Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MoLDoVA

ORDIN
mun. Chiqindu

2022 nr. sOs


Cu privire la organizarea serviciilor stomatologice
pentru copiii din localiti{ile rurale in anul 2022

in scopul asigurdrii accesului copiilor din localitalile rurale la asistenld medical[


stomatologicd, identificdrii precoce a afecliunilor stomatologice, fortificdiii sAndtA1ii
copiilor qi creqterii capacit[1ilor copiilor Ei pdrinfilor in profilaxia cariei dentare, in
conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sdndtilii nr. 41111,995, ordinului comun al
Ministerului Sdndtdlii 9i a Companiei Nafionale de Asigurdri in Medicin6 rr. 12491362A
din 2021 despre aprobarea prioritililor de utilizarc a mijloacelor financiare din fondul
mdsurilor de profilaxie aferente implementirii programelor nalionale qi speciale in
domeniul ocrotirii sdndtdfii pentru antl 2022, precum qi in temeiul Reguiamentului
privind organizarca qi funclionarea Ministerului Sen6t[]ii, aprobat prfi Hotdr6rea
Guvemului nr. I 4812021,

ORDON:
1. A
organiza gi desfEgura, in colaborare cu Policlinica Stomatologicd Republican[,
serviciile medicale stomatologice pentru copiii din localit{ile *rul., cu realizarea
mdsurilor de profilaxie qi sanare de cdtre echipa mobila de medici stomatologi, conform
Programului din anexa nr.l, cu respectarea strict[ a prevederilor ordinului nr. 47O12O2O
,,Cu privire la organizarea activitdfii serviciului stomatologic in condiliile epidemiei
COVID.19.
2. Conducdtorii instituliilor medico-sanitare publice Centre de S6n6tate de nivel
raional qi rural, IMSP Policlinica Stomatologic[ Republicanl (dna Ina Carpovici-Caitaz)
se desemneaz[ responsabili de coordonarea qi monitoizarea oryanizirii serviciilor
medicale stomatologice gratuite pentru copiii din localitdlile rurale in anul 2022.

