Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002


cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii
-----------------------------------------------------

În temeiul Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 19-23, art. 56), cu
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

1. Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate


familiilor cu copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157,
art. 1612), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în hotărâre, la punctul 2 alineatul al treilea, textele „ , persoanelor
neasigurate,” și „ , persoanelor asigurate și neasigurate” se exclud;
2) în Regulament:
a) la punctul 1, textul „persoanele asigurate/neasigurate” se substituie cu
cuvintele „familiile cu copii”;
b) la punctul 31, textul „mama/tata, părintele adoptiv/tutorele” se substituie
cu textul „reprezentantul legal al copilului,”;
c) punctele 4 și 41 vor avea următorul cuprins:
„4. Familiile cu copii beneficiază de următoarele tipuri de indemnizații:
a) indemnizația unică la nașterea copilului;
b) indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani;
c) indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei
de 3 ani, conform opțiunilor – în cazul persoanelor asigurate;
d) indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a
copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină.

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\26458\26458-redactat-ro.docx
2

41. Începând cu 1 octombrie 2022, indemnizația lunară pentru îngrijirea


copilului până la vârsta de 2 ani se acordă inclusiv copiilor persoanelor
(reprezentantului legal al copilului) care au dreptul la indemnizație lunară pentru
creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani.”;
d) punctele 6 și 7 vor avea următorul cuprins:
„6. Cuantumul indemnizațiilor se stabilește în mărimea în vigoare la data
nașterii copilului.”;
„ 7. Indemnizațiile adresate familiilor cu copii se stabilesc, la cerere, cu
respectarea următoarelor condiții:
1) indemnizația unică la nașterea copilului se stabilește:
a) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor sau al mai
multor copii născuți dintr-o singură sarcină, în același cuantum;
b) mamei, iar în cazul decesului ei – reprezentantului legal al copilului;
c) cu condiția că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a
Agenției Servicii Publice;
d) cu condiția că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la nașterea
copilului;
2) indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani se
stabilește:
a) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor sau al mai
multor copii născuți dintr-o singură sarcină, în același cuantum, de la data nașterii
copilului, cu excepția cazurilor prevăzute la lit. f);
b) cu condiția că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a
Agenției Servicii Publice;
c) la cerere, opțional, unuia dintre reprezentanții legali ai copilului, care se
ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indiferent dacă aceștia desfășoară
activitate;
d) cu condiția că a fost solicitată în termen de 12 luni de la nașterea copilului.
În cazul în care indemnizația respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul
indicat, aceasta se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni
premergătoare datei adresării, cu condiția că a fost solicitată în termen de 2 ani de
la data nașterii copilului;
e) în cazul decesului copilului, în baza certificatului de deces, pe perioada
de viață a copilului, cu condiția adresării în termenul prevăzut la lit. d);
f) în cazul adopției sau plasării copilului în serviciul de tutelă/curatelă – de
la data devenirii irevocabile a hotărârii instanței de judecată privind încuviințarea
adopției, respectiv, de la data emiterii dispoziției privind plasamentul copilului în
serviciul de tutelă/curatelă;
g) o singură indemnizație pentru unul și același copil;
3) indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei
de 3 ani se stabilește:
a) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor sau al mai
multor copii născuți dintr-o singură sarcină;
Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\26458\26458-redactat-ro.docx
3

