Sunteți pe pagina 1din 12

PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:

EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

DATA Exemplar nr. SEMNATURA


ELABORAT
VERIFICAT,
APROBAT

1. SCOP
Procedura are drept scop stabilirea modului in care se face evaluarea incertitudinii de
masurare pentru toate activitatile de laborator, la cererea dientului.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica in cadrul laboratorului, de catre personalul responsabil cu aceasta
activitate

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
MC- L - Manualul calitatii laboratorului
SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de
incercari si etalonari
4. DEFINITII SI ABREVIERI
Definitii
Incertitudine de măsurare - parametru asociat rezultatului unei măsurări, care
caracterizează dispersia valorilor ce pot fi atribuite marimii masurate. Este un interval de
valori care se asociaza rezultatului, nu il corecteaza.
Eroare (de măsurare) - diferența între un rezultat individual si valoarea estimata drept
valoarea reala. Este o valoare singulara utilizata pentru a corecta un rezultat.
Incertitudine standard - incertitudinea rezultatului masurarii exprimată Ca abatere
standard.
Incertitudine standard compusă — incertitudinea rezultatului egală cu rădăcina
pătrată pozitivă a sumei patratului incertitudinilor standard pentru toate sursele de
incertitudine posibile.
Incertitudine extinsă - mărime care definește un interval în care se presupune ca se
incadreaza masurandul, cu un nivele particular de incredere.
Factor de extindere - factor numeric folosit ca înmulțitor al incertitudinii standard
compuse pentru obținerea incertitudinii extinse.
Nivel de încredere - valoare a probabilității asociată cu un interval de încredere.

Abrevieri
MC - L - Manualul calitatii laboratorului
PS- L - Procedura de sistem

Versiunea: 1 Pagina 1 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

PL - Procedura de lucru
LC - Laborator analize si incercari si in constructii
SMC-L - Sistem de management calitate laborator
DG- Director general
SL - Sef laborator
SP - Sef profil
RC - Responsabil calitate
RNAC - Raport de neconformitate si actiuni corective

5. DESCRIEREA PROCEDURII
Generalitati
Laboratorul evalueaza incertitudinea de masurare a intregului proces de incercare,
inclusiv incertitudinea la esantionare,la cererea clientului.
Pentru estimarea corecta a incertitudinii de masurare, pe langa contributiile aduse de
sursele de incertitudine datorate incercarii propriu-zise, sunt identificate si cuantificate si
sursele de incertitudine datorate esantionarii probei (prelevarea si pregatirea probei).
Evaluarea incertitudinii Se face pentru ca:
— laboratorul sa cunoasca si sa imbunatateasca calitatea masuratorilor efectuate;
— clientul sa stie daca valorile obtinute se incadreaza in limitele impuse de legislatie,
reglementari, pentru a stii ce decizie sa ia;
— autoritatile de control sa verifice daca rezultatele fumizate se incadreaza in limitele
impuse de reglementari. legislatie.
Calcularea incertitudinii de masurare se face la cererea clientului:
— cand se valideaza intern o metoda;
— cand se verifica 0 metoda standardizata pentru a fi implementata in laborator,
— cand se schimba echipamentul, operatorul, tipul de proba fata de cel pentru
care s-a calculat incertitudinea.
Pentru metodele la care s-a facut estimarea incertitudinii de masurare. laboratorul nu
mai evalueaza incertitudinea pentru fiecare rezultat.
Incertitudinea de masurare se include in raportul de incercare, la cererea clientului:
atunci cand:
- este relevanta pentru validitatea sau aplicabilitatea rezultatelor incercarii;
- este solicitata de client;
- afecteaza conformarea cu limitele specificate.

