizării sumelor
acordate.

În vederea efectuării verificărilor, beneficiarul se angajează să acorde


reprezentantului ANZM dreptul de acces la locurile şi spațiile unde se implementează
investiția şi să pună la dispoziția acestuia documentele solicitate privind gestiunea
tehnică şi financiară a investiției, atât în format tipărit cât şi electronic, dacă e
cazul. Documentele trebuie să fie ușor accesibile şi arhivate astfel încât să permită
verificarea lor.

Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se


prevede obligația acestora de a se asigura disponibilitatea informațiilor şi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 107

documentelor referitoare la proiect cu ocazia activității de control desfășurate de


administratorul Programului sau de alte structuri cu competențe în controlul şi
recuperarea debitelor aferente fondurilor publice naționale.

Beneficiarul are obligația îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului


în original, inclusiv documentele contabile, pentru activitățile şi cheltuielile
eligibile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu
legislația comunitară şi națională. Toate documentele vor fi păstrate până la
încheierea perioadei de monitorizare.

În cazul nerespectării prevederilor din Program privind îndosarierea și păstrarea


documentelor, Beneficiarul este obligat să restituie suma reprezentând sprijin
financiar acordat, aferentă documentelor lipsă.

În cazul nerespectării prevederilor privind accesul reprezentanților ANZM la


locurile şi spațiile unde se implementează investiția şi cele privind punerea la
dispoziția acestuia a documentelor solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară
a investiției, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă reprezentând
sprijin financiar primit prin Program, inclusiv penalitățile și dobânzile aferente.

Beneficiarul trebuie să întocmească o evidență contabilă care să reflecte toate


operațiunile referitoare la cheltuielile efectuate pentru implementarea Proiectului,
în conformitate cu dispozițiile legale.

Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale privind achizițiile publice,


ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi
publicitatea.

Beneficiarul are obligația de a restitui administratorului Programului orice sumă ce


constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul Programului.

Beneficiarul este obligat să informeze administratorul Programului despre orice


situație care poate determina încetarea sau întârzierea contractului de finanțare în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel
de situație, urmând ca administratorul Programului să decidă cu privire la măsurile
corespunzătoare.

Beneficiarul are obligația de a informa administratorul Programului în termen de


maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face
obiectul aprobării administratorului Programului:

a. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;


b. schimbarea contului specificat în contractul de finanțare;
c. schimbarea reprezentantului legal.
Beneficiarul își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate terților din
culpa sa, pe durata de valabilitate a contractului. Administratorul Programului va fi
degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către
Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare.
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

În cazul în care se realizează verificări la fața locului, beneficiarul este obligat să


participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi
care pot furniza informațiile şi documentele necesare verificărilor, conform
solicitării administratorului Programului.

Informațiile privind beneficiarii schemei de ajutor de stat și documentația depusă


pentru accesarea Programului se păstrează pe o perioadă de 10 ani şi sunt disponibile
conform prevederilor Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes
public.

2.2.3 În etapa de monitorizare a investiției

Beneficiarii care au realizat investiții prin Program trebuie să desfășoare activitatea


pentru care au fost finanțați, pe perioada de monitorizare de 2 ani de la finalizarea
investiției.

ATENȚIE!

Beneficiarul are obligația de a nu schimba locația investiției timp de 2 ani de la


efectuarea plății finale.

Transferul sau vânzarea investiției realizată prin Program, în perioada de


monitorizare, se va face cu condiția obținerii de către beneficiar a acordului ANZM,
cu preluarea de către noul utilizator/proprietar a obligației de menținere a
activității pentru care s-a solicitat finanțarea, până la sfârșitul perioadei de 2 ani de
monitorizare.

Prin semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul își exprimă acordul cu privire


la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul derulării
contractului de finanțare, în vederea utilizării pe toată durata derulării Proiectului,
în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor
contractuale şi a legislaţiei naționale şi comunitare.

2.3 Tipuri de investiții şi cheltuieli eligibile

Investiția sprijinită prin Program este:


Înființarea de stâne montane care au în componență adăpostul pentru animale,
adăpostul pentru crescătorii de animale și spațiul pentru prelucrarea laptelui,
dotate cu instalații, utilaje, echipamente și mijloace de transport, specializate
pentru activitatea desfășurată în cadrul stânei montane.

ATENȚIE!

Prin Program se vor finanța doar investiții noi iar Proiectul va include toate cele
trei componente ale stânei montane: adăpost pentru animale, adăpost pentru
crescătorii de animale și spațiul pentru prelucrarea laptelui.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 109

NU poate fi înființată prin proiect doar una dintre componente, de exemplu doar
adăpostul pentru animale sau doar adăpostul pentru crescătorii de animale sau
doar spațiul pentru prelucrarea laptelui sau doar achiziția de utilaje /
echipamente / mijloace de transport, specializate.

Crescătorii de animale care sunt interesați doar de componenta de prelucrare a


laptelui sau doar de achiziția de utilaje/echipamente/mijloace de transport,
specializate, pot accesa Programul de investiții pentru înființarea centrelor de
colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

ATENTIE!
NU sunt permise investițiile în modernizarea / extinderea sau dotarea cu
echipamente, utilaje, instalații a stânelor montane existente.

Un proiect de investiții poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli


neeligibile.

Sprijinul este acordat doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile


neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul Proiectului.