3. Directorul Policlinicii Stomatologice Republicane, dna Ina Carpovici -Caitaz.de


comun cu conducdtorii Centrelor de Sbndtate de nivel raional qi rural:
1) vor organiza prestarea serviciilor medicale stomatologice cu scop profilactic de
c6tre echipa mobil[ de medici stomatologi pentru copiii din localit6lile iurale in anul
2022,in volumul stabilit conform anexei tr. 2, ru elib.rurea la indicalii medicale, a
concluziilor Ei recomandirilor de consultalii gi tratament, in condifii de cabinet
stomatologic; ' '
2) vor solicita Ei asigura perfectarea acordului informat de cdtre pdrinte sau
_
reprezentantul legal al copilului in corespundere cu actele normative;
3) vor solicita qi asigura completarea de cdtre pdrinte sau repre zentanfiil legal al
copilului a chestionarului privind starea de sdnitate a copilului, conform anexei la
Instrucliunea privind organizarea activitdlii serviciului stomatologic in condilii de rdspuns
la epidemia COVID -19, aprobatd prin ordinul nr.47012020;
4) vor asigura buna funclionare a instalaliei mobile stomatologice qi a condiliilor
necesare pentru activitatea medicilor stomatologi in zilele qi localit61ile rurale stabilite in
anexa nr. I la prezentul ordin;
5) vor asigura mdsurile necesare in vederea respectirii regimului sanitaro-igienic qi
controlul infecfiilor prin organizarea mdsurilor eficiente qi a condiliilor de siguranl6
sanitard in contextul pandemiei cu noul coronavirus COVID -19 in conformitate cu actele
normative, inclusiv prevederile Ordinului nr. 47012020
6) vor prezenta rapoarte privind volumul serviciilor medicale prestate copiilor din
localitdlile rurale, Ministerului Sdnitilii qi Companiei Nalionale de Asigur6ri in Medicind,
in termenii solicitafi, conform modelului din anexa nr. 3.
4. Conducdtorii instituliilor medico-sanitare publice Centre de Sdndtate autonome,
directorii intreprinderilor Municipale Stomatologice:
1) vor asigura informarea populafiei din teritoriul deservit, inclusiv a autoritdlilor
publice locale, despre acordarea serviciilor medicale stomatologice gratuite pentru copiii
din localit{ile ruralee cu oferirea mdsurilor de profilaxie sanaie dJ cdtre ..hipu
de medici stomatologi;
Ei -obita
2) vor asigura condiliile necesare de activitate a instalafiei mobile stomatologice, cu
asigurarea conectdrii la curent electric adecvat, implicdnd qi autoritdlile publice ticUe
ta
solulionarea problemelor, inclusiv pentru pazapetimp de noapte qi in'zileie de odihnd;
3) vor asigura ptezen[a copiilor cu plrinli sau reprezentantui legal in conformitate cu
programarea prealabild pentru zilele menlionate in anexa r:y.l la prezentul
ordin qi
colectarea afiamnezei pacientului in vederea excluderii simptomeloi de IRVA, febrd,
strdnut, tuse, dureri in git, dificultdli de respirafie;
4) vor organiza perfectarea acordului informat de cdtre reprezentantul legal al
copilului in corespundere cu actele normative, informAnd prealabilreprezentanlii legali
ai
copiilor despre necesitate qi completarea chestionarului privind siarea de sdndtate a
pacientului, conform anexei la Instrucfiunea privind organizarea activitd[ii
serviciului
stomatologic in condilii de rdspuns la epidemia COVID -19, aprobatd prin ordinul
nr.
47012020;
5) vor asigura inregistrarea consultaliilor qi serviciilor medicale prestate de c6tre
medicii stomatologi in fiqa medicald de ambulator a copilului (F I 12 ;), cu prezerrtarea
Rapoartelor in termen de 5 zile de la data realiz[rii consultaliiior medicale
in teritoriu,
conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul ordin, la adresa de email:
repubdeu_t_q! il i c(Dms.rn cl .

5. Cheltuielile aferente organizdrii serviciilor medicale stomatologice pentru copiii


din localitdlile rurale pentru anul2022, cu realizarea mdsurilor de profiaxie qi sarare
de
cdtre echipa mobilS de medici stomatologi, inclusiv cheltuielile de transport,
vor fi
acoperite din contul mijloacelor fondurilor asiguririi obligatorii de asistenfd
medicala in
modul stabilit de actele normative.

6. Controlul executdtii prezentului ordin se atribuie dlui Ion Pris[caru, secretar de


stat.

Ministru
dM: " (--
Ala NEMERENCO
o\ UI A (, I.J
zrl
H
Fr1

o o F
o
"a ,L)
,N
E
o ) N
FD(
o
!a te
sAD !0( c+
el' ea
tD t0
o o
sa
.+
!a
t> )lo o lll -r rr, IFA Q O
ts o
a

s IS Fl lE 5 IE NU IN -K
o la o A'

l?$ Fca S S.E $SY?$?


; [$$F l\L N
IJ
Sr -v Q'.S F|
* aN\.e
tL \ ! a+ Ft
16's d a o fE. N o
rSFo o o la(D l--.'{'
p .lO
o l$SSF \/ \u A
S (,)S-s o- D9

E',s a A IN N.
F \ G lN o IB qB lsl,o* a

l$Sn O)ls (2
(\ t9(
'lsl P.
lN S cn a
lll R A ler ierSg
N'traQ,P'
'Ntr=SE, !)(
!)