b) cu condiția că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a


Agenției Servicii Publice;
c) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului (acordat
conform prevederilor legale), cu excepția cazurilor de adopție sau de plasare a
copilului în serviciul de tutelă/curatelă. În cazul în care la data acordării
concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizația
lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se stabilește
începând de la data ultimei acordări a concediului;
d) în cazul liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției din
ziua următoare datei expirării concediului de maternitate, cu excepția cazurilor de
adopție sau de plasare a copilului în serviciul de tutelă/curatelă;
e) cu condiția că a fost solicitată în termen de 12 luni de la nașterea copilului.
În cazul în care indemnizația respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul
indicat, aceasta se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni
premergătoare datei adresării, cu condiția că a fost solicitată în termen de 3 ani de
la data nașterii copilului;
f) în cazul decesului copilului, în baza certificatului de deces, pe perioada
de viață a copilului, cu condiția adresării în termenul prevăzut la lit. e);
g) pentru persoanele care solicită indemnizație pentru creșterea copilului
până la împlinirea vârstei de 3 ani, statutul persoanelor asigurate sau neasigurate
se determină la data nașterii copilului;
h) persoanelor asigurate, la cerere, opţional, unuia dintre părinţi, tutorelui,
bunelului, bunicii, altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, cu
condiția că se află în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unitățile în care
îşi desfășoară activitatea de muncă şi confirmă stagiul necesar de cotizare;
i) liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției au dreptul
la indemnizație lunară pentru creșterea copilului dacă confirmă stagiul necesar de
cotizare, fără condiția aflării în concediu pentru îngrijirea copilului până la
împlinirea vârstei de 3 ani;
j) în cazul în care unul dintre părinți nu este încadrat în câmpul muncii,
uneia dintre persoanele asigurate menționate la lit. h), la solicitarea acesteia, i se
stabilește indemnizație lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, cu
condiția că se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi confirmă stagiul
necesar de cotizare;
k) în cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vârstă de până
la 3 ani, de dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea
vârstei de 3 ani beneficiază, la cerere, opțional, concomitent ambii părinți sau
concomitent două persoane asigurate, menționate la lit. h). Fiecare persoană
asigurată beneficiază de dreptul la indemnizație/indemnizații pentru copilul/copiii
de care îngrijește nemijlocit. Pentru unul şi același copil se stabilește o singură
indemnizație;
l) în cazul persoanelor asigurate, angajate în baza contractului individual de
muncă pe durată determinată, care încetează până la împlinirea de către copil a

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\26458\26458-redactat-ro.docx
4

vârstei de 3 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea


vârstei de 3 ani se stabilește conform opțiunilor prevăzute în pct. 4 2. În cazul
acordării concediului pentru îngrijirea copilului pe o perioadă mai mică decât
durata contractului pe perioadă determinată, indemnizația pentru creșterea
copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se stabilește pe durata aflării
asiguratului în concediu pentru îngrijirea copilului;
m) în cazul încetării contractului individual de muncă pe durată
determinată în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului până la
împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizația pentru creșterea copilului până la
împlinirea vârstei de 3 ani nu se suspendă, cu condiția că persoana asigurată nu se
angajează la o altă unitate, cu excepția cazului în care de acesta beneficiază mama
sau tatăl copilului;
n) în cazul în care beneficiarul de indemnizație lunară pentru creșterea
copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se angajează, își reia activitatea de
muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului
până la împlinirea vârstei de 3 ani ori desfășoară activități în scopul obținerii de
venit, indemnizația stabilită se suspendă, cu excepția cazului în care de aceasta
beneficiază mama sau tatăl copilului, şi se stabilește, la cerere, unei alte persoane,
dacă întrunește condițiile prevăzute de legislație pentru acordarea indemnizației.
În cazul în care indemnizația lunară a fost stabilită conform opțiunii solicitate
inițial și suspendată beneficiarului conform prevederilor acestui subpunct, se
acordă, la cerere, unei alte persoane, dacă întrunește condițiile prevăzute, conform
aceleași opțiuni;
o) mamei sau tatălui care, după acordarea concediului pentru îngrijirea
copilului, îşi reia activitatea, se angajează, desfășoară activități în scopul obținerii
de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea
copilului are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului până la
împlinirea vârstei de 3 ani;
p) indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei
de 3 ani, stabilită și suspendată potrivit lit. n), se reia, la solicitare, dacă persoana
întrunește condițiile prevăzute de legislație pentru a beneficia de indemnizație, cu
condiția că copilul nu a împlinit vârsta de 3 ani;
q) în cazul în care concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere,
opțional, tatălui, tutorelui, bunelului, bunicii, unei alte rude, care se ocupă
nemijlocit de îngrijirea copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului
până la împlinirea vârstei de 3 ani se stabilește acestuia de la data acordării
concediului pentru îngrijirea copilului, dacă îndeplinește condițiile de realizare a
stagiului de cotizare prevăzute în punctul;
r)în cazul adopției copilului sau plasării copilului în Serviciul de
tutelă/curatelă, indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea
vârstei de 3 ani se acordă de la data devenirii irevocabile a hotărârii instanței de
judecată privind încuviințarea adopției, respectiv, de la data emiterii
dispoziției privind plasamentul copilului în serviciul de tutelă/curatelă, dacă