Cheltuieli eligibile aferente investițiilor pentru înființarea stânei montane sunt:

A) Cheltuieli pentru realizarea de construcții noi:


- construcția adăpostului pentru animale;
- construcția adăpostului pentru crescătorii de animale;
- construcția spațiului de prelucrare a laptelui.
ATENTIE!
Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente construcției sistemele de producție și
utilizare on-grid și off-grid a energiei electrice cu putere maximă de 5 kwp și/sau a
apei calde din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a
biomasei, geotermală) exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă
secundară a proiectului.
Consumul propriu de energie electrică și apă caldă va fi calculat în funcție de
consumul utilajelor/echipamentelor/instalațiilor pentru care se solicită finanțare
prin proiect și va fi justificat în cadrul studiului de fezabilitate.

ATENTIE!
Beneficiarii pot realiza construcția stânei montane și în regie proprie, parțial sau
integral, cu respectarea legislației în vigoare din domeniul construcțiilor. Lucrările
care se vor executa în regie proprie vor fi precizate în mod distinct în Studiul de
fezabilitate.

Pentru proiectele finanțate prin Program, care conțin lucrări de construcții


executate în regie proprie, beneficiarul este obligat să angajeze un diriginte de
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

șantier și să prezinte pe parcursul implementării Proiectului, următoarele


documente specifice: certificat de urbanism, autorizația de construire, proiect
tehnic al construcției, ordinul de începere al lucrărilor și procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor. Atât etapele parcurse în executarea lucrărilor de
construcții, cât și toate documentele prezentate trebuie să respecte prevederile
Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cele
ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții – republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

În cazul efectuării lucrărilor de construcții în regie proprie, cheltuielile cu


materialele sunt eligibile și rambursarea acestora se va face în conformitate cu
cantitățile din caietele de sarcini ale proiectului tehnic al construcției, pe baza
documentelor justificative .
În cazul în care solicitantul realizează construcțiile în regie proprie, cheltuielile cu
manopera și transportul materialelor sunt neeligibile.

B) Cheltuielile cu terenul achiziționat în cadrul proiectului de investiții sunt


eligibile în limita de maxim 10 % din totalul costurilor eligibile aferente
construcției stânei montane;
C) Cheltuieli pentru achiziționarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje noi,
instalații, echipamente şi mijloace de transport, specializate, în limita
valorii de piață a activelor, destinate stânei montane, a căror utilitate este
justificată în cererea de finanțare, cum sunt:
- echipamente pentru mulsul mecanic;
- echipamente pentru colectarea și stocarea laptelui la temperatură
controlată;
- echipamente pentru prelucrarea laptelui și obținerea de produse derivate
din lapte;
- echipamente de depozitare la temperatură controlată a produselor
derivate din lapte;
- utilaje, instalații, echipamente necesare pentru activitatea stânei
montane, justificate în studiul de fezabilitate;
- mijloace de transport specializate, cum sunt:
- autocisterne;
- autoizoterme cu sau fără frig;
- autoutilitare, inclusiv cu tracțiune integrală, cu maxim 3 locuri, cu care
se pot transporta recipiente pentru colectarea laptelui sau produse
derivate din lapte.

ATENȚIE!
Contractul de leasing financiar va avea o durată maximă egală cu perioada de
implementare a Proiectului. Transferul de proprietate a utilajelor, instalațiilor,
echipamentelor și mijloacelor de transport trebuie să fie realizat înainte de
depunerea ultimei cereri de rambursare.

D) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului cum sunt taxele


pentru eliberarea certificatelor şi cele privind obţinerea acordurilor, avizelor
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 111

şi autorizațiilor necesare implementării proiectului, prevăzute în legislația


națională, cheltuieli pentru elaborare studiului de fezabilitate, proiect
tehnic, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de mediu, proiect de
construcție, servicii de arhitectură și consultanță, servicii de asistență pe
perioada implementării proiectului, în limita a maxim 7% din valoarea
cheltuielilor cu construcția și achiziția de utilaje, instalații, echipamente și
mijloace de transport , așa cum sunt specificate la punctele A), B) și C) de
mai sus.

ATENȚIE!

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile și în situația


în care sunt efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, cu excepția
serviciilor de asistență pe perioada implementării proiectului.

E) Cheltuieli eligibile privind valoarea TVA: în cazul solicitanților neplătitori


de TVA, în temeiul legislaţiei naționale privind TVA, sunt cheltuieli eligibile
valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

2.4 Tipuri de investiții şi cheltuieli neeligibile

Valoarea neeligibilă a Proiectului cuprinde cheltuielile neeligibile și cheltuielile


eligibile care depășesc valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, pentru care
se acordă sprijin prin Program, respectiv 300.000 lei.

Valoarea neeligibilă a Proiectului nu poate fi decontată prin Program.

Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de


cofinanțare publică.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului și


vor fi efectuate până la data ultimei cereri de rambursare.

ATENŢIE!
Finalizarea proiectului finanțat prin Program, presupune ca beneficiarul să
finalizeze atât partea de investiție realizată prin cheltuielile eligibile, cât și partea
de investiție realizată prin cheltuielile neeligibile.
Sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Program, următoarele:

- cheltuieli privind costurile conexe contractelor de leasing, cum ar fi marja


locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli cu fondul de rulment;
- cheltuieli privind costurile aferente investițiilor efectuate în scopul
respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene;
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

ATENȚIE!
Nu se vor finanța prin Proiect:
- achiziționarea de clădiri;
- construcția sau modernizarea/extinderea locuințelor/sediilor sociale;
- modernizarea/extinderea imobilelor existente;
- cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare cu excepția
costurilor generale ale Proiectului, așa cum sunt definite la Capitolul 2, secțiunea
2.3, lit. D) din prezentul ghid;
- cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport altele decât cele menționate la
Capitolul 2, secțiunea 2.3, lit. C) din prezentul ghid;
- cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
- costurile operaționale, inclusiv costurile de întreținere și chirie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 113

Capitolul 3 ACCESAREA AJUTORULUI DE STAT ACORDAT PRIN


PROGRAM PENTRU INVESTIȚII ÎN ÎNFIINȚAREA DE STÂNE
MONTANE
Gestionarea schemei de ajutor de stat derulată prin Program se asigură de către
ANZM, administrator al Programului, prin funcționari desemnați în baza deciziei
directorului general, atribuțiile fiind prevăzute în fișa postului.