Versiunea: 1 Pagina 2 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

- definirea cerințelor unei încercări (stabilirea măsurandului, specificații, valori


admisibile, incertitudinea acceptabilă. constrângeri. reglementări, normative, costuri
și termene) și a soluțiilor (metode, mijloace de măsurare, procedura, mediul ambiant,
personalul) analiza preliminară a procesului. stabilirea bugetului surselor de erori
analiza convletă a procesului (evaluarea factorilor de influență, eventual prin
intermediul unor planuri de experiențe, corecții. mărimea șirului de măsurări
independente, efectuate în condiții de repetabilitate, corecții neaplicate, corecții
datorate mediului) experimentări (repetarea măsurărilor, independența măsurărilor.
planul experienței. examinarea critică a eventualelor valori aberante) — evaluarea
incertitudinii de tip

evaluarea incertitudinii de tip B rezultate din certificatele de etalonare a echipamentelor


utilizate la măsurare evaluarea incertitudinii compuse calcularea incertitudinii extinse

ESTIMAREA INCERTITUDINII DE MASURARE


Estimarea incertitudinii de măsurare,la cererea clientului, se realizează respectând
următoarele etape:
a) Definirea cerințelor și alegerea soluțiilor
Scopul unei măsurări este de a determina valoarea măsurandului. adică valoarea
mărimii particulare de măsurat.
În această etapă se stabilește măsurandul, specificațiile, valorile admisibile,
incertitudinea acceptabilă. constrângeri. reglementări, normative, costuri. terrnene,
de masurare. procedura, mediul ambiant și personalul.
In general, rezultatul unei măsurări este numai o aproxirnație sau o estimație a valorii
măsurandului și, de aceea, este complet numai dacă este însoțit de specificarea incertitudinii
acestei estimații.
In multe cazuri. rezultatul unei măsurări este determinat pe baza unui șir de
Observații obținute în condiții de repetabilitate.
Variațiile dintre observațiile repetate apar, se presupune, datorită faptului că mărimile
de influentă care pot afecta rezultatul măsurării nu sunt menținute perfect constante.
b) Analiza preliminară a procesului. Elaborarea bugetului
de incertitudine
În această etapă sunt identificate toate eventualele surse de incertitudine care pot
interveni pe parcursul desfășurării unei încercări.
Acestea sunt înregistrate chiar dacă aparent nu par să influențeze incertitudinea de
măsurare.
c) Analiza completă a procesului
O măsurare este, în general, afectată de imperfecțiuni care determină o eroare în
rezultatul măsurării.

Versiunea: 1 Pagina 3 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

Tradițional se consideră că o eroare are două componente și anume: 0 componentă


aleatorie și o componentă sistematică.
Se presupune că eroarea aleatorie își are originea in variațiile imprevizibile sau
stocastice temporale și spațiale ale mărimilor de influență.
Efectele unor asemenea variații. denumite în continuare efecte aleatorii, antrenează
variații în observațiile repetate ale măsurandului.
Deși nu este posibil ca eroarea aleatorie a rezultatului unei măsurări să poată fi
compensată. aceasta poate fi, în general, redusă crescând numărul observațiilor. Media
teoretică (sau valoarea așteptată) a erorilor este egală cu zero. (Ex. eroarea de citire.)
Eroarea sistematică, ca și eroarea aleatorie, nu poate fi eliminată, dar de multe ori
poate fi micșorată.
Dacă o eroare sistematică provine dintr-un efect identificat al unei mărimi de
influență asupra rezultatului măsurării, ceea ce va fi denumit. în continuare efect sistematic.
atunci efectul poate fi cuantificat și, dacă acesta este semnificativ ca mărime în raport cu
exactitatea de măsurare necesară, atunci se poate aplica o corecție sau un factor de corecție
pentru compensarea efectului.
Se presupune că după corectare media statistică a erorii apărute datorată unui efect sistematic
este egală cu zero. (Ex: eroare dată de etalonarea echipamentului, eroare dată de neverificarea
echipamentului înainte de începerea lucrului. etc.)
Evaluarea de tip A incertitudinii standard,
În c" mai multe cazuri, cea mai bună estimare disponibilă a rnediei teoretice (sau a
valorii așteptate) a unei mărimi q care variază aleatoriu (adică a unei variabile aleatorii ) și
pentru care au fost obtinute n observatii q independente. in aceleași conditii de măsurare,
este media aritrnetică (sau experimentală) x a celor n observatiiî

Valorile observațiilor individuale qk diferă din cauza variațiilor aleatorii ale


mărimilor de influență sau a efectelor aleatorii. Varianța experirnentală a observațiilor, care
estimează varianța 2 a distribuției de probabilitate a lui q, este exprimată prin O s2(qŔ)

Aceasta estimatie a variantiei si radacina patrata pozitiva s(qk) a sa, denumita abatere
standard experimentala, caracterizeaza variabilitatea valoribr qk observate Sau, mai adecvat,
dispersia acestora in jurul mediei q .