i$sr 'l*ll" sQE s.S,. !9(


I$"U \',5
3. l$$tr l\ cS )i n<
!l IN"N $ l\tri$
.RE.a
"+
-.
FE
I

l'$:li S o ls b"= [ !.:'?' B


R te
eN \JM
-v

'k o=:6 s g.sF


L
-uv I

Ilo^ IO o
E" A.vr;-
N9 e.8 i
IV(2E lu) Orl$ e a o a>ii 3 6'=
l"k ?u L- ts c IsN s 2s F"ca ss* 2 5!9-
t\
lN d lP o -
l' l;S o'^l
'{ s \srr^i
E
[9( O lo (h Pas
=ll: l$F s rEl {;H
P' Itr r.J A) i.-^A lJw
ls
l'rVl
l

l- ard E
(y

*FE Ft $.$3
lL-l -.i.j i.
-. i- !9
lo o ls st s s "1
i
lv

iS s slt\ls
IO 'qD
.- a F.l I
E s""3
<(^
\\l
tc)
la\
5eF
I*sSllS( ao lo $l (,-*'RI
IJ
ls sl oSal -. S.' iJ.
,^. $r --.
1

I
SeSSI
vN.\Rl
\NJNI
l.\
i\
tu(
t'\ o
f A.tg
[r=trd
-i.E
\r.q \)
it-De
rts$;l *RI
I

l"\
IES SIIG lH. R t$ o
ls, *l F[$l
IS St I,S cl B : "S.I
lw Sntl
g"sit <p o sl
G S
N\2RI
SI I
la\
aI
oa5
-IJH
oa !e !r(
a'=0

ln$$lldlA* a Ir Rl,(+ - O-l s-


ss: H'o?il
Nl p. ca i--r N
L
A
N
N.
\I
I
lo
\,
-) ir. E
="X=.
lY>cl o $t i'N ol eS nl iclxl I

\o t9( !9
-
19
==
ITNSI J.t -R.
u. :' d*l {ft\ .sl =(Dx .A
li;
l
'-Y
sil 5 ot b,J= o
.E \ OI q(\ NI l$s.l $$$l
q-st'ql
dt

E =.3;"tl
$$i FPSsI Qdro
yl N)o
\l ts
da(\t lY-r
"%l S( $ s"'l \l(
S I
G.*'Ql d
=:'.X irF)l
H.AI'
I

S.
n [r: S. t,rl al oEr
tDi
gis,I \U
ls $l lg< I

$E $:l
A \ f aq

o x-"s ?
I

N
uv t$Ni
ld. ':t
NS'
\](
C2R
< \ i.l
SI
I

"*sN$l U, 5.
*o
:F sl,
I w eli
Cr1

$ lS Qir t-
I d
\) 'q gG_ s
o
o
a
o r-. Sil
'S, O
c'
o sl
:-I ca
nI
I

s$ssl
$$*lr o
\H.S.I st .$.1 N.
"s
7)
'N lUrrNl
lc \J'ca
'N.l S NN
*"['l o..\l o
(D

X*.L; "(2 \i .*i'


.-N
(D
-E^l ir.!l
,O
I

s tp
-l-

+
I
\! q Fl.l U N.
AU
R"3.!ol
s3l
I
.!.j.
vt
Yl
-. I

N( P s.l A5
uDe 4l./l
:ll
I
\ N. I

'-
za
's ol
g czl
PI
E. I
rl\. I o '.
tqE
H

lu=
lirAP
p+ u)
='
fr, I ^N)
3F RF
! .'o FT
L5 5v,
.
5F r\I1q
ls3.
-l}.
o
;!^ (J _N. *'P
fH
oN5 i.r X sr ieX
(Jl.
i.J X
Lh .'
:NJ
I\) A a
l't$.
Itv $(
rsB
r, 5 (D

Ni SY SY NU SS
-l si t9(
ll
OID(5
6
N)"s.5
NJts'+
\.>
C\ \!
Fr
A\r \o O {
---
U
S. ":
!..
A{
s
o
H
1A
- w
o
o
-o
tro
\is a)
(\\ CD
O:t O
nD
0q
n0
o-
6^ I] i-. E',
s-d otD r+
"I' R {ut)
c+
I

