Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat,

Inspector școlar general I.S.J. ARAD __________

REGULAMENTUL CONCURSULUI REGIONAL DE CREAŢIE - „1 IUNIE –


CULOAREA COPILĂRIEI” – EDIŢIA A X A

SECŢIUNI PENTRU ELEVI:


SECŢIUNEA I - CONCURS DESENE
1. Artă plastică (desen, pictură, grafică, colaj, ceramică, tehnici artistice mixte, etc.)
Tematica pentru secţiunea a I-a este „Lumea creației prin ochi de copil”
SECŢIUNEA A II A – CREAŢIE LITERARĂ
2. Creaţie literară
Tematica pentru secţiunea a II-a este „Copilăria de ieri şi de azi”
SECŢIUNEA A III A – POSTERE
3. Postere
Tematica pentru secţiunea a III-a este „Drepturile copiilor”

Redactarea lucrărilor:
Secţiunile I, II şi III: CONCURS DESENE, CREAŢII LITERARE, POSTERE
Lucrările plastice pot fi realizate în format A3 sau A4, şi vor avea aplicată, pe faţă, o etichetă cu
următoarea structură:
Numele şi prenumele elevului:
Clasa:
Şcoala:
Titlul lucrării:
Cadrul didactic coordonator:
Secţiunea din concurs:

Lucrările de creaţie literară vor fi scrise de mână, în format A4 şi vor avea aplicată o etichetă cu
aceeaşi structură ca şi cea a lucrărilor plastice. Dacă limba de predare nu este limba română,
lucrările vor fi scrise în limba engleză.
Posterele vor fi realizate numai în format A3 şi vor avea aplicată eticheta cu aceeaşi structura
menţionată mai sus.
Pachetul cu lucrările plastice, literare şi postere va conţine şi un plic A4 autoadresat şi
timbrat - timbru 4 lei.
Lucrările care nu vor avea precizate detaliile prezentate mai sus, vor fi descalificate.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Fiecare copil poate participa în concurs cu maxim 2 lucrări.
Fiecare instituţie de învăţământ poate înscrie în concurs un număr de 3 copii.

Înscrierea se face pe baza formularelor din Anexa 1 și Anexa 2 în funcție de secțiunea la care se
dorește participarea
În perioada 25 martie – 30 aprilie 2023 se completează formularul din Anexa 1 şi se trimite
prin e-mail la adresa 1iunie2022@gmail.com, iar Fişa de înscriere/Anexa 1, completată, semnată şi
ştampilată de către conducerea instituţiei, exemplarul original, se trimite în plicul cu lucrările la
adresa menţionată mai jos.

Depunerea lucrărilor – secțiunile pentru elevi:


 Până în 6 MAI (data poştei) se trimit lucrările către adresa:
COLȚIȘ ANDREEA
Şcoala Gimnazială Şofronea
Loc. Şofronea, cod poştal 317 350
Jud. Arad, România
Cu menţiunea: Pentru Concursul regional de creație literară “1 IUNIE – CULOAREA
COPILĂRIEI”

Criterii de selecţie a lucrărilor:


 Nu se admit lucrări plagiate.
 Se punctează originalitatea şi respectarea temei.
 Se iau în considerare lucrările realizate de copii.

Jurizarea lucrărilor:
În perioada 06.05 – 15.05.2023 are loc jurizarea lucrărilor.
Vor exista două comisii de jurizare:
- Comisia de jurizare pentru secţiunile artă plastică, fotografică şi postere.
- Comisia de jurizare pentru secţiunea creaţie literară – poezie şi proză.
Comisiile de jurizare vor fi alcătuite din profesori de specialitate. Deciziile juriului sunt
definitive şi nu pot face obiectul vreunei contestaţii.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale pentru următoarele nivele:
- Nivelul 1 - preşcolar
- Nivelul 2 - clasele I - IV
- Nivelul 3 – clasele V – VIII
- Nivelul 4 – clasele IX – XII
- Nivelul 5 – învățământ special
Se vor acorda şi certificate de coordonator.