Versiunea: 1 Pagina 4 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

Abaterea standard experimentala a mediei s(q), este uneori denumita incertitudine


standard de Tip A.

5.22 Evaluarea incertitudinii de tip B , uB


Incertitudinea de tip B provine din:
rezultatele unor măsurări anterioare; experiența sau cunoașterea generală
referitoare la comportarea și proprietățile materialelor și mijloacelor de măsurare
utilizate; specificațiile fabricanților; datele specificate în certificatele de
etalonare.

5.2.3. Incertitudinea de masurare compusa


Incertitudinea de măsurare compusă se calculează din incertitudinea de tip A și
incertitudinea de tip B aplicând următoarea formulă:

uc(Y,)-
5.2.4 Incertitudinea de masurare extinsa
Incertitudine de măsurare extinsă definește un interval în jurul rezultatului unei
măsurări în care este de așteptat să fie cuprinsă distrbuția valorilor ce pot fi atribuite
măsurandului. Pentru obținerea incertitudinii de măsurare extinse U, se înmulțește
incertitudinea de măsurare compusă cu factorul de extindere k.
LJ=k x unde: pentru un nivel de
încredere de 66% pentru un nivel
de încredere de 95% pentru un
nivel de încredere de 99%

Descrierea activitate Responsabilitati Date intrare


Incertitudinea este o măsură pentru Îndoiala asupra -
calității rezultatului măsurat, deci este un interval În
care putem spune, cu o anumită obabilitate că se
situează valoarea reală.

Versiunea: 1 Pagina 5 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

Exista numeroși factori care pot fi surse posibile de -


incertitudine, care includ:
- Definiția incompletă a măsurândului
- Esantionare nereprezentativă. adică proba
supusă măsurării poate să nu reprezinte
măsurândul definit
- Conditiile de mediu
- Persoana care efectuează verificarea
- Aparatul de măsurare
- Aproximațiile și presupunerile introduse în
metodâ i in de măsurare
Respectarea exactă a unei bune practici de laborator. Personal laborator
conducerea cu profesionalism a încercării,
documentația suficientă, precum și o verificare
continuă a muncii proprii. conduc la diminuarea
incertitudinii de măsurare.
Calculul incertitudinii de măsurare se efectuează ntru Șef laborator
fiecare factor de influen relevant.
Incertitudinea rezuttatului unei încercări cuprinde -
mai mulți factori, care pot fi grupați în doua
categorii. in funcție de metoda folosită pentru a
estima valoarea lor numerica:
de tip A: incertitudinile ce sunt evaluate prin
metode statistice, se calculează pe baza unui
șir de observații repetate de tip B:
incertitudinile sunt introduse în măsurare
provenind de la surse externe, cum ar fi
mărimile asociate etaloanelor, materialelor de
referință certificate și valorilor de referință
uate din literatura de litate

Descrierea activit ilor Res sabilită Date de ie ire


Etapele pentru determinarea incertitudinii de măsurare

La cererea clientului, Laboratorul Își stabilește Șef laborator Determinarea


încercările pentru care trebuie să determine incertitudinii de
incertitudinea de măsurare. masurare- cod
Pentru fiecare încercare se stabilește măsurândul. formular F-
Măsurândul trebuie definit cât mai bine, astfel încât PSL10-01
orice incertitudine rezultată din definirea lui
incompletă să nu influe ze rezultatul încercării.