S-=,
nts
Ita
^d

I$R
a NAA aI lssaog low-
I€-"8
-la n
)lE s'
a.., \' E SR R IN S" N O'
E-
.IE.N
x" \. t$$e xR'S.\.o
<N+
l! R.+
$N'd l$$$,+ lR 5's'l-r.
^'\.\r
IF '3N
lS !. o S- J"
ss r Q!r-r, cas.;,l$ s
tD
l-*. l\ o- N
N.
X-N l-A
ii o- ,qnljr
lsct
cQ){, \!tD \_l \J rn
€Qlca
t-P
\\)
C)rN

l\l":l a
lq *
o'
;x e I' S X Sal< H$te( ilS
!e(
E
US.$Y F I ).8,
ar(
dN^-
v N
{
5 -. fD(,l si. J"
4 IN(
crl
N-

t\ ts
l'S+
N' s
<ps E
P.Fl\
A] \A' Fl lS o
F-O,rI s sg r ssSoArl=,S
(D \)
-o l\.1 \
oo -.*.
Gr'
S.aO 3,?uQ w$-o R--cils d
(ra\ S. cD r A 4u' .3 S- oo
ca

=CF "3=5a?- $oa


R- (2
t*i.
(D Iv
i!' l\. *.1 --: ?, llF.i.
lN
.%
\
N.
l
I
I

$a5?
o rD l. : i€ s'l iI-Focl R-
I

a\' gi + '$.Axl H\
9,1
5lls sl
.S N9I R : x 'ul
s\t Sr -'O .-- N
I
irr'.
c.X sx
l
't
'l iP sl I

A;
-*' a F.l sH*l lOt"
lu)" \ i: Fl I

NSsl s$;f'l x.tNI N E'!I


=" i\ i-.-
:: .i I
I

-'SH rc!TJlry 8l
X*
." '=
G_
S.^JI
N\nt
a visl N $FFI i$$l
I

q(\-
ac) s"s'sl
PSil LFIlxl* sl
J
ENRI N.\ll
I! ol l6 P,l
I

x i$$l t S ol
!
u((\l
rJ' q
L/)GI I
ir$
\T A Uul 5: I *sl $ xS
q-Rl

!
ssl I [3. P,l
c\ ':1. lz --.
\ \l
I'-l S(l Ns'rsl
S FSNI
I

lO
I I

s$sNl R' N- lu
I
^q lr. \)l
A l.
OI
F"tI l!\l
lasl UUL

tr*
.t
-N.
. Lt
\-.
\I
r)
.N.
I
I

I
ssxil S
s"{-Y s-
s dl
\l"l $sl
>-at
.NII
la s"l
\t t$ $I
Sai s s'* ,S aSl o -*.1
I S :)l E' ca,^l ca oll$ Nl
I

\J\
P-:
l!s sal fg ^l >-oul A S*lts kt
r\)
,Q-
rO
N.
>"ol
Nal s A?l E:I sl b'\'l
r'(J
a\
N. Ir N I
\ \)(t
I

lN., rl
a ii.t, s s1l
I I

x-l 0o \. \ lr
Pr( NEI
-l
\ o !t-t<'l
$.o -d>dl =.1 !,
a I ll*sl
Jl
. F. O
\r^l - -l
I

5
ir =ol N'S r-,1:
t,-l n
S= tt l

s iD ,r< !i
ir.
ai o"r-
<l
ssl"ircra a
I

st
I
N.
=l
I
^c
NS
* $
I

Nd ql Fr. !,
I

s'3 s-l
st st
Cr1=."$.
I tst I
\- l* \)t
ol
s"l
(\ )I N.
\
|

o
I

's+
N.
\l
S(l
l

I
st
J\ \.
I

OI I

:5
o SrB .,N S:I NJ
o 90L
G I'J
N)
L=
tJ.
N) Fr
o
a .. NJ
9N)
ieX
SS
SH IH
(-, N)
Ni U N\
6

!
wr NiJ
wr SN)
U
I
Anexanr.2
La ordinul Ministerului Sdnatalii,
Nl 5{)J din J0, CI 7 , zoaz