Ghidul solicitantului este aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării


rurale și publicat pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de
Investiții.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se deschide în termen de maximum


10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru înființarea stânelor
montane.

Anunțul de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor va fi comunicat prin


intermediul paginii de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții.

3.1 Completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare se completează și se depune în format electronic pe platforma


on-line pusă la dispoziție de ANZM, pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în
secțiunea Programe de investiții.

Formularul cererii de finanțare este disponibil și în format editabil. Acesta,


împreună cu instrucțiunile privind completarea și depunerea cererii de finanțare se
regăsesc pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de
Investiții.

În situația unor disfuncționalități de ordin tehnic ale platformei on-line și în urma


anunțului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finanțare se va
face exclusiv în format fizic pentru o perioadă determinată. În acest caz,
formularul editabil al cererii de finanțare se va completa electronic, se va lista, se
va semna olograf de către reprezentantul legal al solicitantului. Documentele care
însoțesc cererea de finanțare vor fi semnate olograf și vor purta mențiunea
”conform cu originalul”.

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile
necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins obiectivul
proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură
proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului.

Dosarul Cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de documentele


tehnice și administrative, menționate în secțiunea D a cererii de finanțare.
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt, după caz:

STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achizițiile simple se vor completa doar


punctele care vizează acest tip de investiție).
1
Studiul de fezabilitate va demonstra oportunitatea, necesitatea și viabilitatea
investiției propuse.
2 Copia BI/CI al/a reprezentantului legal.

Împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului


3
persoană fizică, după caz.
Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
4 Comerţului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare
şi organizare a solicitantului.
Copia Certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului
Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii. În Certificatul
5 constatator extins trebuie să se regăsească codul CAEN corespunzător
activității de creștere a animalelor din clasa 014. Din Certificatul constatator
extins trebuie să reiasă starea de funcționare a entității juridice.
Copia Statutului pentru Societatea cooperativă înființată în baza Legii
6 nr.1/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Cooperativa agricolă
înființată în baza Legii nr. 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Copia Avizului de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
7 Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea
332/2018 cu modificările ulterioare.
Documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la Art. 1 din Legea
nr. 332/2018 și Art. 4, alin. 3, lit. a) din Hotărârea de guvern nr.1239/2022
prin care solicitantul este crescător de animale și desfășoară activitatea în
zona montană:
8.1 Documente care atestă deținerea de animale:
- copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat
cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanțare, din care
să rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului,
dreptul de proprietate asupra animalelor, cu ștampila primăriei şi mențiunea
„Conform cu originalul”.
- adeverință de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit privind
numărul de animale deținute (sau extras SNIIA) și document emis de către
8 ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație
comercială de tip A.
8.2 Documente care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare a
terenului folosit pentru activitatea agricolă, situat în zona montană:
- copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie
actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de
finanțare, din care să rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/
concesiune) al terenului cu ștampila primăriei şi mențiunea „Conform
cu originalul”.
- copia documentului care atestă dreptul de proprietate asupra terenului
agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare
- cumpărare autentificat de notar, act de donație autentificat de notar,
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 115

certificat de moștenitor unic autentificat de notar, precum şi alte


documente care demonstrează terților dreptul de proprietate conform
prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar);
sau
- tabelul centralizator cu suprafețele luate în arendă pe categorii de
folosință şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de
persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care
să conțină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii
Cererii de finanțare);
sau
- copia contractului de concesiune valabil la data depunerii Cererii de
finanțare însoțit de adresa emisă de concedent care conține situația
privind respectarea clauzelor contractuale;
sau
- copia contractului de comodat/ contractul de închiriere/ documentul
potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/
folosință;
sau
- copia documentului notarial care atesta constituirea patrimoniului de
afectațiune.
9.1 Copia situațiilor financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit şi
pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii
proiectului înregistrate la Administrația Financiară. În cazul în care solicitantul
este înființat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii
de finanțare se vor depune ultimele trei situații financiare.
9.2 Copia Declaraţiei de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară,
9 în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii
proiectului.
9.3 Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi
familiale:
Copia Declaratiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice înregistrate la Administrația Financiară
(formularul 220), în care rezultatul brut obținut anual să nu fie negativ.
Extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii de
10 finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului teren,
pe care se va amplasa construcția, precum şi că terenul este liber de sarcini.
Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesiune sau alt document încheiat în formă autentică, care să certifice
dreptul de folosință al terenului pe o perioadă de cel puțin 4 ani, începând
cu anul depunerii cererii de finanțare și care să confere titularului inclusiv
11 dreptul de execuție a lucrărilor de construcție, după caz, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.
Contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent și
trebuie să conțină situația privind respectarea clauzelor contractuale și
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

suprafața concesionată la zi pentru terenul pe care se va amplasa construcția.


Dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau
diminuarea, se va menționa de către concedent care este suprafața supusă
acestui proces.
Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și
12 ale contului aferent pentru derularea plăților prin Program ( Adresă/denumire
bancă, codul IBAN al contului de operațiuni).
Certificat de urbanism pentru construcția cu destinație stână montană, emis
13 de primăria de pe raza de implementarea a proiectului de investiție.

