Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Lucrul individual. Marketing general și b to b

Evaluarea mediului de marketing al întreprinderii

Elaborat:Maxim Bejan gr:BA-212 F/R


Cuprins
1. Introducerea ………………………………………………………………… 3
2. Oportunităţi ale supermarketului ...................................................................... 5
3. Pericole ale supermarketului ........................................................................... 5
4. Mediul intern ...................................................................................................... 6
5. Mediul extern...................................................................................................... 8
5.1. Micromediul de marketing…………………………………..……..….. 8
• Clienţii ;
• Furnizorii;
• Intermediari;
• Firma;
• Organismele publice;
• Concurenţii;
5.2. Macromediul de marketing ................................................................... 10
• Mediul demografic;
• Mediul economic;
• Mediul tehnologic;
• Mediul cultural;
• Mediul instituțional;
• Mediul natural;
• Mediul social-politic;
6. Analiza SWOT ……………………………………………………………… 13
7. Concluzie……………………..……………………………………………… 14
8. Anexe
Introducerea
Primul supermarket din reteaua “Fourchette” a fost deschis în anul 1998 în Kiev. În Moldova
primul magazin “Fourchette” a fost deschis în anul 2006 înmunicipiul Balti. Reţeaua ucrainească
de supermarket-uri, care a intrat pe piaţa ţărilor CSI.Astfel, au fost deschise şi primele centre
comerciale Fourchette în Chişinău — însectoarele Rîşcani şi Buiucani. Treptat, compania şi-a
lărgit reţeaua de magazine încapitala Moldovei cu o secţie în centru comercial MallDova şi
planifică şă-şiintensifice prezenţa în ţara noastră continuînd să comercializeze diverse produse:
de lacelebre brănduri internaţionale, la mărfuri de producţie autohtonă.
Fourchette - ul de la Rîscani “Fourchette” din sectorul Riscani se află în municipiul Chişinău,
bulevardul Moscovei 19, ceea ce reprezintă o amplasare perfectă din toate punctele de vedere.
Forma organizatorico-juridică a Fourchette-ului este societate cu răspunderelimitată (SRL).
Aceasta este o societate in care părţile nu sunt reprezentate prin titlurinegociabile şi care nu pot fi
cedate altor persoane decît dacă acestea din urmă suntagreate de majoritatea celorlalti asociati.
Legea defineşte acest tip de societate ca fiind societatea comercialăale cărui obligaţii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social; asociaţii sunt obligaţinumai la plata părţilor sociale. În acest caz,
capitalul societăţii este divizat în părţisociale care, potrivit contractului de societate şi
prevederilor stipulate in statut, nu senegociază la bursele de valori. Membrii acestui tip de
societate sunt responsabili depasivul social numai în limita sumelor depuse drept părţi sociale,
precum şi depatrimoniul societăţii, astfel asociaţii răspund numai în limita aportului lor la
existenţasocietăţii, astfel fiecare asociat va fi obligat pentru datoriile societăţii numai în
limitacapitalului subscris. SRL se constituie prin contract iar capitalul social al societăţii nu
poate fi mai mic de 5400 lei şi el se constituie din aportul asociaţilor. Potrivit legii nr. 135 din
14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată,societatea se constituie pentru o durată
nelimitată, dacă actul de constituire nu prevedealtfel iar SRL este în drept să înfiinţeze filiale şi
reprezentanţe în Republica Moldova.
Prosperitatea unei întreprinderi depinde în mare măsura de activitateadesfaşurată în cadrul
funcţiunii comerciale.Genul de activitate a magazinuluiFourchette este de a cumpăra mărfuri
alimentare şi nealimentare de la diverşi furnizorişi producători şi a reuşi să le vîndă
aprovizionînd. Oportunităţi ale supermarketului dispune de o parcare; este amplasată într-o
zonă avantajoasă cu un număr de consumatori mare; în apropierea supermarketului se află doar
cîteva magazine nealimentare; înregistrează zilnic un volum de vînzări substanţial, contribuind
astfel la lichidarea rapidă a stocurilor formate; antrenează un număr ridicat de salariaţi ce
îndeplinesc cu profesionalism obligaţiile ce le aparţin; dispune de o serie de tehnologii şi
echipamente performante pentru depozitare, manevrare produselor; oferă consumatorilor o gama
abundentă de produse calitative, ce asigură longevitatea acestora; dispune de promovare în
cadrul mass-media; oferă consumatorilor un spaţiu liniştit şi relaxant pe parcursul selectării
produselor necesare; dispune de un renume naţional, datorită oferirii produselor calitative;
deţine tendinţa de a avea zilnic un element nou în carul fiecărei categorii de produse, pentru a
atrage şi a intriga consumatorul final. .
Pericole ale supermarketului
cresterea nivelului saraciei determinate de cresterea preturilor produselor; politica demografică
nefavorabilă; aprovizionarea insuficientă cu materii prime, ceea ce ar genera o incapacitate de a
face faţă cereii populatiei, predominînd o cerere nesatisfacut.