Volumul serviciilor medicale


realizate de citre echipa mobil5 de medici stomatologi pentru copiii din
Iocaliti{ile rurale in anul 2022

Consultcttie Drqfilacticd copiilor in virstd de ptnd la I B ani, care include;

1) Examinarea cavitd4ii bucale qi recomandSri privind igiena cavitdtrii bucale


(Consultalia prirnard a rnedicului stomatolog);
2) Detartrq total;
3) Profilaxia cariei dentare (aplicarea remediilor profilactice - fluor, Ca etc.);
4) Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic;
5) Obturarea defectelor coronariene provocate de caria dentard (f1rdcomplicafii);
6) Recomanddri de consultalii qi tratament, la indicafii medicale, in condilii de
cabinet stomatologic cu eliberarea Concluziei.

lVotd: prestarea serviciilor se va oferi cu respectarea strictd a m6surilor de


sdn[tate publicd Ei condiliilor de siguran]d sanitard in contextul pandemiei
cu noul
coronavirus covlD -19, in conformitate cu actele normative
(/rl A
!e UJ N)
s3 r.!

oo cd lcrt IBIO IFU la


l!r xa)
o t9
an E a
"F
5()
ts9
(+
E
100
I r:t Ft lF H
l-
la) ta )
C+
FD !, Fl
i-r H IB Ito 4 ll- o
o6 tD
E l(D IX tD
o lno
H i (o

tD
ls, l6' .+ I'sl. H
o
ls !9
lI
8.ffi
o l-t I lo
o lc l!o c.D d lno eD tD

o' (d'Ir IH tD Fr(O lo XeD


D'

o o (J
-0 tD
(+ o --
o o
o
t JH.
lo.
l(D
iJ
$
(+
!o( oa
v)
ts H le+ I5 oj. 5: =.la
o
(+ o
lSo
IF1 FO C' x=
t(D H
5o L
(! ri
A) o a. t.^. ot0 ooE
F+ hJ
E] o li-.
OD
lso
g6- oo
eaD

ol to
() 9"a z !eg
ol cl)tr IE
lpo
H JI
tr.
'o aj al l(
no
d to
0o ol
ot E(Dl FD AA t!( OtD
iJ
ol to rJlIts 8X aa
oa
EI I< dl BI
cll lo tsl (Dl
3g
o)P f)E
Io ot o-l p(=
la)
InI
l(+ 5&l t? o
o
Flly
FDIlrD HI
lo- FDI ot
A
firl
i-.1.1
(a do
lJl ()t -l
TI
o.tlo (+l 9I VEI a oo
gE.
ol lo ol 4l <t o
tDl F.l
ItD ot 5'l X =.a
Eo
'I
r1rl o.l lv Ft
I
i-'
tE$
!D
0ct
-t
0aI
EI o-
(Dl (D ol
.+l
o.l ()t ol
5l
9Fl.-

ol tDB (Dl
rl iuI :.i
-Ei B
!Dl F)( r)l a
t9<
a.s "L6'
I

rDt rrl cDl


}-l\ trl
ol s.l
-tl
5t tD(
>'t rl ;|l
!D(
()l o FD(
ht
vr-+ I
I
=-.
oo
ol
5l
;-'l
(tl I

o.l HI trt
ol
f)-
F'.l tDl oa
o.l o ol
-l !tP
ol-,eit0 HS
!e
8l:
ctl
5l =rD
ol
c+l
oq ..!
5' 19
!e JD
'-.)
z bJ! tD
.-\ \.
\rL
N', S'
o
19(
i P.k
ZX
4L.

a
[.J d
Dr
,.P
IWE.
o l\z
rt l..J
b..J
3
!9(
IPF
* i=.
o o :rEi
t r.0
'lI-. l\Ne
t^
tt\ i
o lp E.>
-
'lA lncaB
INA)(O
o
o to
*
rSB
ttt.H v
C
OTD(E
lV H. .
(D N) F' u)

S-ar putea să vă placă și