3.2 Depunerea cererii de finanțare

La data deschiderii sesiunii de depunere a cererilor de finanțare, persoanele


interesate de accesarea Programului vor depune electronic dosarul cererii de
finanțare pe platforma on-line pusă la dispoziție de ANZM pe pagina de internet
www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții.

În situația unor disfuncționalități de ordin tehnic ale platformei electronice de


depunere și în urma anunțului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii
de finanțare se va face exclusiv în format fizic la sediul ANZM, str. Runc, nr. 23,
Vatra Dornei, jud. Suceava, pe o perioadă comunicată de către ANZM.

Termenul limită până la care se pot depune cereri de finanțare prin Program este
comunicat în anunțul de deschidere a sesiunii de depunere.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Programului se încheie


înainte de termenul limită, atunci când valoarea totală a ajutorului de stat solicitat
prin cererile de finanțare depuse atinge plafonul de 100% din valoarea bugetului
alocat Programului.

ATENȚIE!

În cadrul Programului, selecția beneficiarilor se va face în funcţie de ordinea


cronologică a depunerii dosarelor cererilor de finanțare eligibile, până la epuizarea
fondurilor alocate Programului.

În cadrul Programului, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în


aceeași sesiune de depunere proiecte, cu respectarea condițiilor de eligibilitate.

Solicitantul are posibilitatea să-și retragă în orice moment cererea de finanțare,


dacă nu i-au fost solicitate clarificări din partea ANZM sau nu i-a fost comunicată
decizia de respingere a cererii de finanțare. În această situație solicitantul poate să
depună o nouă cerere de finanțare, în cadrul aceleași sesiuni.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 117

Documentele anexate cererii de finanțare trebuie să respecte ordinea


documentelor din Secțiunea D a cererii de finanțate.
Cererile de finanțare vor fi înregistrate în Registrul Unic în cazul depunerii on-line
sau în Registrul Special în cazul depunerii fizice, după caz.

ATENȚIE!

Lipsa unor documente obligatorii indicate în Secțiunea D a cererii de finanțare sau


depunerea unor documente incomplete conduce la respingerea cererii de finanțare.

3.2.1. Depunere dosarului cererii de finanțare on – line

În conformitate cu prevederile naționale și comunitare în vigoare, privind stabilirea


unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, ANZM solicită
transmiterea în format electronic și semnarea electronică a cererii de finanțare și a
documentelor aferente acesteia, de către solicitanții ajutorului de stat acordat prin
Program.

În acest sens, dosarul cererii de finanțare se va depune în format electronic pe


platforma on-line pusă la dispoziție de ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro
în secțiunea Programe de Investiții.

În vederea depunerii cererii de finanțare și a documentelor aferente acesteia,


solicitanții ajutorului de stat prin Program sunt obligați să semneze electronic toate
documentele cu o semnătură bazată pe certificat digital calificat.

În sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014, semnătura electronică calificată se


bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de încredere
calificat și care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăsește la
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

Avantajul utilizării semnăturii electronice calificate, îl constituie modul facil de


semnare a documentelor editabile (de ex: în cazul documentelor Word/Excel
întocmite de solicitant, acestea se exportă în format PDF și se semnează electronic
fără listare).

Documentele emise de alte instituții/entități, vor fi scanate și semnate electronic


de către solicitant.

ATENȚIE!

Prin semnarea electronică a documentelor emise de alte instituții/entități,


solicitantul certifică conformitatea cu originalul a documentelor scanate, semnate
și transmise electronic.

Cererile de finanțare depuse pe platforma on-line se înregistrează în Registrul Unic


privind Programul de investiţii pentru înființarea stânelor montane.
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

3.2.2. Depunerea documentelor în format fizic

În situația unor disfuncționalități de ordin tehnic ale platformei electronice de


depunere și în urma anunțului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii
de finanțare se va face exclusiv în format fizic la sediul ANZM, str. Runc nr. 23, Vatra
Dornei, Jud. Suceava, pe o perioadă comunicată de către ANZM.

Depunerea dosarului cererii de finanțare se face de către reprezentantul legal al


solicitantului sau de către un împuternicit al acestuia care va prezenta o procură
notarială de împuternicire, în original, însoțită de cartea de identitate.

Dosarele cererilor de finanțare se vor înregistra în ordine cronologică (precizându-


se ora și minutul) în Registrul Special privind Programul de investiţii pentru
înființarea stânelor montane.

La depunere solicitantul va prezenta următoarele:

1. un dosar al cererii de finanțare în format letric, paginat, legat, sigilat, însoțit


de lista documentelor aferente cererii. Toate documentele depuse în copie
în dosarul cererii de finanțare în format letric vor fi însoțite de mențiunea
”conform cu originalul” și vor fi semnate olograf de către solicitant.

2. un dosar al cererii de finanțare însoțit de lista documentelor aferente cererii,


în format electronic stocat pe un dispozitiv de stocare electronică (CD sau
stick de memorie). Cererea și documentele aferente cererii de finanțare vor
fi semnate electronic. Cererea de finanțare descărcată de pe pagina de
internet a ANZM, www.azm.gov.ro, secțiunea Programe de investiții, va fi
completată în format pdf. editabil și va fi încărcată pe suportul de stocare
electronică.

3. un dosar al cererii de finanțare în format letric, care conține documentele


originale care însoțesc cererea. Dosarul care conține documente în original,
pe baza cărora se realizează conformitatea cu exemplarul copie, se va înapoia
solicitantului.

