Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIUL NAŢIONAL DE

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin.


(1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de
servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 64/C7/3596
Data: 14.01.2019

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a


Contestațiilor cu nr. 52876/21.12.2018, formulată de către S.C. ALSTOM
TRANSPORT S.A., cu sediul în București, Str. Răzoare, nr. 32, etaj 2, sector 6,
cod poștal 060119, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/22347/1994, având CIF 6640696, reprezentată legal prin dl. Gabriel
Stanciu – Director General și convențional prin SOCIETATEA CIVILĂ DE
AVOCAȚI ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII, cu sediul în București, Șos. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, cod poștal
011141, împotriva documentației de atribuire, emisă de către MUNICIPIUL
BUCUREȘTI (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI), cu sediul în București, B-
dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod poștal 050013, având CIF 4267117,
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă,
organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare, având ca obiect
„Achiziționarea a 100 de tramvaie”, s-a solicitat modificarea termenului
restrictiv de 45 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor până la
care ofertanții au dreptul să solicite clarificări și, pe cale de consecință, să
permită adresarea clarificărilor de către ofertanți până cu 20-25 de zile înainte
de data limită de depunere a ofertelor, modificarea termenului de 28 de zile
față de data limită de depunere a ofertelor până la care autoritatea
contractantă răspunde solicitărilor de clarificare, cu un termen cât mai scurt
de răspuns și pe cale de consecință, să permită formularea unor răspunsuri
eficiente, etapizate, pe măsura adresării întrebărilor de clarificare, care să
permită implementarea progresivă a aspectelor astfel clarificate, prelungirea
termenului restrictiv de livrare din primul an contractual, stabilit în prezent ca
fiind de 9 luni de la semnarea contractului, respectiv termenul de omologare,
stabilit în prezent ca fiind de 3 luni (referitor la cerința de la Secțiunea II.2.4
din Fișa de date și Anexa 1 la draft-ul de contract), înlocuirea pragului minim
valoric de 28.000.000 lei, permisiv și lipsit de orice relevanță, cu un prag
superior, care să reflecte capacitatea efectivă a operatorilor economici de a
executa un contract mult superior ca valoare și complexitate celei rezultate
din experiența astfel impusă participanților (referitor la cerința de la Secțiunea
III.3.a) din Fișa de date), modificarea valorii temperaturii minime de la -33
1
grade Celsius la -25 grade Celsius (referitor la cerința privind domeniul
temperaturilor de utilizare – cap. 3 pag. 6 din Caietul de sarcini), acceptarea
și a motoarelor electrice cu magneți permanenți (referitor la cerința privind
motorul electric de tracțiune – cap. 42 pag. 38 din Caietul de sarcini),
acceptarea și a valorii de 500 mm pentru lățimea minimă a culoarului de
trecere (referitor la cerința privind lățimea minimă a culoarului de trecere –
cap. 6 pag. 10 din Caietul de sarcini), precum și acceptarea și a altor tipuri de
boghiuri, nu numai boghiurile liber pivotante (referitor la cerința privind
boghiurile – cap. 13 pag. 28 din Caietul de sarcini), precum si suspendarea
procedurii de achiziție publică până la soluționarea contestației.
Prin cererea de intervenţie, înregistrată la C.N.S.C. cu nr.
588/07.01.2019, formulată de către S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A., cu
sediul social în Arad, str. Petru Rareș, nr. 1-3, judeţul Arad și cu sediul ales
pentru comunicarea de procedură la S.C.A. TOMA ȘI ASOCIAȚII, situată în
București, str. Lanțului, nr. 1, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului cu nr. J02/536/1998, CIF R10966616, reprezentată legal prin
Gheorghe Sîrbu, în calitate de director general și convențional prin S.C.A.
TOMA ȘI ASOCIAȚII, se solicită, în principal, încuviinţarea în principiu a cererii
de intervenţie principală, respingerea ca neîntemeiată a contestației
formulată de către S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A., în ceea ce privește petitul
d) (,,În legătură cu cerința de la Secțiunea III.3.a) din Fișa de date a achiziției
: să înlocuiască pragul minim valoric de 28.000.000 lei, permisiv și lipsit de
orice relevanță, impus pentru experiența similară, cu un prag superior, care
să reflecte capacitatea efectivă a operatorilor economici de a executa un
contract de achiziție publică a cărui valoare (estimată la suma de 845.687.394
lei) și complexitate sunt mult superioare celei rezultate din experiența astfel
impusă participanților”) și, pe cale consecință admiterea cererii de intervenție;
în subsidiar, se solicită încuviințarea în principiu a cererii de intervenție
accesorie și respingerea ca neîntemeiată a contestației formulată de către S.C.
ALSTOM TRANSPORT S.A., în ceea ce privește petitul d) și, pe cale consecință,
admiterea cererii de intervenție accesorie, precum și accesul la dosarul
achiziției publice.
Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR,


asupra cauzei de față, constată următoarele:

....................................................................................................
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Respinge contestația formulată de către S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.,


cu sediul în București, Str. Răzoare, nr. 32, etaj 2, sector 6, cod poștal
060119, în contradictoriu cu MUNICIPIUL BUCUREȘTI (PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr.
47, sector 5, cod poștal 050013, ca nefondată.

2
Admite cererea de intervenție formulată de către S.C. ASTRA VAGOANE
CĂLĂTORI S.A., cu sediul social în Arad, str. Petru Rareș, nr. 1-3, judeţul Arad
și cu sediul ales pentru comunicarea de procedură la S.C.A. TOMA ȘI
ASOCIAȚII, situată în București, str. Lanțului, nr. 1, sector 5.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10
zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data
luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.

S-ar putea să vă placă și