Versiunea: 1 Pagina 6 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

Pentru fiecare măsurând se stabilesc factori majori de Șef laborator Determinarea


incertitudine. incertitudinii de
masurare- cod
formular F-
PSL10-01
Fiecărui factor i se Stabilește tipul incertitudinii, Șef laborator Determ inarea
(incertitudine de tip A sau de tip B). Se consideră că incertitudinii de
rezultatele sunt distribuite 'niform. masurare- cod
formular F-
PSL10-01
Calculul incertitudinii de ti A
Pentru fiecare factor se calculează incertitudinea de personal laborator Determinarea
măsurare în condiții de repetabilitate, efectuânduse incertitudinii de
un număr de minim 10 determinări. masurare- cod
formular F-
PSL10-01
Se efectuează numărul de încercări stabilit, notat Personal laborator Determinarea
incertitudinii de
masurare- cod
formular F-PSL10-
01
Se calculează media aritmetică a rezultatelor obținute. Șef laborator Determinarea
notata incertitudinii de
masurare- cod
formular F-PSL10-
01
. unde
x, - rezultatul fiecărei încercări
n — numărul de încercări

Se calculează dispersia este Șef laborator Determinarea


incertitudinii de
masurare- cod
formular F-PSL10-
01
Se calculează abaterea medie pătratică notată cu s Șef laborator Determinarea
incertitudinii de
masurare- cod
formular F-PSL10-
01

Versiunea: 1 Pagina 7 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

Incertitudinea de măsurare standard de tip A se determină


Șefculaborator Determinarea
formula: incertitudinii de
u. = t• unde: masurare- cod
t: distribuția Student; s: abaterea medie pătratică n: formular F-PSL10-
corespunde numărului de măsurări. 01
incertitudinea de măsurare are aceeași unitatea de
măsură cu a factorului măsurat.
Deoarece se utilizeaza un numar limitat de repetari. -
n<30, avem doar o idee vaga despre abaterea reala.
implicit despre incertitudinea standard. Pentru a
compensa lipsa fortei de exprimare, se inmulteste
estimarea noastra cu factorul t, distributia Student.
care se regaseste in tabelele Student si de Ode de
numarul radelor de libertate v = n.
Pentru un nurnar mare de repetari, n >30. factorul t -
tinde spre 1 , iar formula este cea initiala

Ca sa putem face operatii cu diferitele incertitudini Sef laborator Determinarea


obtinute se calculeaza incertitudinea de masurare incertitudinii de
relativa. care este fara unitati de masura. u = u i I masurare- cod
media aritmetica a fiecarui factor caruia ii cores formular F-PSL10-01
incertitudinea.
Calculul incertitudinii de ti B
Pentru acest tip de incertitudine se utilizeaza -
informabile obtinute din certificatele de etalonare.
Echipamentele utilizate la incercari care au un efect
semnificativ asupra rezultatului se etaloneaza. In
certificatul de etalonare fiind data valoarea
incertitudinii de masurare a a tului.

Versiunea: 1 Pagina 8 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

Daca unitatea de masura este data in % se procedeaza Sef laborator Determinarea


astfel: incertitudinii de
Se scoate valoarea incertitudinii de masurare a masurare- cod
echipamentului din certificatul de etalonare. formular F-
Se calculeaza semiecartul. a , valoarea medie a
marimii de intrare la care a fost utihzat PSL10-01
aparatul respectiv este recalculata din
certificatul de etalonare. pentru a se obtine
valoarea reala a marimii medii.
a (Valoarea medie recalculata a factorului de
incertitudine la Care S-a folosit echipamentul)
incertitudinea aparatului
Se calculeaza incertitudinea standard a
aparatului u = a 13'Q . se obtin unitati/e de masura
ale factorului de incertitudine
Se calculeaza incertitudinea relativa a
aparatului u = u / valoarea medie a factorului de
incertitudine masurat

Descrierea activit lor Res nsabilit Date de ire


Incertitudinea aparatului exprimata in a = Sef laborator Determinarea
(Valoarea medie a factorului de incertitudine la incertitudinii de
care s-a folosit echipamentul) • 2x incertitudinea masurare- cod
aparatului
formular F-
PSL10-01

I valoarea medie a factorului


de incertitudine masurat

Versiunea: 1 Pagina 9 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

Daca incertitudinea de masurare este exprimata in Sef laborator Determinarea


unitatile de masura ale factorului ce introduce incertitudinii de
incertitudinea se procedeaza astfel:
ma surare- cod
> In certificatul de etalonare este data
incertitudinea extinsa. pentru un factor de formular F-
incertitudine k = 2 PSL10-01
> Se calculeaza incertitudinea standard: u i
standard = u i extins 1 2, se obtin unitatile de
masura ale factorului de incertitudine
> Se calculeaza incertitudinea relativa a
aparatului u = u / valoarea medie a
factorului de incertitudine masurat