Documentele anexate cererii de finanțare trebuie să respecte ordinea


documentelor din Secțiunea D a cererii de finanțate.

Pentru verificarea dosarelor din punct de vedere al conformității, ordinea


documentelor care însoțesc cererea de finanțare, trebuie să fie aceeași în dosarul
cererii de finanțare depus în format letric, a celui depus pe suport electronic și în
dosarul care conține documente în original.

În cadrul procedurii de înregistrare a dosarului cererii de finanțare, în format fizic,


se va completa în dublu exemplar Fişa de verificare a conformităţii, care va conține
numărul de înregistrare în Registrul special privind Programul de investiţii pentru
înființarea stânelor montane. Un exemplar al fișei de verificare va fi înmânat
solicitantului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 119

3.2.3. Evaluarea dosarului cererii de finanţare

Documentele în baza cărora se va verifica eligibilitatea cererii de finanțare sunt:

1. Formularul cererii de finanțare completat integral și semnat, împreună cu


documentele obligatorii care se depun împreună cu cererea de finanțare,
precizate în secțiunea D a cererii de finanțare - LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE
CERERII DE FINANȚARE.
- În cererea de finanțare, pentru capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi
asistență tehnică, capitolul 4 – Cheltuieli cu investiția de bază și capitolul 5 –
Alte cheltuieli, cheltuielile vor fi detaliate prin devize care să justifice în
detaliu sumele, pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare
plăți.
2. Studiul de fezabilitate, model prevăzut pe pagina de internet a ANZM
www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții.
- Studiul de fezabilitate va demonstra oportunitatea, necesitatea și viabilitatea
investiției propuse;
- Devizul general și devizele pe obiect vor fi semnate de persoana care le-a
întocmit şi de elaboratorul documentației. Părțile desenate din cadrul
secțiunii B a Studiului de fezabilitate (planuri de amplasare în zona, planul
general, relevee, secțiuni etc.), vor fi semnate, ștampilate de către
elaborator în cartușul indicator;
- Dacă există diferențe între numărul de animale menționate în studiul de
fezabilitate și cel din documentele furnizate împreună cu cererea de
finanțare, care atestă numărul de animale se depune formularul de mișcare
a animalelor.

ATENŢIE!
Pentru construcții solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice
dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute,
dobândit prin: contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donație, certificat de
moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/drept de
creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform
Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenul pe care
urmează a se realiza investiția.
În cazul în care una din părți este o autoritate publică nu este necesară
autentificarea contractului prin care se transmite dreptul de folosință.

Personalul din cadrul ANZM, desemnat prin decizia directorului general, evaluează
dosarul cererii de finanțare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii
cererii de finanțare.

Procesul de evaluare a Dosarului cererii de finanțare constă în parcurgerea


următoarelor etape:
- verificarea existenței tuturor documentelor solicitate, aferente cererii de
finanțare;
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

- evaluarea eligibilității solicitantului și a proiectului;


- evaluarea criteriilor de eligibilitate;
- evaluarea bugetului indicativ al proiectului;
- evaluarea studiului de fezabilitate a proiectului și a tuturor documentelor
anexate.

În cazul în care se constată că sunt necesare clarificări în perioada de evaluare,


ANZM solicită documente sau informații suplimentare, prin transmiterea unei
notificări pe adresa de e-mail a solicitantului, indicată în cererea de finanțare.
Clarificările solicitate se transmit electronic către ANZM, pe adresa de e-mail
indicată în notificare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data confirmării de primire
a mesajului electronic, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii
lui. Primirea clarificărilor solicitate în afara termenului, incomplete sau lipsa
transmiterii lor, conduce la respingerea cererii de finanțare, iar ANZM transmite
solicitantului decizia de respingere a cererii de finanțare, în termen de 5 zile de la
emiterea acesteia.

ATENŢIE!
ANZM îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare pe
parcursul evaluării, verificării și implementării proiectului.
Informațiile suplimentare se vor solicita de către personalul desemnat prin
transmiterea unei notificări pe adresa de e-mail a solicitantului menționată în
cererea de finanțare.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt


următoarele:

1. în cazul în care Studiul de fezabilitate conține informații insuficiente pentru


clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii
în cuprinsul lui ori față de cele menționate în Cererea de finanţare.
2. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele
pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli
eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
3. pentru criteriile de eligibilitate se pot solicita clarificări și documente
suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii
de finanțare. Se acceptă informații și alte documente care certifică o stare
de fapt existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în
susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii
existente la dosarul cererii de finanțare.
ATENȚIE!
Solicitanţii pot retrage în orice moment cererile de finanţare, dacă ANZM nu i-a
anunțat în prealabil cu privire la eventualele erori pe care le conține cererea de
finanţare sau nu s-a emis o decizie de respingere a cererii de finanțare. –
Formularul cererii de retragere a cererii de finanțare se regăsește pe pagina de
internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții.
Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare!
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 121

Cererile de finanțare care îndeplinesc condițiile de eligibilitate sunt aprobate prin


decizie a directorului general al ANZM. Deciziile de aprobare a cererilor de finanțare
se comunică solicitanților în termenul legal.

În cazul în care, în urma evaluării dosarului cererii de finanțare, se constată


neconcordanțe sau neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, cererea de finanțare
este respinsă, iar ANZM emite decizie de respingere pe care o transmite
solicitantului prin oricare din formele prevăzute de lege, cu confirmare de primire.

