Sunteți pe pagina 1din 4

3.3.3.

Contabilitatea costurilor ulterioare aferente intreţinerii,


asistenței tehnice şi reparaţiei mijloacelor fixe

Ulterior dobândirii unui obiect de mijloace fixe, o cantitate poate efectua o serie de cheltuieli legate de
obiectul în cauză. Pot fi cheltuieli cu reviziile tehnice, cu întreţinerea şi reparaţiile, cheltuieli ocazionate de
proiecte de modernizare, etc.
Potrivit prevederilor SNC, cheltuielile efectuate ulterior recunoaşterii iniţiale a unui mijloc fix, pe
parcursul duratei de utilizare, cu scopul reparării, reabilitării, modernizarii etc. respectivelor mijloace fixe
sunt denumite costuri ulterioare.
De regulă, costurile ulterioare aferente unui mijloc fix trebuie recunoscute drept costuri în perioada în care
au fost efectuate.

Este însă necesară o delimitare între diferitele tipuri de costuri ulterioare, respectiv între:
 costurile aferente intreţinerii, asistenţei tehnice şi reparaţiei mijlocului fix pentru menţinerea lui in stare
funcţională; şi
 costurile efectuate in procesul de reparaţie sau dezvoltare a mijlocului fix cu scopul imbunătăţirii
caracteristicilor initiale a acestuia şi, respectiv, majorării beneficiilor economice aşteptate din utilizarea
obiectului (investiţii efectute la acesta). Astfel, din punct de vedere contabil costurile aferente
intretinerii, asistentei tehnice si reparatiei mijlocului fix pentru mentinerea lui in stare functionala trebuie
recunos
cute drept costuri sau cheltuieli in perioada in care sunt efectuate, in timp ce costurileefectuate in procesul de
reparație sau dezvoltare a mijlocului fix cu scopul imbunata
firi caracteristicilor initiale a acestuia sunt recunoscute ca o componentă a activului.
Prin reparatie se intelege ansamblul de operatii efectuate asupra unui lucru stricat, uzat, defectat pentru a-l
mentine ori al readuce in stare buna de functionare.
Costurile aferente lucrărilor de reparatie a mijloacelor fixe se reflecta in conta bilitate in funcție de posibilitatea
obţinerii avantajelor economice suplimentare, de modul si locul executării reparatiei .

Costurile ulterioare aferente intreținerii, asistentei tehnice şi reparației mijloace-lor fixe efectuate pentru
menţinerea lor in stare funcţională, de la care nu se aşteaptă
beneficii economice suplimentare, se reflectă ca costuri sau cheltuieli curente, ținând cont de modul şi locul
executării lucrărilor de reparatie.
Dacă entitatea dispune de secție de reparație și mijlocul fix deteriorat necesită sau este transferat pentru a fi
reparat in secția de reparație, atunci toate costurile suporta-
te la reparația mijlocului fix vor fi recunoscute ca costuri ale secției auxiliare.

Exemplul 3.36. In luna curenta in secția de reparatie au avut loc lucrări de reparatie pentru mentinerea in stare
funcţională, a trei obiecte de mijloace fixe un
cuptor din secția productiei de bazd, un dimatizator din oficiul directorului general al entităţii şi frigiderul din
magazinul propriu.
La reparatia acestora s-au inregistrat urmatoarele costuri:
- materiale de baza - 3000 de lei:
•piese de schimb - 21 000 de lei
•serviciile organizatiei terte - 200 de lei, TVA - 20%.
• costuri indirecte de productie ale sedie de reparatii - 3000 de lei:
•salariile calculate lucriitorilor 9 500 de lei
• contributii de asigurari sociale (24%) - 2280 de lei.
La sfarsitul lunii pentru toate obiectele lucrarile de reparatie au fost finisate şi costurile de reparatie acumulate au
fost distribuite astfel: pentru cuptor - 26 800 de lei;
climatizator - 9300 de let: frigider 9420 de lei.

În situația în care entitatea nu dispune de secție de reparație, mijlocul fix defectat se repară la locul de destinație.

Exemplul 3.37. In luna curenta intreprinderea „Omega" SRL a executat lucrari de reparatie pentru mentinerea in
stare functionala a doua obiecte de mijloace fixe,in rezultatul carora a suportat urmatoarele costuri:
a) pentru reparatia sistemului de incalzire a cladirii oficiului principal: materiale de baza - 89 900 de lei, materiale
auxiliare pentru reparatie - 34 000 de
lei, retribuirea muncii - 68 000 de lei:
b) pentru reparația unui utilaj din sectia productiei de bazık: piese de schimb 2100 de lei, uzuru obiectelor de inventar
utilizate - 3100 de lei, serviciile
activităţilor auxiliare - 1800 de lei.

Executarea prin antrepriza a lucrărilor de reparatie pentru mentinerea lor in stare functionala necesită inițial
selectarea antreprenorului, negocierea condiţiilor şi a pre
fului si incheierea contractului.
La finalizarea lucrărilor de reparatie antreprenorul intocmește si prezinta clientului său procesul-verbal de primire
predare a lucrarilor
de reparație, precum si factura fiscala.

