Sunteți pe pagina 1din 5

REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

Uniunea Naţională a Executorilor National Union of the Judicial


Judecătoreşti Officers

unejmoldova@gmail.com
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Kiev 3a
(373) 22 876 523, mob. +373 68 999 104, fax 373 22 876 521

Consiliul Council

HOTĂRÂREA
Nr. 60 din 03.10.2022

Analizând situaţia bugetară a UNEJ şi informaţia privind cheltuielile şi veniturile


înscrise la bugetul UNEJ, ținând cont de creșterea ratei inflației cu aproximativ 34% *, cît şi
pornind de la prevederile art.40,42 alin. (3) lit i) al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind
executorii judecătorești, pct. 5.57 lit. aa) al Statutului Uniunii Naționale a Executorilor
Judecătorești, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești,

hotărăște:
1. Nomenclatorul serviciilor UNEJ oferite contra cost, aprobat prin Hotărîrea Consiliului
Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 14 din 26 februarie 2019, publicat în
Monitorul Oficial nr. 101-107 (7024-7030) din 22.03.2019, ulterior fiind modificat prin
Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr.11 din 04.05.2020,
publicată în Monitorul Oficial nr. 267-271 (7595-7599) din 16.10.2020, se modifică şi se
completează după cum urmează: 

- la p.1 sintagma ”200 lei” se substituie cu sintagma ”260 lei”, sintagma ”120 lei” se
substituie cu sintagma ”160 lei”, sintagma ”300 lei” se substituie cu sintagma ”400
lei”, sintagma ”250 lei” se substituie cu sintagma ”320 lei”;
- la p.2 sintagma ”400 lei” se substituie cu sintagma ”550 lei”;
- la p.3 sintagma ”200 lei” se substituie cu sintagma ”260 lei”, sintagma ”150 lei” se
substituie cu sintagma ”200 lei”, sintagma ”300 lei” se substituie cu sintagma ”400
lei”, sintagma ”200 lei” se substituie cu sintagma ”260 lei”,
- la p.4 sintagma ”150 lei” se substituie cu sintagma ”300 lei”, sintagma ”100 lei”, se
substituie cu sintagma ”250 lei”;
- la p.5 sintagma ”400 lei” se substituie cu sintagma ”550 lei”, sintagma ”350 lei”, se
substituie cu sintagma ”480 lei”, sintagma ”500 lei” se substituie cu sintagma ”700
lei”, sintagma ”400 lei”, se substituie cu sintagma ”550 lei”;;
- la p.6 sintagma ”400 lei” se substituie cu sintagma ”520 lei”;
- la p.7 sintagma ”300 lei” se substituie cu sintagma ”400 lei”, sintagma ”200 lei”, se
substituie cu sintagma ”300 lei”;
- la p.8 sintagma ”50 +1 leu/pagina” se substituie cu sintagma ”100+1,50 leu/pagina”,
sintagma ”100 lei +3 lei/pagina”, se substituie cu sintagma ”300+3 lei/pagina” și se
completează cu „*se aplică pentru cazul cînd acestea au fost comunicate în condițiile
Regulamentulu de activitate a Colegiului disciplinar”;
- la p.9 sintagma ”30 lei” se substituie cu sintagma ”40 lei”;
*
https://www.bnm.md/ro/content/rata-inflatiei-0
- la p.10 sintagma ”10 lei” se substituie cu sintagma ”25 lei”;
- la p.11 sintagma ”2000 lei” se substituie cu sintagma ”3500 lei”;
- la p.12 sintagma ”800 lei” se substituie cu sintagma ”1100 lei”, sintagma ”1000 lei”,
se substituie cu sintagma ”2000 lei”;
- la p.13 sintagma ”150 lei” se substituie cu sintagma ”200 lei”, sintagma ”100 lei”, se
substituie cu sintagma ”130 lei” în ambele cazuri;
- la p.14 sintagma ”150 lei” se substituie cu sintagma ”200 lei”;
- la p.15 sintagma ”500 lei” se substituie cu sintagma ”650 lei”;
- la p.16 sintagma ”1500 lei” se substituie cu sintagma ”2000 lei”;
- se completează Nomenclatorul cu „p.17. Înregistrarea actelor de constatare la UNEJ –
300 lei/act”;
- se completează Nomenclatorul cu „p.18. Examinarea cererilor de soluționare a
conflictelor de competență/conexări – 500 lei/act”.

