Sunteți pe pagina 1din 5

Prima instanță: Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) (jud.

Cazacu Grigorii)
Dosarul nr.3a-1210/21
2-20127893-02-3a-13102021
ÎNCHEIERE
29 iunie 2022 mun. Chișinău
Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ
al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

Instanța compusă din:


Președintele ședinței, judecătorul Anatolie Minciuna
Judecători Veronica Negru și Ecaterina Palanciuc
Grefier Andrieș Alin

examinând, în ședință publică chestiunea cu privire la admisibilitatea apelului


declarat de către Gonța Eugenia împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani)
din 20 mai 2021 , emisă în cauza de contencios administrativ la acțiunea înaintată de
către avocatul Boiștean Mihail în interesele lui Gonța Eugenia împotriva Autorității
Naționale de Integritate privind anularea Actului de constatare nr. 205/11 din 18.09.2020,

constată:

La 20 mai 2021, Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), a pronunțat dispozitivul


hotărârii, prin care s-a respins acțiunea înaintată de către avocatul Boiștean Mihail în
interesele lui Gonța Eugenia împotriva Autorității Naționale de Integritate privind
anularea Actului de constatare nr. 205/11 din 18.09.2020, ca fiind neîntemeiată.
La 17 iunie 2021, prin intermediul poștei electronice, reprezentantul apelantei
Gonța Eugenia, avocatul Boiștean Mihail, a depus apel nemotivat împotriva hotărârii
menționate, solicitând casarea hotărîrii cu emiterea unei noi hotărâri privind admiterea
acțiunii.
La 11 octombrie 2021, avocatul Boiștean Mihail în interesele lui Gonța Eugenia, a
depus apel motivat peste termen.
La data de 29 iunie 2022, în cadrul ședinței de judecată avocatul Boiștean Mihail
în interesele lui Gonța Eugenia a depus cerere de repunere în termen, solicitând repunerea
în termenul de declarare a apelului motivat, din motiv că, Gonța Eugenia a recepționat
hotărârea motivată a instanței de fond la data de 01 septembrie 2021, iar el, avocatul
Boiştean Mihail a recepționat aceeași hotărâre la data de 10 septembrie 2021, depunând
apelul motivat la data de 11 octombrie 2021, adică în cadrul termenului legal de depunere
a apelului, reieșind din data recepționării acestuia. Or, Gonţa Eugenia nu a participat
niciodată în cadrul examinării prezentei cauze în instanța de fond şi nici nu a fost
prezentă la pronunțarea hotărârii. Astfel, menționează că, depunerea apelului motivat a
fost efectuată în cadrul termenului legal calculat din momentul recepționării de către
avocat a hotărârii motivate, iar Gonţa Eugenia, delegând împuternicirile necesare pentru
participare în proces judiciar în locul şi în numele acesteia, nu s-a implicat în acest proces
sub nicio formă, necunoscînd procedura prevăzute de lege și neatragînd atenția cuvenită,
n-a informat avocatul despre recepționarea hotărîrii. Astfel, atît în acțiunile apelantei
Gonţa Eugenia, cît şi în acțiunile avocatului Boiştean Mihail lipsesc careva semne de rea-
credință. Iar incidentul procedural reprezintă o simplă formalitate neesențială şi fără
impact asupra examinării cauzei.

În ședința instanței de apel, reprezentantul intimatului Autorității Naționale de