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\26458\26458-redactat-ro.docx
5

solicitantul (reprezentantul legal), la data adoptării hotărârii/emiterii dispoziției,


întrunește condițiile prevăzute de legislație pentru acordarea indemnizației pentru
creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. Baza de calcul al
indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani
se determină în conformitate cu prevederile capitolului VII, din venitul mediu
lunar asigurat realizat de către reprezentant legal în perioada celor 12 luni
calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului;
s) în cazul încetării contractului individual de muncă în legătură cu
lichidarea unității în perioada aflării beneficiarului în concediul pentru îngrijirea
copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizația lunară pentru creșterea
copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani nu se suspendă, cu condiția că
beneficiarul nu se angajează la o altă unitate, cu excepția cazului în care de acesta
beneficiază mama sau tatăl copilului;
4) indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a
copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină se stabilește:
a) în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puțin
2 copii vii;
b) la solicitarea unuia dintre reprezentanții legali ai copiilor – de la data
nașterii copiilor, cu excepția cazurilor prevăzute la lit. d);
c) cu condiția că copiii au fost înregistrați la subdiviziunea competentă a
Agenției Servicii Publice;
d) în cazul adopției sau plasării copiilor în serviciul de tutelă/curatelă – de
la data devenirii irevocabile a hotărârii instanței de judecată privind încuviințarea
adopției, respectiv, de la data emiterii dispoziției privind plasamentul copiilor în
serviciul de tutelă/curatelă;
e) pentru fiecare copil născut viu, în același cuantum;
f) indiferent dacă persoana care solicită indemnizația desfășoară activitatea
de muncă;
g) cu condiția că a fost solicitată în termen de 12 luni de la data nașterii
copiilor. În cazul în care indemnizația respectivă a fost solicitată mai târziu de
termenul indicat, aceasta se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât pentru
12 luni premergătoare datei adresării, cu condiția că a fost solicitată în termen de
3 ani de la data nașterii copiilor;
h) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămâne un singur
copil dintre copiii gemeni sau al mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină,
în baza certificatului/certificatelor de deces, pe perioada de viață a
copilului/copiilor decedat/decedați, cu condiția adresării în termenul prevăzut la
lit. g);
i) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămân cel puțin doi
copii dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, pentru copiii rămași vii, cu
respectarea condițiilor prevăzute în prezentul subpunct, iar copilului/copiilor
decedat/decedați – în baza certificatului/certificatelor de deces, pe perioada de

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\26458\26458-redactat-ro.docx
6

viață a copilului/copiilor decedat/decedați, cu condiția adresării în termenul


prevăzut la lit. g.;
5) plata indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de
3 ani a copiilor gemeni sau al mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină
încetează:
a) în cazul decesului copilului/copiilor, pentru copilul decedat;
b) în cazul în care, în urma decesului copilului/copiilor, în familie rămâne
unul dintre copiii gemeni sau dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, care au
beneficiat de dreptul la indemnizația respectivă;
c) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămân cel puțin doi
copii dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, pentru copilul/copiii decedați;
6) plata indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea
vârstei de 2 ani și a indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta
de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină se
păstrează chiar dacă beneficiarul desfășoară activitate de muncă.”;

e) la punctul 71, alineatul al treilea va avea următorul cuprins:


„În cazul acordării indemnizațiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul
altui stat, indemnizațiile prevăzute de prezentul Regulament (pentru perioada
respectivă) nu se stabilesc.”;
f) la punctul 72, în ambele cazuri, textul „/îngrijirea copilului” se substituie
cu textul „copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani”;
g) se completează cu punctele 74-76 cu următorul cuprins:
„74. Indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei
de 3 ani nu se suspendă pentru perioada aflării mamei sau tatălui în concediul anual
de odihnă.
75. Dacă, potrivit legislației, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului
până la vârsta de 2 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la
împlinirea vârstei de 3 ani și/sau indemnizația lunară de suport pentru creșterea
până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o
singură sarcină a fost acordată unei persoane, altă persoană, în cazul unuia şi
aceluiași copil, nu poate beneficia pentru aceeași perioadă de indemnizațiile
respective.
76. Persoanele care au beneficiat sau beneficiază de indemnizații adresate
familiilor cu copii pe teritoriul altui stat nu au dreptul, în condițiile prezentului
Regulament, la același tip de indemnizație și pentru aceeași perioadă.”;
h) punctul 82 se abrogă;
i) la punctul 9:
textul „indemnizației unice la nașterea copilului, indemnizației lunare
pentru creșterea/îngrijirea copilului şi indemnizaţiei lunare de suport pentru
creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi
Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\26458\26458-redactat-ro.docx
7

dintr-o singură sarcină” se substituie cu cuvintele „indemnizațiilor adresate


familiilor cu copii”;
literele f) și f1) se abrogă;
la litera h), cuvintele „hotărârea privind adopția și instituirea tutelei” se
substituie cu textul „hotărârea instanței de judecată privind încuviințarea adopției
sau dispoziția autorității tutelare teritoriale privind plasamentul copilului în
serviciul de tutelă/curatelă”;
j) la punctul 91, textul „indemnizației unice la nașterea copilului,
indemnizației lunare pentru creșterea/îngrijirea copilului și indemnizația lunară de
suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți
copii născuți dintr-o singură sarcină” se substituie cu cuvintele „indemnizațiilor
adresate familiilor cu copii”;

k) la punctul 24, cuvintele „adopția copilului” se substituie cu textul


„decăderea părinților din drepturi părintești, încetarea plasamentului în Serviciul
de tutelă/curatelă, adopția copilului”;

l) punctul 47 se abrogă;

m) în anexa nr. 2:
denumirea va avea următorul cuprins:
„Cuantumul indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani
și indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani”;

în prima coloană, cifrele „2021” se substituie cu textul „2021– septembrie


2022”;

se completează cu următoarele poziții:


„Indemnizația lunară pentru creșterea Indemnizația lunară pentru
copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani îngrijirea copilului până la
– în cazul persoanelor asigurate vârsta de 2 ani
de la Conform opțiunilor prevăzute la art. 18 alin. 1000”;
1 octombrie (6) din Legea nr. 289/2004 privind
2022 indemnizațiile pentru incapacitate
temporară de muncă și alte prestații de
asigurări sociale, dar nu mai puţin de 740
lei.

n) în anexa nr. 21:


în prima coloană, cifrele „2021” se substituie cu textul „2021 – septembrie
2022”;
se completează cu următoarea poziție:

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\26458\26458-redactat-ro.docx
8

„de la 50% din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea


1 octombrie copilului până la vârsta de 2 ani, la data nașterii copilului 500lei”;
2022

o) anexa nr. 3 se abrogă;


p) în anexa nr. 41, tabelul nr. 3, și în anexa nr. 6, textul „(persoane
neasigurate)” se exclude.