Daca incertitudinea este data intr-un interval +ai, se Sef laborator Determinarea
considera semiecartul valoarea ai incertitudinii de
Se calculeaza incertitudinea standard a masurare- cod
aparatului u = a ,'31Q , se obtin unitatile de masura
formular F-
ale factorului de incertitudine
> Se calculeaza incertitudinea relativa a PSL10-01
aparatului u = u I valoarea medie a
factorului de incertitudine masurat

Calculul incertitudinii de masurare relative


combinate
Incertitudinile relative obtinute se cumuleaza intro Sef laborator Determinarea
incertitudine totala combinata uc. Se noteaza incertitudinii de
incertitudinile relative individuale cu ui. uz masurare- cod
...........LĘ
formular F-PSL10-01

ucrelativa

Calculul incertitudinii de masurare combinate


Calculul incertitudinii de masurare standard Sef laborator Determinarea
combinate incertitudinii de
= • valoarea medie a masurandului, masurare- cod
obtinandu-se incertitudinea in unitatile de masura ale formular F-
masurandului. PSL10-01
Pentru a putea utliza incertitudinea de masurare la
rezultatele obtinute de-a lungul activitatii

Versiunea: 1 Pagina 10 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

laboratorului trebuie obtinuta vabarea incertitudinii


in nte %

Calculul incertitudinii in % este Sef laborator Determinarea


U (%) = U (unitati de masura) •IOO I x incertitudinii de
masurare- cod
formular F-PSL10-
01
Calculul incertitudinii de masurare extinse, notata U.

Aceasta se obtine prin inmultirea incertitudinii cu un Sef laborator Determinarea


factor de multiplicare k. incertitudinii de
masurare- cod
Domeniul de încredere este dependent de k. Pentru formular F-
distributia normala sunt valabile urmatoarele valori: PSL10-01
K=l pentru 68% domeniul de incredere (+-s)
K=2 pentru 95% domeniul de incredere (+-2s)
ntru 99.7% domeniul de incredere +-35
Consemnarea rezultatului

La cererea clientului, rezultatul determinarii se va Sef laborator Raport de incercare


completa(la rubrica valori obtinute a Raportului de
incercare) si cu valoarea incertitudinii de masurare
sub forma Y = y ± IJ (Oô Rezultatul masurandului si
incertitudinea au acelasi numar de zecimale dupa vi
ula.
Se vor da informatii despre factorul de multiplicare Sef laborator Raport de incercare
si domeniul de incredere. De ex: incertitudinea
extinsa impusa valorii medii se bazeaza pe
inmultirea incertitudinii standard cu un factor de
multiplicare k=2, pentru un nivel de incredere de a
roximativ 95%
Raportarea incertitudinii
La cererea clientului incertitudinea de măsurare se raportează sub forma
incertitudinii de măsurare extinse U, specificându-se factorul de extindere și nivelul de
încredere,
Valorile numerice ale incertitudinii de măsurare pot fi prezentate cu cel mult
două cifre semnificative, deși, în unele cazuri poate fi necesară reținerea de cifre
suplimentare, pentru a se evita propagarea erorilor de rotunjire in calculele ulterioare.
Valoarea nurnerică a rezultatului măsurării trebuie rotunjită în concordanță cu
incertitudinea extinsă asociată conform regulibr de rotunjire a numerelor.

Versiunea: 1 Pagina 11 din 12


PROCEDURA DE SISTEM LABORATOR:
EVALUAREA INCERTITUDINII LA MASURARE

Cod document: PS-L-10

6. RESPONSABILITATI
Sef laborator la cererea clientului, efectueaza calculul
incertitudinii de masurare.
7. INREGISTRARI
Determinarea incertitudinii de masurare- cod formular F-PSL10-01

ACTUALIZARI

Nr. Sinteza actualizării Versiunea Data


Crt. curenta

LISTA DE DIFUZARE

Exemplar Destinatar Versiune Data Data Semnătura Semnătura


nr. primirii retragerii
Primire retragere

Versiunea: 1 Pagina 12 din 12

S-ar putea să vă placă și