Integritate – Sîmboteanu Dan a solicitat, respingerea cererii cu privire la repunerea în
termen a apelului declarat de către Gonța Eugenia și declararea acestuia ca fiind
inadmisibil.
Audiind participanții la proces, studiind materialele cauzei, completul specializat
pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și
de contencios administrativ consideră că, cererea privind repunerea în termen urmează a
fi respinsă, ca neîntemeiată, iar apelul urmează a fi declarat inadmisibil din următoarele
motive.
Din materialele dosarului urmează că apelanta Gonța Eugenia a depus cererea de
apel motivată împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 20 mai 2021
peste termen de 30 zile, abia la 11 octombrie 2021, necătînd la faptul la data de 13 august
2021 (f.d.79) a fost expediată hotărîrea motivată în adresa apelantei Gonța Eugenia cît și
a avocatului Boiștean Mihail, fiind recepționată de către apelantă la data de 01 septembrie
2021, fapt ce se confirmă prin semnătura fixată pe avizul oficiului poștal (f.d.80).
În conformitate cu art. 232 Cod administrativ, apelul se depune la instanţa de
judecată care a emis hotărîrea contestată în termen de 30 de zile de la pronunţarea
dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu stabileşte un termen mai mic. Instanţa de judecată
care a emis hotărîrea contestată transmite neîntîrziat apelul împreună cu dosarul judiciar,
după motivarea hotărîrii, instanţei de apel. Motivarea apelului se prezintă la instanţa de
apel în termen de 30 de zile de la data notificării hotărîrii motivate. Dacă se depune
împreună cu apelul, motivarea apelului se depune la instanţa de judecată care a emis
hotărîrea contestată.
Conform art. 237 Cod administrativ, prevederile art.65 alin.(1)–(3) și (5) se aplică
corespunzător pentru repunerea în termenul de apel și în termenul de prezentare a
motivării apelului.
Conform art. 65 alin. (2) Cod administrativ, cererea de repunere în termen se
depune în termen de 15 zile de la înlăturarea impedimentului. La cerere se anexează
probele care confirmă faptele pe care aceasta se întemeiază și, suplimentar, se
recuperează acțiunile omise.
Raportând normele citate la argumentele invocate de către apelant, completul
judiciar conchide că, cererea cu privire la repunerea în termen a cererii de apel urmează a
fi respinsă ca neîntemeiată, fiind lipsită de suport probant. Or, apelanta n-a demonstrat
prin probe concludente și pertinente, ce ar confirma imposibilitatea depunerii apelului în
termen de 30 zile de la data notificării hotărârii motivate și imposibilitatea exercitării
dreptului la depunerea apelului înainte de îndeplinirea termenului de 30 zile, calculat din
ziua notificării hotărârii.
În acest context, completul judiciar consideră că nu poate servi drept temei pentru
repunerea în termen argumentul reprezentantului apelantei, precum că, Gonța Eugenia a
recepționat hotărârea motivată a instanței de fond la data de 01 septembrie 2021, însă a
omis informarea avocatului despre faptul dat, or, în cazul dat urma să depună cererea de
repunerea în termen a cererii de apel motivate în termenul de 15 zile, după cum prevede
art. 65 alin. (2) Cod administrativ, cererea de repunere în termen se depune în termen de
15 zile de la înlăturarea impedimentului. Or, în ședința de judecată a instanței de apel din
13.04.2022 avocatul apelantei a solicitat termen pentru depunerea cererii de repunere în
termen, însă a depus-o abia la 29 iunie 2022, adică cu omiterea și termenului prevăzut de
art. 65 alin. (2) Cod administrativ.
Astfel, completul specializat atestă că, atît Gonța Eugenia, cît și avocatul Boiștean
Mihail, acționînd în interesele lui Gonța Eugenia urma să manifeste diligența necesară și
să depună cererea de repunerea în termen a cererii de apel, cît și cererea de apel motivată
în termen. Or, art.61 alin. (1) Cod de Procedură Civilă, aplicabil prin prisma art. 195 Cod
administrativ, prevede că, părțile sunt obligate să se folosească cu bună-credință de
drepturile lor procedurale. Instanța judecătorească pune capăt oricărui abuz de aceste
drepturi dacă prin abuz se urmărește tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare.
Prin urmare, având în vedere faptul că apelanta n-a demonstrat prin probe
concludente și pertinente, ce ar confirma imposibilitatea depunerii apelului în termen de
30 zile de la data notificării hotărârii motivate, care ar justifica depășirea termenului de