2. Pentru categoriile de persoane care beneficiază de indemnizație lunară


pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani și de indemnizație lunară de
suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor
copii născuți dintr-o singură sarcină prevăzute la pct. 4 lit. b) și d) din
Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate
familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002, Casa
Națională de Asigurări Sociale va efectua majorarea cuantumului indemnizațiilor
aflate în plată conform modificărilor operate prin prezenta hotărâre în anexa nr. 2
și nr. 21 , începând cu data de 1 octombrie 2022.
Pentru categoriile de persoane care beneficiază de indemnizație lunară
pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3, prevăzută la pct. 4 lit. c)
din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor
adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002, ai
căror copii nu au atins vârsta de 2 ani, Casa Națională de Asigurări Sociale va
stabili din oficiu indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea
vârstei de 2 ani, conform modificărilor operate prin prezenta hotărâre, începând cu
data de 1 octombrie 2022.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\26458\26458-redactat-ro.docx
Notă informativă
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în scopul implementării Legii
nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii cu referire la condițiile, modul de
stabilire și plată a indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani.
Modificările operate au fost introduse în scopul reglementării unor prestații pentru copii
în vederea susținerii copiilor și familiilor cu copii. Promovarea unei politici ample
pentru asigurarea bunăstării copiilor și familiilor cu copii reprezintă o prioritate a
Programului de activitate a Guvernului ”Moldova vremurilor bune”.
Totodată, proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în scopul implementării
Hotărârii Guvernului nr. 235/2021 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al
Guvernului pentru anii 2021-2022 (Capitolul XII, Protecția socială, demografie și
egalitate de șanse între femei și bărbați; Obiectivul 12.10; Acțiunea 12.10.1).
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul în cauză nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul hotărârii Guvernului propus spre examinare și aprobare prevede
reglementarea stabilirii indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului pînă la
împlinirea acestuia a vârstei de 2 ani.
Indemnizația în cauză va fi stabilită și acordată suplimentar, pentru fiecare copil în
cuantum egal de 1000 lei, indiferent de statutul părintelui acestuia în calitate de
persoană asigurată sau neasigurată. Astfel, în cazul persoanelor neasigurate care
beneficiază actualmente de indemnizație pentru îngrijirea copilului pînă la vârsta de 2
ani, în cuantum de 740 lei/lunar pentru fiecare copil, această indemnizație se va majora
cu 260 lei, iar persoanele asigurate care actualmente beneficiază de indemnizație
conform Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de
muncă și alte prestații de asigurări sociale vor beneficia de 1000 lei lunar suplimentar.
În acest sens va fi asigurat caracterul nondiscriminatoriu cu privire la susținerea
statului oferit famiilor pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani.
Ținînd cont de faptul că, Legea nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii
precum și Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate
familiilor cu copii prevăd că, indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea pînă la
vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină
se acordă la cererea persoanelor asigurate şi a persoanelor neasigurate în cuantum de
50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani,
începînd cu 01 octombrie 2022 va fi majorat cuantumul și acestei indemnizații de la 370
lei la 500 lei/lunar.
Totodată, luînd în considerație scopul pe care îl urmărește proiectul în cauză și
anume stabilirea unei prestații care va asigura bunăstarea fiecărui copil indiferent de
statutul părintelui acestuia în calitate de persoană asigurată sau neasigurată, precum și va
contribui la respectarea interesului superior al fiecărui copil din Republica Moldova,
acest proiect de hotărâre de Guvern urmează să intre în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial, ținînd cont de prevederile art. 56, alin. (3) al Legii nr. 100/2017 cu
privire la actele normative – ”Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită
pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii
Moldova, conformarea cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea
unor lacune din legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte
circumstanţe obiective.”
5. Fundamentarea economico-financiară
Pentru implementarea prevederilor proiectului în cauză, în Legea Bugetului de Stat pe
anul 2022 (modificată prin Legea nr. 260/2022) au fost prevăzute mijloace financiare în
cuantum de 77 065,2 mii lei și conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale de
indemnizațiile prevăzute de actul normativ vizat vor beneficia în anul 2022 - 65 920
beneficiari.
Totodată, conform calculelor prezentate de Casa Națională de Asigurări Sociale pentru
implementarea proiectului în cauză în anul 2023 vor fi necesare resurse financiare în
cuantum de 805 490,1 mii lei, care vor fi incluse în proiectul Legii Bugetului de Stat pe
anul 2023 și vor viza aprox 68186 beneficiari (65133 beneficiari ai indemnizației lunare
pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (28949 persoane asigurate,
36184 persoane neasigurate și 3053 beneficiari ai indemnizației lunare de suport pentru
creșterea până la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o
singură sarcină).
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul nu prevede introducerea modificărilor în alte acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii a fost plasat pe
portalul www.particip.gov.md
8. Constatările expertizei anticorupție
În normele proiectului supus expertizei anticorupție n-au fost identificați careva factori
sau riscuri de corupție.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Nu se aplică.

10. Constatările expertizei juridice


Proiectul hotărârii Guvernului a fost supus expertizei Ministerului Justiției.

11. Constatările altor expertize


Nu se aplică.

Secretar de Stat Vasile CUȘCA

S-ar putea să vă placă și