Sunteți pe pagina 1din 6

Raport asupra rezultatelor obținute la evaluare inițială grupa mare

(combinată) ”Albinuțele”
Evaluarea inițialăreprezintă o componentă esențială a procesului instructiv
educativ din grădiniță, fără de care cadrele didactice nu ar putea constata
progresele fiecărui copil în parte și al grupei în ansamblu. Pe lîngă funcțiile de
măsurare, de diagnosticare și de prognozare, un rol important al evaluării inițiale
este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmărește în
primul rînd socializarea copiilor.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe
ce au fost aplicate atît în activitățile de grup cît și individuale și frontal. Au fost
utilizate și metode clasice cum ar fi fișele, dar au predominat și cele interactive în
grupuri mici.
Evaluarea a fost orientată către punerea în evidență a progreselor pe care le
realizează copilul în capacitatea de a opera cu informațiile, de a realiza
transferuri, aplicații, fapt care conduce la îmbunătățirea parametrilor generali ai
dezvoltării psiho-fizice, în dobîndirea unei autonomii acționale și funcționale. De
aceea obiectivele evaluării inițiale au urmărit comportamentele și au fost stabilite
pe domenii de dezvoltare.
Au fost evaluați 15 copii cu vîrsta cuprinsă între 3 – 4/5 ani în perioada 12-23
septembrie (2022-2023) și comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii
de dezvoltare.
1. Domeniul limbaj și comunicare
Obiective urmărite
 Să pronunțe corect vocale și grupe de consoane;
 Să audieze cu atenție un fragment dintr-o poveste și să o continue;
 Să recunoască o poveste după citirea unui fragment din aceasta;
 Să povestească un text cu ajutorul imaginilor, respectînd ordinea
cronologică a acțiunilor.
În urma evalurii am constatat un progres, atît în ceea ce privește volumul
vocal cît și exprimarea. Copiii înțeleg și utilizează corect structurile verbale.
Majoritatea se exprimă corect, redau conținutul unor povești utilizînd
calitățile expresive ale limbajului oral și corporal. S-au remarcat și copii care
prezintă deficiențe de vorbire cu diferite grade de dificultate.
Măsuri recuperatorii
 Muncă individuală;
 Jocuri și exerciții pentru corectarea vorbirii;
 Intervenția logopedului.
2. Domeniul Științe
A. Activități matematice
Obiective urmărite
 Să grupeze obiecte după un criteriu dat (formă, mărime,culoare);
 Să compare grupele de obiecte prin asociere globală (multe,puține
);
 Să numere și să construiascăgrupe de obiecte în limitele 1-5;
 Să recunoască cifrele în limitele 1-5.