2. Sintagma ”100 lei” din pct.3 din Hotărîrea Consiliului nr.4 din 18.01.2018 se
substituie cu sintagma ”300 lei”;
3. Prezenta hotărîre se comunica executorilor judecătoreşti şi angajaţilor UNEJ.
4. Secretarul general va asigura publicarea pe pagina web a UNEJ a nomenclatorului
actualizat potrivit prezentei hotărâri, cât şi publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREȘEDINTE Roman Talmaci

Anexa nr.1 la Hotărîrea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 60 din 03.10.2022
Aprob
Preşedintele Consiliului
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti
Roman Talmaci

Nomenclatorul serviciilor UNEJ, oferite contra cost

Nr. Tipul serviciului Costul, lei


ordine
pe suport de la email/on-line
hârtie
Oferirea informației privind gestionarul dosarului de
1 executare

- dacă solicitantul comunică date certe referitor la


conținutul documentului executoriu/ identificatoarele 260 160
dosarului de executare
400 320
- dacă solicitantul nu comunică date certe referitor la
conținutul documentului executoriu/ identificatoarele
dosarului de executare

2 Eliberarea confirmării privind punerea în executare pe 550/per


teritoriul Republicii Moldova a documentului executoriu document
Oferirea informației referitor la faptul dacă persoana fizică
3 sau juridică este parte a unui dosar de executare

- după cod fiscal și nume, prenume,


patronimic/denumire, data naștere/constituire 260 200

- în lipsa unuia dintre aceste elemente 400 260

Oferirea informației privind 300 250/


4
datele de contact /informație informație

competența teritorială

programul de lucru

perioada lipsei de la birou a executorului judecătoresc


compania de asigurări unde este asigurată activitatea
profesională a executorului judecătoresc etc.
5 Oferirea informației referitor la înregistrarea
/neînregistrarea actului de constatare
- dacă solicitarea include datele complete de identificare 550/act/solicitare 480/act/solicitare
a actului de constatare (data, număr, executorul
judecătoresc ce l-a întocmit, obiectul și solicitantul
constatării)
- în lipsa unuia dintre elementele menționate 700/act/solicitare 550/act/solicitare

Oferirea informațiilor analitice/ statistice


6
Existente deja 520/poziția

Create ad-hoc negociabil

7 Examinarea altor solicitări de oferire a informațiilor, de care 400 300


dispune UNEJ
Pentru prima
8 Examinarea cererii de oferire a copiilor de pe materialele din dată – 100 + 1.50
dosarul disciplinar/dosarul de examinare a petiției/adresării leu/pagina
etc.
Repetat – 300 +
3 lei/pagina

*se aplică pentru


cazul cînd acestea au
fost comunicate în
condițiile
Regulamentulu de
activitate a Colegiului
disciplinar

9 Examinarea și expedierea către executorii judecătorești a 40 lei/debitor


notificărilor administratorilor autorizați
25 lei/dosar + cheltuielile aferente
10 Întocmirea listei de inventariere a dosarelor de executare detașării

11 Audit/verificare efectuat(ă) la solicitarea executorului 3500 + cheltuielile aferente detașării


judecătoresc
Instruiri, pentru alte persoane decît membrii UNEJ 1100 lei - pentru durata pîna la 6
12 ore academice

2000 lei – pentru durata de la 6 ore


academice
Publicarea pe site-ul UNEJ a
13
anunțului privind organizarea licitației 200 lei/publicare†

actului de preluare 130 lei/publicare ‡

informării despre depunerea cauțiunii 130 lei/publicare§

14 Eliberarea duplicatului de pe actul/informația emisă de UNEJ 200/act

15 Atragerea angajatului UNEJ în calitate de specialist 650 lei/ora**

16 Oferirea unor soluții/opinii individualizate pe spețe/probleme În funcție de complexitate, dar nu


de drept, referitoare la procedura de executare mai puțin de 2000 lei
silită/activitatea executorului judecătoresc

17 Înregistrarea actelor de constatare la UNEJ 300 lei /act

18 Examinarea cererilor de soluționare a conflictelor de 500 lei /act


competență/conexări

Termenul general de realizare a acțiunilor menționate supra este de până la 30 de zile lucrătoare
din momentul confirmării achitării serviciului.

Pentru executarea serviciilor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul confirmării achitării
serviciului - la costurile indicate se aplică coeficientul de multiplicare 2,

pentru executarea serviciilor în termen de 7 zile lucrătoare din momentul confirmării achitării
serviciului – la costurile indicate se aplică coeficientul de multiplicare 3.

Serviciile menționate în prezenta anexă pot fi oferite și în bază de contract – abonament, în acest
caz condițiile de prestare vor fi stabilite prin contract.


Modul de achitare al acestora este cel aplicabil spezelor procedurii de executare, în condițiile Codului de executare
și ale Hotărârii Guvernului 886 din 23.09.10

Modul de achitare al acestora este cel aplicabil spezelor procedurii de executare, în condițiile Codului de executare
și ale Hotărârii Guvernului 886 din 23.09.10
§
Modul de achitare al acestora este cel aplicabil spezelor procedurii de executare, în condițiile Codului de executare
și ale Hotărârii Guvernului 886 din 23.09.10
**
Durata include și timpul de deplasare tur-retur la locul de muncă

S-ar putea să vă placă și