Ca urmare a primirii deciziei de respingere a cererii de finanțare, în cazul în care


solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim,
are dreptul de a contesta decizia în condițiile și termenele prevăzute de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente,


solicitantul trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile
de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.

Contestația se formulează în scris și se transmite către ANZM pe adresa menționată


în decizia de respingere.

Soluționarea contestației se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor


din cadrul ANZM, numită prin decizia directorului general, în condițiile și termenele
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Comunicarea soluționării contestației se face prin orice
modalitate prevăzută de lege, cu confirmare de primire.

Solicitantul nemulțumit de rezultatul contestației sau de neprimirea vreunui


răspuns în termenul legal se poate adresa instanței competente, conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.

În urma aprobării cererii de finanțare, ANZM încheie un contract de finanțare cu


solicitantul până la data de 30 decembrie 2022.

3.3 SEMNAREA ȘI DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

În vederea semnării contractului de finanțare ANZM transmite solicitantului o


notificare care va cuprinde solicitarea depunerii la dosarul cererii de finanțare a
Certificatului de urbanism, document necesar pentru încheierea contractului de
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

finanțare. Modelul contractului de finanțare se regăsește pe pagina de internet a


ANZM, www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții.

Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării documentului,


ANZM va proceda la încheierea contractului de finanțare. În acest sens, beneficiarul
proiectului aprobat pentru finanțare va primi pe adresa de e-mail contractul de
finanțare, semnat electronic de ANZM.

Beneficiarul va transmite către ANZM, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de


la comunicarea pe e-mail, contractul de finanțare însoțit de anexe, semnate
electronic de reprezentantul legal.

Data semnării contractul de finanţare se consideră a fi data la care contractul de


finanţare a fost semnat de către ambele părți.

În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii


trebuie să depună avizele/acordurile/autorizațiile solicitate prin certificatul de
urbanism eliberat pentru investiția din Proiect.

Termenul de 90 de zile poate fi prelungit, din motive neimputabile beneficiarului,


cu maximum 45 de zile, la solicitarea scrisă și motivată a acestuia, prin transmiterea
unei notificări către ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de
finanţare.

În această situație termenul inițial se modifică în consecință, prin prelungirea


acestuia până la 135 zile de la semnarea contractului de finanțare.

În termen de 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare, beneficiarul este


obligat să demareze investiția şi să notifice ANZM în acest sens.

În situația în care beneficiarul nu prezintă documentele solicitate în termenul


stabilit (90 de zile sau 135 cu prelungirea justificată și notificată în prealabil) sau nu
demarează investiția în termenul de 120 de zile de la semnarea contractului, ANZM
reziliază contractul de finanțare.

Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în


termen de 5 zile de la apariția situației, după cum urmează:

a. de către administratorul Programului, în cazul insuficienței fondurilor;


b. de către administratorul Programului sau beneficiar în caz de forță majoră.
Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
și inevitabil intervenit după data semnării Contractului de finanțare, care împiedică
executarea în tot sau în parte a Contractului de finanțare și care exonerează de
răspundere partea care o invocă.
Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, pandemie.
Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența
situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către
autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 123

acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță


majoră, în termen de 5 zile.
Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta
toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
Executarea Contractului de finanțare va fi suspendată de la data apariției cazului
de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce
se cuvin părților.
În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea
executării prezentului Contract de finanțare pe o perioadă mai mare de 3 luni,
părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei
perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere
a Contractului de Finanțare.

3.3.1 DURATA DE VALABILITATE ŞI DURATA DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI


DE FINANŢARE

ATENȚIE!
Durata de valabilitate a Contractului de finanţare cuprinde durata de
implementare a Proiectului, la care se adaugă 2 ani de monitorizare de la data
ultimei plăţi efectuată de ANZM.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectului
finanţat prin Program, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale
beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de ajutor de
stat pentru minimum 2 ani de la data efectuării ultimei plăti.

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să își


asume obligația furnizării către administratorul Programului, a oricăror documente
sau informații în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi
evaluare ale Proiectului şi să permită accesul la acestea.

Pe toata durata de execuție și de monitorizare a Proiectului, beneficiarul asigură


accesul la locul de implementare a acestuia, însoțește echipele de control şi pune
la dispoziția acestora toate informațiile şi documentele solicitate, potrivit
procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituții responsabile,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziția părților contractante.

Administratorul Programului va soma beneficiarul să remedieze deficiențele


identificate dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată
următoarele situații:

- obiectivele finanțate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea


de finanțare;
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

- proiectului i se aduc modificări substanțiale;


- nerespectarea obligațiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor
asumate prin cererea de finanțare.
Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele stabilite de administratorul
Programului, remedierea deficiențelor identificate și implementarea
recomandărilor rezultate în urma acțiunilor de control ale administratorului
Programului.

În cazul în care deficiențele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul


nu procedează la demararea operațiunilor de remediere în maximum 30 de zile
calendaristice de la primirea somației, administratorul Programului va proceda la
recuperarea integrală a contravalorii sprijinului financiar plătit.

În perioada de monitorizare, transferul sau vânzarea investiției realizate prin


Program se va face cu acordul ANZM, preluarea obligației de menținere a activității
pentru care s-a solicitat finanțarea fiind obligatorie până la sfârșitul perioadei de
monitorizare. În cazul investițiilor colective realizate de cooperativele agricole, în
perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preemțiune la
transferul sau la vânzarea investiției.

