Sunteți pe pagina 1din 3

Anul 2022: Taxele locale

Cota taxei locale este cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă
absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului local respectiv ,
stabilește noua redacție a pct.3 art. 288 din Codul fiscal, care a fost aprobată prin Legea nr.204/2021 pentru
modificare unor acte normative. Tot prin această lege a fost abrogat și  pct.11 al aceluiași articol, care
prevedea cota maximă a taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii
ori sumă absolută.
 
Astfel, potrivit art. 292 alin.2) din CF, în anul 2022 cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea
administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. Calculul taxelor enumerate la art.
291, cu excepţia celor stipulate la lit. k), n1) (red: taxa pentru parcaj, inclusă din anul curent) şi p), se
efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora, calculul lor fiind
efectuat de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale. Plata taxelor enumerate la
art. 291 se efectuează de către subiecţii impunerii.
 
În continuare prezentăm conținutul integral al Anexei la titlul VII din CF pe anul 2022.
 
Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale
 
Termenele de plată a
taxei şi de prezentare a
Baza impozabilă a Unitatea de măsură dărilor de seamă fiscale
Denumirea taxei
obiectului impunerii a cotei de către subiecţii
impunerii şi organele
împuternicite
 
1 2 3 4
Numărul mediu
scriptic trimestrial al
salariaţilor şi,
suplimentar:
– în cazul
întreprinderilor
Lei anual pentru
individuale şi
fiecare salariat şi/sau
gospodăriilor ţărăneşti
fondator al
(de fermier) –
întreprinderii
fondatorul
individuale, al
întreprinderii Trimestrial, până la data
gospodăriei ţărăneşti
a) Taxă pentru individuale, fondatorul de 25 a lunii imediat
(de fermier), de
amenajarea teritoriului şi membrii următoare trimestrului
asemenea membrii
gospodăriilor ţărăneşti gestionar
acesteia şi/sau pentru
(de fermier);
fiecare persoană ce
– în cazul persoanelor
desfăşoară activitate
care desfăşoară
profesională în
activitate profesională
sectorul justiţiei
în sectorul justiţiei –
numărul de persoane
abilitate prin lege
pentru desfăşurarea
activităţii profesionale
în sectorul justiţiei
b) Taxă de organizare a Venitul din vânzări ale % Trimestrial, până la data
licitaţiilor şi loteriilor pe bunurilor declarate la de 25 a lunii imediat
1 2 3 4
licitaţie sau valoarea
teritoriul unităţii următoare trimestrului
biletelor de loterie
administrativ-teritoriale gestionar
emise
Venitul din vânzări ale
serviciilor de plasare
şi/sau difuzare a
anunţurilor publicitare
prin intermediul
serviciilor
cinematografice,
video, prin reţelele Trimestrial, până la data
c) Taxă de plasare
telefonice, telegrafice, de 25 a lunii imediat
(amplasare) a publicităţii %
telex, prin mijloacele următoare trimestrului
(reclamei)
de transport, prin alte gestionar
mijloace (cu excepţia
TV, internetului,
radioului, presei
periodice,
tipăriturilor), cu
excepţia amplasării
publicităţii exterioare
Venitul din vânzări ale Trimestrial, până la data
d) Taxă de aplicare a produselor fabricate de 25 a lunii imediat
%
simbolicii locale cărora li se aplică următoare trimestrului
simbolica locală gestionar
Unităţile de comerţ
şi/sau de prestări
Lei anual pentru Trimestrial, până la data
e) Taxă pentru unităţile servicii care corespund
fiecare unitate de de 25 a lunii imediat
comerciale şi/sau de activităţilor expuse în
comerţ şi/sau de următoare trimestrului
prestări servicii anexa nr. 1 la Legea
prestări servicii gestionar
nr. 231/2010 cu privire
la comerţul interior
Suprafaţa terenului
pieţei şi a clădirilor,
Trimestrial, până la data
construcţiilor a căror
Lei anual pentru de 25 a lunii imediat
f) Taxă de piaţă strămutare este
fiecare metru pătrat următoare trimestrului
imposibilă fără
gestionar
cauzarea de prejudicii
destinaţiei lor
Venitul din vânzări ale Trimestrial, până la data
serviciilor de cazare de 25 a lunii imediat
g) Taxă pentru cazare %
prestate de structurile următoare trimestrului
cu funcţii de cazare gestionar
Trimestrial, până la data
Venitul din vânzări ale
de 25 a lunii imediat
h) Taxă balneară biletelor de odihnă şi %
următoare trimestrului
tratament
gestionar
i) Taxă pentru prestarea Numărul de unităţi de Lei lunar pentru Trimestrial, până la data
serviciilor de transport transport fiecare unitate de de 25 a lunii imediat
1 2 3 4
auto de călători pe
teritoriul municipiilor, transport, în funcţie următoare trimestrului
oraşelor şi satelor de numărul de locuri gestionar
(comunelor)
Trimestrial, până la data
Lei anual pentru de 25 a lunii imediat
j) Taxă pentru parcare Suprafaţa parcării
fiecare metru pătrat următoare trimestrului
gestionar
Numărul de câini aflaţi
k) Taxă de la posesorii Conform condiţiilor stabilite de autoritatea
în posesiune pe
de câini administraţiei publice locale
parcursul unui an
Conform condiţiilor
Lei pentru fiecare stabilite de autoritatea
n ) Taxă pentru parcaj
1
Locul de parcaj
loc de parcaj administraţiei publice
locale
Numărul de persoane
fizice  înregistrate în
calitate de proprietar al
p) Taxă pentru Conform condiţiilor stabilite de către
bunului imobil cu
salubrizare autoritatea administraţiei publice locale
destinaţie locativă
(casă de locuit,
apartament)
Trimestrial, până la data
Suprafaţa feţei
q) Taxă pentru Lei anual pentru de 25 a lunii imediat
(feţelor) dispozitivului
dispozitivele publicitare fiecare metru pătrat următoare trimestrului
publicitar
gestionar
 
Notă. În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară nu se prezintă darea de seamă fiscală.

S-ar putea să vă placă și