Exemplul 3.38. In luna curenta intreprinderea „Omega" SRL a executat prin antrepriza lucrări de reparatie pentru
mentinerea in stare funcțională a trei obiectede mijloace fixe.
Conform facturilor fiscale și a proceselor verbale de primire-pre-dare a lucrărilor de reparatie valoarea acestora se
prezintă astfel: reparația com-
puterului - 920 de lei, TVA - 184 de leis sistemului de aerisire din secția producției de baza - 5 100 de lei. TVA -
1020 de lei, camionului utilizat la livrarea produselor
finite - 980 de lei, TVA - 196 de lei.
Costurile ulterioare efectuate în procesul de reparație sau dezvoltare a mijlocului fix cu scopul îmbunătățirii
caracteristicilor inițiale a acestuia și, respectiv, majorării
beneficiilor economice așteptate din utilizarea obiectului, se capitalizează prin adăugarea acestora la valoarea
contabilă a obiectului respectiv. În acest caz entitatea tre-
buie să documenteze şi să demonstreze caracterul justificat al capitalizării. Capitalizarea este justificată dacă entitatea
poate demonstra obținerea de beneficii economice viitoare suplimentare celor estimate inițial ca urmare a efectuării
activităților care au generat costuri ulterioare.

In particular, majorarea beneficiilor economice poate să rezulte din prelungirea duratei de utilizare a obiectului,
creşterea capacitatii de productie, suprafetei sau altor
caracteristici ale obiectului, imbunatatirea substantiala a calitatii productiel fabricate (serviciilor prestate), prelungirea
intervalelor intre inlocuirile părților componente in limita duratei de utilizarea obiectului, urcarea componentelor care
nu mai necesita inlocuire in limita duratei de utilizare a obiectului, reducerea semnificativa a costuri
lor de exploatare prevazute inițial.

Exemplul 3.39. In luna curentă în secția de reparație a fost efectuată reparația unui cuptor electric industrial din secția
producției de bază, a unui aparat video din
oficiul central și a frigiderului din magazinul propriu. La reparația acestora s-au inregistrat următoarele costuri:
•piese de schimb - 19 900 de lei;
• salariile calculate lucrătorilor - 16 500 de lei;
•costuri indirecte de producție ale secției de reparații - 4 600 de lei.
La sfârşitul lunii, costurile de reparaţie acumulate sunt distribuite astfel: pentru cuptorul electric din sectia productiei
de bază – 35 000 de lei; aparatul video - 795
de lei; frigider - 9165 de lei.
P.S.: La sfârșitul lunii pentru toate obiectele lucrările de reparație au fost finisate.
S-a înregistrat majorarea beneficiilor economice doar pentru cuptorul electric.

In situatia in care entitatea nu dispune de secţie de reparație ori mijlocul fix nu poate fi ori nu necesită a fi transferat
in secția de reparație atunci se recurge la reparația mijloacelor fixe la locul de utilizare.

Exemplul 3.40. In luna curenta entitatea agricola Omega" SRI. Inregistreaca urmatoarele costuri privind reparația
unor mijloace fixe:
a) refelei de irigare piese de schimb - 89 900 de lei, materiale auxiliare pentru reparafie - 24 000 de lei, retribuirea
muncii - 52000 de let:
b) a unui siloz din beton armat pentru furaje piese de schimb - 3 100 de lei uzura obiectelor de inventar utilizate - 4
100 de lei, serviciile activitatilor auxiliare - 3 800 de lei.
După reparatie pentru obiectele reparate s-a majorat durata de utilizare.
Reparația executată prin metoda de antrepriză trebuie să aibă la bază un contract incheiat in prealabil intre client şi
antreprenor, in care se indică volumul lucrărilor,
valoarea stabilită prin intelegere, modul de achitare. La finisarea lucrărilor antreprenorul emite factura şi o prezintă
clientului spre achitare.

Exemplul 3.41. Entitatea „Omega" SRL efectuează reparația unui cuptor complet uzat. Costul de intrare -- 42 000 de
lei, valoarea reziduală estimată - 1200 de lei, durata de utilizare - 5 ani. După reparație s-a calculat că cuptorul va mai
funcționa încă 3 ani. Reparația a fost efectuată de către o organizație terță, valoarea reparației constituind 14 500 de
lei, TVA - 20%.

Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de leasing operațional
(arendă, locațiune) se evidenţiază în contabilitatea entității care le-a efectuat, drept cheltuieli în perioada în care au
fost efectuate sau capitalizări la mijloace fixe, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor
efectuate în legătură cu mijloacele fixe proprii. În situația în care entitatea repară din cont propriu, cu consimţământul
locatorului
mijloacele fixe care nu sunt înregistrate în bilanțul său, costurile ulterioare ce contribuie la majorarea beneficiilor
economice așteptate din utilizarea acestor mijloace fixe
care nu sunt înregistrate în bilanțul entității, se reflectă ca obiecte de evidenţă separate.

S-ar putea să vă placă și