Comisia de jurizare: 1. Prof. Colțiș Andreea


2. Prof. Rada Adriana
3. Prof. Raţiu Diana
4. Hărduț Corina

Organizarea expoziţiei:
În perioada 15 mai – 1 iunier 2023 se va organiza expoziţia cu lucrările de artă plastică,
fotografică şi postere în incinta Şcolii Gimnaziale Şofronea, jud. Arad, România.

Vernisajul expoziţiei:
Vernisajul va avea loc în data de 1 iunie 2023

MENŢIUNI:
Fiecare participant va primi mapa care va conţine:
 Diplomă cu premiul acordat elevilor;
 Adeverinţă profesor coordonator;
Mapa va fi trimisă prin poştă la adresa indicată în fişa de înscriere!

Expedierea diplomelor:
Diplomele pentru concursul de creaţie vor fi expediate până la sfârşitul lunii iulie, început de
august 2023.
În atenţie! Pentru o viitoare colaborare, completaţi formularul de Parteneriat educaţional din
Anexa 2, în două exemplare, daţi-le la semnat şi ştampilat conducerii instituţiei şi trimiteţi-le în
plicul cu lucrările elevilor. Un exemplar vă va fi returnat în plicul cu diplomele.

PERSOANE DE CONTACT:
Colțiș Andreea -0752035187
Rațiu Diana - 0747119400

DIRECTOR,
PROF. COLȚIȘ ANDREEA IOANA
ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ
„1 IUNIE – CULOAREA COPILĂRIEI”
Ediţia a X a / 2023

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:


...........................................................................................................................................................
Unitatea de
învăţământ: ...........................................................................................................................................
................
Localitatea/judeţul/
ţara: ........................................................................................................................................................
...
E-mail
personal: ................................................................................................................................................
...........
Telefon
personal/şcoală: ....................................................................................................................................
.......................
Adresa unde doriţi să primiţi diplomele şi materialele:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Nr. Numele şi prenumele Clasa Titlul lucrării Secţiunea


crt. elevului (vârsta)

1.

2.

3.
4. .

DIRECTOR, PROFESOR COORDONATOR,


ANEXA 2
Şcoala Gimnazială “Virgil Iovănaş” Şofronea Instituţia:___________________________
Şofronea, jud. Arad Adresa:_____________________________
Str. Principală, nr. 359 ___________________________________
Telefon/fax: 0257416114 Telefon/fax: _________________________
E-mail:scoalasofronea@gmail.com E-mail:_____________________________
Nr._____________ din_________ Nr. ____________ din ________________

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Încheiat astăzi ..........................................
1. Părţile contractante:
a) Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea, Arad, str.Principală, nr.359,
reprezentat prin prof. Colțiș Andreea Ioana – director şi prof. Rada Adriana
şi prof. înv. primar Raţiu Diana în calitate de Organizatori
b) Instituţia.......................................................................,str................................
..............,nr.........., localitatea .................................., jud...................,
reprezentată prin ................................................................................... în
calitate de Partener.
2. Obiectul contractului de parteneriat îl reprezintă colaborarea între Organizator
şi Partener în vederea organizării activităţilor cuprinse în CONCURSUL
REGIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „1 IUNIE – CULOAREA COPILĂRIIE”.
3. Grup ţintă: elevi din învăţământul special şi învăţământul de masă, din şcoli,
palate şi cluburi ale copiilor din ţară şi din alte ţări.
4. Obligaţiile părţilor:
a) Aplicantul se obligă:
- Să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- Să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- Să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- Să emită şi să distribuie diplomele premianţilor.
b) Partenerul se obligă:
- Să mediatizeze concursul;
- Să contribuie, în limita posibilităţilor, la organizarea concursului;
- Să evite situaţiile generatoare de risc care ar putea afecta în mod negativ
imaginea concursului şi a instituţiilor.
5. Durata parteneriatului: Acesta intră în vigoare la data semnării de către
ambele părţi şi este valabil pe durata anilor calendaristici 2022-2023, cu
posibilitate de prelungire printr-un act adiţional.
6. Echipa de proiect:coordonatori: prof. Colțiș Andreea, prof. înv. primar Raţiu
Diana, prof. Rada Adriana.
Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea Instituţia ............................................................
Şofronea, judeţul Arad ..........................................................................
prin prin
Director, Director,
Prof. Colțiș Andreea Ioana ...........................................................................

S-ar putea să vă placă și