Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

ACADEMIA ,,ȘTEFAN CEL MARE”


FACULTATEA DREPT,ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE CIVILĂ
CATEDRA ,,Activitate specială de investigații și anticorupție’’
Disciplina: Metodologia Prevenirii și Descoperirii Infracțiunilor de către Subdiviziunile MAI

REFERAT

Tema: Organizarea si realizarea activității de căutare a infractorilor

A îndeplinit: A verificat:

Chișinău-2022

Cuprins

1
1. Introducere și o statistică................................................................pag 3
2. Metode specifice activității de căutare a infractorilor………......pag 5-6
3. Metode speciale de căutare a infractorilor…………...................pag 7-8
4. Concluzie......................................................................................pag 9
5. Bibliografie...................................................................................pag 10

Introducere

2
Căutarea infractorilor se desfășoară în mod coordonat la nivelul unităților
și subdiviziunilor oraganelor MAI, ca activitate de prevenire a infracțiunilor și
de menținere și asigurare a ordinii și siguranței publice, realizată în scopul
găsirii infractorilor ce trebuie pedepsiți pentru faptele infracționale care le-a
săvârșit.
Conform datelor statistice, la începutul anului 2021 au fost declaraţi în căutare

Conform datelor statistice, la începutul anului 2021 au fost declaraţi în căutare


8175 infractori.
De la începutul anului curent în căutare au fost anunțați 3543 infractori, în total
fiind declarați în căutare 11718 persoane.
Au fost reținuți 3266 infractori aflați în căutare, dintre care 1894 din cei anunțați
în anul curent și 1372 din cei anunțați în perioada anilor precedenți. 624 persoane se
află în proces de extrădare, iar în privința altor 218 persoane, procesul de căutare a fost
oprit din diverse temeiuri.
La 01.10.2021 au rămas în căutare 7610 infractori, din ei, pentru infracțiuni
contra vieții și sănătății persoanei – 144 infractori, pentru vătămarea intenţionată
gravă a integrităţii corporale – 104, pentru infracțiuni privind viața sexuală – 209
infractori, pentru tâlhării – 142 infractori.
În scopul intensificării activităţii de căutare a infractorilor care se eschivează de
la organele de urmărire penală, judecată, dezertori, condamnați evadați sau care se
sustrag de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără veste şi
identificarea cadavrelor cu identitatea necunoscută, pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, cu implicarea tuturor forţelor şi serviciilor subdiviziunilor teritoriale ale
Poliției, au fost declanşate 2 operaţiuni de tip „Căutare”, fiind reținuți 618 infractori.
Totodată, a fost declanșată o operaţiune interstatală de căutare pe teritoriul
statelor CSI, în rezultatul căreia au fost reținuți 129 de infractori.
Din 98 persoane anunțate dispărute fără urmă (80 din anii precedenți și 18 din
anul curent), 35 persoane au fost anunțate în căutare interstatală (CSI) și 9 Interpol.
Au fost stabilite 12 persoane, iar 12 dosare au fost clasate din alte temeiuri.

3
La 01.10.2021 au rămas în căutare 74 persoane dispărute fără urmă.
La începutul anului 2021 la evidența Poliției se aflau 18 cadavre declarate
neidentificate. În perioada de raport a fost anunțat pentru identificare 5 cadavre. Din
numărul total de 23 cadavre declarate neidentificate, pe 1 cauză din anii precedenți procedura
de identificare a fost oprită cu identificare persoanei, iar pe 4 cauze din anii precedenți ,
procedura de identificare a fost oprită din alte temeiuri.

Metode specifice activității de căutare a persoanelor dispărute

În vederea găsirii unei persoane dispărute, pot fi utilizate, în condițiile prezentei


legi, următoarele metode specifice activității de căutare a persoanelor dispărute:
a) activități investigative pentru obținerea de date și informații;
b) căutarea infractorilor în teren;
c) metode speciale de căutare a infractorilor aflați la evidență;
d) solicitarea și valorificarea sprijinului populației;