procedură din motive întemeiate, completul judiciar consideră că, cererea cu privire la
repunerea în termen a cererii de apel urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, fiind depusă
cu omiterea termenului, precum și lipsită de suport probant.
În susținerea opiniei sale completul judiciar relevă și opinia Curții Europene a
Drepturilor Omului, expusă în jurisprudența sa constantă privind limitele de termen
(prescripția) impuse în vederea apărării judiciare a drepturilor pretinse a fi lezate, fiind
acceptabile în interesul unei bune administrări a justiției, urmărind un scop legitim de a
asigura securitatea raporturilor juridice și protejarea persoanelor ce ar putea fi acuzate
împotriva învinuirilor lipsite de actualitate (stale claim) susceptibile de a provoca
dificultăți în eliminarea și preîntâmpinarea actelor de injustiție.
În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Ponomoryov versus
Ucraina, unde instanța europeană a constatat încălcarea principiului securității
raporturilor juridice pentru simplul fapt că instanțele naționale au permis părții să depună
un apel după o perioadă îndelungată de timp şi după începerea executării hotărârii
judecătorești, deși posibilitatea reînnoirii termenului nu este nelimitată din momentul ce
părțile ar trebui să facă pași cu intervale rezonabile pentru a afla de situația procedurilor
judiciare de care ei au cunoștință.
Curtea a admis că revine în primul rând instanțelor interne, să decidă asupra
repunerii în termenul de introducere a caii ordinare de atac, dar ele nu se bucură de o
marjă de apreciere nelimitată. Instanțele sunt obligate sa indice motivele pentru care au
acceptat repunerea in termen. Totuși posibilitatea repunerii in termen de instanță nu este
nelimitată, dat fiind obligația parților de se interesa, la intervale rezonabile, de stadiul
procesului de care ele au cunoștință.
Astfel, completul judiciar reţine că, respectarea de către părţi a termenilor legali
constituie o obligaţie pozitivă a părţilor şi este chemat să asigure buna funcţionare a
justiţiei, iar repunerea în termen poate fi admisă doar în cazurile expres prevăzute de lege
şi doar în cazul în care partea înaintează o cerinţă de repunere în termen, justificată pe
deplin obiectiv şi probată prin probe pertinente şi admisibile în temeiul art.65 al.(1) –
al.(3) și al.(5), art.237 Cod administrativ, prin care va confirma că omiterea termenului a
fost admisă din motive întemeiate.
În conformitate cu art.236 al.(1) și al.(2) lit.e) Cod Administrativ, instanţa de apel
examinează din oficiu admisibilitatea apelului. Dacă este inadmisibil, apelul se declară ca
atare printr-o încheiere susceptibilă de recurs. Apelul se declară inadmisibil în special
cînd motivarea apelului nu a fost depusă sau a fost depusă după expirarea termenului
prevăzut la art.232 alin.(2).
Având în vedere cele expuse mai sus, completul specializat pentru examinarea
acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios
administrativ ajunge la concluzia că cererea de repunere în termen a apelului declarat de
către avocatul Boiștean Mihail în interesele lui Gonța Eugenia este neîntemeiată și
urmează a fi respinsă, iar apelul declarat de către avocatul Boiștean Mihail în interesele
lui Gonța Eugenia împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 20 mai
2021, urmează a fi declarat inadmisibil.
În conformitate cu prevederile art.236 al.(1) și al.(2) lit.e) Cod Administrativ,
completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al
Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ ,

d i s p u n e:

Se respinge cererea depusă de către avocatul Boiștean Mihail în interesele lui


Gonța Eugenia cu privire la repunerea în termen a apelului motivat, ca neîntemeiată.
Se declară inadmisibil apelul depus de către avocatul Boiștean Mihail în interesele
lui Gonța Eugenia împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 20 mai
2021, emise în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de avocatul
Boiștean Mihail în interesele lui Gonța Eugenia împotriva Autorității Naționale de
Integritate privind anularea Actului de constatare nr. 205/11 din 18.09.2020.
Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15
zile de la notificarea ei, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Preşedintele ședinței, judecătorul Anatolie Minciuna

Judecător Veronica Negru

Judecător Ecaterina
Palanciuc

S-ar putea să vă placă și