La toți copiii am constatat un progres în ceea ce privește cunoștințele și


reprezentările matematice. Toți numără în limitele 1-5, însă nu toți raportează
corect numărul la cantitate, iar unii nu recunosc cifrele. Foarte puțini însă găsesc
rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe datele exprimate de o imagine.
Majoritatea recunosc și descriu corect formele geometrice plane : cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi, oval și identifică corect pozițiille spațiale ale obiectelor.
Măsuri recuperatorii
 Formarea unor deprinderi de muncă individuală;
 Activități și jocuri de recunoaștere a cifrelor;
 Diferite jocuri cu conținut matematic.
B. Cunoașterea mediului
Obiective urmărite
 Să enumere cîteva fructe și legume;
 Să identifice și să denumească cîteva animale domestice și
sălbatice;
 Să precizeze mediul în care trăiesc ( pădure,casă....);
 Să grupeze imagini în raport cu 2-3 noțiuni generale ( animale,
fructe ).
Copiii și-au îmbogățit cunoștințele referitoare la mediul înconjurător. Descrie,
enumeră, clasifică elemente componente ale mediului ( plante, animale
observate ), însă nu toți adresează întrebări în legătură cu cele observate.
Măsuri recuperatorii
 Copiii vor fi antrenați în activități și jocuri didactice pentru
cunoașterea mediului înconjurător;
 Se vor efectua activități de observare , în aer liber și/sau în sala de
grupă a plantelor, animalelor din zona ggrădiniței, a corpurolor
nevii ( apă, aer, sol ), a fenomenelor naturii, caracteristicile fiecărui
anotimp.
3. Domeniul Eu, Familia și Societatea
Obiective urmărite
 Să cunoască numele și prenumele lui și al părinților;
 Să raspundă la formulele de salut folosite de adulți;
 Să se comporte civilizat în societate;
 Să cunoască unelte simplede lucru pentru realizarea unei activități
practice;
 Să verbalizeze acțiuni specifice întreprinse cu unelte de lucru, folosind
un limbaj adecvat.
Majoritatea copiilor acceptă și respectă regulile de conviețuire în grup, dar
frecvența slabă, sporadică a unor copii a dus la incapacitatea lor de a se integra în
colectiv, de a interacționa cu colegii, de a manifesta spirit cooperant. Copiii
cunosc materialele și uneltele folosite în activitățile practice, dar coordonarea
acțiunilor ambelor mîini nu este perfecționată, nu finalizează lucrările, nu
verbalizează acțiunile specifice.
Măsuri recuperatorii
 Activități de cunoaștere a propriei persoane și familii;
 Socializarea cu adulții, copiii;
 Jocuri exercițiu de folosire a formulelor de salut;
 Formarea unor deprinderi de muncă individuală;
 Antrenarea copiilor în activități de verbalizare a acțiunilor
întreprinse;
 Stimularea și încurajarea copiilor.
4. Domeniul Arte
A. Educație muzicală
Obiective urmărite
 Să cînte în colectiv, în grupuri mici și individual cîntece pentru
copii;
 Să recunoască unele sunete din natură și mediul înconjurător;
 Să execute mișcările sugerate de textul jocurilor muzicale.
Majoritatea copiilor interpretează corect cîntecele, respectînd tonul și semnalul
de început. Aproape toți diferențiază timbrul sunetelor din mediul înconjurător,
însă nu suficient pe cele muzicale și mai ales nu diferențiază durata acestora. Toți
execută mișcările sugerate de textul cîntecului sau jocurilor muzicale interpretate
dovedind un simț ritmic bine dezvoltat. Nu toți cîntă deodată la unison, nu
respectă ritmul.
Măsuri recuperatorii
 Antrenarea copiilor în jocuri muzicale și interpretarea cîntecelor în
colectiv și grupuri mici.
B. Educație artistico-plastică
Obiective urmărite
 Să compună în mod original și personal spațiul plastic;
 Să recunoască culorile : roșu, galben, albastru, verde .....etc
S-au realizat progrese în ceea ce privește mînuirea corectă a instrumentelor de
lucru și în compunerea spațiului plastic. Deasemenea modelează forme de
dimensiuni și culori diferite utilizînd tehici spontane. Am observat totuși, o
rigiditate a mîinii, nu au formate deprinderile de a utiliza corect pensula, nu
respectă toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte puțini reușesc să descrie
lucrările în mod obiectiv.
Măsuri recuperatorii
 Muncă individuală;
 Activități și jocuri de recunoaștere a culorilor;
 Diferite activități în care să folosim tehnici de lucru.
5. Domeniul psiho-motric
Educația fizică
Obiective urmărite
 Să cunoască și să răspundă motric la o comandă dată;
 Să execute corect mișcărilediferitelor segmente ale corpului;
 Să execute corect exerciții de mers, alergare, săritură.
Aproape toți copiii execută corect deprinderile motrice îvățate și reușesc să le
utilizeze corect în diferite contexte, de asemenea execută mișcări care necesită
orientare spațială și temporală. În general copiii cunosc regulile de igienă a
efortului fizic, însă nu le respectă ( nu aleargă cu gura închisă ); deprinderile
motrice sunt în formare, iar unii copii nu respectă regulile jocurilor în care sunt
implicați.
Măsuri recuperatorii
 Activități de respectare a regulilor de igienă, a regulilor jocurilor;
 Activități de dezvoltare a deprinderilor motrice, de a respecta
comenzile
Constatările prezentate evidențiază progresul realizat de copii în ceea ce
privește nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi și abilități însușite, deco o
evoluție în ceea ce privește dezvoltarea fizică și intelectuală.
Rezultatele evaluării inițiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor
obiective accesibile pentru elaborarea unei planificări a activităților instructiv –
educative care să țină cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace, metode,
tehnici de lucru care să formeze copiilorpriceperile și deprinderile de bază,
necesare integrării active în activitățile educaționale din învățămîntul preșcolar.
Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Rezina
Grădinița ”Andrieș”, s.Păpăuți

Raport asupra rezultatelor obținute la


evaluarea inițială

Grupa mare ” Albinuțele ”

Educator : Gadarag Tatiana


Director : Crăciun Ludmila

Anul de studii : 2022-2023

S-ar putea să vă placă și