În cazul în care, pe parcursul duratei de valabilitate a contractului, se constată că


Beneficiarul nu mai respectă condițiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite
obiectivele proiectului, administratorul Programului va proceda, după caz, la:

- recuperarea integrală a sprijinului financiar nerambursabil plătit și încetarea


contractului de finanțare dacă este afectată integral eligibilitatea generală
a cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat
sprijinul financiar.
- recuperarea parțială, aferentă componentei/componentelor sau
acțiunii/acțiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condițiile
menționate, dacă nu este afectată integral eligibilitatea generală a
cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul
financiar.

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a


contractului de finanțare să mențină în funcțiune investiția realizată şi să
demonstreze funcționalitatea acesteia conform descrierilor formulate și a
angajamentelor asumate prin cererea de finanțare.

Sprijinul acordat va fi recuperat dacă investițiile finanțate nu sunt utilizate conform


scopului destinat prezentat în cererea de finanțare sau în cazul în care acestea își
schimbă destinația în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanțare.

Dreptul de a stabili creanța bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1


ianuarie a anului următor datei de închidere oficială a Programului sau până la
expirarea duratei de monitorizare a Proiectului, oricare intervine ultima.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 125

3.3.2 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

- Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare, de a conveni


modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia prin act adițional, încheiat în
aceleași condiții ca şi contractul de finanțare.
- În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare vine din
partea beneficiarului, acesta are obligația de a transmite administratorului
Programului solicitarea înainte de termenul la care este intenționată a intra în
vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de
modificare, toate documentele justificative necesare.
- Administratorul Programului răspunde solicitării de modificare a contractului de
finanțare prin act adițional, după caz, în termen de 20 de zile lucrătoare de la
înregistrarea solicitării.
- Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, cu
excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite
în legislația națională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării
prezentului contract de finanțare, situație în care modificarea respectivă intră
în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau
efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare, care ar putea aduce
atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare
principiului tratamentului egal al solicitanților.
- Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare aprobată în prealabil
de administratorul Programului în următoarele situații:
ƒ modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului cu
justificarea motivelor care au condus la acestea;
ƒ alte situații prevăzute în Anexa I – Condiții specifice, la contractul
de finanțare.

ATENȚIE!

Solicitările de modificare a contractului de finanțare se transmit către ANZM în


format electronic, pe adresa de e-mail menționată în contractul de finanțare.

ATENȚIE!

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile


pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la Program, să
cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte
de semnarea acestuia.

3.3.3 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

În situaţia în care, pe durata derulării investiției, beneficiarul ajunge în situaţia de


dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, închidere
operaţională sau suspendare temporară a activităţii, se va proceda la recuperarea
sumelor acordate.
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Părțile pot decide, de comun acord, încetarea contractului, ca urmare a solicitării


scrise din partea beneficiarului, aprobată de administratorul Programului, în cazul
în care beneficiarului nu i-a fost efectuată nici o plată.
În cazul în care neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor contractuale
afectează eligibilitatea proiectului sau condițiile de eligibilitate care ar fi
determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează
integral.
În situația constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea
contractului de finanțare, Administratorul Programului va proceda la încetarea
contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără
punere în întârziere, fără nici o altă formalitate şi fără intervenția instanței
judecătorești, în următoarele cazuri:
a. beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost
declanșată procedura insolvenței/falimentului;
b. beneficiarul a făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru
a obține finanțare;
c. beneficiarul a schimbat destinația ajutorului de stat;
d. beneficiarul se află în executare silită potrivit informațiilor furnizate de ANAF;
e. documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obţinerii sprijinului
financiar sunt neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund
realității;
f. nerespectarea de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de
finanțare.

În situațiile enumerate mai sus, sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit,


constituie creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora se aplică în mod
corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare și Legea nr. 500/2002 privind Finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta


condițiile de eligibilitate şi selecție a Proiectului, recuperarea sprijinului financiar
se realizează în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire. În cazul beneficiarului
împotriva căruia instanța a dispus prin hotărâre judecătorească deschiderea
procedurii de insolvență, administratorul Programului are obligația să demareze, în
condițiile legii, procedura de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor
bugetare pentru sumele acordate în cadrul contractului.
Anterior încetării contractului de finanțare, administratorul Programului poate
suspenda contractul şi/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare
prealabilă.
În acest caz, este o măsură unilaterală la nivelul administratorului Programului, în
care se urmează procedura privind suspendarea contractului de finanțare și
înștiințarea după caz a beneficiarului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 127

3.3.4 Soluționarea litigiilor

Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă
orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului de finanțare.
În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi
soluționat de către instanțele judecătorești competente din România.

3.3.5 Achizițiile

Procedura privind achizițiile pentru bunuri, servicii și execuție lucrări se vor face cu
respectarea prevederilor din documentul Instrucțiuni privind achizițiile disponibil pe
pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

Înainte de data semnării contractului de finanțare, beneficiarul, pe propria


răspundere, are posibilitatea de a derula procedura de achiziţii de servicii pentru
elaborarea de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de
mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri, servicii și execuție lucrări se poate


face doar după data semnării contractului de finanțare, cu respectarea prevederile
din documentul Instrucțiuni privind achizițiile, disponibil pe pagina de internet a
ANZM, www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de investiții.

3.2.6 Rambursarea cheltuielilor eligibile

După efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu cererea de finanțare, beneficiarul


solicită rambursarea cheltuielilor, prin completarea și depunerea la ANZM a cererii
de rambursare, însoțită de documentele justificative. Modelul cererii de rambursare
este se regăsește pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în secțiunea
Programe de investiții..

ATENȚIE!
Înainte de înregistrarea unei cereri de rambursare, cheltuielile pentru care se
solicită rambursarea trebuie să fie deja efectuate, iar sumele aferente să fie plătite.
Data plății se consideră data debitării contului bancar al beneficiarului.
Beneficiarul poate solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în maxim 4
tranșe.