4
f) activități de cooperare polițienească internațională.
Metodele specifice se utilizează în raport de circumstanțele specifice fiecărui caz
în parte, evaluate de către unitățile teritoriale competente în baza datelor și
informațiilor deținute.
În funcție de frontierele teritoriale , de măsuri le luate,căutarea poate fi:
1)Locală:inițială și specială;
2) Generală: internațională, interstatală.
Categorii de date și informații necesare găsirii unui infractor
Organele care desfășoară activitatea de căutare a infractorilor au dreptul de a
prelucra datele rezultate din utilizarea metodelor specifice activității de căutare a
infractorilor, precum și date referitoare la:
a) identitatea infractorilor: numele și prenumele, numele anterioare, orice pseudonime,
codul numeric personal, data și locul nașterii, cetățenia, fotografii, imagini faciale cu
date biometrice, date dactiloscopice și profilul ADN;
b) locuința infractorilor: adresa de domiciliu, reședință și, după caz, adresa imobilului
unde locuiește efectiv;
c) documentele utilizate de infractor: seria și numărul actului de identitate, a
documentelor de trecere a frontierei de stat, a permisului de conducere ori a unor
documente de acces sau de plată electronică;
d) descrierea infractorului: vârsta, concordanța între aspectul persoanei și vârsta
acesteia, sexul, semnele fizice particulare, obiective și inalterabile, îmbrăcămintea ;
e) mijloacele de transport utilizate de infractor: tip, marcă, culoare, număr de
înmatriculare sau înregistrare, elemente de caroserie distinctive și fotografia;
f) mijloacele de comunicații sau de tehnologia informației utilizate de infractor: tip,
număr de telefon, codul IMEI sau alt identificator;
g) consumul de alcool, droguri sau alte substanțe stupefiante;
h) comportamentul obișnuit al infractorului: temperamentul, caracterul, aptitudinile
speciale, locuri frecventate, atitudinea față de normele legale, probleme familiale sau
de serviciu, tendințe suicidale, cunoașterea datelor de contact ale reprezentanților
legali, limba cunoscută, alimentația preferată, traseul obișnuit de deplasare și obiceiuri
de călătorie
l) date privind posibili martori: numele și prenumele, codul numeric personal și
adresa locuinței persoanelor;
În raport de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, organul care desfășoară
activitatea de căutare a unui infractor pot prelucra și date cu caracter personal care

5
dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau
convingerile filozofice, apartenența la sindicate, precum și date privind sănătatea,
viața sexuală sau orientarea sexuală.

Metode speciale de căutare a infractorilor

Metodele speciale de căutare a infractorilor sunt:


a) localizarea mijloacelor de comunicare electronice;
b) obținerea datelor de trafic și localizare prelucrate de către furnizorii de rețele
publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații
electronice destinate publicului;
c) obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane;
d) accesul la un sistem informatic;
e) interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță;
f) reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale;
g) obținerea datelor privind situația medicală a unei persoane;
h) percheziția locuinței sau sediului unor persoane.
Prin localizarea mijloacelor de comunicații electronice se înțelege
determinarea locului unde se află telefonul, sistemul informatic ori orice alt
dispozitiv electronic utilizat de persoana dispărută sau de persoanele în
compania cărora s-ar putea afla persoana dispărută, prin utilizarea mijloacelor
tehnice de interceptare a comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la
distanță, care nu permit accesarea conținutului comunicărilor.

6
Prin obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane se
înțelege operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor
financiare și a altor operațiuni efectuate sau care urmează a fi efectuate prin
intermediul unei instituții de credit ori al altei entități financiare, precum și
obținerea de la o instituție de credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri
ori informații aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacțiile sau operațiunile
unei persoane.
Prin acces la un sistem informatic se înțelege pătrunderea într-un sistem
informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la
distanță, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei
rețele, în scopul de a identifica date și informații care să contribuie la găsirea
persoanei dispărute.

Prin interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță


se înțelege interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea
comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc
de comunicare.
Prin percheziționarea trimiterilor poștale se înțelege verificarea, prin
mijloace fizice sau tehnice, a conținutului scrisorilor, obiectelor sau al altor
trimiteri poștale.
Prin date privind situația medicală se înțelege datele privind sănătatea fizică
sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv datele privind acordarea de servicii
de asistență medicală care dezvăluie informații privind starea de sănătate a unei
persoane, aflate în posesia autorităților, instituțiilor publice sau furnizorilor care
acordă servicii în cadrul sistemului de sănătate.
Prin percheziția locuinței sau sediului unor persoane se înțelege cercetarea
fizică sau prin mijloace tehnice a unui spațiu delimitat în orice fel, care este
folosit ca locuință de o persoană fizică sau ca sediu de o persoană juridică,
precum și a obiectelor care se găsesc în acel spațiu, în scopul obținerii de date și
informații necesare găsirii unei persoane dispărute.

7
Concluzie

În concluzie pot spune că problema infractorilor dați în căutare este una


din cele mai nedorite pentru organele de poliție . Organele de drept au un rol
important în activitatea de căutarea infractorilor. Acestea pot realiza diferite
acțiuni împreună cu alte organe interstatale. Căutare constituie un complex de
măsuri speciale de investigație efectuate pe teritoriul Republicii Moldova cât și
pe teritoriul altor state ,de către organele abilitate cu dreptul de a exercita
activitatea specială de investigații, persoana căutată a fost stabilită pe teritoriul
republicii sau nu a fost stabilită.

8
Bibliografie

1. https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/LG.pdf

2. https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-mezhgosudarstvennogo-
rozyska-prestupnikov-politsiey-militsiey-v-stranah-sng-i-ego-osobennosti/
viewer

3.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://
politia.md/sites/default/files/
raport_cu_privire_la_activitatea_politiei_9_luni_2021.pdf&ved=2ahUKEwiuw
oLzvfr3AhUH76QKHZ8PAaAQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw0jnC-
0Eqenk5NGkgkb5T21

S-ar putea să vă placă și