Mediul intern
Mediul de marketing intern al întreprinderii reflectă totalitatea activităţilor şicondiţiilor în care
compartimentul de marketing îşi desfăşoară activitatea, precum şiraporturile pe care el le
întreţine cu celelalte compartimente ale întreprinderii.Este influenţat de o serie de factori: a)
Resursele magazinului alimentar „Fourchette” sunt: • Resurse materiale : reprezintă
componentele fizice ale capitalului unei întreprinderi, care cuprind la rândul lor clădirile,
utilajele şi echipamentele de producţie, materiile prime şi materialele. • Resursele financiare :
înglobeaza potentialul întreprinderii sub forma mijloacelor banesti. • Resursele umane :
reprezinta salariatii întreprinderii, resursele active, creatoare ale unei întreprinderi. • Resursele
informationale : constituie o veritabila unealta a managerilor prin care acestia profita de
oportunitatile aparute pe piata sau evita situatii care ar putea periclita afacerea.
b) Programele de activitate ale magazinului• Programul de aprovizionare, în cadrul căreia se
culeg si se prelucreaza toate datele necesare întocmirii programului. Se ţine cont de necesarul
total de resurse materiale, pentru o bună desfăşurare a activităţii financiare a întreprinderii.•
Programul de finanțare, atît din exterior(utilizînd creditele pe termen lung), cît şi din
interior(utilizînd credite pe termen scurt).• Programul de vînzare, ce permite obţinerea unui
profit.• Programul de gestiune a stocurilor, ce permite raţionalizarea costurilor legate de
apovizionare.c) Relațiile cu personalul sunt armonioase, permiţîndu-se, astfel, crearea unui
mediu de lucru echilibrat şi plăcut.În cazul unei incertitudini a salariatului, toţi sunt binevoitori
pentru a ajuta persoana dată să iasa din impas.Mixul de marketing• Produs -sortimentul de
mărfuri, oferite de „Fourchette” permit o bună corelare la nevoile utilizatorului final.• Preț -la
magazinul alimentar „Fourchette” există un proces raţional de stabilire a preţului pentru
produse.• Promovare -reclamă, relaţii publice, publicitate.• Plasament -teritoriu foarte avantajos,
magazinul fiind destinat unui segment larg al populaţiei: tineri, oameni de afaceri, femei, bărbaţi.
Mediul extern. Micromediul de marketing. Clienții- în cadrul magazinului alimentar
„Fourchette” clienţii sunt reprezentanţi de consumatorii finali, care achiziţioanează produsele
necesare consumului propriu. Segmentul de clienţi căruia i se adreasează magazinul alimentar
„Fourchette” este foarte larg:copii, tineri, oameni de afaceri, femei, bărbaţi..
Furnizorii
a) de utilaje: S.A. „Alimentarmash” este unul din principalii producători de utilaj tehnologic
pentru industria alimentară din Moldova. În anul 2005 S.A. „Alimentarmash” a implementat
sistemul de management al calităţii în conformitate cu standardele internaţionale ale calităţii ISO
9001:2000. b) de materie primă: fructe şi legume (bursa agricolă AgraVista), lactate (SRL JLC,
SA Incomlac), produse de panificaţie(SA Franzeluța), produse de cofetărie (SRL Creavita, SRL
Daron-lux, SRL Dalexi-Pro), carne şi mezeluri (SA Basarabia Nord, SRL Pegas, SRL Pasqua,
SRL Cardiax-Plus), hîrtie igienică(SRL BioGlobal, SRL Anavit Stil).3.Intermediarii- agenţiile
prestatoare de servicii de marketing (KPMG Moldova, Ernst&Young)4. Concurenții-sunt din
aceea şi ramură (Green Hills, Fidesco, supermarket Nr 1)
Organismele publice-Agenția Naționala de Administrare Fiscală, Direcția Generală de
Metodologii Fiscale, Îndrumare și Asistență a Contribuabililor. Firma-implică totalitatea
resurselor umane, informaţionale, materiale şi financiare. Oamenii au fost mereu capitalul
magazinului alimentar “Fourchette”, datorită acestora magazinul alimentar “Fourchette” ocupă o
poziţie de vîrf pe piaţa bunurilor de consum.În cadrul magazinului predomină a atmosferă
favorabilă pentru dezvoltarea profesională a fiecărui angajat. .
Macromediul de marketing. Mediul demografic- este reprezentat de caracteristicile fenomenului
de declin demografic datorită sporului natural şi migraţional negativ, avînd în consecinţă
reducerea efectivului de locuitori. Concomitent, reducerea natalităţii şi creşterea speranţei de
viaţă produce dezechilibru distinct în structura pe vîrste a populaţiei şi intensifică procesul de
îmbătrînire demografică. Datele privind structura populaţiei pe grupe mari de vîrstă semnalează
ponderea populaţiei sub vîrsta aptă de muncă de 18,2%, în vîrsta aptă de muncă - 66,6%, peste
vîrsta aptă de muncă - 15,3%.Valul de îmbătrînire demografică considerabilă se va produce
începînd cu anul 2014, cînd în structura populaţiei se va egala ponderea persoanelor cu vîrsta de
0-14 ani cu ponderea persoanelor cu vîrsta de 10 60 ani.În ansamblu toate aceste caracteristici
reflectă o amprentă negativă asupra volumului vînzarilor magazinului alimentar Fourchette.