ATENȚIE!
Pentru ultima tranșă de plată, este necesar ca dosarul cererii de rambursare să fie
depus de către beneficiar în timp util, astfel încât să permită derularea procedurii
de verificare administrativă și în teren, cu încadrarea în termenul final de aprobare
a cererii de rambursare, 29 noiembrie 2023.

Beneficiarul va depune cererea de rambursare, însoțită de documentele justificative


aferente acesteia, pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, secțiunea
Programe de investiții.
128 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Acordarea ajutorului de stat se realizează prin decontarea procentuală a


cheltuielilor efectuate, în funcție de intensitatea sprijinului acordat pentru
realizarea investiției, pe baza documentelor prezentate de beneficiar, respectiv
contracte, situații de lucrări, facturi și alte documente de plată etc.

Exemplu:
Pentru o intensitate a sprijinului de 50% acordat investițiilor în înființarea stânelor
montane, se vor rambursa 50% din cheltuielile eligibile efectuate și aprobate.

ATENȚIE!
ANZM efectuează plățile pentru rambursarea cheltuielilor doar în contul
beneficiarului, deschis la o instituție bancară sau la Trezoreria Statului.
Plata cheltuielilor eligibile se face după verificarea fiecărei cereri de rambursare
depuse, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului aprobat prin contractul de
finanțare.

Dosarul cererilor de rambursare trebuie să includă următoarele documente


justificative:
- Cererea de rambursare a cheltuielilor;
- Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor și extrasele de cont
aferente;
- Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în
cererea de rambursare sau documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate, după caz, astfel:
a. Pentru contractele de lucrări:
- Contractele încheiate de beneficiar pentru executarea lucrărilor;
- Facturile;
- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;
- Autorizația de construire;
- Acordul/avizul ISC;
- Autorizația dirigintelui de șantier;
- Garanția de bună execuție pentru lucrări;
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de
repere;
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;
- Procesele verbale pe faze determinate;
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de
certificatul de audit energetic aferent, după caz.
b. Pentru contractele de furnizare echipamente:
- Contractele încheiate de beneficiar;
- Facturile;
- Declarație de conformitate și certificat de garanție;
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele
membre UE;
- Procesele verbale de recepție;
- Procesele verbale de punere în funcțiune (se atașează la cererea de
rambursare), după caz;
c. Pentru contractele de servicii:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022 129

- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare (dacă este cazul);


- Facturile;
- Garanția de bună execuție;
- Procesele verbale de predare-primire;
- Rapoartele de activitate, după caz.
d. Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- să fie datate de bancă/trezorerie și emise pentru beneficiarul finanțării;
- să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul/
documentele de plată corespondente;
- să poată fi identificat în mod cert numărul facturii achitate;
- numele, contul şi banca beneficiarului plății corespund cu datele din
contractul de achiziții sau din adresa furnizorului privind contul bancar al
acestuia.
Termenul de verificare a dosarului cererii de rambursare este de 20 de zile de la
data depunerii acestuia la administratorul Programului.

În procesul de verificare a dosarului cererii de rambursare, beneficiarul este obligat


ca în termen de 5 zile să răspundă oricărei clarificări solicitate de administratorul
Programului. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului, termenul de
verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a
documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat,
atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

Cererea de rambursare finală va cuprinde cheltuielile eligibile efectuate în perioada


de implementare a proiectului, ultima tranșă de plată urmând a fi plătită după
prezentarea în original şi în copie a autorizației de funcționare.

Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar.

ATENȚIE!
Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile efectuate în numerar sau prin altă
modalitate de plată decât prin transfer bancar.

Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar,


administratorul Programului va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul
BNR din ziua plății.

Administratorul Programului va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea


cheltuielilor efectuate de beneficiar, după primirea cererii de rambursare.
Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de
rambursare. Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» și va semna
pe copiile documentelor suport/justificative, ce însoțesc cererea de rambursare.

Pe perioada de implementare a proiectului administratorul Programului, prin


personalul desemnat va efectua cel puțin o vizită la fața locului la prima cerere de
rambursare şi o vizită la cererea finală de rambursare. În urma efectuării vizitelor
la fața locului se va întocmi un proces verbal de constatare, semnat de ambele părți,
care se va atașa cererii de rambursare verificate.
130 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1036 bis/25.X.2022

Ultima tranșă de plată se decontează după obținerea autorizațiilor de funcționare


pentru investiția realizată.

La finalizarea investiției, beneficiarul este obligat să solicite prezența


reprezentanților ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren
se întocmește un proces – verbal de constatare care se atașează la documentația
ultimei cereri de rambursare.

Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative


prevăzute în Instrucțiuni privind rambursarea și plata cheltuielilor, care se regăsesc
pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de
investiții.

Capitolul 4. INFORMAŢII UTILE


Personalul ANZM vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00, iar
vineri între orele 8:30 și 14:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile
de accesare a Programului, dar și pentru a primi propunerile și/sau sesizările
dumneavoastră privind derularea Programului.

Datele de contact ale instituției sunt:

Adresa: Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava, codul postal 725700;
Telefon: +4-023-037-50-36 sau +4 0722-314-593
Fax: +4-023-037-50-36
Adresa e-mail: secretariat@azm.gov.ro
Site web: www.azm.gov.ro
Facebook: Agenția Națională a Zonei Montane

Documentele utile se regăsesc pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în


secțiunea Programe de investiții.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|466925]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 bis/25.X.2022 conține 132 de pagini. Prețul: 66 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.