Sunteți pe pagina 1din 2

C O N T R A C T PRESTARI SERVICII ncheiat ntre: ____________________________ cu sediul in ______________________ la O.R.C. sub nr. ___________________ , C.U.

I ________________________ cod IBAN ______________________ reprezentata prin __________________________ , n calitate de achizitor, pe de o parte i ______________________________ cu sediul in _____________________________ ,inregistrata la O.R.C. sub nr. _________________________ , C.U.I _______________________ cod IBAN ___________________________ reprezentata prin ____________________________ _n calitate de prestator, pe de alta parte. I. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Executarea lucrarilor de _________________________________ . II. OBLIGA IILE EXECUTANTULUI ART.2. a) S inceapa executia lucr rilor in termen de ......zile de la data semnarii prezentului contract III. OBLIGA IILE BENEFICIARULUI ART.3 a) S acorde sprijin in vederea executarii lucrarilor si sa asigure accesul executantului n incinta obiectivului unde are de executat lucr rile. IV. TERMENELE DE GARAN IE ART.4 a) Prin termen de garantie se intelege limita de timp, care curge de la data dobindirii produsului sau serviciului, pana la data la care producatorul sau prestatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii produsului sau serviciului achizitionat, pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorului (conform art.2 pct.17 din OG nr 21/1992- republicata). b) Nu fac obiectul garan iei defec iunile datorate unor erori de utilizare, supraveghere i ntre inere a instala iilor, ori cele ap rute ca urmare a nerespect rii instruc iunilor de exploatare i ntre inere prev zute n documenta ia tehnic . V. VALOAREA CONTRACTULUI I CONDI II DE PLAT ART.5 a) Valoarea acestui contract este conform devizului de lucrari real executate intocmite de executant si insusite de beneficiar. b) Plata se va efectua n termen de 60 zile de la data emiterii facturii de prestator. c) Pl ile se vor executa cu OP n contul Prestatorului , sau in numerar n baza facturii emise de accesta.

d) Pentru ntrzierea pl ilor, cu mai mult de 3 zile dect termenul prev zut la punctul b , beneficiarul va suporta o penalitate de 0.1% pe zi aplicat la valoarea restant . VI. FOR A MAJOR ART.6 a) For a major exonereaz partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract pe toata perioadain care aceasta actioneaza, cu conditia notificarii celeilalte parti in termen de 5 zile de la producerea evenimentului si a prezentarii in termen de 10 zile a actelor doveditoare emise de o autoritate competenta. b) Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a afecta obligatiile scadente asumate de parti. c) daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de trei luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. VII. ALTE CLAUZE ART.7 a) Pentru dep irea termenelor de predare sau execu ie, executantul se oblig s pl teasc o penalitate de 0,1% pe zi de nt rziere, aplicat la valoarea lucr rilor ntrziate. b) Modificarea unilateral a clauzelor stipulate este interzis . Modificarea poate avea loc doar prin act aditional la contract semnat si parafat de ambele parti contractante. VIII. R SPUNDEREA P R ILOR ART.8 P r ile r spund una fa de cealalt n limita obliga iilor prev zute n acest contract. n situa ia apari iei unor conflicte, se va ncerca solu ionarea prin n elegere amiabil iar, dac acest lucru nu este posibil, litigiul va fi solutionat de catre instantele competente.. IX. INCETAREA CONTRACTULUI ART.9 a) Contractul inceteaza de drept dupa achitarea ultimei facturi emise de executant X. CLAUZE FINALE ART.10 a) Acest contract va intra n vigoare dup semnarea de c tre ambele p r i . b) Prezentul contract a fost ncheiat n 2 (dou ) exemplare, ambele cu valoare de original, cte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,