Mediul economic-este influenţat de o serie de factori ca: a) Cîştigul salarial mediu al unui
salariat din economia naţionalã în iunie 2011a constituit 3556 lei, cu 20,0% mai mult faţã de luna
iunie 2010. b) Numãrul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncã, la 1 iulie 2011 a fost de peste 41 mii persoane. c) Indicele volumului
producţiei industriale în raport cu ianuarie-iunie 2010 a constituit 109,1%. În luna iunie în raport
cu iunie 2010 acest indice a marcat 111,6%. d) Investişii în active materiale pe termen lung- s-a
majorat cu 31,8% (în preşuri comparabile). e) Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial li
aerian- au transportat mãrfuri în volum de 4039,8 mii tone, cu 26,6% mai mult faţã de perioada
similarã din anul 2010. f) Indicele inflaţiei- s-a majorat rapid şi a atins nivelul de 7.4 la sută şi de
16.9 la sută faţă de luna similară a anului 2007. Creşterea preţurilor în perioada dată a fost
determinată de: scumpirea semnificativă a produselor alimentare (în special, a cărnii şi
preparatelor din carne, a orezului, produselor de panificaţie, uleiului vegetal) drept consecinţe
secundare ale condiţiilor climaterice nefavorabile din anul 2007 în Republica Moldova şi în
regiune; majorarea tarifelor la servicii condiţionată, în mare parte, de creşterea preţurilor
mondiale la resursele energetice.
.Mediul tehnologic- satisface într-un grad mai mare a nevoile consumatorilor(combina muzicală
comparativ cu casetofonul,, modifică modelele cererii şi stilul deviaţă amplifică eficienţa
activităţii de marketing.Mediul cultural-determină o legătură indirectă asupra activităţii
economice, fiindreprezentat de anumite tradiţii, convingeri, religie, obiceiuri de consum.Mediul
cultural al unui popor diferă de altul, de exemplu dacă noi obişnuim să consumăm carne de porc
nu putem să afirmăm că acelaşi obicei de consum este specific pentrumusulmani. Mediul
instituțional-este reprezentat de anumite reglementări, ce legifereazămăsuri protecţioniste.De
exemplu: Legea privind protecţia consumatorilor stabileştenorme, reglementări specifice pentru
protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţi iconsumatorilor.Un alt punct de reper este Legea
cu privire la protecţia concurenţei stabileşte bazele organizatorice şi juridice ale protecţiei
concurenţei, măsurile deprevenire, limitare şi reprimare a activităţii monopoliste si a concurenţei
neloiale,este orientată spre dezvoltarea relaţiilor de concurenţă pe pieţele de mărfuri
aleRepublicii Moldova. Mediul social-politic-determină gradul de intervenţie a statului în
problemele cucare se confruntă societatea.De exemplu:Legea cu privire la ajutorul
socialreglementează cadrul legal privind garantarea posibilităţilor egale pentru
familiiledefavorizate prin acordarea unui ajutor social la un nivel garantat de stat. Mediul
natural-introducerea unor utilaje nepoluante de producere ar genera în timpun mediu natural, mai
curat, mai prosper.O influenţă negativă aupra activităţiiîntreprinderii o au calamităţile naturale,
deoarece statul în aceste situaţii trebuie săacorde măsuri de ajutor ce ar imobiliza o bună parte
din bugetul statului.
Analiza SWOT S = Strenght / Puncte forte W = Weakness / Puncte slabe • înnoirea permanenta
a • rigiditatea sistemului de preţuri sortimentului comercial practicat• resurse informaţionale •
resurse de timp limitate• dispoinibilitatea pentru lucru în echipă• deschiderea spre schimbareO =
Oportunities / Oportunităţi T = Threats / Ameninţări
• dispune de spatiu pentru parcare • creşterea preţului produselor comercializate • in preajma nu
sunt alte magazine sau supermarket • scăderea puterii de cumpărare a întregii populaţii • exista
consumatori atit tineri cit si batrini • volum scăzut de vînzări • instabilitate economică a ţării
noastre Concluzie: prin intemediul acest proiect, am realizat o analiza amanuntita amediului de
marketing al supermarketului fourchette si ne-am implicat profundefectuarea analizei SWOT.In
rezultat am constat ca pentru a beneficia de un volum devinzari mai mare decit cel prezent, este
necesar sa se acorde o importanta deosebita a tuurilor si oportunitatilor pe care le detine
supermarketul si sa se elaboreze anumite strategii de piata ce ar contribui la minimalizarea
punctelor slabe si a amenintarilor cear putea stopa totalitatea vinzarilor realizate.

S-ar putea să vă placă și